Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1929

i v iK I i spa T f f iii T f fY f wfn ij s ï te morgen alvast van de Sportclub leseives moet winnen Oo beali sing zal luer volgen de week of misscluon m begin Mei eerst vallen in de tweede klaws ia Goudeiak 1 Gouda 4 voor het kampioinnchap en duo pionioli naar de et rstc k r L van btlang 1 1 slaa iu htel wat op t pel We athten L luo i jooals Güudcrak Ui tigen omgeving heel iet iterkt i dan dt Gouvvenaars want zy hei 11 ook J maal meer gedoelpunt Een ge luk spel brengt den bezoekeis reeds het bi tfeerdt eerste kla tischap terwyl by f i evcntueele nedcrlaat afgt wacht dient viotden ut Gouda 4 beidt resteert iide thui w 1 liytlcn zul winnen Iti de lagen kla s n ht bben de lekker keik reservee ook kans op het kampiotn jjfhap daarvooi dient moij en gewoniitn t worden Maar Gouda fi heeft nog de beat pap ieti waaiom ook dit iltal winnen Haastit ht 2 is non vleed eenig t ong ila n club en zal dil nog yvil blyven vooiloopig ivenhui en dat zii laid van stapt I liep zal in Gouik rak i Lei gemakkelyke puly kiygeii De an k ie wi I stiudeii zyn vun ond rge Jchikt belang i DAMRUBRIEK LAWNTENNIS Nederland Amerika fdnmes In Den Haag SPAARBjmK WAn in HANDELS EN LANDBOUWBANK INGELEGD OP 1 Jan 1927 f 1 973 859 1 1928 t 217S411 1 1929 f 2 314114 Onder itdaetie van dt Damclub touda Secretaris de la Reijlaan 14 lokaal Ier club Marlet 49 I robk m No T i Zwart sehyvtn ip M U 10 20 2 2i 4 30 11 i Wit schyvcn op i i 44 47 4 t iO I roblet m No b if Zwart sthyven op J bil tt 1 i 224 25 Wit Hchyven op ZU4S dl JB 40 42 434 47 49 Oplossing van Probleem No bAl Wit speelt l i 44 2b 21 T 31 11 24 2 3 OpU s lng vuil li bleem N 032 V U speelt 10 il iO 24 5 1 2 1 Eventjes lachen De vrye vrouw aan t wooid Overal wolden de mannen vooigeti mk n zelts by t huwe ljk Zij krycen vr i n wy miar mannen Diagnose Boer Ik wil nic wat mien selielt Giiei ik be pien m myn strot ik hoeste mien tt h rste PTi ik il krek te sthuuvi aK on L Boerin Da s mk nit irn Diick n Mm 1 bie uk verkesw ei me half kapot is di gimit mins rcitenstrydikheid Wat IS het toppunt van tej en tiydii hid 7 7 77 Len ysco man lie yn y urn ai ibeveelt Voor het geestigste onderschrift onder dese teekening wordt een l on uitgeloofd ter waarde van ƒ 2 60 welk bedrag moet norden besteed in een der winkels welke U de Goudsche Courant adverteeren in de zen cyfer maar evtiitjcs twintig en an not miei led ueelö moeten wy de eerPte verschynieltsii nog onttltkken Maar alb het naar ih dut er kenteiinK aun tivn gang is dan is het unniiil de uude trudlt t woi den veibroken o a din ge o j van dtn viuninifUouw die de knu t e tu ttvens yie e fami leoptenhooping in de liof jes tot eii einde heeft gebracht Ook op icheepvuart gebied ib i r verandering Wu nog naar zt e wil tra ht m wiint könbI van óf baringvitticheiy af te komen tn dUt naai de roote 1 n slotte nog L n tvpHelie pmerki van dui ma n in de Ischev Courjuit De a der be iroiïken zich na thuit kom t van d VI chvangit n in die dronktnschip is eer deel i r Vhi veningsche bevolkuig gestrikt Dat heeft over bet nagesIachL heel wat ellende gebracht Ai of drankzucht een pri maire ondeugd is en al met een gevoLg in allerlei nunder goed toestanden n dat aih i hoewel m dit lorp iC eeuwen lang niet kracht ge tredi n ii vwr de aanvaardiug dei ehristelyke beginseler waarvoor hioi de voedingsbodem ook niet bgster gtschikt tfhijnt te 7yn