Goudsche Courant, dinsdag 9 april 1929

NO 17041 BAAI ROOD 13 CT PER V ONS MUNT UIT DOOR RIJPE KWALITEIT GOEDEN BRAND EN AROMA DE ERVEN OE WED J VAN NELLE Het Ryk en de Gemeenten Litvoeng betoogt adr dat ie heffmg van opcenten op de fondsbelasting voor vele gemeenten een ondeugdelyke voni vin pSaatstlyke inkomstenbelasting ifa Dt lïegtering heeft gitricht hierin ver btteiing te brengen door een classificatie by de fondsbelasting aan te brengen die niet kan worden aanvaard Daarom moet volgen adr worden vastgehouden aan den tiBch van een eigen gemeentelyke inkom stenbelasting op de wijze ah thans ge schiedt door de Ryksadministratie te hef fcn Dit 18 met in stryd met het stelsel van hW we tsant wvrp Adr stelt vast dat het voor vele gemeen ten noodzakelijk zal btyken een deel d r m komsten tt vinden uit een twlasting op het inkomen dat aU zoodanig oor til an ge meenten met geschikt is de oor pronkc yk vooigestelde heffing van opcenten op de ge meentefondabelasting en nog veel mmder de thans voorgestelde optentenheffing met de daaiaan verbonden classificatie zoodat adr moet herhalen zyn zeer stelligen aan dring om aan de gemeenten de keuze te laten tusschen opeentenheffing en eigen ge mttntelyke inkomstenbelasting te heffen door de Ryksadministratie tegen wflke iaat tt belasting adr geen steekhoudende rgum nten heeft aangetroffen Ook na de aangebrachte wyzigingtn zyn i een aantal gemtenten die met de voor gestelde limittt ring van de belastingheffmg uit hel mkomen de begrooting met sluitend zullen kunnen maken tenzy y pcrsonetïle behsting op V fn tot een h gte die nut aanvaard k it w irden Het w meent lir vooral t ok met het oog p dt toekomstige ontwikke ling noodig dat de gemeentelyke belasting mogtlykheden w rden verruimd andtrp zou wellicht de uitspiaak der Regeenng dat het n tituut dei gemeenten nog een gi tote toe kon st heeft tot et n phrase worden ge m lakt AbonSeert U op di t Blad 80 men wat z eigenlyk aan heeft Niets andeis dan em soort lang iiemd ot py ik weet mtL hoe ik het antleria noemen moet maakt uit een stuk ruw ongebleekt linnen Philip keek zog vei lagen en onthutst dai dl dokter begreep dat zyn veronttcr telling een zware slag voor den jongen man wa ofschoon hy het ab uid vond dat deze blyS ba ir zoo p het e 1 te geiziclht dm r h jmge mcLsje was inj epakt Ik vree kt myn vermoeden jui t iblyktn zei hy nut vmpathie m zyn temMa ir l moet wtl n t og houden dat h tten lotte maar een veronderstelling is hocwei zy OU verklaren waarom niKh 1 mlRa nour noch ik noch Mi Marden h Lmeisje kennen Hij stond o p en gmg voor het vuui staan Ik heb allft geilaan wat ik voor lu oogenhlik vooi de pahentt doen kan ik dt nkdat wy wel poevtit zullen weten wiai zt V andaan komt hn antler viel 1 onl RajTioi h mudred zdl ik voor h lar zorgen Ik zal h i idan naai Wendles i un lat n oveihunKüitenzy het natuurliik blykt dit z vv ikf ikki vnkzmnit i Natimriyk natüurlyk zri Di t iininv gs Maar het p p t weer vooi 1 w o Iehart om zooti v n tel tt doen lo r J in den loop van den dig w zulh ugewaar worden waai ze v n lan komt Daarop nam hii af heid zondei zich vei patlente in de herberg verzejld was geraakt wnt hem ils dokte ook met interesseerde Wordt vervolgd H H Radio luisteraars Inga inde U dezer kan men zich als week abonnée op de RADIO BODE opgeven Prijs IS oent per nummer Os Agent OREEBE Gouwe 214 Wy maken on IELE DUIZENDEN LEZEK UI lezereseeD opmerkzaam dat er geen beter pubhciteiteimddel in Goada en Dm£evmjK la dan de ZATERDAGEDmE ran d eOUDSENE COOIIINT roor het plaateen van aanvragen en aanbiedingen van DIENSTPERSONEEL en ereneena voor het annonceeren van aanvracMi en aanbiedingen van KOOP n VERKOOP alsook van HUUR en VERHUUR W hoblien voor d Be eoort advertentiën een