Goudsche Courant, zaterdag 4 mei 1929

niemendal voordat de vergrootinir van het terrein vaststaat Het zal er alleen maar om gaan of die vergrooting dit jaar of het volgend Jaar zal plaats hebben Wanneer het Goudflch Volkablad gaat spreken van een flater dan zal ik het eens op een flater wjjzen Van een zyde die wel heel goed op de hoogte Is heb ik vernomen dat door de gemeente in September is aanbesteed het maken van schuttingen hekwerken en 4 bruggen zegge 4 bruggen waarvan 3 bruggen voor het sportveld aan den Graaf Florisweg grenzende aan den Bodegraafachen straatweg en één brug voor het O N A terrein Nu heb ik eens een kykje genomen langs die terreinen en ik heb maar één bnig kunnen vinden Bü informatie is mQ nu gebleken dat de andere twee bruggen die ik tevergeefs heb gezocht ook niet zyn gemaakt En wel om deze reden dat de wethouder van Openbare Werken die meent dat alles wat hjj wil ook moet gebeuren er niet aan heeft gedacht dat voor liet leggen van die bruggen ook nog de medewerking noodig was van een publlekrechtelyk lichaam dat niet van zins was zich zonder in deze te zijn gekend zoo maar door den wethouder Van Staal te laten commandeeren Het ia een reuzonflater van dezen wethouder geweest dat er voor bedoelde bruggen palen zyn aangevoerd een heistellingovereind is gezet die daar eenige dagenmet de noodige arbeiders heeft gestaan endat toen bleek dat dat bruggenmaken maarniet zoo vlot ging de heistelling weer Jsgestreken en met de palen weer is weggevoerd Wie zal dat betalen Het G o u d s c h V o 1 k B b 1 a d moet noodig van een flater spreken En nou die schutting die voor 5 jaar voor ƒ 1000 per jaar is verhuurd met de mogelijkheid van extra bedragen Dat is nou toch zoo n mirakel niet om daar ophef van te maken Als ik het goed heb gelezen heeft die schutting gekost ƒ 7550 al heeft het Goudsch Volksblad er direct ƒ 7000 van gemaakt Die ƒ 550 zyn weggeblazen Die schutting is weet ik het wèl blijkbaar met de bedoeling voor een jaar daar te worden gezet gemaakt van gewoon vurehhout geen eiken palen of grenenhouten grondplank is er voor gebruikt Nu weet ieder die een schutting om zün tuin heeft wel wat dat aan onderhoud kost Maai de wethouder Van Staal die met afschr vingspolitiek zoo goed op de hoogte zegt te zyn verhuurt zoo n vuren schutting voor 5 jaar en doet het voorkomen alsof dat als een winstgevende zaak moet worden beschouwd Het lijkt mj net zoo n voordeelig zaakje als de sportvelden zelf Als de juiste rekening wordt gemaakt zal dat wel blyken aan de belastingbetalers OOK EEN BELASTINGBETALER PREDIKBEURTEN Zonda 5 Mei j GOUDA Remonatr Kére 10 uur v m Ds H Cramer Doopen Luthersche Kerk 10 u v m Ds J J 3imon Geref Kerk Turfmarkt 10 u v m en 6H u n m Cand J Oussoren Ver Calvijn Nieuwe llaaJ Turfmarkt 142 10 u v m en 5 u n m De heer J Vrop mdeweu te Middeiharnis Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en bV2 u n m ï s Kok Chi Geref Gemeente Gouwe 134 10 u in en 5 u n m Ds J B C Croes