Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1929

3 n vfr w fri n0 ff WS fV I r X I TRANSVALIA HOEDEN Notaris G W Nagtglas Boot al op MAAND VG 13 MEI 1929 de avonds half S m Hotel DF ZALM te Goud i m hot oi enbani vei ioopen Een Woonhuis an Erf a m de Bloe ei sbingel no 73 niet een gedeelte dei da vi ichtei geleiden tuin Ontiuimd te unvo u den Een perceel open Grond timde Boelekidc iclitei het o frt l ercee gelegen Een Woonhuis en Erf aan de Bumsliau no 10 Een Woonhuis en Erf jun de K iinemeU loot no 107 Vci huuid iooi ƒ 2 50 pei week Alles te lOuda gelegen Betaling dei kooppenningen Ij Juni 1929 Nadeie inlicht ngen ten kintoie van den Not u is Oosthaven 0 l lMh HvKhN mFICHlIIZFN SCHOORbTELNMANTrLS Omameiiien m alle Btulen Bt leefd aanbevelen I 2526 10 Firmi J M van Buuren 8t nhouw ri V1JVEBSTRA41 12 GOÜDl XX 00 OOOOOOOOO XX OO X O XXXX OOO XXXXXX 000 X OOOO XX 0 X 0 X XXXXXX 00 X 0000 XXX oooe5 GA lillAR BRUI H VAN DER GRAAPP Blauwitraat 19 Tel 763 TURFMARKT hoek Gouwe Hoofdagent H A V Bank H BROUWER DE KONING Npienngstraat 15 1 kmin Ons brood werd bekround Arnhem 1923 Boacb 19 4 R dam 1926 Uordreckt en Utrecht 1927 BOUWKUNDIG BURIiAU J 0 HENRI VAN INGEN Rotterdam Vhetstraat 8b Tel U748Verzorging van Exterieur Interieur min derwet Drankwet enz Alles tot het vak behoorend VOOR KARPETTEN VLtt RZEIL LINOLEUM CHINA EN DAMAST MATTEN VfpET COtOS EN AXM NSTÉR LOOPERS COCOSTAPIJT TAFËLZEIL SCHOORSTEENMANTEL EIKEN EN BESCHIL DERDE LEDIKAI TEN STAALDR ADMATRij SSEN EN HOSPITAALDOEK luwa aonléaring i t Vitrages Allb er è en Filetls Groole Houtïeilioo te Zwammerdam op MAANDAG 22 APRIL a s des voirm 10 uur op het terrein van den heer H VAN DER SMIT land bouwer In den Tempelpolder aldaar Bovenstaande goederen zijrt ultsltli1 aind prima kwalitejit en worden werkelijk tefg fen engrakp rijzen verkocht RADIO ƒ pei week GEHEEL ÓÜMPLEET tJEPI ATST HAPPEL Snoy traat 69 RADÏÖLËSSÉN Mr Fry Laai mi U Engelsch Idereij Complete cursus i rll ISO m 000000000 X 000 0000 X 0000 X 00 msmmtmÊÊmmÊÊÊÊÊPÊÊm De Deurwaarder S QEERTSMA 1000 dozijn Sthuenip iktrsmesscn in 7 soorten 1000 K G viijen 600 stel Auto b md fnemërs SOOdoüiren bnefldk ook bij partijen te koop aahgebodcn Wil 1 LM DE SWARl Jan V Loonslaan 39 R dam Accu lad 15 FLU SCPOENHANÜEL HoutveÉopiiig op WOENSDAG 24 APRIL 1929 des morgens 10 uur op het terrein van V d Sprong Karnemelksloot Gouda ten overstaan van deurwaarders 12 Van de Werve den Boer AANBESTEDING fB 90 Boekhandel J DE VEN Wijdstraat 4 Telefdon 375 WIJKSTRAAT 19 en I Cant Ketelstraat 44a KOOH NCfptHED N Iil izen A CoUtan if P f teaai Adres PRACHTSORTEEJ ING C Groote Sorteering 10 Electrische Ornamenten bij G A BELONJE L Tiendeweg 96 Tel 728 Dames Heeren en Kindersohoenen bpeciale afdeeling voor gevoelige voetMi iJ het beste middel hi baverV S kalarriialeamdoemnaanciK JiV 4 de ademhalmqswetkluigen jTj AUetnverkoop van Dr SCHOLL s Steunzoolen en Voetartikelen == Bekende prima kwaliteiten = Sk ƒ 5 een i9ö t product SS BILLIJKE PRIJZEN H beste adres voor het behangen van Uw kamer = is en blijft rr N HAVEN 202 Vraagt Staalcollectie ter inzage Aanbevelend JDEVRIND Op MAANDAG 29 APRIL des n m J uui zal in do Lunchioom Victona Maakt Goudi piibhek woidcn lanbe jgteed J HULLEMAN Kleiweg 20 GOUDA Official 7 Dealer WAAROM DENKT GIJ ER ANDERS OVER DAN 7 000 VAN UW PLAATSGENOOTEN Ook voai U kan toch itclei uogin blik opname in een ziekenhuis n lig jn Dan ü liet eclitc ti iaat om maatregelen re nemen en moei üe zelf zorgdragen voor betaling 1 an een hooge rekening Denk laaiover eens exen na en üc zult fut lietztlfde besla i kon en ih Inizenden door contnbuant te len bij de 1 1 STt NEDtRLAND lllI MAATSCHAPPIJ VOOR ItKENHUlSVERPl EOINü