Goudsche Courant, dinsdag 21 mei 1929

voor uitbreiding van archiefruimte in het departementsgebouw om de collectie handteekeningen te bergen Hu vond het voor het aangeboden exemplaar dat zoo keurig Na intusschen het doosje te hebben geupend en zich overtuigd te liebben dat de handteekeningcn werkelyk als zoodanig op de adresexemplaren waiiea neergeschreven zeide apr op het oogenblik nog geen beBluit te kunnen nemen daar htf eerst den Kadioraad wil hooren Een dankbetuiging van H M de Koningin Moeder aan de Nederlandeche vrouwen Mevrouw Vau Leeuwen Walter presidente van het comité voor het huldeblijk der Nederlandsch vrouwen aan de Koningin Moeder heeft gisteren van H M het volgende telegram ontvangen Hedenmiddag vooz myn zomerverblyf op Soestdijk tej gekeerd zgnde vond ik myn eetzaal dpor de liefde der Nederlandsche vrouwen op de meest smaakvolle en prachtige wijze geheel vernieuwd en hedenavond reeds schonk mü het electriache licht een heerlyk genot en vooruitzicht van zeer veel gerief el ijkheid Geheel onder den indruk van dit zoo uitstekend geslaagde en buitengewoon fraai en do ïlljitig uitgevoerde schitterende geschenk voel ik mij gedrongen u en allen die my deze vreugde bereid hebben m ne ingenomenheid en hartgrondiger dank te betuigen w g Kmma Mr Dr D Talma t Te Brussel is op 52 jarigen leeftyd overleden mr dr D Talma oud voorzitter van het Öuikersyndicaat en oud Lid van den Volksraad Eind 1927 repatrieerde de heer Talma wegens ernstige ongesteldlieid Du Urotius medaille Toegekend aan iSir £ iric Drummond en aan Kellogg Het hoofdbestuur van de Vereeiüging voor Volkenbond en Vrede heeft besloten twee Grotius medailles in brons voor 11 29 aan te bieden aan Sir Eric Drummond sedert de oprichting in 1019 secretaris generaai van den Volkenbond en den oudstaatasecreta riü voor Buitenlandsche Zaken van de Vereenigde Staten den heer Kellogg die het verdrag tusschen de natiën dat zyn naam raagt heeft lot stand gebracht Prof Dr Ëerdmans Prof dr B D rdmans hoogleeraar in de uitlegging van het Oude Testament de geschiedenis van den Israeli tischen godsuienst en de Israëlitische letterkunde aan de Leidsche univer iteit is in het Diaconessenhuia opgenomen waar hy een ernstige oogoperatie heeft dergaan De opemire is naar wy vernemen goed geslaagd fên de patiënt maakt het goed Het IZaausehe toi petitiunnement Zaterdw heeft te s Gravenhage de aanbieding pfaatd gehad vanhet Zaansche tolpetitionnement Onder leiding van de Zaansche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer wat een groot aantalhandteekemngen verzameld tot f poedige afschaffing van de tollen In ongeveer 30 auto s waaronder eenige vrachtauto s kwamen een groot aantal leden van bovengenoemde vereemging naar den Haag om aan het Departement van Waterstaat het petitionnement te overhandigen Het werd door den concierge in ontvangst genomen Op het adres zyn 11 902 handteekeningen verzameld GEMENGDE BËUICHTEN Ontzettend ongeluk by Rilland Bath Auto op den onbewaakten overweg vermorzeld Op denzelfden onbewaakten overweg no 20 A gelegen op het baanvank Bergen op Zoom Middelburg waar voor eenigen tyd een hondekar door een sneltrein werd gegrepen heeft zich op Eersten Pinksterdag een vreeselijk ongeluk afgespeeld Trein no 3049 vertrok als gewoonlijk om 4 20 uit Bergen op Zoom en passeerde ongeveer 20 minuten later genoemden onbewaakten overweg Op hetzelfde oogenblik passeerde aldaar een luxe auto bestuurd door den heer J F de Pril chef de bureau op een scheepswerf te Antwerpen Doordat het uitzicht daar ten zeerste wordt belemmerd had rie bestuurder van dezen auto den trein niet zien naderen en stak den overweg over op hetzelfde moment passeerde met razende snelheid de sneltrein die den auto in ile flank aanreeii De auto werd eenige tientallen meter inedegesleurd daarop werd de trein tot stilstand gebracht en werd vastgesteld dat bij dit ongeluk vier slachtoffers te betreuren waren De heer Pril zelf gaf nog eenige teekenen van leven doch binnon eenige minuten was hij overleden Eveneens werden gedood de echtgenoote var den heer F en twee jeugdige kinderen Onmiddellijk werd het stoffelyk overschot van de vier personen naar het lijkenhuia te Hilland overgebracht en het parket te Middelburg met het geval in kennis gesteld dat denzelfden avond ter plaatse kwam Ernstig auto ongeluk Twee Beitsen sedood twee bekende Amsterdammers zwaar gewond Gistermiddag heeft een vreeslijke autoongeluk plaat gehad op de Belgisch Nederlandsche grens bij het douanekantoor e Westwezel Een auto uit Amsterdam is daar in botsing gekomen met een Belgischen Renaultwagen Waarschijnlijk doordat de bestuurder wilde uitwykeii voor een wielrijder De beide inzittenden van den Belgischen wagen werden op slag gedood terwyl dr Stürkop uit Amsterdam een schedelbreuk bekwam en de Amaterdamsche bankier Hom met eeu verbrijzeld been en borstkas werd opgenomen De verloofde van den heer Horn werd aan een oog en aan het neusbeen gewond De gewonden zyn naar een siekenhula in Breda vervoerd Het Parket uit Antwerpen is naar de plaats van het onheil vertrokken Nader vernemen wy nog dat In de auto nog zaten Dr M den Hartog uit Amsterdam die niet gewond werd en de chauffeur W Kooy uit Amsterdam die ernstig gewond werd en m het ziekenhuia te Antwerpen ia opgenomen Hedenmorgen was de toestand van de drie gewonden Dr Stürkop de heer Hom en zyn verloofde bevredigend Ongeluk met een van de HoUand India vliegbooten De D 23 uitgebrand Aueta seint uit Tandjong Priok d d 20 Mei Tengevolge van een