Goudsche Courant, maandag 29 april 1929

Voor Schoonmaakopruiming TL Ll Tt rL Inkoop van Lompen Metalen Oud papier lll l NIIEl TlllDtriat 3 Tel 1 32 Gouda Flesschen Fabrieksopruiming h Te koop Een HANDWAGFN en een zoo £ oed als een nieuwe INVALIDEWAGEN M HBI I BBIHBHB i B i aBBI BBa H DE COMPONISTEN Drie nieuwe merken WAGNER 6 cent BEETHOVEN 8 cent MOZART 10 cent Deh Zandblad Geurig en Licht L BINNENDIJK Kleiweg 87 Tel 517 BEDWATEREN Des nachts door kinderen envolwaasenen Snelle en volledige genezing BEWIJS Ie Brief Ik heb een dochtertje van 14 Vj ia r dal eiken nachtin bed watert 2e Brief Door het gebruik van slechts eén enkele doos Uwer pillen 15 miin kind geheel genezen Mevr S te Luik Voor alle verdere inlu hlingen wende men zich lot den uitunder dezer ge neesmiddelen zelf den dokter in de mediciinen O DAMMAN de hrma J H 1 SNABILIE afdeeling P 85 Groote Markt 7 Rolterdam Verzoeke de ziekte duidelijk aan tegeven want er is een speciale brochure voor elke ziekte I bonneertl op litBla l Meisjes gevraagd IGOEDEWAAGFN s KONINKLIJKE FABRIEKEN 1 Zich te vervoegen aan het kantoor 1 Notaris G W Nagtglas Boot Het adres voor KANTOOR en WINKELJASSEN IS DE KLEINE WINST Korte Tiendeweg 22 20 ial op MAAND VG 1 i MEI 1129 do avonds half 8 m Hotel DE ZALM U loudi m liet openhaal Een Woonhuis en Erf atin de Bleekeibsing el no 73 mf t een gedeelte dei daai ichtei g elegen tuin Ontiunnd te aan a iiden Een perceel open Grond aan de Urelekade aciitei het ou t perceel gelegen Een Woonhuis en Erf Uwe SchiKiieii btliouilen liun waarde Indien zij goed gerepareerd worden Htt aangtwszaii adraa li = A PEROIJK = Qadiplomeard Schoeninakar Wirkplaits 15 Aaltjabakstaag 7 F W Raltzatraat22 aan de Ba Lnstia i no 1 Een Woonhuis en Erf aan de Kaïnemelk loot no 107 u huuid ooi f 2 50 pel week Allts te ouda gelegtn Betalinjï dei kooppenningen 1 i Jum 1929 Nadeie irdichtmgen ten kmtoie an den Notaiis Oostlia en ÏO J G vao Sent TIMMERMAN DUBB BUURT 9 TELEFOON 628 DOE HET NU Er zijn nog tal van liberalen die nog met zijn aangesloten LIBERALE STAATSPARTiJ DE VRIJHEIDSBOND Dat IS een verzuim hunnerzijds Het Bestuur der afdeeling Gouda rftept hen op het werken en streven dier partij te steunen door zich op te geven als lid aan het Secretariaat FLUWEELEN SIMGEL B3 Onivangon Stoffen en Stalen voop a s ixo n Vraijit stalen ==== bij da ===== Accu laden tegen 2 S cent 8 Adres C Ketelstraat 44c Fa GEZ VAN DANTZIG Hoogstraat VRAGEN legen a jnvang Juni een IMflnkeljuffpouvif met het vak bekend Voor ons atelier kunnen eenige NETTE LEERLINGEN Groote voorraad KleedinR naar maat i VLAG Kuiperstraat 41 43 Gaat gij Trouwen OOI een i oeóe A iL met gebiuik van piano vnje keuken en apaite kleedkaniet is hel eenige adien Het Vereefligir gsoeliouw Haarenstriat 6 Tel 357 Vraagt inlichtinj en b den C 0N lÉRC t geplaatst worden 30 Gemeentewerken van Gouda Openbare Aanbesteding hl KGlMrrSlH en WLTllOUDrRS van GOUDA zuHen op DI M A 7 MEI 1929 de ikimiddnK uui ten Gemeentehuize m het open i u 11 ichten aan te l estetien HET HEHSTEILEN AN DE WALMVUEN LANGS Uw adres voor yilSEII EK SOtKEli IS het Kousenhuis Prins Hendrikstraat 103 105 Tel 836 IS VRAAGT ZICHTZENDING DE R AM rUSStHEN NONXFNWATBR