geweest Al de Scheveninirei de bche Courant lezen zullen zy ook bemerken dat je liet maar van ie vrienden die jf h lpen wilhii moet hebben HAX 1 N AK MODEPRAATJK Mantelpakjes a lietnaaiü poj en om ze weer iiii cvotiU kiijigïtn i3 Mode i tiliaiih i gt laagl Sluimerende beUng tellüng vuoi nuintepakjeo e er wakkei te roPi tn hi t iaii i hebben de elegante muur uok ggpo ei rikensemble het ryk a leen Zy deeien het nu itiet kitU e taileurpakje dat plot tlmg i eheel in het teeken der aandadit ife komen tblaan Het yn nvomdige taiUeuis iieen giooleii eenvoud en eene evtn gio fl distinctie e zyn lee emaaii yLngtl eh ankaraktei duh toireet gewerkt onprelontieus en apurtief anzell verlangen zy danook eent Kngelsehe tof fcingelsche Oeze tail eui yn byna allen van ecu temtuui je voorzien tn iieibben een m hu Ie niiden gewerkten ug en een koit alanK schootje aan het ja e De lokje zijn eei ol twee boans en henben aan den vooikau een paai tegen elkaar ni gelegde plooiei Aile s la el du i op berekend om ze een ridreng taiUeur kaïak er te geven AU eeniü jp iering dragenzy lunne groote sportie c zakjten en soms t ne aardige opvvfrkuin met knoopsgaten en knoapjes Kraagjes n manchetten zyn hee gewoon evenalt k re=t strikt tatlieur gi werkt Met dwze pakjes die somtyds voor de rets een loa opknoopbaren cape dragen ke eren v y tot eene oude hefde terug V y hebben ej een aiidei oud en vergeten ani kei by noodig de eeivoiudige in den rok veixlv ynende blouse Van wasehzyde var erepe de ehine van ohantung ib deze blou dit seizoen gemaakt Zy heeft den alouden bekenden overhemd orm die teniet een af fewisseid vvoixit met een a jour mge ec veat een jahot of een igizitgplisst De koile caftaijue blouse de zyden jumpi i en de jdeii gwbteido i veater zyn ook p dfit fa on weer weUoine variaties OukUi het ensemble van blou w en tajMtoii pakj een lamelyk smipe effett maakit o kt mt n natuurlijk naar middelen du het en gekleedei if ook een gracieun uitenyk geien l aar iun n iii de eeivte plaat d niodieu t vosien voor die in naturelle noü kleur in bruin beigt marterkleur in I a bella Sinokne en blauwivookleur gebraeh worth II By voorkeur woiden ze niet dt n kop i p kil lUf in met hun taart op d iWu st gedragen zocdat ze inderdaarl een aeer suilijk effeet j even Dan zyn tr dr martertje bruine ede martel geelbeige geverfde en natuï l giy beige Steinmarter met u hunne imi tatie OaAOE ALLAN Nederland en België Itt een artikel van mr J H Knottenbelt 111 Üe Lr 16 111 Beigie een attie U zig zieli te mlwikkelen tegen Nederland die d am Jielit van oiu volk veidient Ik diel met op de hervatting van de iiiaandelykbehe maaltodon vaïi het Comité de politiqu nationale dat zich geduiendt rtjcheiduie maandui van hot genot idai van liad onthouden maar onlange zyn iJste dinei heeft doen aanriehteii Dt ppetyt oor ateik gekruide redevoeringen aan het dessert bleek weer in voldoende mate aan we ig te yn hen to i t van ilan groolen atriut Piene Müthomb iii zyn bekenden styl lokte gelyk het vernlag m d AUon Nationale ons veitelt applaudissementa intermmables uit t n de op hem volgende prektr de heer harle Herrjcuiis n uttte ie klacht dat de op dienzelfden d ig gehou dtn lede van den heer ïegeii ui d n 8ei aat jver Ie verhouding tubsthen Belgu n Ne derland die iueronder ter sprake zal wor den gebracht slechts vvaf bygew ootid door senatoren en door een Ministei den Mi nibtM van Buitenlandsche aken en