speciaal tarief vastgesteld nl van 1 I gewone regeli KBN OULDKN elke regel me ƒ 112 mlti contant aan nmê Bureau MARKT ai Uiterste termijn voor ZATGR0A6H0RGEN nar Zend vooral vroeg in BEBARANDEEROE OPLABE MINSTENS 16500 EX SANGUINOSE Uit Kruiden bereid Zulv r plantaardlfl v rsl irklnssnniddttl Voir Hllen die zi Ii zwak Ln iusteloo gevtfkn tlie sptcdig S A N G Ugl M O 8 Sü het aangewezen middel Sttff9Slttl9fl M l Rhcumatiek kan chronisch worden Dal kan U voorkomen door te zor gen steeds Spiroial oplosslng In huls te hebben om bU hel eersie teeken van rheumatlsche pijnen de pllnlijke plekken met Spiroseloplossing die diep tn de huid en spieren dringt In te wrijven Sangumose Pryö per flesch ƒ 2 6 fl f 11 12 fl ƒ 21 Verkrijgbaar bij Apothekers en I rogi8ten WACHT L VOOR NAMAAK V VN DAM Co VEELZI JDIGE VOQRDEELEN Den Haag Jaar m jaar uil uil Gij pleizter hebben van de groote duurzaamheid de onverminderde frischheid en het gemakkehjk onderhoud eigen aan YbLLA Door zijn bhjvende soepelheid kan het bovendien na jarenlang gebruik londer eenig bezwaar van de eene kamer worden overgelegd naar de andere 183 YELLA dhefzeit bedfukï hnoïeum bezitten in de grootste mate de goede eigenschappen die gi er van verwaetat Bl I k Soepel 7waar en Slerk m BiniMUr gebruik hel he le merk W FABRIKAICN VAN Dl SALLANDSCHE VLOtR Ell tN LINOLtUMlABKIEK IL WIJHE llelo Naaiiiiacliioes Boreas Fomuizeii RaardeR eo Kachels a contant en in Hnur Verkoopdepfit Lange Tiendeweg 54 GOUDA 2697 40 BRONCHITIS Hoitt Asthma bnelle verlichting en genezing dooi nieu Ne geneesmiddelen uit pUntenextiacten blijkend uit volgend attest Ik ben met Uw behandeling se eit 6 dagen I egoru n Uc hoest minder haal vryer adem ni oei my kiachligei Toch ben ik eer e t dtig aangetast want ik heb myn beroep op laat van 3 genees heeren moeten opgeven De minste bewe ging was my veiboden doeh in iie vyf dagen ben ik een geheel ander men ch geworden A D te Seiaing Belgiej Vraagt circulaire met bewyzen aan den uitvinder de er geneesmiddelen elf den loktfir m dp mPilicynen G DAMAtAN aan de firma T H I S ABU Ti afd P H Gtoote Markt Rotterdam VLRZOEKE DF ZIEKTE DUIDELIJK AAN TE GbVEN want er is een speciale brochure voor elke ziekte Boskoop F L BINKBN Telef 124 Gouda T PORLENIJK Telef 480 Waddinxveent A J JANMAAT N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbriswen f 49 000 000 De BANK stelt beschikbaar A Pandbrieven a 99 X in itukken van f 1000 fSOO en flOO 0 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere gevallen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Wm SPECUAL Suikeniekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden slechte spvisvertermg verlies van eetlust jwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes m t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baftrd haren Spataderachtige zweren Rheumatiek Jicht zenuwpun Slagaderverkalking Pun aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gq alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmiddelen moet gfB niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen bu firma J H J SNABILIE Afd D 85 Grootè Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve preclM aan te geven aan welke ziekten men Hjdt 97 Jaargang Woensdag 10 Ê prïl 1929 fiOUDSCHE COIMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN 8T0LWTJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eni Dit blad verschiint dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regela ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgknng 1 5 regeU ƒ 1 55 elke refel meer ƒ 0 30 Advertentiën m het Zaterdagnummer 20 byslag op den prys Liefdadigheid advertentien de helft van den prijs AbONNLMl NrbPlUJS ptr kwartaal ƒ 2 2o per v eek 1 cent met Zondagbl id ler