Stadsevangelisatie JerueJ 10 u v m H ei 1 iglng samenkom st 7 u n m Openb samenkomst Spr Br de Gruyl Mei 8 uur Bidstond HLRK t NW OUDE Ned Herv Kerk 10 u v m Ds L R v d Broek BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Dr P Glas lienionstr Kerk 10 u v m Ds W N van Nooten 1 ang li atie 9 u v m en 6 u n m De lieer Schei penzeel van Bunnik Grref Evangelisatie 9Mi u v m en 6 u n m De heer E C Brusse Den Haag GOUDERAK Nod Herv Kerk 9H u v m Ds Leenman HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds A Landstra Geref Kerk 9H u v m en 6 u r m De heer H J Winter Cand te A dnm MOORDRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B Nieuwburg STOLWIJK Ned Herv Kerk 9H u vm Ds B J Ka Evangeliaatie 9 u v m en 7 u n m Ds Rijnsburger van PoLslbroek WADDINXVEEN Remonstr Kerk geen dienst OUDERKERK a d IJSSEL Ned Herv Kerk 9 u v m en 6 u n m Ds J EnkeUar NIEUWERKERK a d IJSSEL Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Dippel 6H u n m De heer Lyklema g o te Waddinxveen net Meisje voor de morgenuren Adres KRUGERLAAN 173 Wegens ziekte der vorige voor terstond GEVRAAGD een Dagdienstbode Spieringstraat lül 8 GEMENGDR BERICHTEN Vier huwel ken in één gedn Te Nieuwkoop zijn ondertrouwd drie dociiters en een zoon van den heer Verduyn De vier huwelijken worden 16 Mei voltrokken Moordaanalag te Deventer Gisteravond heeft op het spoorwegHtation van Deventer een jongeman een vrouw met een mes gevaarlijk gewond aan hals en armen zy werd in zorgwekkenden toestand naar het ziekenhuis overgebracht De vrouw leefde gescheiden van haar man en had connecties met den dader aangeknoopt Ondanks haar belofte met hem naar En Sehouvbury bio o p I JubUeumvoo tellinK Sorrell Son Ter g legeiiiheid vun het jiü üeuin vtu Ut Sociëteit 0ï 3 Genoegen hoeft de dircctiu ün de Schouwburtf liio icoop de aeer goede gedachte gehud by die febstelijke jjebeuiteriia uok niet leta bijzonders te vov clnjn te moeten komeii om ook harerzijda üy t draden m Ie feeijtclükhedtón Het hoofdnümmen dat voor dit prouranima is uitgekoien de bekende film Sorrfcli fc Kou ia vervaardigd naur aanleiding van de roman van ddnzelfden naam dit m korten tijd zoo rooti opgang heeft gemaakt Kn passant mug orden opgemerkt dat een b ngelsche en HolLandsche uitgaat van dil boek in de ietszaal aanwezig is Zonder den ininaten l wyfel is Uit United Artihtyproduct iets h fel buzwnders oen npeelfilni van de beste yualiteit Een goede film waarbij t uitsluitend afhangt an het apcl der hoofdperspnen is tegenwoordig fcen zeldzaamheid i de filmwereld waar ihan masBa regie hoofdzaak is t Was 0113 echter t cn voortdui end genoegen gieteravond htL e oehge spel van rfon ell e n z n zoon t volgen Da inhoud van de film i eenvoudig t is t leven vian een oud inilitiür die a a liotelportier in i n onderhoud en de opvoeding van z n joligen moft vi oi ilii Hoe hij dat doet hoe z n zoon een man van beteeke nil wordt in de weivld en vader en zoon dikke vrinden bÜyveii dat aiJe wordt op boeiende