Goudsche Courant, dinsdag 21 mei 1929

TRANSVALIA VOOR STROOHOEDEN fflO l7074 Plnsdag ffil IHsi 1929 68 Jaargang V Ö i3fConé@róen i aponn n Hangen voor V £ gereed l Wij hebben dexer dagen een belangrijke srrteerlng moderne JAPONUXiJf in de nieuwste kleuren stoffen en modellen ontvangen welke wij thans tegen prijzen aanbieden die V elders tevergeefs xiilt xoeken Deze aanbieding overtref t alles wat tot heden toe gebracht werd Jn DAMMSen KIUDMnMANTSLS MMISJES en KISDSBJVliKBN vindt V een enormen voorraad aparte modellen tegen xeer vaordeelige prezen Groote verscheidenheid DAMMS en KINVMBHOEDEN Onzenieuwe modellen zijn nog niet geëtaleerd doch zijn in onzeMagazijnen te bezichtigen € £ f runs tSurfmarRi RoeR Sousae 4500 M hoogte omlaaggestort Een luitenant die icn door middel van een vatscnerra wilde redden viel te pletter Het Vliegtuig kwam brandend ter arde De piloot van het andere vliegtuig dio eveneemi met een valscherm omiaag sprong werd zwaar gewond Er namen 104 vliegtuigen aan de manoeuvres deel TÜKJUJE Een hevige aardbeving 39 dooden 9t Ü huixen verwoeat Zondagmorgen te 8 40 uur heeft te Souchebri naby biva een hevige aardbeving plaats gehad 9üü hmzen werden verwoest j Jegen en dertig personen werden gedood en veertig gewond h m later bencht meldt dat er minstens 61 personen gedood werden en er meer dan 00 gewonden syib De Aanbieding van het petitlunnenent der A V U O aan den minister van Waterstaat Jen departemente van waterstaat heeft ïlaterdagochtend de aanbieding aan den minister van het petitionnament der Algemeene Vereeniging Radio Omroep plaats gehad De stoet van eenige tientallen auto s die ter begeleiding van den in de nationale kleuren getooiden vrachtauto waarin de Co 1 tectics nandteekeningen den rit naar bet Binnenhof ondernam werd tusschen 10 en halfell op den Benoordenhoutscheweg opgesteld onder toezicht van de verkeerspolitie onder leiding van hoofdinspecteur Snethlage Er was groote belangstelling voor deze opstelling AlJe deelnemende auto s waren voorzien van blauwwitte vlaggetjes die net embleem van de A V K O droegen Om halfelf zette zich de stoet in beweging Voorop ging in twee auto s de commissie van aanbieding bestaande uit de heeren dr H Moihmzen baron G Tindal J C E baron van Lynden dr F Westering en W Volgt daarna volgden de vrachtauto en de begeleidende motorry tuigen Tegen IJ uur begaf zich bovengenoemde commissie onder voorzitterschap van dr Molhuizen naar binnen De heer Willem Vogt de directeur van de A V R O droeg een doos met exemplaren van het petitioniiement tot 1000 handteekeningen welke Qoos was verzegeld op een rood wit biauw lint waaraan een kaartje vermeldende dat de doos in tegenwoordigheid van den voorzitter en den secretaris der A V B O was verzegeld en welk kaartje van hun beider handteekeningen was voorzien in het geheel bevonden zich 457 van zulke verzegelde doozen in den vrachtauto Dr Molhuyzen heeft Minister v d Vegte toegesproken en verzocht in te willigen hetgeen wordt gevraagd n l een volle week zendtyd op een eigen zendinstallatie Minister van der Vegte antwoordde dat hy zich welhaast genoopt zou zien bg sup I pletoire begroeting geiden aan te vragen èF J Het adres voor Slagersjassen n Koksbuizen DE KLEINE WINST Korte Tiendaweg 22 GOUDA 20 St Jan Sigaren Gelijk de Toren van St Jan EÜst boven Gouda s veste Staat Koophandel St Jan Sigaar Bovenaan als d allerbeste Probeer deze fijne Handwerk Sigaren In prijzen van 6 8 en 10 cents Fabrikaat van 0 G V Vreumingen WJüdstr 20Gouda Tel 198 ADRI V MAAREN GOUWE 15 Acte