Goudsche Courant, vrijdag 3 mei 1929

dagboek dat met 1 April begon en 17 April eindigde Den eersten datum waren de vUegere die opgestegen waren om mee te helpen zoeken naar de inmiddels gevonden Southern Cross door een fout aan den motor gedwongen een noodlanding te maken waarby Hitchcock reeds gewond was maur niet ernstig De drie volgende dagen hebben zii getracht den motor op gang te brengen maar zij konden geen opfltygingsterriii i vmden en het is waarschijnlijk dat hitch tock al waanzinnig van honger en voura van dorst id geworden De laatste aanteekening van Anderbon van 17 April was Wy lijden ongeschrijfelyken dorst Hichcock s lijk lag onder het niet ai te gehavende toettel Anderson werd een 40 meter verder Kevonden tegen een heuvel waarachter hy iich waarschünlijk nog eenigszins voor de gloeiende zon in dit woeHtyn gabied heeft willen beschermen Hitchcock is waarachijnlijk om dezelfde reden onder de machine gekropen De lijken van beide vliegers zyii ter plaatse ter aarde t esteld eu het vliegtuig zal er waarschijnlyk gelaten worden m de pJuata aan te duiden Van uen staart hebben de vUegers gisteren en eenvoudig houten kruis gemaakt en op hei gemcenrtchappeiyk graf geplaatst Wervektormen in Arkansas By een werveUtorm in Arkansas iiyti blijkens de tot no toe ontvangen berichten negen inensdhen gedood en een 40 tal ge De tornado verwoeste een school Dcor een geweldii en wind iü ten muur van de gevangenis ingestort i aardoor 1 Sjevangenen gedomi en 6 ernstig gewond werden Kun twaalftal gt vangenen wojden vermist BlNNENLANa Koningin en Frins in Utrecht Op den doorreis naar Zwitseriand De Koningin en Prina Hendrik zyn gis teravond met den trein van 18 48 welke een weinig over den vastgeatelden tyd vertrok van Utrecht naar Zwitserland vertrokki n Xan het publiek was dit volkomen onbekend Door de ongewone maatregelen op het Stationsplein in verband met ue kuinst van de Koninklijke Familie bleven evenwel verschillende pert onen wachten en toen tegen half zeven de konmklyke auto s kwamen aanrijden stroflmde nog meer publiek toe By het verlaten van de auto weid H M die vergezeld w is van jonkvr an Swindei en Ie hofdame luide herhaald toii gejuicht De Prins verscheen met een lid van het gevolg in een tweede auto beleefd begroet door het publiek De KonuiWyki pertJonen VLi loetden aehi gen tyd in de wachtkamer waar zich enkele andere leden van het gevolg gevonden De gewone trein voor Bazel verd voor het 1ste perron geleid en tegen den tijd van het vastgestelde uur van vertrek verlieten de Koninklyke personon de wachtkamer en atapten in het salonrijtuig levendig toegejuicht door de talrijke wachtenden Met e n kreet uit het publiek Leve onze Koningin on onze Prins werd luide instemming betuigd Ken roep Goede reis klonk daarna Een weinig na den va stgestelden tyd vertrok de trein De Koningin en de Prinh vertoonden zich bü het vertrek voor de ve ibters en werden opnieuw luide toegejuuht TWEEDK KAMEB Leerplicht en landbouw De hervorming van uns titrafstelHel Begroeting tan het wegenfonds De Kamer heeft gistermiddag gebtemd over het amendement Van Schaik K K up de wyziging der Krankzinnigenwet om de deskundigen welke de rechter al mogen benoemen by de beuordeelmg van de viaag of iemand terecht of ten onrechte in e n krankzinmgengesticht ib geplaatst door t e Kroon te doen aanwyzen Met 40 tegen 21 stemmen werd het amendpment verworp n Ook Mej Katz C H heeft geen succes gehad met haar amendement om de mogelijkheid tot invoering van de wet by gedeelten uit het ontwerp te doen vervallen Het amendement werd bij zitten en opstaan verworpen Tussehen beide stemmingen in had de voorzitter een elftal wetsontwerpen en een conclusie afgehamerd Na de afdoening an het ontwerp tot wijziging der Krnnkzmnigenwet die zonder stemming werd aangenomen evenals een wetsontwerpje tot het brengen van een technische wyzigjng in de wet op het Notarisambt is fluimen tyd stilgestaan by twee wetöontweii uii die b ide op onderwijsterrein lagen Het eerste wa s een technische wijzifeinif van een bepalmg der lyeerplii üv et die illeen strekte om de bedoeling w t te verduidelijken De vraag was gerezen in verband jnet de mogelykheid welke bestaat i m bij koninklijk be sluit sommige schole e oiitheffen van de verplichting een zev j leerjaar in te voeren hoever de lee i plichting zich voor leerlingen van die s nolen uitstrekt D heer Tilanu s C H wilde nu van dez e gelegenheid gebruik maken om een z i in ne Leerplichtwet bestaande foui te corrigeeren Volgens de wet eindigt de leerverjJlichting in ieder geval eerst wanneer oen kind dat den dertienjarigen leeftyd bereik heeft de klasse waarin het bij het bereiken Hn dien ieeftöd was geplaatst geheel lie ft doorloopen De heer Tilanu s achtte du in itryd met de bedoeling der wet dic ei sclit dat het kind zpven leerjaren doormaakt Wan de thans geldende redactie wsa het frevolg dat meermalen een kind tweemaal in de hoogste klaf se moest biyven zitten jieyiaal op het platteland achtt hy dit ongewenscht de meisjes konden in huis vtel nuttiger werkeaam zijn en de jongens in den landen tuinbouw Hy stelde dus voor dat indien een kind zeven leerjaren heeft doorgemaakt het by het bereifcen van den dertienjaHgen leeftijd de school mocht ver Tegen dit niet onlogisch schonende am n dement rees nu echter van verschillende kanten groot bezwaar In de eerste plaata opperde de heer Suring R K een formeele bedenking waarbij minister Waszink zich aansloot het ging bij dit amendement niet 0111 een verduidelijking der wet maar um een verandering in den materieelen inhoud eun beperking van den omvang van de leerplicht Het hoofdargumet echter dat door de behtryders van het amendement en ook door den minister naar voren werd gebracht was dat het niet aanging een regeling te maken die wellicht voor het platteland nuttig zou werken doch die er in de groote steden toe zou leiden dat weer honderden kinderen op straat zouden gaan rondzwerven waardoor het hiaat tusschen de Arbeidswet en de Leerplichtwet weer zou worden vergroot Dit gaf by de meerderheid oer Kamer den doorslag hoezeer de heeren Bakker C H en Kutten K K zich cok beyverden het nut van het amendement oor het platteland