EN BOf EN TE GOUDA e ttk en t ek iimg zim van if Dlnsddg 10 Apul 1929 vei ki ijKbaal tni huie le v ui Gemeentewei ken Turfmaikt VI te Gouda te cn betalmg Bt tek en teekemng kunnen mik m ongeschonden st ia lUDA 27 Apul 1929 Buigemeehtei en VVethoudei i voornoemd KILO Kaasjes volvet m Rijlumerk thans AAn gulden per stuk Kaashandpl P G UEK 5 Gouwe 55 Gnuda PERTUSSIN het middpl bu Kinkhoest Vsthma en ziekten der Dropleri BET BUDWE Kir J C LANGEBAAR Gediplomeenl DrogiBt ni RG MARTBN S1NGF L 109 TH 739 Geldbelegging of Eigenbewoning TE KOOP AANGEBODEN nog 12 van de 42 te bouwen woningen op het zoogenaamde O N A terrein Stadsdeel Korte AKkeren 70 Bevattende begvine giond 2 kameis met su te gang met open tiap WC met w atei fipoehiig en keuken Ie ei liepng 2 skiapk tmeis met aokiei Alle k niiei ï en gangen vooizien van electiisch licht 1e ens aJle hmzen gemeenschappelijke poorten Koopprijs ƒ 3900 CONCURREEREND is T C REPARON KEIZERSTRAAT 38 VRAAGT STALEN ftpnr xiigxi kapitaal desgewenscht nadei overeen te komen N dei e anhchting n bu de bouwei J AN WINGERDEN Riddei V CatswegS TeKoon 99 Gvd HORST Tui fmai kt 42 Telefoon 816 Op het weik Telefoon 840 Genneentewerken van Gouda Openbare Aanbesteding BURGEMEESThR EN WETHOUDERS VAN GOUDA zullen op DINSDAG 7 MEI 1929 des namiddags 2 uur ten demeentehuize in het openbaar trachten aan te besteden Het maken van een hel en gewapend betonfundeering ten behoeve der Gem Lichtfabrieken van Gouda Bestek en teekenmg zijn vanaf Dinsdag 30 April 1929 verkrijgbaar ten bureele van Gemeentewerken Turfmarkt 50 te Gouda tegen betaling van f3 Bestek en teekenmg kunnen mits in ongeschonden staal worden teruggenomen tegen betaling van f 1 50 GOUDA 27 April 1929 60 Burgemeester en Wethouders voornoemd Woensdag 3 Juli is de dag van de stemming voor de Tweede Kamer Wilt gij steunen de door de liberalen voorgestane politiek die gebaseerd is op het beginsel van de vrijheid waarin aan de menscheliike persoonlijkheid een groote waarde wordt toegekend en die aan den Staat slechts een aanvullende taak wil zien toegewezen dan wijst de lijst van den Vrijheidsbond Uwe candidaten aan Die lijst bevat de volgende namen 1 Dr I H J VOS lid van de Tweede Kamer oud Wethouder van Amsterdam 2 C J VAN KEMPEN oud Gouverneur van Sumatra s Oostkust 3 Mej JOH WESTERMAN lid van de Tweede Kamer 4 Prof Dr B D EERDMANS hoogleeraar te Leiden 5 E M TEENSTRA oud lid van de Tweede Kamer C J ROOS burgemeester v Lekkerkerk Mr J RUTGERS wethouder v Amsterdam ED G SCHüRMANN Voorzitter Kon Ned Middenstandsbond A F STROINK Mevr M BOISSEVAIN PIJNAPPEL P STAPEL Mej LOUISE VAN EEGHEN Onthoudt den datirtn van 3 Juli en zoi t op dien dag aan de stemming te kunnen deelnemen Liberale Staatspartij DE VRIJHEID8B0MD tio 17057 08 Jaargang maandag 29 Jl iHI 1920 i X fSS m mm coirant NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BËR££NWOUDK HODEGRAVEÏ J BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK 8CHO0 H0VËN 8T0LWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eni Dit blad verschijnt daéelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Goud en omstrekan befaoorende tot den bezorgkring 1 5 renets ƒ 130 elke regel meer O2S Van