Goudsche Courant, vrijdag 12 april 1929

No 17044 Zaterdag 13 Appil 1929 I aTTiJ p ii plag OO mx 68 Jaargang OPHEFFING VAN HET FILIAAL VAN PARFUMERIE APOLLO ARKT Dit nummer bestuat uit twee bladen Zelfkennis Hier en daar vindt in Euroipa de Amerikaansohe bouwtrant der wolkomkrabbers iiavoilffing De afi eelidingen wel ke we van ti ze torenhooge huisigevaarten in de illustraties vinden verplaatsen ons onwillekeurig in de oiudheid die geen mindere lief ie voor reusachtige bouwwerken be at getuige enkele der Zeven Wereldwonderen Talrijk zijn de ruïnes van deize gigan ti che bouwiwerken Ze diwingen bewondering af voor een geslacht dat op techniscii gebie zooveel minder geoutilleerd was en nxjchtans zulke monumentale steenen gevaarten wibt tot stand te brengen In den ouden Bijibeil waarin hoe men ook overigens over dit gewyde boek moge denken talrijke leasen ook voor het practiache leven der menschen gevonden worden treffen we een en andermaal iets aan over het bouwen van torens waarmede waarschijnlijk niet bedoeld worden torenis gelijj k wij lic vinden toijvoorbeeld Wj onze kerken maar groote prodtacten van bouwkunst De eerste maal dat van aulk een toren gesproken wordt is heel aan het begin Daar wordt verteld van möischen die gaarne hij elkander wilden blüVKi mstede van verstrooid te worden en die bovendien gaarne beroemd vilden worden tot by het verre nageslacht en daarom een hoojien toren wilden bouwen Aangezien echter dit plan inging tegen het t roote 3che ppingsplan hetweïk eischte dat de wereld bevolkt zou worden kwam van tien toren niet heel veel teredht en de onberilden bouwers werden toch venstrooid Vandaar dat we nu nog spreken van een toren van Babel omdat het woord Babel verwarring beteekent In hun ander opzPt zijn ze echter geslaagd braners ze heibben zich een blyvenden naam verworven Nu nog wordt over hen gesproken Het andere woord waarin over toren bouwen gewaagd wordt ia afkomstig van Jezus waarin Jezun tfgen overmoed waaradhuwt en spreekt ever iemand die wanneer hij een toren bouwen wil eerst moet gaan overwegen de kosten welke dit bouwwerk medebrengen lal opdat hü hütijds weet of hy het werk al kunnen volbrengen Andera toch wordt hi udtgelachen wianneer de menschen den haWVoltooiden toren ziende quasi medelijdemi sipreken over den dhvaas diè begon te tKHiwen en het niet kon volbrengen Beide verhalen z n al oudL Ze hebben ech van afkomst in den Haag of eldera verdwaald tengevolge van haar huwetijk aan haar oude tradities vasthoudt Maar op Scheveningen heet zy dan ook een afvallige en de man die haar als zyn bruid wegvoerde heeft weinig of geen kans op sympathie by zyn schoon familie Het fanulie Ieven Is nog heel sterk in de kringen der visschersbevolking ouderwetsch in vele uitingen De familie leeft met elkaar s lot zeer innig mede en deelt in vreugde en leed Over gestorven leden tot in verre graad van bloedverwantschap wordt gerouwd en menig gezin komt slechts aporadisch uit de rouwkleeren want er is in die groote families altyd wel een lid dat betreurd moet worden Tot zelfs de kleine kinderen stopt men in het rouwzwart hoe bespottelyk dat in den regel staat Het i echter de traditie en die laat men niet los men zet 20 tot in de finesses door er heiligschennis in ziende als men er in tekort kwam Heel Scheveningen is één groote familie want men is er door vele eeuwen heen altyd maar weex onder eUuiuLBr getro r4 Dat dit aan de