Goudsche Courant, zaterdag 20 april 1929

7 W P f No 17051 ALBERT HEIJNI EENHEIDSRECLAME Van Zaterdag 20 tot en met Vrijdag 26 APRIL koopt U in onze winkels voor ÉÉN KWARTJE 3 2 2 2 l i V 1 1 1 I 1 1 1 1 Dadels of Groene ErwtenGrove RijstGlycerine Zeep Capucijners Mooie PruimenElemé RozijnenSundried Rozijnen Sultana RozijnenPruimedanten Tutti Frutli Groote Noten Holl Bruine Boonen Grauwe Erwten Macaroni Perziken Calif Peren Studentenhaver Extra Fijne Melange Choc V d Boterham Vruchtenpudding pond 2 pak Vermicelli 2 Patent Tarwebloem 1 Echte Javarijst 1 A H Huishoudzeep 1 bus Zaansche Koeken I A H Cacao C j ponds 1 Linoleumwas 1 Appelstroop Cereboszout potjes A H Wrijfwas 2 A H Mosterd pot Huishoudstroop doos A H Schoencream 4 rol Bo erhampapier Ciosetpapier 1 flesch Brandspiritus 7 Heerlijke Plumcakea 6 A H Chocolade Keepen 2 stuks A H Karnemelkzeep 1Ontbijtkoek Zaansche Molen V2 pond Zandringen li Bitterkoekjes a Borstulevellen ï Sterke Pepermunt j Pralines Vz Nougatbalons V2 Advocaatboonen Vi Rumboonen 2 Flikken 3 ons Bruidsuikers 3 Witte Hagel 2 Toffee s 2 Coronabonbons 2 Melangedrop 2 Butlercreampastilles 1 Likeurbonbons 1 Thee 1 Not muskaat 4 pak Delicatessepudding 3 Aardappelmeel 3 A H Zeeppoeder 3 A H Lucifers 2 W Hagef of Orm Sohaoht en Or Een mfemorandum der Sovjet deleRal kiezüiffen in Italië en de De beide Duit iche ilet kun ligen de dirfcteur van de Duitacho Rüksbank di Sohach en Ir Vögler veruefdeii gisteren te Bit lijn om de leden van liet Rykskabinft in te lichten i vt i den stii i i der onderliaode iii en des deskundigen te Parys ij brachten UI het bijzonder rapport uit over do beteekctiis en de bohandeling van het Duitsche memorandum en de düokundigen constateerden daarbij dat geon politiek doüh slechtï conomiache punten in net memorandum waren opgenomen Verder con tat crdeii zy i at het gedeelte van liet memorandum dai volgens erklarirgea van andere yde en politiek karakter xou dragen noch in de tub commisriie noch in de plenaire conferentie is behandeld en aat het memorandum evenaln de overige memorandi als bahib voor de be = prekingen zou dienen De ministers namen kenni van het tau orten De taak van I ord Revelotoke op de conferentie an deakunoigen te Parys zal na ii i it Londen worut ycmeld voorloopig worden waargenomen door den tot nu to plaatsvervangenden afgevaardigde Sir Charles Addis Het tilaat noy niet va it ot een opvolger van Lord Revel stoke oenoemd zal worden De diplomatieke niedewerker van de Muiiiing Post meent echtei dat hft de badoeling is dat tot opvolffer van I rd Revtiati kt wordt benoemd Sii Bassïl Blackctt ALBERT HEIJ Gouda Grootste Kruldeniersbedrijf in Nederland Markt 51 Het adres voor alleen prima kwaliteit R 9 24 Wenken aan het Publiek Er is maar een adres voor ZOOLLEDER en SCHOENREPARATIEen dat is en blijft bij F FLUX wanj daar worden Uw schoenenmet hout gepend of gelijmd naar verkiezing wat voor het schoeisel noüdig is 30 Aaobc Talend Kunstwerkplaats en Beeldhouwerij Ontwerpen Teekenleeraar Voor alle voorkomende werkzaamheden beveelt ondergeteekende zichaan 25 h OIEHN Beeldhouwer Boomgaardstpaat 40 == aOUOA = Promple beiiiiiig Billijke prijzeo pe Sgvjet dïilcgatiu Jip f ï ftve K n memorandum uiteengezet haar zii ii wijjie er de verwiipinj der Kussi ch iooistellen Volgen dit memorandum a ei voor de verwerping geen enkel steekhoudend argument De hovjet delegatie constateert dat een Ujrmeele stemming lie de meeningen di gedelegeerde of der regeering weerbpiegelt niet heeft plaats gehad Hoewel een en ander haar or toe zal moeten breng n verdei