wyze op het witte doek v rtoond De leden van de Sociëteit lü en hü ieii avond wel niet de bioscoop bezoeken toch iouden wij hun dringeiul wi len aanb ve en dezo attentie vaiji de directie te waardeeren door op een der volgende dagen deze prachtig film te gaan zien Sorol en zoon verdie Tien stampvoJle alen Dat is niet te vee Közogd Dr B C Boekmeyer f ïe a Gravenhage is in den ouderdom van tiS jaren overleden Dr Reinder Cornelis Boekmeyer oudleeraar aan het Gymnasium aihiw Jaai vergaderiii r Tan de Vereetiiging Arbeid Adelt De Vereenlging Arbeid Adelt houdt liaar jaarvergadering ili Hotel da Zalm op Dinsdag 22 Mei a s DORLAS THEE luqa I Afdeeling Gouqa der Ned Ver t Huitivrouwen Op Woensdag 8 Mei te 2 uur zal in Hotct de Zalm een tentoonstelling worden gehouden van bpeelgoèd gemaakt door kinderen die geaboïmeerd zun op het kindertyd chrift Zoimeschyn Te half drie zal d heer Uramer een lezinj houden o er Kind rlectuur De kindei en kunnen zich gedurende de lezing op de tentoonstelling bezig hbuden Te half vier volgt een vertooning van de poppenkast door de heeren Cramer e Cupenif alhier Uitsluitend leden en kinderen van leden hebben toegang Het bestuur heeft den heer Hei pen uit IJotterdam bereid gi vonden eenmaal per van 2 ö uui ten fotographiccursus te leiden Het m de bedoeling wandelingen te maken om allereeiat te leeren welke pun teil geschikt zijn tot het doen van jpiiamfn Wedvlucht poHtduiven De Algemeene Verzendingsbond hield ten i tedelijke wedvlucht uit Lier Aankomst Ie duif 9 20 36 uur laatste duil 9 39 13 uur Gelost K uuj De prgzen zyn als volgt bf haaJd W Houtman 1 3 12 J de Riet 2 h d Bruin 4 H M Holthüizen 5 24 26 A Steenwinkel Jr 6 10 15 23 30 33 43 E d Valk 7 28 W Slont b A Uerkouwer 9 17 19 39 D KraaijenbrinJt 11 G de Vo13 J Brenknian 14 16 25 F J de Jong 18 P V d I inden 20 A Eist 21 A v d Water 22 41 G J Schilt 27 H M Mmt M 2 A A Slobbe 31 J van loon 32 A Kuhk 34 3f G F van LeeuwTn 36 J Keii 37 G Sdiutt la ii 3 J v d WiÜik 40 G Kooten 42 Wat den kampioen heku bftii ft Kiidt iW uitslag J de Riet 10 punten A Steenwmkel 9 D Kraaijenbrink 8 p F J do Jonfï 6 p A Berkouwer 5 p A v d Water 4 p H M Holthuiizpn 3 p G J Schilt 1 p Intercommunale Arbeidsbemiddeling Aanbiedingen van werkozekenden Lijst van 1 Mei 1929 l aardewerker 4 pypmakers 2 t ukkers 3 letterszetters 3 timmerlieden 1 rietdekker 5 grondwerkers 1 betonwerker 2 heiers F opperlieden 1 houtdraaier machinale houtbewerker 2 schoenmakers 2 bleekerskne ta 2 slagersknechta 2 scheepsklinkers 1 boekbinder 1 machinist 3 stokers 1 kopergdeter 2 textielarbeiders 1 ged 3 tuinlieden 4 brood en banketbakker 14 pakhuisknechts 3 suikerwerkers S sigarenmakers 2 sorteerders 1 ged 8 Rc hippers knechts 2 reizigers 4 kantoorbedienden 4 koetaiers 1 winkelbediende 2 boekhouders 97 transport en fabrieksar Uiders 2 chauffeur Ie verkoopster manuf act urenhandel 1 vrouwel kantoorbediende I ost en Telegraaf kantoor Lyst van onbe= teibare brieven en bnetkiiarten van veike