kwirtdal ƒ 2 90 ptr week Zl cent oviral waar de bezorging per looper geschiedt l ranco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 8Ü Abonnemi nten worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau Vl VKM 31 UOUDA by onze agenten en loopeis den boekhandel en de postkantoren On ie bureaux zyn dagelyks geopend v in 9 6 uur Adminifatratie Telef Interc H2 Ktdactip lelef 83 t ostrekenmg 4840D INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelmgen bij contract tot zeer gerediiceerden pryb Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte BAHLIWANW REGENMANTELS 20 Enorn kauza In priJHii ii f a 90 4a sa B Loden KIndepcape all maten tm iileiten opdiacht getev n de nchtsvervo ging in te trekken Ui nota der Canadeesche regeering inzake het in den grond boren van de lm Alone IS gisteren door de Canadeesche lega tie aan het dt partement van staat te Was hington overhandigd tel dei eommunisten Ei werd geen be zwaai tegen f em lakt d de ocnal demo ciati iohe rykadagtracttejBich an temming zou onthoutlen Slechts gen he tweede ciediet mocht zy niet Remmen undat de coalitie niet mocht word blootgesteld ah i het gevaar dat de DuiMch nationalen a men met de communiste en de oci lal de n craten den b giootUg post zouden te i val brengen De afgevaardigde Wel M in do bespre king van Maamlag betfljrof hl of de soc dem fractie een dergelijke vei plichting zou op zich nemtn Nochttt is rekende men er op dat de sociaal democijtie ten min te zou Een nieuwe vlootoonferentie De ontwapeniitfï Valscbe munte nj Noj eeuw de pantseiktuisei du taten in het aii tmeen Uit e n enquête bij 2 em MLbanken Brifftoti de voor iUei van de vlootcjtn lU K van het Am iikaanstbe hut van if j tvauidigden te Washington heett gi ttien uitmg gtgeven a in zyn metnmg dat yn pUmnen tot het byeenroepen van een nitt olficKtlt vlootconleuntie succes zull n h b ben Va ar chyniyk zal in Augustus at te liant of te Gentve zulk een conferent paats hebben waaraan onReveer 10 kde i van het AmenkaaJi the congres en Engel he Japansthe Fian chc en Itihaan che ufgevaaidiffden zullen deelnemen ♦ ♦ ten delegatie van de Iweede Intematio nale besta inde uit Henderson Otto V ela lües Fe Geneve wfi I gi teien geepend de ot ierentie van Jo stalen wairondtr yf niet Ud ii van den Vilkenbond met het doel een Hibemationale conventie te sluiten tot bc trijding der vaJschemuntenj y wordt geptesideerd door den diiecteur der Tsjechi sche Centrale Bank Pospisel tervj yl het Advertentiën kunnen worden mgeionden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags v6or de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te ryn houden is gebleken dat jaarUjka ongtvetr l millioen dollar aan vaische munten eii bankbiljetten in beo ag wordt j enonien F n intemationale actie tegen dit euvel dat dt wortels van het economi ch leven aanta t wordt algenuen dringend nooflig geoordee d Dl V 001 zittel prdk L m flotte de vaste h Oj uit dat de cünf ientie met ailleen kiaohtig al ptreden tegen de valschmuntery maai teven het mteinationaal recht en de etono mische betrekkingen tu schen de stiten een stdj verder zal brengen By de ülRemeene distu sie die volgde en die deed zien da het voorbereidende werk dat dooi het finaneieel comiti mtt behu p van deskundigen is verricht ijioote waai deering ontmoet gaf de heer A A Sirk hoofdcommissaris van politie te Rotterd im dit aan het hoofd staat e ner delpR atie Ui mteinationale commissie vooi enmmeei politie te Weenen een o er7icht van de niaitregelen die drt orgaan heef genome i om de politieautoriteiten te helpen in den stryd tegen de toen mende criminaliteit in het al emeen en de valschemunWy in htt bijzonder De heer feirks drong aan op stitn i internationale n aatregelen niet alleen t