ontploffing van den benzine voorraad aan boord van een der Zaterdag 18 Mei na het volbrengen der vlucht Nederland Indië gearriveerde Dornier Wal vliegbooten der Koninklyke Marine de D 23 ia het toestel totaal uitgebrand Deoorzaak moet waarschynlijk gezocht worden in een contact van een electrische looplamp met den benzinevoorraad waarschynlyk tijdens het byvullen van benzine Twee inlanders liepen ernstige brandwonden op terwijl een Europeesch Marine schepeling licht gewond werd Twee menschen door gas bedwelmd Een verschrikkelijke thuiakomt De heer W van M wonende in de bovenverdieping van perceel Kampstraat 25 m Amersfoort ging tweeden Pinksterdag met enkele vrienden een fietstocht maken en zou tegen 12 uur thuig zyn Om ongeveer halt één thuiskomend vond hij zyn 21ja rige vrouw en een 20 jarigen jongeman P op den grond liggen in de huiskamer Beiden bleken In bewusteloozen toestand te erkeeien tengevolge van gasbedwelming By onderzoek bleek een gaatje geboord te 7ijn in de gasleiding Een geneesheer die onmiddellyk ter plaatse was achtte na kunstmatige ütdemhaling toegepast te hebben echter zonder resultaat overbrenging naar t ziekenhuis noodzakelijk alwaar direct getracht werd met het zuurstofapparaat de levensgeesten weder op te wekken Maandagavond waa dit echter nog niet gelukt Beiden verkeeren nog in levensgevaar £ en motorboot omgeslagen Twee jongemannen verdronken Zonuag zag eeninwoner uit Amersfoort toen hy langs de Eendrachtsche baan fietste in roekelooje vaart een motorboot aankomen Doordat de vyf inzittenden allen aan een kant hadden plaats genomen sloeg de motorboot plotseling om en vielen allen te water De heer Z sprong onmiddellijk gekleed te water Hy slaagde erin een 20 jarig mei sje met levensgevaar te redden Twee inzittenden der boot slaagden erin zichzelf te redden terwijl twee anderen ongeveer 23jarige jongemannen jamraerlyk zyn verdronken Telkens opmeuw duiken van den heer Z naar deze twee mocht geen resultaat opleveren De Ijjken zjjn later opgedregd Het zyn de 18 jarige I de Graaf ea de 21jarige Koelewijn P J van der Toorn f Een bekend menschenredder overleden Eeu bekende Scheveningsche figUur aan wien velen hun leven te danken hadden doordat hij hen uit zee wist te redden P J van der Toorn is naar het Vad meldt onverwacht op 60 jarigen leeftyd overleden Zoowel als badknecht en ais schipper van een reddingboot heeft hy zijn sporen als menschenredder verdiend Hy verwierf dan ook de groote medaille voor menschlievend hulpbetoon en bezat voorts tal van buitenlandsche onderscheidingen Met hem is één dier stoere onversaagde kustbewoners heengegaan die een sieraad van ons volk ziJn 450e STAATSLOTERIJ Hoofdprijzen ƒ 2000 12528 5e Klasse Trekking van Dinsdag 21 MW ƒ 1000 9465 17208 18253 f 400 344D 19391 ƒ ZOO 1778 6246 16227 18123 18610 ƒ 100 4933 6111 6288 9269 16188 16319 18946 19416 19470 Prijzen van ƒ 70 1 9 183 263 391 442 668 871 967 1246 1477 1492 1765 1951 2106 2154 2246 2260 2277 2320 2569 2612 2820 2966 3175 3212 Ï233 3245 3269 3296 3369 3683 3731 3741 3773 3831 3914 3966 3968 4021 4242 4344 4419 4462 4601 4661 4692 4813 48o4 4896 6016 6026 6243 6362 5590 6673 6772 6881 6018 6042 6048 6065 6091 6093 6145 6241 6270 6411 6427 6601 6611 6626 6676 6682 6729 6886 6916 6978 7078 7122 728 1 7249 7321 7344 7394 7549 7666 7613 7617 7686 7638 7658 7816 8102 8120 8136 8204 8231 8268 8388 8407 8542 8626 8668 8663 8760 8764 8776 8917 9112 9162 9174 9191 9 308 9306 9320 9362 9649 9809 9816 J946 9966 10023 10178 10230 lOSlS 10436 1 492 10490 10744 10749 10826 10966 10972 11201 11245 11312 11640 11553 11693 11741 11763 11933 11981 12234 12669 12762 12887 12900 12916 13014 13032 13183 13394 18544 13681 1380ii 13816 13837 13892 14078 14098 14168 14280 14294 14347 14526 14580 14669 14787 14810 14884 14894 14920 14982 15024 16064 16209 15289 16710 16846 16880 16894 1 5909 16069 16078 16086 16231 16291 16311 16446 16496 16680 16837 16988 17041 17067 17134 17150 17156 17160 17267 17271 17290 17832 17460 17602 17608 17619 17675 17736 17027 18018 18048 1811S 18144 18168 18173 18287 18461 18493 18534 18632 18638 18662 18619 18674 18697 18817 18872 18878 18922 19067 19142 19176 19179 19188 19199 19664 19666 19819 19897 20114 20140 20149 20181 20250 20266 20283 20830 20426 20428 20484 20667 20686 20794 20883 20863 20930 STADSNIEUWS OOUIM 21 Mei 1829 De candidaatsteUing voor de Tweede Kiuner Ten Htatüïuize liet hoofdstembureau van den Rükskieskring Lolden te Leiden ztj beden de volgende candidatsnlüsten voor de a a Tweede Kamerverkiexingen iiige diend Antirevolutionaire ParlU Mr J A de W de Anelink Mr H BUIeveM Mt H A Damink Mr P E Briët W Warnaar C v Muiswinkel Esn M A Verkerk G C A de BruUne H V d Havo Liberale Staatspartij De VrljheldBlHind Dr S H J Vos C J van Kempen Mej Joh We3tei man Prof Dr B D Ëerdmajvs E M Teenstra C G Roos i Mr J Rutgers Ed G SchUrmann A F Stroink Mevr Boissevain Tflnappel P Stapel Méj L C A van Eeghen R K Staatspartij A C A v Vuuren A J Loerakker G w Kampschoei J Keesstra F v Welie G Bulten K K Volkspartg Mr J P M Art Fehx A Donders P M Beüersberg n van Henegouwen W C Setteur Mevr E M H Robert de Wolff J Houtsma i J EyUng G J Boumau P G Goes J P Schaar J Chr Dem Unlet R V d Brug 1 A P Jongeürt w H Steketee to C P du Bols M de Visser iJ Buenk i J C van Goudoevei P L Gerritse P Noordemen D Kalma Plattelandersbond A Braat if v d Ende r Mr C Vervooni K TamDiintfa S J v Hoven J W Bos J J i P A Timmers P J Rozenhoom i K C Schelling Joh Michielen Federatief Verband Lg t ter Hall H