physieke kracht dier bevolking niet is ten goede gekomen is te begrypen Het is dan ook een zwak volk en vooral geestelyk staat het niet hoog Nooit hoorden wij van een Scheveninger die het wat verder bracht in de wereld Zoolang ze trouwens In het milieu blijven is daarop de kans zeer gering want de jongens gaan UI het bedrijf of het beroep van den vader en de meisjes werken thuis indienst of loopen met visch langs de hmzen geen van drie functies waardoor ze geestelyk veel vooruit komen Ze zyn alle zwaar orthodox in geloofsleer Katholieken zijn er zoo goed als nift en van overgangen van de eene naar de andere kerk hebben wij nooit gehoord Zy zyn in hun idee ook m dit opzicht zeer vasthoudend Een lid van een andere kerk ai is die maar een schakeering van het hervormde ts in hun gedachten een heet ander individu en de kerkelijke kibbelarijen hebben in de Scheveningsche huisjes heel wat ruzie en geschil gewekt Ook in hun opvattingen te dien aanzien biyven zy conservatief Toen eenige jaren geleden een nieuw kerkgebouw verd ge ZATERDJIGIilOH C EN om 10 uur begint ten overstaan van onze 1 recüe deze RADICALE UITVERKOOP Profiteert nu Profiteert nu De idealist ziet wanneer hij in geesidrift geraakt gouden tKrgen de materialist geraakt in geestdrift wanneer hij bergen goud ziet HET PROCRUSTES BED Uit het EngeJsch van ALICE en GL HTOE ASKEW Nadruk verboden 18 Ze zijn geen byzonder eervol ras geweest lachte Greta daarom geloof ik nietdat het iets hindert dat het nu uitgestorven is My interesseert wilde Barbara niet veel meer ze is zoo n verschrikkelijke oude heks en heeft zoo n sfeer van geheimzinnigheid om zich heen Ik heb me vaak afgevraagd wat haar geschiedenis wei zou zijn O daar schiet me iets te binnen viel Lord Raynour haar in de rede z jn theekopje neerzettend Je wilde me dat sieraad nog geven dat je opgeraapt hebt bü Torren Pound Philip opdat ik de eigenares zou kunnen opsporen Je dacht immers dat het van wilde Barbara was Ik kan het me haast niet voorstellen H5 staarde in zijn kopje toen hy sprak Een sieraad heeft u een sieraad gehouden bti Torren Pound Mr Arkwright Wat interessant riep Greta Haör donkereoö n Ireken Philip aan Ik denk niet dat het van veel waardeis antwoordde PMlip an ik had het al heeleMaai vergeten Het vreemdste was alleendat hH gewikkeld was in een zakdoek van KOOPT THANS IN VOORRAAD DEZE GM EGENHEID KOMT IN GOUDA NOOIT TERUG I ORIGINEEL GILETTE MESPES per 10 tuks jlu 1 89 VELOTY DIXOR ma 35 nu 25 ALUIN in nikkel tiü van 49 nu 19 ODEUR PIVER van 2 25 nu 1 75 ZEEP PIVER van 75 nu 99 KOKO voor het Haar van 1 05 nu 79 Dr v BRUNSCHE WATTEN V4K G v m90 üu 49 STACOMB van 1 aa 79 APOLLO GLYC ZEEP vani 19 nU liVt PANLAPPEN van 121 a nu l i FRISEERLAMPEN van 95 nu 49 ZUDEN BOBBED NACHTNETI E N van 49 t iu 25 DUBBELE STERKE MARGEUJZ ERS van 50 nu 25 APOLLO MESJES voor GlU A pp TOn 1 25 nu vooi 95 per J 0 st BOXTEEL MEB JES voor GUI App van 2 50 nu voor 65 per LO st ROYAL WIND9 0R van r 7B nu 98 PETROL BECK ER van 1 49 nu 98 PETROL PEU KAN van 1 75 nu 9S ECHTE HABFJN NETTEN mutsiriodel per 12 nu voor 39 De bakendie IRENE ZEEP diverseUc mengeuren per stuk 10 2 j g a ni GELSCHUIERS wn 15 nu 8 fiROOTE EEPDOOS cell van 35 nu 19 ERABMir TANBZEEP van 315 nu 19 SAPOBB RMA vloeibaar van 75 nu S9 SAEOif JRMA vloeibaar van 1 50 nu 1 19 FBSTTé BADHANDJES van 15 nu 9 exiiim kwal FROTTé BADHANDJES Tin j9 nu voor 19 CICL u SPONSHANGERS van 39 