Goudsche Courant, zaterdag 6 april 1929

s t zulk een teleurgesteWt onze g i derpn wrlaat Htmdt het beprinbel boogl Weet wel Dames en Heewn dat op de mannen en vrouwen van onze partij groote verantwoordelijkheid ruat Steeds grooter wordt het aantaè van hen dif inzien dat zy thuis behooren by de liberale Part ijp dat de liberale PartÜ door hen moet word ge steund omdat de liberalen de eenheid willen en de venJeelinig van ons volk in allerlei vpvschillende tegenover elkander taande roepen en gi oepjeü ten s tei kste afkeuren en veroordeelen omdat y een harmonischf lamejirtverking willen in alller beliang omdat zij de ontwikkeling van zelfstandig kracht bevorderen en de vtljheid voorstaan Trekt op voor onj f Party Dames en Heeren de uitsilagen dfr tus chentijdscive ver kiezingen in Engeland toonen dat daai dt liberalen flink vootluitiraan Laten wij Nedpiflaiidsche Übemtfn niet achterbLIjven rn laat ons de hoop i tsproken dat Uw allei goede en flirfcö arbeid rijke vmchteii za dra n voor de laperale zaak Applaut ITALIË Kardinaal Rasquet t Bilxonderhedien uit zijn le eii De Bngelsche kardinaal lasquet archivaris en bibliothecaris der H Roomsche fcerk te Rome is gisteren overleden FRANKRIJK De uitvaart ven Myron UerHck Het stofft ltik overschot naar de Ver SUteii Gistermorgen ta liali iiegen werd bet dloffelyk overschot van den overleden ft nbassadeur der Vereemgde Staten te l arys Myron Herrick van het arsenaal te Brest overgebracht naar booni vnn den Franschen kruisei Tourville De overbrenging vond plaats met militaire eer en het sftoffelijk overschot werd begeleid door eenige afdeelingen Kransche soldaten s Toen hel stoffefjb overschot aan boord lan de TourviUe gebracht iverd en In de chapelle ardente perd geplaatst brachten alle in de haven gelegen scnepen het saluut fn werden 19 kanonschoten gelost To half elf verlfct de Tourville de haven an Brest geè ïcorteerd done eer torpedojagei en twee torpedoboot n Hevige sneeuwval jfclle koude in Savoye In verschillende streken van Frankryk l eeft sterke sneeuWal plaats gehad In de Vogezen waan an de wegen op t oog einblik onbegl anbaar zijn ligt de sneeuw op sommige plaatsen 40 c M hoog CtUNA Hanl u bezet Generaal Wlbig gearresteerd eenige honderden oden Naar uit bericl n van het rt rsbureau Vaz Dia s blij kt i Hankou door ie nationalistische troepen btlsiet De president vaA de regeering van Hankou generaal wkng is gearresteerd en aan de gerechtelyke autoriteiten overgeleverd Op het stadlWs werd de vlag van de kwomintang geh hen De leden van èb officiersschool hebben voor het verlaten Van de stad het munitiedepot in de iucht laten vliegen waardoor 300 menschen omlhet leven zijn gekomen In de stad berden in den afgeloopen nacht meer dan W menschen gedood In de straten hggen opfvele plaatsen lijken DUITSCHLAND IB koude I Nog steed vorst Te Berlyn is Ifct nog altijd zeer koud Op vele plaatsen tin de buitenwijken is desneeuw sinds ee stèren blijven liggen endaalde s nachts Ie temperatuur tot 8 gr onder nul Midderf op den dag vras zij hiernog méir het Jrie iuit Soortgelijke berichten komen u il alle deelen van Dui+schland j De a lèidBConflicten De opzedging der arbeidsovereenkomsten liU den Ruhrmljnbonw Op 13 April l men vertegenwoordigers der mijnwerkersbènden en der werkgevorscrgatiisaties by din Ruhrmynbouw te Essen bijeen om over e n nieuwe arbeidsovereenkomst te onderhifidelen VROUWEN IN VERWACHTING en jonge moeders bezorgt het natuurlijke FranzJosef bitterwater een geregeld maag en darmwerking De hoofdfiguren op t gebied der moderne géneeswÖzé van vrouwenziekten hebben het Franz Josef water in een zeer groot aantal gevallen snel Iwtrouwbaar en pijnloos werkend bevonden RADIO NIEUWS Programma van heden Hilversum 4 00 en 4 30 Ita les 5 00 en 5 30 FranBche les 6 10 Dinermuziek 6 4 5 en 7 15 Duitsche les V A K A 8 00 Concert Utr Sted Orkest 10 45 Volksliedjes en gramofoonplïLteii Huizen 2 30 3 uur Rede van Mr Fooh de Voorzitter van de Uberale Staatipartü de VniIieidsbond 3 00 Kinderuurtje 5 30 Gramofoonplaten 6 30 Gramofoonplaten 7 00 Eng les 7 30 Spreekbeurt 8 00 C ne rtaWid De crittek op den CrouTerneiir 0 neraal Fock Mr Oud heeft ia zyn onlangs verachenen overiicht van de parlementaire gebeurtenissen der laatste jaren myn beleid ala Gouvenw ir Generaai m Ned Indiê iterk bfcstreden Ik wil daarop alethts dit antwoorden dat ik het mij tot oen eer reïrcn OU staatkundig gebied te hebben meegewerkt tot de wet op de Staatsinrichting die den invloed van den Volksraad heeft vergroot en op financieel en economisch gebied er in