Goudsche Courant, zaterdag 6 april 1929

BUIXENLANDSCH NIEUWS RÜEMENK Het spoorwegongeluk bij Bo h c Het geheele stalionspersoneel verantwoordelijk gesteld Volgens den minister van verkeer van oemenie is bij een te Boboc gehouden onderzoek gebleken dat het geheele personeel van het station met inbegrip van den chef wegens niet inachtneming der voorschriften voor het spoorwegongeluk venntwoordelykjnoet worden gesteld Volgens de jongste opgaaf bedraagt het aantal doodeiï12 dat der gekwetsten tS POLEN Het incident te Baranowicze Atanasowitsj plotseling overleden Uit Baranowicze wordt gemeld dat de ambtenaar van de Russische handelsdelegatie Atanasowitsj die op weg naar Moskou te Baranowicze Polen was uitgestapt daar by een woordenwisseling met Poolsche beambten op dezen had geschoten wat een hunner het teven kostte plotseling is overleden Hij was door een ernstige zenuwaandoening aangetast en stierf toen de aanval zich herhaalde aan een beroerte ZUID AFRIKA Ken zw ar vonnis De leer der vergelding toegepast Uit een telegram uit Kaapstad aan de Evening Standard blijkt dat het vonnis Leven is leeren Soinnuge ivenschen tiaan het leven door met gesloten oogen en beklagen zich dan en pruttéTen dat er niets in te zien valt FEUILLETON HET PROCRUSTES BED Uit het Engelsch van ALICE en CLAUDE ASKEW Nadruk vertmden 13 Van alle vreemde dingen die wij vandaag hebben beleefd is dit wtfl het vreemd ste zei Hiarry toen hü zich in een gemakkel3 Hcen stoel had laten vailflen Hy gaapte Enfin we kunnen het gesprdc beter staken en nog vat g aan lapen want de oplossina Mi het raadsel vinden we toch niet Wattloe je vroeg hy slaperig toen hij zag dat hüip bezig was zijn overjas aan te trekken die hü uit de iaapkaimer had meegenomen Bc kan niet slapen b ik hier bleef zon k je toch maar storen De ga nog een uurtjewandelen Hy nam 2ijn hoed en liep naar I RADIO LUISTERAARS De Vriend van Uw huis vraagt Uw iiandteeifening voor zijn beiioud TEEKENT HET A V R O PETITIONNEMENT BAHLIMANN GOUDA hiiiiHiUbij iiii iiiiiir In verschillende afdeelingen worden GEVRAAGD Jongens en Meisjes ook voop aploMing aehlldopan Aanmelden bij den portier Verlorenlcost 7 40 Heden extra voordeelige aanbieding uit onze schlttepende collectie DAMES en KINDERKLEEDING Kerkelijk Beheer en de Ver van Vrijz Hervormden bevelen in de twee vacatures voor Notabel aan de Heeren Zwarte en Marine Mantels en Japonnen Mr A A J RIJKSEN en J F MONTAGNE Ppaehivollo soplaarlna en in de twee vacatures voor de Commissie van Oppertoezicht de Heeren G p O O t e Stoff enreclanne enfcrme uitbreiding van ons STOFFEMWAK zult U in onze speoiala etalage elijk kunnen bezichtigen In JAPOMNEM brengen wij steeds het nUuwst zoowel in STOF ZIJDE als KATOEN F TUINSTRA en M A VERMEIJ De £ edeelii StemminÉ 8 April van 10 4 uur in de St Janskerli Namens het Bestuur C VAN KRIMPEN Voorzitter 34 F C A LAUGEMAN Secretaris Aparte modellen in elke prijslage VpI Bnlpoo VpI Kntpoo t 90 tot f 48 50 Groote verscheidenheid 1033 ISO RE jENMANTELS vanaf fl Knip Demoiistratie pieces de groote mode II Deux op WOENSDAG 10 APRIL a s des avonds van 8 t m 10 uur zal een gPattS Knlp Damonatratia gei even worden Zonder eenig lastig rekenen of teeken Komt dus alien eens kijkennaar de 30 rima Modevakschool E N S A I D Zeugestraat 40a Gouda HOLLANf A Roomboter pap pond macHbiaa verpakt iouwe 55 Boterhaodel ANTON COOPS Drogist Wijdstraat 31 