en den landbouw te betoogon slechts de christelijk hl torischen en antirevolutionairen met zeer enkele kalholitken btemden ten slotte voor het amendement dat met 44 tegen 13 stemmen verworpen werd Het tweede onderwys ontwerp dat e efals de wyziging der Leerplichtwet ten blotte zonder stemming is aangenomen betrof een wijziging der Lager Onderwijswet tot regeling van de vergoeding aan gemeontcbesturen en schoolbesturen van wachtgelders Na deze wijzigingen kwam het wetsontwerp tot herziening van ons straf telaei aan de orde In het ontwerp wordt in de eerste plaats 11vounvaaidelijke veioordeelnijf hi rzien in iiet nieuwe instituut der voorwaardelijke verooqdeeJing wordt thans ook de voorwaardelijke oplegging van een geldboete mogeiyk gemaakt alsmede de combinatie van voorwaardelijke met onvoorwaardelijke vrijheidsstraf Het tweede ontwerp dat nadere voorzieningen inhoudt twtreffendü de tenuitvoerlegging van gevangems strat brengt ü m een beperking van den maximum duur der eenzame opsluiting tot ö jaar opent de mogelijkheid van het ondergaan van de gn V angenisstraf in beperkte geme enschap en stelt jeugdgevangenissen in Het derde eindelyk hetwelk nadere voorzieningen brengt betreffende beroepsen gewooiitemisdudigers voert het instituut der bewaring m Ken recidivist kan volgens dit ontwerp na ijn gevangenisstraf te hebben ondergaan voor onbepaalden tijd in een afzonderlyke inric hting in bewaring worden gesteld teneinde de maatschappij tegen hem te beveiligen Deze voorzieningen hebben by de prekers die tot dusverre hui woord erover hebben gevoerd mevrouw Bakker Nort V D en de heeren van Sasse van IJsselt B K en Kleerekooper S D J over het geheol een zeer gunstig onthaal gevonden In de avondvergadering heeft de Kanis zich onledig gehouden met Je begrooting van het Wegenfonds waitrb J men de gebruikelijke grieven over het achterv ege bJyvcn en noodig geachte verbeteringen of uver het te langzaam t mpo van aanleg en verbetering van wegen en bruggen zyn lo bc rde gebracht Zoo drong o a de heer K ter Laan S D ian op den aanleg van een goeden weg van Ihn Haag naar Goudfl V ïnder wees hij op If mededeeling in de memorie van antwoord dat Ie Minister geen aanleiding kan vinden om Ie totstandkoming van provinciale on andere belangrijke verkeerswegen te bevorderen door de vergangeh over Rykswateren in die wegen in het algemeen voor Byksrekemng te nemen Spr hoopte echter Tal de Miniötep zal bevorderen dat yulks w èi geschiedt ten opzichte van de Hembrug ter verbetering van de verbinding tusschen aandam en Amsterdam Wat het plan betreft om een weg van Ain sterdam naar Rotterdam aan te leggen over Bodegraven vroeg spr of het gedachte tracé langs Nieuwkoop wel het bests ia hierdoor toch zouden vjjf kruisingen in d n weg moeten komen en dat acht spr een te groot aantal hetgeen door eemge verlegging kan worden verlaajgd De heer J Ter Laan s d J wenachte ten spoedige oplo sing van het vraagstuk van een vaste verbinding van Zuid Holland met Noord Brabant De heer Droogleever Fortuin lib wilde het tempo der wegenverbetering zien versneld Hij kan niet inzien dat daarvan een te ernstige prijsopdryving het gevolg zou lijn Metn zal op den duur toch moeten nomen tot een verhooging van jaarlijksciic uitgaven voor de wügenverbetering om een blyvend qnel tempo te verzekeren ÜMÊXGüE BERICHTEN Staking en uitsluidntj Oo Groningen He uit sluitniK en de staking van landaibeiders in Oost Groninaen welk Woens üiginorgen zijn mpegwin onivatten bijna 000 mannen uit Beeita BellingwoUle Biijham DrieborR Nieuv Bei rta Finstei vvolde Nieui olda Oude chnns Termunten Vriecbehio Veeierveon Woldendorp Midwolda Oo stwold Noordbroek en Winschoten Voor de eerstgenoemde 12 plaatsen heeft de Nederl Landarbeidersbomd de stakinir afy kondigd waarby zich ook het overKroot deel deiniet georpaniheerden he ft aan sloten De stakin f nisten waren Woenf d ig getcekend door 1570 leden van den modernen bond en door 250 niet georganiseerden Ook de arbeiders van ds N V Kerkhovenpolder Pil van de boerderyfcn der stad Groningrai zijn in staking geg an Plaatagevon en besprekingen hadden miet tdl overeen temniing geleid In een manifest aan de stakery roept het hoofdbestuur van den Landarbeiderabond hen op den atryd te veteren kalm en bezadigd en met de handen in de zakken Gevraagd wordt ai loonsverhooging van 15 pet De stakin in het houtbedr ff te Zaandam Ongeregeldheden De fouraseering van de veldwachters Gisteravond had zich een groot aantal stakers en nieuwsgierigen verzameld in de Czarinastraat te Zaandam om getuige te i zyn van het thuisbrengen van een werkwillige Toen de politie het publiek tot doorloopen aanuiande werd daaraan niet of slechte sch rvoetend voldaan waarop een charge met de blanke sabel wefd gemaakt en verschillende personen onder wier er waren die met de staking niets te maken hadden gevoelige klappen opliepen Volgens ooggetuigen is de politie daarby onnoodig hard opgetreden Deze van haar kant meent dat haar optreden door de omstandigheden alleszins gewettigd was omdat een gematigd optreden leidt tot het negeeren van de maatregelen die in het belang van de goede orde noodzakelijk zyn Een uur te voren waren een paar verslaggevers bet mikpunt van een gniot aantal stakers Zonder dat daartoe aanleiding bestond vermoedel k omdat zy aangezien werden voor vertegenwoordigers van bladen die het den staketl niet naar den zin maken werden zy door Telen gevolgd en uitgescholden De stakingsleiding keurde dit optreden af De fourageering van het id tal ryksveldwachters dat gisteren ter versterking van tiet politiecorps in de gemeente was aangekomen bracht ook eenige moeilijkheden mede De winkeliers darfden uit vijell voor boycot geen levensmiddelen tenTtehoeve van deze politieambtenaren leveren Tenslotte moest langs omwegen bet noodige worden ingekocht Een bejaard arbeider die stroo voor debedden der politie leverde werd eveneensoverlast aangedaan Hbld Een geval van bigamie Te de Bilt ia iemand aangehouden die voor de tweede maal getrouwd was hoewel zyn eerste vrouw nog leefde en niet van hem gescheiden was Het U 1 meldt er het volgende van De aangehoudene is een nog jeugdig bankwerker die eenige weken