met met de commissie mede te weiken blijft de sovjet delegarie niettemin aan d bes prekmgen der commi sie deelnemen Hierbij laat zij zich uitsluitend leiden door lie overweging dat yy niemand aiinleiding wil geven de vrucnlL oosheid der Volkenbond sbespreking in toe te schrijvui aan de afwezigheid van de sovjet delegatie Zy hoopt dat de staten onder den druk der putilieke opinie en mui de eischcn der aibeidsorganisaties zicii genoodzaukt zullen 7ien wezenlijke vern inde ringen der bewipeningen tot stand It brengen waarbij ij onvermijdelijk weer zullen moeten terugko men op de voorsteilen door de Russen gedaan Drie en twintig delegaties hebben te Geneve de conventie over de valache muntery F FLUX Prins Hendrikstraat 110 Tel 833 Lederhandel en Mr Schoenmaker Schoenreparatie orilt gehaald en weder Uhuie b sarf d M JOIDSCHË FRUITHAIVDËI ld Flpr LANOE TIENDEWEO 27 BLAUWE DRUIVEN SINAASAPPELEN CITROENEN MANDARIJNEN TAPELPEREN TAFELAPPELEN BANANEN KAAPSCHE PRUIMEN TELEF 31 fa V0 rraa4 NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDADELS POMPELMOES STUDENTEN HAVBR VRUCHTEN IN BUK VRUCHTEN IN GLAS DIVERSE SOORTEN NOTEN BUSGROENTEN merk Sleutel Fa P J Ravet sn Zonen Schilders Oosthaven 65 Tel 280 OOUDA rt Loop niet langer met pijn C p laat bij ons Uw sclioenen maken 20 G v d LINDEN Zn Tel 6740 Goudsche Singel 239 Rotterdam bij de Boschjeskerk Twcp ongelijke schoenen maken geen paar 25 Schffcmnaaü Schoonmaalcartikelen H Carbolzuur Creoline en Lysol Sla dit niet over De bimienkiuit van lie sluiting is mi chien nog mooier dar den buitenkant veitelde ze Het is door ten bekend kunstenaaigemaakt Staunton Heath peuterde eerst onhandiy aan de sluiting alsoi hij deze niet kon openen tenslotte gelukte het hem Het is schitterend zei hij ooral hetemaiUewerk is Hy hield eensklaps op enstaarde met een vreemd licht in zijn oogenin het beursje Toen klapte hy het haastigdicht en gaf het aan het meisje terug Zijnoogen Waren met een vreemden vragendenblik op haar gericht O maar ik heb nog niet betaald riep Dora die niets van liet eigenaardige gedragvan Staunton Heath gemerkt had Ze opende het beur sje om er geld uit te halen Plotseling bleven naar oogen evenals die van Heath rusten oo iets in de beurs en er kwam uitdrukking van schrik en verbystefin op haar gezicht Wat 13 er kind vroeg Lad Kenardverschrikt je Mjkt of er iets vreemd ge Neem des morgens na uw ontbyt en s middags een uur vóór den hoofdmaaltijd één eetlepel Sanguinose en gij zult heel spoedig de goede gevolgen daarvan ondervinden De Sanguinose wordt door de zwakste gestellen verdragen Zü vermeerdert de roode bloedlichaampjes en voedt daardoor uw zwakke zenuwstelsel verschaft U eene algemeene levensopgewektheid en neemt met vaste hand de oorzaak weg van vele kwalen die allen samenhangen met zwakke zenuwen en arm bloed SANGUINOSE kost per flesch ƒ 2 6 fl ƒ II 12 fl ƒ 21 SANGUINOSE is te verkrijgen by Apothekers en Drogisten SCHOENMAKERIJ H V d POOL RAAM 107 109 WACHT Ü VOOR NAMAAK VAN DAV Jc Co Do Riemerstraat 2c 4 Den Haag Voor Lips Brandkasten en Slotonfatrie I IS DE AGENT P EOiro Pz GOUDA Abonneert U op dit Blad VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlichtingenbladen en Tarieven en Voorwaarden op schriftelijke aanvraag verltrijgbaar bij den Afdeelings Secretaris den heer J J Rijksen Markt 46 Gouda 20 HET ADRBS VOOR Kantoor en WInkeljassen 20 ANTON COOPS Is D Klein Winst Kort Tl nd0vires S2 Goudi Drogist Wijdstraat Sponsen en Zeemlappen 40 DE BEESTEN ZIJN VET so VETTE VARKENS ia HOOFlj JS dar Groote Goudsche Verloting ten bate van