Gouda Kamfer Naphtalin Mottenpapier === Globol enz enz === Wat geeft U waarborg dat U eerste kwaliteit ontvangt P 6 TLEKIJ S Onze Kaaf vrije controle door IEDER van het door ons verwerkte en in voorraad zijnde leder U niag komen met iedere deskundige Het adres voor SLAGERSJASSEN i en kok buizen OE kUiNE WINST Korte Tiendeweg 22 == GOUDA == 40 Aanbevelend 40 P V d Heuvel Schoenmakerij B Martenssingel 123 en Spoorstraai 21 FIRMA T ZAAL Azn BANKETBAKKERIJ MARKT 32 naast de Zalm Prima adres Billijke prezen Specialiteit i d ECHTE GOUDSCHE SIUOOl WAPELEN en SPRIT 30 C W M EIKENAAR BOELEKADE 42A en lOS VERKOOP van MEUBELEN KLEEDEN ZEIL VITRAGE BEDDEN LEDIKANTEN HEEREN en DAMESKI EEDING Op gemakikclUke betalingsconrtities tot 50 gulden 1 gulden per week OVERHEMDEN BINDERS SOKKEN KOUSEN HANDSCHOENEN CORSETTEN J G POTHARST Z0ON A N T KLEIWEG 90 92 GOU DA Mapkt ia 19 OOUOA bjHy BSBY en KINDER ARTIKELEN ONDERGOEDEREN voor DAMES en HEEREN N G SCHOONMAAKTUDI Uwf adpaa voop H VAN DER GBAAFP Blauw tr at 19 Tel 763 A U OPSTELTK N Teleph 120 ROOMBOTER KAAS en EIEREN Wat neemt U Zondao voor de koffietafel PRESKOPF MET TONG of GETRUFFEERDE VLEESCHK VAS Beide overheerlijk i Ledikanten Bedden Matrassen Hoofdagent H A V Loopeps Bank Vitpages VloepaEeilen H BROUWER DE KONING SpierinKstraat 153 Gooda Ona brood wenl bekroond Ktnhtm 1123 i Bosch 1134 R dam IW Dordreckt i Ctraekt 1927 Cooosaptilcelen Chinamatten BOTERJANHAGEL 20 cent per ons WITTE JANHAGEL 12Vi et per ons BRUINE JANHAGEL 10 et per ons Prima HONINGKOEK 40 et p stuk Zuivere NATIIURHONING 15 cent per ona SIROOPWAFELEN 6 cent per stuk 10 Cabp Kamphuizen BOUWKUNDIG BUREAU C HENRI VAN INGfN Kappelteji UI Meubelen J Grootste Sorteering Laagste Prijzen Fotografisch Atelier J MEIJER Lao e Tiendeweg Gouda Lijstenhandel Kleurenfoto s Verfrootingsiorichtint Roltf rdAm VliatBtraat 8b Tel 11748 Verzorging van Exterieur Interieur Hinderwet Drankwet enz Allea tot het vak bfhoorend u krijgt bij ons DEZE MAAND op vertoon dezar annoncs IH tviaal Uw aantal foto s voor de normale prijs dus 8 fotokaarten van I I geeft 9 voor f I enz 40 9 iT Tan Jaapgang O I703S Hdag HfPil it29 fiOllDSCHË lOüMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACH T BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDËRAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLB NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enm Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADTERTENTIEPRIJS Uit Oouda n omstrekSB behoormde tot den bexorgkrtnf 1 regels ƒ 1 éiik rcc l meer 0 26 Van balt a OdodB en d ai besortfkriBKi 1 5 reselfi 1 66 elke ngéi meer ƒ 0 30 AdvertentUta in bet Zaterdacniimmer 20 bijslag op den pr LieMadiKheida wbettentiSn de kalft van den prtfa AB0NNËAIENT3PRIJS pet kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper ge cHiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bjj onze agenten en loopeis den boekhaildel en de postkantoren Onze bureaux zijn dageiyks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 RwlBctie Telef Sa Postrekening 4S400 INGEZONDEN MEDEDEELINOEN 1 4 regeli ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertwtiën en inAeumden mededeelingen bff contract tot zeer gereduceetden prijs Groote letters en raodsB worden benkend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden Ingezonden door tnanheidcoinat van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan t Bureau zyn ingekomen t ieinde van opname verzekerd te r n loste waaraan echter geo aandacht werd besteed omdat er vaak schietoefeningen worden gehouden Het vil e schot evenwel kwam in het water linka hu de Juan Utrecht het vijfde vlak Vf = P het zesde ging rakelings Mtt de voorplecht Daarna kwamen de kuatw ters aan boord van de Juan vroegen di papieren en verklaarden dat zij de lad K bananen als camouflage beschouwden drank te smokkelen By onderzoek bDMlc echter dat er geen drank aan boord vtffi Tegen deze beschieting is door de kapitein van het schip emstij geprote steerd Pfr duikboot naar de Koordpool Uit New York wordt gOneld dat Sir Hubert Wilkins heeft medegedeeld dat hy zyn voorg€Etelde reis per duik ot onder het ys van de Noordpool van Spitsbergen naar Alaska heeft uitgesteld tot den zomer van lf 30 Hij acht zoo verneemt de Telegraaf tien tijd van voorbereiding dit jaar niet voldoende ENG KL AND Een patiënt per vliegtuig van Zwitserland naar Londen viPvoerd Een Handley Page Ït0s Rojse toe tol heeft dezer dagen in diCTlt van de Imperial Airways een dame w m Zwitserland bij oen ongeval gewond W rd binnen zeven uren naar Londen overgfllfracht Hierbij is nog begrepen een opon Mud van een uur dat te ParijB plaats had deze aangelegenheid sprekende medegedeeld te spreken uit naam van de Regeering Het feit nu dat ondergeteekende gebruik makend van de hem door de Regeering per communiqué verleende vrijheid vóór alle onder de aandacht van U Ed wen scht te brengen is dat de vertrouwensman der Nederland tche Regeering en deze Kegt ering zelve in deze aangelegenheid resp aan de Pers en aan de Volksvertegenwoordiging de volgende mialeidendc mededeelingen hebben gedaan 1 de verklaring van den heer van Beuningen N R Crt 4 Maart j l IkJian U ten stelligste verklaren dat ik nóch direct nóch indirect Iets te maken heb gehad met de publicatie in het Utrechtsch Dagblad Ik heb er part nocb deel aan En op de vraag hoe verklaart U de publicatie Daar heb ik geen verklaring voor 2 De verklaring van de Regeering Hand pag 477 1 De rol van den heer van Beuningen was hiermede met den aankoop afgeloopon Oe heer van Beuningen heeft in deze zaak naar vaste overtuiging van de Regeering niet anders gehandeld dan hij als goed Htaatsburger meende te moeten handelen en heeft met de latere publicatie nietB te maken gehad Aan anderen dau aan de Uufleering heeft hü van die stukken geen inzage verleend Beide vetgedrukte verklaringen KÏjn pertinente onwaarheden Dr Ritter gelooft niet dat de Regeering bij nadere overwe ng de juistheid van hare verklaring zal willen volhouden Oe strijd in Mvxiooi Successen van de federale troepen Eén overwinning van Chineesche regeering de Centrale Eisma G i H Ebels 7 mr J Hugbes dr N Vromen H Nico de Jager 10 L Ü Hilarius De opstand in Mexico die de federale regeering heel wat hoofdbrekens heeft gekost en waarvan zy den omvang in den beginnen blykbaar heeft onderschat behoort nog wel niet gehfjel tot het verleden maar de bondsregeering kan toch den toe jtand thans wat optimistischer Tegemoet zien De troepen der rebellen toch waarvan getuigd moet worden dat zij een taai verzet boden verkeerden in een minder bevoorrechte positie dan de legers der officieele regeering die door Amerika zoowel moreel als materieel werden gesteund en bovendien beschikten over een numerieke rnefrderheid Meermalen heeft het er ivoor Calles