TURFMARKT 120 A I uitstellen maar I en On k kosun belncff t ij h f n t tl laten t Iijn enkele cenitn Pi II eek Uw eerste daad na hel lezen van de advertentie moet be staan in het aanvragen lan ein circnlaire Het bouwen van een Heerenhuis te Gouda Behtek en teekemiig veikigght il a ƒ 6 pai stel i est ƒ 3 bu den Aiehitect DIKK STüUKMAN Bui g emeestei Mai ten smg ol Goud i VolcaoiwInrichliDO DE Hl IK U Steeds voorrldig llle m iten prinn gebruikte Autobanden 2e Weenastraat 28 lel 929 R dam liOTEKJ NHAGEL 20 tenl pei ons WITTE lANHAGEL 12i j cl pel ons BUUmr IANH GH 10 et pei ons Prima HONINGKOFK 40 cl p sluU Zuiveie NATl LRHONING 15 cent pei ons SIROOPWAPELEN 6 cent per itul 10 Gebp Kamphuizen CONCURREEREND is T C REPARON KEIZERSTRAAT 38 VRAAGT STALEN Prima HOLLANOIA Roomboter f 1 07 pap pond de enorme vraag naar Ford Automobielen over de geheele wereld bewi St d goede hoedaniqheden dezer wagen machinaal verpakt P G TLEKEnS Gouwe 55 WISKUNDE essen aangeboden op eer bil yke x ooi waarden voor leerlingen H B S en Cjymnas urn voor cand daten BOL W KUN lUG OPZICHTER em door P S DAUVILLIER 751 10 DM Mill SS1S 1 I I Kaas en Boterhandel ORANJE MARMELADE Cross Blackwell 55 cent per pot NIEUW Odol tandzaap aluminium doos Odollandzaap aanvulling PIxavon Shampoo PIxavon Kamillen Shampoo J C FICKWelLER Lange Tiandewag 45 == 3S Ot as 01 ao el xo oi Ons toenemend succes danken wij aan het leveren van Prima De Goudscha Gaper Tal 7 a 40 Dpoglsl0Pl Mapkt 6 Heereo JpfljeliBefefl eo Kiflilefldeeilini üeiepjassen enz Wij garandeeren dan ook kleeding wblke den prijs waard is Griep Influenza G bruikt Wortvlbocr a Kruiden n Wortelboar a Pillen o ij blijft gex nd 20 H BLOM Groenendaal 6 Gouda Bescheiden Inrichting daardoor 20 tot 30 procent goedkooper 75 Voor Schoonmaakopruimlng iSms w is l lsrv i t T Ta koopi Een HANDWAGEN en een loo joed als een nieuwe INVALIDEWAGEN BBMai BBHBaaaaBaai i aa aa MaH M B GQUDSCHE COURANT ZATERDAG 20 APRIL 1929 TWEEDE BLAD met eens de tarieven in debat zyn geweekt Toenmaals waa d verhouding tuischen het Gemeentebestuur tot do Waterleidmg nog ie van eerlyke lieden die gezamenlijk hunne taak vervullen l en cummitiiie van onderitoek Het u in den meest volstrekten zin on waar döit de geconututteerde gepoogd zou hebben om commissarissen te bewegen tot het aanvaarden van een commissie van onderzoek even onwaar ia het dat beigm van bez waren zouden zyn aangevoerd of daL heit college van B en W het instellen van eene c mmissie van onderzoek heeft moete 1 verdedigen Het voorstel van Uurgemeetiter Gaarlandt Hurgemeester Gaarlandt heeft voorgesla fene om in gezamen yk overleg eenen be wr deelaar te zoeken wellicht m de hoop aa i de matelooze agitatie van den heer v Staal een einde te kunnen maken en de Water ei dmg heeft dit met beide handen aaiiigegrepen met de opmerkmg dat eene commissi bebtaande uit een rechtskundig een water leiding deskundige en en boekhoudkundige haar beter voorkwam Zij bood tevens uit eigen bewegmg aan om de helft der kosten te dragen Üe commissie van beoordeeling Wethouder Van Stanl wenscht Mr J Duys De vabtstelling oier commissie van bf uordeeliiig is aanmeikel yk vertraagd ge worden door de energieke pogingen dea het ren v S al om een met hem bevriend partygenoot m die commissie benoemd te krygen terwyl de Waterleidmg meende daL blechta eene pommissie van algemeei erkende onpartydigheid hare taak voor het publiek naar behooren kan vervullen De commiBBie zooala die door B en W en de Waterleiding My in onderling overleg u vastgesteld De pogingen des heeren v Staal zyn niet geslaagd en de sameiLstellmg van de com misisie van heoordeenng staat op het oogen blik vast in schrift De deken der Orde van