geleden met zyn vrouw met wie hy pas wettelijk in den echt was vereenigd in de Bilt was komen wonen De Biltsche politie kreeg evenwel vermoeden dat het met den man niet heelemaal in orde was dat er n l nog een eerste vrouw bestond met wie de man eveneens wettelijk was feetrouwd en van wie hy nooit gescheiden was Een onderzoek voerde tot het resultaat dat inderdaad die eerste vrouw bleek te bestaan terwijl eveneena bleek dat het eerste huwelyk van den man nooit ontbonden was Pe bankwerker bleek er dus twee vrouwen op na te houden Wat in stryd is met onze xeden en wetten De man is in Februari van dit jaar in Utrecht getrouwd met zyn tweede vrouw Niemand heeft in de gaten gehad dat de jonge man van 30 jaar nog een eerste vroUw in leven had inet wie de huwelykabandfln mmmer werden verbroken Een eerste vrouw met zeven of acht kinderen nog wel Na de Utrechtsche huwelyksvoltrekking is liet gelukkige paar welgemoed naar de Bilt getrokken Toen de man te Utrecht trouwde in Februari heeft hy natuurlyk verzekerd dat hy nog nooit tevoren gehuwd was geweest En dat is geloofd Men had ook geen enkele reden um daar aan te twyfelen De stukken van ondertrouw zijn conform het wettelyk voorschrift opgezonden naar de gemeente waar de jonge man de laatste es maanden vóór zijn huwelijk te Utrecht had gewoond een gemeente in Noord Holland In die gemeente had hij Jaren lang gewoond met zijn eerste vrouw en de kinderen waar het gezin behoorlijk stond ingeschreven als man en vrouw wettelijk getrouwd Nu moet mtn wel aannemen dat men op de secretarie in die bewuste Noord Hol landsche gemeente de uit Utrecht ontvangen stukken van ondertrouw het voorgpnomen huwelyk moest daar worden afgekondigd en is daar ook afgekondigd op de gebruikelijke manier door aanplakking niet heeft gecontroleerd met de registers der ingeschrevenen en maar goedgeloofs heeft aangenomen dat wat op die stukken stond ook inderdaad waar was nooit tevoren getrouwd geweest In 999 van de lOOO gevallen zyn die opgaven ook werkelyk juist maar in dit lOOOste geval was het nu eens niet waar En daar schijnt het secretarie personeel in die N HoUandache gemeente te zyn ingevlogen Dat personeel heeft het wel geloofd en zonder nader onderzoek de public8 tie gewoon aangeplakt Als het was nagekeken zou cnmiddellyk ontdekt zijn bigamie Maar er is niets ontdekt En de jeugdige bankwerker is zonder eenige moeitijkheid nog eens getrouwd Denkende dat nu die andere gemeente zweeg er wel nooit meer een haan naar zou kraaien De tweede vrouw wist van het eerite huwelijk van haar man niets af Zy keek al een malle toen zy gisteren hoo de dat haar echtgenoot nog een vrouw had met acht kinderen waarvan het oudste 12 jaar is en het jongste negen maanden De tweede vrouw had toen zy in Februari met den bankwerker huwde zélf al twee kinderen het derde is op komst De ontgoocheling was gisteren wel bitter Na drie maanden is het al uit Van kracht is het eerste huwelyk Het tweede huwelyk is nietig De man is van De Bilt overgebracht naar Ltrecht Waar de politie verder over hean te beschikken heeft SPORT EN WEDSTRIJDEN KORFBAL De Korfbaiwedstrijd Ter Gouw Trekvogels Combinatie De Zondag te spelen Korfbalwed nryd Ter Gfuvv Trekvogel ïco nbinatie vangt niet aan te 4 ujr maar te II aur LUCHTVAART De vliegtuigramp te Bagdad Het ongeluk met de D 22 Luitenant ter zee KverU onigekomea In aansluiting op vna bericht opgenomen in ons b ad vSïi gLileren over hei treung ongeiuk met een j r vJiegbooten op w g naai Indie vernemen wij nog dat de piicot o±ricier vlieger tweeje klasse P E Lverts uie nel leven verloor 3 jaar oud iS Met de officier vlieger Elkeibout en Bïoesder was hy m vayt dienstverband by de Marine In het vliegkamp De Mok heer scht dieptverslagenheid omdat men Kvert daar keni ais een buitengewoon sympathieke ernstige en rustige figuur die zeer bekwaam is hetgeen ook buykt uit het feit dat hij zoodia hy in Indie zou zyn amgekoincn onmidueüyk zou repatrieeren teneinde de plaats m te nemen die voor hem bestemd was e hefinstructeur van het vliegkamp De Mok De commandant van dit vliegveld verklaarde aan het HbU dat Kveits zeer gezien was en m alle opzichten een buitengewoon officier is geweest Hy he ïft dan ook direct het personeel by eikaar geroepen om hen toe te ipreken en eeiugen tyd e rbiedige stilte verzocht om de nagedachteni o van een der eersten op D Mok te eeren Bij het verscheiden van Lverts komt nog een tragische byzonderheid eerst twbe weken voor hei vertrek van de vJlegboot v as hy in hét huwt ijk getreden Zijn vrouw die pas haar vader verloren heea bevond zich te Ryswijk eai informeerde eeiiigea tyd geleden trouw naar byoonderheden toen een der motoren van een ander vliegtuig defect bleek te zijn Met de D 2i is tot op heden evenwel niets gebeurd de commandant acht het waai whynlijk dat het toestel vol belast was met het oog op het af te leggen lange trajec waardoor niet direct voldoende hoogte was te bereiken Everts trad in Augustus 1921 aU vlieger in dienst van de Marine Het toesiel dat hy naar Indife vloog wa ton Domier Walt vliegboot voorzien van twee moboren dat vyf personan kon bevatten Dat Everts een bekwame vlieger was vult ook af te leiden uit het feit dat hü voor de Fokker fabrieken steeds de marinetoe stei Itr invloog en dit onlangs og deed voor een speciale commissie Langeraar is een bekwaam mecanicien goed kenner van de Lorrainemotoren die pas in dienst was als vlieger by de Marine Ook Symoni is pa als vlieger in dienst van de Marine en had nog weinig practyk ah piloot Het vliegtuig Omtrent het veiongelukte vliegtuig diene nog het volgende De D 2 £ is een Domier WaJ vliegboot van het militaire type in licens g etoouwd door de vliegtuigfabriek Aviolanda te I apendi echt In hot toestel bevonden zich twee watergekoelde nootoröi van 4 0 P K elk fabi l orraine Dietrich Parijs Groot breedte 22 M Het vii iia iü woo MlHi belast pi m 4000 K G het kan vliegen met pl m 7000 K G totaai gewicht Voor brandstot en smeerolie bemanning en uitrusting bJeef dus pi m 3000 KXJ beschikbaar De maximum vJieK snelheid was 206 K M fjcr uur de normale tydens den tocht 160 li M Het was mogetyk door te vliegen iilleen op den achter motor met 6100 