troe n minder prettig uitgezien en deze hebben heel wat veeren moeten tateii maur nadat de opstandelingen zich genoodzaakt zagen Hminez over te geven is hun voornaamste tegen stand naar het schijnt gebroken Er staan nog wet enkele duizenden rebellen in het veld en ook is het prettig yoor dezen dat inmiddels in den staat Jalico naar verluidt een Katholieke opstand is uitgebroken die voor de regeering an Fortes Gill nieuwe moeilykheden doet rijzen doch wanneer niet alle teekenen bedriegen zal binnen afzienbaren tijd de vervolging van de resteerende insurgenten uittoopen op hun volkomen nederlaag By de gevechten die ongemeen hevig waren ia ontstellend veel bloed gevloeid hij hondelÉsn liggen hier en daar de lijken opgestape en bovendien zullen de rebelJaHWde OflSeienAr dfe in Imnden der regeeringgtroepen vallen ongetwijfeld terecht worden gesteld De kalmte zal dus waarschijrflijk eerlang in Mexico terugkeeren maar men kan tevens aannemen dat te eeniger tyd een aantal generaals belust op macht het opnieuw in het hoofd zullen krijgen tegen het officieele gezag op te staan Opstanden toch zyn in Mexico even gewoon als in andere landen onweer en dergelijke natuurverschijnselen Ook in China ziet het er thans voor de centrale regeering weer veel beter uit Al dadelijk waa het een voordeel voor de te Nanking gevestigde regeering dat de Chri sten generaal Feng Voe Hsiang waar Van men aanvankelyk niet wiöt welke houding hij aan zou nemen de zyde van Tsjang Kai Tajek koos in den strijd tegen de tr epen van het verzet plegende Woeh tn Laatstgenoemde paste bovendien oen an vele zyden geroemde oorlogstactiek foe waaraan het voor een niet gering deel i i te danken dat hij het met de Woehant roepen zoo spoedig klaar speeld Ds Dpmarpch van Tsjang Kai Tajek s troepen voml vooral zyn bekroning in de verovering van Hankau Aanvankelijk vreesde men dat het daar tot ernstige ordeverstoringen zou komen en uit beduchtheid voor deze eventualiteiten hebben de buitenlandsche mogendheden naar deze plaats inderhaast talryke oorlogsschepen gedirigeerd doch buitensporigheden KÏjn tot nog toe niet gemeld De tegenslag der troepen van Woehan 1 ondertu tjachen mede te wyten aan het feit dat een deel daarvan niet verkoos te vechten terwijl verder een geheele divisie gcm ene zaak maakte met de nationalisten die nu van ztns z jn dat deel der verzetplegende legefa hetlyelk wist te ontkomen krachtlf te achtervolgen Men emt dan c van eommige ïijden aarf fflf dd Jdngste stryd iiï China die opnieuw de eenwording van China zeer problematiek dreigde te maken slechts een korte episode is die geen al te torfnden invloed zat uitoefenen Doch Chirtfa ia ee groot land en verscheidene ambities van eerzuchtige generaals vragen voortdurend om bevrediging De kiemen van opstanden zijn dus permanent aanwezig Rotterdam Htrecht Ttlburg a Herïogen boach MaBstricht 1 mr H J Knottenbelt 2 Ed G Schürmann 3 mevrouw Wynaeiidts FranckenDyserinck 4 proi B D Eerdmans 5 mej mr E C van Oorp ö jhr ir van Lilh de Jeude 7 C G Roos 1 mevrouw Breedveldfr de Waal 9 W G de Waard 10 A R Veenstra 11 dr I H J Vos 12 Joh Westerman Na afloop van de huishoudelijkfi vergadering had een gezamenlijke maaltijd plaats hl do groote zaat van Musis Sacrum waaraan 300 a 400 personen deedlnamen IMdens den maaltyd heeft de vooraitter mr Fock het woord gevoerd die er op wees dat toen hij twee en een half jaar geleden