Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1929

Van BinnanhultpolJtiaK gsiproken Ikt lOudHch Volkablad vindt het gevat KtegHtru dat w vorige week belichtten 0111 nan tc tuonen dat langs den weg van uf tri lvtrschrti inge door den lemeente ruuil btdriigeii worden gevoteerd die aan ie Kijcnbaarheid iintanappeii merkwaardig girUKg tim daarfjy evea stii U etaan Jam imr zifft Int blaii dat de loudsche Lou rant tlul nu pan zoo net Ln het wyst er ilHti p dat op dezelfde wyzf bediagen 7yii tfp tcird van ƒ IfiOÜ aan den adviHPur Vt iistra aox i en onderzoek voor dt ifc nif nt adrmmfltratie en van ƒ 2600 uor het frifKati burean voor d Ver an ed Oenicent om dan ook nog te wyzon op dwi post vaji ƒ lüOO ƒ 7tKfO dit de commissif ld hor heeft gekost v or hpl onder o k in 7ak Uemeentewerken Hl G o u d H h V 1 k b 1 a I i luer ianig in d war Ten allen tijde i het u teeren van bedraten 0 t deze wyze mdicn wy zulks wiaten ènjmst genoemd o ir di hierboven genoemde Iwdragen gfldt dit HV n it Êr eer m t by ionder hebben wy ti m Smalen d aandmht p g veatig I dnt voor dikobtcn der beruthte coinniiMie van twaalf uur die niLt het minste offeU or de g meenlt httft opg le erd nimmer ten raadsbesluit u giwcest waarbij in TF HUUR oen ruim en aoHed gcehouwrt PAKHUIS au dö Molei w rf tt Goudt 1217 10 Te hevragen b j do SPAAK n IlUW BANK OoiHiovm 2 De eertt komkommers zijn aangevoerd door den heer A P Kleiweg tuinder Oi van Bloiastraat alhier Utl een exploit van mli deurwaarder bij de Arrondissementa Rechtbank te Utrecht den Negentienden April 1900 negen en twintlA ten verzoeke van Meester Maurits Herman de Boer advocaat wonende te Utrecht in zijn hoedanigheid van Secretaris Penning meester van het Groot Waterschap HEYCOP genaamd do Langevliet beteekend aan C VAN DEN BERO wiens tegenwodrdige woon en verbli f plaats onbekend zijn blijkt dat ge noemde van den Berg gesommeerd IS onr binnen den termiin van acht vrije dagen doch uMerlijk op den derden Mei 1900 negen en twintig de omslag mtt de kosten vdn ver volgmg te samen f 1 34 unvermin derd de verdere gemaakte kosten te voldoen ten kantore van genoemden Secretaris Penningmeester van gemeld Groot Waterschap aan de Nobelstraat No 4 te Utrecht H BALFOORT 31 Deurw N V Nationale Bankvereeniging Verzekert U tegen alle risico s welke U zelf met moogt loopen wil a v n U aaairn Inllohtinsan PllKDlKBEURTKN lonÓB 21 GÜuDA Remonatr Kerk 10 4 uur v in Da H Ora mer st Janskeik d u n m Ds i R v d Broek vut Uerki iiwoude Doopen Kleine Kerk O u nm Ds de Peei te Mat by Geldermalsen i utheracho Kerk iO u v m Ds J J Simoii Geref Kerk Turlmarkt lO u vin en ö u nm Ds K Z jlstra van Delf shaven i Galvyii Nieuwe mal lurfmirkt U 10 u V m en 5W u n m Ds G v d te le den Bommel Geref Gemeente lurfmarkt 10 u vm en w u n Fn Üs Kok hl Geref Gemeente Gouwe 1 4 lü u v en o u nm Ds J B O Croes I vaiigolisatit Jeruel Zeugatraat d lu ti V m Heillgingssamenkomst Onderwerp hristus Openbaring 7 u n m Openbare Samenkomst Spr Ur B J Bosman v Wassenaar ILUKl NWOUDL Ned Heiv Kerk 10 u v m Ds I U v i Broek BOSKOOP Ned Herv Keik 10 u vm De hf 1 M l Onnes eand tl Nijmegen Itoinonsti Ktrk 10 u vm W N van Vooten 7 u nm Jeugdktrk Spr Dr P Glas Lvajigeii utie 9 u vm en h u nm U G van Montfrans van Banieveld Gen f Lvangelisatie Mt u vm tn b u tl m De heer W G de Jongt GOUDERAK Ned Herv Kerk 9 u vm Preeklfzeu 2Vj u nm De heer ae Itftdt lijkheid go tt Ouderkerk a d IJssel HAASTRECHT Nt i Htrv Kerk 10 u v m Ds A Undatra Geiet Kerk 9H u vm tn fiV u im Iieesdieniil MOORDRECHT Ned Heiv Kerk 10 u vm Ds B Nieuw burg STOLWIJK Ned Herv Kerk 44 u vm Ds B J Ka nis fvangehsatie u vm en 6 ti u nn Ds Bouthnorn em pred te Zeist WADDINXVEEK Ned Heiv Kerk 4 e u v m en 1 u n m Ds Wesseldyk van SluipwykRtmon lt Kerk t ei n dienst w 1 n t 4 a 14 dr ukkanl Het voonjul zooal het thana dooi B en W aan den Raad is ingediend maakt wtl titn indruk van oen vertooning wjaiin de Waterleiding Btnsatit mgiBueiu ttn rol heeft geapeelcL Wat w vorige wtek chieven is vol komen juist De wethouder Van Staal heeft zich vorige week op demnnstratieve wijze van onjuiatQ cyfeis bediend Pn al iifenit dt Baad het thans ingt diende vt o ttel Maandag oofc aan waaiaan geen twyfeJ is dan toont to dt geachiedems dezer zaak van