dat flfi deze tydeiis de rede van den lieer Se gerf wad verdwenen om m de Kamei te gaan atenimen over li t Kellogg verdiag Odan temmen aldus spreker over het Ivellogg verdrag wanmei men be ig is te spreken ver de Hollandsch Belgische kwes tie die wel ooilog waaid zou zyn Uok lez spreker weid door de dischgenooten toegejuicht wel met oneindig ma ir toeh wdim l nfin er heerbehte een beste stem ming illeen aan het i tot wellicht wal ge liukt door de merkwaardig klacht van hen anderen promotor der nationalf poli tieke actie den heer Arthur itoti aett dat Ingeland in de e kwestie een verderft yke ld spfelt en dat Bcign in zyn g s hdien inet zyne noordelyke buren met op zyn bondgenooten kan rekenen Neen aan dit gedoe zyn we al zoo ge wind dat wy ti nauwelyks aandacht aan thenken deze heeren zyn dooi de Bel gische Kegeering herhaaldelyk al onver untwoordelyke politici gedesavoueerd Maar met onverantwoordelyk noch ook van re geeringawege gedesavoueerd integendeel gecomplimenteerd is de heer Paul beg rs Belgisch Mimster van 3taat benaloi lap porttur dci Commibsie voor Boitenlanasche aken voor den faenaat Diens actie heb ik op het oog AI rapporteur heelt hy in t begin vin Maart aan den benaat een uitvoeitg lap port ingediend over de verhoudiAg n tub chcn België een Nederland H ewel daaiin wordt gezegd dat België Uen ievendigsten wtiiöth koestert im met N dtiUnd relatieb van vvelgemeen Ie viiend hnp te ondeihouden ademt hel rapp rt itn zter vyaiidige gezindheid teg n ms land Bovendien wemelt het van verkeeide yr tellingen en van oiiwaaiheden die ons dtii hteller de keuze doen geven tus ehen Vüd ten rapporteur wel wat al te vtrgaan de iiwetendheid of iboos opzet Maai de heer Segeit heeft het by dal lapport met gelaten In de vereenigtle coin niH les voor Buitenlandbt he Zaken van Ka mer en Senaat heeft hy voorgesteld een peimanente commissie it vormen die onder leiding van het departement van Buiten landsehe Zaken het breede probleem dei verhoudingen tusschen de beide landen zou doorvorst hen in middelen aan de hand d Kn oor ene methodieke en objectieve pr ipa t anda N i zyn campagne te hebben ingeleid door zyn rteds vermeld tendentieus rapport liet hy m d vergadering an den Senaat vm n Maart jl een redevoering volgen waar in h j de in yn rapport te berde gebrachte grieven met nog wat grootere vrymoedig held herhaalde en waarin van de objettiviteit waarmede hy de opf nbare meemng zegt te willen voorlichten wel geen spiank c mieuldc Niettemin bracht de Munster van Buitenland ïche aken hem den volgen deu dag uitbundig hulde speciaal wegens yin gave om leven en lieht te brengen m de meetel ingewikkelde techniscti kwettieo S Jir wybt r dan verder op hot de 1 ropagandistiHche arbeid des heeren begers een hoogtepunt bereikte mtt zyn rede aii il Maart te Antwerpen waarin hy m lerinnerdt aan de Voorden van Jrere Urban Men behoorde met te protL tee en nt i diplomat ke nota s doch met kanon schoten en waarin hy allerlei cheeve V rsteHingen gaf en ich aan insinuaties n andere opbitsingen tegen Nederland be i nUigde ondel veel gpimcli en gelach vin het gehoor De heer Knottenbelt besluit Het IS de wensdi dat ons volk deze dm cn eens ru rtig o rdenke en er 7yn leer rmgen uit tnekke Onge wyfeSd zal ook de regeering dat loen Is zy echter wel void tnde overtuigd van Ie noodzakelykheid m de feitelyke onwaar leden vervat m het penaats rapport en m de lede van den heer