nu 24 GWiMlSPONS van 25 nu 9 PE IWA ENGELSCHE ZEEM v inaf 25 B xX JEDSTILLERS nu 10 TL AMDBORSTEiJSTANDAARDS in porce laa diverse figruren van 39 nu 26 PRIMA FHANSCHE SCHEERK ft AST nu 35 PEIÏIA 4 RIJIGE TANDBORSTEL cell van 19 nu 9 GUMMISPONS gmote maat prima kwal van 95 nu 49 ED QUININS PINAUD van 1 75 nu 1 09 COTE D AZUR BADZEEP van 65 nu 45 BSTANTEN PRIMA BERTINZEEP in hucc dooeen van 1 25 en 98 nu 49 VLOEIB BRILL GLüCK nu 29 APOLLO TONDEUSE voor pagehaar van2 75 nu 1 75 CRÈME DELMONTE per tube nu 15 HAAHZAKKEN van 25 naViVi GLüCK s SCHEERZEEP REFILL vain89nu 2 stuks voor 50 GLüCK s SCHEERZEEP in koker van 49 nu 2 stuks voor 70 DUBBELE STUKKEN HUISHOUDZEEP vaji 11 nu voor 8 STARK FIJNE TANDPASTA nu per Joos 9 GROOTE DOOS STARK TANDPASTA van 35 nu voor 19 AUXOLINE HAARDROOGPOEDER van 75 nu 45 CUTEX LAK EN WATER van 1 nu 79 CRÈME SIMON pear pot van 75 nu 39 GLüCKODONT TANDPASTA van 1 25 nu 79 GLüCKODONT TANDPASTA van 75 nu 39 GLüCK s TANDPASTA doo van 25 nu 15 GLüCK s TANDPASTA doos van 60 nu 32 BRILL CRIST PIVER potvan95 nu 59 CREME MOUSON per pot van 60 nu 39 CREME MOUSON per pot van 1 nu 9 PRIMA LAVENDELZEEP 3 voor 25 et TANDBORSTELSTANDAARD cell moderne figuren van 89 nu voor 19 ZAKKAMMEN fijn cell luxe v n 75 n 29 LANOLINE CREME nu voor JJAGNEET prlima stalen schaarvwn 1 26 nu voor i 69 ENKELE KOOPJES CELL HANDSPIEGEL van 75 nu 19 ZAKHANDSPIEGEL van 35 nu 9 ZAKMANICURE v m 39 nu 15 MANICURE CASSETTES iets eschadigd van 5 95 nu 1 25 KAPDOOZEN vïin 8 75 nu 3 75 VAPO s div soorten van 1 25 nu 39 Buitendien nog diverse artikelen tegen ongekend lage prijaen zoolang de VOORRAAD strekt IRRIGATOR compl van 1 79 nu 98 VROUWENDOUCHES B deelig nu 1 95 Onze bekende KILOSTAVEN HUISHOUDZEEP 60 o vetgehalte van 59 nu 49 BOLLFIX APPARATEN vooi Gill mesjes van 3 75 nu 2 98 MAANDVERBAND nu per doz 39 QUININE PINAUD van 3 25 nu 2 15 ASBESTPLATEN van 12V i nu 3 voor 25 VELOUTY DE DIXOR CREAM van 1 20 nu 89 GLÜCK S H AAR REGEN ERATOR geeft giijze haren de ooa pronkelijke kleur weder terug van 2 75 nu 1 95 PRIMA SCHEERBAKJE van 5 nu 29 LAV TALC in luxe flacon van 1 25 nu voor 65 4 nijige NAGELBORSTELS nu Vi C F H TANDPASTA groote tube van 39 nu voor27 2 AMMONIAKZEEP van 20 nu 10 SCHEERSTELLEN prima fabricaat compleet met kwast en verstelt sp iegel en scheerbakje van 95 nu 49 PRIMA ENGELSCHE ZEEMEN van 35 nu 25 van 55 nu 39 van 65 nu 49 van 95 nu 79 van 125 nu 98 van 155 nu 1 29 PRACHTIGE WERKSPONSEWin primakwaliteiten 25 39 TOILETSPONSEN pracht soortthans reeds vanaf 25 DOOZEN LUXE ZEEP van BERTIN 3 stukken per doos van 125 nu 75 EAU DE COLOGNE GOTE D AZUR van 35 nu 29 van 70 nu 59 van 185 nu L15 SHAMPOOING SANDOR de bestethans 2 pakjes voor 25 TANDPASTA POOL per doos nu 121 2 MUNDOL TANDPASTA nu 29 GROOTE TUBE MUNDOL v 60 nu 49 LOTIONS MILLOT van 2 75 nu 1 95 SCHEERZEEP in staven van een kwart Kilo prima kwaliteit van 39 nu 29 GENTRY de beste scheerzeep potvuUing van 35 nu voor 29 TALCPOEDER CóTE D AZUR in lazen fkcon van 1 25 nu 89 TALCPOEDER CHYPRE D ORIENTvan 1 25 nu voor 89 ROUGE BRUNETTE DORINvan 40 nu 29 ROUGE BRUNETTE SANDOR van 40 nu 25 DONSEN prisma kwialiiteitreeds vanaf 1 TONDEUSES pracht machines 3 5 7 ra M van 2 50 nu 1 25 EAU DE COLOGNE ZEEP in doozen van 3 stuks van 1 20 nu 69 TANDENBORSTELS diverse modellfin prachtige sterke kwaliteiten van 89 98 1 19 nu 49 Profiteert hiervan in het bijïonde HAARBORSTELS echt hamvan 75 nu 49 KAMMEN hard