buiten Gouda en den bexorgkruiigi 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer f 0 0 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den pru Liefdadigheids advertentien helft van den prtjs ABONNlJUbNTfaPUUb per kwartaal ƒ 2 25 per week r cent met Zondagblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 crait overal waar de bezorgmjj per Looper geschiedt tranco per post per kwartaal ƒ J 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MVKKl Jl 011UA by onze agenten en loopeis den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyka geopend an 9 6 uur Admmi tratie Tclef Interc H2 Ktidactie Telef U3 Postrekening 43400 INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regj 2 25 elke regel meer O 50 Op de voorpagina 0 booger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen bu contract tot zeer gerediiceerden prgs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soiiede Boekhanrtelar i Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags v6or de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzuurd te r n pie van i eonartlo ila Vmci s Laatste Avond maal Men laagde erin met veel moeite ook deze kopie te redden liet d uk wenl ichter zwaar beschadigd Len groot ileel van ite ryke oibliotheek iit ft men nog aan htt verterend voiur weten t onttrekken ioor de botk uit de vensteri 1 vvtrpen Naluuriyk htAben vele 7eldaanie tn kostbare exemplaren veel geleden Vt rschillerulc fresco van den Norberty ner pater t sser zyn verbrand alsook dien heele atelier I e vprmaarde schilder monnik wa 4 juial V iomemens een groote tentotm stelling van zyn werken in Voderland l 01 ganiseeren De ontwapieningsooininisivïe Ctotwapening en jjeoef ende legei i esei es Pi of KuIkois v ooi inki impm dei j ewapende reseives uit dat de mogondheden than e iHenlieele mcessies zullen doen Daarentegen verklaarde de Hool he ver l genwoordjger Sokal m te stemmen met het Amprikaansehe tandpunt i e AnitTikaHTK ht vcuegtnwoordigfi b de voorbtrMilendt üntwapt ninfe commif HiL Gibison liet ft we maak im er rei ds nieldiag ax eemgo jjr nd la eii ontwikkeld lu an fmitijft bpdotlin g n tot een werke ijke ontwapening blyk t e en Hij hu ft daai y aanife veii iJat Utze te linjitn htt wezcnlyke pif Kram bc vatten van len nituwen president der Vei ecnigde Staten olfjens de Umt che ju rs rookt Hoovir pmip over het n Kei UggpaLt geheel met hel Duit Ciie inzicht nanieiyk dat du tractaat U mpliLhling an dp moKendht deii m zich sluit om tnjn rtdeitoestand onmuBclyk tt maken dic gekenmerkt woidt dooi oorlog vo iustmg Men kan uit dezen oesjand alleen geraken door ren gemeensehappelyk besluit van de taten dip ove de grootste legermachten beschikke tot een werkelyke verminde ring van hun bewapf mrig Het dool moei yn zuo eei men n htn ala niogelyk is van den militairen dii n t te ontheffen en den ïv aien belastingdruk ala t kan te ermm deren President Hoov i ttchyiil het bij dn al ttmeene theorn met te willen laten milten fiij heeft zijn idmiraals bye ngeiüepen om tot ten techni K he baauiniging te ko Dien en in Gtricve heeft hy zich beieid Bïwnd vuur wWrortPre Wreenstenmitig iii7ake net kruiberprobleem waaraan de laatste vlüottonfeientie te