K ndf valsehtmuntery maar ook tegen d n naniddk waw andei geklwairdig pi pier Hy verklaarde zieh warm voorstandei an de stiehting van een mtemationaal bu leau dat bcJast zou worden met het ver iamelitn van mhirhtingenmatemal waaraan dt pohtip belast met het opsporen der mi rtdirin Baldwin verm tdelyk zyn verku tiiigspldiinen aan de collega s zal voorleg gen Het regeenugsprogram zal waarscbyn i k dooi Baldwin worden medegedeeld in een tonaervatievc vergadering ir den loop der volgende week na de indiening van de begrootmg BINNENLAND m ITKNI ANDSCy NIFUWS HinsCHt AMt Dt moord op graaf Stolherg loch geen iioord maar dood door schuld 1 ln het veitrek op heÉkasteel tt Janiio wit waar graaf LberJprd vin fatolberg Wernigerxle nn het lel Slt ts gekomen is gisteren een nieuw ondS ï k gehouden m tegtnwoonligheid van i hïi gearrtsteerden graaf ChiisCtian Men lij d dezen in het ge heel met gewaaischuwdw hem geheel m vtrwaeht niar het kastiel gebracht Des kundigen vooi vuurwapow woonden het on der oek by Gra if ChriÉkn vertel Ie no maals ter plaats van Mm drama ho hy zyn vader by ongeluk md gftdood Daarna zyn proeven fflft het geweer ge nomen waarby volgens Wolff m ft zyn ge bleken dat de laadinruhting niet goed fiinc tioneerde zoodat de nogelykheii met ia uitgesloten dat by een poging om het ge weer te ontladen een sthot is afgegaan Dt deskundigen achten deze v torhteüing in zaken aannemelyk of althans met voor weerlegging vatbaar Het IS dus mogehjk dat aan graif Chris tian slechts d od door schuld zal w rden ten laste gelegd Naar verluidt ai de verdediger m graaf Christian op dezen grond invryhm Isstelhng van 7yn client verzoeken Nd afloop van het onderzoek ver7orhten familieleden van giaif Christian dez n te mogen spreken hetgeen echter s gtwei gerd ENGELAND De aleinbuufitryd Baldwin pleegt ovtrlcg met hiiiihill De houding dtr liberalen De Engelsehe premier Baldwin du gia tfien van zijn verblyf op Che Utr nii Londen teruggekeerd is heeft gedejeuneerd met den kanselier van de schatiust met wieii hy de begiooting fn het legeenngs program v lor de algemeene verkiezingen best r iken heeft Morgen zal een belang lykf zitting V iii het kabinet plaatb hebben D verkiezingscampagne dei lifcerale par ty IS gisteren té I nds I nd geopend en zal n lar Sir Herbert Samu I met trotb opmerk te zich uitstrekken tot het andere uiteinde de Unds John O Groats in behotland Lit de rtde die sa Herbeit tot de ongeveer 2000 toehoorders hield zy aangf stipt dat hy de belofte heil i 1de dat de oarty mdei gfen enkele voorwaarde noch v ür noch lijtien noch na afloop van de verkiezing n r enigerlei vredrag met conservatu ven of s ailisten zou sluiten IKANKKJJk Senator Ldge opvolger van Herriek Lit Wabhington wordt oflieieel gemeld lat Senator hdge ai opvolger van dtn oveileden ambassadeur dei er bt iten Her nek naar Parys zal gaan Het staat wel vaat dat de Fransehe regeering hiermede aecoorti zal gaan secretariaat jder conieientie wordt ww w i hwtty OT sr d HP l y l ie ciifto gevo e l t Uit leilyn komen weei cii i gLruchten en wel na ir aanleiding van een besluit van de oc dem ryksdarftraetie om vast te hou den aan haar eenmaal mirenomen standpunt m hau houdinj tegenovei Ie kwe tic v ui dtn pantserkruiser tt handhaven De veel betwiste begrootmgsaibeid i 102y cheen zoo goctl als onder dak en daarnaast waren re ds tusschen ïe 5 pai tyen du de nieuwe meerderheid zouden vormen overeenkomsten voor de nna te p lem ntaire toekom t gesiloten Dat al dit werk nutteloo dat i het bereikte ydel 7 u Worden wegens het tweede crediet dat vooi len pantserkiuisei gevraagd wordt kon men met verwachten Welingelichte politici wet n dat de hou ding der s c democrati che ryksdagfractie by de temming over dezen post der begioo