Goudsche Courant, dinsdag 21 mei 1929

HO I707B VRIJDAG 24 MEI m DE Sooletelt DE RÉUNIE KWART OVER ACHT De Heer en Mevrouw COOPS DUUM geven biermede kennii van de ge boorte van hun Zoon ANTHONY Gouda Graaf Florisweg 26aVan Iterson Ziekenhuis 11 Heden overleed te Bussum onze lieve Vader en Behuwd vader Hendril de Kat in den ouderdom van 79 jaar A VAN REEDT DORTLAND DE Kat H P VAN REEDT DORTLAND Gouda 19 Mei 1929 19 Da Oultsoha 8ohaifevePg4 ieigiii Oveieensteniming beieikt J Fiankrïjk en Hoiwar e Koning Alfoiwo o e dê taak van den Voll nbond üe vertegenwoordigers i der geallieerd auae tie Nu heeft Hor garye m den afge iiogendheden hebben na eë Idngïiurige te foopen herfst een arbitrage en vnend Voorloopig kosteloos Bi beschikking van den Heer Rechter Commissaris in het faillisse ment van L J OROOTENDORST metselaar te Gouda is bepaald Ie dat de indiening van schuldvorde ringen bi den curator moet plaats hebben vóór S Juni 1929 2e dat de verificatie vergadering zal worden gehouden op Dinsdag 25 Juni a s des morgens negen uur In het Paleis van Justitie aan den Noordsingel te Rotterdam De Curator Mr C JONKER Gouda IS Mei 1929 Oosthaven 51 24 pj eking het onderzt k van de door bchacht gemaakte oservea iüampjie de ifc gcling vdn de onder jn ge verdeelirg der Duit he betillingen beëindigd en het stail t ans vastj dal de gealheenle de kundfgei UI i vei H i ttsinmjt uiyji gökom n Omtrent jieze orer nkomst welke eiridl lyk ft l rpikt meldt Jjt v Us fflat d overet temmiiig vlllcomen a t hetifft den tel tiu aan de l uitschef tiMegifrie z al wordi I üort ele gd op enkt Ie punt i r i weke off er hiliien m de re fcbip Ifeti ekking teb Iten I eae punten zuïép ihefc lpiidieruierp iu ten nieuwe beraadslaging r cred teuren dekgdties vormen tl rden geliouden De tekst vielke wprdt qp steld za evenals de vroQg ere medel èeiingen den orm van een door de Uebkundigen dfer e liUuisUiten ondierteek nden geleidabriefaji den voorzitter der commitisie Owen Volgens de doorgaans goed ngelichtc financieel lunes zouden deze cyfers een verhoogmg beteekenen van dat gedeelte der Dmtsche schiüd dat niet door de overdracht clausule beschermd wordt aanvan elyk vol DE COMPONISTEN Voritenlanden Speciaal voor pittige rookers Heerlijke 6 8 en 10 cents sigaar L BINNENDIJK Kleiweg 87 Tal 517 Beatryding van den Woeker Particulier imtiatief te Arnhem fe Anihem is een stichting ter bestry ding van den woeker opgencht Als werk kapitaal is door HtrticuUere btjdragen een soni van ƒ 20QQ0 b engebracht Den reeer ve onds lal woMein vorm nK iM ksdiiï bydragen en contributies Het doel is het verstrekken van gelden moreelen steun en raadgevingen aan per sonen die dit noodig hebben en niet tot de armlastigen behooren Voor de verstrekte bedragen wordteen matige rente gevraagd by elk bedrag dat ter afbetaling wordt te ruggeatort zal ook een zeker percentage van dit bedrag door den betrokkene op de spaarbank moeten worden gezet Voorts zul len zy die slachtoffer van den Woeker zyn of dit dreigen te worden in de gelegenheid worden gesteld voorliohtmg te krygen ten einde mt hun benarde positie te geraken Tenslotte zal worden getracht door weten schappelyk en practisch onderzoek een zui ver inzicht te krygen van de maatschappe lyke verschynselen waardoor woeker ont staat en waarmee hy gepaard gaat Het bestuur der stichting is als volgt aa mengesteld mr S J R de Monchy eere oorzitter C W b sse v Verschuer b ssevan Balveren eerehd jkvr mr J A bssevan Verschuer presidente mr G Cowret secretaris J M Haga penningmeester Mej A Andn de la Porte M v d Berge S V d Berg J Bouhuys jhr mr J J £ d