uit Intlië terugkwam en em het voorzitterschap van de party werd aangeboden vrienden hem er opmerkzaam op maakten dat de liberale party dood was en dat lU niet konden begrijpen dat hy daarvan nog als voorzitter wensehte op te treden Do publicatie van de Utrechtsche documenten I n brief van D Kitter aan den Minister van Fini9c i Dr lïitter de hoofdredacteur van het Utrechtsch Dagblad heeft zich met een brief gewend tot den voorzitter Nan den Ministerraad naar aanleiding van de verklaring van den Miruster dat door de Regeering op discretie van de zyde van Dr Ritter geen prys meer wordt gesteld Blykens de verklaring van den Minister van Buitenlandsche Zaken in de Eerste Kamer aldus dit schrijven van Dr Ritter stelde deze bewindsman er prys op te verklaren dat de heer van Beuningen tot den aankoop van dat stuk het door Dr Ritter gepubliceerde document waarby ook nog twee andere stukken niet is overgegaan dan nadat hij zich had overtuigd dat de inhoud van het stuk zooals zü hem beschreven werden by de aanbieding de Regeering interesseerde Hand p 477 1 Dr Ritter gaat verder voort De Heer van B die geen coHectioneur is van staatsstukken heeft dus dit stuk slechts gekocht ten behoeve van de Nedertandsche Regeering Of eenvoudiger geformuleerd de Neaerlandsche Regeering liet dit stuk door den heer van B koopeii Deze verhouding tusachen de Regeering en den heer van B blykt ook uit de volgende mededeeling van den heer v B er zou mynerzy ds geen enkel bezwaar gemaakt worden tegen welk onpartijdig onderzoek ook Ik zou daarover wel overleg moeten plegen met de Regeering Immers wie op eigen gezag en ten eigen behoeve een document koopt behoeft voor een onderzoek naar de echtheid geen overleg met derden te plegen De heer van Beuningen eenerzyds heeft dus in deze aangelegenheid gehandeld als vertrouwensman als agent of zooals hy het tegen derdem heeft uitgedrukt als orgaan der Regeering De Minister van Buitenlandsche Zaken anderzijds heeft in de Eerste Kamer over Zy die d vergadering hebben bijgewoond aldus spreker zullen wel gemerkt hebben dat er geen sprake van is dat de partij ood is maar dat zjj blük geeft van een kracbtig leven krachtiger dan in memge andere party waar te nemen valt Bij deie besprekingen bleek een flinke oppositie te bestaan die de besprekingen op aangename wö e voerde Een dergelyke oppositie is noodig voor het leven van de partij Vooral ook toe te juichen is dat deze oppositie zich tenslotte neerlegt bü de besluiten die de meerderheid neemt BINNENLAND Liberale Staatspartü De Vryheidsbond De vei gadering te Arnhem In de huishoudelijke vergadering van de Liberale Staatspartij de Vryheidsbond Zaterdag te Arnhem gehouden zijn na langdurige discussie de volgende candidatenlijsten vastgesteld Arnhem Nijmegen 1 mr Aa G A Ridder van Rappard 2 jhr ir R R L de Muralt 3 ir C Wolterbeek 4 mevrouw H A van Riel Smeenge 5 mr J Huges 6 W J Klein Lankhorst 7 Ed Schürmann S Joh A R Bosma 9 G A de Meester Dordrecht Middelburg 1 mr G A Boon 2 jhr R R L de Muralt 3 C G Roos mr J Erasmus 5 M van den Hout 6 C G Hage 7 mevrouw van Riel Smeenge mevrouw Kooyman Tissing 9 P denHartog 10 Ph van Dixhoom s Gravenhage 1 Prof ir C L van der Bilt 2 W J C Schuurman 3 jhr mr dr E A van Beresteyn 4 mevrouw E W WynaendtsPrancken 5 jhr mr dr W D i de Jonge 6 D Hans 7 prof dr B D Eerdmana 8 mevrouw A van Braam HouckgeestSchroot 9 mej mr 5 C van Dorp