iy22 d 26 192b thans aai dat d a t ft it blj bestaan Dt wethouder an Staal meent ons aan len tand te kunnet voelen omdat wy met uden zyn ingegaan op de afsclirilivingen op het buuennet dei gastabriek vanaf i9ll the t in Joorsnee zouden zyn gfcwtiest tegenover ij op het nel van de Water if iding bn wk dut wy een oujuiat cyfer dh waarde ikor het buizennet der rasta briek zoudcwpebben vermeld Wat dit iaat sto betreft W j hebben vtrineidNiet bedrag van ƒ 152 000 voirkomende in dt jögroo ting 1929 alg de vemioedelyke lanvangs waarde per M Dec 192ö hen ander bc drag komt m den ftchiyv njr taat i oi b i footing met Vüoi Wat de afschryvmgen vanaf 1 U be trett wy heblwn reeda gezegd dat wy niet ver alle geg vens ter zake bej hikken en L Hl C t O I e Op dt cyit rs die de weth au itaai ons vooJH t acJiUn wy vowia srioj n ij wel wensehei k Overigens het percent ige kan hoog zyn en toch nog te laag voor de wa deermg Van dt werkeiyke waarde Het komt er maar op aan dat de toestand juist onalu die in de Verordemng op het be lieei der Lichbfabiieken wordt vereisolil dat ie balanswaarde met ioor de vverkelykf waarde wordt overiroficn Dat geldt voor Ik bediyf oor de ge ineenti bedryven het ft liet gemeentebe ituur daarvoor te waken voor de Waterleiding Vly iri welke vtnnoot ichap de gemeente toi een vyfde aandeel houdster is en boven dan eineessionnans het beatuur der Wa ttrieiding M j m samenwerking met bet I bestuur der gemeente in samenwerking Aan die samenwerking nu ontbreekt alles hii daann zit juisl ie ooiKïiak van het ge heelt gesclül in het blad van heden publitetren wy ten verweerschrift van de Goudsche Wat ilei ding My tegen dt aantygingen doo den gemeenteiyk geconiimiteerde jegens haar geuit bn daarmt blykl onomwond n dat dt gemeentelijk ueommitteerde 4 een menv i k 1 n m i d V ateilei Imp Mi vv 1 1 £ e K commilteerde Vai iiUal heeft ge waagd van eüm commissie van onderzoek die ei zou komen Ër ztiti overeenstemming zyn tusschen beide partyen omtrent twee ledei dier commissie de derde wai het struikelblok De Waterleiding M loo heet te het wilde dal e é n e lid door hel ge meentebestuur gewenseht nit l lan vaarden In het verweei laat nu dat tit cumm i van ondeizoek door beide partyen is aan vaard maar dat de gecommitteerde in Staa daarna als derde lid is gekomen met Mr J Dujs Het Kamerbd Mr J Duy dat in tie bekende Decembervergadering van 1926 in den Schouwburg hoewel van de Goutibche Waterleiding affaire mets ai me manrial wetend op de meest beieetügende wyze tegen het bestuur der Waterleiding My IS mtgevarenl Nu i hH duidelyk waarom de W utei 1 leiding My dat derde lid met wi waarom zy vast houdt aan het by overleg lot stand gekomen driemanachap van respectabele mafhankelyke deskundige mannen die ry V in eiken invloed in itaat kunnen worden geacht een onderzoek in tt stellen iooals het behoort De Watej lt iding My heeil thans gispro ken i i wil een oplossing der tjuae tie om tot amenwerklng te komen I ang den Invaltn weg en met over het pad dei poli tiekt mtnge dat door den gefommitteerde Van Mia vvüfdt bewandeld De wensch van de Goudscht Waterleiding Hy Is thani kenbaar gemaakt Nu IS hel aón het Gemeentebe uur tm te dt en wat het belang der gemeente vor tiert de n o d 1 g e i m e n w e r Je 1 tl t toekent wil De Societült Ons Genoegen besidal 75 jaai GOUDA 20 ti aitrinn an den laai dei i fc en Gedetikihiek Lt It Ons Ueiioegen zal op 1 M j ha I 5 jarig biistHan heidoiiken 1 n e egenheid d iirvan is leUen ee 1 III ikb ek vtrichenen jamengt teld d ji dl he 1 G J J lo eommissai s van J Sociëteit waaui di Jheole ge a bieden m iSj4 929 vorut verhaald en waai 1 nogeiyk wns m bet ld gebracht Dit gedenkboek da aan d letle i dei s t eteJt all een by end aandentten wor I aangeboden bevat met een inleidend vvoord an den samen e ei dat legen jvei t c Iraaie groepsfotj vaii hel Ijcstuu 1 ujji drukt in verschillende tydvakken h 1 ge heelt leven en bestaa 1 dezer Sociëteit Hel eeihte Lydvak loopt van 1 Mei 1 1 lot 19 Oct 18b Vun dtt tydvk n nielh u iel aiehit1 dei Soc eieit aanwezig 7oodü daal van met veel te vertelen is alleen tiat dtj Sociëteit steeds m hel tegenw ordige a hou V gevestigd I1 gewtest De tweedt ptiioQc loopt vui lloj 18 onder het voorritterschap van den oei h