de afienderji onbekend zyn Terugont angc n in de2e tie ft der maa id April 1929 Brieven Binnenland B en W Gouda L Boon M v d Bosch Woerden W Co ret den Haag INDANTHREN EN ANDERE = KLEURECHTE GORDIJNSTOFFEN Fa B DE JQNQ GOUWE 89 TELEFOON 47 T Naaktgeboren Boskoop H Paul Zevenhuizen Jac de Lege Rotterdam B Stam Rotterdam Strenymaii den Haag BrievQtn Buitenland E MruJett Londen Briefkaarten Binnenland Koppendraaier Rotterdam Van Maaren Overschie Schimmel s Bosch Burgerlilke Stand geboren 1 Mei Jacoba Grietje d v C de Gruyl en C Bek C Ketelatraat 3 ONDERTROUWD 2 Mei P Verkaik en M J de Jong P H Revet en A van Eyk H van der Heiden en G M Veerman OVERLEDEN 1 Mei Maria Johanna van der Kroeg geh met A M Kraan 15 j Willens 22 2 Mei Maria Bergman wed J van der Kaav 63 j Houtmanaplants 19 Agenda 4 Mei SW uur Zaal Kunstmin GalaCaha ret en üal avond 7 Mei 8 uur Itovenzaal Soc de Reunie Alg Verg Liberale Staatsparty de Vry heidsbond 5 Mei 2 uur Ver van Huisvrouwen Hotel d alm Tentoonstelling Eskimoland i St uur lezing van Ds Cramer over Kmdeiloctuur dVi uur Vertoonmg Poppenka tdoor de heeren Cramej en Cuperus U Mei ÖM uur en 11 uur v m Coóp l iod Handelsvereenigmg ledenvergadermg 11 Mei 9 uur Bioscoop voorstel ing in den Katten singel n Mei Cursus E H B O Gebouw Daniel onder leiding van Dr Evers Apothekersdienst De apotheek van den heer E Grendel 1 Tiendeweg zal tot en met Vrijdag 10 Mei na 8 uur des avonds geopend zyn dea iini hts echter alleen voor recepten Medische dienst Vanaf hedenmiddap 3 uur tot en met Zondagavond 12 uur kan men zich vooi midi sche hulp wenden tot de doctoren C van KIM Kattensinget en B G J Evers Oost UIT DEN OMTREK OOUDERAK E n raadsyncature Wagens vertrek naar elders van het lid van den gemeenteraad den heer T D Both ontstaat een vacture De heer Both had z ting voor den Vrtjheidabond Als opvolf wyst de lyst aan den heer P H HofmaJ De heer Hofman zal echter geen zittii kunnen nemen volgens art 21 der gemeentewet in verband met zwagerechap zoodat dan volgens de lijat opvolger zal zijn de heer D J Kasbergen Johz HAASTRECHT Polder Roozendaal n de j I Vrijdag gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden werd vastgesteld de rekening dienst 1928 in ontvangsten op ƒ 6053 52 in uitgaven op f 49S3 77 batig slot ƒ 1069 75 en de begrooting dienst 1929 in ontvangsten en uitgaven op ƒ 5045 40 De omslag werd bepaald op ƒ 6 per H A v j ƒ C 50 Besloten werd voor den geregelden gang der bemalingöinrichting voorlichting van een adviseur in te winnen Wtikgebouw Vrydagmiddag 5 uur heeft de eerste steenlegging voor het W kgebouw aan den Lizeweg plaats gehad De eenvoudige plechtigheid geschiedde door Mej N Hakkenberg in tegenwoordigheid van een klein groepje belangstellenden na afloop waarvan de aan den bouw werkende arbeiders werden onthaald Verkoop café Naar wy vernemen heeft de heer G C ten Brummeler het bekende dafé Huis den Hoek verkocht aan den heer J Both te Stolwyk SCHOONHOVEN Een onderscheiding voor