een Ziekenhuis Ban den Graat Florisweg Goedgekeurd bij KoninkI Besluit van 17 Dec I92M No 92 S 2e prijs VIER BESTE KOEIEN 20 000 Loten Prijs per lot f2 Piano Radiotoestel Trapnaaimachine 15 Naaimachines 15 R jwielen 15 gouden Heeren en 25 geuden Uamesarmbandhorlogts 25 nikkelen Koffieserviezen 100 Theeserviezen 100 gouden Vulpennen 100 Carbid Fietslantaarns 100 eikenhouten Bloemtafels 100 nikkelenHeerenhorloges 100 koperen Bloempotten en 100 koperenRuokstellen Totaal 800 pra chtige prijzen TREKKING ZONDER UITSTEL OP 25 APttIL A S lot a f2 plus porto en trekkingsiijst f 2 25 loten a f2 f 4 25 loten a f2 f 6 25 5 loten è f2 f 10 10 10 loten a f2 f2U LOTEN OVERAL VERKRIJGBAAR Te Oouda bij C Moons Graaf Florisweg 83 Postrekening No 1462 8 J de Weger Nieuwe Markt 17 Louis Bisschop Turfmarkt 12 Mej M Ponsioen L I iendeweg 62 Fa Peelers Markt 20 A Zoet St Anthoniestr IP J Verkley Bleekersingel 79 K K Leesvereen Westhaven 27 R K Volksbond Westhaven 46 Gebouw St Joseph Gouwe 93 P v Loon Spieringstr 71 1 C V Ham Walesteeg Fa Cuypers Gouwe 26 Arts L Tiendeweg 17 Ponsioen Kleiweg Fa Bloemen Kleiweg P v Sevenhoven Ridder v Catsweg A A Slootjes Raam 311 U Verbey Achter de Vischmarkt 78 te Schoonhnven bij H v d Aa Haven 46 J P Caboort Oude Singel 134 te de Vlist bij G Uitenbogaart Ie Bergambacht bij I A Duhen Hoofdstr J H de Jong Kadijk te Vianen bij P Kenswoude Varkenmarkt 658 te Stolwijk bij G J de Roo Stationsweg 85 R C van Zanten J J de Vreugd te Reeuwijk bij C Schalkwijk Scheepmaker te Berkenwoude bi K Markus A Boom 114 TERMIJNBETALING Fa STEmiFELO Gouwe 123 bericht de ontvangst van een RUIME KEUZE == Dames Heeren en KinderMeeding Karpfitten Vloerzöilen Meubelen enz enz T DE KAlMPiOBN HALT verkoopt büna voor ni e fi zij Rgwielen en onderdeelen Iste klas rijwiel met orig freewheel bandrem en kettingkast Spatborden per stelOrig Michelin buitenbOrig Michelin binnenb 1 jaar garantie Solutte per tubeLederen Heerenzadels Gloeilampen van 5 tot 50 kaars met volle garantie 1 jaar garantie f SQ Buitenbanden prima f 1 25 Spatborden per stel O 6S rlS Ü Orig Michelin buitenb uO Celluloid sturen 1 75 Pedalen prima per paar 1 10 1 20 0 06 1 95 Bellen reclame 0 19 Biiuieabanden 0 65 Kettingen 0 98 Kettingkasten 1 49 Reparatie vork in prima 1 75 0 89 Verdee lijn al onze artikelen tegen de scherpst concurreerende prijzen Let vooral op het JUISTE ADRES iDE KAMPIOEN 88 GOUDSCHEWEG 88 Rotterdam 3e huis vanaf Lange Warande M H handelaren genieten groote korting 665 50 Bestel UWE MAflKIEZE N aan het concurreerend adres J F RE liEYi ZOMEN Vearstal 30 Telefoon 494 Gouda 20 68 Jaargang Maandag 22 pHI IS29 mimm courant NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BËRKËNWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK tiAASTEECHT MOORURECHT MOERCAPELLE NIEUWE RKERK OUD ERKERK OUDEWATER REEUWLFK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Dit blad verschijpt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVKRTBNTI£PRUSi Uit Gouda en omstreken behoorenda tot den UzoTgkruïg 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den beiorgkring 1 6 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 büslag op den prya Liefdadigheid advertentien de helft van den pr js ABÜNNKMENTSPIUJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagblad per kwartaal ƒ 2 Q per week 22 cent overal waar de bezorging per Looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MAUKT 31 GOUDA bij onze agenten en loopeis den boekhandel en de postkantoren Ome bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Hedactie