Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1929

De Gedeputeerde Staten der Prov ZuidHolland maken bekend dm de stukken betref fende een verzoek vnn A A C HOO GENBOE EM ie I ekkerkerk om over sthnjving Ie liumien name van de axn J PEK te Krimpen aan den Usscl ver leende vergunning tot het in wei kinè hüuilen van eenen autobu dienBl van Krimpen aan den 1 Issel via Ouderkerk aan den Ussel en doiWerak naar Gouda alleen op Zondag van 22 April lot en met 21 Mei 1929 op de Provinciale Griftie Korte Vooihouf no 9 te s Gra venha e lederen erkda8 tusschen 9 en 5 uur des Zalerdafts tot 12 uur voor een ieder ter in ade ligften EenL Commissie uit Hun ColleÉe zal in het openbaar ittiné houden tot het behindekn van de 4ediirende boven éenoemdcn iermi n bij haar schriftelijk ingediende of op de ittinft mondehng in te dienen be waren op Vrijdaft 17 Mei 1929 des voormiddajis lU uur m voorn oemd jiebouw EZ a i W maken ons VELE DUIZENDEN LEZERS en lezeressen opmerkzaatai dat er geen beter publiciteitamiddel UI Goudft en omgevug ia den de ZATERDAG EDITIE van de eOUDSCNECODIIiNT fooF het plaat en van aanvra een en aanbiedlnfen van DIENSTPERSONEEL en eveneen 1 voor het annon ceeren van aanvragen en aan biedingen van KOOP en VERKOOP hU lok van HUUR en VERHUURr Wu hebben voor deze aoort ftdvfrtentifen een speciaal tarief vaatg estpld nl van 1 8 f e wont rejeli EEN GULDEN elke rp ei meer ƒ O li v n it lt int aan nns Bureau MARKT 31 Uiterstf tertiiyii ii r M H DVCMOIICibN 9 nur end vooral r o j iri QEaARANDEERDE OPLAGE MINSTENS 6500 EX VEEtBEW OCEM PAC EK WACHT NI ET LANGER MET UW GEBIT I Wij vflr n U e n primagebit f 70 mal 5 jaar voM farantia U bataalt hiervoor 12 maanden achlareen f 5 84 Kostaloo inlichtingen BUREAU VOOR TANOHEtLKUNDlBE m MIDDENSTANDS VERZEKERtNQ üit Dummei bestaat uit twee bladen Burgemeester Gaarlandt over D bateakenis van het Vreemdelingenverkser In t alosmeen en voor Gouda n t bijzonder In de aigemeene vergadering van de V tieeniging voor Vreemdelingtnvtrkeei Woensdag jl in Hotel De Zalm gehou lien heelt Burgemeester Oaarlandt de eere vuorzittei van VVV zooals reedb ge meld een causerie gehouden over de betee kenis van het Vreemdelingenverkeer m het algemeen en voor Gouda in t by ronder Burgemeebter Gaarlandt heeft m een jn lerebBant en onderhoudend betoog antwoorü gegeven op de volgende vragen te Hoe kan men reuen It Welk nut heeft Gouda van het vretm delingenverkeer Je WaV biedt onze atad den vreenidt Img k Hoe kan het vreemdelingenverkeer bevorderd worden Wiy vatten dit aldus samen Ue geheele wereld ligt tegenwoordig voor den vreemdeling open zelfa m de meest on lierbergzame oorden dringt de toerist door De reisgelegenheid welke wordt geschapen de zorg voor behoorlgk logies en de propa ganda trekt de reizigers overal heen Wie niet alleen verkiest te reizen maakt gebiutk van de reisvereemgingen en toeiis icnbureaux die voor ailes orgen De Ked ileisvereemgmg die 50 000 leden telt ont sloot voor den HoUandschen toengl de hem nibekende gebieden die hu alleen met zou hebbtn bezocht Nuast den toerist kennen we den beroeps aizigei den man van zaken Maar deze zyn uk aan elkander verwint de ontwikkelde i akennian wijdt mede zyn aandacht i n liet nalS en stedemchoon Het leizen is door de uitnemende er keerbmiddelen tot een tactor van inteina tionale beteekems geworden met de spoor Wegen hebben stoomboot rywiel auto en Agente Mtvr T G HOLMAN Fluttttsltntingtl 103 Gouda Waarom iaaf Gij V Moo kwellen door V X Uw hoest f êU y Neem KI hl ESIVAl SIROOP viy Bij ilHjll lilmrii u dr uun arkr i l au mn miri iMinriiiKïimTiii Uu Auü VxdlkAt 7 MeA lUó 4jtAdaHaJv