Advocaten te Rotterdam en de directeur van heit Rykbureau voor Drinkwatervoorziening behoudena goedkei rmg va den Minister zullen worden aangezocht om zitting te ne men terwijl de Commissans der Koningin voor uid Holland zal worden aang zoch om een lid accountant aan te wyzen Op deze wyze alleen za een onpartydig onder zoek te wachten zyn De balans en winst en verlies rekenmg Het is jui t dat j 1 de vergadering van aandeelhouders op Waterdag 16 Maart J Ie baloji winst en verliesrekening en divi eemi van 13 o zyn goedgekeurd met d stem des geeomimtteerde tegen omdat hy hoogere afschryvmgen wiensohte De Waterleiding is vry m hare afschryvingen behoudens dat het minimum der jaar yk che uf ehryvingen n overleg met B en W moest vastgesteld worden Dit ib indertyd geschied doch he lt de Waterleiding er zocht aan B en W om voorstellen te wil ei doen voor het geval dat men verandering in die minima zou willei brengen De Witei leiding wdcht op bei t ht noch van de zyde van B en W noch v n den gecommitteerde is eemg voorstel 11 gekomen Het oogenblü van vaststelling van de balans over een af p loopen twekjaar ils de boeken afgesloten zyn IS wel het allerongeschikste oogenblik van het gehee e jaar om wyzigmgen m de ifschryvingen van een afgeloopen boekjaar te wiUen gaan brengen daarvoor is het geheele jaar tot het afsluiten der boeken be schikbaar De Watt r eiding die reeds hare Buitengewone Reserve versterkt kan ge makkelyk beantw orden aan ale redeiykt eischen omtrent af ehryvingen wie af schryft verarmt met De afschryvingen op het buizennet Dat de afs Jiry vingen op Buizennet enz verleden jaar is verhoogd heeft mets mt staande met de vaststelling van mimma van afschryvingen maar ia m de eerste plaat het gevolg van de gestie des heeren v Staal il wethouder van g meentewerken die Ui veengrond een zwaar hoofdnool laat aaB leggen m eene nieuwe straat nadat de hui zen gebouwd en de buisleidingen en kab l gelegd zyn met de begrypelyike gevolgen Ook het tegenwoordige aanbrengen van Goudalite wegbedekkmgen waar buizen en kabela in den grond liggen en het gebruik van koolasch voor ophoogingen wettigen voldoende een tydwlyke verhooging van de afschryving op het buizennet jz als maat regel van voorzorg Als de wethouder van gemeentewerken tevens gecommitteerde de door zyne geatio aan het buizennet der waterleiding in zyne balans analyse toege brachte schade op ƒ 73 964 95 becyfert dan wordt het wei tyd om de schade die aan de gasbuizen en kabels toegebracht zou zyn onder de oogen te zien Niet door roofbouw maar door uitbreiding Het schryrven van den gecommitteerde w ist op een chronibch tekort aan kasmiddelen Dit tekort zal naar w hopen nog groo ter gaan worden omoit in de omgeving van Gouda de wen h naar verzorging met lei d ngwater geuit wordt en de Waterleiding hifraan zal voldoen Vroeger vergrootte dt Waterleiding haar benlryfskapitaal door leeningen die afgelost werden 7oo eene leening zou evenals vroeger de aanj ewezen weg zyn ware het met dat de Gemeente raad dergelyke lecningen moet goedkeuren en de heer v Staal uit wen Jcht te verhiiile ren Wy zullen den GoudLschen Gemeenteraad niet voor de keus stellen tusschen de biliykiheid en de wen chen dea heeren v Staal Dat dit huidige tekort aan iquiditeit geen gevolg is van roofbouw maar van uitbreiding en dat dit met met heel duur geld door de burgery moet opgebracht wor den kan onze gecommitteerde met begry pen Hy zal m dit gemis aan betrnp wel alleen staan Het salariH van Mr relderti De gekritiseerde s larieenng van den ad vocaat mr J H leiders is eene bestuur uaad die buitenstaanders met aa igaat In üien men een rechf geleerde opdraagt zicb geheel m te werken m de geschiedema en de verhoudingen