Telef 83 Postrekening 48400 INGEZONDEN MEDEDEËLINGKN 1 4 regeU 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Ov de voorpagina 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeel ingen bü confcract tot xoer gereduceerd n prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vöór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te 7ijn lijk liuwelyk een ter erkenning van de k kelyke in steilingen on het tieheer der kerkelijke goederen en een öp de vrye uitoefening van de toegelaten eere diensten Daarna overgaand totide econoniLsche p piitiek zei de koning daf de regeering bi stendig elk initiatief zou steunen dat er op uit IS de industrjeele on landbouwproductij te verbeteren en uit te breiden van de Maatschappij voor Tuinbouw en i lantkunde te R tterdam Prins Hendrik Ie Lugano Men schrijft uit Lugano Woensdag bezocht de Prins der Naderlanden het Hollandsche clubje op ztJn weküiyksche byeenkomat in het cafe Huguenin waarby Z K U zich met eik der aan witizige landgenooten eemge oogenblikken ondei hield De verjaardag van Z K H werd aangevangen met een receptie in het Hotel Bristol waar zeer velen van de gelegenheid om Z K H te compliccnteeren gebruik maakten Baronesse van Wassenaer en de Consul der Nederlanden boden den Prins een noenmaai aan in het Hotel Splendide waarby meii i aanzaten de zuster van den Prin de Groot Hertogin van Oi denburg en hare dochter de Erfprinaes van Waldeck en Pyrn ont H M gpz mt te Bern meviouw Do ide van Troostwijk en enkele leden van de ederlandsche kolonie in Teasino De kolenafopraak Mededceljngen van Duttache ijde De berichten uit Nederland over het tot stand komen van een overeenkomst tut chen de vertegenwoordigers der Nederland che staatsen particuliere mijnen en de Steenkolen Handelavereeniging als vertegeim oordigster van het RijnschWestfaal sche kolensyndicaat worden thans naar de Telegraaf verneemt van Duitsche zyde beV eatigd De overeenkomst heeft slechts betrekking op de Nederlandsche markt en rdet op den afzet der Nederiandsche mynen in t ge Sd van den Beneden Rijn Verklaard wordt dat nien hier te doen heeft met een overeen kom t ummU dexe ia den algNpfteeiMiL IlM del wel meer gebruikel k is Nadere 1be richten of de overeenkomst te ens betrekking heeft op gebiedeverdeeling binnen de Nederlandsche markt dan wel op een contingenteering van den Duitachen uitvoer naar Nederland waren voorloopig niet t verkrygen Werkgeveru in hotel restaurant eu cafébedrijff In beginsel besloten tot het stichten van een vakschool De Nederlandsche bond van werkgevers in hotel restaurant café en aanverwante bedryven heeft zijn jaarlijksche algemeene vergadering gehouden te Rotterdam Als bondsvoorzitter werd by acclamatie herkozen de heer J V van Hanja eigenaar van het hotel Zeerust te Scheveningen De heer A W Volmer directeur van het American Hotel te Amsterdam werd ala bestuurslid herkozen en de heer O Bouwman eigenaar van het café restaurant De Potil te Groningen lid van den gemeenteraad aldaar gekozen in de plaats van den heer M Vermeulen te Leeuwarden In beginsel werd besloten over te gaan tut stichting van een vakschool voor het hotel en cafe restaurantbedrijf waarvoor een eerste som werd gevoteerd loot die op onverklaarbare wijze nie voorzien was van een valscherm trachtte tydens het dalen uit de machine te springen waartoe hij de stuurstoel verliet en op de linkervleugel van het toe stel ging staan Onder het gewicht van zyn lichaam kantelde het vliegtuig en stortte naar beneden De piloot werd onder het vernielde toestel begraven en via s op slag dood