Goudsche Courant, woensdag 10 april 1929

gemaakt op ofifanten Bij het afladen van de wagens van eer per trein aangekomen circus waren vier van die knapen die anders goedmoedig Imin werk deden op stap gegaan hadden zioh een weg g t baand door liet aamengesti oonide publiek en waien de stad binnen gewandeld Üno dikhuiden bleven by elkaar nummer vier maakte een afzondei lijk uit tapje waarop liy o a door een achttid ur een wmkel binnenliep waar hij een en ander vermelde om daarna weer dot r de voordeur de straat op te gaan In een winkel van muziekinstrumenten waarvan hij thi deur opentrapte ging hij wat ruvuer te werk verschillende ln trumenten een Rclirijftaféi enz moesten er aan gelooven V ei volgens diukte hij evn ipiegelruit in van en heerenmodevvinkel en brticht nog bezoek aan verschillende ander vvinkeVhuizen Inmiddels had de Kchupo zoo goeti mogelyk de traten versperd terwijl beambten van het cli cus in auto s naar de stad kwamen en het dier dat uit ver schill ivde wimden bloedde in een doodloopend slop drongen dat vervolgen s door en auto werd ver sperd HJer werd de gevangfflie zoo lang wittebrood te eten gegeven tot het den wachters gelukte hem aan de ketting te kry r n Daarna werd hij aan een vrachtauto gekoppeld en naar hel circus gebracht De lrip andere uitbrekers hadden zicti wol wat correcter g pdia en maar liadden byv toch een muur omgelrapt en op het kerkhof groote chade aan jeiicht Zij lieten zich echter gemakkelijk weer op den goeden weg i iigen door hun aanvoerder die hen zonder ijroote moejlijkjieden naar hun tad wi t t loedsen Het avontuur heeft niomand het leven gekost alleen is een cirousbeambte met zulk een kracht tegen een muur gedrukt dat hij waar gewond naai lut ziekenhuis moe st wonien gebracht Mïdden in den nacht terwij hij den volgenden dag vroeg op moest Zou het giet voor de hand liggen lat hij toen met de agenten heeft staan praten 7 Voor de jui rtheid van de verklaring van de agenten pfeit het feit dat hun rapport reeds den 9en Juli i pgeniaakt en vnor hun algemeene betrouwbaarheid is er jje verklaring van den burgemeester Het O M kent den agent Snoek zelf at niet rfi staat lot het aflegden van een valsche verklaring Vei dachte heeft eenige kleine onjui stheden mennen te ontdekken in dta verklaringari der agenten Het Ü M zet detze opmerkingen recht Het ligt voor de hand dat Kort kver 2 maal het proces ver baal is aangezeg l Dat m het verbaal van het kantongerecht alleeji sprake Is van de aanzegging thuis behoeft toch geen tegenstrijdigheid te zijn De kwestie van het naar huis brong en is niet anders dan een taalkundig kwe stie Captein gebruikte ni zijn verklaring ook toevallig het woord thuisbrengen voor de begeleiding door de politie Zup hebben de agenten ook deze uitdrukking opgevat Het wettig en overtuigend bewij g eleveri achtende eischt het O M voor dezen ern stigen meineed waarbij getracht i s de positie van twee politie agenten oamoge ij k t maken en die is afgelegd in het belang van Kortlever wien s vriend verdachte i 1 jaar gevajigenLs straf Na dezen ei sch maakte verdachte aanmerkingen op te verklaringen van getuige Ca tein die hem nu hier zoo uitmaakt en diehem toch weer heef ingehuurd j Captein Ik kon niks beters ktygen Verdachte M je dan zoovee op me te zeggen hebt en nve toch ook weer inhuurt ben ie een stom kr Uitspraak 23 April N K Crt i TOONEEL Het procei van Vlarj Difgaw Laalste aiioiinejnentsvoor ilelliiig Dl serie aJjOJiiiementi voor stellingen m ri n Schouwburg is gisteren besloten met een magnifieke vooisteiling door de N V Het Nieuwe Nederi Tooneel an het Proceo van Mary Dugan het tooneelspel vaii Luyard Veiller dat in dtt seizoen door 3 looneelgezeJsehappen op het repertoire was genomen De Schouwburgbezoekers hadden het voorlechL hier de jpvoeiing te zien door iiei Nieuwe Nedert Tooneel wauivan artistiek leider Is 1 oui s Saalborn met Mtagtla Jan seiis de voortreffelyke actrice a s Maty Dugan en voorts ni jt Oscar Tourmaire jls Eduard West de verdediger van Mary l lias van Praag ais haar broer Jwnmy en Joh Gobau als de Officier van Justitie Zooais men weet is die trouvaille van dit sensatiestuk dat het publiek geacht wordt de jury te zijn en dus deei te nemen aUhaiis belang te hebben bij de behandeling Het jtu bliek de jury dus voJigt het proces hi de rechtzaal het weet niets van Mary Duga en niets van den moord op Arthur Rice Het moet zelf een oordeel vellen zelf gevolg tiekkmgen maken mt den loop van het verhooi Het moet beHli s sen of Mary Dugan schuldig i s ol niet De Officier van Justitie en de verdediger spreken tot het publiek en dit moet ook de einduitspraak doen Er is een moord begaan de rijke bankier Kice is in de slaapkamer van zyn maitre= e Mary Dugan een variété artiste met ee measteek m t hart vermoord gevonden Mary wordt verdacht den moord gepleegd te hebben en aJfi t stuk begint staat zij aU beklaagde terecht voor den Amerikaanschen rechter Het gebeuren in de rechtzaal was vol onveifwachte verrassende incidenten het pu bliek leefde dan ook den geheelen avond m spanning mee Magda Janasens gaf schittelend spel al de verdachte diep ontroerenil was haar aangrijpend verhaal van haar leven van haar murw geslagen zijn door de eHende John Gobau al de Officier van Justitie Galway ea Elias van Praag als de tweede advocaat gaven beiden ook prachtig spel De laatste die in het begin niet zoo goed op dreef was werd later zeer goed Vei makelijk wa Antoinette Sons als het dien stmeiaje van Mevro v Rice dat zulk opziienbarende mededeelingen deed en ind rect oorzaak was dat het proces zoo n onveiwachte wending nam Sophie de Vries vpitolkte de rol van Mevrouw Uice Zij was zeer goed in haar angst en opwinding al waren ei toch heel wat leden van de jury die