eenei maatschappy en zich beschikbaar te houaen voor adviezen rap pÉrten het by wonen van vergaderingen enz waarvan herhaaldelyk wordt gehruik ge maakt hehoort dit gehonoreerd te worden de declaratie is geheel in overeen teraming met de verwachtingen van den di ecteui e 1 van commissar basen iie het toezicl t houden Het beleid b de Waterleiding De gecominitteeide eindigt zyn betoog aan iX iï Raad mev de mededeeling dat het beleid by de Waterleiding in de toekomst aan on ze burgery tientallen van duizenden g l lens gaat kosten Op 30 December 1926 becyfert diezelfde heer datzelfde bedrag op tonnen goudsL in d concessievoorwaarden taatf echter dat by eene eventueele naasting de gedane afsdhryvingen moeten in reke ning worden gebracht De Gemeente is daarenboven nooit v rplicht tot naasting terwyl de Waterleid ng wel verplicht is om haar bedryf voort te zetten De Gemeent Gouda die een vyfde gedeelte van de a m deelen der Water ciJing Maatschappy be zit kan rustig hare dividenden ineasseeren al noemt haar geco imitteerde die ve l te hoog Wy zyn bereid om de juistheid van al liet bovenstaande aan belangstellend n aan te toonen Men zou andera geneigd zyn om te den ken aan eene misplaatste geestigheid v in onzen gecomimtteeiüe dodh dit is tn let minst niet het geval Het is volle ernst en het gaat om het bezit Wie zich aan een ander upiegelt Fiofeteeren is van oudsher ondankbaar en gevaarlyk veiliger aat men a s men zieh bpiegeit aan anderen Da CMU vf tigtti wy de aandacht op wat e nige jaren i e ed n ir Groningen voorg eva en is opdat men wete wat in tiüuda te wachten staat ais de wt h auer van tmanden de heer v Staa de vrye land zou krygen over de Wa ileid ng jionmten is j n iiids door eene par icu ure maatschappy van drinkwatei vod z en die het tvdter betiok uit de Drentsebe Ai een rivieitje dit van de ürent sche h ie afstroomt De jionintache Waterieuliny Tiueg aan om ce f ierde toevoer e Jn P u de stad te egt fcn en tfgelyk om eene co icessieverltn mg c ens de hixit e koa tti tevens bood zy aan om vooi lan een gedeelte van hare vinst in de btodskab t toiten Hierop btj on eene hevige a tie het water van Ie Drentticfhe Aa weid oi cl ikt verk aard vuor drinkwater en zou een groot gevaar voor de Gronm sehe be vokiig zyn overna e van het bedryf weid e ne noodzak ykhe d gf oemd enz li t emde is geweest da de Waterleidi ig Mat schappy zich verU cht hi ft aan d Ge 1 leente Groningen tr liet É evolg va 1 Ut il La IS dat op he oogenb ik de mwoi ei var Gronmgei elk jiar twee en een kwait tcT gouds nieei nueten betalen voor hun leidingwater dan zy by de tarieven der vroegere maatschappij doen moesten dat de Groningera no onveranderd hetz f It vvdter uit de Drentsche Aa krygen en i tide winsten der vroegere maatseh ippy ge heel verdwenen zy zoodat het win taa 1 ütel dat de Gem irte Gronmgen zou ont vanden hebben eveneens geheel en al ver dwenen is Len zonnig vooruitzicht vuur een wethouder van financiën llieiuit kan 11 en etrcn wat in Gouua z a gebeuren als de boudsche Water eiduij t e iPid zou zyn om zich te verkoopen i en erduibbe ing van ue lage womngtarieven a le en zou ruim e i ton gouds jaar yk m Ie t opntekai brengen Uit de pryzer die de Goudsche wasxh iivdu tue betaalt die ingzamerhand gchec op de Water e dnife raakt aangewezen en die de andeie in dustiieen betalen zou nog jaarlyk a thi n gedurende enkile jl en dertig tot veertig duaztmi gulden te ha en zyn zonder dat die prycsen hooger waien dan in andere ge meenten betaald wurdt br zou dua ui het berooide Gouda jaar yle nog eene aanzien yke som gelds te vcrkrygen zyn onder dat belastinigiverhooi ng noodij ware on mg vooruitzicht voor een wethouder van fi nancien Dat dit