van Grootheegt By Kon besluit is toegekend als blyk van goedkeuring en tevredenheid de eerepenrimg voor menschUevend hulpbetoon en loffelijk getuigschrift in zilver aan A J van Grootheest alhier STOLWIJK Het woonhuis met pakhuis toebehoorende aan den heer J Burger is by onderhandftche verkoop overgegaan aan den heer N Dogterom INGEZONDEN Buiten verantwoordeJykheid dar Rodactieï Nog eens De Gemeentelijke Spoitvelden Gouda Mei 1929 M de Redacteur Dezer dagen bemerkte ik dat het Goudsche Volksblad naar aanleiding van mijn ingezonden stuk de mensehen wil wijsmaken dat ik een flater zou hebben begaaa door in Uw blad van 20 April j I te beweren dat het wel degelyk juist is dat het sportterrem te klein is en vergroot wordt M de R ik biyf bij mijn bewering ondanks dat de wethouder Van Staal aan de hand van brieven van voetbal vereenigingen zegt dat het terrein groot genoeg ia Dat deze wethouder met die brieven voor den dag iou komen heb ik te voren wel voorspeld maar die brieven b t kenen voor mij schede U vertrekken wilde zy de stad weer ingaan De dader werd aan de politie overgeleverd ADVEBTENTIEN WmilELMEISJE EENIGE EN ALGEMEENE KENNISGEVIN Beden overleed zacht en kalm onze beste Man Vader Behuwden Grootvader Dr BelDilir Coriielis Boekmeyer in den ouderdom van 68 jaar s Gravenhage A E BOEKMEYER Ringlever J S H GROEN Boekmeyer E J GROEN en kind Wapen veld A SANDBERG Boekiiieyer Jhr H SANDBERG s Gravenhage A W BOEKMEYER s Gravenhage 2 Mei 1929 Azaleastraat 85 Geen bezoek Op verzoek van den Overledene geen bloemen en geen toespraken De teraardebestellingzal plaats hebben Maandag as op de begraafplaats Oud Eik en Duinen Vertrek van het sterfhuis Rusthuis Zuster A Nienhuis van de Spiegelstraat 5 te II uur 45 GEVRAAGD 16 jaar AdresMaitazlin De Driekleur Mnrkt 54 j 134 WORDT OEVBAAOD Net Meisje of Juffrouw m de Huishouding i ij dres V DAM Vierde Kada iti GEVRAAGD een bu C VKRKAJK CaSé StolwijkoriiluiaOEVRAAÖD m nel IHeisjii oi Irooi goed kunnende koken Van s morgemêl tot s avond s 7 uur Zondags vrü Loon ƒ 10 per week Aanmelding aan de SLUISBOUW Rotterdamsche Dyk ig4g GEIVRAAOD een nette aankomende Bakkersknecht Ueftyd 16 17 jaar Adres M J VAN VLIET Broodbakker Groenendaal 2 Gouda 1373 g Kr kunnen 2 nette Kostgangers OBU LAATST WOKDBN Brieven onder No 1840 Bureau JoudscheCourant Markt 31 g Voor de vele blijken van belangstelling ons betoond bij het overlijden van onze lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder Mej Wed J VAN DORT geb van der Lek betuigen wij onzen hartell ken dank Uit aller naam W VAN DORTGOUDA Mei 1929 14 TE HUUR Een leer net HUIS met o en grond en schuurtje aan de Geuzenstraat met gas en waterleiding Alle werkdagen te bevragen KATTENSIN GBI 35 ijfjê g TE KOOP een GEVRAAGD in klein gezin een NET MEISJE voor halve of heele dai en Aanmelden C DE JONG 8 St Josephsiraat 67 Nette Voorkamer AANGEBODEN voor lieer alleen liefslzonder pension 1374 8 Brieven No 119 VAN BURKS Adv Bureau kleiweg 39 Te