J Ter Hall I AJkema C Booy Antoinette van Djjk F W Langhorst Chr W F de Vos W Weasel B Nieuwiwol J den Hollander K A Pronk P Brasser H v Woudenberg C F Nassette Dr W Koster De Middenstandsparty voor Stad en Lande Floris Vos Mr J H Schultz van Haegen Jac Molenaar Dia J H Rippe J M Cohen E L Duiker Vrijzinnig Dem Bonc Mr H Marchant Mr P J Oud Mevr Mr B Bakker Nort Th M Ketelaar F E H Ebels Mr A M Joeke Mevr H W B v Itallle van Embden Klaas de Vries Jac Welleman A I J de Brockeit J Kortland Mr G J Schilthui Soc Dem Arbeiderapartij K ter Laan A IJzerman W Drees W van der Slugs K R van Staal F S Noordhoff Platlelandersbond redil i 3 D v Beek A v d Hoven C Neel M Speelman A V d Tholen J E Uendeberg Staatskundig Geref Partl Ds G H Kersten Ds P Zandt Ir C M V Vis G Kuyk H J Kersten J W van Houdt Deze opgaaf is niet voUediff Communistische Partül D Wynkoop G V Burink J Brommert G Steringa A J Prederiks G J Roorda i J C Seton R Stel geb Vos Volkenbondsdag l e Propagandatocht Bijeenkomst in den Haag De Haagache afdeeling van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede heeft Zaterdag een Provinciale propagandaauto tocht georganiseerd ter gelegenheid van den Volkenbondedag OiTt 8 uur verzamelden zich in de Boorlaan bü het Haagsche Bosch de deelnemers aan deze tocht Meer dan 40 auto s reden in den stoet mede Op de wagens was een bord beve tigd waarop de naam van een staat vermeld stond die bij den Volkenbond la aangesloten Ook wapperden van elke auto de vlaggen van de betreffende natie De Europeesche maar ook de bultenEuro peesche staten waren vertegenwoordigd De stoet vertrok te half negen van den Haag via Wassenaar naar Jjeiden Vandair ging de tocht over Hazerswoude Alphen en Zwammerdam langs den Ryn naar Bodegraven waaaop het marktplein werd halt gehouden lf neinde de ingezetenen van Bodegraven toe te spreken Vervolgens werd de tocht voortgezet naar Gouda waar het gezelschap aan den ingang der gemeente werd verwelkomd door het bestuur der afd Gouda met burgemeester Gaarlaiidt als eerevoorzitter aanhet hoofd en met den Wethouder Sanders Na een rondrit door de Gemeente waarby de bevlagde auto s veel bekijks hadden werd als eindpunt in Gouda het Stadhuis bereikt Daar heeft Burgemeester Gaarlandt rnet meerdere leden van het Gemeentebestuur het gezelschap Volkenbondspropagandisten ontvangen en hen toegesproken Burgemeester Gaarlandt noemde het een goede gedachte om de Volkenbondsgedachte te propageeren teneinde de Jeugd vooral te doordringen van het gruwzame van den oorlog en hen te overtuigen dat geschillen tusschen de volkeren langs anderen weg dan dien van den oorlog kunnen en ook moeten worden opgelost De secretaris der Vereeniging de heer H Ch G J v d Mandere heeft burgemeester Gaarlandt voor de ontvangst ten stadhuize dank betuigd Hy wees er op dat deze wyze van propaganda wellicht door sommigen niet zoo serieus zou worden beschouwd doch spr is van oordeel dat elk goed middel dat tot doel heeft de Volkenbondsgedachte te propageeren tóoet worden benut Door verschillende wyzen kan door den Volkenbond het streven naar vrede worden bevorderü Na deze ontvangst brachten ca 200 dames en heeren een bezoek aan de St Janskerk waar de mooie kerkzamen werden bezichtigd Veel tyd was daarvoor niet Weer spoedig moesten de deelnemers vertrekken daar in de Sociëteit Ons Genoegen de koffie maaltyd wachtte Zoodra deze maaltyd genuttigd was trok het gezelschap naar de Markt waar de heer Willemse vanaf de een plankier voor het Raadhuis een korte toespraak hield over hetdoel en streyen van den Volkenbond Van hier reden de auto s via Rotterdam en Delft naar den Haag terug Op den Boulevard te Scheveningen werd de stoet ontbonden In de avonduren heeft de Haagsche afdeeling van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede een druk bezochte vergadering gehouden Minister Donner de eerste spreker van den avond noemde het een gelukkige gedachte om telken jare zich Volkengemeenschap in herinnering te brengen De datum van 18 Mei Is daarbij bijzonder geschikt om de menschen optimistisch te stemmen want het ia de dag der eerste vredescon ferentie Spr wees er op hoe de internationale gedachte in dertig jaren is voortgeschreden Er is zei spr o m in den Nederlander iets internationaals Maar daarnaast leeft in ons ook bijzonder sterk het nationale Wy moeten er voor zorgen dat onze nationale deugden niet opgaan in het groote geheel maar dienstbaar zyn Want voor den rechten bloei van een internationaal leven is het nationale van groote be teekenis Dr F M Wibaut lid der Eerste Kamer schetste hoe na het Vredesverdrag van Versailles wel een eind is gekomen aan de verschrikkelijke oorlogsverftteÜng rust en ontspanning kwamen er echter niet Ia er onder de huidige staatslieden één die het initiatief durft nemen tot algeheele ontwapening Geen waagt het hier het voorbeeld te geven en dit is ons aller fout I ten de volken zich vereenigen opdat gewerkt worden aan den Vrede Mr dr L M Deckers lid der ISveede Kamer vroeg zich af of het Volkenbondaideaal een utopie zou blijven Versterking van den Volkenbond is een vredesmiddel En voor ieder is er in dezen arbeid plaats juist ook voor het volk Het is onze taak om overal den vrede te bevorderen onder alle groepen en standen Algemeen menschelijke solidariteit is in de eerste plaats noodig Het Eerste Kamerlid de heer S van den Bergh wijdde enkele woorden aan het werk en de resultaten van den Volkenbond Dit is in vele opzichten teleurstellend Spr zeide dat het Permanent Hof van Arbitrage