t van oylen die n 16 1 werd opgt vo gd door den hoer Ml 1 I Snei de derde oopt va 1 1879 1 94 UI welk tiidvak de li er J V Vooth veii van Gtwr het vooi itteiiehat vervulde Tol aan zyn dood m 19üb bleef de leer Noothoven van Goor de zeer gev air lepidi votr ittei Djii volgen de tiiQvakketi J04 1912 waaiby n heer P J Bellaert president wa van 1 Ob 1911 dit vsrerd oh ifevotgd dooi den H Knuttel die pre ndent bleef tot 1922 In het tijdvak 1912 1022 de geheeie periode Knuttel kwam de bcnmwburg tot stand De periode 1023 1925 wordl genoen dt peiiod dei zw irte biadzyden vooi de Soci telt Ma dtcn zyn betere lyden geku men Smds l92b ia de Sociëteit u beterei toestand geraakt Dat wordt 111 het laatste hoofdstuk uiteengezet n daarmedt beslui het op zeer mooi papier Iraai mtgevoerdt werk dat op de di ukkery Mulder aeer goed 1 verzorgd Het gedenkboek is met tal van illuatraties groepen en portretten verwerd en in licht prettig aandoend met het Goudsche wapen verluchte omslag gestoken en zal vooi menigeen die ai jaren lid is zeker stof ge ven voor aangename henneringen De feestelijke herdenking Het bestuui der Sociëteit heeft eefi bmtengewone ledenvti rgadering uitge schreven op Woen lag 1 Mei 192 te 3 uu 1 nm m den Nieuwen Schouwbuig om he heugelyk feit van het 76 jarig bestaan te herdenken Na afloop dei verj ad nng Le 4 u ir zal ei vooi beianghtellenden gelegenheid bestaiti m dt zaai Kunstnini het Iwstuui te com plimenteeren De assurantie uilkeeiing voor de g Mmven en matenalen vin het Stadserf B en W deelen dei Raad mede dat biy ken s van de ajjsuradtura ontvangen afrrkt mng weg ens schade eleden dooi den branu in de gebouwen van het Stadserf de aan deze gemeente uit te keeren bedragen zijn vastgestjeld alt volgt voor de bouwen p voor de aanwezigt iiaterialen gereedschappen en goederen op voor liet brandblusthmateriaal stoomspuit handspuiten reddmgswagen enz op VOOI door de gemeente Rotter dam bij het blu chen ver leende hulp I ntt Goutla op Maandag 22 April 19zU aci iianutlelay Ic uui weke nJo nooc 1 uidl vüoigt zct tlt namid lag te uur Aan de orde Voorst tot liTiueinuijj van ttc 1 id van I t L i ge van ite iXiiten der beide ga t lunzen in de vacatui b Vmneilin Voorstil tot het Kven eener va Ie aan tel iiiti met ingang van 1 Mei 29 am M j t Winktlmai in dei heer L Dtt it mond uijderv yzetui jer oneel aan de elijul oi Buuengtïwoon i agei üi derwij mzake rtoiganiaalie van ei he iuiuBehaffen van nieuw materiaal en voor d braiidv eer Vootsbtl tot vvedeiopbouw dei dtoi biuii 1 vermelde gebouwen op het ataderl Voorstel ttt ttoUering en b stialing d 1 t iioystraat Vooi te l t mtbif ding dei Veemaikl Voorutel tot hel plaatsen eener achuttini lang het gemeenteiyk sportterrein m het stadsdeel Ue itoi te ikkereii vernuurd aati de voetbalvi leenigmy OJSA Voorstel lot intrekking van htt laad oe Uit dd 19 Maart 3 928 tot hel aang aan enet lekeiuiig courant oveieenk init mei de Bank voor Nedeiland che Gemeenten Vjoi tcl tot ici itiung dor afochryvint percentag s vooi tie eigend nnm i der ge iteentelykc liciitfabiifken V oor tei tot tuekjiimng van een iibsidK tan de geweatelyke landstormcommivsj r uda voor den op 27 Septeinbei 192K gt houden n ttionaien indstorradag ter elt j fnheid an het tiejijang bestaan van den byzonderen vrywilligen landttorm Voorstel lot wyzigiig dej verol demn op de heffing van ie ht n ooi het gebruik ol j enot van openbui gemeentewei ken be i tingen of iniichlingei of vooi door of van wegt het gemtentcbt stuui verstrekte dttn ilen Vooratel lot het nemen eener afwyzende beschikking op het verzoek van l Kok om aankoop van giond tp den hoek van l ii Burgemeeslet Marterissingt I en de 111 Iter oniaan Voorstel tot Voorstel tot verhuui van land aan C Pal giaaf Voorstel tot aankoop van perceel Vier Ij Kade 46 Voorstel tot het umen eener aiw zende bewhikkmg op het verzoek der RK Iniici ting an Laefdadigheja om vergoediug ai bedoeld in art 100 der Lager Onderwyswet 1920 voor har chot 1 aan de l ethmaet straat Voorstel alsvoren der vereemging tot lichting en mstand ouding van Ohr sch j Itr voor g en u 1 o Vooistel tot tydeiyke aaii tellmj van een assistent geneesheei lan hel van ileison Ziekenhuis Vaststelling van he Ae suppletoir koh it honden bel a stmg ever 1929 