mej Joh Westerman Amsterdam Haariem den HelderLeiden Zwolle 1 dr I H J Vos 2 C J van Kempen 3 mej Joh Westerman 4 prof dr B D Eerdmans 5 K M Teenatra ö C G Roos 7 mr J Rutgers 8 Ed Schürmann l A F Stroink 10 mevrouw M Boisse vainPijnappel 11 P Stapel 12 mej Louise van Eeghen Leeuwarden Groningen Aseeii 1 dr S E B Bierema 2 prof dr B D Eerdmans 3 mr R H baron de Vos van Steenwijk 4 mevrouw H A van Riel Smeenge 5 H A Ook aan deien maaltijd gt aprek r heerscht een vroolyke stemming en spreker hoopte dat wanneer straks de stembuastrM achter den rug is er aanleiding zal zyn oor eenzelfde vroolijk samenzijn Spr bracht tenslotte een dronk uit op mr Huges den voorzitter van de afdeeüng Amhem die dezen feestavond heeft georganiseerd tot het toedienen van zweepslagen het eerUe is sedert vele jaren De rechter Soloman die den moord als afgry selijk kenschetste zeide bij het uitspreken van het vonnis Het is slechts behoorlijk dat ge op uw eigen lichaam den slag voelt van de zweep welke gij zoo meedoogenlooH hebt gelegd op het lijf van den inlander dien gij hebt gedood By de behandeling der zaak heeft een getuige verklaard dat de moordenaar genaamd Nack Nafte den verslag jne Sixpence geheeten mede naar de keuken van zyn huis had genomen en daar een aframmeling toediende omdat hij een blanke vrouw zou hebben bedreigd Sixn nce liep de keukcii uit en viel waarop Nafte hem met den voet bewerkte en een zwaren steen naar hem wierp die op Sixpence borst terecht kwam en hem de ribben brak Nafte bond Sixpence vervolgens va st aan een boom met de voeten naar boven en de schouders rustende op den grond en ranselde hem vervolgens opnieuw af VER STATEN Nietiw incident bij de Amerikianschi kust Uit Baltimore wordt gemeld dat door de Amerikaansche kustwacht schoten zyn gelost op het Noorsche stoomschip Juan De loods van dit schip verklaarde later dat het kustwachtvaartuig eerst een uur lang de Juan volgde en daarna drie sch ten Na afloop van den maaltyd had in de concertzaal een feesteJijke bijeenkomst plaats aangeboden door do afdeeling Amhem waartoe de vereeniging Euraaia uit Den Haag met Indische muziek maar meaewerking verleende erei niging van leden van gemeente besturen in den Vrijheidabond Algemeene vergadering In Musifl Sacrum te Arnhem werd Zaterdag de algemeene vergadering gehouden van de Vereeniging van leden an Gemeentebesturen in den Vrü heidsbond onder voorzitterschap van dr van der Meulen wethouder van s Gravenhage Het eerste gedeelte der vergadering droeg een huishoudelijk karakter Als bestuursleden werden herkozen mevrouw H A van Riel Smeenge en de heelen J A de Boer jhr D R Gevers Deynoot mr G J H Wagener dr J E van Weideren baron Rengers In de vacature ontstaan door het bedanken van de leeren mr P Drooglever Fortuyn en mr P S Noyon werden gekozen de heeren mr M H de Boer te Utreeht ing L R C Houtman te Schietiam en N de Jager te Groningen Na afdoening van enkele huishoudelijke zaken hield de heer mr M H de Boer wethouder der gemeente Utrecht in een openbare vergadering een inleiding over fiei Wetsontwerp tot wyziging der Gemeentewet do dieur Harry zei hy ten slotte zyn vmger i op dien knop Ja Harry opende met moeite zijnoogen Het spijt me als ik je dtoor maar luister eens geloof jü dat het arme kind ernstig ziek is 7 Dat zullen we wet hooren als de dokter er is zei Harry terwijl zyn oogen a weer dicht vielen Ja natuurlijk Philijp