Segers in den Bcnaat officieel te weerleggtin Daamin blykt hellaaa met Len onge i ochte maar Ds nltuwsgiorigt Jongen Vader Icyk er h veel sti rren aan de lueht ataan Ja Hoeveel sterren zyn dr vader Weet xk niet Weel u t met Neen Waarom metï l aarom met Vader wie wiel dan wel hoeve i dterren d r aan de lucht taan Weet ik met Waarom weet a t niet la waarom waarom Vader weet de minister het Die weel loeh alies Of de bureemeestoi Neen Hebben ze de sterren nooit geteld vaderï Neen Die kunnen e njet tellen Waarom nief As ie tocj en avondvri neemt Dr zyn er te veelHoeveel dan wei Ja hoeveel hoeveel dat weet ik jui Lmet Vmler Ja Hoeveel sterren Rn noB naar i bed Tn gauw ookV oiuit verkdcn week in dat hooge college aan dit mderwerp heeft gewyd Hoe goed had de mimster van waterstaat op wien speciaal gebied de meeste aantygingen van senator Segers liggen de zakelyke weerlegging van den heer van der I aude kunnen bevestigen en oo noodig aanvullen Doch mets daarvan Al wat d nut later lis lefkx op het betoog van on en senator eidi was Hij dwz de heer v d L zal het begrypelyk vinden wanneer ik wat dil onderwerp betreft tot yn toehoorders blyf behooren Ik vind dat met zoo begrypelyk Wel zou ik het daarentegen begrypelyk vinden wan neer de Lerste Kamer de behandeUng van het verdrag met België van 28 Maart 0 5 ndi 1 de tegenwoordig omstandigheden uitstelde en besloot het van de agenda at te voeren Dat verdrag heeft ten doel de onder dancn van Nederland aan de BeigiScht ifchtspiaak te onderwerpen en Belgische vonm hen hier te lande uitvoeibaar te ma ken en omgekeerd Zulk een regeling be ruht gelyk de Kegeering terecht in de tukken heeft gezegd op wederzijdsch Haast IS er by het verdrag met en wy mogtn met veinzen tt hebben wat wü thans redeiykervvyze met kunnen bfzit ten iveat Senatus Zw mm n w iiuiieii i de eini U leiiaan o ucfemni ui met een huiditi ig nd F J V d WAiLLl A cnmien is bultenge v uoii bei ingnjk undat hel de oi ordheid bevordert hit lichaam teikt iii di geest vertribcht en daanlooi ons ui laat atelt de dag ykschc arbeid met lust te vernchten Dooi dagelyks te twemme wordt üoV ledtien dag de geheele liuui voTïtom n gt icmi d De t n Hiij ende werk iig van he v alei maakt dat dp huid haar taak aU ademhalnigh en uit eheiding oi aan op d f beste wy e kan levens wordt door de strooming en d golfslag aii het Tvatci een heilzame massa evverkmg uitgeoet i die zeer bevordelend weikt op de ijloedcirculatie Ook heeft Ie prikkelende inwerking van het koele nat ten opwekknnden invloed op het gehele zenuwstelsel Deze werkmg van t water en de zwem beoelening op t orgamsme bevorderen zeer sterk de voor h t lichaam zoo noodig tofwi selmg Deze verhoogde s torwiaseUnw doet den etenstiek in niet geringe maw loe nemen ledere zwemmer weet dit by ervaiing want nooit heeft men meer etenstrek dan juisl na een zwemlbad Dr G A Ootmar schrift Het noodzakelykste proces by den mensch id dat derstofwisseling Dit woidt door het gerc geldbaden onderhouden en opgewekt j diedikwyls baden zyn na elk bad al herborenGeest en 1 ichaam verkregen weldadiga panning en vverst indsvermogen waardoor wy het aan teleurstellfaïgen en onaangenaamheden zoo rijke leven toch = teeds wen opti mimisch licht zien Want slechts de gezonde mensch le ftvolkomen alleen de gezonde mensch is r k en een mlllionnair is e i armsal schepsel sis hy de kostbaarste schat dea leven dtgezon Bieid mist T W DORLAS THEE