cxt die act idüj Ui yó Auö Heeft U nog reserve lampen in huis AU de groote Ump in Uw huiskamer niet meet hrandl hebt U dan ecn eltde lamp bi df hdnd Moei U de e wellicht uit een andere htlmg schroeven o uil U zich mei een zwakkeie lamp mo len behelpen Wat een ongenel C eiief beteekent voor U ee i vin die aardijif l liilips huisjes die Uw handt Uar L ils n huis ol IkIiI ddiibit dt met een asiortimt ut Ai enta lampen voot huisverlichtmg Lt zijn landhuisjes heerenhuis cs en üud Hollandschehuisjes smaakvol speelgoed voor Uw kindtien L Zijn ook pij6vertenng ii toor iis en p liet gebied van den freest en lal ijn jiiist de ergste FEUILLETON HET PROCHUSTtS BEO Uit het Engelsch van AUCh en CLAUDb ASKiW Nadruk verboden J 1 11 juist op d t oogenblik moet hy vojr i ly een belangryke zaakt in orde maken Je kunt dub wel begrypen dat het voor my bui tcngewoon onaangenaam zo uzyn wanneer by nu gearresteerd werd ieker antwoordde 1 hilip tyfjeaMaar Ij zult my nu L kwalyk nemen ala ikLw aandacht erop vestig dat d geheimetiansactie van een omploje van de firma ingcenerlei verband itaan met de zaken diehii voor de firma zeil doet Gestel dat het bedrag van Paillon smalversaties gerestitueerd zou worden 7 Ontsla hem uit Lw dienst en iaat dit hetemd van de geschiedenis zyn Hy heeft het publiek bedrogen zeiPhiiip langzaam en onzen goeden naandaarvoor misbruikt Bovendien heeft de po title de zaak reeds m handen dus het is alt laat Tot duiver u PaiUon nog niet g arresteerd wamieer h wilt kunt U het verhinderen PHtlLIP S ARGENTA Schoonmaak en verhuireii bari n een ieder £ runie sor en Hen oede keus voor oed ztil speelt in dien tijd etn troote rol ïi vindt beide in YELLA ütoefzelt 6 bedfuhi fuiofeum Z btzitren in de grootste mate de goede cijt nstltappen die gu er van verwacht VELLA Soepel 7 i inr in Si i rk In I gebruik lul lx s i nu ik ABRIKMIN V N Dl SALLANDSCHt VLUtRZt IL EN LINOl bUMKAKKlI K IH VMIHF Adverteert in dit blad Voor de tuinen Grind Grindxand Scherpaeand Schelpen JOH DESSING Co Kantoor OOSTHAVEM 26 N V Utrechtsclie Hypotheekbank Pandbpiowon f 48 000 000 Dc BANK steil beschikbaar 5 Pandbrieven a lOO L 12 0 in itukken van f 1000 f500 en flOÜ40 De Dl ree Me Mr A J S VAN LltK Mr P R HOORWllG Pandbrieven a 99 i ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vereeniginfen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde nekten nieuwe en oudere gevallen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard en verschillend ceneesmiddel voor elke ziekte BEN SPECIAAL Suikeniekte Oruaacht Bloedarmoede Zwakte Bleekiucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden slechte spusvcrtering verhes van eetlust zWiiarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes m t aangezicht ekiema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek Jicht zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gu alle vertrouwen verloren hebt m de geneesmiddelen moet gi niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de Mediconen b firma J H J SNABIUE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve preciea aan te geven aan welke rirttten men Hjdt f 68 Jaargang 050 Zaterdag 20 HyHI 1828 68 J a HO 17050 wmm ivRANT NIEUWS EN ADVEKIENIIEBLAI f OOI GOUDA EN OMSTREKEN BKRCiAMBACHT BERKENWOUDK UODEGRAVEN BOSKOO GüUnKKAK HAASTRECHT MOÖRimECHT MOERCAPELLE VIEUWERK ERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eni Oit blad vers hi t daÉelijksbehalve op on en Heesidaöti a ADVKHTENribFUlJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorKkrmg t 6 regels 1 Jü elite regel meer ƒ O 26 Van biuten Ooudu en den bezurgkrinjs l 5 regels ƒ 1 55 elke rejfel