Af en overschryvmgen op de cmeeiiit begiootingen dienst 1928 en 19 tn erder voorkomende zaken VernieuwingDames en Heerenkapper zjak 1 H P van Wyngaarden I i e bekende kappei zaak an den h e II I van Wyngaaiden aar den itleiweg elke leeds g numen tyd een dames afdee ling up de eei te etage ha l mgeneht i thans dooi een inwei t ige verbouw mg geheel fn a gemoderm eerd Het dame sa 011 is thmv naar beueden t vei bracht waar li l op ktuiige wyze en met de moderne hulp middelen we kt 11 ee 1 dime alon behooitr a mgeneht De vMuke 10 by ondei veiiiaaid en vooizien van een moderne cluque etalag en vitrine waaim al wat ei aaji paifums tnwdrMkende odeurs en zeep n en zoo taliykclyne artikelen die de dames bekore 1 ptantrekkel ke wyze zyn mtgeatald M Van buiten gezien is d e etalage een e littiaclie en zal lïlaar m zeker veten tot zMitrekken Ciouda heeft Boakoop naaat zich Het vo rig jaar hebben onze buitenlandache be ofc kers meermalen ok dit bloemenlanj be cht en kennib genomen van de grooto din gen lic daal op htt yebied van dfn tuin lïouw worden ondernomen De Boskoop che asth ren zyn steeds bereidwillig den be zoekei rond t leiden luMdchen hen en het Cioudstht gemeentebestuur en on e V V bestaan de beste erhoudtngen Dt totht er heen door het lage polderland waar het niveau van het water in slooten en vaarten b ven dtn weg ütaat ia ai een attr ictie op zichzelf IA bezoeker bewondert omv Hol landschf molens t n hem treffen onze kraak zindelijke boerderyen met de wit geachuur de trapjet boven het donkere water Hij moet w k Haastrecht zien met het mt rk waatdig mubeum Itn slotte wendt by zith naar het Noorden naar de ileeuwyksthe en Simpwykbche plussen waajover hij zoo len Lix andei heeft gelezen Alt tie vreemdeling Hollandei is zal hy Lemgbzini bezorgd zjch derwaarts begeven gn 2t er nog Ja stelt men hem gerust Dan nadert hy op een sullen zomeravond de breede wateren die opbiinken tussclien d i groen omzoomde oevers Hy stalt zijn wagtn of fietb langs den weg en nadert met bihoedzamen tred de schoonheio al ol hij haar anders Wonderlyk Hoe kan dit schouwspel hem zoo ntroereii Dan denkt hy het is jmst wat ik noodig heb Niets opdringengb ifc n u deze avondiyke schoonheid Geei men sthenmaaksels geen nrut t geen iaWaai De zuiverste rust doet hem zoo weldadig aan dat hy stii geboeid blyft itten lot dt schemenng valt Dan met tegenzin staat hy op Aclitei il m ryzen de torens van Gouda en hy It nkt hot gelukkig zyn deze men chen die I ze pracht an water en lucht naast de leui en biimen hun bereik hebben Hy be nydt de Gouwenaarö en hy neemt zirh ooi 7yn nf nden in ie groote btad te wyzi n op dt sihoojijieid van de plas en die vlak by louda liggti zoo dicht dat deze f tad alfa inztlf sprekend by een 1 ünder t u ekt iuIl o tuint zyn hirtelykeu dank lan HH Dnkluen in het liyzondt aan I i v Woei len tn het verpe rid p r oneel van het Iterfon 7iekenhuis vooi dt i t ene skundiKin by t i 1 en de lefderyk erpie inK geduiende de lekte en het over h flen lan yn tion RUNDERT MARI fUS ƒ 28 lOfi Ib7l2 2000 4Wt l lotaal 47ïM l welk bedrag bereids is ontvangen De verschillende objecten waren vorze ke l voor een totaalbedrag van ƒ 77 0ÖO Schouwburg bioscoop Hongaarsehe RhapitoduNi een uitstekend m tikaai gezel enuiteimate gevarieerd oorprogramma waarvan we in het byzonder de aardige klucht De dansleeraar aanstippen draait deze week in de Schouw burg bioscoop de nieuwe Ench Pommer film van de Ufa dr tndei regie van Hanns Schwarz vervaar iligde rolprent Hongaarsehe Rhapsodle We zullen van deze film met al te veel en zeker met van den inhoud van het ace nario vertellen want dit i een van die filma die iedereen moet gezien en die verdient dat de Schouwburg bioscoop avond aan ivond vol loopt De hoofdrollen in deze voortreffelijke film worden vervuld door de charmante Dita Pario als t dochtertje van den rentmeester van een groot Hongaarscl landgoed waaraan een luitehant van een op maneuvre s zynd regiment huzaren daat zyn hart kwyt raakt Willy Fritsch speeldt die luitenantsrol uitstekend en zal hiermee wel weer memge aanbulster in extase ge bracht hebben I il Dagover vervulde op boeiende wyze le rol van de beeldschoone en verleidelijke maarschalksvrouw Wat is er gisteravond van het spel van dit drietal