gummi ïwartvan 75 nu 49 WITTE KAMMEN zwaar celluloid van 65 nu 39 ZAKKAMMEN in leder etui van 69 nu 39 WARMWATERZAKKEN v 2 75 nu 1 75 WARMWATERZAKKEN v 3 76 nu 2 75 CLOSETROLLEN nu 10 voor 59 mimm mrant NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUOFJRAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE MIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOOiHOVEN 8T0LWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eni Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVËRTENTIEIPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring I 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 264 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prijs ABONNEiMIENTSPRJJS per kwartaal f 2 26 per week 17 cent met Zondagblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen axn ons Bureau MARKT 31 GOUDX blJ onze agenten en loopeis den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef Sa Postrekening 4S400 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels f 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 hoogeer Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bü contract tot xeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusscheiücomat van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te rjjn by de rume van zijn eigen leven Hy heeft in jonge dagen misschien gedroomd veel te zul len worden in de wereli maar het H htm gegaan ala menigeen iif het droomenland de droom overschreed jdo werkelijrkheid verre zoo ver dat de fiw m zelfs bela lie ijik werd Door well atandighcden dan ook heeft hy het wellicht ook ver gebracht maar te ver voor zijn krachten De p aats waarop h j ten laatst geste d weid bleek zijn krachten te bovenfte gaan Hoe menig goed politicu i bleek ten slecht minister Hoe menig i ekiwaain ihdergeschikte bleek een onbekwaam patroo Nu laten we hier de uitwendige dingen rusten Ofychoon in onze diagfen ook menigten in zijn uitwendige veraoh ning te gaarne meer wil wezen dan hö inderdaad is Het reyultaat is poover zoowel die met hem op één lijn staan als degenen die meer zijn lüchen om hen Ook £ an de artdeie ijde va j het weidehek blijft oen koe een koe Al deze dingen moesten ftot nadenken Bteanmen Men kan nog zulis moois plannen nmken wanneer deze iklannen niet in d j werkelijkheid des leivens omgezet kunnen worden is de plannenimAer een voorwerp van spot DjI js de efech we ike tot ieder komt dat hij in geen i enkel opzicht moet trachten meer te doen an hij kan en meer te schijnen dan hy is Zelfkennis door de oude Grieken als een dfl levensfundamenten geprezen is de eewte voorwaarde voor een tevreden en geluWdl f leven Wien deze kennis ont re kt die j j t tenslotte zitten byi een oiwoltooiden toren en waar de vereld onbatmhartig is daar heeft hij naaat het verdriet ook nog den spot te oog ten Wie zich bewust i s van eigen kennen en kunnen die maakt zijn plannen en overweegt of hij in staat wezen zal ze te volbrengen Weet hy dat dan vangt hy aan en zet door en volbrengt Daardoor wordt zijn lyvensh ijlheid en vrode verhoogd Eer t dii nederaitten en betekenen en dan bouwen Een oude les maar een die nog niets van haar waarde verlooi BRIEVEN UIT DE HOFSTAD CMLXV De Paaschdagen hebben ons leelijk teleurgesteld Het was weer eens winter in plaats van lente en aan tal van verwachtingen is een droevig einde gemaakt tai van plannen zijn mislukt De goede Vrijdag had de hoop verlevendigd