in de practijk slechts zelden gebruikt wordt Maar toch breekt het licht hoe langer hoe meer door Wy hebben reeds een verplichte rechtspraak en wü gaan nu met steeds grootere snelheid vooruit Spr heeft Locarno slechts te noemen om dit duidelijk te maken alsook het KellogPact Minister Slotemaker de Bruine zeide dat de internationale toenadering der volken behoefte heeft aan stuwkracht Men begint thans den vroegeren vyand te verstaan en eigen volk en regeering te crltiseeren Zoo ontstaat er een sfeer van begrijpen In het internationale leven der volken kan men voorts de kerken niet missen Eln indien de fTootito beweging de beschikldiig fae ft over de kerken heeft zij de beschikking over grootsche krachten Mr A M Joekes lid der Tweede Kamer schetste hoe dank zij de moderne technische hulpmiddelen een zeer versterkte omgang tusschen de verschillende volken is tot stand gekomen men kan eigenlijk niet meer spreken van volkshuishouding doch het woord wereldhuiahoudlng is juister Er zijn reeds resultaten van den Volkenbond zy het niet voldoende doch althans op het gebied van hygibne en op economisch terrein Het minst is no bereikt met betrekking tot de ontwapening Daaraan moeten wij dus ui onze krachten geven Tot slot werd de film vertoond De Volkenbond in actie een nieuwe te Geneve opgenomen film Scboolsportdag In verband met de gereedkoming van het Gemeentelijk Sportterrein zal de Scboolsportdag niet op 25 Mei a 3 worden gehouden zooals aanvankelijk door de commissii tot het organlseeren van dezen dag was besloten maar eerst op 8 Juni a 8 welke datum ook than s in overleg met de betrokken autoriteiten is geregeld Alle onderwijsinrichtingen hier ter stede zullen op dezen sportdag vertegenwoordigd zijn behalve de C R K scholen welke niet ingeschreven hebben omdat daaraan geen leeraar in de lichamelyke Oefening is verbonden In totaal zullen 450 leerlingen aan de wedstrijden deelnemen In het wedatrijdprogramma zyn eenige wijzigingen aangebracht n l in groep A jongens van U en 12 jaar wordt 60 Meter in plaats van 80 Meter hardgeloopen terwyl met den kastiebal wordt geworpen de estafettebal wordt 4 x 60 Meter In groep B jongens van 13 en 14 jaar en in groep F meisjes van 16 jaar en ouder wordt met den voetbal nummer 4 geworpen in groep E meisjes van 12 tot en met 15 jaar met voetbal nummer 3 Voor iedere leeftijdsgroep wordt een wisselprijs beschikbaar gesteld die als volgt gewonnen wordt Houdster van dien wisseiprijs wordt voor één jaar de school waarvan een groep die uit hoogstens tien leerlingen bestaat het hoogst aantal punten in haar afdeeling behaald heeft Zoo ts reeds eerder gemeld is tellen de zes beste prestaties over den geheelen driekamp mede voor de berekening van het totaal aantal punten waarbij alleen dan nog de estafette komt voor den totalen uitslag De commissie heeft de medewerking van de G V en A V Gouda op wier terreinen de scboolsportdag wordt gehouden aangevraagd en dank zy de spontane t iezegging harerzijds belooft deze dag in veleopzichten te slagen Met voldoening kan ook worden gemeld dat het Goudsche initiatief ook by de C C S A Centrale Commissie voor SchoolAthletiek met vreugde is ontvangen in t bijzonder door haar voorzitterydfen Rijksinspecteur der lich Oef in r eerste inspectie den heer Graafland dieSi ige belangrijke gegevens nog vestrekt he Het chronologisch overzicht enz zalT gepubliceerd worden Rpei en Zeilvereeniging Gouda Een oefening iit het zeilen met julUn Zaterdag en Maandagmiddag had opi e plas s Gravenhoek een oefening plaats in het zeilen met 12 voets jollen welke zeer goed geslaagd mag heeten en dan ook door meerdere gevolgd zfll worden t Was Zaterdag een prachtig schouwspel dt deelnemende jolHen Zaterdag 6 Maandag 7 stuks vóór den wind te zien starten trachten eikaar den loef af te staken om daarna al gypende de Ie boei te ronden In een der ronden volbrachten alle zeven deelinemers deze manoeuvre vrywel gelijktydig wat voor het talrijke publiek een schitterend en voor de deelnemers een eenigszins benauwd oogenblik was maar alles verliep zonder ongelukken Daarna zocht ieder zyn weg door het ruime op naar het volgende merkteeken van de baan en het was interessant te zien hoé vaak de volgende zich wijzigde ai naarmate de stuurman een meer of minder goede kijk op de windvlagen had gehad Men was het dan ook algemeen erover eens dat het een paar nuttige en leerrijke middagen waren veweest Daar er plannen zyn voor verdere uitbreiding van de joüenvJoot zal het in de komende wedstrijden niet aan spanning ontbreken en is het te wenschen dat het weer dun aan de levenskrachtige Roei en Zeilvereeniging evenveel medewerking zal verleenen als op deze mooie zomersche dagenDe Nijverheidsschüol Aan het Jaarverslag van de Nijverheidsschool voor Gouda en omstreken óntleenen wy het volgende Het Bestuur bestaat uit de heeren Voorzitter Vacant P D MU1JL WIJK Vice Voorzitter Dr S S HOOOGSTRA Secr tydetyk Dr S S HOOGSTKA Penningmeester Leden P BOKHOVEN gedelegeerde van den Raad der Gemeente Gouda J G HUPKES A J J VOS P A VIN1GEHI ING A KEMPKES y A GOEDiEWAAOEN Th DE iRViWE gedelegeerde van den Raad der Gemeente Gouda Onderwijzend peroneel Per 1 Mei werd aan den Leeraar P D C Hertog wegens ziekte verlof verleend Daar de heer Hertog wegens geestesziekte niet langer in staat was zijn functie waar te nemen werd hem in overleg met den Inspecteur en na onderzoek door eenige doktoren vervroegd pensioen verleend en per 1 Jan1929 eervol ontslag De aanwezige meubel makersleerlingen werden