genotenl En v i twyfelen er met aan of onze lezers ui len onzen raad opvolgen en zich daardoor een zeer genoegel jke avond bezorgen t r was ook een goede muzikale iliuatra fcxpmitie wi werk Tin den hmr C Bollniidar Ome stMiienoot de keer C Helluider Hft n ie indrukken an ten voorby ganger Wit langei toe en wii wic er een iaagjt an wil maken wie met vrouv en kinderen etn ganschen dag van on en bui ttnlufht v i gemeten en op het watt r bly vtn die moet daar aan de plassen trlk een K hgenheid vinden waar hy wat kan gi bruiken V or de Vereemging voor Vreemdelingen vtiketi ligt hier nog een terrein braak 1 httliu bioaeoop 0p een pittige manch en een uitstekeiiu verzorgd Journaal volgen een twcial goede hoofdnummerK Loid Landoi s avontuui IS een sensationeel filmverhaal met Richad lalmadge ten heusche Lord kan laie din en doen en beleven Maar het toppiuiL is wel dat hy zich verhuurt als huisknecht by een parvenu en hiei alt echter Lord moet figureeien Daartoe ontvangt hy eerst le m hoe hy zich moet gedragen als zulk een hoog heerschap hetgten tot de koddig te tooneel aanleiding geeft Wanneer hy echter beweert weAelyk een Lord te zyn twyfel men aan zyn goed verstand en tracht men hem naar een krankzmnigengesticht te tiansporteeren Pat ykt echter niet zoo ge makkelyk te gaan Het tweede hoofdiummer is getiteld l i nieuwe kampioen een portcom die met Reginald Denny in den hoofdrol ï en byzonder aardige film en komibch en spannend Foi programma da ewi gcnotvoils avonu waaiboi k i Ho kun nu het vreemdeimgt nveri etr worden bevtrderd Het bebt kan zulks geschieden wanneer tigemeen teun wordt geschonken aan de plaats lyke veieWiiging die voor lit duel wnd tnige jaren met kracht en doir7ct ting vermogen bezig is Het is e n onont kt mbare noodzakelykheui dat vele inge i tti en de wankelier in de eerste plaat i luimen ttun Voor de reclame voor jtouda en tor de bevordering van het toeristenverkeer moet de vireemging over ruime geldmiddelen i e schikken Alle wat het tt eriBtenbe oek aan Gouda kan bevorderen behoort in steeds sterker mate in handen te blyven van de V De bestaande tt estand moet worden aan vaard zoolang het vreedelingenverketr nog niet tot een gemeentelyken dienst is omge werkt of aan geheel betaalde krachten kan worden overgelaten Het Gemeentebestuur heeft by de bezoeken ten stadhuize van bmtenland 3rs en BINNENLAND Mr A Baron van Wijnbergen Zestigste verjaardag en 25 jarig jubileum als Kamerlid Groote belangstelling van vele zyden Gisteien herdacht Mr A I M J baron van Wynbergen te Utrecht lid van dm Cenlralen Raad van Beroep en van de Iweede Kamer der Staten Generaal zyn ze itigflten verjaardag en zyn zilveren jubi leum als Kamerlid Dat is en h ugcl jk feestdag gew rd n Afschcijvingskoorts Ean nieuw spal van onhandigheid Dt Commissie van Onderzoek Mr Jan Duijs de derde der Uohtfabneken Hebben wy in oiia voug iiaterdagnummer tien schryver van dei V y hebiien uit d offieieeie ötukken aangettoiid dat d wethouder gecommittierdtUn aanzien van de met veel ophef aangcgeven afsthryvingspi icentages l9 i8 tnl 2iJ V in het buizennet der gasfabrit k hetpubliek onware tyttr heeft vjoirc tt 0 ei IJia en 11 29 is op het bui tnnetmet 4 afgeaehitven doch 24 zulks Ht tiegenstaande in löuis do affichry i igf percentage vo r de gusfuliru 1 op tnktlt 1 lerdeelei zyn gewyzigd Vu a 1 plotseling een vturbtel uit Un ht komm vallen gedateeid In April 1 J een voorsttl lat zou berusten op een idvies Van de Comimsflie vooi de Lichtfabrieken an ZO Dec ltt2K waarin B en VS den Kaad verzieken de dfBchryvingspereeiitage van I et buizeimet van ZV op 4 t e b i e ngen en deze It t wel vast tt lellenlok vjur de jaren l i ZS tot t n met Het ib phenomeiiaai Üp den tOer April vyf dagen voor het voorstel door B ii W I wordt gedaan om tot een verhoogde if ehryving ook ver de jaren l ZH en IJZi over te gaan publiceert de wethoudei i taal met vette cyfer dat jn 1428 werd II ver 1929 w ordt afge elirevcn 4 t Is waarlyk een kluchtW y hebben er op gewezen dat in 1 t ie tihchryvinge van de gasfabriek in tmdti leeit n zyn nagegaan en dat blyken het rhryven van B en W v n i Ottobel l Zi het meerendei 1 der thans geldende af schryvingspercentages ia gebleken vol komen in overeenatemnung te zyn met de