dat wij een zonnige Paschen zouden krygen maar Het is anders geworden We zullen er niet te lang om treuren maar het is en blyft altijd zielig Voor hen die weinig vrij af hebben en die Bahinnann OoMda Aparte Dames en Kinderkleeding Hoeden en Stoffen = Wij toonen U in elke afdeeling een enorme verscheidenheid ËfiatSTE BLAD icr nog niets verloren van hun waarde en ae leerling welke er van uit kan gaan op degenen die de les ter harte willen nemen i inderdaad groot Nu is die leering velerlei en we zullen der habve genoodzaakt wezen iets slechts daarvan te nemen I reoemiwamtel saaf js tYL 1 weken te voren op die dagen hopen Onder hen zijn ook de zeer velen die op Zondagen niet willen uitgaan en nu den tweeden Patibchdag eens kunnen genieten In het visschersmïlieu op Scheveningen is het byvoorbeeld de gewoonte dat allen op dien Maandag gaan wandelen met het nieuwe zomergoed aan Men rekent er zoo n beetje op dat het al warm weer is en dat het wmtergoed opgeborgen kan worden Nu is het in den regel niet zulk fraai weer dat men dien overgang al kan doormaken doch tegen een beetje luchtigheid ziet men niet op als het gaat om de pronkzucht met de nieuwe kleeren bij de vrouwen De Scheveningsche meisjes zijn niet vry van ijdelheid en zy weten dat de kleurige dracht flatteert vooral als de zon schynt in den loop der jaren is er aan de tradities niet veel veranderd Alleen de Scheveningsche kermis is verdwenen Ze duurde maar een of twee dagen en in den regel stond een deel der kermistenten op het strand Waarom dit vermaak aan de visschersbevolking is ontnomen weten we met H t was geen hai verik end vecmaak maar het paate nog zoo typisch bij den aard der bevolking Nu zoekt men weer andere uitspanning zit in cafe s en lunch rooms en het is de vraag of dat nu zooveel beter is Met Pinksteren is er weer een andere traditie dan trekt alles naar den Haag naar de markt die juist op Pinkster drie valt en de cafe s in den omtrek daarvan maken goede zaken Als het tenminste goed weer la Door alle eeuwen heen heeft de typische kleedmg zich gehandhaafd Ze heeft wel oen periodes doorgemaakt waarin het leek alsof ze zou verdwijnen maar daarop volgde weer een opleving In de oorlogsjaren was er een inzinking omdat over het algemeen deze kleedij duur is en in die jaren waren ot gewen schte stoffen niet altijd te krijgen Toen later alles weer volop in de winkels voorhanden was kwam het oude verlangen weer boven en thans ziet men de dracht weer algemeen Natuurlyk zyn er onder de jongeren die afvallig worden als een meisje am krijgt in een jongenuit de stad is er groote kans dat zij op een goeden dag in stadskleeren verschijnt want men ziet het nooit dat een Scheveningsche In beide woorden wordt uitdrukking gegeven aan het aJgemeen menachelyk verlangen om meer te zijn dan men is om althans meer te schynen dan men inderdaad is Daarvan js de wereld onzer dagen aan faUe kanten letterlek overvol geilijk de markt overvoerd kan wezen van een bepaald artikel Dan vermindert daarvan de waarde sterk en zoo is ooik de waarde van aanzien en grootheid onder ons oterk gedeprecieerd De kinderen spelen hun t pel daarbij dient één de leidmg te hebben anders loopt het el dooreen Hoe vaak nu geschiedt het dat een hunner zich als spelleider opweiTpt tenwijl hij de kwaliteiten mist om leiding te kunnen geven Hy deed alsof hy inderdaad meer was dan zyn gpeelgenootjes maar de praktijk wees uit dat