eene zware last op de bevolking zou leggen en dat de Waterleidmg als be dryf er mede genek zou worden dat zou niet m aanmerking genomen worden want de politiek 13 onverbiddol k Het is daarom zaak voor alle waterver bruikeru om wel goed te beseffen da dit onverkwikkelyke jarenlange geharrewar ten slotte heel weinig de Waterleiding betreft maar hen zelven BRIEVEN UIT DE HOFHTAD UiVluXVU Nalat jarenlang siryd ia gevo rd is de K atiu vdlPsle vui veibiandiiig thans opge o t Deit Haag verbrandde zyn afval om lat iiel do goudkoop ite manier was om het kwyt to raken Vervoeren naai streken waai het al meststof kon dienst doen was duur der Het werd echter velen te macl lti dat di prachtige me tatotlen m het vuur verdwenen al dedei zo daaiby du n t om de vuren der eleetri che eentra e te stvuLcn Lmde yk heett den Haag zich laten ovei halen om uit een ociae bevlieging het ajoteem te vei anderen Het zou woarschyn tyk nooit zoo ver zyn gekomen as het ver branden met een roetpiaag in de omgeving der centrale verooi zaakte en het onmoge yk was gebleken dif p dag op te heffen liet I leuwe syaU em wordt heel duur en het zal jaariykb zeb en een haWe ton gulden meer kosten dan het huidige steUel Lit liefde voor Drente zulten wy onü die hoo K re kosten gaan getroosten want het vuil zal gebezigd worden voor bemestmg in de Drentbche venen Heel wat kapitaal zal noo dig zyn om dit alles tot stand te brengen wïuit er IS een einp aeement vooi noodig een laadplaats voorts een reserve opalag plaats en het noodi e gesloten wagenmate rieel Na het laden en het transport komt nog het lossen en de distributie leiier kan op zyn vingers natellen dat dit een dure ge ehiedenia wordt of het dan ten s otte nog zulke be te meststof is valt ook eeniger I ate te belwyfeUsn of men op den duurprys zal blyven stel en op dit materiaal isook nog de vraag Maar den Haag heeft ziche voor laten vmden Verleden week hebben wy aangetoond hoo onze stad de werkloozen betaalt die van 1 de rs naar hier komen l ami kunnen wy ccnstateeren dat den Haag eea flinke aom aan Drente gaat geven Wy worden hier dus wel echte filanthropen en het zal by het be talen van de belasting een harbvei heffende gedachte zyn dat onze gemeente zoo by uit stek menschhevehd is Intusschen hopen w dat verder dergely ke sohoone gebaren die wat kostbaar zyn achterwege zullen p yven en dat men der belaotingbetalende burgery zelf zal over laten om de liefdadigheid te beoefenen Van de vuÜverbraneiing naar het juWlee rende residentieorkest is een heele stap Veel willen wy over dit jubüeum niet zeg gen Het kost aan de gemeentekas een lie vtn duit jaarlyks 110 dmzend gulden en het valt dub ook onder de rubriek van menschlievend hulpbetoon Wy zouden hel liever anders zien n dat de gemeente niet eerst een belastmg hief op de entree s en daarna met twee handen terug gaf het dub hele van wat ze eerst met éen hand nam Als een dergelyk duur orkest met kan be Sffli i doot iJen stêuh va n hem die hef bMtt op prys stellen dan js er toch zeker sfeen argument om hen die er anders over denken via de gemeentekas cok te laten bydrage 1 n de kosten Zoo en niet anders is de situa tie Lr 13 gelegenheid te over om goede en n ooie muziek te hooren voor wie dat wen schen en het gaat niet aan hen die vinden dat er aL veel te veel nuziek gemaakt wordt PI dat andere kunsten eerder steun behoe ven te laten mefthe pen aan de m tandhou dmg By gelegenhei 1 van het jubile is ge d bycengebracht als gcbchenk voor het pen sioenfonds der leden het bedrag is slechts een klein percentage van wat de gemeente ja irlyks bydroagt en het maakt dus een vry poover figuur Wy zyn ei voor nat de overheid tracht kuiist te bevordertn omdat wy die even be