te zyn geslaagd de Indi W he Begrooting die te korten Tiad van een paar honderd imüioen sluitend te nwken en tocli tevens de bevolking van Java van een zeer drukkende belasting te bevrgdén en belangrükc werken in het belang der bevolking te doen onderhemen Voor de ütbréiding en Verbetering der huwelükHwetgeving De verbetering der huwelykswetgf ving lil dfn lyeest dooi Mr Knottenbelt op onze vergadering m i uiteenq et s n wen=cti dien wy ook laten klinken In het algeni ien hebben de werkelyke vrouwenbelangen onzen sUmi In de Kamer mag de liberale vrouw niet ontbreken Veor l nd en tuinbouw groote beUngstelling Land en tuinbouw behoeven steeds meer en grooter belangstelling Ons werkprogram wijst aan hoe wij nieenen van die belangstelling te moeten doen bluken Wy vertrouwen dat krachtige pleitors voor i nd en tuinbouw weder m onze Kamer fractie zitting zullen hebben Een flinke middenstand onmisbaar Ben flinken Middenstand achten wy in onze samenleving onmisbaar wij wenschen goede en sterke midden staniisorganisaties die zich kunnen laten hooren om de belangen van dien stand voor te brengen en die daarover geraadpleegd moeten worden Een werkelijk voorman van de Middenatandf rs Zal in Anze Kamerfractie zeer welkom zyi ttet verkiezingsmanifest Het vrijhandelabeginsel op drn vitor rond Ik zal de verschillende onderwerpen welke op ons werkprogram voorkomen niet verder bespreken bij de behandeling van het ontwerp werkprogram zullen xy soo aanstonds vanzelf in beschouwing kunnen worden genomen Alleen moge ik nog met nadruk wjjzen op den inhoud van ons ver ae zingsmanifest Het vry handelsbeginsel ptaat daann op den voorgrond men late zich niet op den verkeerden weg brengen door hen die meenen of beweren vryhandelaare te zijn miaar die ons door een zoogenaamde actieve handelapolitiak al spoedig tot de meest bedenkelijke bescherming zouden voeren Met vechttarievcn komt mi ïi v el tot hooger tarieven maar bereikt men vieU voor den invoer in het buitenland van onze artikelen Men vertrouwe dus de z g actieve vryhandelaars niet z zyn even gevaarlijk als zoo niet nog gevaarlijker dan degenen die zich rondweg protectienisten noemen De Minister van Buitenlandsche Zaken heeft by de behandeling van het Handelavordrag met Turkije in de Tweede Kamer der S G de pleiters voor differentiëele tarieven er nog eens op gewezen dat Zwitserland hetwelk differentiëele tarieven heeft toch geen betere voorwaarden heeft kunnen bedingen Men kan dus door differentiëele tarieven geen voordeelen verkrijgen terwijl de nadeelige gevolgen voor de hand liggen Een bezwaar dat ook niet over het lioofd mag worden gezien is dat men door vechttarieven zich als het ware vastlegt aan de politiek van andere landen Geen klassenstrijd maar overleg Wy roepeh voorts in het manifest onze medeburgers op om samen te werken in aller in het algemeen belang wg willen geen klassenstrijd geen onderlingen strijd tusschen de burgers van ons land Werkgevers en werknemers moeten beide netzelfde doel voor oogen hebben zij moeten or naar streven den bloei van handel land bouw nijverheid en scheepvaart te bevorderen en zoodoende aller welvaart zoowel an den werknemer als van den Werkjfcver te verhoogen Er kannen zich verschillOT voordoen dat spreekt van zelf maar don trachtte men allereerst door overleg tot een goed resultaat te komen Goede sociale wetgeving Natuurlijk de economische zwakkeren moeten zooveel dat noodig Is beschermd orden en een goede sociale wetgeving mag met ontbreken wij liberalen hebben daarvoor steeds geijverd en de arbeid van onze mannen heeft daarvoor veel goeds opgeleverd Wy willen praktische wetten die ook rekening houden met het goede dat aan particulier initiatief te danken is en die geen noodeloozen omslag en admini3trn ie veroorzaken Herdenking Üud Minister U y De Onsevallenwel zijn werk Als ik dan van de sociale wetgeving spreek moge ik een wpord zeggen ter eere van de nagedaehtenis Van een onzer uitnemende figuren die wij eenige maanden geleden plotseling hebben moeten verliezen Ik denk aan onzen Lely die e ontwerper van de Ongevallenwet h geW est die haar met groot talent heeft verdedigd en di t ook in geslaagd is die wet tot stand te brengen waarby hy groote moeilijkheden moest overwinnen en door zijn beleidvol handelen tot een goed resultaat i gekomen PremtevTÜ Staatspensioen voor ieder beneden t n bepaald inko menbedrag gewenscht Toen wy masnden de quaeatiw van het Nationale Bankvereeniging Qosthaven 2 Verleent Credieten aan Handel Industrie Landbouw BUITENLANDSCH NIEUWS t taatspenaioen aan