haai verklaringen met een zekere reserve aanhoorden Oscar Tourniaire was de eerste verdediger van Mary Dugan Met hoeveel zelfbi heersching was h als advocaat van de beklaagde toegenist hoe serieus was hij ui zyn verhoor van de vriendinnen van Mary die liaar onbewust wellicht aHemaa een beetje verder hielpen En hoe scherp ook was hij bij het verhoor van den politieinspecteur Hunt F or la Roche Wie zou toen m hem den dader hebben kunnen vermoeden Later toen hij als getuige optrad was er vermoedelijk nog niemand die in hem den moordenaar van Rice zag totdat het diens tmeisje kwam met haar verklaring dat dit nu de minnaar van Mevr Rice was Sensationeeler kon het al niet Het was dan ook niet te verwonderen dat ten slotte de geheede jury het onschuldig uitsprak over de befcïaagde Mary Dugan Niemand behoefde zich te bedenken en uit aller mond klonk het onschuldig Een luid en herhaald applaus dankte de spelers votir hun schitterend spal Programma vctor heden Hilversum 5 4 Landbouwhalfuurtje li iri Vooravond concert 7 1 Gezondheid shalfuurtje 8 01 Sonateïi concert 8 4Ö Omroeporke st 3 Liederen recital n Gramofoonplaten Huizen Herdenking Leger des Heili ij Mi Fransche le s 7 Boekhoudles 7 30 L itzendavond Daventry 5 0 Orgetr cital 7 05 Haydn SOTiates K OÓ Piano recitiil S 20 Blijspel 11 20 Dansmi ftek Inbraak te Keeuwijk Voor de Kotterdamsche üechtbank hebben gisteren terecht gestaan de 29 jarige timmerman P J v W en de iy jarige J V V tuinier beiden te Gouda beiden gedetineerd wien ten laste was gelegd dat ze te zameii en in vereeniging op 25 December hebben mgebrokpn in de woning van P J v Wicheo te Keeuwijk en daar hebben weggenomen een geldkistje inJioudende eenige gouden tientjes eenige gulden twee paar bankboekjes en een aantal sieraden Beide verdachten bekenden Ze waren des morgens vroeg van den 25sten December met beitels m den zak op stap gegaan v V beweerde dat hy de vroegmis nad willen bijwonen en daarom zoo vroeg bij de hand was De iiresident vond dat verda hte dat plan maar had moeten uitvoeren Dat was heel wat beter gewee t dan w it hy nu heeft gedaan De rijksveldwachte N v Verdachte v W had de sieraden en de boekjes weggeworpen zoo zeide hij Hoewel het O M de inbraak zeer ernstig vond en de laatste bewering van verdachte maai niet voetstoots aanvaarden wilde Kloot zich toch aan bij het reclasseeringsrapport dat voor beide verdachten tot de wenschelykheid van een voorwaardelijke veroordeeting kwam l isch tegen elk der ree l s eenmjjal veroordeelde verdachte 1 jaar gevangeniaatraf voorwaardelijk mét ten proeftijd van drie jaar en onder bijzondere voorwaarden De verdedigers mrs R H M Hoogewegen en C H Muntz geloofden dat hun LÜenten oprecht berouw hebben Ze refereerden zich aan het requisitoir Meineed Het O M heeft verder geëischt tegen K B 4f jaar schipper te Lekkerkerk wegens meineed 6 maanden gevangenisstraf B zou n l in een strafzaak tegen J de Vries voor het kantongerecht te Schoonhoven in strijd met de waarheid hebben verklaard dat hij op 4 Augustus wel J de Vries ergens in de buurt van een brug ergens onder Lekkerkerk had gezien in een schouw maar niet in het bezit van een dubbelloops jachtgeweer Verdachte bleef er by de waarheid te hebben gezegd voor het kantongerecht maar de rijksveldwachter H Hey verklaarde lat verdachte hem wel degelyk toen hy getuige de zaak de Vries onderzocht had verteld de Vries te hebben gezien in het bezit van een geweer Hü had zelfs geantwoord op een vj aag waar de Vrie het geweer had in de schuit Getuige H Verveer had d Vries inder rroiongatie J 3 i N W S T8H Beursoverzicht In de Beur =ituatie wa s vandaag niet veel verbeterinif gekomen De algemeene stemming was gedrukt Voor buitenlandsche Industrieelen kwamen meerendeeU lager tio teeringen tot stand Margarine Unies werden daarbij druk verhandeld doch de overige soorten hadden een uiterst kalm verloop In oliewaarden vonden eveneens ilecht b scheiden omzetten plaats Koninkiyken o den een kleinigheid lager De Amerikaan che soorten waren niet veel veranderd Shell Union werden exdividend genoteeid Tal akkpn lagen gedrukt in de markt Rubberaandeelen waren eveneens aan den gedeprimeerden kant Voor suikeraandeel en kw i men hier en daar ere noteeringen tot itand Op de my nafdeeling waren exploratie goed gevraagd De Ai erikaansche markt had een kalm verloop Adr zet hierbu in den hreede uiteen dat zij tfmeer nu ftlk bew s ontbreekt dat de genitenten by de voorgeHtelde bepalingen voor het heden en de toekomst een voldoend ruin i marge van bewuging houdijn geenszin s instemmen kan met de zoo scherpe wettelijke limiteering van de gemeentelijke beffingsbron welke in het stelsel van het wet ontwerp en blijkena de uitdrukkelyke uitspraak van de llegeering in hare Memorie van Toelichting als sluitpost geldt Adr vertrouwt dat de Kamer te dezer zake den juisten weg zal vinden welke de uitspraak der Regeering dat het instituut van de gemeenten nog een groote toekomst iieeft niet tot een phrase zou maken Andere punten Naa t deze twee hoofdpunten zijn m hcL adreti nog een aantal andere opmerkingen artikelgewijze opgenomen betreffende de uitkeering per inwoner de garantie en de limiet annexatie fondHbelastmg opcenten seriiiogen sbelaating uitkeering ijrondbelasting opcenten XontJ belasting verteringsbelasting bijdrage pcovimie aan noodlijdemle gemeenten precario rechttfn Benoeming secretaris reclasseering iraad te itoUerdam Z Kxc de Minister van Juhtitie heeft met ingang van 1 April benoemd tot secretaris an den reclasseenng raad te Kotterdam den heer Mr f A Roogenraad adv en proc t Rotterdam t e ens beeeditjd kierk ter gnffie van de Arr Rechtbank aldaar Zuid Holl LandbiHiwÜnderlinge Jaarvergadering Gisteren hiehf de uid Hollandsche I ndbouw