Boodichap Muziek School Vergeat vooral niet ook eens op de Gouwe een kijkje te nemen alvorens Uw inkoopen te doen Wij hebben in ons vak van all en zijn zeer VOORDKBLia C J J LOEVE Magazijn van 15 ElB noBmaakta Ondargoadaran Baby iurkjas Kapjes hosdjes enz U UANniNeEl Markt 18 19 GOUDA voor ontdekking Veilig voor arrestatie bedoelt Üwaarschynlyk merkte Ruthven kalm op Alorley wees naar bet raam Met die veiligheid IS het mj gedaan Maar mag ik uit je woorden afleiden dat je iixiiea eritent wat ik zeg Ik wil alles toegeven wat U graag wilt Zullen wj maar niet meteen vaststeillen dat elk woord wat U daar zegt de onomiitootelyke waarhfjd ia Moriey was verbluft Hy begreep er niets van Maar ondanks dat ging hü voort Zooals je wilt Dan zul je ook toegeven tenminste tegenover my al zul je het tegenover anderen Mitkennen dat Staunton Heath die nu in de gevangenis zit onschuldig is en dat ook bravv menschen als John Arfcwright en zyn zoon je onschulddgo slachtoffers zyn Ruthven gaf geen antwoord en lifiorley vervolgde yn gebalde vuisten onder zyn neus van den ander schuddend Je hebt myn vrienden Arkwright willen nüneeren maar deze bom is verkeerd gebarsten en de ontploffing zal jouw vernietigen HOOFDSTUK L Voor de eerste maal toonde Ruthven verrassing Wat bedoelt U vroeg hy scherp Ik zal het je zeggen De gemeene manier waarop je de firma Arkwright en Zoonexploiteerde is ontdekt en daarover zul je jenek breken Je hebt John Arkwright altydgehaat sedert hy je eens dwarsboomde Werd ve Tolgd T p ovearnam aang bo l n wegens ziekte der eigenaar Een druk beklante zaak in Groenten Aardappelen en Fruit met uitgebreide stadswijk Kijke broodwinning Ovememingssom en huur winkel en woonhuis zeer biUü Te be T b d Makelaar P W DE BEUN Fluwieelen3inigel tl Gouda Firma T ZAAL Az Prima Bank lbahk rt EOHTK aOUOSOHElaiROOPWAFELi mn aPRITa ppgtfioM laaa Voor Electr Ornamenten Apparaten Stofzuigers enz bi G A BELONJE Lange Tiendiweg 98 Tel 728 OpooI Soptaetrlna Notaris J van Kranenburg zal op Maandag 27 Mei 1929 des avonds half acht in bi tel de Zalm aan de Markt aldaar publiek verkoopen de volgende atle te Gouda geleien 1465 56 Onroerende Goederen EEN WINKEL EN WOONHUIS met tuin en schuur a d Wijdstraat lu met uitgang naar Achter de Vischmarkt Wordt iii t verkocht EEN WINKELHUIS met afzonderlijk Bovenhuis a d f Gouwe 188 190 Verhuurd voor ƒ 15 per week tot U Maart a s EEN WOONHUIS a A Lange Dwarsstraat 34 Verhuum voor f 3 50 per eek EEN WOONHUIS a d Heereflstrait 62 Veihuurd voor f 3 60 por week BEN WOONHUIS met BOVENHUIS a d Raam 93 Per week veitaui d beneden voor ƒ 4 75 en boven voor ƒ 2 10 EEN PAKHUIS met afzonderlyk Bovenhuis a d Vlainingsti aai 26 20a Ontruimd to aanvaarden EEN WOONHUIS a d Zoutmansstraat 38 Verhuurd voor ƒ 520 per jaar tot 30 Juni 1931 Oe parceelen zijn te aanvaarden op den belaaldatf der kooppenningen 26 Juni a s Zij lijn ie bezialitigen de laatste 3 werlidatfen voor en op den verlioopdag vao It tot 12 n 2 lot 4 uur Breeder bij notities welke gratis bij den Notaris verkrijgbaar ziJD BotkbaudtR Handgltrakaiitn Hanritlsktniilt Handelsraeht Oplaidlai nar praatijk en axaman J L A BRAAK L M aar M O ZIEKTE IN UW GEZIN kunt gil niet keeren maar wel de jinantieete moeil kheden verbonden aan liet verblijt in een Ziekenhuis verpleging vervoer gebruik operatiekamer etc opheffen Wanneer de ziekte reeds lang geweken is leeft het gezin dikwijls nog onder den druk van de geldeWke tegenslag Dit hoeft niet langer zoo te zijn Zevenduizend personen te dezei stede zagen dit reeds in en werden contribuant