de orde te moeten itellen is liet ook weer Lely geweest die niet geaarzeld heeft op ons verzoek de moeiHJke taak op zich te nemen van het voorzitt r schap der Commissie di Jat ondenvorp zöu beatudeeren Hij heeft in korten tyd nitt zijn commissie ons een zeer belangrijk i apport voorgelegd hetgeen ons in staat Stelt het premie vry Staatspensioen m ons Verkiezingsmanifest op te nemen Ook de andere leden der Commissie niet het minst de Secretaresse Mej Mr v Dorp hebben aanjipraak op onze erkeiitelykheid voor hun werk Het Hoofdbestuur en de Partyraad achten het urgent d t de quaestie van het premievrije Staatspensioen wordt opgelost ei vertrouwen dat straks deze ergadcnni zich daarmede zal vereenigen Het 13 een onderwerp waarvoor wy reeds jaren lang hl ons program zijn opgekomen Aan de verwarring die sedert 1913 terzake bestaat door overgangsmaatregelen en partieele regelingen welke tegenover 7elen onbillijk werken moet een einde worden gemaakt d or een umformf regeling voor al leii Aan allen onverschii hi of men al of met tot do arbeiders m loondienst behoort wier uikomtn ben den een bepaald bedrag ih moet op een bepaalden leeftyd een premievrij Staatspensioen worden toegekend In het rapport ia het vitstekend uiteengezet ik behoef daaraan hiets toe te vopgen Ook de financieele gevolgen zyn in het rapport behandeld Woifdt de zuinigheid die in het taatsbeheer vereischt is betracht dan isa het geen bezwaar opleveren om in de kosten t voorzien Vóór den Vrede Geen éénzijdi e doch mternntionale ontwapeninL Kr zy nog een woord gewijd aan die juaestie der ontwapening die mede in hot vei kiezanKsmanjfesvt wordt behandeld Sociaalfn vrijzinnig democraten trekken op met i ii leuze der oenzydige ontwapenini f een If uze waarvan wy ndet willen weten Aan het tneven naar mtemaUonale ontwapening willen wij zoo krachtig mogelijk mftdiefwerken zoowel in den Volkenbond aK waaahet maar mogiclyk is ook daar buiten De Volkenbowlsgedacbte het streven naar den algemfenen vrede het uitbannen he iifschaffen van den oorlog dat alles heeft onze gToote sympathie en daarom yveren wij zooveel wij kuraipn voor al wat ons kan brengen naar internationale ontwapening Maar eenzijdige ont viapenJng terwijl de landen die om ons heen liggen bewapend blijven zou een misdaad zijn Daaniit zou lechts ellemle voor ons ïftnd en ons volk Verleden jaar heb ik m deiizelfden gee t K ssproken en er toen byigevoegd dat de vry iuinigdemocraben na by de verkiezuigen in 1925 da leus der eenzijdago ontwapenintJ L terk naar voren te hebben gebracht h November 1925 by de crisis toen zy met de sociaaji democraten en de Katholieken een n misterie valden vornien een piogram op11 taakten dat met van de eenzydige ontwapfning sprak Dus men daoht met meer over d leuze waal mede men een paar maanden tevoren by de veridezmgen zoo luidruchtig had tjeschermd Mr Marchant heeft m züjm rede op ée algtmeene vergadering van zyn bond in October j i gehouden Wlïy k ns het verslag daarvan m de Nieuwe Rott Crt gezegd uat dit een vraag van taktiek was Anders kon immer van een samenwerkinig met de iMithüheken geen prake zyn Het valt moeilyk ging hij voort bij het voeren van dat betoog diit is myn betoog goede Iromv te onderstellen Ik wï de goode trouw van Mr Marchant niet betwijfelen maar ik wil hem toch antwoorden dat ik mij afvraftg of zyn verdediging nu werkelijk fmstig kan gemeend zjjn In het proigram van den VnjainmgDemo cratischen Bond is thans bijgevoegd Reoiganisatie van dö weemiacht voor het uitsluitend doel vaJi militaire bewakingen en polïtiedienfaten Wat beteekent dat w t zijn militaire bewakingbdiensten Begint men m te zien dat men zyn leuze van eenzydige ontwapeninig eigenlijk niot goed kan handhaven Maar waarom dan in October j l nog met zuJk een felheid terzalop apKetreden De vaststeUmg der candidateniyst Ik roep ü Dames en Heeren op om ah straks deze vergadering over de candidateiiUlfiten zal hebben besiis en onzo programs PTi manifest zal hebbfn vastgesteld met den iireesten ernat aan het werk te gaan En 1 len bedenke dan daarbij dat het niet gaat i m bepaalde perbonen maar om ome beginst len Onze aljgemeene vergadering m nu eenmaal t Techt aanKeweaen om d ity sten definitief va st te stellen ry vertegenwoordigd de partij in al hare afdeelin en Bij die a£ tellin4ï £ door de vergadering moei icleilid der party zich neerleggen onverschillig of de lij sten a of niet met de wenschen die rr en koesterde o ereenkomen Kr zijn er die ontevreden of teleurge ïteld zyn doordat aan hun amibities o £ aan de ambities vaii bepaalde