tijdelijk ondergebracht bü het timmeren Op 1 October was het 26 jaar geleden dat j anHam leoraar in het Smeden S het Ambachtionderwtis m dienst trad Di heer M vjilk behaalde dit jaar de ikteN3I J ie scnooi zÜtn thaJis verbonden Dfiectie I p N J ianva Directeur j F troddjjn m Ma plaatsvervangend jirtcteur tevens leeruar hand en Hjnteeke Afdeeling timnjeren J A Brands ftld en Nd tmmeren vakteekenen en vaktheorie J J Koert M3 en Nb timmeren vakteekenenen material aileer M Valk Md en N3 idem idem b V d Neut iJs idem idem Afdeeing MachiJie Bankiwerker J H V d EngeliJ Mb en N4 lijn en werktuigkundig toekenen stoomwerkluigkunde e l motorenkennis J V Ham praktijk smeden J M V d Hars praktijk machinebankwerkwi Afdeeling Meub makers Tgdeluk opgehevan Afdeeling schilderen A Hollander priktyk schilderen J ö Steinbach Ml Ma en Mb hand en lynteekenen en va teekenen Voor schilders Lager onderwija A Piersma Hoofdakte ai wiskunde Oncierge O de Koning Gebouwen De Ambaehtsschool gebruikt voor het dagonderwijs alle lokalen van den vieugeï aan het Paradijs n 6 lokalen van den vleuge uan de Houtmansgracht ZiJ verkeert in goeden staat en is thans geheel electrisch verUcht Het teekenlokaal voor de Machinebewerkers is vergroot en geheel betimmeid door de leerlingen van de 20 klasse De vleugel aan de Houtmansgracht bevindt zich in zeer slechten toestand In verband met de te klein geworden lokalen voor ie Smeden en die voor de Draaiers de wenschelij khejd van het oprichten van een afdeeling Electriciteit en Autoreparateurs het beter onderbrengen van de Schoenmaker i en de noodzakelijkheid van een schaftlokaal voor 80 leerlingen deed het Bestuur plannen ontwerpen om de bestaande gebouwen zoodanig te wyizigen en een gedeelte nieuwbouw by te voegen dat aan al deze wenschen voldaan kan worden Aan den Directeur is opgedragen deee plannen uit te werken De inventaris der school is dit jaar wederom doelmatig aangevuld zoodat ihana ds verschillende timmerklassen eigen gereedschap hebben Voor de draaierij is een kleine fiaismachine gekocht met de noodige fraleen De teekenmodellen werden met njge mooie modeJilen uitgebreid Ken groot aantal teekenborden werd vernieuwd zoomede byna alle hakeai en driehoeken terwijl nog 4 stuks timmermanswerkbatdten werden vervaardigd Het onderhoud sx het gebouw wat betreft het schüderem van lokalen het vervaardigen van werkbanken teekenborden en tafels wordt voor zoover het programma van onderwijs dit toelaat en de leerlingen het kunnen uitvoere onder toezicht van den betrokken leeraar door dfe leerlingen verzorgd Het aantal leerlingen bedroeg op 1 Jan 1928 167 De uitslag der bevordering was ala volgt Van de 16 leerlingen der 2e KI S werden bevorderd 16 niet bevorderd 4 Van de 28 leerlingen der 2e KI T warden nóvorderd 24 niet bevorderd 4 Van de 2 leerlingen der 2e KI V werden bevorderd 2 Van de 1 leerling der 2e KI M werd bevorderd 1 Van de 23 JeerÜngen der Ie KJ S werden bevorderd 18 niet bevorderd 5 Van de 41 leerlingen der Ie KI T weiden bevorderd 27 niet bevorderd 14 Van de 5 leerlingen der Ie KI V werden bevorderd 5 Van de 2 leerlingen der ie KI M werden bevorderd 2 Einddiploma s werden uitgereikt aan 3 leerlingen n l aan 16 smeden 19 timmerlieden 2 ververs en 1 meubelmaker Aan alle leerlingen der 5e kï werd dus het einddiploma uitgereikt Uitgereikt werden 32 pryzen n l 10 eerste 12 tweede en 10 derde Gedurende het jaar 1928 werd ae school bezocht door 223 Leerlingen n l uit Alphen 2 Ammerstol 6 Benschop 2 Benthuizen 1 Bergambacht 8 Berkenwoude 4 Bleiswyk 4 Bodegraven 6 Gouda 77 Gouderak 7 Haa trecht 6 Krimpen a d IJ 3 Lekkerkerk 3 MoercapeUe 1 Moordrecht 17 Nieuwerkerk 7 Ouderkerk 3 Oudewater a Papekop 2 Polsbroek 4 Reeu wijk 5 Schoonhoven6 Stolwyk 5 Streef wrk 3 Stompwyk 1 Waddinxveen 13 Woerden 7 Zegwaard 6 Zevenhuizen 6 Aan het euidfl van dit verslag dat in menig opzicht getuigt van den bloei van de Ambachtsschooi on ter beheer der Vereeniging betuigt het Bestuur zijn dank voor den tot hiertoe ontvangen steun en doet een beroep op de verdere medewerking van Autoriteiten en andere belian stellenden opdat het in de gelegenheid Wy ve dien boei te helpen bevorderen Intercommuiwle ai beldsbemiddeling Aanbiedingen van verkzoekenden Lijst van lö Mei 192Ö 3 aardewerkerfl 4 pypmakers 2 drukkers 2 letteraetters 3 timmerlieden 2 grondwerkers 1 stukadoor 1 ijasepwerker 5 opperlieden 1 houtdraaier 1 Machinale houtbewerker 1 schoenmaker 1 Weekersknecht 2 slagersknechts 1 scheepsklinker 1 boekbln er 1 machinist 2 stokers l kopergieter 1 textielarbeider 2 tuinlieden fl brood n banketbakkers 13 pakhuisknecht 8 suiker werkera 9 sigarenmakers 2 sorteer rs il ged l boerenknecht 8 sch ppersknéchts 2 reizigers 5 kantoorbedienden 8 koetsiers i winkelbediende 3 boekhouders 79 tranasport en fabrieksarbeiders 2 chauffeurs 1 verkoopster manufacturenhandel l vrouw kantoorbediende Beroep Geref Kerk Tot predikant by de Gereformeerde Kerk is beroepen Ds J P C den Brink te Westmaas E G Schürmann VAotzitter Kon Ned Middenatandtibond komt in Gouda sproken De heer E G Schürmann voorzitter van den Kon Ned Middenstandsbond die in meerdere kieskringen door de Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond candidaat is gestald voor de Tweede Kamer bij de a s verkiezingen zal op Vrijdag a s hier in de Réunie komen spreken De heer Schürmann m een bekwaam man die vooral de middenstandavraagstuktten door en door kent en die de kunst verstaat zyn betoog op de meest aangename geestige wijze te kunnen voordragen W C Luünenburg 