meer ƒ O 30 Advertentiün in het Zaterdagnummer iü byslag op den prjs Lie fdadigheids advertentien de helft van den prijs AbOiNNLMjLNlSFKiJfa per kwartaal ƒ llh per wteli 1 cent intt ondasblau per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging pt r looppr geschiedt 1 rant o per poat per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagj t lad ƒ ï 80 Abotinemtiiten worden dagelijks aangenomen aan ons bureau MXttKl 31 jOLiüV 1 onie agenten en loopeis den boekhandel rn de postkantoren Onze bureaux zyn dugelyks geopend van 9 6 uur Adminntratie Telef Interc 82 iiedactip Iplef 8a Postrekening 48400 INGMONDhN MKDLUhLLINULN 1 4 rtgela ƒ llh elke rtgei meer ƒ 0 50 Op Ie Voorpagina 50 hooger Uewone advertentien en uigezonden mededtelingen by contract lot eer ge reduceerde prijs Groote letters en randen worden tjerekend naar plaataruimte Advertentien kunnen worden mgezonden door tubschenkomst van soliede Boekhandearen Ad verten tie bureaux en onze agenten en motten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd t e zyn Bahlmann Gouda EËltSTE BLAD Aparte Dames en Kinderkleedin 7 Hoeden Stoften en ijde zn groote maar de kleine Wi et echte Hol tand wil zien bezoeRe de l l4pc steden oordeelde een h iigelschman a it geldt irou wens voor alle landen In da stilte stadjes op het land daar worden l Éd en volk zyn zeden en gewoonten geopenlftard Alle a deelmyen fiebOcn tvij wtUei om met de I txtra voordeeiige aantiioainyan rn Man 1 tub en JakuNnln Onxe yioote not tec i ing iicvjt ttn doel t in IuLJxAj l IiIJnJUAOM 7T VU mOjOMiIj naat wcnsc i tt Uuvn amy en Wie de ziel van een volk til kennen wie beiangatelhng heelt voor ddrkaraktent ti k van een land en olk die komt naai de kleinere gemeenschappen Veibeteiing daaivan ia nog met mogelijk gebleken l e bevordering van het vreemdelingen iNa aankomst in ons land maakt de vreem deling gebruik van onze spoorwegen atoom booten auto s De sight seeing ears brengen hen op mooie zomerdagen uit de groote tte den in Gouda aan Na de vervoermiddelen proliteert het res taurant en hotelwezen het meest van het vreemdelingenverkeer Hotels zyn commer eieek ondernemingen die weer andere gioe pen tot werkzaamheid aanzetten tuinders bloemibteryen vruchtenkweekers slagers bakkers wasbcheryen c ni Dan volg n de bankinstellingen schouwburgen bioscopen winkeliers voor Gouda in t byzonder zy die pypen en plateelwerk verkoopen auto verhuurders ien slotte rofiteeren ook de gemeentelyke financiën ervan De vreemdeling oefent invloed uit op de prijzen van allerlei artikelen hy koopt als legel wat door de bewoners met wordt ge kocht Het bedrag dat hy besteedt blyft in onze stad in ons land het vermeerdert de inkomsten daarvan en komt daardoor aan dt geheele gemeenschap te goede Lemg denkbeeld van het vreemdelingen verkeer geven de volgende cyfers In 1924 kwamen loO 000 Amerikanen naar trankryk en verteerden daar 200 mil hoen dollar De bcandmaviöche ryken wer den door 5o 000 Amerikanen bejocht die tiaai 0 niiilioen dollar achterlieten In Iwi lie kwamen 835 OOÜ vreemdelingen diö 2ïlOÜ miilioen lire m het land brachten d i 14 a k van de totale staatshuishouding Het verwondert dan ook met dat ieder land iedere stad piobeert het toenstenver keer tot zich te trekken Gouda doet daaraan mede en moet daar aan mee doen Want Gouda biedt veel dat den vreemdeling belang inboezemt De karakteristieke steden zyn met de De vreemdeling die in Souda is afge itapt vindt hier veel wat ta in zyn vader land weergekeerd moet heiben gtziun iyn betoog la Uevattelyk en ouggestiel en van de ramen die hy niet eeruied be iiet kykt hy neer op den gids en glim