vrienden niet wwrdt voldaan Zulke ontevredenen Of teleurgestelden moeten maar hun eigen weg gaan wanneer Z4J zich daarover niet kunnen heen atten Immeri dan strüden zij niet voor onj beginselen maar voor zichzelf en kunnen wij van hen oor het algemeen belang waarvoor wij opkomen niets verwachten En als een tfleurgesteade lyn Vracht zoekt m het verdacht maken van een oandidaat die boven hem gesteW wordt n g B wy tUmkboar zijn dat STADSNIEUWS GOUDA 6 April 1929 Gemeenteraad Burgemeester en Wethouders deelen den Raad mede de Voorzitter zich voorstelt op Maandag 22 Apnlid d ü oamiddacs 2 uur eene openbare vergadering van den Paiad te bPleggen welke zoo noodig s avondd zal worden voortgezet I n theemiddag in Hotel de Zalm Op verzoek van de dames bestuursleden van de Ijbercle Staatspartij de Vryheidsbond ai d Goudia vestigen wij gaarne de aandacht op de advertentie m dit mimmer vrsarin de laberalw vrouwen van Gouda woixien uitgenoodjgd tot bywoniiig vaii een theenuddag in Hotel de Zalm op MaandaR 8 April a s de nuddagfl te 3 uur Op dez bijeenkomst welke geopend zai worden door Me r Ries2 Nootho van Goot lid van den Gemeenteraad an Gouda Kill Mevr Johamid WesrbermaTi Md van de Tweede Kamer een causerie iiouden over Waarom moet de vrouw deelnemen aan het po itieko Jeven ieldleening voor de K K Inrichlinu van Lieldadigheid IX door de firma M J Ogier Co uitgegeven geldleening groot f 5 0 000 ten bt hoev e van de R K Inrichting van Uefdadügheid LS naar N Z H venit emt ruim nerteekend Do scheepvaart door de iJsHelhavensluis Gedurende de maand Maart kwamen dooi de IJf selhavensiui5 223 schepen met een mhoud an 12Ji22 M3 Voorts 9 koppels ttout u lTnakonde 46 Isigen Het A V R O Petjtitiiuien e t l p veie luisteraars en viienden vau d A V H 0 volden nog eens opge ivekt r m L x h vooral het putiUoraiement te teekentn dat LH afgedrukt m de Uadiobode en waann de Kegeenng wordt verzocht aan de A V H O een eigen zender toe te staan BeIa ngi eJ lenden K mphm en H Goudsi te 9irot pwafelen Op df jyarb ur te Bandoeng N I die dit jaar gehouden wordt van 32 Juni lot Juti ill o a oitkonwn de Kinna Gebr Kamphui j i alhier met Gmdscbr Spnts en Siroopwafelen K Propagandaclub Wot n tittg avond vergaderde de A U l i opagamioclub 111 het Blauwe Kruis ondor leidmg van den heer A v d Berg Nadat de byeénkomst op gobruikol ykp wyzp v a geopend heiinnerde de Voorzutei aan het veitrek van den heer Derck en en de ontslagnamc ah voorzsttei door den heer A bs van Wy k en aprak eenige waarüwrende wooiden van dank vooi datjfene wat zy vooi de club veiTiclït haaden Hierna volgden de notulien en jaarverslagen r iecretarii en penningmeester In bet be tuui warden gekozen de heeren P M Dertk wi en K van Wyk AU Voorzitter rt erd dooi de vergadering gekozen de heer A V d Berg Vervolgens hteid de heer P D Muylwyk een lezang over Gemeentepolitiek waarin ia practische politiek der ivï ht he raadsleden werd toegelicht NtMlerlandsche Vereeniginiï van Kaashandelaren ïh Ned Vei v Kaashandelaren houdt Kaar 86 te algemeene vergadering op Donderdag U April 1929 des voonniddapr ten 1 uur in Hotel De Zalm te Gouda Do agenda vermekllt Opaiin swoord van den Voorzitter Kotulcai Ingekomen stukken Jaarverslag van den Éiecr P m over 28 Ripkening en Verantwoording van iiet financieel beheer in 1928 Verkiezing van dne bestuursleden wegens periodieke aftreding van de heeren J Th L Withof Keus A J Schilt en A S Sirks Voorstel van het Bestuiw om do contribvitio te handhaven op ƒ 16 Ontwerp Kaas en Birterwet Wat verder tei tafel komt ttcglement beide Gasthuizen Benoeming regentea In de vergadering van 30 Februari j l vereenigde de Raad zich met een voorstel tot w ziging van het reglement voor de beide gasthuizen welke besluit door Gedeputeerde Staten bij schryven van 5 8 Maart 1929 B no 661 4e afd G S no 62 werd goedgekeurd Tengevolge daarvan zal tot geleidelyke gewyzlgde samenstelling van het college van Regenten lier Instelling an Weldadigheid moeten worden overgegaan by het voorkomen van buitengewone vacatures in het college Het college van Regenten zond B en W thaneen aanbeveling in tot benoeming v in een lid in dat college ter vervulling van de bmtengewone vacature ontstaan door het veitrek van den heer S Vlnirerllng welke aanbeveling luidt Mevrouw S J van Dantzig van Eyk Mevrouw H A M Oosterling Klare B en W stellen den Raad voor tot benoeming van een lid van het college an P egenten der beide Gasthuizen over te gaan Bedankt voor zijn benoeming De heer F Byiema heeft voor zijn benoeming tot diaken bedankt Toelating tot den H Dienst