1879 1929 Zooals Zaterdag al is medegedeeld was bet op 18 Mei voor den heer W C Luijnenburg een feestdag en is hij ten kantore van de N V Aannemersbedrijf v h W Bokhoven ter gelegenheid zyner 60jarige dienstbe trekking gehuldigd In het met bloemen versierde kantoor is de jubilaris op hartelijke wijze toegesproken door den heer P Bokhoven die in een waardeerende toespraak het geheele leven van den jubilaris in dienst der firma Bokhoven de revue Het passeeren en hem ten slotte dank bracht voor de toewijding van al die jaiien Groot was de verrassing toen burgemeester Gaarlandt den jubilaris met een vriendelijk en waardeerend woord de zilveren eere medaille van de Orde van Oranje Nassau opspelde welke H M de Koningin den jubilaris heeft toegekend De directeur der vennootschap de heer J Bokhoven die pas hersteld uit het Zie kenhuis is teruggekeerd heeft mede den jubilaris gelukgewenscht en hem daarmede blijk gegeven van zijn groote waardeering er erkentelijkheid waarby hy zijn gelukwensch deed vergezeld gaan van een geschenk in couvert Ten slotte betuigde de heer Van Ham namens het personeel den jubilaris aller geiukwensch en overhandigde hem daarhti een fraaie barometer als cadeau Voor alle vriendelijke en waardeerende woorden er waren ook vele schriftelijke ingekomen en geschenken heeft de jubilaris ten slotte dank gebracht waaran hÜ met zijn familie per auto naar huis is gebracht Agenda 22 Mei Ih uur Raadzaal Stadhuis Verg Kamer van Koophandel en Fabrieken 24 Mei 8 4 uur Soc de Ré mie Uberale Staatspartij de Vrijheldabond Openbare Vergadering Spreker de heer Ed Schürmann voorz van de Kon Ned Middenstandsbond Apothekersdieiut De apotheek van de Firma Weijer Gouwe zal tot en met Vrijdag 24 Mei na 8 uur des avonds geopend z n dvs nachts echter alleen voor recepten Urr DEN OMTRKK REEUWIJK Tot predikant bij de Geref Ke ia beroepen de heer J Chr Terlouw cand te Utrecht WADDINXVEEN Tot predikant bij de Geref Kerk is beroepen Ds G Aler te Nieuw Lekkerland SPORT EN WEDSTRUDEN VOETBAL Uitslagen van Zondag 19 Mei 1929 iBte Pinksterdag Kampioenschap van Nederland Deventer Go Ahead Velocitas 7 0 Rotterdam Feyenoord P S V 3 0 Afd II Promotiecompetitie 2e klsss Rotterdam Xerxes Fortuna 4 3 Promotiecompetitie res 2e hiaase Rotterdam Excelsior 2 A D O 2 2 2 Afd m Promotiecompetitie 2e klasse EnBched Boys E C 1 3 Uitslagen van Maandag 20 Mei 1929 2e Pinksterdag N V B Kampioenschap van Nederland Groningen VeJocitas Ahead 0 2 Eindhoven P S V Feijenoord 4 0 Afd I ProAotiecompetitie 2e klaase Amsterdam Zeeburgia U V V 1 0 Promotiecompetitie 3e klasse Alphen Alphen de Kennemers 3 1 Afd IL Promotiecompetitie 3e klasse Rotterdam Leonidas A S C 3 1 Gouda Olympia Vriendenschaar 1 2 4e klasje C Rotterdam D J S Schiedam 4 5 RotteH m S I O D E D S 1 3 Res 2e klasse B Rottewiam Steeds Hooger 2 D F C 3 0 5 Promotiecompetitie res 3e klan H V Holland H v HoU 2 iR F C 2 l 1 Rotterdam H DJV S 2 0 P S 2 1 l Afd IV iBte klasse 2e Beslissingswedstrijd laatste plaatii Den Bosch B V V Wiïhemina 2 0 Afd V Promotiecompetitie 2e UasM WiiKchoten BA T O G V V 8 0 De stand luidt thans Kampioenschap van Nederland Feijenoord 4 3 0 16 10 P S V 5 8 0 2 6 17 7 Go Ahead 4 2 0 2 4 V Sparta ï 1 1 O 8 2 1 Velocitaa 9 0 14 1 8 4 Prom competitie Afd I 2e klasse Zeeburgia 8 12 0 4 3r 2 Haarlem 2 110 8 6 8 U V V 3 0 12 1 1 5 Promotle coropetitle Afd li 2e klasse Excelsior 2 10 12 4 3 Fortuna 2 10 12 6 6 Xerxes 2 10 12 4 5 Promotie competitie Afd II 3e klasse Hercules 1 1 O O 2 6 d Vriendenschaar 110 0 2 2 1 Olymma 2 0 0 2 0 2 6 Promtfle competitie Afd II Kes 3a klasse R F C 11 8 110 a 2 Hoek v Holland II 1 O 1 O 1 1 Gouda H X O O 1 1 2 Uitslagen an Zondag 19 Mei 1929 Ie Pinksterdag G V B 2e klasse Olympia 4 iWaddinxveen 2 0 3 Gouda 4 iAI phia 3 a 8 Se klasM A Gouda 5 Alphia 4 5 2 Uitslagen van Maandag 20 Mei 1929 2e Pinksterdag G V B leklAMe Gouda 3 Schoonhoven 2 5 0 8ti klasse B Gouda 6 Schoonhoven 3 5 1 Bulten de competitie Amsterdam Ajax West Ham United 0 En schede Ensch West Ham Uïiited 3 3 Apeldoorn Zwalttwen Dusseldorfsch Xl tal 1 0 Lü erkerk LekkBrk jrk Gwida 2 2 9 Zfevaihuizen Zevenh C S V comb 1 0 Gouderak G S V 2 d C V 1 4 Ovenieht Er hebben zich met de Pinksteren geen gebeurtenissen voorgedaan die tot het spoediger aanwijzen van den kampioen van Nederland zouden leiden Feyenoord en P S V boekten op eigen terrein een overwinning waardoor de kansen dezelfde blyiven De Deventerkampioenen wisten beide dagen mei Vetocitas wel raad zoodat ook deze club nog voor den titel in aanmerking kan komen Ea dan dient nog te worden afgewacht wat yparta die pas twee wedstrijden heeft gespeeld m het schild voert In afd I is reeds besUbt dat U V V het volgend seiioen in de tweede klassf zal uitkomen De 1 0 nederlaag tegen Zeeburgia maakte dit tot een felt j In Afd Il stegen de Ifansen voor Excelsior doordat Xerxea van Fcrtuna wist te winnen De drie gegadigden staan nu precies gelyk In het OoiSten doet N E C een goede gooi naar het éérste klasserschap en dat ook hier ewi nieuweling aal opwerken is vrij zeker In het Zuiden kreeg Wilhelmlna den genadeslag van B V V en moet nu degradatiewedstrijden spelen waaraan zy zich m de competitie tevergeefs trachtte te onttrekken Een succes voor de thuisclub bracht de ontmoeting Bato G V V waardoor ook Frisia de poorten der eerste klasse wyder ziet opengaan De promotiewedstrijden van onze roodzwarte stadgenooten heeft weer een nederlaag gebracht waardoor het bereiken van de tweede klasse evenaJs vorig jaar voor Oympia een