HPORl EN WEUaTRUDËN ÜHBAI l nigrainma voor Zondag il pri t42 N B Afd 1 Ie klasse Uui Haag A D O V U C Haarlem HFC RCH Kotlerdam Spartu U V V de klasse D Vlpl n Alphen Scheveningi n leiden Uf U V S ch ten Schoten Hillinen Ud 11 Iste Klasfce Itottt rdam t xcelsior t jooi Zaandam Z PC LD O Rotterdam Feyenoord D t 2o IJasbe ti Kfitttrdam Steeds Hooger K I t Schiedam SVV Hercules Je 1 asse B Rotterdam oal 1 ransvalia Kottc rdam lieomdas Bodegraven Srhionhoven Schoonhoven D H S ie klasse C Ltrecht Holland Zeist l trei hl Kampong V torwaarts Gouda G S V I S V Gouda Olv mpia Utrecht 4 klasse C Rotterdam D F S S 1 S Gorinchem D O fa B Moordrecht Dordrecht O s S S I O D Rjtterdam Ihe lï Hope faUedrecht hiedam Schiedam Fluks Res zt kiaa e B Rotterdam Sparta J D FC 3 Gouda Oiympia 2 I xcelsior 2 half tn Rottt rdam St Hooger 2 Feiienoord Res t kla e A Gouda Gouda 2 R VC i Den Haag I V V 4 A S C 2 Irf idtn I VS 2 10 S 2 Res 3e kit se C Bodfgiaven Bodegraven 2 l omdas 2 RotU rdam Neptunus i Overmaas 2 oud I O N A 2 S V V 1 Afd HUl t Klasje Arnhem Vitesse vHeratles Lnsohedc fnsch Bovs I ubantia Wageningen Wageningen nsched Zwolle Z AC Go Ahead Apeldo m Rob et Vei A G O Afd IV late klasse Breda N A C M V V eindhoven PSV Willem 11 Tilburg NOAD I ONGA Den Bosch Wilhelmjna Findhoven Afd V ato Klasii Assen Acliille WV Groningen G Alcldes Groningen G V Friesland G V B 1ste klasse Lekkerkerk 1 Olympia Haistrecht 1 O N A 3 Alphia 2 5chflohoven 2 2e klasse Gouda 4 Gouderak 1 4 15 uur Mooidrecht 2 Waddinxveen 2 te klasse A O N A 6 Bodegraven J 4 uur Waddintveen 3 Gouda 5 Aiphii 4 Lekkerkerk 2 12 uur 3e klasse B Schoonhoven i lekkerkerk 3 12 uur G S V 4 Haastrecht 2 1130 uur Gouda j Moordrecht t 11 45 uur Gouderak 2 Zevenhuizen 1 Overzicht Wie legt t lood e in III üt tn wie in lil Olympia offifieus kampioen De hpaiMimg nadert met rasache sehie den haai hoogtepunt Nog twee distiicts kampioen ontbreken p de rol doeh v ol gend week wordt toch reeds met de wed slryden om hel kampioenschap van Neder land begonnen Na dt tegenvallers du A D O en V U C de vonge week boekien is dt wedstryd lussehen beide clubs welke m igen wordt gespeeld aardig a in span mng ingeboet Daurby komt nog dat Spar la papieren geweldig omhoog zyn gegaan en piaetisch gesproken dan ook deze Rol lerdamsehe club het kampioenschap niet meti al ontgaan Sparta U V dat is nummer een tegen dito laatst maar we ge looven nut dat de geblokte Utrechtenaren voor en verrassing kunnen zorgen doth ich 7ullen moeten voorbereiden op de degr ïdatiewedstryden Als V U C bovendien van ADO zou winnen dan i faparta of iicieus reed kampioen De overige wed slryden der Westelyke eerste kiasgers zyn van alle belang ontbloot 1ji het Oosten woidt e n eer be angryk tryd tusschen de rivalen Z C en Go Aheid gelevtid l e koekmenschen slum n iet betei voor en ue Zwollenaars zoudt n per e moeten winnen om hun aaJisprauk m ie eei te plaats te ioen blyven gelden Voor de onderste pluatiien m de dne diitncten buiten de Westelyke zyn nog candidaten te over In oiue omgeving i het morgen de laat te drukke voetbal Zondag Alphen beduit de gewon competitie met een wedstrya tegen Schevenmgen en hoewel deze van geen belang meer is zullen de Alfthenaar ei misschien toch pi s op stellen dat het by de eene nederlaag al blyven Alphia i reeds uitgespeeld zy heeft de vonge week met ï 1 over Hillinen ge egevierd en krygt precies in het midden van de