bevragen b N SNEL Boikenbearg rttraat 21 1872 8 TE KOOP OEVBAAOD Een net BURGËRHli 8 liefst met vrge poort en ftinken tain Brieven onder No 1370 Bur au kudnehrCourant Markt 81 8 TE KOOP Een staande Pathefoon Nette Dagdienstbode GEVRAAGD Zondags vrii 1367 Adres Mevr DE RAADT Westhaven 42 Zich aan te melden hefst na 7 uur 8 met 65 nummers f p a 4a 8 PEPERSTRAAT 48 LÉralB Slialsparljj Je Vrijbeiliood GEVRAAGD een Aldeeling GOUDA Het Bestuur roept hiermede de leden op tot bijwoning eener Algemeene Vergadering op Dinsdag 7 Mei 1029 des avonds S uur in de Sociëteit de RÉUNIE waarin belangrilke punten aan de orde komen 20 HET BESTUUR Meisjes gevraagd I GOEDEWAAGEN s KONINKLIJKE FABRIEKEN 1 HOE WORDT DE BELASTING LAGER Dat weet ik ook niet Houdt Uw i ekening van Bchoenrepariitie laag dan rij ukt de betalinï ei van niet zwaai DaaiTOor zün DÏJ adressen B Marteiissingel 123 en Spoorstituit ïl HEEREN ZOLEN EN HAKKEN DAMES ZOLEN EN HAKKEN ƒ 2 25 ƒ 1 75 Alleen prima kuipleder Vr e controle RUBBERLEDER in Zwai t Bruin en Beigie f ft yH 4J im Aanbevelend P V d Heuvel Ml fAXDEILIIKD MARKT Vöop Verf n kleup Dijkgraaf on Hoogheemraden van Rijnland brtntfon bii dece ter kennis vin ingelanden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over hel dienstjaar 1928 ter Secretarie van het Hoogheemraadschap op eiken werkdag van des morgens negen tot des namiddags 4 uur ter inzage van een ieder zal liggen van 6 Mei tol en met 19 Mei 1929 en aldaar tegen betalihg van 50 cent in druk verkrijgbaar zal zijn 2 dat de ingelanden hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat zij ter visie heeft gelegen en dus uiterlijk op 27 Mei aan de Vereenigde Vergane ring moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Woensdag 19 Juni 1929 in het openbaar zal overgaan tot de behandeling van bovenbedoelde rekening üijkgraal en Hoogheenraden van Rijnland PIJNACKER Uijkgraaf J SLAGTER Secretaris 47 LEIDEN 1 Mei 1929 LIGGEN ER FAMILIELEDEN OF KENNISSEN VAN U IN HET ZIEKENHUIS WeUicht dat dit het geval ii Qi zult dan wel van de noodzakelijkheid dooi drongen zijn om maatregelen te nemen tegen de koeten van ziekenhnisverpleglng Het is daarom beier contriftnant te zijn bij de NV EERSTE NEDERLANDSCHE Ml VOOR ZIEKENHUIS VERPLEOINÜ TURFMARKT 120 GOUDA dan in moeilijkheden Ie komen Vraagt ciiailaire 351 lÉaÉesr lDrielljflg DE lilll s 2e Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Autoband 2e Weenasiraat 28 Tel 43929 R dam CONCURREEREND is T C REPARON KEIZERSTRAAT 38 VRAAGT STALEN RADIO ƒ 2 pej week GEHEEL CÜM PLEET GEPIxAATST ƒ 12 5 HAPPEL Snoystraat 69 GOUDA P HEMElVAARTSDAa IS EEN FOTOFEEST hitil no hnlin Uw FOTO ARTIKEtEN bij BESTE m BOEOKOOPSTE Fotohandll NIJMAN Visschersdijk lUl Rotterdam Telefoon S6046 A J OPSTELtEN Telepli 120 HOOMBOTER KAAS en EIEREN Fijne Vlceschw Comeitibles VOOR ZONDAO aetruffecrdeVleegclikaas40ct per ons Ontbytgember 65 en 40 cent per flacon Zoete en Zoute Krakelingen 22 en 25 cent per ons Alle soorten Gebakjes 