K G bil aLleen op den voor motor met 5400 K G totaal gewicht Wy herinneren er nog aan dat de route op den tocht zoodanig was gekozen dat op lik moment zonder bezwaar op water gedaald kon worden wanneer dit wegens een of andere stoornis noodig mocht zyn waarby opgemerkt zij dat dalen en weder opHtygen o m op do Lufraat en de Tigris zonder bezwaar kon geschieden Hoe het ongeval gebeurde Reuter seint uit Bagdad d d 2 Mei Het geheele personeel van het luchtvaarthoofdkwartier te Biigdad zallhiorgen tegenv ooi dig zijn by de begrafenis van luit Lverts den Neder 1 andsihen vlieger die genood werd bij het vliegtuigongeluk op den T gns De vliegbooten waren Dinsdag te jBMad aangekomen en zou len heden hun tocht naar Indie voortzetten Het ongeluk gebeurde tydens een proefvlucht noodig nadat de motoren waren nagwzien Zf r laag vliegend over den Tigris raakte het vliegtuig de telegraafdraden de piloot daalde onmidde lyk en maakte een perfecte landing op de rivier Maar de Dornier Wal taxiede met groote snelheid recht op de Maudeschipbrug aan en liep daartegen te pletter Een schroef werd over de brugleuning geslingerd het lichaam van het vliegtuig werd tusschen ti vee ponton verbrijzeld De vlieger luit Everts werd vennorzeld teg en een stutbalk en was onmiddellyk dood De beidfe andere inzittenden werden ernstig gewond Hun toe itand is goed vooruitgaande De zich in zinkenden toestand bevindende vliegboot werd door personeel van de Air Force opgepikt en geborgen Het tragiRch nieuwe voor Mevrouw Ëverts Wij vernemen nog ilat de echtgenoote van den omgekomen piloot Everts gistermiddag het treurig bericht las voor de Haagscha Courant in de Wagenstraat in den Haag Zy kwam met haar moeder uit de Uyenkorf en van niets wetende ging z b j de H Ct aan de overzyde een biriletin lezen en vernam op deze w Jze dat haar echtgenoot verongelukt was met zyn vliegtuig De schok was zóó henrig dat z in het bureau der courant is moeten worden binnengebracht Na in het gebouw der Haagsche Courant eenigszins van den schrik te zyn bekomen gmg ze roet haar moeder naar het Departement van Defensie waar zü gesproken heeft met den Marine adjudant van den mhiütelluitenant ter zee 1ste klaspe Heydt t Na het onderhoud op het Departement zyn de dame naar familie in Rotterdam vertrokken STADSNIEUWS GOUDA i Mei im Verslag vm d n RitksZuivel consulant voor de Provincie Zuid Holland Verschenen is het verslag v n de werkzaamheden van den Rykszuivelconsu nt voor de Provincie Zuid Holland ver Krt jaar 1 2 Allereerht wordt een overzicht geat ven van iaboratoriumwe kzaamheden het doei der onderxoeküigen en de adviezen inzake de kaasbereidinig Het is begrypeiyk zoo zegt fe ltijk onouient dat in © en wlfkumd district waartoe de provincie Zuid HoÜand voor een groot deel behoort het aantal zelfkazerkdn op ruim SSO J worden gwwhat verreweg de meeste adviezen wederom dienden tot het bestrijden van gebleken in de volvette Goi dsche boerderijkaas of het opheffen van moeilijkheden inzake het daarin ta garandeeren mini mum vetgehalte Tot vorengenoemde doeleinden vv erden in 192W door mij en door den assistent 178 boerderijen bezocht waarbij de kaasbereiding 90 keeren werd voorgedaan of voor een klein tteel uitj voerd werd nwt het oog op proefnemingen Laag vetgehalte in de kaas Was iet aantal malen dat hiervoor hulp werd ingeroepen reeds 1927 veel kleiner dan in 1925 en 1926 n slechts 22 keer tegenover resp 68 en 79 keer ook in 11 28 bleef dit tot een bescheiden aantal teperkt te weten slechts 24 maal Versterking van kaaszuurwil Ook weer in 1928 werd op marktdagen kaaszuur el beschikbaar gesteld te Gouda Bodegraven Woerden en Leiden Dit zuursel wordt op het laboratorium dagelyks voortgekweekt terwyt eens i 14 dagen een nieuwe cultuur in gebruik wordt rfcnomen die telkens wordt toegezonden door den heer Dir icteur van het Rykslanriboavvproefstation Afd ïluivelbacterioiogif te Hoorn Steeg de afname van dit zuursel van 2 1 fle schjes in 1926 tol 944 fle schjes in 1927 gedurende 1928 trad een verdere stijging in en wel tot niet minder dan 2929 fleschje Blykt hieruit r2e ls dat dit zuursel een meer uitgebreide toepassing gaat vindeH nog te duidelyker wordt dit ais men weet dat bovendien door een 4 tal In het kaa gebied woonachtige melkcontroleurs dagelijks kaa izuursel bereid werd hetwelk y iederen dag bij hun clientèle aan huis bezorgden Heb toesnemend veibruik vorenbedoeld vindt zijn reden wel hoofdzakelijk in de veelal zeer gunstige resultaten ten aanzien van de bestryding van het gebrek vroeg lo De bestrijding van verschillende gebreken Vroeg Ioa Kon in het jaarverslag over 1927 gewaagd wflruen van zeer una tige resuJtatrai welke in dat jaar bereikt v erden ten opzichte van de bestrijdmg van dit gebrek ook in 1928 waren die resultaten wederom zeer bevredigend De talrijke verbetpriing n zijn meent Ir Huisman niet alleen een gevolg geweest van het persoonlyk bezoek aan vele boerdervJ n doch evenzeer zoo niet in beduidend sterkere mate van de demonstraties in het kaasmakèn volgens z g nieuwe methode welke sinds December 1927 en verder in het voorjaar van 1928 in niet minder dan 36 plaatsen werden gegeven Deae demonstratic s die ten doel hadden een bereidingswijaf te laten zien die niet alleen ten aanxien van het vroeg los maar naar allen schijn tevens ten opzichte van liet laatIos in vele gevallen de voorkeur verdient zijn bezocht door naar i hatting circa 1800 vrouwen en mannen Zeer velen dezer hebben aan de liand van een ter demonstratie aan alle aanwezigen uitgereikte beschrijving der gedemonstreerde bereidinjgawyze deze methode van kaasmakèn toegepast indien of zoodra zy bij hnn vroegere methode met los te kampen hadden en zulks in ta van gevallen terstond met goed gevolg Een zeer sprekend voorbeeld is de Kaas dag te Groot Ammers geweest alwaar na de keuring der kaa kon worden vastgesteld dat de gemiddelde kwaliteit van alJe volgens de nieuwe methode gemaakte kaa s eerste soort was terwijl de kwaliteit van de overige kazen ydie verre in de mindei beid waren gemiddeld matige 2e soort was Laat Ios Wat de bestryding van dit kaasgebrek aangaat moge in dit verslag in hoofdzaak worden volstaan met de mededeeling dat