rangiest een plaats Bodegraven is voor de derde klasse B thuis reeds uitgespeeld en t zal verder van de prestaties van D H 3 afhanflcn öf zy HFLI N i WILLS Ofschoon de plaati van dtn wtd tiyd Nedeiland Amerika tdmne niel direct vastgesteld 1 geworden lafe het votir de handdat het terrein van de MJl F S ii Schevfningen ook v joi dezen wedstryd aanf cwezen zou worden H tgeen hel hoofdbestiu ruan ook definitie e Uan heeft Op Zat dag 11 Mei spelen me Cross en mej Morleti Zondag 1 2en Maandag U Mei me Will en evenetns de e beidg peelstertegen een nadet te foimeeien Netleilandschdamespiofg waarvan de teist plaat eii telhg ingenomen worden looi mej lïtuman tn mej Rollin louqueitiut en de dei ue óf dooi mevr Sti oink of dooi lufj aiIers iioeilijkbeNfkn k iiiL Me I o in d rad itit 7iet maai een Bodegraven 14 5 1 8 il 2 4 DHS 11 O 9 42 1 Nil wil htl toeval dat DH S nopr twef maal tegen fachoonhovtn moet pelen wau an moigen het eeiite treffen op het te reu der Spoittlub p lal heeft hlaagt DM S ei m de wmnen en dat at omdat Schoonh ven tegen Coal en Bodegiaven ook teiï j viel 70O n groote veriassing met zyn waar door tlan vve i vyf clubs waaiondei ook O NA in i vaar komen In elk g val za de ntmoeting O N A Bodegiaven nog ai gioot belanj kunnen yn Bodegiaven he f nog kans momenteel e enveel pmilen ON A lebehakn indien het liedemvond t l trecht Ie behandelen protest door Bodf j taven ingediend na den wedstryd frun Valia Bodegraven 2 wt idt toege l 7en In onz Pypcnstad is er in dt derde kl i voor Olvmpia en tj S V nog spanning gr noeg De Sportterieiners krygen l tiecht i bezoek en we mogen wel aannemen afgaan de ook op de 8 3 ov rwinning die Olvmpi in dt Domstad reedi Ijehaalde dat de G u wenaiis weer voor een ovei wmmng zu en orgen Dat kan ook best Boven lien als Zeist er m mocht slagen van Holland tt winnen dan is Oljmpiakampioen M ia of die verrassmg za komen G S V ontvangt 1 S V die nog een plaatsje lager staat dan Culemboig maai laarom een met gemakkelijker egenparty al zyn We vertrouwen dat tie Gouwenaai V eer hun bebte beentje voor zullen zettei dan kan morgen de laatste plaat verlaten worden welke dan door Utrecht aange nomen dal zy tegen Olympia verliest 001 een slechter doel gemiddelde bezet zaL v orden afgezien no van de moijelijkheKi dat ook Kampong wc i zal verhezen m welk eval GSV kans naakt twee plaatsen tf tygen De laatste AvedHtiyden kunnen ook hici zeer interessant worden aangezien Utrecht tn Mooi drecht heeft rog drie wedetryden voor den boeg waarvan die morgen tegen D O S B wel verloren zal worden De reserves motttn nog velschillen Ie vvedstryden spelen Olvmpia 2 zal de kam pioen iUusies van de Rotterdanunt weef niet kunnen verstoi n terwijl Gouda 2 van R V C 2 moet wmnei om haar kansen te doen geiden Ln dan zal V 1 O S 2r GDU H 2 d beslissende wed irryd wel eens kunnen worden De Bodegraven le erves b slwten 1 tt eizoen en die van O N A maken kenni met V 3 terwyl de retummatch dan nog rest G V B Gouderak kan de eerste kampioe xyn Een dan Lekkerkirk 6f Al phia 2 óf Olympia 3 TVee belangrijke vvedstryden pr Ken er op t progi anima in de eerste klasje éen en m de tweede klasse eén B j Lekkerkerk 1 Olympia 3 zal wordt n mtgranaakt of de GouwenateB nog mee mogen doen m den stryd om het kampioenschap Wordt er doo Olympia verloren en we achten dit he meest waarsch inluk omdat dit ook op hei Sportterrein het gewal was hoewel OIjW pia 8 zich den