hij hooger dacht van zichzelf dau hem betaamde In het kinderspel ruisoht het menfcchenleven Hoeveel menschen geven zich voor meer uit dan ze yn Leven in alle mogtj jikie opzichten feiteUik iboven hun stand in de uitijendige dingen des levens maar niet minder geestelijk genomen Vergissen we ons niet dat vertelt de Engetsv he schrijver Jerome K Jerome van een gezelschap iitt verdwaald was ni een doorhof Een van 4e verdoolden deed of hy den weg wist men vóigée hem gewillig in de hoop den uitgang te zullen bereiken maar hij wist den weg evenmin als de anderen met het gevolg dat men eerst over hem laChte en later op hem vertoornd werd Ook een beeld uit het menschenleven Hoeveel van die beel den zouden we met uit boeken maar uit het menschenwereldje om ons heen kunnen nemen welke bewyzen dat er heel wat torenbouwers zijn iie de fundamenten gelegd hebben in hun eigen verbeelding maar die zoo ze het al verder brengen tooh al te spoedig geopenbaard worden als degenen die niet eerst nedergezeten waren om te overwegen of ze m staat waren door hun capaciteiten te vo ibrengen hetgeen ze zich als doel hadden voorgesteld Men vindt in de landen der oudheid tal van ruï nes van groote bouwwerken We nemien aan dat die in volle glorie van het voltooide bouwfWerk eens geprijTït hebben Indien we de waarheid wisten hop vaak zou misschien ook hier van toeipassing zijn wel begonnen maar niet voltooid Menigeen zit Deze Courant komt in meer dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeving ook niet Iq veranderde alweer van gesprek een karakterLitieke trek van haai Emdelyk toen het uitgübtuide dmer was afgeioopeu faimid ze op en verliet het geaeLbchap om liuur moeder op te zoeken Lord Raynour bracht de twee jongeiieden naar hun kamera door het trappenhuis waarvan aan het einde de achalderycngaierij lag Hy wees op een deur Dit is myn kamer zei hy en aki U soma iets noodig mocht heb ixn weet jullie waar je me vinden kunt Ik lud aan slapeloosheid en zit soms heele nachten op maar ik amuseer mij uitstekend met myn boeken en men kan beter studeeren als alles stil is Ze gingen door de schilderyengalerij verlicht zooals alle kamers in het huis Dit IS de beroemde Godfrey Lord Raynour bleef staan voer de beeltenis van een donkere mam slank en knap ondank zyn somber uiteriyk Hij droeg de typische kleeding uit het Tudor tijdperk Hij ziet er niet uit om ruzie mee te maken niet waar vervolgde Lord Raynour Wat ook zyn zonden geweest mogen zijn hij heeft er zwaar voor geboet Er wordt gezegd dat zijn geest In deze galerij rondv aart maar ik kan niet zeggen ooit iets verctachts gezien of gehoord te heWien en evenmin heb ik ooit iets erover van de bedienden vernomen Ze lieten Harry bij zyn kamerdeur engin n toen verder tot Phüip s kamer Hierwenschte Lord Raynour zïjn gast goedennacht Wordt vervolgd diner waar slechts vier personen aanzaten daar Lady Uaynour op haar kamer bleef i nderhield Lord iiaynour zich met liarry uver oude meubelen en curiositeiten waarvan zy beiden groote liefhebbers waren Greta en Fhilip hadden het over Greta s We kuimen zoo goed opschieten en jkheop dat ik Uw zuster dikwyls zal ontmoeten Dora was ferst erg verlegen maar iklachte haar uit Het is een aardig meisje eniedereen 1 4 vol bewondenng voor haar Zezag er ook erg aardig uit op het bal zedroeg maar daar zal ik maar met overpraten want dat mtereseeert mannen tochnooit Ze veranderde pJotseling van