wcikelyke waai devemundering der activa zoodat dt zt peicentage onge wyzigd kunnen woiden gehandhaafd Het peicentagp van jfschryving p het I ui nnet beef toen 2 t n dun v ligt Dt tommisBit van bystand in het bc heer iler Ijchtfabriekon kan zi h met eei t II andci vereemgeii in 1926 maakte de heer an itaai ook it tl uit van de conimiS K van bystand voor lie ijchtfabneken in 192 had een nieuwe herziening plaats V UI het aJschryvingspercentage loen yn veder m alle afsehryvingen ondti de loupe genumtn Ölykens het schryven van B en van o Juli 192 zyn toen meerdiu ver h ogingen voorgesteld maar de afsehry viTg p het buizennet van 2 s r it on ffevvyzigd gebleven Toen maakte de heer in Staal deel uil van het college van B en W I Mo loet het toch wel heel dwaab aui datu negen maanden later iionder dat utmg klemmend motief woidt veimeld 1 llmer de wyzigmg der affrchiyvmg inJ 2b geschiedde in verband met de op 1 Jani 2 m de administratie der Lichtlabnekenlangfbiathte veranderingen en than in hel Mtjstel van 15 April wordt hetzelfde aang ttid het percentage van het bm enri t lat van 11 21 af ai Z i bedraagt il Is iii f üp 1 M mit gebiadht omdat liministralie i gewijzigd undei te treden in een beoordeeling uf it £ 1 afschryving voor het gasbuizen T l tt hotg tf wellicht nog te laag l m i bt grooting vooi 1929 wordt gezegd dal vu 1929 veel meei tmderhoudswerken be It effende het buizennet ter hand zullen V orden genomen is hit toch v el een lieel ran methode om nu in JV29 dit ver h ogde aföchryvingsperctnlage te willen paan toepaosen ovei de dienhtjaren 1920 en 1 t2 In ie begroHmgen toch voor beidt laren is tekening gehouden met etn af jchryving van 2 Ook voor de aiideie idcrdeelen voor welke thans v rhooging Hordt voorgesteld hiengt dit wyzigmg m Ui t geraamdt afschriivingsbedrag wnar I or de begiooting en het geraamdt winst saldt laarvan met meei klopt W ordt n dt than voorgestelde verhoogingen ook over It zf beidt jaren dot i den Raad noodig ge acht lan zal het t ch zeker jui lei zyn It hoogiie afschnjvmgsbedraR Is extra ilsthryving te br ngei ten laste van de bc grojlmg voor l tJO waarby dan tevens de leuvit afathriivmgen kunnen gelde Nu vvekl het den indruk dat men het grot te landgenooten van df Ctoudsthe erei mging V r leemdelinge iveikeer giooten steun iitvangen Die verieniging heeft ie rege ling van de bezoeken aan Gouda h merk vvaaidigheden en mduslneen vrywtl geheel p zich genomen Burgemeester Gaarlandt heeft zyii inte tt ssanté rede besloten met de verklinng at het hem een aangenamt t lak was te hebhen kunnen spreken van de mtgelyk heden die er bestaan m de welvairt van Gouda te verhoogen en om de aandacht Ie vestigen op de kenmerken de toekomst en dt choonheid onzer stad Em Kardinaal van Rossum 7ond hem vjn uit Home een eigenhandig schryven waarin hii den jubilaris hartelyk gtluk wenschtt Pïie Mgr bchmppa internun liuG van del Paus ïond een telegram Voorts gewerden hem fehcitatiea van den Aartsbisschop en van verschillende bis schoppen Dt Aartsbisschop schonk den ju bilaris een £ eer groot portret met uitvoerig onderschrift waann Mgr v d Weteiing danit kluigde voor de vele diensten die baron van Wynbergen gedurende z in 25 jangt werkzaamheid lan de goede za ik heeft bewezen Kveneens ontving de jubiians telegrafischt gelukwenschen van leden van hetKabinet leden van de Lerate en TweedeKamer en v n vele religieuse orden en congregaties I jF n miMloen voor Uiden Schadelooustelling AN resultaat van de i U8SChen de deskunfligen van beide partyen verkregen overeenstemming zal aan de gemeente Leiden aisschadeloosstelling voor het afgebrande l idische stadhuis door de verzekering een somvan rmm 1 millioen gulden worden uitbetaald I zal vanaf Maandag li ApiU ünoleumBneden jvan de aardige Zuid rzeeplaatH rnkhui exposeeren bij f ott S dio aan d We ivan alhier Besmettelijke ziekte len stadhuize werti in de afgeloopen week aangifte gedaan van drie gevallen van roodvonk en een geval van diphtherituH Burgerlijke Stand GfcBORIi N 15 April Jan z v H Zoete man en H F Benaid Keg Plants len 13 Ifi April Antoniua z v J Stravers en A J de Jong outmanatraat 11 IS April Albertus en Mana z en d van J van den Heuvel en h C Holthuijzen J Kotten Hteag 1 ONDERTROUWD 18 Apni j H ten atUH