Ueiieve clup öieuk hetft geleden Hij wil vaji een vast lelling dei getaisteikten i imitation liet meer weten maai ziel slethtt in een werkelyke vermindering reduction een em tig n Up tot oni wapening Hy ig be iLid de e ontwapening op alle klassen an ihepen ook ip de onderzee booten toe te passen L aarme netmt hy Ignnclit tlelling teg n hU tngelsthe argument dibuilschera spreken hier van uitvlucht dal ifdere vloot na r haar eigen bthoeft moet ainbouvven daar he geva i vin een ooi l g met Amenku denklbteldig i oodat ren volgens de t ngetschen niet naar de oiiderlmg verhoudmgtn behoeft te n n L e president i daaixmt en overtuig dat alle bouv programma s met elkaai in be litkkmg staan Graaf Benstorff heeft na de uiteenzetting V m Gibbon verklaard dat Duitschland un ontwapeningscoiiventie kan rx krachti gen die by een weyenlyke vermmdermg dei bewapening te land alle tiij het oude iaat Duitschland kan m dit opzicht geen ton tasie duen aang ien het reeds 1 ius J thu p auT 1 dt all i ie bij d Ltwapenmg tt and belanghebbe uh taten l ereid zyii hU V ilkinbonds patt uit te voe len en hun bevvapenuig te verminderen Wat betrttt dt geoelinde reserve i de Duit tht rtgttring beieid e n weg Ie zotkcii vvtiki liet mog elyk niuukt ook op dit gebieU u tiien temming It verknjgen lenslottp vtrkiaaide graat litinstoif dat fft mei groot belangsle ling de vraag tegemoet ziet welke concessies d mogend betlen eigenlyk Ixnlotld hebben De vPitt genwoordiger der Vtreenigdt StaUii heeft z jo zei hy terecht de gedachte van mar thandeeren atgtwezen doch zou de publie kt opinie dfci geheele wereld hei niPi as een soort handel beschouwen wanneer de coneeosies waar ee de tegemoetkoming der Vere nigde Staten beantwoord wordt op ttn geheel ander gebied van ontwapening liggen dan dal der g oefende rp ei ta Z i zou etn verheldeimg van den to stand en een besp iediging van hel werk ten zeerste bevorderd worden indien de gedelegeerden die zich tol conté leb bereid hebben ver klaard z u poedig moge yk Ie kennen geven op wek geibied zy conceosies wilen d ena Ik he h daar groote waarde aaJi zei hij omdat waarscnijjilijk niet alleen het doel van het werk dezer comniiöoie daarvan af hankely k is maai ook omdat naar aanlei ding daatvan myn legeeimg haar houdnijj l moeten bepalen De Nederland ehe gedelegeerde prof liutgere wees er op dat de Nedeilandhche dei g iie er lH l1t JM een zoo doeltieffend mogelyke conventie te erlangen Deze mtlliode die hij de maxima k noemt heelt geet sueceb opgeleveid loth dit wü met eggen dal de commLssie nu nia r met een tuinimuni ixbultaat genoe gen zal moeten nemen veeleer moet g tt tracht wolden de beperkuig toch nog op een ioo hoog mogelijk peil Ie brengen Len nii nimum conventie zou de bij eenroepmg van Ut conferentie wellicht niet rechtvaardigen Men moet rekening houdfn met de omstan digheid dat htt een ingewikkeld ot tcch nisch probleem gpldt in deze commi sie i let niet voldoende argumenten aan t voe len dit logibch onaantaotbaar zyn aange len onweerlegbare argumenten vaak hun invloed pas na ze i langen duui do n gfcl ten Na uitvoerig het veiband tiisschen de geoefende reserves en het opgeslagen mate naai te hebben uiteengezet betoogde