bij de N V EERSTE NEDERLANDSCHB Mij VOOR ZIEKENHUIS VERPLEOINO TURMARKT 120 3 500 Patiënten werden voor onze rekening in een Ziekenhuis verpleegd 35 Vulpsn intle De VEN s 10 jaar garantie In drie kleuren 14 50 f 5 en f6 50 Bfakh lDEVEII WlJdstraat4 Adri V M ap n GOUWE 15 Dames en KiodertasselieB nergens z o goedkoop S S van Dantzig Nieuwe Zei cimg likfiiUtn Diitii f 2 S8 o n ieauwan Tuinstraat 85 Oouda In én verkoop van all toorten ledige vaten ERMO LIkdoernpieitter DB BLAUWE KBUIS PLEISTER verwijdert onfeilbaar BKSTEROOGEN U EELT Per doMje 8S cent J C LANGEKAAB OeOtt Drmiat a rf MM a l J ll09 Ta73 TE KOOP Het laatste der vier Heerenhuizen in de Van Swietenstraat alhier I n i e e I i n g Begane gronil Hall woonruimte groote Zitkamer kl ne Zijkamer Keuken en W C met Voorportaal Verdieping 3 Slaapkamers en Badkamer met W C Zolder met Dienstbodenkamer Het huis is voorzien van Centrale verwarming Gas Waterleiding en Electricht licht Oprit voor auto naar garage Te bevragen Flux Bouwbedrijf Turfmarkt 14 en op het werk 99 Maak voor ds Feestdagen zelf Uw Limonade Essence hiervoor het best en meest gesorteerde merken in Drogisterij HET GROENE KRUIS KUIIWEG 91 TEL 317 Geko Essence Nectar Essence en Prima Essence onder eigen verpakktng k 25 cent per flacon FYFFES BANANEN zijn de eenigste bekend staande West lndische 2 Koopt uitsluitend Bananen voorzien van het f woord FYFFES U kunt dan verzekerd i zijn de van ouds bekende West Indiache I Bananen te ontvangen Fyffes Bananen DE BESTE IN KWALITEIT worden door H H Doctoren aanbevolen en zijn bij eiken goede Fruit en Groentenhandelaar verkrijgbaar Let op het merk Fyffffee West Indiaahe BaDaaenbandel W SLONT MARKT 32 p Uw aialraia 80 Voor da a a Faaatdagan Is UW ADRES voor la kwalltait Hoilandsch Rund ea Varkansvleesch bl O KORTLAND Kelzaratraat 58 Q uda Beleafd aanbaMaland T 30 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOÜDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE paEUWEBKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN cm Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTBNTlEPBlJSt Uit Oouda en omstxekn bthoor ade tot den besorgfa iuff 1 6 regelA ƒ 1 80 elke n meer 0 26 Van buiten Gouda en den beioivkrinci t S ngels f 1 66 elk mgel meer ƒ 0 80 Advertantite in het Z t rdacnammer ZQ bijslag o p den pi Ueüdadigheid 4dvertentiën de helft nn den pr ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f 2 U per week 17 cent met Zondag blad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedtFranco per post per kwartaal ƒ 3 16 met Zondagsblad ƒ R 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 QOUDA biï onze agenten en loopeis den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dagelyks geopend van 9 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie Telef 83 Postrekening 4MO0 INGEZONDEN MBDKDEfiUNGEN 1 re l 2M elke regel meer 0 60 Op de voorpigiiui 60 hoocer Gewone advertentiön en iagewnden meciddeelingen VU contract tot aeer gereduceerden prijs Groote letters an randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tOBacbenkomn Tan soliede Boekhandelaren Advertentiebureau en onze agenten en moeten daagi vóór óe pUatsing aa het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname rendwrd t r n vaststaat naar Friidrichtshafen terugkeeren zoodra de nieuwe motoren geplaatst zullen zijn Het Fransch luchtvaartminiaterie heeft aan dr Eckener de noodige hoeveelheid gas aangeboden om de ooUen weer te vullen Van Friedrichtshafen ïijn reeds twee reservemotoren per auto op weg naar Toulon