Vele toeschouwers hadden het schouwspel gadegeslagen Ken gerechteiyke en militaire commissie i telt een onderzoek in SPA JE ycl M n in Spanje en Portugal Schepen vermist Ken cycloon heeft in de Ziiidelykste provincie van Portugal Algarve en m de Spaanhche havenplaatsen Cadiz en Gibraltar groote materieele schade aangericht Tot nog toe worden meer dan vyftig visschersschepen en één stoomschip vermi st Waarschynlijk zijn er vele dooden en gewonden te betreuren Een geweldige boschbrand Vier dorpen in de asch gelegd Gisteren is op den Monte El Dualle ten Zuiden van San Sebastian een groote boschbrand uitgebroken die oversloeg op de aangrenzende heuvels en de dorpen Kra tegui Andoain Almaana en Villabona De bewoners moeaten m allerijl hun hoeven verlaten die vlak daarop in de vlammen opgingen Ondankh de inspanning van de brandweer die door de bevolking e de illeryl ter hulp gesnelde troepen krachtig gesteund wordt breidde het vuur zich gistermiddag nog steeds uit Met groote golven rolt het als het ware verder De sterke rook is zon verstikkend dat ook verschillende dorpen die niet door het vuur zijn aangetast ontruimd moesten worden De Noorderapoorvveg en ander lynen hebben het verkeer moeten staken omdat het vuur de baan bereikt heeft Telegraaf en telefoonverbintlmgen zyn tengevolge van den brand verstoord Van persooniyke ongelukken is tot dusver nog mets bekend VEB STATEN Emstig bouwongeluk Zaterdagochtend b ak tydens c e werkzaamheden aan het 24 verdiepingen hoog nieuwe ebouvv vai de We tem Union in iet zuidwesten van New York een kraan waaraan yzeren balken werden opgetie vchen ter hoogte van de elfde verdiepint Vier arbeiders weropn gedood vyf werden onder de brokstukken bedolven en korden nog niet worden bevrijd Verscheidene pfr sonen werden gewond Vögler ta Berlijn De valsche uiinterij De veiverzoening met den Paus geteekend Onder hen jvas ook de Suvjetdelegatie Namens Nederland werd dit verricht door mr A baron van der Feltz BUITËNLANPSCH NIEUWS DUITSCHLAND Prins Heinrich van Pruis n overleden I rin Keinrich var Piuisen i aan e Ti longont iU king op yn landgoed iiemine mark Kckemfbrdej in Steeswyk Holatei i ep Ö7jarigeii leeftijd oyerieden l rin Heinrich van Pruisen was een bif e der van den ex keuei Hy werd gebor e te Potsdam op 14 Aag 1862 Na ijestudeenl te hebben op het gymnasium te Kas eJ tiad liij in dienst bij de niirine In 189i wen tii bevorderd tot scbout bij nacht In 1H97 gin liij met den kruiser Deut chiand na ir Oost Azie waar hij in 18ÖK belast werd met het bevel over het Lruipereskader in Üo1 Azië In Dec 1S99 A erd hij vtce admiraa Na in 1900 teruggekeerd te zijn w rd hij Ih l volgende jaar tot admfraal bevoiderd In 1906 we d hij chef v xr het n arinastation in de Oostzee en in 130ö hef van Ie actiev slagvloot Hij nam ia 1909 zijn o itslas en heeft m tien oorlog geen commando geh id N a de revolutie trok hy zich terug op znn buiten Hemmelmark bü Kiel ENGELAND Door den trein verpletterd Drie stachtoffers Uit Sheffield wordt JBuneld dat aan deu onbewaakten overweg Wl Wooley Wood een ernstig ongeluk is gebeurd Drie meisjes die arm in arm liepen en van een dancing te Sheffield naar huis terug keerden passeerden den overweg De meisjes waren wat luidruchtig en bemerkten daardooi blijkbaar niet dat een trein naderde Het schynt dat het drietal toen plotseling de trein op korten afstand zichtbaar werd van streek geraakt is Ooggetuigen verklaren tenminste dat de meisjes atofatjjf bleven staan en enkele oogenblikken later door de locomtief gegrepen en vermorzeld waren Een spoorwegbeambte