Onderli ngen te Rotterdam haar jaarlijksfhe ledenvergadering De periodiek uftredende bestuursleden de heeren i lïraaL te Zevenhuizen I keukenmee ter te l idschemlam en Jac v d Koogh te s Gravenhage werden herkozen terwijl m de vac Abr den Hertog Wzn te Alphen a d Ityn niet werd voorzien Vastgesteld werden het verslag de balans en de rekening over het versiagjaai Nov 1927 Oct lugs Hieruit blijkt dut het aantal leden in het verslagjaar daalde van öiU J tot btiÖÖ In het verslagjaar werd aangifte gedaan van 1001 ingevallen Hiervan konden 4f niet als bedryfsongeval of als bedryfsziekte erkend worden van de overige 9ö2 wei den i l als bed rijf bziekte in behandeling genomen en hadden 4 een doodelijken afloop De kosten d r Zuid HolIand sche Landbouw Onderlin fe btdroejfen in het verslagjaar ƒ 9 74 i aan ongevaltenkosten en 33 72y aan administratiekosten waarvan 19 ir 2 als aandeel in de administratiekosten der Centrale totaal dus 103 471 Na de afrekeiunj over het jaar 1920 27 bleek dat door de leden gezamenlyk te veel wa s opgebracht ƒ 1 1 1 28S zoodat dus over 1927 2S met de leden moet worden verrekend ƒ 102 2H0 Aangezien over dit jaar het loon dat voor den omslag in aanmerking komt ƒ 8 574 779 heeft bedragen moet met de leden worden afgerekend tegen ƒ 1 20 per 300 loon vorig jaar ƒ 1 23 Besproken werd een voorstel tot wyzigmg van het reglement der BedrijffsongevaHen regel ing hetwelk de strekking heeft om de t epalingen van het Bedryfsongevallenreglement in nverpen temming te brengen met de Land en Tuinbouwongevallenwet 1922 zooais deze bij Wet van 2 luli V 2 i iw gewijzigd De heer J M Krijger burgemeester van lerseke Volgens een Amüterdamsch Persbureau bestaan er ornstige plannen om de betrekking van voorzitter van het Visscherijbe tuur op de Zeeuwsche stroomen met het burgemeesterschap van lerseke te combineeren Voor deze gecombineerde functie zou crn tig in aanmerking komen het hr Hist i weede Kamerlid J M Kryger Na den brand te Leiden Het nieuwe Gemeentehuis Van heden af is het Huis der Gemeente Leiden gevestigd in het voormalig Hopitaal Wailon aan het Rapenburg De genieeiitesecretarie en de andere gemeentelijke diensten die na den stadhuisbrand in de Stadbgehoorzaal waren gehuisvesi zijn gistermiddag naar het nieuwe gebouw overgebrathl dat inviendig if gerestaureerd ten tmdo het voor zijne nieuwe bestemming geschikt te maken Het gebouw heeft twee mgangeii eón aan het Rapenburg voor de afdeeling algemeene aken en één aan de I apengrachl voor den dienst van het Bouw eu Woningtoezicht Geiykvloers zijn de secretarie anhieflokalen leeskamers en de kamer van den ge meentesecretarie ondergebracht al ook lie woning van den concierge Op de eerste t tage vindt men de kamern van den burgemecstei van Ü en W en van de wethouders Op deze verdieping zyn ook gehuisvest de afdeelingen financién en onderwijs De tweede verdieping wordt in beslag K i omen door den dienst van het bouw en woningtoezicht de afdeeling belastingen en de typekamers Bii de inlichting van dit tijdelyk gemeentehuis dat toch nog heel wat jaren dienst al moeten doen i de groot t moi elyke eenvou i l etracht Zwolle en de nieuwe iJselbruR Bezwaren tegen een bru Lit het be tek n de reed s aanbe ed toeftaiigawej en tot de IJ elbiug bij Katerveer blijkt dat de toegangi weg op den rechte rlJsel oever de Veerailee zal kruiden op een hoogte van circa vier meter boven den b s taanden bovenksnt van dezen weg Over de Willem vaait zhI een nieuwe Spoolderberg bius gebouwd worden drie a vier meter hooger dan de best ande brug De nieuwe brug zal door haar hooge ligging minder vaak voor de cheep aaH geopend bdhoeven te worden hetgeen voor het landverkeer een voonleel zou zyti wanneer dit verkeer met in hootae mate ged ipeerd werd door den rij hoo Jiemer ui d m vorm van een nieuwe hooge brag die dit verkeer geregeld zaï moeten be tijgen Want tusschen deze brug en den IJseldijk z l en verlaging van den weg van drie vier meter gemaakt worden Vooral de paarden ractie waarvan de landbouwende bevolking en het locale vrachtvervoer toeh gebruik ndleu blijven maken zal veel ihinder van de hooge brug ondervinden De omgeving zal door dit plan hi hooge mate ontbierd worden Vele mooie boomea van de Veerallee zullen moeten verdwyaen De groote plaatselijke ophooging zal het aspect van de laan schaden Bovendien zai het aestheti h bekeken leelijk zijn als er tu cchen de Spooldeibergbrug en den IJseldijtt een zak m ien weg van drie a vier meter komt Het be ituur van h t Oversticht de Vereeiiiging die zich peciaal liet behoud vail het natuurschoon inde provincie 0 ery el aantrekt en het gemeentebestuur van Zwolle ie bb n zich tot deai mini ter van Waterstaat gewend om te trachten de plannen alsnog gewyzigd te knjgen zoowelf m het belang van het natuurschoon alc van het wrkeer te land Th Tivolitum in Utrecht veikocht Bonn van een rentauranl en winkelgalerij In een gisterenavond gehouden vergadering van aatwiee houders van Ti oli m L trecht 1 S met 71 12 tiemmen besloten den Tivolituin aan den h er W 1 flodyn te verkoopeii I c koopprij = bedraagt ƒ 342 51 0 Vaar het L D In hel verlengde van den Wittevrouvven ingel is een bieeui straat over het Tivoiiterrein gepiojecteerd lomheclit op de ftiu ders traat waaxin zij uitloopt waarna c n nieuw verbree ie Mulder nraat zai uitmonden in de Vaohtegaatstraat Aan deze straten xijn heei enhmzen ontworpi n evenal s er van zulke woningen gedacht zijn tu rhen het ni uwi lentaurant op den hoek tegenover de Lucasbrug en dt nieuw ontwor pen traat tegenover de Broodfabriek In dit be bouw in g s plan h ijt t een breed strook rond langs de Tivoli waranda onbebouwd uaar auto en rytuigen jfetegenheid zullen hebben tot voorijyrijdeai om conceitbezo kei te brengen