Do heer Honkoop oudenling by de Geret Gemeente Ls toegelaten tot de Bediening des Woords in de Geref Gemeente Vacature Voorsteegh Door de Vereeniging Kerttelijk Leven IS vojgens de Goudschc Post met vrywel algemieene stemmen beslloten den Kerkenuul der Ned Herv Gemeente te vearzoeken in de acature Voorsteegh een Geretf predikant te beroepen De collecte voor de Chr Vacwitiekoloniën De afdeeling Gouda der V r voor Chr Geiondh d ViMmtie Kolaillfn venoeki I ons te melden dat de sprei gevallen ia opNo 319 De opbrengst van de collecte langa de huizen Zaterdag gehouden is ƒ 201 82 I Diploma schoenreparateur De heer A Perdyk ichoenraaker werkplaats Aaltje Bakateeg heeft met gunstig gevolg voldaan aan het j l Woensdag en Donderdag te s Gravenhage gehouden examen voor schoenreparateur Hem werd het diploma uitgereikt Openbare vergadermg Goede Tempelieren Donderdag 11 April a s des avonds 8 uur bei gt de Internationale Orde van Goedt TcmpeUereii in de Sociëteit De Réunio een openbare vergadering AlK spreker treedt op Dr P Glas die een uiteenzetting zaJ geven van doel en Htreven der I O G T Schouw biirg bioscDop Kamoua Na zoo gestangde iW schprogramma aat den Schouwburg avond aan avond dee x Iloopeal ook dez week weer t en keuriglioofdnumjner dat in eilk opzicht ver bo en het gemiddelde uitsteekt t Aantal eerste klasse film dat de directie van de Schouw burgbioscoop in t vooruitaioht heeft gesteld schijnt nog n met uitgeput te z n Aangekondigd werden dezo week tenminste De Hongaarsche RihBpi odie Dé Kraaaai met pertoonlyk optreden van Sjef v Dongen D geheimen van het Oosten en Dougiiofl t airbanks nieuwste pi oduct Tha gaucho Dat beloof t nog menigen mooled avond Het hoofdmimmer is er ook weer een uit do sene voortreffelijke films die in deï i winter in dit theater wordt vertoond Ramona Een aardiig byprogramnta en goede muziek van het strykje P en winkelpassage aan de HooKStrait in Kotterdnm Dt fa Bahlmann en Co reeds bjjoa een eenw gevestigd aan de Hoogstraat in R dam heeft ernstige plannen gemaakt zich van baar ietwat ouderwetsche i lunje te ontdoen en zich geheel naar de eischep van onzen modernen tyd in te richten Itet nflt noodig was het laat zich Iwgrijpen temeer wanneer men bedenkt dat het minstens F jaar geleden is dat het oude pand een restauratie onderging Reeds eerder heeft men aan een verbouwing gedacht echter het pand dat thant kon worden bijgeïiokken wai toentertijd nog niet te koop Intusschen is reeds een begin gemaal met de uitvoering van de plannen Het iifft in de bedoeling om bykans het heele bestaande gebouw te abopen Het sloopwerk zal echter by gedeelten ond r handwn genomen worden waardoor de mogeiykheiii wordt geschapen om tijdens de werkzaamheden de cliënten toch te blijven bedienen De plannen voor den nieuwbouw züt ontworpen door architect A H Zinsmeis ter Uit Amsterdam terwijl het werk xai worden uitgevoerd door de firma J H Ü Wilde uit Gouda Het bijzondere in dei nieuwbouw is wel de winkelpassage die xal loopen van de Hoogstraat imar het Steiger waardoor het mogelijk wordt een 304al etalages te bouwen In het midden van de winkelpassage komt de ingang voor ie eigenlyke verkoopruimte De entree zal direct toegang geven tot de lift en het tny penhuis De winkelpassage krygt in het midden een z g n lichthof van circa 100 M2 waardoor direct het daglicht naar biniw alt De voorgevel wordt uit zandsteen opgetrokken De etalage s die in den voorgewl worden gebouwd houdt men vrij laag vrtaldoor een intiemer karakter wordt verb gen Onmiddellijk boven de etalage s koOt een vooruitspringende luifel In de passsf die komt te liggen op de hoogte van huldigen ingang worden vaste vitrines t bouwd die niet tot het plafond doorloopt De passage zal ongeveer een breedte kragen van vier meter Verkecrsverbetering Boelekade Zooals den Raad bekend Is ciscbt h t tteeds toenemende verkeer ten spoedigi verbetering van de Boelekade d w 1 vw breeding van den verfceersweg aan de löd van het Bloemendaalsche Verlaat Reeds meerdere malen werd door vnjegere colleges met het kerkbestuur der NedIsraëlitische gemeente alhier gepoogd o i oplossing te vinden Het kerkbestuur wm tot terugplaatsing van den muur wel berPid zUin geestelijke overheid had hiertef ii evenwel bezwaar Ook B en W traden met het kerkbestuur in nader overleg en opnieuw vroeg laatstgenoemd college toestemming tot M overgaan eener transactie die er toe leiden zou datj de kerkhof muur in de nieuwe rooilyn kon worden teruggebracht Thans h d het meer succes De opperrabijn in fit w Fort verleende zyn toestemming Eisch