ting tydens de be prekmgen tusiwhen regee iing en partyleiders Maandag een groote r 1 heeft gespeeld De zoogenaamde buigerlyke lai tyen wilden de zekerheid hebben dat de sociaal democraten lun re Kls ei nmial loor den ryksdag verworpen voorstel tot toppet tmg van den bouw van den kruisei met ou den hernieuwen doeh ook dat zy niet ni tien stemmen vooi en betreffi nd ooi 1 men door den Nederlander mr J van airede de Boides ctcretaris van het fiiian leel comitt van den Volkenbond dat het I euwende l aan te vooibeieidiende werk i amhetien heeft De vyf niet leden van den I ond yn de Ver Staten Brazilië Turkye Sovjet Rusland en I quador Nederland is ertegen woo rdigd door baron mr A A van Ier Pels p J Gerke thesaurier generaal nn het Departement van Fmancien van ed Indie en den heei K A Bro khoff hoofdins pecteur van politie te Amsterdam De gedelegeerden oer Vei Staten en van Ooitennjk werd in tot vice voorzitter der t mferentic gekozen De conferentie heeft twee Lommis les ingesteld een voor juiiai eht en een voor administratieve quaesties I et tiok mar de coir van het Hlvld meldt ffa de aandacht dat de heer Gerke die baron Van der Fels die ongesteld is vei i nf voorstelde den Belgischen g delegeer ie Femis tot voorzitter der lundi che mm 1 SM e te benoemen Tn zyn openingsrede hetste de voorzit ttr den pm st van het euvel der val hemun Urij dat een vooitdurende bedreiging is met alleen voor de souvereiniteit der staten het gebied van het muntwezen maar ook oor de economische betrekkmgen tusschen OÜi TENRlJK Dr heipel Kardinaal Di MaiK b GuaiiL naaJOdUMHUbog uuL lil Kome loopende eiudhten volgens wek dl Seipel v eldia den kardinaalshoed zoU e kumen a d n dootl van den dezer dagen oveileden kaïxiinaal Ga quet zyn ei Clian il open plaatsen in liet Heilige Colleg e ER STAIEN De zaak van de 1 m alone De rechtsvervolging legen Randall en zyn mannen ingetrokken Lit Vew Orleans meldt Reuter dat daar t i teren vooi de rethtbank de i ik bt handeld tegen kapitein Randall en leden van de bemanning van den schoener lm ilone die zooals bekend onlanga door een sehip van de kustwacht m den grond is ge boord Randall en zyn mannen waren be sthuidigd van samenzwering tot mtduiking van de drankwet Zy werden ethter op ver zoek van den difitncts procureur v in rechts vnvolgiiig ntslagen locn de offitiei van mstitie ontslag van rechtsvervolging vroeg prak hy daarby de verwachting uit dat mtn goed z il begiy pen dat hierdoor op geeneilei wyze een jrdeel mag worden geveld over het reeht van de chepen der kustwacht om een t chip met contrabande te vei volgen en in den groml te boren Viar vel luidt heeft het departement van JU titie te Washington lan de fed rale auto vendien hebt U dan mets om vooi te leven Myn vrouw veiliet my toen ik de gevungeni mging zei Tanant dot N eiild heb met om voor te leven 1 lot elmg veiandeiue zyn temmtng Ji toch nep hy uit ei is iets Jaisteiker is dan lieldt terker dan dood Voortwmtig jartn niartf iing zal God my wraak erschaffen wraak ji den man die my L tnd m de hel zondl HOOI ÜSTLK XVII De doktei i by haar al nuei dan eenhalf uur Hairv haif op en neer geloopen voor h n ingang van de h rbterg wachtend op de te lugkomst van zyn vuend Je hebt een 1 inge w mdeJing gemaakt Phd zei by maai het sehynt je goed gedaan te hebbtn ln elk geval was het betei dan m een stoel ill de ela gkamei zojri beetje te dommelen ik heb ai weer een nieuw avontuur ieh ld Hdrrj zei Phiiip Wat IS er nu veer Ik geloof dat ik hethaast wel kan raden je hebt 1 arrant ontmoet Je sLadit den spyker op den kop Ik veronderstel dot je hem in een be hbb iden toestand Tingetroffen hebt Jt hy w is miuwelyks meer in siaat omop zyn beenen te staan Het zal nog eenheete toer voor hem zyn om in Tavif tock