Brandeler is Kan J A Lucardie Gv Koekei mevr wed Boesman Le Nobel M J H Schreurs Sanguinose Zenuwtterkend Bloedvorminit Het IS heusch met noodig U ianger moe en slap en lusteloos te gevoelen de SANGUINOSE helpt U hier volkomen van af Probeer het eens en neem geregeld 2 maal daags een eetlepel en U zult verbaasd staan van het verrassend resultaat SANGUINOSE kost per flesch f2 6 fl fU I2fl f21 Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten WACHT U VO OR NAMAAK VAN DAM Co 30 De Riemerstraat 2c 4 Den Haag tens den wenach van het blad Beginnende en Frankryk zou kimnen dooi verbetói mét 0 n mwOmïfék n spo l te sti i en tot een nulUard P senator Borah het met de getroffen regeling reife gehouden eft gesproken over des cam met eens zyn en zou hy het eeft unfaire wjjze noemen waarop men de schadevergóe dingskwetitie tot oplossmg wil brengen Volgens Borah zytn de eischen der Geal lieerden onnoodig en de ontworpen meuwe regelingen onvoldoende Borah verklsi rde kt men verwachtingen voor de toekomst kon koesteren als men een faire regeling zou treffen die gebaseerd is op de huidige vei houdingen en nïet op verhoudingen van tien jaar geleden Te Boedapf st is groot opzien gebaard door een artakel van den Hongaarschen mi mster president Graaf Bethlen in de Depê che de Toulouse In dit artikel constateert hy dat de verhoudingen tusAChen Hongjirye en Frankrjjk steeds leter worden br was en tyd dat deze verhouding zeer gespan nen was doordat men in Irankryk g loofde dat men m Hongarye banld iljetten van d Banque de France vervalacht had en met wantrouwen het Hiongaarsche streven naar h T ï ©mng vïan het Verdrag van Tnanon gadesloeg evenals de Hongaarsche konings Sparrow Rijwielen Een pessimist is iemand die gelooft dat in alle kastanje wormen zitten FËÜÜiiEfÖN Kinderwagens VeloKaaimacliines Boreas Fornuizen ii contant cii in Huur Verkoopdepöt HET PROCRUSTES BEO Uit het EngeJsch van ALICE en CLAUDE ASKEW Nadruk verboden 49 Van toen af heb je op wraak verzonnen Zyn agent m Parys wais de jouwe even eens Paüion was de man wien je den waardevollen buit zond die afkomstig was van de mbraken hier Het waren alleen voor f rpei van de soort waann de Arkwnghts ook handelen Hy wist den weg om er han lei mee te dryven en de eerlyke naam van de firma Arfcwright en Zoon werd mis bruikt om deze praktyken te dekken Maar de groote moeilykheid was natuurlyk om tien buit uit het land te kryg en je gebruikte verschilleaide trucs die it nog niet eens allemaal hen Maar ik weet wel dat het grootste deel van de gestolen goederen naar Parys zyn gezonden door tusschenkomst van de firma Arkwright en Zoon die daarvan natuurlyk geen flauw idee had Een van hun pakknechtn was door jouw omgekocht en die is aJ gearresteerd Die tweede die wet met hem meedeed is het gelulrt te vluchten Deze twee kerels waren m de tlegenheid het gestolen goed tusschen de gewone koopmansgoederen te smokkelen dia or Arkwnght naar Baillan werdan ver angp Tiendeweg 54 OIIDA preskt de Heer Ed G SCHURMANN Vooi itter van de Kon N d Middenstandsbond Candidaat voor de Twaede Kamer voor de Lib Staatspartij Da Vrijheidsbond TOEGANG VRM Wy maken onn VELE HUIZENDEN lEZEIS en lezeéesBen opmeriuaam dat er geet IbeteT pubUciteituoidde In GouM en om evlnx U dan da ZATERuAGEIHTIE ran d GOUi icHE COaiiNT roor het plaateen van aanvra KCB en aanUe hifeD vab DIENSTPERSONEEL en evene vooi het annan Q ren a aanvngan an aan tMedingen van m KOOP n VCRfBOOP i al ook van f HUUR en VfRHlUUR P y WjJ HJebben vocfr eze soori advfftetitiën een speu l tarjiefraatgesttld n 1 frtJk l i S roi e rcttela m HN OULMNT ROOD 13 CT