was nu dat de gemeente t W kryging van het gewenschte ruilobject alffe raresse werd van twee in de oniidddeUIJïW nabijheid van de begraafplaats gelegen huizen en erven en wel de perceelen Boelekade 5 en 9 kadastraal hekend In gemeente Gouda sectie A nos 1749 en 1761 Voor deze twee huizen en erven eigen aan JStolwljk alhier werd een s van ƒ 3600 bedongen Door het Israëlitisch kerkbestuur miUende woningen moeten worden gesloopt wwel vóór 1 October a s terw l de ond rgrond voor zoover hij ten noorden v4n qenieuwe rooilijn is gelegen aan l et kerkbestuur in eigendom overgaat Een tweede voorwaarde van het ker stuur is dat de gemeente terugkoopt M hem bli raadsbesluit van 24 November 1926 goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten dezer provincie inelgendom afgettano perdezer provincie in eigendom afgestane perbekend gemeente Gouda in sectie A no 55S9 groot 4244 M2 De koopsom bedroeft ae tiJdB ƒ 2100 voor welk bedrag he k 7bereid is dezen koop ongedaan te maken Spsar ea Üulpspawbank Gouda gachirende de muand Miaart 1929 zyn m gd en terutgbetaaW dt navoieende be Ki 3046 posten ƒ l M Sj rhi ven wnte ƒ H16 Tentftoetwling in 154 parten f 73 837 38 Meer ingelegd dan tenigbetaald f n mM 4ai het emde der maand Fehr wflfl ten name der üige schreven i y96 088 34W lüodat hun te oed uiit Maart bedroeg 1 413 611 30 In den loop der maamd Maart zyn 59 nieum boekjes afgegeven 11 oude boekjes opnreuw in gebruik geatelld en S2 boökjea gehe afbetaald zoodat aan het emde der mnind Maart 6259 boekjes in omloop warfin Thalia bioscoop jiln het ucccTvolle Paa Jchprogi amma biedt hel Thakia theatoi haar bezoekers thans wederom een paar schitterende hoofd nunaner met een zeer mooi Wjprogramma v elk laatste ona naast een goed nummertje muziek on een uitgebreid var eerend jounttal a s extramimm r e n bee aatdige iciucht brengt Het eerste hoofdiiummer isen amusante nnedie in 6 acten is getiteld De avontu ren van een paar dame sacho ntjes Ken Tieei vermakelyke film met buitengfwy on w eestige momwaten JRex het duavelspaard w een sensatieroman met het wonderpaard Rex In deze tiltn krygea e knappe staaltjes paawiendreasuiur t bewonderen Een verhaal vol handehiïg over het lief en leed ven een irouspaand en zijn eigenares pelden achtervolg en overal en nog tnens verjaagd vinden tensltotte na een droerven tyd een algen stal Het lot van de fdm gieeft ons Jan ook twee gelukkige paartjes te zien n twee paardje en hun baa t i bazin Da Thalia bioscoop brengt zooi Kszegd dese week wederom een programma voor dereen Burgerl ke Stand GEBORÜN 4 Aprih Pietemella d v H Broekhuijzen en J Zandijk Gr v Bloisstr i i Lena d v J van Mounk en O van der l aim Lazarudoade 20 ONDERTROUWD 4 April M A HolrJinyeen en W M G Hogervorst F de Gruil en J van der Kooy A J Kuis en G J van l Mt J P Leeflang en M van der Laan N van der Klis en J Peelcj A van der Loo en J M Dee OVBRLBDKN i Aj nil Johannes Pier Bakker 84 jaar Oosthaven 10 Aipril Jacob éê Kjondn 87 j Groenev egje 52 April Marrigje van dei Neut geh met w Leeuwen 56 jaar Tuiiiwtraat 85 AgMida t April 8 uur Soc Ons G noegen Zaal Kunstmin Concert Zang er Gouda ö en 7 April Raadzaal Stadliuis Voorjaar 6vergadering van het Genootschap vooi geschieaenia der genws natuur en wis s Apri 7 u Soc de Réunie Groote zaal ledenvergadering van de Ver tot Bestryding der Tuberculose te 8 uur openbare vergadering Spr Dr J J Th Doyer April 3 uur Hotel de Zalm Uberale Staatspartij de Vr heidsbond a d Gouda Theemiddag Spreekster Hej Johanna Westerman Lid van de Tweede Kamer Apothekers De apotheek van den heer E Grendel I Tiendeweg 9 is tot en met 12 Apnl benepens den daarop volgendan nacht geopend fia 8 uur des avonds deq nacht eohter alleen oor recepten Hediache dieiiM Vanat Zaterdagmiddag 3 uut tot Zondag□aoht □ 2 uur de doktoren de Boer Gouwe o T n Elk Kalleoslnjel lirr DEN OMTREK STOLWUK Door den Bouwkundige Jan Baa IJsbellaan 8 Gouda werd voor de diaconie der Ned Herv Gem aanbesteed Het verbou iven van de woning G 90 in het Bejjerïohe benevens het bouwen van een wagenschuur m hooiberg inschriüiveta waren L Koot te Slollwijk voor ƒ 4890 C MawJaniól te Heeuwijk ƒ 4735 A F MaaUen te Stolwijk ƒ 1730 H Hoogendoom te Stolwök ƒ 4690 GOUDBBAK De afdeeling Gouderak der Zuid HoUandsche Vereeniging 41et Groene Kruis zaleen leden vergadering houden op Maandag 8 April avond 7 uur bt den heer S Ooms De agenda vermeldt Opening Notulen Jaarverslag van den Secretaris over 1923 Rekening en verantwoording van den penningmeester Rondvraag Sluiting SPORT EN WEDSTRIJDEN LAWNTENOT8 De