en L Gerharda A de Weger W 6 van Boven J in t Hout en C C Swanenburg P H Verhaagen en J J Broer J H G Roodbol en F Valk OVERLEDEN 18 April Gerrit van Ier Winden 77 j Oosthaven 10 Agenda iO April aal Concordia Uitvo ring Iha Ha Mediaehe dienst Vanaf hedenmlddaR l uui tol en met Zondagavond 12 uui kan men zich voor mt di xhe hulp vvend n tot de doctoren Di Mee ter Fluweel en singel tn Dr de Raadt tra bethttranl ApothekerxditDst D apotheek vai de firma Woyei Gouwi al tot v met Vrydag 26 April na S uur ies avonds geopend tjn des nachts echter alleen voor recepten INGÏ ZONDEN Buiten verantwoordelykheid dei itedaoUe Het emeentelgk Spüittetaein le klem T ün kost veel geld M de R Naai aanifidiiih vin etn igc oidtn Luk voorkomende in l v vtti g lui n bal au Zaterdag U April wainn men du lelyk kun lesen hot ol de zoj dnngend iinbevocn innigheid dtwi GoUin s Gemeentebestuur vordt ijetiacht vil ik ok gaamt eens 1 1 hooren dat ei nog vv meoi is aK alleei I bmw van een Openbare lagere ch lol We hebben luer Ui plaat i ook nog e ipmtterrtm 111 voidng H evt I het w 1 kost 7aJ ik hiei maiii met 1 i ettcn ni uu k wil u alleen ma u eens laten Inortn ho tr over het geld tier öelastingbetal rs woidl i edacht en hoe ei met wordt onigesprongen L ztill U wel htrin leien het vele ge ehi jf II de OU 1 anten di bedoelt Spoitterrci 1 l kien was Hie op is door vtisehilieiue bestur n van Vuetbal tn Spo tvere niBingen een veikliiing aan de Gouiantm szonden dal het vèl f root genoeg va Mainu bUJkt toch dat het inderdaad telilein isl Ik ïa dit evKii er lulen Üp cHïn gedee te Vii htt 11 woidmj zyn 1 Sportterrem vvoidt een tribunt i ebouwd p een betonnen netstuk Dit s op 7ich zelf mets byzonderd aangezien i it w ik door de Voetbalverei uging Gouda wordt betaald maar het eigste van al s dat h t III reeds bekend is Hat bedoelde tnbu ebinnen zeei korten tyd moet woi lei vfip aatsl op kosten v m tie gemeente Gou 1 1of Haver gezegd op kosten van Gouda b be stingbetaler De ko ten hieivan beloopei kei de om van 2000 BleeC het liiei u nog maai by maai zot 1 het met 1 1 now van den pol tei Bloemendaal nog w lm aangekocht een loot met een ikk I ggendc langs ♦ en Bodegiaafsch n tniatweg De7e sloot m t worden ge ifmpt n lan moet le tribum ie nu vv jitlt 1 bouw I i hteiuitgeplaatst wordtn zoodat het ter lein dat eerst w e 1 groot genoeg heette dan ngeveer9Met rn o t i v il over de geheeie breet te Wat dit mi by elkandei ial k Ifi t ik nul zeggen man zeker n htt dat h t II el ƒ 20 000 twintig fiuizend gulden liet klaar is te maken ik heb my afg evraagd waar m moei Ut nlles zco j eachieden Waaiom moeten il die dubb ie k yten gemaakt worden is dat nu het beieid van onzen süciati democratise hen wttliouder Van Staal di op al het werk van nderen ciitiek oefent ik denk maar aan de belastingen Moet h t geheim gehouden w 01 kn met het oog op 1 erkiezingen ik vind het wel ge venseht dat het pubi k weet dat het Sportterrein nu ooveel me r geld gaat kosten V mt dét staat vast a zou de wethouder Vin Staal nog eens op nieuw met verklarmgen komen van de voet Jaullers dat het niet oo was Met dank vooi de plaatsing OOK FFN ïïBl AfiTlNGBi n Al ER Indien juist is wa deze inzcndei ont po itief heeft verklaai l dat het Gemeenteiyk sportterrein werkelyk te kit in is wat vf lgens onze inlichtingen naai aanleiding vaarvan wy over di sportterreinen schre ven reeds toen bekend was dan verschijnt de zoo besliste tegen pi aak van d n wethou der Van Staal in den Raad en de r toch wel in een heel eigenaardig Itcht Wü komen op deze zaak dan no wel n idor terug Red MARKTBERICHTEN Groentenvelling Gouda 18 April Spinazie 1 24 60 30 90 Dtmsel ƒ 20 ƒ 40 Witlof le soort ƒ 24 ƒ 31 per 100 K G Witlof 2e soort ƒ 16 ƒ 21 per 100 KG Selder ƒ 20 ƒ 4 60 Rad 8 ƒ 460 ƒ 8 80 per 100 boa Kropsla le Boort ƒ 7 40 ƒ 13 40 per 100 stuks Kropala 2e soort f 8J60 ƒ 7 80 per lOO stuks Eieren ƒ 4 10 5 O 10 ituka komkommara U ot per stak ol VltAAM mu beiitikii 21 Jaar MtM HOKHOVl N 1 mwo 236 IVIagazIjnruimte Vh HULH I veidiOpingon hoog mot hysch Rolegx hofd 5 truiden pei week Te bet ragen bu J VAN DANTZIGMarkt 14 t 04 S Winlielliuls met bovenwinini TE HUUR Keizerstriat hoek Kui perstraat huurpms 8 50 per WMk Te bevragen J F MONTAGNE Krujeriaan 19 Gouda TE HUUR