de Ne derlantlsche gedel gttrde dat een conventie uip de geoefende reserves buiten beschou w in laat slecht etn zeer onbe tee kenende waaide heeft vooi de daadwerkelijke beper king der bewapeningen Volgens den heer Kutgers zal de dag vvaaiop lie tegenstandera van e n beperking der geoefende reserves hun standpunt zul len laten varen een historisch moment ge BUITENLANDbCH NIEUWS OtllSCHLANU bmutig ongehik bij auto wed tryd By een automobie wedalryd op den weg Stendhal Dahlem heeft Zondag naar de t ourant verneemt ecyi ernstig ongeluk plaats gehad De lenner Von Wtnzel slipte HiO metei voorby het emdpunt Zyn auto een Mercedes retri 11 et een snelheid van L 0 K M tegen een boom en sloeg toen over den kop on W enze wenl zwaar gewond onder den auto g vontkai gn mecanicien werd uit den wagen geslingenl m was op slag dood I en wielrijder die het ongeluk virooi zaakto Uep een beenbreuk op Een toe chouwer die nog niet geïdentificeerd kon wolden werd eveneen gedood tervvyl fen zasjang kind irnstige brandwonden kieeg ULNEMAUKEN Het nieuwe Deensche kabinet Hit nieuwe kabmet is gevormd Htt be staat uit y ociaai democraten en i radiea Ifn BELGIË Beroemde Norbertyner itulugmiddag brak te longerlo biand uit 111 dpn lechtervlpugel van do aloude Norberlyntr uibdy de oudate van Beigie bekend dooi de vele kunst hatten die zy herberg da L oen het uitbreken v an don brand bekend werd kwam dan ook vim alle kaottn huip IMlagen om het vuur te blusschen Men tmd echter leg n hel vuun dat zeer nel tm zich hetn greep machteloos Dit was I et geval zelf tix n ile brandwoieii van ver u t den omtrek uit Metheien en zelfs uit Antwerpen ter assistentie verschenen Hun j f amenlyke pogmgen vermochten het vuur 11 p abdij met machtig te worden De vlammen sloegen spoedig over de bt Itndt g bouwen De abilij bestaat namelyk uit Pin hoofdgebouw en verschillende vltu elb en bygtbouwen die van laleren tyd yn Het geheele romplex beslaat ten opper lakte van ongeveer 200 by 150 metei Ondanks de krachtige pogingen het vuur meester t worden mocht men hierm njet slagen igenoeg het geh ele tomple gebouwen werd een prooi der vlammen De abdy was uit let jaar IbOO Het uud te gtdeelte wa s echtei van 1400 De abtlij was 7 oaK gezegd beroemd om haar kunstschatten Tot de kostbairate b hoonie een zaft t obelins uit het jaar 1600 Door uitsnyden he ft men deze kunnen red den In de kerk be vonu ZMh een zeldzame ko II 1 h iiii tl w Ji utu leaefoen s ei itli all biwu t ilal dt lt gcnstaflder vfm U 1 1 perk int i r re eives hun naiulpunt ion 1 II p luü internationale fverp ithlmgcn lu nitinaiid hit recht heeft te i nikennen maai dal kan nitU veranderen aan htt jiin men zieh v or lelt van htt leiultaat at aldus bereikt kan worden JJe vtrant voordtlykhtid v or de concessie die thans van üp commissie gevraag onu u d t deiiandschü gedelegeerde me ku uu n diagen v an eer ly de overt uigini li ui lal biniif n alzienbarni tyd geen vvynging in Il t staiKfpunt der tegen flaa ers z u yn te rw achten m ia ÜINMKNLAWU De Kamerverkiezingen De oandidatenlijsten van den Clatlel i dprsbond luiden ala volgt Ki tterdam Dordrecht Den Haag pn i i den 1 A Braat Heekelingen 2 J v d f mie Bz Monster J mr C