Echter moet dr Eckener tegenover B ran che journalisten hebben verklaard dat eerst na 4 of 5 dtten met het plaat n van de motoren zalikunnen worden begonnen Wat de geruchtent omtrent een daad van sabotage aan de moeren betreft heeft dr J ckener meermaten nadrukkelyk verklaarddat hy nooit een de elijk vermoeden heeftgehad Zijn vertrouwen in het prestatievermogen vanden G af Zeppelin is ongeschokt Hy is vastb loten na de reparatiede vlucht naar Ame ka opnieuw te ondernemen lÉ iSuvi In den loop van Zajterdagmiddag werd h t Iuchtschip voor beïc fc opengesteld Onderde bezoekers bevond zich het socialistischeiCamerlid en rapporj ur der luchtvsartbegrooüng Kenaudel die door dr Eckenerwerd ontvangen Gedurende de Pinksterdagen was de belangstelling zoo grooit dat een regiment infanterie ter versterking voor het handhaven der orde moest worden ontboden Vrachtauto door n trein gegrepen Twee dooden vi zwaar gewonden Zondagavond heefi de uit Bielefeld komende passagierstreibi op een onbewaakten overweg een vrachtAuto met zes personen aangereden en ve x1$g meter meegesleurd Twee der initifclujilÉfa werden terstond gedood de vier andere zwaar gewond ENGELAND Het hoofd van E geland s adel meerderjarig J en huwelijk van den hertog an Norfolk met een Spaansche prinses Bernard Marmaduke Pitz Aian Howard 16e hertog van Norfolk zal HO Mei a s meerderjarig worden en dit feest op het Arundelkasteel vieren De hertog die het hoofd van den geheelen Engelschen adel is is o a graaf van Arundel graaf van Surrey graaf van Norfolk baron Fitz Aian baron Clun baron Oswaldeske en Malhavers graaf maarschalk en erfelyk maarschalk van Engeland eerste hertog en eerste graaf en opperkamerheer De jongerhertog zal het nieuwe parlement plechtig openen hy is ook rechtens belast met de zorg voor de kroning des konings Geruchten gaan dat de hertog in het huwelyk zou treden met infanta Beatrice oudste dochter van den koning van Spanje BULGAKIJE Een grensincident Naar de Times correspondent te Sofia meldt zyn de betrelüdngen tusschen Bulga ryen en Zuid Slavië eenigszins gespaimen tengevolge van een pynlyk grensincident By het verdrag van Neuill is een smalle strook Bulgaarsch gebied in het Tzaribroddistrict aan Zuid Slavië afgestaan Onlangs besloot een grondeigenaar daar wiens zoon geestel ke in Bulgarije is daarheen te vertrekken na zijn grond verkocht te hebben en de noodige machtiging van de Zuid iSlavische autoriteiten te hebben verkregen Naby de grens moet de grondeigenaar met zijn tweeden zoon en zyn schoondochter door ZuidSlavische grenswachten z jn aangevallen en doodgeschoten De beambten moeten hen tevens beroofd hebben van 70 000 dl rs De geheëK pers aldus de correspondent dringt by de ïegeering aan op een internationaal onderzoelr ZlHD SLAVIë Orerstroomlngen Uit Belgrado komen berichten over groote overstroomingen in het geheele land tengevolge van zware regenval Op talrijke plaatsen zyn de verbindingen verbroken De groote spoorlijn tusachen de hoofdstad en Nisj is op twee punten vernield MRXIOO Generaal Calles afgetreden Van staatsman tot landman Uit Mexico wordt gemeld dat generaal Calles de oud president der republiek en lot voor kort opperbevelhebber der federale troepen in Mexico is afgetreden Hy zal zich op zyn buiten terugtrekken en zich met het boerenbedryf bezighouden De Ëngeland Auslrslie vlucht Ongerustheid over het lot der vliegen Er heerscht in Londen groote ongerustheid over t lot van de twee Australischevliegers die Zaterdaginorgen te Bima inNederlandsch Oostlndië zyn opgestegenvoor