laatsten tiid van n goede zijde liet kennen dan kan Lekkerkerk zich I nog geen kampioen noemen want Alphia kan evenveel punten binnenhalen wwrtae Geprobeerd Pallieter foone Galaffc rs was in dienst ondei de kanonniers en van klaie werken met h t kanon i loone zoo ervaren en vermaard geworden m t drinken dat twee van z jn officieren een weddinv deden ov i 1 mt Ik wedde zei tie eenen lat Poone dien Vodbak vol bur ou uitdrinken zonder van zynen mond te leggen 1 n t kan met zyn zt i den andere licpoelbak houdt ttn minste vyf f toop Z 1 oiit wierd bygeroi pen maai i r dat hy t aaiiveerdt loone bekeek nt keer V ft dim spoelbak en ging tr mee naai di keuken Achter een puir minuten was hij wee ie k 7al t riskeeren zei Toone m lyiironk den bak tut t laatste diuppelkeii uit Maar Toone zei de officier wat hebt ey daar t rst gaan doen ln iv keuken zieru k Kupittin zt i lome dn bak zag r l lui 1 g d bednegtlijk uit tn om u m getn c ntusie te brengen k bt b erHt n krer lai U ibof ren uit leutt I etivoudife vraag Getuig spiak de presul it van i leelitbank je moet my nu eens nntvviordtn p Ie viaag of toon je tie straat overstak met het kmd op jc iim eji de auto van ik Hchter ijde kwam en de slee per swaf en van de linker en de auto de tram wilde ooi by rydtn en jo den b klaagde tu ehen ik tl am en den sleepeiswagen gezun hebt t waai en wanneer je hem anders g zien hebt n al of nut by de tram of by len slecpem wagen of by een van de tvv6 of vóór ip nniydmg en of de auto eerst de tram raak te of eerst den sleeperswaagen tf beidp tegelyk of hoe het ei enlyk piecie wa Raadsels voor de Jeugd Oplossingen van It raadsels van vorige wtek l lof4np t tol bom pol Oost West thui b siHaastrecht 1 Gulpen I Je mond mt t t inden r Alh hy 7yn hot ld hu U n ht t m il lam steekt II piys 1 by Utmg tfn deel gevali n lan lOPIt ROl I OFs I i rgemee lei Mai t nssingrl 2 Nivuwe Raadsels 1 X moeityk om te draj tn X om in te ovtrnnchlin v een leel van een hui X X wat bovwi ik h 117 i t steekt i t en inder wtjmd v r g wis tp It kruisjes 7ijn vim links biven naai ittht beneden en van links beneden iiiiai rechts boven een periode vviir ledei 7ich over verheugt 2 een wapen een plaats in Gelderland X jeta waarmee men eet een gro te tydniimte X een lichaamsdeel X een telwoord X een plaats in Nooid Holland X iets dat door kltiiic heien gemaakt wordt Op fit kruisjes een plaats m Niderlund j 4 5 telwoord 2 3 1 lichaamsdeel 1 2 H 4 fi bouwmateriaal 1 l en beieren voertuig en een gii ene vink te vormen samen e n met al te gr ot werk Ik beeti uit 10 letters en bt n ttn ver V oermiddel 4 5 een deel van het hoofd 12 kan vliegen en Siteken ï 7 10 ii IS een deel van een hui I Maak uit het woord spreeuw 20 aii dere Met w lydl het my Met h beschut het myn tuin Wet m houdt het ons in het leven Oploshingfii inzenden aan de redacti van Ie Goudsche Courant Markt 31 Gouda Meisjes en jongensmoeten ud zy zyn ipgevi penode van 14 dagen na heden Op de enveloppe op den buitenkant vermelden Pryivraag 4 Alleen abonné a op de Goudach Cburant kunnen aan deze prijavraag mMdoen Prijsvraag No 11 Een klank dreunt door het land TIKIflMEIHElf voor muur en wand JAN VANDERLAND De Broolsle Sorleeriiii Overhemden Binders Sokken enz vindt U bij C A B Bantzinger Markt 18 19 zie de Etalages Mi = RUIiyiE r sorteerinq Dames en Kirilerlioeiltii Groote tn kleine malen N V TRIET ï li l4J mLER Lange Tiendeweg H GOUDA BRONCHITIS