die op verren afstand het ongeluk gezien had werd daardoor zoo aangegrepen dat hij een zenuwtoeval kreeg en naar een ziekenhuis moest worden overgebracht De machinist had al het mogelijke gedaan om den trein tot stilstand te brengen doch dit bleek op een dergelijken korten afstand niet meer mogelijk TSJECHO SLOWAKIJK Een militair vliegtuig verongelukt Zaterdagmiddag is een militair vliegtuig dat van Neutra in Slowakye naar Presburg vloog verongelukt Reeds een kwartier na den start begon het geheel nieuwe vliegtuig te dalen en verloor zyn evenwicht De pi Dit is de eerste maal dal Ilusland een te Geneve gefloten Volkenbond convei tie teekent In zyn sluitlngsrede onderstrcei te de voorzitter Po fpuil de beteekeni s van dit nieuw internationaal verdrag en 4prak r zyn voldoening over utt dat SovjetRu land zich onder de ta ryke staten bevindt uie terstond au conventie hebban geteekend De By de openiiiy van de 28e witgevenH periode lieeft de Italiaansche Komng eon tioonrede gehouden waaiin hij begon tr lierinneret aan de woorden van iijn groo Na gewezen U he ben op het machtig werk verricht door de BINNENLAND Hofberirht H M de Koningin Moeder ia voornemens m op een van de eerste dagen der tentoonstelling een bezoek te brengen aan de van 24 28 April te houden bloemententoonstelIing uitgaande van de nfdeeling Rotterdam Zeggend dat kracht en rechtvyaidigheid de grohd slagen van etn vrij bewmd zijn be prak de koning vervolgens de hervorming van de wetgeving en voegde er aan toe Li d toepassing vim het eoncoidaat met den Pau selijken Stoel een nieuwe reeks wet gevende maatregelen zal eischen Ue regyering zal drie nieuwe wetsontwerpen indienen en wei een tot wijziging van de huwe lykswetgcving in verband met de erkenning van den effectus civilis van het kerk loof klonk door het vertrek en Philip die zich by Hairy gevoegd had naaat de stoel van zyn zU ter keek rond en nam geërgerd de afkeuring waar die zich op de gezich en der omstanders afteekende Hoe kon iemand toch gelooven dat zijn lieve Dora schuldig zou kunnen zyn aan iets oneerlyks Dat wat eenvoudig te belachelyk Er moet een verklaring vüor dit ailei zyn en het zou wel opgehelderd worden als Dora an haar schrik bekomen was Terwyl hy de kamer rondkeek zag hij opeens de gestalte van Pierce Ruthven leunende tegen de deurpost tusschen de beide kamera Er v as een vreemde ondoorgrondelijke uitdrukking op zijn gezicht en Philip s hart kromp ineen by de gedachte aan Iluthven s woorlen die reeds op den avond waar zy ge sproken walen bewaarheid te worden Ondergang zai volgen als ge mynraad niet aarmeemt ondergang voor U endie U dierbaar zijn Zoo ongeveer had Ruthven voorspeld en nu op de meeste onverwachte wyze was h t onweer reeds io sgebroken Wat moeten wc doen Marion fluisterde Hugh Kenard zijn vrouw in het oor Hyzelf scheen in deze situatie geen raad tsweten Ik zal Dora naar haar kamer brenge i antwoordde Marion eveneens fluisterend Het arme kind is zoo van streek Myn hemel Hugh ga en laat de menschen weer gauwgaan bridgen en vertel hun dat het een ongelukkig misverstand ia en dat het raadselwel direct opgelost zal zyn Doe alles om Andere oogen hadvicn zich nu op haai ge vestigd nieuw sgierige onderzoekendi oog en en ze was er zich angstig bewust va i Het scheen haar toe alsof ai die oogen haai beschuldigden Ik weet het met stamelde ze ik ikheb den diamant met gevonden Ik wist nieteens dat hy in myn beursje zat Een zacht gemompel steeg op toen d onduidelijk verstaanbare woorden tot ailen doorgedrongen waien Zij die niet bij het kaarttafeltje tonden