hieromtrent uitvoeriger gerapporteerd za worden in een in den loop van 1929 uit W geven tweede verslag van Commi3sie tot onderzoek van de breken in volvette Goudsche kaas De uitkomsten der onderzoekingen ete welke voor d e Commlstle in 1928 hoofdzakelijk zijn verricht door den heer Ir H J Huisman geven grond voor de opvatting dat in het vervolg ook het gebrek laal los met succes bestreden zal kunnen worden in gevallen waar voorheen de ka sen mhider gunstig waren In dat verband zij medegedeeld dat de heer Huisman vorengenoemd in Juni 1928 den heer r I Chr P G J Smit opvolgde aH Ambtenaar der bedoelde Commissie het Het verslag geeft verschillende voorbeelden van de wyae waarop bepaalde kaasgebreken bestreden werden en verteld hel volgende van achadegebreken H t Op een groote boerderij waar dageMjk ongeveer 200 pond kaas geanaakt werd had men danig te kampen met vroeg los weshalve advies gevraagd werd Navolging n onze method had bert r ltaten meest komt iit tot uiting in den pr s want onderwijl markt iti Mei n Juni lecht tferinjïo sclioinme lugen vertoonde kon voor de laatste partij lob e kaas slechts 34 een per poi il worden bedongen terwijl voor de een A eek later gt niaakte eerste party Oijlite kaa s 53 cent verd cnlvangen Ovei t eheel jienomen mï ukte men op dit bediyf ¥ eid r goode kaas die meermalen tegen iog w t hoogere pryz n werd verkocht Als nen nagaiit dat een schad j vi 1 cent per pond per dag een verlies van 200 loaal dit bedraj du ƒ 34 beteekTue lï het besrypeiyk daE Ie betrokken boer bitcr tu verklaren dit mede in verban i ni t zyn cndervindlngen in vroegere jansn dat het vragen van advies en het nauwgezet opvolgeai der raadgevingen hem jfeeii liomierden maar zeil enkele duizeiiHen gulrfeni vitordeel had opgeleverfl Kaas met uleclile smajk Hall Juni had men op een boerderij nsi sM oen z g zware smaak aan de kaa Ter bestryding van het gebrek verd aangeraden eefi houtei teems en e iii gebarsten Jiout n schepbak buiten gebruik to teileri en een met met Ij handvat te lateu repaleeren Het naspoelen van de garc drhap pen geschiedde iu i en slootje dat een mi e rabelen indruk miakte Het water lu ei vie i it Kn geen wonder Want p betickkelijke kleinen afsUnd van de boen toep trof rtien aan een geliig nheid om me t m eii f chuuw of schuit te laden en vt i n i jr ktnt ichuren beide ran den sloHkant ieb iuwd Hel ligt v or de Jian dai by bet c t ila len van mest het slootwater liet onbesmet bleet Kn ni elk gevai lag Luf chen de varkensbchuren n de slwrtkant Pen ioop mest opgetast waarvan de uittredende vloeistof vryelijk in de sloot kon loopen Was het om deze redenen eig rnlijk iee ls cnbegi yiielijk dat het bewuste slootwater nog gebruikt werd nog te onbegrijpelijker komt dit voor al s men weet dat men op daze boeixlerij de be schikking had over k idingwater Het spreekt van zelf dat er op aangedrongen is oia bet sloohsaler wortaan ongemoeid te laten Verder werd nog langeraden om vooi het opwarmen der wron el niet uitsluitend kokand water doch gedeeltelijk eete wei te gebruiken Wat betreft het opvolgen der gegevi n adviezen staat althan va t dat het zeer ey lachte slootwater niet meer i s gebruikt Een maand iater kon in hot pakhuis van oen handelaar dio gewoonlijk de kaas van lat bedrijf kocht e in beperkt onderzoek iiaar de resultaten n orden ingesteld van de kazen gemaakt jui st vóór hot ad ics werden uitgekozen een soepel en een stevig aanvoelende kaa t Tei wyl d eerste normaal van smaak was was de tweede met bet bewuste smaukgebrek behept Daarna werden twee dergelijke kazen beoordeeld welke kort na het advies waren gemaakt Ook van leze was de kaas met het smedig zuivel geheel goeil van smaak Dt stevige kaas maakte wel tets branderijr doch in geen geval zwaar Laatstgenoemd gebrek ia volgens mlichlingwi van den betrokken kaashandelaar in 1 28 op deze boerderij niet meer voorgekomen Het verslag be ipreefct vernier de werktuigen en gereedschappen en ontsmettingsmiddelen en komt dan tot de volgende vraag v aar voor grooto belangstelling Is Kaas maken aan één stuk of moet dewronfrel aan brokken of licht gekruimeld in het vat worden gedaan Met deze vraag Het uitvoeren v m dit belangrijke ondercit cl der bereiding op deze wijze had zijnrfden Oorspronkelijk werd bedoelde methode wel in hoofdaaak toegepa t als tegenhanger van het kneden der wrongel Moest a U gevolg van het vetverües ttngevolge he bbende kneden een zclfkazer het gebruik derRijksmerken worden ontzegd dan kon doorde wrongel aan één stuk in het vat te leggen worden aangetoond dat het maken van kaas mogelijk was terwijl het verlies vanvet etc tot een minimum werd beperkt Een tweede reden die leidde tot de bewuste werkwijze was gelegen ni het streven om een kaas te verkriJEgen met zoo gelijkmatig mogelijk zuivel Het derde motief was dat op verschillen de boerderijen het gebrek vroeg los verdween zoodra de brokken of kruimelmetho de door de één stuk methode werd vervan 1 gen zonder meer Het is begrijpelijk dat onder deze oin j standigheden de één stuk methode allengs meer terrein heeft gewonnen Niet het mmat heeft daartoe bijgedragen het feit lat naar mij d lr zeer v ele zelfkazerp is verzekerd door den handel voor Aeze kaas betere prijzen werden besteed Ware dit niet zoo of het tegenovergestelde het geval dan zou trouwens de bedoelde methode I vanzelfsprekend tot schaarscher toepassing of geheel verdwijnen gedoemd zün zyn derhalve aan de één stuk methode j eenerzyds zonder twyfel voordeelen verbonden z heeft anderzijds en in zooverre stemt ze met andere methodes overeen j f ok beawar n lïi de eerste plaats houdt niet elke kaasmoker er voldoende fplrening mede dat de één Btuk kaas een iangwen bewerkingstyd I veredscht zonder wflke echter de kaas gemakkelijk bros wordt althans dit gebrek al spoedig vertooijt in den rand waarmede dan het optreden van boekelscheurtjes reap over de geheele kaas of meer in t bijzonder iti den rand gepaard gast Ten tweede geeft de ééit stuk methode vooral wanneer de wrongel te f n geroerd wordt kans ep en t dicht u1y 1 in t bij i zonder in kaa op den leeftijd waarop deze ter markt komt en in het koele jaargetijdeTen derde is het een feit dat wanneer in deze kaa op