treuzelde besiuiteIqos bij de deur l en mön pelde hy i iivindt je haar niet verbazend knap HJarry giaf geen antwoord meet zyn ademhaling was diep en regelmatig Philip knoopte zyn jas dicht en bleef n een oogenblik naar Harry kijken Toen haalde hij zyn schouders op en deed de deur achter zich dicht HOOFDSTUK XV Philip sloeg zijn kraa op en stapte vlug door over het moerasland peinzend over alles wat er dien vorigen avond gebeurd in£tsje wel zyn kon en hoe tcwum dat zy zoo hevig ontdaan leek Haar voorkomen vas nitt an een landloopster haar handen waren fyn en slank en droegen niet de sporen van ruwen arbedd Haar Weeding leek meer op die van een non dan van een bed lares maar met zuïke kleeren aan loon ze toch niet over den veg gaan zcmrier de Sandacht te trekken Alles was even vreemd en geheimzinnig en de oplossing van het mysterie kon aUeen van haar zelf komen M aar ze wias ziek en wie weet of ze niet sliep om nunmer meer te ontwaken Hü had den heuvel van Thor beklommen en stond op het punt om naar de herberg terug te keeren toen hij werd opgeschiikt door een geluid dat uit een soort hol kwam gevormd door een paar rotsblokken die tegen den heuvel lagen Hy liep er heen en keek naar binnen Uit het hol staarde hem een bleek gelaat omdiijat door e i stoppelbaard aan Philip stond stil en wachtte even tot zijn oogen gewend waren aan de duisternis cUe in het hol heersrfite G en spiev op hat wiitte gezicht vertrok was Waarom werd hij zoo zonderling aangetrokken en onttoerd door dat onbekende meisje dat zoo geheimzinnig en spookachtig op ziyn weg wa s verschenen Waarom kon hij het beeld ndet uit zijn gedachten binnen van dat kind met haar blank en doorschijnend bleek gezicht de gevoedSige aandoenlijke fijne lyn van haar lippen die deed denken aan een kmd dat pijn leed de verwarde massa goudblond haar en de lange wimpers aie oogen bedekten die niet anders dan Wauw konden zijn naar hij meende Maar hÖe was ze e dlemv binnengekomen ui toch door Harry goed gesloten was Er vlas geen tweede sleutel zooals Mr Marden had verklaard Misschien w s ze wel vroeger binnengekomen misschien waa ze al dien tyd al in de kamer geweest Niet op het bed niaar er was oeai groote kast mi Mihien had ze hun de trap wel hooren opkomen en zich daarin verborgen Philip herinnerde zich dat hy biJ hun eerste bezoek aan de kamer reeds een vreemd geluid geboord had een soort bons en daarop iets dat op een zucht leek Philip verdiepte zich in de vraag wie heit bet leek als ui teen gehouwen Een oogenblik dacht i lip dat het een doode wa toen begre © y uat de maji die hier op de steenen uitgv trekt lag met de armen langs zijm lichaam i Uep De man die daar lag slapend en van zyn aanwea eid onbewust die man was Spencer Tarrant de vriend van zün vader de ontsnapte gevangen uit Princetown Spencer Tarrant van wienp trajfis Jhe dood op het Torren Mire de kranten spoedig zouden melden HOOFDSTUK XVI Philip s twyfel tea opzichte van wat zijn plicKt wa i teigenover Spencer Tarrant v ten einde Hy klom over de steenw mimr dd den ingang van het hotel bloÏBkeerdte en bereifcte zkïo den slapende Hy tikte den nw licht op ï ijn houders My merkte op dat deze een pak arbeiderskleeren aanhad Luister eens begon hy maar meer kon hij niet zeggen want het effect van ziijn aanrücing w s dat ie man zijn oogen opsloeij en opaprang terwyl hy zijn vuisttttNspstak tot zeWverdediging Wordt vetvciffi