Vervoom Herv ynen 4 K lammmga Deinum 5 J V Hoven Papendrecht j J W Bos 1 onne ker 1 A limmers Hekelingen H f I Uüsenboom BiKlegraven J K C Schel ling HekeUngen tu Joh Michielen Zwam nerdam Middelburg en Maastricht 1 A Braat Hikciingen i L Vervoorn Henvynen J J W Boa Ijonneker l P A iimmtrs lit kelingen J v Hoven Papendreehl O P J Breeman Niezyl 7 J d Lnde Bz Monster s K S Schelling Hekelin gen y V J Hosenboom Bodegraven iü J H wart Appelscha iilburgen a Hertogeiibosch 1 A Braat HekaUn en 2 C Vervoorn Ue rffU Dn ft P A limmers Hekelingen 4 J W Hoi Ixjnneker J v Hoven Papendrerht 6 J H wart Appelscha 7 K de Groot Groningen 8 F J Rosenboom Bodegraven P J Breeman Niezyl lU K C Schel ling Hekelingen De bloemententuoniteMing Ie Kotterdam Met twee dagen verlengd Het bestuur van ile bloemententoomte ling te Kotterdam heeft by monde van den burgemeester het vereerende verzoek van vele leden van den gemeenteraad ontvan gen urn den duur der tei toonstelling te ver lengen nïbt het oog op htt schitterende Huecea mtt de mdeeling tn opstelling be haald Het bestuur heeft de inzenders bereid ge vonden hun inzendingen nog twee dagpn ter beschikking te stellen en do tentoon stelling wordt nu tot en met morgen ver lengd De verlenging kon wegens de koele tem peratuur by deze tentoonaitelUng daarom zonder beswaar geschieden wyl naar het jordeel van de kweekero de bloemen Zon dag op haar mooist zullen zyn en zich leer zektr Maandag en Dinsdag nog in uitste kenden ataat zullen bevinden vooits littlt dt hWr KiEer iih at t viaagd i iitt mi seinen g ti zou zyn d eviaagd toncet aje te doe en de teleur sttlting hitiover te vetbergWi bpi meent dat du mtt juist zou zyn Teiecht ulkn de Kaa l tn de publieke opinie wannei i zy V m het weik dezti tommissie kenni ne II tn zich kunnen alvrasjen ot ce verdra gen van 1 ocarno en het Kellogg pact dan niets betcekenfn in of het niet mogelyk i de uoi ogslet eis zeil maarfl et vtn man te virminderen Wanneer tegenovet hel g imgp lesultaat inzake de ilüïtlmachtb pei king geen tastbaar succes i iaat op het ge bied vun de ontvvaptiiing ter zpt dan zal de iütad zith teidegi mo en al lagen of lil wel de moeite waard ifl de untwape ningaconferentie byeen te lateh komen Ue heti liutger stelde tenslotte nog vooi de publitke opinie betet vo r te lichten ovtt httgeeii m de ontwapeningscomnu Jt g e beurt L e openbare lueemn jf heelt ztti ve moeite zieh rekenschap te JÉfVtn vaa deze werkzaamheden en daar de heer Loudon juisL in het begin van de zi ing een beroep c d openbMV meensmr 1 4r tftéaMt Hl het g td zyn deze meer klaarheid ovei den irbtid dei eommiasii te geven Ue heei Rutgers stel Je daarom voor in hel rapport dat de eomnubsie aan den Kaad tn n de tonferentie zal uitbrengen een oveizitht te geven van de voor tellen die wel en die met yn aangenomen Hy hoopte dal het buieau aanleiding zou v nden het voorstel van den iwe dsihen gedelegeerde die een moreele balans vtiii de werkzaamheden dn ommissie verlangd heeft te steunen Prd iïutgers i ind gdt met de lio p ui te preken dal de i ederlaa r die dt toni missie thdji geiedtn heeft met definitief u zyii en dat dp conferentie toch nog meer resultaten zal kunnen bei eiken Na