en tt halen EEKSTE KAMER Waterstaatsbegrooting aan dt orde De onbewaakte overwegen De Eerste Kamer heeft giateien zyn arbeid hervat met de behandeling Jer Waterstaatsbegrooting Daarby stond min Van der Vegte aaV p dubbelen aanval bloot Hy werd hard aangepakt door den heer De Muralt lib over zijn houding inzake de onbewaakte overwegen en door den heer Mollmaker S D terzake van zyn tH deid betreffende het spoor en tramwegpersoiieel De heer De Muralt verzekerde dat hem uit gesprekken die hjj met wel honderd hauffeurs had gehad was gebleken dat er niets aan was van van hetgeen de minister een vorig jaar in de Kamer had beweerd een normaal chauffeur zou liever geen Vnkele overweg bewaakt willen zStn fat i s veel veiliger Welke idioot heeli u dit verteld had een der chauffeurs met VMP de heer De Muralt hierover sprak hem gevraagd Ook wee s de lieer De Muralt op het feit dat in Duitschland kWe openbare ovijvvegen op de hoofdspoorwegen zyn afgesloten en dat dit ook m het belang is van het veilig verkeer der D tremen Een leiiiillement kan een ramp veroorzaken Hij diende ten slott een motie in waarin gevraagd wordt om intrekking van alle ontheffingen voor de bewerking van verharde overwegen of de hoofdspoorwegen De heer Moltmakers zijnerzyds was ten hoogte onvoldaan over s ministers afwijking van medezeggenschap voor het spoorwegpersoneel en van een vertegenwoordiging van het personeel op internationale spoorwegcongresaen Nog verschillende andere desiderata an het personeel bracht hy ter iprake terwijl hi o a opkwam te ren iiet recruteeren van de hoogere rangen uit jonge officieren waardoor aan het lagere personeel de kans op promotie ontliouden wordt Het waren vnor den Minister twee minder plezierige uurtje Verder is men niet gekomen want de kaïfier moest om 4 uur afdeelmgsonderzoek houden GEMENGDE BERICHTEN De staking te Zaandam e houding der werkgevers Gittermiddag heeft de Bond van Werkfieevers in het Houtbedrijf te Zaandam een algemeene vergadering gehouden Na afloop der vergadering welke van twee uur tot half vier d iurde bleef het bestuur nog geruimen tijd in conferentie bijeen Omtrent deze vergadering werd ons medegedeeld dat de patroont het door hun ingenomen standpunt blyveii handhaven zoodat vitn eenige bemiddeling in dit conflict nog geen sprake is Voor het overige werden zaken van internen aard afgewikkeld Het ligt in het voomemwi van de werkgever s om in een dezer dagen te houden conferentie met de perfivertegenwoordigers het door hun ingenomen standpunt nader uiteen te zetten Het i s nog niet bekend of hrt in het voornemen van de werkgevers ligt om weikwilliiren van buiten te laten overkomen Met htt oog op het begeleiden van werkwilligen heeft burgemeester Ter Laan last gegeven dat ook de recherche dit in den vervolge in uniform zal doen OHfanten in de porceleinkagL In het stadje Reutlimgen in Duitschland is naar uit Stuttgart aan de Köin Z wordt gemeïd gedjuren e dri uren gscht v ROSSEM ZEEPAARD IScr il Sh t iXSSic daadj op die bepaalden datum met een geweer in gebukte houding in de buurt gezien Het O M achtte ondanks verdachtes ontkenning het bewys in dezen geleverd Er wordt in strafzaken vooral jachtwetovertredingen maar al te veel onwaarheid gesproken Meineed Alweer Waddiiixveen Voor de I tte IdJn sohe Reclibank h eft gLs teren nog terecht gestaan verdacht van meineed de 27 jarige arbeider T R uit Waddinxveen Verdachte zou op 22 Januari bij de t ejia ideling van de zaak van den jpooïwegarbfeider J Koitiever voor de Rechtbank in stryd met de waarheid hebben vei klaard dai hij in den nacht dat Kortlever va s geverbaliseerd niet tot de agenten had gezegd dat deze zoo dronken was geweest en zoo n zware vracht en zoo n aware vracht en ook niet dat hy R den ander onder de boompjes had opgeraapt en naar huis gezeuld Verdachte beweerde dat mi G ter Laan dezelfde die Kortlever had verdedigxl ook zijn advocaat wa = Mr Ter l aan was echter niet verschenen en toen de zaak eenig n ty d was B e ichorst om mr Ter La ui die te L trecht woont op te bellen kwam bericht an diens kantoor dat men van do behandeling van deze zaak voor do reohtbank op gistei en niets wist De rechtbank besloot daarop de behandeling van de zaak voort te zetten RADIONIEUWS Verdachte ontkende ook nu ten stellii t een meineed gepleegd te hebben Hy had Kortlever ontmoet was met dezen naar huis gegaan was wel de ag enten Snoek en Lindhout tegengökomen maar er was niets byzonders gebeurd Nadat KortWer ziJn hui was bmnengegaan had verdajchte zoo gaf hij voor een minuut of tien boven op den dyk op zyn fiets geleund zoo maar stil gestaan hoev e hij den volgenden nioigen V roi g aan het werk moest Kr bleek tusschen verdachte s opgave van den tijd waarin het geval zich had afg espeeld en die der verbal i nten een verschil van een uur te bestaan maar dat kon verklaard woi den dooivlat verdachte als velen van zijn medeVVaddinwee ners i=teeds met den zonnetijd mkemle en de agenten met den zomertijd Veniachtp voor een jongen van bui en vrij in zyn houHing op het brutale af traohtte telkens weer op tegen sti ydigheden in de verklaringen van de agenten te wij en ZiM bevveeitle hy dat er geen sprak van vs a dat de agenten zooais ze in hun aan den burgemee ster onmiddellijk na de geschiedenis uitgebracht itbpport hebben gezegd Kortlever hebben thuis gebracht De pi e sident nam deze opmerking over en voegde den agent Snoek toe dat dit dan toch wn verklaring van hemzelf was die in strijd was met de waarheid RECH12AKEN Het O M waargenomen door mr J G H iÜAteyn nam het echter met kracht voor den agent op De agenten hebben het tweetal Kortlever en verdachte op eenigen afstand gfvolgd Dat deden ze in liet beiiang van de openbare orde en veilig heid Om iemand thuis