onderwerp Vmdt U het niet jammer van LadyKenards groenen diamant Ze verloor hemop den avond van het bal en ze weet zeker lat ze hem no had toen de laatste gastengoeden avond wenschte Ze kwam nog in mijn kamer voor ze naar bed ging en ik ben haait zeker dat ze hem toen ook nog aanhad Maar toen ze in haar eigen kamer kwam was hij verdwenen en hij is nergens te vinden Heeft Uw zuster U er niet over geschreven in ha vr brief Ik meen dat U bericht van haar had gehad Zij vertelde my er niet zooveel van alsU miss Franklyn gaf Philip ten antwoord z schreef alleen van het verlies van dendiamant Ik denk dat hy wei teruggevondenwordt vervolgde het meisje het is nietwaarschijnlijk dat hij gestolen is denkt U omdat hy merkte dat zyn gast zich de zaak aantrok Ik heb bericht gekregen uit de herberg dat het goed gaat met de patiënte van Dr Cummings zoo goed als maar oenigszins te verwachten is ie is weer by bewustzyn maar heeft tot du svere nog geen woord gesproken Ze zit overeind op het bed en strekt op een eigenaardige medelydende manier haar handen uit en ze kykt rond alsof ze in doodsangst verkeert Het kost de grootste moeite om haar te bewegen wat voedsel te gebruiken Ik zal zien dat Ik haar morgen hier laat brengen met een van de meisjes van Marden om haar op te passen We hoeven deze geschiedenis niet in de kranten te hebben alleen al voor het meisje zelf we kunnen dan later wel uitvinden wie ze is Het is bijzonder vriendelyk van u om too goed voor haar te zorgen zei Philip het zal me benieuwen of het mysterie vanhaar verschijning ooit opgelost zal worden Er is alleen een ding dat mij buitengewoontreft voegde hy erbij en dat is dat hetbed van Procrustes zijn reputatie op zulkeen vreemde manier gelogenstraft heeft Ik stel veel belang in het bed vanProcustes antwoordde Lord Raynour enik zal niets onbeproefd laten om het bed evenals het andere meubilair uit die kamerVan Silas Marden over te nemen en ik denken Lord Raynour lachte hartelijk dat na degebeurtenissen van den afgeloopen nachtonze vriend Marden behalve die paar meubels wel zijn heele herberg weg zal willenooen Gedurende het uitgebreide welverzorgde bijzonder fyne stof maar met vlekken erop die me afkomstig schenen van bloed FEUILLETON Philip doorzocht zyn zakken maar herinnerde zich plotseling dat de broche met de zakdoek in de jas waren dien hi dien morgen gedragen had en aan den vluchteling op het moeras gegeven had Hy bloosde in zijn onzekerheid wat voor uitvlucht hy zou zoeken Hy was zich bewust dat de scherpe oogen van Greta en haar vader op hem gevestigd waren Ik merk dat ik het niet meer in mynzak heb ik denk dat ik het boven heb latenliggen H0OÏ1DSTUK XX Dien avond by het diner was Philip genoodzaakt te bekermen dat hy op een of andere manier het kleinood was kwijtgeraakt Hy had het nergens kunnen vinden het zat in de jas die hy aan de vluchteling had gegeven Nu was het ding vermoedelijk zonder waarde en zonder belang maar het incident irriteerde hem toch Hij had een hekel eraan om onwaarheid te spreken en toch was het onmogelijk lrf rd Raynour de waarheid te vertellen Ik schijn altijd iets te moeten verliezen zei hij met een lach en ik vermoeddat toen ik mijn zakdoek of iets andera uitmy n zak haalde het eruit gevallen ia Het hindert niets zei Lord Raynour vriendelijk Misschien wordt het wel weer opgeraapt ik zou er mij maar niets vanaantrekken Hij veranderde van onderwerp kiesch