de verklaiinj van den Üok de Ziweedi the gedeleg eerde Betreui il het compromis zeer en sprak de hoop Len knecht zag my en ik vluchtle weer terug naai hel moeras an plan om een schuilplaats ie zoeken m een grot met cii ondergrondsche kamer die ik als jonge 1 ontdekt had en watrvan het bestaaii toe 1 tertyti aan niemand anders bekend wa Maar m de mist I uar vond ze niy Hoe ou ik myn vrouw herkend hebben in dat wwste heksOchtiKt wezen waarvan ik het gezicht bovendien n dm mist nauwtiyks kon onder wheitlrai leidde me over het moeras en ik kreeg den indruk dat ze wilde dat ik haar zou vo gpn maar ik was bang voor een valstrik en toen ik vealig aan den anderen kant was haastte ik my weg om myn gids te ontvluchten oo kwam ik aan dfe plaats waar jy me gevon den hebt tn van jou hoorde ik hoe n krank zinnige irouw myn gevangemskleeren gestolen had en i myn plaats den dood had gevonden m de lorren Mire Fn ok toen had ik er nog niet het flauwste idee va i dat het Helen was geweest die haar leven voor my had gegeven Hy zweeg en veegde met den rug van zyn hand over zyn oogen Een hce e poos b eef het stil tot emdelyk Philip het stil zwijgen verbrak met een eenigsrins b dremmelde vraag Hoe kwam L ten lotte achttr dewaarhexd Dat zal ik je verteUen luister maar Wordt vervolgd vieemde meisjp gewaar tt worden üeeft me een beetje van myn stuk gebratht i n nu nu kan ik al half vermoeden wat V me zu t vertellen Kaïi het waai zyn kan het aai zyn zei hy meer itgen zichzelf dan tegen zyn metgezel Laat ik je eerst van dat zoogenaamde ProscrustPs bed vertellen vervolgde Mor p De geschiedenis k je Ik hoorde dfe m myn jeugd van myn vader en de tamilie kionieken waarover I rd Rajnour gespro ken heeft ken ik ook Leuwen lang ib er een kamer op Wendleaham Manor geweest die altyd gesloten is jehouden die nooit werd gebruikt en die de spookkamer werd ge noenid Daar stond ook dat bewuste bed en alle verhalen ovei dat meubel en dt kamer tiateeren uit d n tyd van Godfre Dat is alles wat ik ervan weet maar een veiling houder heeft Aatuurlyk geen resp t voor spookbedden en zoo moet het gekomen zyn dat myn beide z wagerB het bed m handen kregen en dat het liter m de herberg stond Dat e rech er werkelyk gehcunzmnipe dm gen mee gebeurd zyn verwondert me en ik zou je da r ook geen verklaring van kunnen gefven Maar om nu tot myn eigen geschie denis terug te keeren De lange emdeloozp jaren in de gev angenis kropen voorby God alleen weet hoe Tenslotte kvvam ie lang ve beide gelegerdieid en ik ont inapte ik heb je verteld dat ik iets andere zocht dan de vryheid Je weet wat er volgde Hoe ik Wendlesh m bereikte en my op genade en ongenade aan Lord Raynour wilde over geven De wil om te leven is onbevvust toch aityd buitengewoon sterk m een menschl Weik Ji ontspa inirn vooi den uLik op Wendleaham weiden op een particulieie veiling veikocht kort voordat Cecil frank lyn het huih kocht Het li best mogelijk dat myn zwagers ondel meer dat bed gekoc iL hebben ie waren er dol op om op veilirgen naai romm Ie snuffelen vooral ais er koopjes waien te ha en Wat weet bzclf over dat beti htihaalde Ihilip zyn vrai Volgem die legendevonden d mensthen die er opliggen gaanden dood Wy kennen