te biengi n is niet noodig hem precie s bij of oiMler den arm nemen zooais de president dat wil De verbalisanten hebben zich hter ten hoogste taalkuiulig eenigsziii s onjuist uitgednikt Bovendien zyn deze niededeelingen uit het rapport in de instructie verdiudeiykt Verdachte noemde het heele verhaal van de agenten maar verzonnen Hij is geen rechter die heeft uit te zoeken wat waar is of niet De heele bedoeling is hem er in te luizen en huliie de agenten vrij te maken De agenten Snoek en Lindhout bleven by ie klaringen door hen afgelegd in de zaak V i Kortlever toen decse in hooger beloep wegen openbau dronkenschap had terecht gestaan K wa s besidionken verdachte R had hem onder den arm en sleepte hem naar huis Lindhout had hem bij den ouden spoordijk reeds een bekeuring aangezegd en Sïioek had dat bij de woning van K gedaan Getuige 1 Captein bij wien verdachte vvei kt herinnert zicli dat op de i morgien na den bewusten avénd R heeft gezegd den dronken K naar hin te hebben gebracht een heele karwei Hij had toen ook iets opraat over een ontmoeting met de politic Getuige kent Snoek al s een eerlijken agent die eker niet tot het afleggen van onware verklaringen in staat is Verdachte is na de behande ing van deze zaak veel tiijer gvworden vroeger zong hij van s morgens tot avon l = teifenvvoordig maar elden mee Burgemee ster Troost van Waddinxvean athtte zi in ag nten absoluut betrouwbaar Kortlever drinkt en loopt groote kan s door de Spoorwegen te wowlen ontslagen R H met Kortlever i evriend Of t overtuigend bewijs hier is gele erd aldus het O M in zijn requisitoir hangt af van het ootdeel over de veldwachter Koimeel is het bewijs absoluut zeker gele er immers vast staat dat Koi t ever beschonken was en voorts hebben we de vericlaring an de agenten dat verdachte de woorden lil de dagtvaarding tot de poHtie heeft gezegd De laatste ontkent dit Het O M koft dat de overtuiging dat verdadite een meineed heeft afgelegd ook op deze zitting het deel van de rechtbank moet zyn gev oiden Verdachte heeft op een goeden morgen tot Claptein gelegd Daar heb ik me gisteiavond dien dronken vent Kortlever naar huis moeten brengen is dat geen bevestiging dat verdachte wist dat K beschonkeïi was Voor het andere deel van de tenlastelegging is er deze aanwoizing dat verdachte zioh nog een minuut of tien op den dyk iMj d woning van IL h eCt opgehouden RADIO LUISTERAARS De Vriend van Uw huis vraagt Uw handteekening voor zijn beiioud ÏEEKENT HET A V R O PETITIONNEMENT LAATSTE BERICHTEN DHAAULOOZE DIENST De honderdste geboortedag viin WilUam Booth LONDEN 10 April Heden wordt op verschillende plaatsen de horfderdste geboorteuag herdacht van Generaal William Booth den stichter van het Leger des Heils Verschillende autoi eiten en leden der liegeering nemen aan de herdenkingsplechtigheden deel Hedenavond wordt een groote meeting gehouden in Albert Hall welke lO OOO men schen kan bevatten en waar het woord zal worden gevoerd door Generaal Hlggins den leider van het Leger des Heils Deze meeting zal worden geprecldeerd door den Minister President Baldwin Verder zat het word gevoerd worden door lJis schop Wlllesden en door Dr Philüps voorzitter van den Free Church Council Promotie Ir J J Koch DKLi T 10 April Ter verkryging van den graad van Doctor in de Technische Wetenschap zal de heer J J Koch eiectrotechiiisch ingenieur op Woensdag 17 April tegenover een commissie mt den Senaat der technische Hoogeschooi een proefschrift en stellingen verdedigen beiden goedgekeurd door den promotor prof Ingenieur C B Biezeno De titel van het proi 1 sclulft is i enige toepassingen van den leer der eigen functies op vraagstukken der toegepaste iiiochanica iift voor het ijchipRpr Schoolfonds Schuttevaer AMSTERDAM 10 April Voor de jubileumgave die eenige dagen geledon door den wethouder van onderwys te Amsterdam den heer Ketelaai aan liet comit van het schoolfonds Schutte vaer werd overhandigd IS een gift binnengekomen ten bedrage van ƒ 1000 Een militair vliegtuig te Soesterberg neergestort De bestuurder Kap van Weerden Poelman bleef ongedeerd twee andere otlicitren gewond St ESTEltBERG K April Het driemotolig militair vliegtuig 803 is hedenmiddag tegen 3 uur by eim vlucht boven deze gemeente door tot nu toe onbekende ooraauk iiet rgestort Het toe stel kwam m de gemeente op open terrein terecht Deh 9tuiurder Kapitein van Weerden Poetman bleef onge ieerd De twe andere inzittenden n l Luitenant Sissingh en Kapitein Biii tl kregen re sp een linker armbreuk en een niet erns tige hoofdwonde De moorden te Grootegnsl Uhe W Qkstra voor de GroninKsche Rechtbank GRONINGEN 10 April Heden 1 te Groningen aangevangen de behandeling van de strafzaak tegen IJhe Wykstra arbeider en muzikant wonende te Doezem gem Grootegast thans gedetïnerd in het Huis van Bewaring te Groningen ter zake dat by op IH Januari 1929 in de gemeente Grootegast M V d Molen opzettelijk met een vuurwapen van het leven heeft beroofd waarna hy V d Molen een of meer sneden met een mes heeft toegebracht waarna v d Molen kort daarop aan verbloeding is overleden Voorts staat hij afzonderlijk terecht voor den moord op de drie andere veldwachter i Hoving Werkman en Meyer Gedagvaard zyn in totaal 17 getuigen w o vrouw Wobbe met wie de dader toen hij de moorden pleegde samenleefde STADSNIEUWS GOUDA 1 April iy29 Krand in de Koekentabriek van Üe Producent Gisteravond eenige uren na de sluiting der Koekenfabriek van de Coöp l roducenten Handelövereenig ng welke onder de Boompjes is gelegen de vroegere fabriek van de firma Braat werd ontdekt dat er brand was in den elevator die geplaatst i m den aanbouw langs de kromme Gouwe A spoedig sl jog het uur uit De brandweer die direct gealarmeerd werd verscheen spoedig met de