latercn leeftyd nog in meerdere mate gias mt wikkel mg optreotft deze min of meer gelocalibeerd blyft waardoor er welig waar met een groot aóntal openingen ontstaan doch de omvang dezer veel grooter kan vrorden dan vvenschel ijk id Ten slotte is hei waarschijnlijk dat de vraag naar het iuuel waardoor de één stukkaas getypeaid wordt langizamerhand door het aanbod is overtroffen althan4 vanuit bepaalde trek n Met andere woorden de liande in GouOsche kaas welke wa ingesteld op zekere verhoudingen wat betreft bet type van het inwendig zuivel ondervond moerlykheden m ijn streven om den afnemer te voorzien van de bepaaldelijk door dezen gewenschte toort zuivel Do technische voorjichting dtenst ziet zich al gevolg vdii een en ander v9or de vraag geplaatst welken weg den zeer velen advies vragenden ïeifkazers moet worden daJigewezen Het spreekt vaizolf dat by het beantwoorden hiervan hi het oog moet worde gehouden dat de producent er naar dient te streven datgene voort te brengen wat de consniment of wel de hande vraagt in zooverre kan het geheele vraagstuk ais p n kwestie van prys worden beschouwd en mderdajid is dan doof gaans ook geadvii eerd de kaas zoodanig te maken dat ze beantwoordt aim de eischen van den handel in dien zin dat zulks btyke uit den pry Kekening houdende met de belangen van den producent schijnt geen jui ster noch effectvoller L orrectief dwikbaar haatd gen Het aantal kaa lagen was in 1928 aanmerkelijk kleiner dan in voorgaande jaren Deze vermiiulerins houdt verbaml met de eerder genoemdu demon strati e m het kaasmakèn Werd er in 1927 op 15 plaatsen een kaasaag gehouden in 1928 bleef hun aantal tot y beperkt on vonden zy plaats in de navolgende gemeenten of dorpen achter welker i aam het aantal deelnemers is vermeld Ürandwyk Molenaaisgraaf 50 Noordeloos L y Heeuwyk 18 Woerden 104 Oudekerk u d IJsael 42 VUst 3 Groot Ammer M IJsse 21 Hoornaar 41 Het totaal aantal deelnemers wa s aizoo 87 Itekening houdende met de grootte der betrokken plaatsen i s de deelname zeer goe l te noemen Aan de kaasdagen te Reeuwyk en V oeiden waren tevens kaastentoonstellingen verbonden the re sp 20 en 129 inzendingen telden Ter gelegenheid van een t c Gouda gehouden veetentoonstelling uas evcneen een kaastentoon itelling georganiseerd op welke echter slechts 18 inzendingen aanwezig waren De keuring van ue op deze kaa 4agen en tentoon stelingen ingezonden kazen geHchiedde wederom in samenwerking met ver hillende kaashandelaren en met den heer Joflge Technisch Ambtenaar van het kaascqntrolestaeidn ZutdHolland die zooveel mogelijk tevens aanwezig was om hulp te verleenen by het geven van voorlichting naar aanleiding van de op kaasdagen zoo veelvuldig gestelde vragen aangaande de bestryding van gebreken De gehouden kaasdagen hebben bijna alle den Indruk achtergelaten dat er de laatste jaren van een duidelyk waarneembare kwa iteits vooruitgang sprake is Het verslag geeft tenslotte een overzicht van de gehouden excursies en voordrachlpn door de Zuivelconsulent gehouden en een overzicht van de uitkomsten van het veehouders houdersen zulvelbedrijf Gemiddeld werdPn de volgende pryzen fiemaakt MAANDEN Slïa I J l fi l Januaii 54 70 2 23 2 13 10 Februari 54 00 2 33 2 21 lOVj Maart 55 12 2 12 2 26 9 ü 9 April 47 12 1 85 2 06 9 8M Mei 47 40 1 94 1 90 7i Juni 50 87 1 90 1 88 713 Juli 52 00 2 01 1 98 SH Augu stus 56 25 2 09 2 08 8V2 September 57 37 2 23 2 21 9 10 October 59 70 2 41 2 23 10 November 56 75 2 36 2 34 10 December 54 30 2 30 2 43 10 De kaasprijzen waren in 1928 belangryk hooger dan in 1927 In de maanden van de grootste productie Maartr October b v wa s in 1928 de prys voor het tydvak Maart tot en met Augustus van 7 tot 10 gulden hooger dan in 1927 voor September en October as het verschil ten gunste van 1928 ƒ 3 k f 4 De boterpryzen waren eveneens aanzienlijk hooger doch niet in zoo sterke mate als bij de kaas het geval was In de zomermaanden teen de verschillen het grootst waren werd in 1928 intu schen van 10 tot 26 cent per K G hooger genoteerd dan i 1927 Openbare vergadering Goudsche Schoenmakerspatroons patroons en Win keiiers vereent ging Gisteravond 7 uur kwam in de bovenzaal van Café Het Schaakbord de Goudsche Schoenmakers Patroonsen Winkeüersvereeniging in openbare vergadering bijeen De voorzitter de heer A Perdijk opende met een woord van welkom tot de aanwezigen Meer in het byzonder het hoofdbestuur vertegenwoordigd door den heer F Hesaels en de heeren looiers welke vyi hun belangstelling voor de Ieder en schoenenbranche blijk gaven door aanwezig te zyn heette spr weikon De aanleiding tot uitschrijving van deze openbare vergadering Is voorzeker de bijzondere toestand in onze branche Een woord van vsmuuui ia voorMlur av n noo dig ala van opwekking Dat het woord van bemoediging ter harte genomen zal Worden hoopt spr van ganscher harte eu geeft hierim het woord aan den heer H Hoek directeur van de Haagsche vakschool voor schoenmakers Deze hield vervolgens een causerie met als onderwerp Beken maar van armoe Myne ii rev d a ving spr aan wat yt gy Zijt t een kuddemenach of een I ersoonlijkheid Loopt ge mede met den grooten hoop of hebt ge een eigen wil Vroegei stond het ven meer in net wialt t eken tegenwoordi f echter nu r m hd persoonlyke l er oonlijkheden yn menschen die boven anderen uitsuken Niet omdat ze anders willen maar omdat ze ut ders zyn De vraag tijt ge tevredi n over Lzelven over Lw zaak wordt b3 li3t ontkennend beantwoord Wlen is di n ichulü Het vak de lappe organisatie do aiechle toestanden zal men zeggen Maar dal is niet zoo Iwler die een zaak Heeft ledT die ïen bedrijf heeft moet geestelijke vakteehnij sfhe en zakenkundigu eigenschappen bezitten De gee sleiijke eigenschappwii die een vakirj n noodig he ft zijn optimi me geestanft wii skracht onergic en geduld Hebt ge daarvan niets dan zyt ge te b klagen Maar indien ge er slechts een weinig van bezit kweekt het dan voort by Uw kmderen by Uw p raoneel bij l zeiven Hoe staat het met UV J nnis Uw iRmdc i n Uw werkmethoden Men moet hiervan meer bezitten dan men noodig h ft Wit ge in eenig opzicht blagen dan moot yo van Lw bedryf houden en er U geheel aan wy den Zaiten doen i op de beste en