8 et p stuk Prima Honingkoek 40 et per stuk Siroopwafels 6 cent per stuk Echte 0 udsch Sprits f 1 25 p p Q br Kamphuizen DE COMPONISTEN Drie nieuwe merken WAGNER 6 cent BEETHOVEN 8 cent MOZART 10 cent Delj Zandblad Geurig en Lichit L BINNENDIJK Kleiweg 87 Tel 517 Tew Stoffeerwerk Behangerij Gordijn en Matraswerk W VËRMIJ Zn je adres Lage aouwi 10 Vrouwestaeg 22 Het adres voor KANTOOR winkeÜassen ie DE KLEINE WINST Korte Tiendeweg 22 MEISJES GEVRAAGD niüt ouder dan 16 A 17 ja r aan de NETTENFABRIEK Aan te melden bij den Portier Het meest gesorteerde adres In Kousefl en SoUeo Is HETKOUSENHUIS Print Hendrik Str 103 106 Tal 830 Zichtzendlng en zonder prijsverhoogingen BOOGAERDT LANQE TIENDE 6 43 KILO Kaasjes volvet m Ryktmerk thans Mn gulden per stuk Kaashandel P G TEEKENS Oouwe 55 Oouda VAN DE NAAR OEEISCHEN DESTIJDSINGERICHTE WINKEÜ HEROPENING Voor een mooie BINDER en SPECIAAL GEBAK DIV SOORTEN BONBONS 80 OVERHEMD STEENLAND naar KLEIWEG C A B Bantzinger ie zich dit Nieuive Matig w Jaar een MARKT 18 19 OOUDA schr iiti Tl schnll t n om voort piciiu Cn okci ten der nieuwe vkt t st linLicr Citroen modellen i Co in beraad nemen Hici t n redenen ce over Alles oo aantrckkeliik m de kosr abiik iten is vindt men thans 111 II Ciciocn voor den halven met dleen Hjne sierlijke lijnen L iit ffli kheid ma ir bovendien lioor ei varen putomobilistcn t Ti ijewaardecide wegvast K n liappaiu lemvcrmotjen K Wil dus zeggen wiligbeki DEBmSCOOPOPHETWmil ook pi Ih c n y ZATERDAGAVOND 11 MEI a s bioscoopIütelling IN DEN KATTENSINGEL MT Een Prachtfilm GRATIS voor IEDEREEN Aanvang half negen 1 m 187 Vraagt den lictitscbi gcr vtstigdenCitroCn jenr om en proai uc londer verplichuiiu Uwer i ds Kiest e i zetT hobbeiigen weg nice z r slecht liggende bochten uit Lee cvn op hoc vlot n om crstoorbaar de CitroiJa zlcli door de moeill k iedcn heen baant Laat de servorem men werken Eirii hi i l ll hti druk op het n tiipedaal is oUiocnde het Host niet meer ln mntng d Tm liet oord rop ie JiUsieren f Overtuigt U zelf Ë Nadere mededeelingen volgen Sk Berijdt GAZELLE RIJWIELEN BB N NOORDEGRAAF KLEIWEG 12 TELEFOON 602 Enkele iels beschadigde RALEIGH rijwielen voor opruiming pri s 1381 30 m Conduite Intéricurc sedanjC 4 £ 2650 C 6 f360a Vrachtchassis 1200 K G f 1995 V ol pdlfle ir s i st mer Camloqiia op öiinvraag STOOKT BRUINKOOLBIIIKETTEil MERK Kwaliteit door andere merken A UrclMOBILES C ITROEN AMSTERDAM niet te vervangen Age nt voor GoudaiJen Omstreken N NnnRHFRRAAF K UIWEG GO UDA Verkrijgbaar bIJ Uw Brandstoffenhandelaar I VERF welke er niet met de afneemdoek afgiat welke jaren lang blijft glimmen en welke niets méér kost haait men bij H D TAMSE NAAIERSTRAAT 24 Vakkandisit bereiding BUUjke Prtjien Ons toenemend succes danken wij aan het leveren van Prima Heerefl loopelieefen eo KinilefHeeilifli leieoj assefl enz Wij garandeeren dan ook kleeding welke den prijs waard Is H BLOM Groenendaal 6 Gouda Bescheiden Inrichting daardoor 20 tot 30 procent goedkooper