lacnenu kniKt hy als instemming en ziet Uan weer naar bo en naai de v onuere schoonheden die de Lrabetn s eeuwen ge leden voor geslachten na geslachten hi bneu gewrocht bchuilelend gaat het verder tot het uit gangspunt weer is beri ikt Dan wenkt het zoiiK rbciie buiten en hy treedt weer in de zon en het licht Hy dwaalt langs onze schilderachtige Gouwe met de statige iepen langs de oevers van liet roerlooze waier hy bewondert het mtzieht op ons mooie btadlims over het grachtje Achter Uf Vischinarkt hy kuiert uoor ons Westelyke stads deel en men wyat hem het proviiieiale mil Uoenenplan dat onze stad een gansch anuer beeld zal gaan geven hy stelt zich op de hoogte van de meuwe terremen die straks doot meuwe industrieën worden ingenomen en hy neemt zich voor zyn vnenüen te wyzen op de goede toekoniatkanseii die Gouda lil het kader van de meuwe ryka en provinciale land en waterwegen zal moeten en willen benutten Hy belandt langs onze drukke winkelstraten waar onze Goudsche nuddenstaud zyn artikelen heeft mtgestaid by het iStad huib Hy loopt Cl om neen bewondert het Iront met zyn schat van toientjes met zyn monumentale trappen en hy pryat de stad eii ons land gelukkig dat dit scnoone bouw wtrk niet den weg van het Leidache stad huis IS opgegaan Hy bestygt de trappen hem treit net opsehrül met de gouaoii let ters audite et alteiam partem en hy knikt goedkeurend Hy meldt zich by den üode en wordt rondgeleid Als zoovele duizenden voor hem komt hy onder den indruk an onze raadzaal Ue ruat en de kalmte n lit üeiiK methodes hebben nog ütyd de eeuwenoude met geheel kunnen vcruiingen Unze veemarkt moge den b u i t e n 1 a ti dei met m de eerste plaats trekken er zyn m ons land talloos velen die op een oi t ndere wyze met tiet marktbedryt in a er biiKung iitaan en er de groote belangen van beaeiien Zy weten wat er in de laatbte jaren iii Utrecht en Leeuwarden en straks ooit in s tlertogenboaeh voor den bloei van de plaatselyke markten is en woidt onder nomen y weten dat Gouda de giootste varkensmarkt bezit een markt die nog elke week in bloei toeneemt Zy zullen met op iiierkzaamheid onze overdekte marktplaats in uugenschouw nemen en de groote drukte van aanvoerders en koüpera in leh opne men y zullen anderen wyzen op het iirukke bezoek dat onze maikt ten leel valt Als zy met den marktmeeater ol f en zyner nelpt rs m lanraking komen zullt n zy vei netn n dat er belangryke uitbreidingsplan nen in overweging zyn en dat straks alle kazerneruimten voor h t marktt dryt tei beschikking komen en dat de gemeente Gflfuda aiiêki moet inspanns om den steed toenemenden groei en den uitbouw van de veemarkt het hootd te bieden Het geroezemoes van de markt heeft den bezoeker vermoeid liy zoekt naar btilte hy weel als hy een goed Nederlander is en als hy een vreemdeling is weet hy het zeker dat onze St Janskerk de prachtigste lamcn bevat die ooit dooi een glassehilder zyn vtivaardigd Hy wil zt zien Hy treedt do koele hooge ruiniie binnen Ireft hy het dan speelt het orgel dat Al bert Schweitzer een der schoonste or geis van de wereld heeft genoemd Het spel van onzen organist en de gloed en kleuien pracht van de ramen rondom die alb hooge wachten uit de oudheid het drukke leven van den modernen tyd buitensluiten zy stemmen hem tot stilte en bewondering t n als het orgel zwygt komt onze gids in aetie Hy brengt hem stap voor stap in nauwere kennis met de byzondere schoon heid van elk raam hy wyst hem op de ge Sehiedkundige beteekems der voorstellingen 1 y onderricht hem en vestigt de aandacht op by zonderheden die de bezoeker anders intgaan zouden zyn Hy zal onze kattsmarkt willen zien