nieuwe inspanning zal kosten Vriendenschaar speelde technisch beter maar tevens was deze ploeg door haar forsch optreden baas over de Goudsche die wel ondervonden heeft dat t op den duur zonder eenig gebruik maken van lichaamskracht tot geen successen ia komen Hetgeen de animo hopniyk niet zal beïnvloeden Alphen gaf haar aanhang wel reden tot juichen Door de 3 1 overwinning op de Kennemers die in dezen vredstrijd debuteerden hebben de Alphensche kampioenen zij het theoretisch weer een kansje gekregen Voor de proniotieconq etitie naar de res tweede klasse speelden de concurrenten van Gouda 2 gelyk iets waarbij onze stadgenooten ook nog een voordeeltje kunnen hebben Promotiewedstrijd Olympla Vriendenschaar 1 2 Waar gewoonlijk met de Pinksteren vereenigingen op muzzikaal gebied van heinde en ver komende haar kundigheden plegen bot te vieren daar hebben gisteren twee voetbalploegen zich tot het uiterste geweerd om de eerepalm voor haar club te veroveren De jury in casu het talrijke publiek was beter af dan de spelers die m de stralende M i zon hun capaciteihadden te ontpJooie hetgeen zü liever in wat koeler temperatuur hadden gedaan Het tempo waarmede de wedstrijd werd ingezet daalde reeds na ongeveer een kwartier er werd allengö minder gespeeld zoodat zelfs in de tweede helft het spel tusschen beide kampioenen bü menigen competifievredstrijd ten achter stond Olympia had een vei anAring in de ploeg aangebracht hetgeen eenrninke verbetering is geweest Maarscbalkerweerd speelde op de plaats van Bik een goede half partiJ hij was een van de weinigen die zich aan het apel der tegenpartij aanpaste en zijn taak middcnspeler zooveel mogelijk heeft vervuld Vlot speelde nu voor maar vormde met Breedyk en E Krom een trio dat zyh hei zocht in kort spel waarop de solide backs van Vriedenschaar al een büzondere Iqjk hadden De Goudsche achterhoede werd gevormd door Oskam en de Jong waarvan de laatste dte ala invaller speelde op een heel goeden wedstrijd terug kan zien en Vlot op uitnemende wijze verving Onder luide toejuichingen had de aftrap plaats E en werd in de buurt van het Olympia doel gespeeld maar Vlot bracht den bal mede naar voren en stelde H Krom in staat een fraaie voorMgte gven De bal zweefde voorbij het doel ff d keeper werd zoouaiug tot ïiw leuer aaugetroakeai uat h uilliep om het te onderi cneppen maar Hornenian wit er vlugger by een ooogncJiot voig ue en Breedy nud slechts voor het uitrappan waauver hy zien geen seconde bedacm Nauwelijks was het spel bezig of Uiympiu had die leidmg l at beloofue wat De strijd golfde een tydiang op en neer beiUe keeper i moesten vericneideno sciiotieoi stoppen en Kwmkelenbg toonde üat liy er zm m had Een traaie kopbal van Vlot rolde juist naast den paai achte Langzamerhand kwam Vrienuenschaar meer en meer in den aanval De hailmie üe gasten vormde den ruggesteun der ploeg en mede door het betere positiespel kon de geiylunaker aiet uitblyven Na een half uur had de nud voor dan ook succes IX Olympianen zaten echter ook mot etil de staander kwam den keeper eenmaail ter hulp terwyl Homeman met eenige vuurpylen geen sLKces had Breedyk was een paaP maal ta laat by den bal terwyl ook de jongste Krom Nsemig activiteit ontplooide Na de rust heeft Homeman een half uur Jink binnen gespeeld en E Krom buiten maar dit bracht geen verbetering in den aanval De verdedigingen wieren oan beide kanten de voorhoedlen meeater al warai de gasten door hun steviger spel en doorzetten veel gevaarlijiker Na ongeveer vyf minuten spelen werd aan Vriendenschaar op advies van een grensrechter een y ije 9cnop even buiten het strafschopgebied van Olympia toegekeoKl hoewel volgens veler meening buitenspel eerder was geconstateerd De Culemborgsche midvooi Jiet er echter geen gras over groeien en schoot keihard in het net W ederzijdsche aanvallen brachten de doeler enkele malwn in gevaar maar de doeiverdedigers hielden zich kranig Het verband by de üou enaari ging langer hoe meer verlor waardoor ook minder kracht ontwikkeld werd I e bezoekers sjouwden geducht en vooral de linkshalf zette zyn voorhoede steeds aan het werk Toch had 01 ympiïi nog een gelijk spe kimnen behalen door den toegestanen straf chop te buutten Het publiek riep om de Jong en E Krom nlaar Hans Krom achoot niet het minst tot zyn eigen groote teleurstelling de penalty hard over de lat De resteerende aieven minuten bracht weinig bijzonders en met Vriendenschaar in den aanval kwam het einde Met de rechtspraak hadden de roodzwar ten het weer niet erg getroffen De kansen op promotie zyn met deze tweede iiederlaag zoo goed ala verkeken ATHLETIEK By de gehoud i athletiekwedstriJden op te Wtirve beliaalde J Gravensteyn Olympia een vyfden prya op het nummee 1000 meer hardloopen waaraan ongeveer 50 loo pers deelnamen Bij het Zaterdag t btterdam gehouden gymnastiek feest van den Rotterdamschen Tunbord behaalden de adspiranten van T H O R Gouderak een vierden prys met de estafette 4 x öO meter De ver T O O S Waddinxveen won eveneens een vierden prys in d i vierkamp gymnastiek jongens groepen van acht LAWNTËNNIS Om den Davia Cup Nederland slaat Egypte met 4 1 Gisteren was het laatste dag van den wedstrijd tusschen Nederland en Egypte om den Davis Cup te Scheveningen De resultaten der enkelspelen zyn als volgt Timmer sJaat Grandguillot met 5 7 6 0 3 6 fr 2 Diemer Kool slaat Zaliar met 2 fit S 6 6 2 en G 1 Nederland slaat dus Egypte met 4 1 Nederland komt nu in de derde ronde tegen Hongarye Deze vredstryd zal te Boedapest worden gespeeld Verbetering