tekomen maar ik hoop dat hy het haalt Hyhad eerst geen grein leven moed m er zyn hy weer een ni uv leven oel ontdekt hy scheen plotaelinf een ander men eh gewoi aen toen hy daai lan dacht Het w i d wraak de wraak p den man du htm au Itn keldei h eft tfehopen Vermoetieiyk Pierce Ruthven Dat denk ik ook Philip stak zyn han iaooi den aim v iti yn vriend en z emge ize terug naai de heiberg Maar vtrt I fens Harry vv it o inieuws ih er Tot nu toe niets antwoordde Hairtoen ze samen de herberg binnen gmgen e is ad dien tyd onder de hoede van MiMardin s dothteis f fweest ik heb al ee ieven den dokter crezien toen hy kwam I oi iRavour is weer naar bed gegaan zooals jweet mair hy veischeen geheel geklet itoen Dr ummings kwam Hy heett blykbaar de leiding genomen Ik weid weg c tuurd en moest wachten Maar we uilen nu maai eens naar de ontvangkamer gaar daar kunnen we watr chyniyk wel wat g waar vvortlen Toen z het bnloelde verttek binneaikwamen vtnd n ze er lord llavnoui tn den dokter De doktei was een jinge man met actieve bewegingen een intelligent gt zicht en een aangen ime tem die vertroi wen inboezemde Dit zyn de longdui stelde 1 ord Ravnour hen voor die het geheim mnige g valin de andere kamer ontdekt hebben Ik h h Dr Guimmings al alles meegedeeUl voor zoiver ik daartoe m staat waa Tn wat tienkt U er van Dokter vroegPhihp Hoe IS het met de patiënte denkt l at e emstig zitk is Dl Cumnimgs schudde langzaam htt 1 Dofil ma ir zyn gezitht stond em tig Ik geloof niet zt i hy ieder woonioveiwegend dat er phvsiek iets met nw thaar m oide is Maai het schynt dat zy e ntmstigtn schok gehad heeft waardooi zhet b wu tzyn heeft verloren Terwyl ik by ha ir was kwam zy een oogenhlik by n taaide verwilderd im ich heen loen af e ter on leidrukten krtet en werd weer be wu teiLoos Ik lenk dat tht zich not vvt een jiaai maal za heriialen en hn zi ze wtl t t volkomen bevu tzyn komen wint hfai hart IS m oixte a le hdrts ajr wat m legetmatig Ln heeft L misschien een f andertheorie gevormd Hoe y er i ekomen antwooidtie dedokter weet ik niet maar tk heb uci etniheorie over haar herkomst Hi hiehl e en op tn aarzelde 7oo Philip w i met m staat zyn epannen belangstel mg te vei bergen Ik denk zei Dr Cummmgs dat hetarme kind ontsnapt is uit het St Anne s ge ticht hier vlak in l buurt of ander uit ten andere dergelyke inrichting Phiiip keek omber voor zich U wilt toch met zeggen dat het een patiënte i uit m krankzinnigengesticht Ik vrees he fias van wel Niemand dugeestelijk gezond is zou er over denken omin zoo n vreemd covtuum rond te loopenMisschien heeft U er geen notitie van geno Voo zelf iulitigi hait bloeit ei i een roos ondei doointn oor Inni Ut hejheejt qroeit er cin iloorn onder roos FEUILLETÖNr HET PROCRUSTES BED Uit het Lngelsch van AUCE en CLAUDE ASKEW Nadruk verboden 15 Ga niui Tavi toek en pak den trein naar i onden U kunt l in de groote itad het bcht verbergen en Iwvendien zoekt niemand naar U oek dan een paar dagen als L ir weer toonbaar uitzie en van Lw vei moeie nis en emoties bekomen ben myn v idei op die b y za zyn ü weei te zien Hier IS het adre Hy krabbelde haa Lij om pair wooiden op een vif itekaartje lathg Tarrant overreikte Bovendien zal ikader alles schryven en zal hy op Uw komstoorbersid zyn Ovti vtefe ipn di en ben ikelf ok weer in I onden en dan zullen wydaar e kander weei i itmoeten Mr TarrantTarrant stond op Ik weet met wat ikneggen moet of hoe ik U moet bedanken inomipelde hy heersch Wanneer ik not leef h b ik dat te tLinken aan die vroinv en aan U Maar om L de vraarheid te zeggen k geloof niet dat ik verlang te leven ik ben 00 moe zoo doodmoe Nonaena zei Philip kortaf maar vrien delyk U weet ni t oif U mis thien niet nog gelukkige jaren besöhorerf zyn en bo te fc y VW a