langryk achten as ele andere sclioone za ken waaraan jaarlyks kapitalen besteetl V orden piaar dat ntn het huoj ste tntdra t eeft aan een ki n t teiwyl de genietern luai van er zelf n et genoeg vewr over heb ben achten wy een groot nbi lykheid en oaarlegen zullen wy bly r opkomen a Aenbchen wy het resid Pplorke t gaarne vcor peH d en succes hMvs het kan zooveel II komen lat geen cun v in btuten af be boeft to worden in roepen De Sehevenu t ache Courant heeft o en brief van een paar wfken ge eden e pakken gekregen waarin wy het eei ei ander schreven over den aar der bevolk ng en ge ijk te begrypen vat tracht dit bad vee van onze üpmerkin ei goe i te priten Het jCeft telkens driekv art of zevenacht te van hetgeen we zeiden to maar wyst ian op de uitzondermi en die r zyn Zoo s er wel eens een reeder ge veest die zyn zoon iet ludeeren eji dokter of advocaat of notaris worden iNatuurlyk maar het w ib ju st het ongeluk lat de jon felui met mindere betaafdheid by den va ter m de zaak kw in pi en paar jaar geleden werd er een f een ver gadenng van reederi gehouden en daai la l et ongezouten gezegd dat de gansche be Iryfskunst der rccdfib m hooge mate ach ter was Ook wordt toegegeven dat de Schevening se he meisjes het buskruit of het zwarte ga ren niet hebben uiti e vonden en dat nen veel geduld moet h bben om met hen mi te gaan Het is precies wat wy chreven Dat ê alle eerlyk en van goeden wille zyn gelyk deze preeker voor eigen parochie be weert zouden wy met gaarne onderschry ven Er s nog nooit een Scheveningsche dienstbode op tyd in haar dienst gekomenl Byna grappig is het dezen schiyv r te hooren vertellen dat in de laatste kwarteeuw de toestand 70oveel verbeterd i Waarschijnlyk zitten de Scheveningers al vijf volle eeuwen daar op het plekje m het dum en het ia wel wonderlyk dat ze de laat ste 26 jaar zoo voorn tgegaan zijn Intei oc tueel moreel en materieel zyn ze zelfs op hooger peil gekomen Alleen is he werkioo Een verweer van de Goudsche WaterleidingMaatschappij tegen de beschuldigingen van den gecommiteerde K R van Staal eni haar te bedekken een verhaal gedaan ó den gemeeiiteruad over een onver 1 eni ehe vyandtge aanval dat volstrekt ontbloot IS van eenige waaiheid en heeft door een rochttrkuiuiig advies dat geen be trekking kon hebben op de Goudsche Wat r Ic tiing den Raad verleid tot een motie van afkeuring aan het adres der Waterleiding Sedert zyn op allo vergadermgen waar heer v Staal optreedt als gecommitteer twee stenografen aanwezig Uet salaris van Commiftsansflen Inderdaad is er op 21 Mei ai de aan diicht onzer Maatseiiappy op geve tigd lat 4 fn gecommitteerde niet behoort te deelen m heft salaris dat aandeelhouders voor com njjiasaris en hebben aangewezen ten on ikhte noemt de heer v Staal het een êhadepost als men r iet ontvangt waarop en recht heeft Lcnter hebben comimsj a psen onverplicht en edelmoedig over het feloopen boekjaar och een part voor den ommitteerde doen uitbetalen met bedmj dit met meer yebeui en zou maar dat dit part zouden afstaan aan de Gemeente oen b hioorlyke vorrii voorfi zoo een enkmg gevonden kon worden Dit is n edegedeeld aan het Gemeentebestuui nwaï do behüorl ke vorm schyixt nog niet gdvonden te z jn l e pogingen van den gecommit teerde om verlaging der tarieven n I te kragen lildei daad heeft d gecommitteerde ge pjji gd om eene veilagmg van tailieven tt vbfltrygen maar heelt nooit een behooriyk ijlttiel daarvoor kunnen noemen ien slott gfjprebt om zyn moLiet te noemen aangeBlin men geen vooioteUen aan aandeelbou mïi kan doen zondei behoorlyke beweeg eden heelt de iieer v Staal moeten erken nen dat hy iets gehoord hftd van een verhoogmg der taiievcn met 20 o die inder ty l door den