Damrubrlek In probleem No 643 staat een zwarte schijf op 2 dit moet zyn 1 JViARKTBERlCHXEN Rottetdamsche Veemarkt 21 Mei Aanvoer 224 paarden 11 veulens 1932 magere runderen 911 vette runderen 464 vette kalveren 1006 nuchtere kalveren 179 schapen of lammeren 127 varkens 99 biggen 6 bokken en geiten PrijBftn Vette koeien Ie kw 51 53 2e kW 44t42 3e kW 37 42 Ossen Ie kw 30 31 Se kW 46 47 3e kw 42 Stieren Ie kw 46 4Ö 2e kw 42 44 3e kw 88 40 Kalveren Ie kw 77ié 82 2e kw TO 75 Melkkoeien 200 405 Kalfkoeien 200 400 Stieren 120 490 Pinken 90 510 Werkpaarden 200 350 Slachtpaarden 125 195 Hitten 100 1 70 Veulens 80 120 Fokkalveren IS 6 Biggen 20 30 Biggen p w 18 56 Overloopers 20 0 Handel in koeien en ossen gewoon pryzen vrijwel gelijk de vorige week stieren kalme handel pryshoudend kalveren slechte handel pryzen van vorige week schapen en lammeren weinig handel varkens matige handel lagere pryzen melk en kalfkoeien redelijke handel weinig veranderde pryzen vaarzen kalme handel fokkalveren slechte handel wel pryshoudend Kaasmarkt Oudewater 21 Mei Aangevoerd 113 partijen 50Hë stuks 26425 K G Prijzen Ie srt met R M ƒ 40 44 2e kw met R M ƒ 36 39 zonder R M Ie kw ƒ 34 38 Handel matig Kassmarkt Bodegraven 21 Mei Aangevoerd 366 partijen w v 347 met ryksmerk 15978 stuks 127824 K G Prijzen Ie kw met BJiI ƒ 42 46 2e kw met B M ƒ 36 40 zonder R M ƒ 36 39 Handel matig Ksaamarkt Groot Ammers 18 Mei 1929 Aan de markt alhier waren heden aanigevoerd 63 partyen met te ramen 24 4 stuks kazen wegende 14604 K G Prya met Rijksmerk Ie soort ƒ 40 4 v 2e soort ƒ 36 ƒ 89 ongestempelde ƒ 87 Handel matig KJUMU AiJKUVka Programma toot badw Uilveniunt A aM graowfoonpilaten 5 U0 mKrofoondebutanten 6 01 dmermuziek 7 15 lezing Herman Kutters 8 01 boekenhaJf uurtje b 3U omroeporket 10 25 11 L30 A V A O dansorkeat Huiaeni K R O 5 0 gramafoonpJ ton 7 en 7 30 ourcus Korklatyn 8 00 spreekbeuit 8 30 concertavond uit Delft ÜUAAXJliUUZE DXEXNfïl Nog een autobotsing btf Breda Twee ernstig gewonden BKËDA 21 Mei Gisteravond omstiBeka 6 uur is een Engehwhe toerist met pyn auto op weg van de Moerdyk naar Breda doorüat hy moest uitwyken links van den weg in de sloot gereden De Ëngelschman en xyn vrouw werden beiden aan het hoold gewond Zy ziJD in het St Ignatius Ziekenhuis opge Twee menschen verdronken NAAiU EN 21 Mei Hedennacht na afloop der geslaagde muziekfeesten te Naarden heeft hier een droevig ongeval plaats gehad Een tweetal muzikanten der muziekvereeniging Wilhelmina van de iU4taUmij Wilhelmina te Tetwlnseleu Varen nog laat in den nacht in zeer goede stemming over de op het miuiekcoiicourn behaalde pryzen en besloten om 3 uur hedennacht met de in de Nieuwe Haven alfaier gemeerdliggende roeiboot te gaan roeien Nauwelyks kwamen z j van de kant of de boot kantelde en beide inzittenden geraakten te water ten aanschouwe van vier op den wal staande kameraden Daar de drenkelingen zoomin als de op den wal staande personen konden swemmen duurde het een kwartier voor de eerste drenkeling uit het water werd gehaald terwijl de tweede eerst na een half uur op het droge werd gebradit Twee doktoren deden langer dan een half uur pogingen om de levensgeesten weer op te wekken helaas tevergeef sch Beide mannen zyn vaders van een groot gezin en beide waren werkzaam op de staatsmün Ie Terwinselen £ ien uitslaande brand in Utrecnt £ t n vrouw um het leven tieaoinMt U lKEUnT 21 Mei In den atgeloopen nacht omscieeKS iiall vyt werd brand ontueltt m de womng en opslagplaats op het buuienpiein achter de üoomgaardatraat De oorzaait is het omverstooten van een petroleum lampje dat Het woonhms is nagenoeg geheel uitgebrand üe opslagplaats heelt zwaar geieden van het vuur en het water De brandweer heeft alle beschikbare materiaal in dienst moeten stellen om den brand te localii e6ren tot de hierboven grenzwide perceelen Tegen 7 uur was men den brand meester Nade seint men ons MJej de Kruijs die hedenmorgen bü den brand op het Binnenplein ernstig gewond werd is aan de gevolgesi overleden Beurs van Amsterdam W lö£ KLAuJ i liM A 17 Mei 21 Mei Officieel 12 06 69 16 9 72 34 59 1 47 9114 34 96 66 27 H 66 45 66 86 2 48 12 06V59 22 H 9 72 34 53 47 91 34 95 66 27 H 66 47 ti 66 30 2 48 i Londen Berlijn Parijs Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Oslo New York Niet officieel 7 36H IM 36 46 36 25 18 03 13 021 Praag Madrid Milaan Prolongatie 6 Beursoverzldit Oe beurs had heden een kalm verloop en slechts enkele fondsensoorten mochten zicT in de belangstelling van het publiek verheugen Caivé Delft behoorden tot deze enkelingen en zij betoonden zich van hun goeden kant Margarine Unies werden op kalme wijze omgezet iDe koersen waren nagenoeg onveranderd hetgeen eveneens met van iBerkets het geval was Aandeelen Ned Indische gas lagen gedrukt in de markt Aniems moesten iets van hun koers prijfigeven Kuchemeister zettoi vas in doch liepen later terug Van Phllipsaandeelen kan hetzelfde worden gezegd Een buitengewoon vaste stemming bestond voor de kunstzijde aandeelen £ nka die 30 punten avanceerden verloren later iets van hun koers In H V A s ging meer om dan deri laatsten tijd het geval was geweest en opnieuw boekten lij een aardige koerswinst Boetons hadden v n aanbod te leiden en betoonden zich dien overeenkomstig Alg Exploraties vast maar weinig veranderd HADIO TELKGRAFISCH WEEKBERICHT Hoogste stand 766 6 te Danzig Laagste stand 752 2 te Vestmanver Verwachting Zwakke veranderlijke wind Helder tot licht bewolkt Droogweer Wellicht eenlKe nachtvorst Overdag iets war