nu twee gevallen waarin dat inderdaad gebeurd is pn dan ter nog het mysterie waarm het bed ook etnlol achynt te spelen van het vreemde meije dat wy erop vonden Ze wasS bewisieloosmaar misschien was ze wel half gt UktHet IS lang niet jnmogelijk dat onze tusschenkomst haar i p het laatste oogenb ikhet leven heeft gered Fr kwam een droevige glimlach op Paul Morlej 1 gezicht Dit gedeelte van het raadsel an ik wel voor L oplossen loen je me die gp cbiede 11 vertelde van die mjsteneuze Uaapater ip de herberg wi i k dadelyk wie het was U weet het e weet wie ze i waarzp vandaan komt hoc ie op het bed kwam L weet met hoe verlangend ik ben naar bijzonderheden over dit meisje Laat my alle op myn eigen maniervertellen antwoordde Moriev en dan zu jezien hop de tukken van de puzzle m elkaaipa s n Neemt L me met kwalyfc als k l geatoord heb zei Philip opgewonden terwyhy vfeer naast Morley in het gras ing ut ten maar het vooruitzicht om iets over tiat daar den nacht dat k t op het nio 1 i ml n oette gelogeerd FEUILLETON HET PROCfiUSTESBEO Uit het Ë gelsch van AUCh en CLAUDE ASKLW Nadruk verboden 31 De inbreker weid kort daarop gearre leerd nog in het bezit van al het gestolene maar myn lieve zwagerb hadden er ruet veel meer aan want ze verdwenen van de wereU iJp denaelfden mjigen dat ze hun veriiea bemerkten en blykbaar door eigen hand Len van hen werd gevonden iggend op een bed blykbaar geitikt teiwyl de andere met at Mieden hai op den vloer m dezelfd ki mer lag Paul Morley hield even op aangegrependoor dp verschrikking van zijn verhaal enPhilij maakte van de ingetreden stilte ttruik om een vraay te doen Vertelt U me eens zei hy opgewonden waar lag dat huia waar U het over had U i i dat het dicht by Wendlesham Manor as aan den weg naar Lydford Ik ben ervan overtuigd Mr Morley dat ik d t huis ItMi Ik heb al eerdei gehoord van d rage die die L bedoelt Het huis lo jaren ang na het gebwirtle leeg bly en staan ongeveer anderhalf jaar geleden perd het gekocht door een zekeren Maiden die er een herberg van gemaakt heeft Harry en ik hebben In dat huis dat el in zulk een lechttn iO = p Stond stierf de broer van Mr Marden ook blykbaar gestikt net alt die zwager van L Ln in de zoogenaamde spookkamer van het huis waar Harry en ik zouden sla pen vonden wa ee 1 v reennd meisje waarvan niemand kon zeggen w ar ze vandaan kwam Ik heb Ü er al iets van verveld ge kof ik Ze lag op een bed dat afkomstig moet zyn uit Uw eigen huis uit W endles hum Manor op hetzelfde bed waarin ten van Lw wager wprd gevonden egt l my Mr Moriev wat weet U van dat Pi o cruBtusjbed HOOrDblUK XXXill Zyn dochtei teruggevonden Het Procrustes bed Paul Morley heihaalde de woorden op peinzenden toon Ikweet alleen dat er een tarailie legende is die handelt over een bed dat zoo tfenot mawerd je kent tie geschiedenis nietwaar Ja Philip stond op en leundt teg nden boom Hy was vreemd ontroerd wanthy voelde dat er een sensationeele onthulhng zou komen I ord Raynoui heeft ons die gest hiedenis verte d ging hy voort ik ben er xekervan dat een van Lw zwagers op dat bed dendood vond eveneens de brf er van Mr Marden i V Dat 13 best mogelyk antwoorfide Mor ley langzaatp want al m ti eigandonunen