op een mooien zomerschea Donderdagmorgen als onb groote marktplein iB olgestuwd met de Zuid HoUandsche kaaswafeens die netjes Nn ryen zyn geschaard de l men aile steil in lis lueht Zy zyn nu deelfl door modetne J ordje eii Ohevroletjea vervangen ze kun nen grootere vrachten vervderen en zy ont nemen aan het marktbeeld het typisch Hol landsehe karakter dat zy het op eei andere wyze de Alkmaarache kaasmarkt oor den vreemdeling ook zoo bezienswaar dig maakt Maar auto of tentwagen de kazen zyn nog deïeUde gebleven De naam beteekent Kwaliteit De echte Goudsche boerenkaas behcuUt door alle tyden hem zyn voi rtiet lelyken naam en al die buitenlandpche dei kunuigen op zuivelgebied die het vorig jaar onze btad hebben bezocht efi de boerüeryen lil den omtrek als kenners l ebtien geinspec teerd zy waren vol lot ofer het product en zy waren vetbaaad over tl die honderden kaaswagens over die tieMuizenden kilo grammen die zoomaar kalii aan van eige naar verwisselen zonder iet rumoer dat aan de veemarkt us n teiv Het is een kostelyk product onze Goud che kaas en wy kunnen den bezoekei met genoegdoening mededeelen dat de aun üe icii zich in btygende lyn bewegen islraks zal de kaasmarkt meer ruimte be hoeven en als het zou doorgaat il ons btadhuis des Donderdags door kaaswagens o m 1 1 n g d zyn Daj moeten wy voor üe wauiiinarkt een plaats zoeken Want zonder de tenten waar de kooplieden hun linten en lappen hun schoenen en kousen hun potten en pannen tn kookgerei met luidt aaiipryzingen aan den man brengen is een iiollandoche markt ondenkbaar en onvolle dig De huisvrouwen die met een spitdend oog de stalletjes afloopt n of er wat van haar gading is en de vreemdeling die zieh van een stedelyk niarktbedryf een voorstel ling wil maken kunnen den marktk jopman niet missen Onze kaasmarkt kan men zich onder de Waag met denken Het statige waagge bouw een sieraad van ons marktplein en een fraaie afsluitnïg van de Noordelyke zyde herbergt nog altyd het typische be dryt van de kaasweging en de meer mo Deze Courant komt m meer dan 6500 gezinnen in Goij da en Omgeving heb den heeieii avond Harry als late he t gehad en we hebbt i algesproken dal luj iiiy morgenochtend tal komen ha en en dT hy met my me teiuggaat naar Winibieton Düia zocht haai u tverkorene woer op en i hilip merkte plot r ing dat hy in de naby heid stond van dtn jongen branachen di io maat die zoo druk met zyn tafe dame hau geconverseerd en hy knoopte een gesprek met henï aan dat al spoedig op het onder werp kwam watiro ei de Iranscliman het lan tatel had gehad den inibra ik by Sn Wilfrenl Brand Ln dit bracht hm op een ander chapitei de werkmethoden der inter nationale juweelen en ichilderytndieven In Parys gelot f t men dat de politie spoedig in staat zal yn de hand te leggen op verscheidenen van de bende Maar het ia i et ongeluk dat ze a tyd de nundere broe oers te pakken krygtn de lui die het vuile werk doen terwy de hoofdschuldigen den dana ontsprmgen b n die mindere broeders zullen onder geen beding hun opdrachtgevers verraden al welen ze heel goed dat ze een aanmerkelyk lichtere straf zouden krygen als ze alle wilden vertellen wat ze weten Dat is tenminste de meening van M Carpentier van de Parysehe rechtbank De jonge man die De Lion bleek te hee ten behoord tot den ouden tran chen adel en was eerst onlango by de I ransche am bassade in Londen geplaatst Maar zyn per aoojilyke liefhehbery gmg voorn melijk n de richting van detective werk MWiek en zang wisselden elkaar af en sommige gasten vertrokken maar hun p aat en werden ui enomen door meuwe b4 zoekeib die speciail waien geiiwiteerd om te komen bridgen