jevraagd goed WOONHUIS met circa j a 1 H A LandBr onder no 1001 aan hel bureau Goudsche Courant Markt 31 8 Movrouw HOllT A lEJBf le Boskooj VRAAGT 11948 een DIENSTBODE V Dl dui II nacht I ink looi tn vv isLhgi Itl Halfwas SiniilsliDeGlil liekend mtt Aut la chtin en een Jongen 1 VBAAOD liiettud 14 i IS Jaai 10 Aanmeldoii bu A SIJHTUFK Graat iBloH traat 24a Gouda 1201 lt IBRSlONn GtVRAAGD GEVRAAGD een nette R K Dienstbode Brieven onder no 100 bur Goud sche Courant Markt 31 8 2 Tuinjongens van 14 Ib jHUr y ii 1 jam in tie tuin workzHum zyii newti t j enieten lt voor TE HUUR aangeboden op eersten stand een groot BOVENHUIS van alle gemakken voorzien Brieven onder no 1002 bur Goud che Courant Markt 31 8 fÊ HÏÏUR gevraagd een BURGLRWOONHUjS tegen September as 10 Aanbiedingen onder nummer 1158 aan het bur Goudsche Crt Markt 31 keui 1193 Kt I gfn 1 McObVllAAOD n l j frouila ee Boerendienstboda l G K oi kunnend melken I n ƒ 10 P 1 week 10 III eve 1 Jiulti No 1218 Bun an Toutlach UUI ml Markt tl Gouda T I I N lOOM Achteivvillena joudit Een üïvkp Jougen r l VliAAGD i lur lo Meubolmakorii Artrt A VI IIBLAAU Doolontraat 1 hVRAAGD een MEISJE ni ir wi srr RKADr 18 mr üriderwyzere VRAAG1 gem Zit en Slaapkamer Dag iïieisje Sevraaiid Adres lltKKER Oo lli ven 19 o ZitSlaapkanier met pen on Brieven letter ï net opgaaf van prysl BIJLSMA Boekhandel I TiendcweF 18 Uouda 1195 Vrij Boven en Ben Woning TE HUUR voor kl gei z k p iof langer Crabethstr 40 42 Ook te koop 10 Lenige studenten hebben enkele uren beschikbaar om leerlingen Mevr KAMPHUIZEN Gouwe 19 vrHflgt een ntl Tweede Meisje H B S of Gymnasium bij te werken A J OPSTBL TBN Teleph 120 Berliner Leverworst 25c p oSachsische 20 Gewone 12 K rie kwaliteittn tot heden nog I hv NIET OVERTROFFEN ROOMBOTER KAAb en BIEREN voor hjive ÜHfien of voor het eindexamen te repeleeren UI Wis Natuur en Scheikunde en Kosmografie Zich sclirifteli k te wen den tot Me C M STEURFS chem ciinde Bleekerssingel 16 14 ADVERTENribN GEVRAAGD oor llthte kjntoor werkzaamheden Brieven onder No 1234 bureau üouds e Courant Markt 31 10 Kinderwagen n KOOP Nieuw model Westhaven 5 Te huur tevra Ed 50 of 75 roeden zwarte zachte aarde vuor de eelt van aardbeienplanteii vuor den tijd van 1 jaar Zi die het land zelt schoon willen houden genie ten de voorkeur Prijs nader overeen te komen Adres an Kooyman lumder IS Voorweg Rijsoord Burgerwoonhuis IL HbLR lt beviiisen l I l AN life Het Roosje Haastrecht Aan hot zelfde adrei een H I01B RGI in emm AI BR Vh te koop 1200 S 122o I 1 J BI OM TersTónd gevraagd een DE VEN s 100 vel prima papier cent Brieven aan den Goudsche Oliehandel te Gouda I f b I I I MEISJES Machinale Turliingel bi de alhier ühVRAAGD Garenspinneni N V De GoudsLhe Aanmelden Portier r FOTOGRAFEER 111 Nu met het mooie weer is hel lijd om te beginnen Groott sorteering Camera s Platen Papieren Films enz Kaopt ultilultand bl da goeptooiitta Potohandal NIJMAN Viaaoheridijk 101 Rotterdam Telefaon S6046 II Hl Lli Ruim Bovenhuis lii n van ju i lecti i u Wa erleulinB U bevragen bij v DANT7L0 Markt 14 Meisjes gevraagd QOEDEWAAGEN s KONINKLIJKE FABRIEKEN 1 Zich te vervoegen aan het kantoor I Bij P V d HEUVEL worden Uw schoenen nefjey terk en tegen billijken prijs gerepareerd Heeren Zolen en Hakken Dames Zolen en Hakken f a a8 1 78 Alleen gebruik van pnmd kuipleder Ook Kuhberleder m zwartbruin en beige 2 werkplaatsen n 1 20 B Martenssingel 123 en Spoorstraat 21 Laat Uw schoenen verven met de nieuwe admiraaiverf dat voldoet HET STOFFENHUIS KOMT ZIET EN OVERTUIGT U VAN ONZE Reusachtige Sorteering EN LAGE PRIJZEN IN KATOEN vanaf Ha WOL 65ct 1 ZIJDE 45 ot Stoften TE KOOP OF TB HUUR Voor direct te koop ol te huur A f 6 per week mooi ingedeelde GEBR SPAAS MARKT 16 Woonhuizen aan het beiia van den Znartewej Ook voor üas kan gezorgd worden Tevens ook 4enegen de huizen in HUURKOOP te geven 40 TELEF 734 Te bevragen 80 ü KOOL Zoutmanstraat 56 Gouda Tel 817 I Ba Jt lUliklB k oi tüh lb tubUoat O li uw iil r bnaodi ilh d a Philips Radio Electro Technlach Bureau G A BELONJE L Tiendeweg 96 Tel 728 Vraagt U eena inlichtingen lo 1 Vraagt ook onz DROOGCONSERVATOREN waarin Uw roomijs goed blijft zonder ruw ijs Bakkeru en Hotel InstatUtte Bureau A D0RTWE6T Botersloot 54 Rotterdam Telef 53060