meest gewilde manier wuien aanbieden die doelmatig en m trek zyn tegen den h wgst mogilijken winst Het laatste wordt nooit b reikt indien niet aan al het overige voldaan wordt Wie geen risico wil dragen heeft geen recht op winst De vraag naar iets moet g kweekt worden Hel zakendoen pn het wrrk moet vlug en Snel gcbchieden IV gaven di IJl L i usten moet U niet laten verrocstL n maar er goud van maken De orgaiu atie is van Uw liedryf ei u onderdeel om vooruit te komen b enigen tyd geleden werd liet leder a slechter e i zwaarder Het werd indertijd in prij wef iet goedkooper maar lan d n anderen kant wa het veel acliadelijkci Toen door de vakorganisatie een lederconti oJe kwam werd dit weer veel oeter Wat du s in het beliöig van den schoeiimakei 1 De byna overal heeischende onzinmge concurrentie komt voort uit armoe en kortzich tigheid Het groote raadsel dezei eeuw is voorzeker wel de vraag Hoo kan t ii schoenmaker zonder winst leven De vakvereenigingen njpeten de pryzen vaststel leii De verhouding tusschen reparatie en maatwerk is vergeleken by vroeger zeer v randerd Hetgeen zeggen wii dat de uiaatorganisatie wel een vaste prijs heeft verkregen Door de vakorganit aue is nog een bertaan mogelijk De gevolgen der leer toenemende zeifrnparatie is dat het met de voeten zeer be droevend gesteld i s en dat het zeer nadeelig op de schoenen werkt De menschen denken er toch voordeel door te behalen Men moet door de vakvereenigingen alweer het a n hun verstand brengen dat dit met zoo is Dan is er nog de rubber kwestie Men loopt er langer op maar de ruhiberzool is slecht voor de gezondheid en de schoen is zooveel te eerder verteerd Dus tegen de rubber voor het goede leder Een bewys tiat het de schoenmaker slecht gaat is wel de hedenmiddag gehouden vergadermg van lederhandelaars en looiers over het v raagstuk hoe een betere toestand te verkrijgen is voor hen Het moet daar heen dat de prutsers opgeruimd en de anderen opgeleid wordend Vooi die opleidiiT4 hebben we ten rykschoot in Waalwijk en verder ovejal tal vanvakscholen en vele dag en avondcuisussen Kik werk kan nog beter gemaakt wordendan het gedaan is Men moet niet te ga n tevreden zyn maar zien wat men te kor komt Schoenmaken i s geen gemakkelijkvak Er zyn onder rykstoezicht wel drie diploma b te behalen Door de gemeenten wjrdt toezicht uitgeoefend op den bouw van de woningen vooi den mensch Zorgt sy met Uw rganisaite dat men een voet en schoenenteezicht verkrijgt Men zorgt wel voor een goede huisvesting voor het lichaam maiir voor het lichaam zelf wordt niets gedaan in doz ii geest Alen vraagt zich af wat de organisatii doet voor den schoenmaker maar wat dot t disEe voor de organisatie Eerst de haqden uil de mouwen en dan de handen ineengeslagen Eerst de p r80oniykheid en dan de organisatie Zoo moet het worden Hiermede eindigde i pr zijn causerie waarna gelegenheid tot vragen sjelieii gegeven werd waarvan een veelvuldig geiiruik gemaakt weni öpaar en Hulpbank Gouda Gedurende de maand April 1929 yn ingelegd en terugbetaald de navolgende Dediagen Inleg m 2665 posten h ƒ 38 471 20 ƒ 68 493 62 ƒ 49 747 91 Bijgeschreve nrente ƒ 22 32 Temgbetating in 378 posten Meer mgaèegd dan terugbetaald ƒ 18 7 15 61 Aan het einde der maand Maart vas ten name der Inlegers ingeschreven ƒ 1 418 B11 36 fi zoodat hun tegoed ut April bedroeg ƒ 1 432 256 97 in den loop der maand Apt il zijn 81 nieuwe bopkjes afgegeven 2 oude boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 26 boekjes geheel afbetaald zoodat aan het einde der maai d April 6317 boekjes in omloop waren Benoeming De Gemeenteraad vm Jteeuwyk benü mide tot onderwyzerea aan school A en B Mej ï Hooftnian en Mej D German beiden alhier Spreekbeurt VrÜ Hervormden üondag 5 Mei a m lOi u uur ial in de Godsdienstoefening ie houden vanwege de Vereen v Vriji Herv in de groote zaal van de Kéunie Oo stluven voorgaan 1 K L Naiita van loeiden D N aata heeft tol onderwero aii zyn nde gekozen Go iigedachlen De toegang is vo ij een ie ler vry Ontheffing W ifikeNluitinK Het Gemeentebestuur maakt bek nd daiWoensdagavond voor Hemelvaartö lag nop den Tweeden Pinksterdag alle winkellot U uur geopend mogen blyven Afcnda 4 Mei 2 s uur N ieuwe Schouwburg Kulde rma tin ee 4 Mei 8 a uur Zaal Kunstmin Gala Caha ret en Bal avond 7 Mei 8U uur Bovenaaai Soc de Reunie Alg Verg Liberale Staat spartij do Vryhoidsbond 1 Mei Cursuh IMI li O Gfbouw Daniel onder leiding an Dr Ever mr DEN OMTREK ALPHEN a d RIJN Aaabt teding an veg den Kijkswaterstaat i gi tereii iiimbesteed Ie het bouwen y n een duikerbrug m gewapend beton nn t bi beh M rende werk n in den ryksweg Bod graven Harme len bj K M 4 706 ter veivanging van de Rietveld sche brug in Je genji ente ilietveld l aagste inschryving was k V tid H van Driet te Koudefcerk a d Rijn voor 4340 VL13T Bouwvergunning Door Burgemeester en Wethoud is 1 aan J van der Stok KAüIO NIEUWö Programma voor heden Hilversum 6 01 Vooravond concert 7 16 piano recitel 8 01 Vroolijk avond pi ogranuna verschmedewerkenden Na afloop A V R O dans t rkest Huizen 5 00 Concert K R Oi t 40 Tumbouwhalfuuttje 7 00 Spreekbeurt 7 35 10 20 sprekers zang en piano LAATSTE BERICHTEN ÜRAADLOOZE ÜIEMST De rvUetjeb m Berlijn BKilLlJN i Mei De Berl Zt nn M meldt dat overal borden zyn opgesteld met het op cbJl t Halt hier worlt geschoten Hierdoor wordt het pub iek op en afstand gehouden en ieder die bet afgezef e gebied wil betreden moet zich kunnen legitimeeren als bewoner van de afgezette wyk Het centrum der onlusten is nog teeds ilf Koslmer stras o Eenige pantserauto s titaan gete d om op te tieden Alle deuren en ramen zyn gesloten Het verkeer laat nog steeds geheel stop By het onderzoek is gebleken uat de demonstranten opgeschoten jongelui zyn en flat de opstand foeil voorbereid i s Men vraagt zich af of hfl nu niet de tyd is om onimunistisi lie organisaties te on brnden Nog twee dooden Twee vrouwen gedood bij de relletjes te Beilun By het zuiveringswerk dooi de politie is hedenmiddag m d nabiiheid van de PniiHanajerystra sse vu de Herman stiabse to heukoeiln wedeiom een scbietparty ontstaan Door den oinmandant dei Schupo werd bevolen alle venaters te sluit n daur ander s genchoten zou