legen ell uur hadden zich een vyftal groepen gevonnd iii de speelkamer terwyl cU gasten die met kaai tten m de aaion waren gebleven Harry en Dora zaten aan heUelfde t lieltje met Lauy Kenaid en Mr Staunton Heath Lervvyl Philip aan een an der taieltje zat met Lord Kenard en nog twee andere dames waarvan een tot zyn ntstentenia zyn taieldame van daarnet b eek te zyn I hilip keek rond en zag dat Pieiee Ruth ven met meespee de en hy veronderstelde üat deze wel in den salon zou blyven waai Graaf Bridgetown de honneurs waarnam iNa een uurtje spelen bleek het dat Harrj en Dora een paar pond verloren hadden en nadat de robber afg ioopen was stelde Harrj voor om af te rekenen Dora haalde haar btursje te voorschyn om te betalen wat zy Bchuldig was Wat een aaruig beursje zei Staunton Heath die gedurende het heele spel erg stil was geweest en alieen nu en dan het mel Je met een emstigen b ik had aangekeken Mag ik het eens zienï Dora reikte hem met een vriendelyke glimlach de beurs over Het was werkelyk een meesterstukje van g oud en emaille In plaats van een knip had het een prachtig bewerkt deksel Ze had het een paar weken geleden van haar vadei op haai verjaardag gekreg n Wordt vervolgd Wie was die man lie Pierce Kuthven ai zyn vadei en hem di wet voor durlde schiy ven Bovendien was het toch geen inatuer dat Kuthven dit moment gekozen had vooi yn verzoek Wie sprak nu over zaken by h t cieasert van een t t dmer Dat wa = een inbreuk op de beschaafde omgangsvoi r fn maar zooieta kon men van Pierce Ruthvtii verwachten Wat kyk je boo Philip wat is er a m ue hand Dora wa i aast hem komen ataanerkele mmuten nauat hy den salon wab hm nengekomen Hy was alleen blyven staan en deed net albof hy zich byzonder intere seerde voor een der Kiuarellen die den wand versierden Niets antwooidde hy terwyl hytrachtte te glimlachen De heele zaak i Dolly dat ik nu eenmaal niet houd van dezesoort gezellige avondjes Het is toch me die afschuwelyke kereldie Mr Ruthven drong ze aan Ik zag jevoor het diner met hem praten en ik weetmet hoe ik eraan kom maar ik heb too nidee dat er moeilykheden zyn tus=chen hemen vader Nonsens stemo Phihp haar gerust haal toch niet zulke dmgen in je mallehoofdje Waarom zou hy haar gelukkigestemming beder en dacht hy by zichzelfzyn zusje zag er zoo stralend uit Ik hoef met te vragen of jy je amuseert zei hy terwyl hy het meisje met eenItefkoozenden blik aankeek Spreekt dat met vanzelf lachte z ik ik denk ei niet aan het te veihmdertnzt 1 hiup beoiibt Is dtt je laU Le woord Ja Pieiet Kuthvcn nam zyn glas op hie d I t tegen het licht oionk het uit en zette 111 lant zaam op talel Het pyt me zei hy ik heb de firmaAikwright steeds hy zonder gewaardeerd z U waü L iny ook aityd mpathiek even il Lw zuster die een allerliefst meisje l Dieigt Lj vroejj Philip die zich begonp tö winden Ik dreig nooit was het antwoord maar zooalb ik leeds zei heb ik ateMs myn oogen open en weet alienei geheimen waar een ander nietb van vermoed en dat ia heei nuttig Wat bedoelt L daarmee vroeg Philip me zich met moeit in bedwang hield enzyn tegenstander boos aankeek Nieta anders dan dit U die geieed ataat O m maar dadeiyk een employe in het ongeluk te helï en bent U er zeker van datIjw eigen daden allen even zuiver zyn Het II best mogeiyk dat per slot van rekening 1 aiUon niet de ergate schuldige ia en dat hyitiet de eerste zal zyn die valt Er is Ruthven glimlachte terwyl hy Fhilip strak m het woedende gelaat keek Ik geloof dat onze gastvrouw juist hetteeken geeft om on weer by de dames tevoegen zei hy HOOFDSTUK XXVI PhiUp trilde van woede toen hy me de anderen opstond en dp eetzaal verlig