motor puit Zy tastte het vuui mede aan met stralen op d waterleiding en mocht er na heel korten tyd in sJagen het vuur te bedwingen zoodat de brand ich niet verder kon uitbreiden Aanvankelijk zag het er uit alsof de gehee e fabriek met zijn gf weldig brandbaren inhoud van grondstoffen voor de koekenfabri Lage graan en meel en koeken een prooi der vlammen worden zou waarbij dan nog gevaar voor uitbreiding naar de aangien ende opslagplaatsen van den houthande an de tirma Ho igendyk dreigde daar een geweldige vonkenregen omhoog ging Gelukkig Ls dit vlies voorkomen en is men het vuur heeii spoedig meester geworden zoodat ook de scha4ie niet groot i s De oorzaak van den brand wordt gezocht 111 het warmloopen van de aa van den elevator die langen tijd achtereen in bwliyf is geweest De s chade wordt door verzekering gedekt By het uitbreken van den brand wa dooi den opperbram mee ter terstond de huip ingeroepen van de niotort uit der Plateelbakkerii ZuhlHoliand welke na korten tijd bij den brand verschei n doch geen dien t meer behoefde te doen Ook was de brandweer van Waddinxveen gewaar diuwd doch deze bleek niet te bereiken te zijn De sproeivJ gen van den Reiniging dien t kon geen awsist ntie verieenen daar zo te Rotterdam in reparatie is Te twaalf uur rukte de brandweer in ter vy een wacht met een lang op de waterleiding achterbleef De slotvergadering van het omité tot verstrekking van kleeding en dekking 1929 Het Comitt tot verstrekking van kleeding brandstof en dekking 1929 zal Zaterdag April a s des namiddags te 2 2 uur in de Veranda van de Soc Ons Genoegen in f en slotvergadering bijeenkomen Op deze vergadering zal door den secre aris en den penningmeester verslag worden uitgebracht SchouUportdag De commissie tot het orgaiuseeren van een schoolsportdag voor de leerlingen van ulie onderwijsinrichtingen te Gouda heeft liesloten dezen sportdag te doen houden of aterdag 2 Mei a s op het Gemeentelijk Sportterrein aan den Graaf Florisweg echter behoudens goedkeuring van dr beti eflendc autoriteiten De volgende verdeeling der groepen die uan den ahtletiekdriekamp zullen deelnemen is gemaakt Groep A jongens van II en 12 jaar Groep B jongens van 13 en 14 jaar tlroep C jongens van 15 en 16 jaar Groep D jongens van 17 jaar en ouder Groep E meisjes van 12 13 14 en 35 j üroep F meisjes van 16 jaar fn ouder Het programma is als volgt Groep A en B 80 meter hardloopen balwerpen verspringen met aanloop 4 Rfl meter estafette Groep C en D 100 meter hardloopen kogelstooten 3 K G hoogspringen met aanloop 4 X 100 meter estafette Groep E 60 meter hardloopen balwerpen verspringen met aanloop 4 x 60 meter estafette Groep F SO meter hardloopen bahverpen verspringen met aanloop 4 x SO meter e stafette In iedere leeftijdsgroep wordt door hoogBtens tien leerlingen eener school deelgenomen Van dit aantal tellen de zes be ste prestaties over den geheelen driekamp mede voor de berekening van het totaal aantal j unten De puntentelling geschiedt volgens ne tabellen van den Zuid Hollandschen Athletiek Bond terwijl vobr de verachillerhde groepen wisselprijzen beschikbaar worden gesteld Het voornemen is alle 26 onderwijsinrichtingen te Gouda tot deelname uit te noodigen De deelnemers sters welke les krijgen in lichamelijke oefeningen zullen 3 middags tnkele vrije oefeningen uitvoeren waarvoor ïoo mogelijk des Vrijdagmiddags 24 Mei een nlgemeene repetitie zal worden gehouden Het eere comité is thans definitief samengesteld en hierin hebben alle heeren zitting genomen welke hiertoe waren uitgenoodigd en wier namen reeds door ons zijn gepubliceerd Zoowel door gemeentelyke als door on flerwijsautoriteiten wordt buitengewoon veel siTnpathie met het initiatief van den Goad cben Athletiek Kring betoond Een geslaagde brandblusch demonstratie Gisterenmiddag heeft op een terrein bij de Van Itersonlaan een demonstratie plaats gehad met de AJ BXi schuiin haQdbrand eenige tydens de groote reis naar Kaapstad en terug heeft hem dus m geen enkel opzicht afgeschrikt De heer Van Lear Ütack was zeer tevreoen over zyn jongaten tocht Het toestel een driemotorige Fokker van het type F Vil 3 had met zware belasting van passagiers en reservedeelen ie commercieele mogelykheden van dtt luchttraject bewezen Aan zyn beide Nederlandsche pUoten Geysendorffer en Scholte alsmede aan den Nederlandschen mecamcien Van Brie gaf hy daarvan alle verdienste Hetzelfde drietal al hem ook weer naar Tokio brengen De route zal tot Bangkok de gewone vliegroute van Nederland naar Ned Indié volgen en dan Noordoostwaarts gaan naar l okio De letourvlucht zal over Siberië gaan en den irans Siberi schen spoorweg volgen waarvoor zoo juist van de Sovjetregeering toestemming IS verkregen Op onze vraag of de heer Van Lear Black voor zyn vertrek nog een bezoek aan Nederland zal brengen waarneen de mafhine binnenkort zal worden gestuuid om in de l Vikkerfa brie ken van top tot teen te worden nagekeken luidde het antwoord ontkennend De piloot ieysendorfler verzoent ons ora de berichten te willen tegenspreken volgens welke zijn toestel by de noodlanding zou zijn vernield Dit is bereids gebeurd lied Hij toonde ons futo s van het toestel na de landing waaruit bleek dat er niets aan bet toestel mankeerde Door het breken van en uitlaatklep van een der cylinders van den linkennotor werd een cylinder stukgeslagen en de defecte motor veroorzaakte lulke schokken en trillingen dat een noodlanding wenschelyk werd geacht De nieuwe motor IS echter reeds uit Parys onderweg en Scholte en Van Brie zullen h t toe stei binnen een paar djigen op eigen kracht via Londen naar Amsterdam brengen Ge sendorffer zal zich waarschijnlyk bij hen voegen Na den tocht naar Tokio en terug naar loonden gaat de heer Van Lear Black met