de laatste etappe van de ingeland Australiëvlucht naar Darwin eenytraject van OÜO myn over open zee het JaaCste zyn ae vliegers gezien te Nupang op het eiland limoh en de nasporingen vanaf de Australische kust hebben geen resultaat opgeleverd Lord Kosebery overleden in den aigeioopen nacht is de oud premier Lord Kosebery op 83 Jarigen leeftyd overleden VER STAIEN Bliksem in een sport tribune 2 doodeii 50 tot 60 gewonden Zondag is by een onweersbui de blik sem ingeslagen in de tribune van het Yankeestation te New York waar een tia ball wedstryd gehouden werd Twee toeschouwers werden gedood 50 tot 60 gewond waarvan enkele ernstig Twee legervliegtuigen met elkaar in botsing Een vlieger gedood de tweede zwaar gewond Bij luchtmanoeuvres van het bondsleger der Vereenigde Staten zyn twee vliegtuigen blykbaar tengevolge van een botsing van Sohadevergoedingi het woord Bij de inhuldiging van een gedenkteeken voor de gesneuvelden hield Poincaré een re ïe waarm hy er aan herinnerde dat l rankrijk ofschoon het recht heeft op algemeene verzoening en liefde tot den vrede waarvoor t niet altyd beloond werd Laatst nog terwyl de uitvoering van het planDawes tot onze tevreaenheid verliep hebben wij m het gevraagde onderzoek toegestemd en al het mogelyke gedaan om het werk der deskundigen te vergemakkelijken Nooit hebben onze gedelegeerden de taak hunner collega s belenmierd of bemoeilijkt Ze wenschten eenvoudig niet het planUawes te ruilen tegen een minder productief en minder stabiel plan Wanneer het werk afgeloopen is zal de Fransche regeering de voorstellen der deskundigen overwegen en haar t esluit nemen met kennis van zaken Zy zal niets doen noch inzake de schadevergoeding noch inzalre de schulden dan in overeenstemming met de parlementscommissies en de Kamers Zij wenacht een definitieve legeling voor het economisch lierstel van de wereld maar het zou onrechtvaardig zijn en ondenkbaar dat men Frankrijk gewond en verwoest zou Jaten en het zelf de kosten laten dragen Oa V r Staten en de Poincaré aan Hooi er heeft gisteren een conferentie gehad met dö partijleiders van beide huizen van het Congres over de schadevergoeding Het grootste geheim wordt bewaard omtrent de voorteUen vun Hoover doch volgen de couranten zouden zij de mogelykheid openen van een vermindering der vorderingen der Ver Staten uit hoofde van de achterstallige bedragen voor de terugbetaling der Amerikaanche bezettipgakosten Staatssecretaris Stimaon die deze be preking bijwoonde verklaarde naderhand lat de bespreking ten doel had gehad om den president in te lichten omtrent d § opvattingen van de leiders omdat ten aanzien van het naderend einde der conferentie van deskundigen bestuiten van den President misschien noodzakelijk zouden zyiv voor welke het voor hen wenacheiyjc zou zijn van hunne opvuttingem op de hoogte te zyn Politieke kringen vernemen in dit verband dat de deskundigen aan de Vereen Staten financieele conceesies zouden aanbevelen DUITSCHLAND De noodlanding van de Zeppelin Duit chland B dankbaarheid Dr Stegerwald de Duitsche verkeersminister heeft den Franschen luchtvaarminister en ook Briand den minister van buitenlandsche zaken telegrafisch den dank der Duitsche regeering betuigd voor de hulp aan de Graf Zeppelin verleend Von Hoesch de Duitsche gezant te Parya heeft Zaterdagmorgen daar Briand afwezig was ip het ministerie van biiitenlandache zaken Philippe Betrthelot setretansgeneraal en tlaarna I aurent Eejnac minister van luchtvaart den dank van zyn regeering overgebracht voor de uitstekende Jiulp by