gemeenteraad zou zyn toege sLaan yne belotte om zich hieromtrent i iei op de hoogte e stellen heeft hy b ykbaai niet nag Itomen want hy komt iet het oude praatje opnieuw aan Het vermoeden der Waterleiding is dat de heer v Staal iets gehoord heeft van eene kolenclausule die in den distnbutietyd is toe tefjtaan omdat de Waterleiding naast hare orlotsverlicöen nog aanzienlyke t edragen by betaalde aan particuliere huisbrand listributie in de prjs barer indüstriekolen Deze kolenclauiule zou door verlaging dei kotenpryzen reeds lang verdwenen zyn aio met de geheele coneessie met hare tarieven reeds lang verdwenen ware en vervangen door eene nieuwe concessie voor bronwater die m 1922 van kracht werd eveneens net verhüogingen voor d kolenpryaen welke erhoofeingen dooi daling dier pryzen sedert ruim è jaren van de baan zyn l e eeiikamerwoningen De bewermg dea h eren v Staa dat door zijn toedoen de oenkamertwoningen De verlaging van den prys vaa het water De ver aging van het per kubiekraetw verkaehte water tot iü cents heeft evemmn iets uitstaande met de gessties des heeren V Staal Nadat de levermg van bronwater in IJ iü begoiLTitn was verlangde de ge meente Gouderak die steedii met typhuu f ovalien te kampen had waterlevering en verkreeg die voor b i cents per kubiek n eter af pompstation Dit liet ge jie wmst aan de Wateileiding maar er bleef eemge wmst over toen de emeente HaaT iecht eveneens water ging betrekken Uit dien prys V ült de mtuniaiisch een pnjs van ö cents toen de Ned Spoorwegen voor hun aterstation Goud i water verlangde en teleidclyk heeft de W aterlei ling dien prys an 8 cents voor andere groote verbruik ra bf schikbaar gesteld tot wy m het begm vati Lj28 don prys va 1 i J cents voor de kleine V alterverbruikers korden invoeren Op het üogenblik is er een ogisch verband tusschen dt pry en voor particuliere woningen voor k einverbiuikers en voor groote verbrui k is De invoering van latgéK tarieven die de concea ie haar toeatond De Goud che Wi tprleiding heeft hiernnede hare taktiek voortgezet waarmede £ 1 in 1883 haar bedrijl begon a dadeUjk vee lageie tarieven invoerde djo de concessie haar toestond Zy handelde evenzoo toen ïU 11 191o op zich nam om ziwider verhooging van tarievem haren wate rvsng te verleggen naar de rivier de Lek en toen ry m 1921 op zich nam om voortaan bronwat er te gaan leveren dat onthard ou worden z j heeft toen hoewel een gro it tusico verbonden waa aan de verphchtmg tot eene zoodanige imieke drinkwaterl bereiding in het groot too lage tarieven voorgeslagen aan de G meente dat m e laadivergadering die de De Ehrectie der Goudsche Waterleiding My heeft naar aanleiding van de beschuldigangen door den wt thouder gecommitteerde K R van Staal tot de Waterleiding My en haar bestuur gencht en oök jn depers gepubUceerd thans een verweerschriftuitgegeven teneinde de onhoudbaarheid v m ties heeren Van Staal s beweringerï aan tetoonen i W i laten dit verweer hier thansivolgen Goudsche WaterKiding Maatschappi 11 de vorige maand V r ionp hxX fineent raadslid de betr K K btjaal denliaud vaA Gouda een chryvtn niüt m ne opjjave van wat door hem als gecommitteerde IjU de Goudache WateileKling Maittichappyverricht zou zyai en gat daaraaii ooor dajtrs groote openlijitarheidj Het schryven bevatte eene nieuwe reekbeschuldigingen en vy hadden gehoopt opüelgeiegenheid om oiis te rechtvaaïdigeiina fcwee jaren Hang op de aanrandmgen vUnIIwnzen goedein naam an de zyUe van dientfieer geawegen te hobi en Wy zyn m dieftoop teleurgesteld Aangezien echter hetiJubUek recht heeft op volledige voorlichting omtrent onze achtbaarheid en aangezien wy I zonder een goeden raam ons bedryf niet bt I Itoorlyk ikunnen uitoefenen