piloten en toestel scheep naar Amerika otn zijn vliegtochten in Noord en ZuidAmerika voort te zetten blu schapparaten welke door den Algem Nederi Brandblusch Onderneming te Amsterdam in den handel worden gebracht Hoewel ook een belangryk aantal indus trieelen voor deze demonstratie was uitgt 1 noodigd had ze alleen plaats iiv tegenwoordigheid van den opperbrandmeester Ir A J C van Nugteren den directeur van Ge meentewerken J M Bakker en de pers Dat is jammer geweest want de werking van dit handbluschapparaat was werkelijk buitengewoon Sterk met benzine gedrenkte asfaltlagen die in brand werden gestoken eu een la nend vuur met dikke took colom men deden ontstaan werden in enkele seconden door het bespuiten met het apparaat gedoofd l ïn een houten met stroo bekleed hulsel eveneen s met benzine gedrenkt dat na aansteken niet minder fpl br uidde gaf met het bespuiten hetzelfde goede resultaat Het apparaat bleek een vulling ie hebben van zoodanige chemische samenstelling dat elk vuur daarvoor moet wijken Daarbij moet de vloeistot onschadelijk zijn voor al datgene waar het mee in aanraking komt De behandeluu biick uiterst eenvoudig Etoor het omkcei n van het a paraat dal ca 10 K G weegt spoot het direct De demonstra+ie was in tien minuten afgeloopen Benoeming Ned Spoorwegen Bij de Ned Spoorwegen is bpnoemd tot stationsamb enaar de a ss van den stationsdienst G A Thijssen alhier Het opblazen van een betonplaat door middel van dynamiet Vanmorgen is men cp het terrein der Uchtfabrieken alhier begonnen met het verwijderen van een betonplaat waarop de oude stoomketel heeft gerust Lte nieuwe zal op een steviger fundeering gi plaatst Worden De betonplaat meet een dikte van S5 c M tn om deze uit den grond te krijgen heeft men de hulp ingeroepen van de Genie te Utrecht De ie luitenant der Genie Boost en een Ltal manschappen waren heden te 2 iur present en zullen nu door middel van djnanuet bij gedeelten de plaat verbrigzelen Na het boren van eenige gaten wordt daarin een hoeveelheid springstot van i0 gram gebracht na de hevige knal worden de grootere en kleinere brokstukken verwijderd waarna men een nieuw gedeelte onder handen neemt Aan het eind van deze week rekent men met deze werkzaamheden gereed te zijn Miss Cavell de heldin van Brussel Het Nederi Tooneel Ensemble onder leiding van Charles Specht geeft Woensdag 17 April des avonds S uur precies m den Nieuwen Schouwburg een voorstelling van Misa Cavell de heldin van Brussel tooneelspel in vier bedrijven door Charles Specht Mevr Caroline van Dommelen zal de titelrol vervullen Uitvoering Thalia De Goudsche Tooneel en Declamatieilub Thalia geeft Zaterdag 20 April a s in de zaal Concordia aan de Westhaven een opvoering van in den Mist een klucht in drie bedrijven uit het Engel scli vertaald door W N van Ryewijk Ry kspoal spaarbank Gedurende de maand Maart 1929 werd aart iiet Postkantoor Gouda op spaarbnaV boekjes ingelegd ƒ 5 485 29 en teiugbetaald f 37 164 74 derhalve minder ingelegd dan terugbetaald f J67U 45 Het aantal nieuw uitgegeven spaaibankboekjes bedroeg 40 Door tüsechenkomrt dezer kantoren werd ter Directie op staatsischuldboekjes ingeschj even nominaal ƒ 1450 en afgeschriven ƒ 1900 derhalve minder in dan afgeschreven ƒ 460 Het aantal nieaw uitgegeven staatsschuldhoekjes bedroeg 2 Kantongerecht Overtreding verordening op de wmkelsluittng Op de heden gehouden terechtzitting van het Kantongerecht te Jouda werd behandeld de zaak tegen A H winkelierster te Moordrecht wien ten laste was gelegd dat zij op een Zondag haar winkel voor het publiek had geopend waardoor zy de verordening op de winkelsluiting te Moordrecht had overtreden Verdachte voerde aan dat zij het uitelui tend van den verkoop op Zondag mdest hebben en haar nu de kans om in haar onderhoud te voorzien grootendeela ontnomen was Er waren voor dat feit tegen haar pl m acht proces senverbaal opgemaakt De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie vroeg voor haar een veroordeeling van een geldboete van ƒ 1 subs te vervangen door een hechtenis van een dag maar kon zich ook vereenigen indien de Kantonrechter de straf buiten toepassing wilde laten De Kantonrechter verklaarde haar daarop schuldig aan het haar ten laste gelegdefeit zonder toepassing van straf Overtreding Invaliditeitswet I De zaak tegen W J S te G die terecht moest staan voor het feit dat hy als werkgever aan een arbeider voor wien hij in zegels betaalde niet voor of althans gelijktijdig met het loon in geld aan dien arbeiI dex in zegela heeft betaald Verdachte ha 1 I zich daarom schuldig gemaakt aan overtre jding der Invaliditeitswet Verdachte werdconform den eisch veroordeeld tot 38 maal ƒ 3 boete subsidiair te vervangen dooreen hechtenis van 38 maal drie dagen Overtreding Broodbesluit Verder kvvaiu in behandelmg de zaak 1 t en H A S blUtker te Goudawiens brood niet voldeed aan de eischendaaraan gesteld in artikel 10 sub 1 van hetBroüdbesluit 192Ó Verdachte die niet wasverschenen werd conform den ei ch veroordeeld tot veertig gulden boete subs te vervangen door een hechtenis van twintig da I ffen I Litspraken Kanlongerechl Verder werden er nog de navolgende voniii s sen gewezen I Wegens vertreding motor en rywtelI leglement C K te Moordrecht ƒ 5 subs I 3 d h W van U te Gouda J 1 nubs 1 1 I d h J de B te Gouda ƒ i subs 1 d h P V d W te Reeuwyk jf 4 subs 2 d h N van L te Rotterdam ƒ 4 sulu d h N V K te Moordrecht ƒ a subs 1 d h f U te Gouda ƒ 4 subs 2 d h I Wegens overtreding alg pol verord te j üouda j S te Hilver um ƒ 16 subs H I d h J van der B te Oudewater ƒ 3 aubs L d h Wegens schoolverzuim P K te Üoudeiak 3 subs 1 d h en A van der F te Wad I dinxveen ƒ 5 subs 2 d h I Wegens overtreding art 4W W van S J M den O te Nieuwerkerk a ii Jm