competities Tan den N L T B Voor de competitie zUn ingedeeld in de IVeede Klasse Afd 6 Wigwam I Rotterdam Hanenburg I Den Haag T I O D Gouda Uimonias III Den Haag il de Derde Klasse AM 1 Be Quick Gouda Orpa I Rotterdam Clubhuis te Werve I Ri w ik Hanenburg II Den RAUIO TP LEGRAriSCH WSERBE RICHT 6 Apra Verwachting ZwakSce tot matige wind uil nesteliike richtlngeji Half tot zwaar be WO Weinig of g en neeralac Ms zaeh PRBDIKBEUBTEN Zonda 17 April GOUDA Remonstr Kerk lOH t v m D f D Tjalsma van Leiden Kleine K rk 10 u v m D W Wesseldij t LutherSche Kerk 10 u v m Ds J J Simon Geret Kerk Turfmarkt 10 u vm en H u n m Ds R E van Arkel Ver Calvin Nieuwe Zaal Turfmaikt 142 5Mi u n m De heer A Dekker g o te BleiswUk Woensdag 10 Apni 7 u njii De heer W vLeeuwen i o te Schoonrewoerd Stadsevangelisatie Jeruël Zeugstraat 10 o v m Heiligingssamenkomst Spr bi Joh de Gruljl 7 u n m Openbare Samenkomst Spr br J J Verroen van Rotterdam Geref Gemeente Turfmarkt 10 u vjn en sU u Km Ds Kok Chr Geref Gemeente Gouwe 134 10 u v m en 6 u njn Ds J B C Croes BLRKENWOUDE Ned Herv Kerk 10 u v m Ds L R v d Broek BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Dr P Glas Doopen Remonstr Kerk 10 u v m Ds W N van Nooten Evangelisatie 9 u v m De heer Lyklema fi u n m Groote ICerk Ds J G L Brouwer van Alphen bed Avondmaal Gerei Evangelisatie 9 u v m Ds D Kuilman van Leiden 6 u n m dienst in de Groote Kerk GOUOBRAK Ned Herv Kerk 9 i vjn Preeklezon 2 u njn Ds J Enkelaar van Ouderkerk a d IJssei Bed H Avondmaal HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds A Landstra Geref Kerk 9hi u v m en 5 4 u n m Da R E van Arkel van Utrecht UOOBDBECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B Nieuwburg STOLWUK Ned Herv Kerk 9 A a v m Ds B J Kanis EvangelisaUe DMj u v m Ds Gunning van Schoonhoven WADDIMXVEEN Ned Herv Kerk 9Vi u v m I eadienst 6 u n m Ds Dekker van BlelswOk Doo Reomnstr Kerk Geen dienst NIEUWERKBRK a d IJSSEL Ned Herv Kerk 10 u v m n 6 u n m Ds J L Dippel ADVERTENTIEN + t+ W K K H W H H 1 Den 17en Api U a s hoiwn onze geliefde Oudei s Arie Hendnkus Huismao en Mat ia Burghoorn den dag l e herdenken waaaop ze voor 40 jaai in het huwelijk traden Dat zü nog lang in het iiezit eener goede gezondheid in ons midden mogen zjjn is de wensch van Hunne ctanfcbai e Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Gouda 6 Aprü 1929 Boelekade 22 toss as r H H i i H H HI + H + H M H Voor de zeer vele hkiemen en gelukwensohen ons bij onae verloving toegezonde zeggen wiij ook namens wederzvJdBche Ouders langs deïen weg onzen harteHjken dal W F KLOOS en Verloofde EEN NET DAGMEISJE GEVRAAGD Adres GOUDSCHE FRUITHA NDEL Lang Tiendeweg 27 DIENSTBODE gevi voor keukenwerk kx nl40 gld p m en MEISJE voor huiselöke bezigheden f 25 p m heide in of extern HOTEL STATION Crabeljhstraat 66 Gouda GEVRAAGD NET MEISJE voor haive dageh Vrydags den iieheelen da of flinke Werkster voor een halven i een heelen dag per week Adtes LANGE TIENDEWEG 69 Mevrouw JONKER Crabethstraat 8 Gouda VRAAGT zoo spoedig mogelijk een flinke DIENSTBODE Een oet Dagmeisje GEVRAAGD boven de 18 iaar f 7 per week Adres L VERBOOM Markt 40 GEVRAAGD een allesziiis bekwame HUISNAAISTER BrievBn onder no 1051 bur OoudI ach Crt Ifarkt 81 gevraagd I net DAGMEI8JE niet boven 17 jaar Adres BURG MARTENSSINGEL 57 Mevr BAERENTS Postkantoor VRAAGT tegen 1 Mei of later een flinke DIENSTBODE VOOI da of dag en nacht Juffrouw BIEDT ZICH AAN als hulp voor de schoonmaak Uren van 9 ot 12 en van 2 tol 5 Brieven onder No 1075 bureauGoudsche Courant Markt 31 8 M J OGIER Co vraagt jongste Bediende jongste Bediende m GEVRAAGD voor lichte kantoorwerkizaamhedan jongst Biidlende Zij die reeds als aoodanig werkzaam zijn geweest genieten dB voorkeur Brieven onder i 1063 bureau Goudsche Crt Mafkt S GEVRAAGD Een Jongen voor de ZageriJ Leeftijd 16 a 17 jaar Adres JAN DE JONG ZOON Kattenamgel 13 Ëen Jongen GEVRAAGD Adiea M MULLA ART Zeufrestitmt 72 Rijwielen en Motoren Jongens GEVRAAGD voor de w rt niet boven de 16 jaar en een HALFWAS kMID ni ma H VAN VLAARDINGEN Werf Kromhout GoUdei ak Flinke Jongen voor direct GEVRAAQD Loon 7 i 8 gld per week Adres Peperstraat SU 8 Lintzager gejrraagd Op een flinke Loonzltferij te R dam wordt gevraagd een Ie la Llntzager raoet beslist prima va man zijn bekend met meubel en timmerwerk tegen hoog loon en vast werk Adres N V P PE1FFER9 Machinale Stoelenfabriek Stoffeerder en Loonzagerij Catharinastr 15 R dam 12 Koslgangers GEVRAAGD NETTE KOSTGANGERS van alle werkzaamheden kunnen geplaatst worden met huiselijk verkeer Brieven onder No 