Hoest Asthma Si Hl ll cht I t n gei i iig Ion n lo Ae gei et ni 1 leien uit piaiiteiii LiacL llykend i t Ij i 1 Lltent Ik lici iHt 1 w belwndul n i t O dagen begonn ik hoest minder Tiaal ryei a leni cl oei iny kraclUigci 1 0 I Ij 11 k zeti ei t aangetast wdiit k heb myn beroep p last an 3 gei hc un m eten opge en Dl minste bew g ng WH mij A II Ie Seiaiig B Igie VriaaL t tuil ie lUl bewy eii aiii i uitvinder de7er geneesmiddelen zelX den 1 iktti n ie iiielcijiiPt f IMMMA aai Ie f inia J il I SWBIl 1 ifd 1 8 Gui U Mdikt Kctteuiam VIRZOKKF DF 7IEKT l I IDH IJK N Tt Gl AFN want er is een speciale 1 10 lm re oor elke ziekte Boekhouden HandelsrekenenHiijiJelskennls Hindelsrecht Dplelding voor practijk en exifflen J L A BRAAK Laeraar M O Burg Maptenssingal M S S van Dantzig Nieuwe Zending Overhemden 8PI0I AL ADRES IN Hygiënische artikelen en PatentgeneeBmiddelen Consult ook per brief Mevr J DAM Goudschesiraal 7 ROTTERDAM Ontvanaan Stoffen en Stalen voor saizoan Groole voorraad Vraagt slalen Kleeding naar maat J VLAG Kuiperstraat 41 43 Vrij Huis met Tuin Voor buitenmensthen letr billijk een BURGERWOONHUIS TE HUUR bi eventueel koop is slechts f 1000 noodifi Te bevragen J v d BERG Zwarteweg Huize Mar 0 Telf 809 Vertegenwoordiger Groot Importeur van algemeen bekend VerbruiksartikelZOhKT voor GOUDA en Omstreken WEIIIIOOPER tegen vast salaris Geen vakkennis vereischl Alleenenergieke betrouwbare personen boven 30 jaar komenin aanmerking Be itlers van klein auto of motorrijwielgenieten voorkeur Brieven onder No 1161 bureautjoudsthe Crt Markt 31 30 Daar de fabricage van RADIO APPARAl EN onze meubileer aak geheel heeft OV0PVl0UgslCl ulle we alle voorradige goederen uit onze meubileerafdeeling uitverkoopen en daarin geen voorraad meer jaan houden doch ins met eenige agenturen belasten waarop we naderin dit hlad nog terugkomen = Tegen ongeloofelijk lage prij en worden UITVERKOCHT de nog AANV E7IGE MEUBELEN ala bufftftten dressoirs spiegels tafels stoelen complete ameublementen tapijten vaste kleeden karpetten loopers tafelkleeden divankleeden gordijnen vitrage matten cocos enz enz üiar we ONS PAND aan de Westhaven TE KOOP hebben ge et Makeliar 1 van Dant ig Wijdstraat en onze radio fabriek op een ander punt hetzij in of buiten Gouda vestigen uilen moet alles in den kortst mogelijken fllb zijn uitverjcocht Spoed U We kunnen slechts korten tijd ons hiervoor beschik baar stellen daar onze ladioalTaire ons geheel in beslag neemt Geopend voor dezen uitverkoop van v m 9 tot 12 uur enn im 2 tot 6 uur Verkoop a contant G DE RAADT voorheen Gebr de Raadt Gouda Westhaven 42 Oouda Nieuw SchouwbUPfl DINSDAG 23 APRIL 8 UUR HT LACHAVOND m het Ensemble JAQUES SLUIJTERS van Amsterdam OpvotnllÉ Vdii DE BIG VAN HET 168e Wcreldberoenide Oerklutht m hedniven door A MOU7 ENON Ut Bi i wordi ontÉroend Ie bedrijf De Bijl is mensch fteworden Deze klucht is in Nederland meer dan 2000 maal opgevoerd In dit snik Iredeii op Truus Post Marie Brankensiek Betty Ont Vink filK in Een Gulden per week naar de Spaarbank groeit aan tot I 280 na 5 jaren 605 10 981 15 1419 20 1925 25 2513 30 Breng HEDENAVOND tusschen 8 en lü uur Uw eerste storting naar de NUTSSPAARBANK OOSTHAVEN 12 Stel met uit tot fnorgen wat gij HEDEN verrïChten kunt PlaleelbUcfij IIIIB IIBllH D In verschillende afdeelingen worden GRVRAAGD Jongens en Meisjes ook voop oplaldlna aohlldoran 40 Aanmelden bij den portier Verlorenkost 7