Usset J J subs 2 d h Wegens overtr art 2 b motor en rywieL wet i van O te Haastrecht ƒ 2ö subs 10 d h Wegens overtr art 427 VV v S en o ei tieding motor en rijwielreglement D S te I j Keeuwyk J maa drit gulden subs 2 maal I een d h I Agenda U Apni 11 uur Hotel de Zaïrn v ig Ken MAUKTUKIUCHTKM Goudsche Coöp Groenteveiling 10 April 29 Spinazie ƒ 17 ƒ 22 Dun sel ƒ 61 J 103 Witloof Ie soort ƒ 32 33 2e soort ƒ 14 ƒ 18 per 100 K G Kropsla Ie soort ƒ 5 70 ƒ 13 50 2e soort ƒ 2 5U 4 30 per 100 stuks Eieren ƒ 5 10 per 100 stuks Kaasmarkt Woerden 10 April Aangevoerd 153 partijen Pryzen Ie kw 36 38 Ie kw m r m 41 44 2e kw m r m 37 i9 Handel matig SPORT ÉN WEÜSTRUDE N KORFBAL Ie Klasse R K B t Zuiden IV Ter Gouw 1 3 2 t Zuiden was Zondag volledig Ter Gouw heeft een invalster t Zuiden gooit uit en de bal komt in hun aanvat De Ter Gouw verdediging retourneert de bal onmiddellijk naar het middenvak waar Lafeber c s hun aanval aan t werk zetten Baaiman en dames geven vlot soepel spel te zien en de Zuiden vf rdediging zwoegt om het bij te houden Ter Gouw is overwegend sterker en Baaiman en Boot lossen mooie schoten zonder resultaat echter Zuiden werkt zich nu wat los en partijen wegen een poos tegen elkaar op Opnieuw wordt Ter Gouw sterker en de bal i s herhaaldelijk in hun aanval waarna mooi aangegeven Mej Steur het Ie doelpunt voor Ter Gouw door den mand deponeert O 1 Eenige minuten voor rust maakt t Zuiden gelyk 1 1 Na de rust zien we vgn Dyk Vergeer en dames in den aanval Ter Gouw blijkt weer overwegend sterker Mooi combineerend wordt er gewerkt maar van Dijk c s hebben weinig fortuin met hun f choten alles rolt v d mand Daarentegen wil van Dijk te veel alleen doen vandaar dat vele kansen verloren gaan t Zuiden yveet nu plotseling bij een doorbraak met een zuiver gedekte bal den stand op 2 1 te brengen Een leelijk glippertje dus Onze stadgenooten spannen zich opnieuw in en kort daarna maakt van Dijk mooi vry komende de gelijkmaker Kr zijn dan nog enkele minuten te spelen in welke t Zuiden nog het winnende unt weet te maken 3 2 Ondanks hun sterk overwicht tydens bynn den geheelen wedstryd heeft Ter Gouw dezen mooien wedstryd verloren Le Klasae K K B Ter Gouw I Sperwers I Onze korfballende stadgenooten spelenZondag hun laaLste com petitiewedstrijdtegen de Sperwers uit Rotterdam Deontmoeting vindt p aat s op het Sportterrein en begint om 11 uur Goudsche KorfhalcompetiUe Hiervoor luidt het program M K L 1 Krachtsport L U D l 1 Ter Gouw tl UMIIO TKLKGIIAI SCH WKKKBEUlCdl Verwacht ing Aanvankelijk zwakke veranderlijke later zwakke wind uit Oostelijke richtingen Half tot zwaar bewolkt Weinig of geen neerslag Weinig verandering in temperatuur er in Kaashanileltiren J April H u n m Soc Ons Genoegen j Attraclioavond van de H B S Vereen I 1 April b uur Soc dé Reunie Volksuniversiteit Voordrachtavond Albert van I Datsum I 1 A prir S uur BovenzUMl Hullandia Verg Öpeeltumvereeniging het Oosten I 17 April ti uur Nieuwe Schouwburg Ned j Tooneel Ensemble Miss Cavell I 20 April S uur ConcortË Tooneel en De clamatieclüb Thalla I Apothekers De apotheek van den heer K Greiulei L 1 H ndeiv eg 9 L tot en met 12 April benL I veils den daarop volgenden nacht geopend j na 8 uur des avonds des nacht echter alleen voor recepten UIT DKN OMTREK LEKKËRKËHK I Noodlanding Het inilituiie vliegtuig no 113 niet twie personen van Soeisteiberg naar Rotterdam 4 heeft gisteren op de grwis van Lekkerkerk tn Ouderkerk aan den IJssel aangezien de motor te weinig slagen maakte een nood j landing moeten doen Er is geen schade ver j oorzaakt Lenigen tyd later is een vliegtuig 1 van Soesterberg gekomen voor reparatie I beide zouden gelijk weggaan SCHOONHOVEN I D tak en vernisfabriek van de firma H A Scbieuder afgebrand Beurs van Anisterdam WlSSELhOKHSE N 0 Aprii 10 April Officieel Ivonden 12 08 12 09 V Iterlyn 59 09 69 081 I aryH 9 74 9 74 UrUiSPl 34 81 Ml 34 60 Zwitserland 47 96 ii 47 98 VV eenen 35 1 214 6mM Kopenhagen 66 45 66 42 4 Stockholm 66 W Ge ij Oilo ö6 4Tii 66 45 e v Yürk 2 4 2 49W Niet officieel Praag 18 7 38 Madrid 37 06 37 20 Milaan 13 04 13 04 j Hedennacht ontdekten woonwagenbewoners biand in de lak en vemisfabriek van de firma H A Schrtudei en Co alhier Zij waarschuwden onmiddellijk de brandweer I die spoedig daarop ter plaatse ver he n Zy I verkreeg assistentie uit het naburige LanI gerak De vlammen vonden gemakkelyk haar prooi m de voorraden zoodat het welI dra bleek dat er van de fabriek niets te redden viel Met 10 stralen werd water geI geven doch de geheele fabriek met de voorI raden brandde totaal uit Alleen het nieuwe I gedeelte is blijven staan Een tank inhoudende 12 000 K G terpenj tijn die buiten de fabriek is opgesteld en I met een buis aan de fabriek verbonden kon 1 door nathouden en afkoppelen van de buis j worden behouden j De windrichting was gunstig vva rdoor I ae belendende perceelen geen gevaar liepen I De oorzaak van den brand is onbekend Verj zekering dekt de schade die uiteraard zeer J aanzienlijk is daar o a pas nieuwe macbij nes in gebruik waren genomen I Door dezen brand komen 30 arbeiders I zonuer werk Het moet de bedoeling zijn I de fabriek zoo spoedig mogelijk weer op te I bouwen LUCHTVAART I De heer van Lear Black op reis I De correspondent van het Hbld seint uit I Londen I De heer Van Lear Black die op zijn terugtocht uit Kaapstad met een Fokkervliegtuig een noodlanding moest maken op Italiaansch gebied te Vinia in de buurt van I Monte Carlo ontving ons vanmiddag in zyn I hotel te Londen in tegenwoordigheid van I len piloot Geysendorffer Hy was met Gey I sendorffer vooruitgereisd om voortgang te I kunnen maken met zijn plaraien om binnen I enkele weken naar Tokio te vliegen De teI gensilag van zijn noodlanding de eerste en