de landing van de Graf Zeppelin te Cuers Eynac deelde mede dat hy instructies heeft gegeven om by de noodige reparaties hulp te varleenen De motorpech Op een vraag over de oorzaken van den tegenslag heeft een mechanicien het volgende gezegd Toen de eerste motor boven Spanje weigerde werd bevel gegeven de overige vier fanelier te laten draaien Eén van deze gaf al gauw teekenen van te zullen defect raken en toen werd besloten terug te keeren Wy zyn heelemaal niet in gevaar geweest zeide de Duitscher en zoowel de passagiei ais de bemanning hebben zich bewonderenswaardig gedragen Terugkeer naar Friedrichthefen slaat thana vast Het iuchtschip zal naar thana definitief De Nieuw Yorksche bladen schenken veel aandacht aan de conferentie in het Wittv Huis De Herald and Tribune publiceeren hun bericht uit Washington onder een op schrift dat zegt dat de President o a een Na de conferentie in het Witte Huis zouden Stinson Maiion en de onderstaatssecretarissen Mill en Castle uitvoerige instructies voor de Amerikaansche deskundigen ontvangen hebben Volgens de New York Times zou men bij de conferentie in het Witte Huia zyn overeengekomen de Amerikaansche vorderingen op I uitschiand te wyzigen de anniüteiten zouden e iigzins verminderd en over een grooter tu dsruimte verdeeld worden zonder dat echter hét totale bedrag lager gesteld wordt Volgens berichten uit Parys hebben Zondagvoormiddag verscnillende gedelegeerden van de crediteurstaten in het byzyn van Owen Young besprekingen gehouden die volgens de Temps de Duitsche voorbehouden en de verdeeling der annujftciten betioffen Deze besprekingen zyn s middags voortgezet De Matin schryft dat vooral de medewerking van de ucces siestaten bij de opbrenging van de laatste 21 annuïteiten voor de dekking van de intergeal lieerde chulden behandeld is De grootste weldoener der menschen S mj die ze doét lachen Voor vyf en twintig jaar Pierce Ruthven begon hy s g U in relatie met misdadige rakringen niet alleen in Londen maar ook elders want U bent cosmopolitisch in Uw smaak De positie die ge th s inneemt hebt ge verkregen door awendel bedrog en dief tai Door duivelsche handigheid wise ge uit handen van de politie te biyven En niemand van al je vrienden uit de society met eens de politie tot voor kort weet wat on wie je bent Maar ik weet het nu en ik vertel je dat de dag van vergelding gekomen IS Je zult dit hotel niet meer uitgaan als vry man SuV Morley wees naar het raam Zy ichte daar op je en ala je uit Itet hotel ijomt valje in handen van de politie Alle ditgangen zijn bewaakt Ik ben het die je het masker heeft afgerukt Schurk en diel die je bent Pierce Ruthven zat onbewegelijk op zyn stoel hy was recht op gaan zitten en zette zijn bril vaster op zyn neus Zoo zoo Dus de politie wacht op me en ik zal gearresteerd worden mag ik vragen op welken grond Pierce Ruthven bleef heel kalm het scheen hem niet te deren dat de politie op hem wachtte integendeel hy scheen het heele geval min of rneer humoristisch op te nemen Voorioopdg maar om één feit antvroonide Moriey maar er zal van zelf nog heel wat moois meer aan het licht komen Het is bekend dat U handel hebt gedreven in kunstvoorwerpen afkomstig van de inbraken by de firma Morris in Bondstreet en Sir Wilfred Brand U hebt een byïonder handige manier om Uw heleropraktyk te bemantelen Maar ik heb Uw geheim ontdekt Wilt U nog meer hooren of bent U tevreden Gaat U verder alstublieft U moet weleen expert zijn op het gebied van misdadenmr Moriey t Uw levensbeschry ving wilt U die hooren of tenminste een