en dus niet hadden kunnen gelooven wat Dora gezegd had vro gen het aan anderen De een keek over den schouder van den ander om maar iets e zien De toestand v a verby terend ge spannen Dora lievcj het was Lady Kenard die sprak zenuwachtig en zonder ha ir gev onezekerheid wees niet oo verschrikt kind eriniets bijzonders gebeurd heu ch kijktoch niet zoo angstig Ik kan me best voorstellen hoe het in eikaar zit Je raapte ergens de diamant op en dacht hem my vanavond terug te geven als iedereen weg wasEn nu ben je geschrokken omdat hij uit y beursje gevallen js Zoo is het nietwaar Lady Kenard sprak met al de spontane vriendelijkheid van haar hart Maar Dor i was te ontsteld om deze kans die haar werd geboden aan te grypen Als ze zichzelf meester was geweest had ze het gedaan Ik vond den diamant niet stotterde ze hijgend en naar adem snakkend uit Ik weet niets ervan letfl als een lach een gemompel van onge een schandaal te voorkom en Hugh knikte hy was het volkomen mt zijn vrouw eens en ging hoen om met groot lact zyn taak te vervulleA terwijl Marion zich over Dora heenboog en baar alterlei lieve dingen m het oor fluisterde Kom met me moe Dora liefste zei ze we zuilen er kalm over praten in mijn kamer en gauw genoeg de oplossing van di mysterie vinden Wees maar met bang aüeskomt in orde Kyk daar is je broer en Mr Sherard die zich doodelyk ongerutt over jemaakte Ik heb hun gezegd te wachten totik hun kan komai zegden dat je weer heeïemaal in orde bent en dat er geen reden mceiIS voor bezorgdheid En op deze üeve maniei werd het verby iterde meisje uit dekamer gebracht loen ze by de tusschen deur kwamen morst de kleine jnocessielangs Pierce Ruthven die opzy gin om he te laten passeeren Philip s oogen ontmoetten die van zijn vijand en door de briUeglaz n heen die erop berekend waren om a leemoties te maskeeren meende hy in di oogen te lezen Ik waarschu wde je maar jesloeg het in de wind De partij was spoedig afgeloopen Enkele oogenblikken later kwam Lord Kenard de kamer in waar Harry en PhiUj zich hadden teruggetrokken Ik zou wel eens willen weten zei hy opzyn onbeholpen manier of jullie tweeën erook iets tegen hebt cm mee naar boven tegaan en eens oVer de zaak te praten Iedereen is naar huis we zyn heelemaal onder ons Wordt venroigd beurd U FEUILLETON Ik begryp het met stamelde het meisje toen liet ze de beurs op het bridgetafeitje vallen op de dooreengeworpeii kaarten terwijl de inhoud uit het ta schje viel HET PROCRUSTES BED Uit het Engelsch van AUGE en CLAUDE ASKEW Bovenop SToen en glanzend in zyn gouden montuur lag de beroemde Bruigietowndiamant van Ladj Kenard HOOFDSTUK XXVII Nadruk verboden Dora dit is mijii diamant w iar heli je iie gevonden Lady Kenard nam het kleinood op en staarde er stom vei baasd naar Ja ging ze vooit dit is de diamant die Ikverloren heb en ik had niet meer gedachthem terug te zien Ze leunde terug in haar stoel en riep haar man die aan het naastbyzynde tafeltje zat Hugh de diamant is terecht Doriheeft hem gevonden Lord Kenard duwdezijn stoel achteruit en kwam naast zijnvrouw staan Het incident had ligemeeiw opschuddine gewekt en het spelen werd aan Me tafeltjes gestaakt Dora was spierwit geworden ze bewoog nerveus met de handen langs de rand van het speeltafeltje en zag eruit alsof ze zou flauw vallen Dora voel je je niet goed Harry ston 1 van zijn gtoel op en ging naar z4in verloofde toe Wel lieveling wat scheelt eraan Waar heb je den diamant gevonden Een plotselinge schrik greep hem aan Waarom was er zoo n doodsangst Dora s gezicht waarom was ze zoo spierwit geworden