1076 bureau Goudsche Courant Ma kt 31 TE KOOP een Patliefoon met 80 nummers en e R Eiken Platenkast Prijs 55 gld Adres Turfsin gel 22 TE KOOP Een Heereoriiwiel N Banden ƒ 16 en een Damesrijwiel m goeden staat dtlbbele iBmmen en kettingtest Spotprtia Tevens een Nieuwe Patheioon met 80 nunwners te koop ƒ 22 60 Adres L M MOERmOS Prins Hendrikstraat 82 10 TE KOOP Uitstekend HOOI bij J P DE JONG Moordrecht VRIJE TOEGANG BEZOBKT a 3 MAANDAGAVOND 8 uur in de So On s Genoegai il LElt lit L1CITIEELDEN door Dftl TH J DOYER uit Hih ersuni Onderwerp j Nieuwe Gezichtspunten bQ de Tub reuloaebwtrt dlii Toegang tiU i Kantoor Gemeente Ontvanger en 6emeentebedrijv n van 6a Water en Electrieiteit WAODINXVEEN Voor spoedige te di n ttre Hn GEVRAAGD een leerling Klerk 30 ehnvamgssalris ƒ 800 met diploma boekhouden wordt het aanvangssalaris met ƒ 100 verhoogd Sollicitanten in het bezit van een M U L O iiploma of met 3 of nweijari e H B S genieten de voorkeur SolHcitatJes in te aenden bij de Comniisaie vafl bijstand in het beheer der gemeentebedrijven Waddlnxveen vóór 15 Apiril a a Mondelinge inlichtingen worden verstr t door den gemeente ontvanger Boikliouilin Htndiltrekioen Hindtlskennlt Hindelsreoht Opleiding veer praetijk en auinen J L A BRAAK Lewaar M a Bupg Marl n alna l TB KOOP GEVRAAGD EEN TUINBANK Brieven onder no 1086 bureau Goudsche Courant Markt 31 Dijkgraaf tn Hoogheemraden van Rijnland zutlrai op WOENSDAG 17 APRIL 1929 des middags 12 nur in het Ge meenland huis van Rijnland te Leiden bü enlcele inschrijving aanbesteden i 50 Het ophodgen van de kioin en hel verzwaren van het buitenbeloop en het aanvullen van het binnenbcloop van een gedeelte van den Noorder IJsaeldijk langs den open IJssel beoo9ten Gouda benevens het ophoogen van den binnenbrrm van dien dijk met bijkomende werken WISKUNDE lu n aw bad op Mr bmtHH waanlea toot iMrUngw H B S iB Ormiiulam Toer eaadidatn BOUWKOMDI6 OPZIGBTBB s r P S DAUVILLIER 7S1 10 B HARTENSSINGBL 12 Het bestek No 298 met 3 teekeningen is voor den prgs van ƒ 1 en de geaegelde in3chrijvinsBl iljett n lijn voor den prijs van ƒ 0 50 per stuk verkrijglwutr ter Secretaitie van Rijnland Leiden Biieestraat No 59 en bij i den technisch ambtenaai van Rijnland den heei C DE KLUIVER te Gouda Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den In nieur van Rijnland te Leiden in het Gemeenlandshuis op 9 en 10 April e k en biJ jrenoemden technischajnbtenaar op 9 10 en 13 April e k det vóórmiddftgs DAG IN DAG UIT EEN RIJKSDAALDER PER DAG KunI gü dit tonder bezwaar betalen wy veronderstellen van niet Zes cent per week kinderen twa cent kunt Olj el uitgeven Doe dat Het ts een goede ruit want wil betalen dan 56 dagen lang voor U en voldoen bovendien de kosten van het gebruik der operatiekamer verbandmiddelen en het vervoer per ziekenauto of brancard N V EERSTP NEDEKLANDSCHE Ml VOOR ZIEKENHUISVERPLEOINO TURFMARKT 120 Stdfjrt 1 Januari van dit laar boekten wi een vooruitgang van ruim 700 dlhu wonende personen Vraag Circulaire Dljkffi aaf en Hoogheemraden van Rijntond PIJNACKER Dijkgraaf J SLAGTER Secretaris Leiden 3 April 1929 Aanbesteding HET BOUWEN VAN EEN STEENHOUWERIJ MET BOVENWONING aan de Nieuwe Haven te Gouda voor den Heer F J VAN BUUREN op VRIJDAG 19 APRIL 1929 Bestek en teekeniug k 1 2 50 vanaf 9 April bij F Bijlama s Boekhandel I ajige Tiendeweg 18 L KOOLE Arehitect Groote sorteering ELECTR ORNAMENTEN KRONEN APPARATEN 34 STOFZUIGERS G A Belonje Lange Tiendeweg 96 Tel 728 fuli iigisiir liii biitiDg IE BUI k h RUNDERLAPPEN per pond 55 cent VELDKAMP Qroenendaal 9 Gouda Telefoon 680 Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Autobandeili 2e Weenastraat 28 Tel 43929 R dam KÜNSTKALK in alle kleuren bladdert niet en geeft niet af IN DROGISTERIJ 10 fiWT GROENE KRUIS KLEIWEG 91 TEL 317 GOUDA Grossier in Suikerwerken in Gouda en omfltreken die zijn omzet wenscht te vergiooten door bi p send consumptïc artikel onder boi gstelling in depot ten veriioop te n o a wordtverzocht 2ieh daai voor aan te melden onder No 973 bureau Goudafht Courant Markt 31 1 Aan mijn geachte Clientele Bij deie heeft ondergeteekende de eer U mede te deelen dalWoensdag en Donderdag j l examens zijn afgenomen betreffendehet verleenen van Diploma Scbocnhtrsteller onder Kijkstoeticht en dal genoemde hiervoor QESLAAQD is W rll at a LT TEM T A Dl lci d A PERDIJK Vt F W nUTZtTliallTIt BESCHUIT dagelijks versch II in pakken van 10 stuks d 13 cents il J Tegen inlevering van 10 ledige zaki en 11 I p ik gpaMs HT Wordt ook aan huis bezorgd BtlMfd Aanbsveltnd Q TH STEENLAND 1077 50