gedeelte Elk woorddat over Morley s lippen kwam was als geladen met haat Luister dan Je dook inionden op niemand wist van waar je kwameen dertig jaar geleden ongeveer Je kwamin aanrakmg met een aantal menschen dieop het gebied van geldzaken een beetjelichtzinnig waren en je wist deze menschen doeleinden te exploiteeren Jy was de ha vik die duiven tot hun ondergai g verlokte Datis de bynaam die je vrienden misdadigers van Londen je geven de Havik Enop die manier ben je rijk geworden tn heb jeje een positie veroverd je zag met eenkalm geweten andejen naar den kelder gaanen wist zelf buiten schot te blyven Herinner je nog S p ncer Tarrant van Wendlesham Hij was een van je eerste slachtoffers Zyn fortuHi kwa min jouw handen zonder dat hy het merkte en jy liet hem opdraaien voor jwiw misdaden Hy werd veroordeeld voc jouw bedriegeryen en afpersingen Het was zyn handteek ung die op de dreigbrieven stond en hy was een zorgedooze dwaas en had de papieren geteekend zonder d i inhoud te kennen Kaar deze brieven waren het werk van jou Ruthven Jy bent de FETTTTiT RTQN HET PflOCrtUSTES fiED eigenlyke schuldige in deae oude afpersinjptgeschiedenis en dat zal nu ook bewezen worden Hij zweeg even half uitgeput Uit het Engolfich van ALICE en CLAUDE ASKHW Nadruk verboden 48 Moriey bewoog zich niet van zyn plaats tn reageerde ook niet op den sarcastischen toon waarmee de ander had gesproken Ik n ook bly dat we elkander ontmoeten zei U alleen Het zal wel niet den laatstcn keer jn maar de volgende ontmoeting zal wel fiwl ergens anders plaats hebben Kuthven trommeld met zyn vingers op yn stok hy negeerde den steek onder wawr volkomen In elk geval hernam hy et is heel interessant U te ontmoeten voorjil omdat ik het idee heb dut U een bijzondere hiteresse to mt voor myn zaken eii daarover wilde ik wel eens iets van U h oren Zoo zou ik byvoorbeeld wel eens w Hen weten waarom U zoo n verkeerden indruk van my hebt en waarom U tracht de po itie op my af te sturen Dat is roch wcr eJyk te absurd om van te praten Hy lachte Ik heb een positie in de maatschappy te verlieaen en zou die heusch niet in de agschaal stellen dooride dingen te doen Woriey ging van het raam we en stond tusschen zyn tegenstander en de deur Pierce Ruthven maakte van deze pauz gebruik o m iets in het midden te brengen Ik ben erg benieuwd naar het verdere verloop van deze geschiedenis van een volkomen terechtveroordeelden misdadiger Maar maak het kort want Lord Itaynour kan elk oogenblik binnenkomen Monley keek naar de klok Het was vreemd dat Lord Raynour zoo iaat was Het was aityd karakteristiek voor je methoden vcnolgde Moriey dat anderen de dupe moesten worden vhn jouw daden Je deed het toen met Tarrant en je doet het vandaag den dag nog Maar daarover zal fk het direct hebben Laat ik eerdt zeggen dat toen je eenmaal ryk geworden was je je relaties met minderwaardige elementen schynbaar hebt afgebroken en je in de society hebt ingedrongen Hoe dat je gelukt is mag de hemei weten Je positie was je schild Wie zou dat achter Pierce Ruthven den vriend van hooggeplaatste edellieden van ministers en diplomaten een gewonen heler gezocht hebben Je organiseerde je misdadig bedrijf met groote inteUigentie je hebt je agrenten over de heele wereld Door hun hulp was je dikwvls in de gelegenheid om dingen gewaar te worden voor een ander onbereikbaar waren en op die manier wist je je in zeker opzicht onmisbaar te maken voor personen van beteekenis in het land En ofschoon je de bondgenoot van medeplichtige van dieren Weef beschouwde je j veilig