zyn wy vei plicht ons jn laatbt instantie tot het pubiiek t l jBMeai Het rapport var de het ren Moret en Ir Pulano Aan het oijperzoek dat vanwege den 1 voiigen geconimitteLriie indertyd is uitge erd door den accountant A Moret en den Ijj ingenieur H Ptulano beiden te h Graven hage kunnsjp w voorbygaaii aangezit n wy I iet party zyn Trouwens het eenige pre sent exemplaalr van het rapport dat diL hteren aan de Waterleiding verbchaften is dadt lyik nadat het in huis was door den heer Staal geltefid en nooit teruggegeven en an het besta van een tweede geheim gehouden rapport dier heeren vernamen wy eerst dfloi het bchiy en van den heer v btaal we het bestiydt ondanks de geh im he d waaruit rflag worden afgeleid dat het yne leJiswyie met teunt Trouwens het laadshesiuit om zyncn deskundige te not men heeft de heer v Staal ter zyde gelegd en met een scheldwoord beantwoord Die deskundige schijnt inbekend te moeten bly ven De klacht van den heer van Staal Üt heer v Staal Dtklaa t ich iat de üi riUeur der WaterleiUing hem als geeom iiiitteerde met zyn deskundigen geen to gang gat tot de boeken der Waterleiding Het i duidelijk dat een directeur zo idci goedkeuring der t ommi sarisM n zoo ittb n et doel aan den hter v Staal per oonlyk heeft liy bteeds al k gelegenheid vcrsch iff om zich zoo volledig mogelyk op de hoogde te stellen I e heei v Staal qm geënt uitnoodiginj tvunf en hebben tot eene commisbans f urgadering in April 192 Die uitnocHtigii b door den directeur eigenhandig m brei om lag gedaan met andere betitheiden t n een vertrouwd persoon ht eft den brief in de brievenbus aan de wonmg des gi commit tterden gedeponeerd do ontvangst It i andere bescheiden wordt erkend doch dt beer v Staal heeft op de vergaderinj op zich laten wachten Dezt hetr heeft blijk tiaar de echte gewoonte om briofom lagen wig te werpen zonder zich eer t e overtui 4en dat zij leeg zyn en nu de gevolgen van eeze slordigheid zich voordoen werpt hy d hthuld op anderen Sedert dien ontvang A gecommitteerde de convocaties vooi ver gadenngen door bemiddeling van het L age lyksch Bestuur dei Gemeente Geen valHche notulen i Op 1 Mei 192ii zyn m de comi uaöaruiben vergadering geen Vdlsehe notulen gepro duceutl Xn de voiige vergadeni g had di t committeerde gevraagd om toezending van het ontwerp der notulen cüinmisaaris sen vonden het onfeebniakeiyk en onnoodij miar gaven hunne toestemming De diri e teur heeft lus na die vergadermg zyne aan teekening i zooalï hy die tydent de be prekingen vluchtig had genoteerd uitge verkt en aan de deelnemers der vergade ring toegezonden De president commi hans had hierop eene mondelinge opmerking van oiKiei schikt ot ang en de lands advo caat mr Telders die de vergadering luwl bygewound achtte het concept goed maar niet wootdelyk juiot en gaf eene ichriftelyke correctie de directeur de jui theid der opmerkingen erkennende verzond daarop een tweede ontwel p Dit tweede ontwerp is woordelyk juister aanvaard De beide ontwerpen zyn nog steeds voorhanden en toonen hunne overeenkanu t duideiyk aan de bewoordmgen waarin de Landsadvocaat de positie van een gecommitteerde uiteen zette staan beter in het tweede concept dat d larom aangenomen 19 Van valschheia oezcrzyds kan è a sprake z yn In die vei gadermg heeft de lands advocaat aange r den om een deskundige des heeren Staal toe te laten tcfct een onderzoek der boeken mdien de heer v Staal volhield ze f overtuigd te zyn dat er misbruiken by de lioudsche Waterleidmg waren Desgevraagd bleef de heer v Staat het antwoord schul dig Geen der aanwezigeai heeft door wooid ïrf gebaar z ne meenmg geuit over deze zwakke houding doch de heer v fstaal heeft nieuwe concessie besprak ën goedkeurde