worden Twee vrouwen die zich toch op een balcon vertoonden werden getroffen en doodgeschoten Een man werd zwaar gewoiid De staat van beleg In de districten waar de onlusten plaats vinden mogen zich Ijsschen 9 uur s avonds en 4 uur r morgen slechts doctoren verpleegsters en ander verplegend personeel ophouden Niemand mag langer op straat vertoe e i dan beslist noodig is VUftiR gewonden in een politieke vei nadering BRUNSWIJK 3 Mei Gisteravond kwam het in een vergadering van de Nationale Soc Arbeiderspartij die aoor ongeveer 2000 ptrsonen bezocht werd tot ernstige ongcre geldheden Tenslotte ontstond een vech krti waarbij in korden tijd alles in de zaal kort en klein was geslagen Het gelukte de politie na moei ijken arbfid de zaal te on iuimen Ongeveer 50 per onen werden gewond waarvan 9 vry ernstig die dan ook naar een ziekenhuis moesten vvorddft vervoerd Onder de gewonden bevinden zich ook i enige vrouwen De ontwapeflingscommisxie Het vlootvrBag tuk GENEVE 3 M ji Gfdurende ue laatste dagen heW en lusfcchen de vertegenwoordigers der vijf groote zeemogendheden Engehind Amerika Japan Frankrijk en Italit i vertrouwelijke besprekingen Eflaars geh d o m over de wijze waarop het vlootvraagstuk op grond lag van de ontw upenlngavoorsteUen der merikaansche regeering verder zou kunnen worden behandeld In deze besprekingen hfibben zoowel Ijord ui hendun als Gibson het plan van deiwl voorzitter der voorbereiflende ontwapeningscommissie o m in Juli een speciale vergadering voor de ontwapening ter zee te houden afgewvMn joals gemold onl chyilt het bezwaar der Kngelscho delegatie m het feit dat in Juli het nieuwe kabinet namelijk gt vormi kan zyn Ten lotte ht4 ber de vertegenvi 00 rdigei i der ijf mog aulh J n overeenstemming Ik letkt en hebben ij besloten dat het vraagstuk van de ontwapening eerst in November m behtuideling kan komen Ni het beêiiKügen due Engel sche verkiezingen zullen v n tusschen Engeland en de Ver ytatcn diplomatieke onderhandeiiiv eii worden jfcvoenl teneinde een gemeenMihappelyke ba i te vindtn vooi de NovPi ü erzitting De Jumzittmg zal daardoor nu chi nvervallen doch zal ook als zy doorgaat ingeen geval hel vlootvraagstuk behandelenDe Tweede hamer heeft ht wetiiuntivfrptet herziening van de fmancieele Terhuuduig usMhen het Uijk en de G nieeulen Mnjjsnomen DÜN HAAG Mei Het wetsontwerp tot hetzienmg van de fmkncieele verhouding tusschfsn het Kyk en de Gemeenten werd hedenmiddag by tweede lezing z h A aangi nomen nadat de heer v d Tempel verklaar Had dat de d niet zoudé u tegen temmen um een Umgdurige vertraging van de totstamikoming wner regeling te voorkomen Do Miniater van I manclén werd van ver schiUcnde zijden goiukgewerucht Groote brand in een dttkpannenfalu iek te Echt Het vuur woedt notf voort liOiat MOND 1 let Hedenmorgen omiLieeks kwuit ovei it veji brak do jr tot nu lo onbekende ooiznuk biand uit in de dakpannenlabnek der N V van H Phnippo gelegen tegenover net lation Hel aur werd lungewakkenl door den sterken wind en gioep zeer snel om iith heen zoodat weldra het hoofdgebouw eu iiige neveiig Jbouwen in lichte laaie stonden Drt hoofdgebouw en temge peraenkamerd ab medo een drooginrichtuig zijn reedi verbrand Het uur voedt m de nevengebouwen nog voort Vermoedelijk zal een vijftigtal irbeide v erkeloob worden I ilbreiding der staking in Zaauilam De ranspor arbeider w a eren i en boot Ie iouui ZAANDAM Mei Heden is m de haven to Zaandam de eers e houtboot gedurande dt stuking bmm ngeloopen Het is het vveedsche n s Wilton met 600 standaarde zaaghout aan boord bestemd voor de N V Houthandel v h W Ponl Met betrekking tot de staking is dit feit van groote b jteekem omdat daardoor z v orden besluit wolkü houding de oootwerkers zouden aaniienion en of de takmg al i met uitbreidinyf zou ondergaan Na overleg met ae hout werker o rganisatiea en sameuaprekingen met de Hoofdbestuurders der Tran portarbeiders de heet Üievermk ten Kieviet hebben de leden georganiwerd in de iheeps en Bootwerker vereen Eensgezindheid uit ympaihie met de stiüiendt houtarbeiders l esloten de boot niet te loswen Men deelde mede dat de bootwerkers bereid ayn de booten met stukgowlcren en ook de balktmbooten te lossen doch niet de booten met gezaagd hout Deze mededeeling oie door den voorzitter ill heer K Prins an het balcon v ni Ons Huis aan de vooi het gebouw verzamelde stakers werd ge laan werd met gejuu h tf De totmeelspeler Murius Spree overleden IWXnU JilDAM 3 Mei Manu SproÊ uit HVlam de populaire dn van de CircuH Schouwburg alhier m htnjen cip 53jarigen leeftyd te Scheveningen wp t hy tydelyk ve Slyf hieiil ovierleden Wy vernamen du de dood intrad na en beroerte Beurs van Amsterdant WÏSSKt KOEKSBN 2 Mei i Mei Officieel Londen lÜ tlV 12M berlyn oHM 8 92 i Parijs i 7 j 9 72 Bru bet 34 3 34 53 Zwitserland 47 i 47 91 Weenen 34 92 ii 34 92 V Kopenhagen 66 35 66 35 Stockholm 66 47 66 47 Vj Oslo 66 35 f 66 36 New York 2 i6 ZA8 Niet officieelPraag 7 36 7 3ti Madrid 35 62 ï 3b 62V Milaan 13 04 13 04 Beursoverzicht De beurs had heden een zeer stil voorkomen en hlechts enkele specialiteiten wiBt n af en toe een drukk affaire in het leven tu loepen Philips iaii pen en de claim waren goed prijshoudeml Margarine Unies werden op kleine schaal verhandeld en deze volgd n over het algemeen een beneden waart se ne rithtmg Caivé Delft waien veronachtzaamd er onveranderd Kunstzyde bewogen zich op den achtergronl De koersen kwamen op onregelmatige wyzt tot stand Enka s wa len hooger genoteerd Macubees in reacti Kordaandeelen eerder i tr lager met be rcheiden omzetten Hijnwaarden ontmoeten vry vecl belang telling Vooral Boeton i werden druk verhandeld Algemeene expnnities waren zoo goed als onveranderd Voor abakken werd niet veel interesse aan dea dag gelegd Zy waren nagenot g onveranderd Rubberaandeelpii hadden een zepr kaim verloop Amsterdam rubbers war n eerder iets lager Oliewanrden gaven slechts bescheiden omzetten te zien Koninklijkc i konden iets verbeteren en ook Perlakken verlieten iets hooger de noteering RADIO TELHGKAHSCH WKKIiBKUUm Verv achting vakke tot raatijfe oostelyke tot noorde lijke win Licht tot half bewolfc Droog weer kans op nachtvorst Weinig y ilng in temperatuur