PER V Btt f MUNT UIT DOOR RIJPE KWALITEIT GOEDEN BRAND EN ARORIiA elke refill eer t O lM mitt contant lan om A f J Buroa MARKT 81 Uiterate termUn tooiIPi TËR DAGHORGjSN ur Zend Tooral t r o c g In aESARANDEERDE OI LABE MINSTENS 6500 EX OE ERVEN DE W D J VAN NELLE Maison Para Hoofdsteag 7 Ratte rdsm Vgriilggingtartlkalan Coriati Bumroikguaan Braukbandan Warmwatarzakkan Balll prijaeaurant gratia LIBERALE STAATSPARTIJ mui VRIJHEIDSBOND OE KAMPiOBN HALT HALT verkoopt bgna Voor nieti zija Rijwielen en odderdeelen Iste klas rijwiel met ong freewheel handrem en kettingkast 1 jaar garantie f39 ONZE CANDIDATEN ZIJN Dr I H J VOS HMM aftr Kamerlid C J VAN KEMPEN Buitenbanden pnma f 1 25 Nikkelen sturen 1 29 Celluloid sturen 1 75 Pedalen prima per paar 1 10 Bellen reclame O 19 Binnenbanden O 65 Keitingen O 98 Ketlingkasten I 49 Reparatie vorken prima 1 75 Spatborden per stel O Ö5 Ong Mtchelin buitenb 140 Orig Michelin binnenb 1 jaar garantie 1 20 Solulie per tube 0 06 Lederen Heerenzadel 1 95 Gloeilampen van 5 tot 50 kaars met volle t rantie Oud Gouverneur van Sumatra s O K Mei JOH WESTERMAN aftr Kamerlid Prof Dr B D EERDMANS oud Kamerlid E M TEENSTRA oud Kamerlid C G ROOS 0 39 Verder zijn al onze artikelen tegen de scherpst concurreerende prijzen Let vooral op het JUISTE ADRES Dk £ KARMPIOEN 88 QOUOSCHEWEQ 88 Rotterdam 3e huis vanaf Lange Warande H H handelaren genieten groote korting 665 50 Burgemeester van Lekkerkerk Mr J RUTGERS Wethouder van Amsterdam ED G SCHuRMANN Voorzitter Kon NederI Middenstandsbond A F STROINK Wethouder van Stad Vollenhove Mevr M BOISSEVAIN PIJNAPPEL Lid der Prov Staten van Noord Holland P STAPEL Lid der Prov Staten van Noord Holland Mej L C A VAN EEGHEN Presidente der Vrouwengroep m de Lib Staatspartij i N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbriewen f 49 000 000 De BANK stelt beschikbaar 5 Pandbrieven a 100 t 4 Pandbrieven a 98 7o in stukken van f 1000 fSOO en flOO40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Boikoop P L aiNKBN Telef 124 Oanda T l OKLBNIJB Telef 480 WiddInXTemi A J JANMAAT 80 Abonneert U op dit Blad 68 Jaargang Weanadag 22 Mei 1829 fiOUiraiË COURANT NIEUWS Ef ADVERTENTIEBLAD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN BERGAM9ACHT BEllEEINWOUDK liODEGRAVEI rOEUWESKERK OUDERKERK OUDEWATER REEU Sf n BOSKOOP GOUDËRAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE WUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEE N ZEVENHUIZEN eim Dit blad verschijnt dagelijks behalve oip Zon en Feestdagen ï 7 Ij ABONNEMENTSPRIJS per kwartïial JT2S per Week 17 cent met ZondagWad per kwartaal ƒ 2 90 pei week 22 cent overal waar de bezorging per looper Keschiedt b ranco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad 8 80 Abonnementen worden dagel ks aan omen aan ons Bureau MAÏtKT 31 GOUDA b onze agenten en loopeia den boekhandel en de poatkantoren Onze bureaux zijn dagelöks geopend van 9 4 uur Administratie TMet Interc 82 Redactie Telef Sa Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS 1 Uit Goods en omstrekm behoorwde tot den bexorgttxa 1 6 regels 1 0 elke re meer ƒ 0 Van buiten Gowla en den basor rinci 1 S t geU ƒ 1 65 elke r el meer ƒ 0 Advertentie m het Zaterdagnummer 20 byeJag op den pr Liefaadicheids adrertentiën de helft van den pr s INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regeU ƒ 2M elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingea bU contract tot leer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsmlmte Advertentien kunnen worden mgetonden door tiuacbeidconut yan aoüede Boekhandelaren Advehentiebureaux en onze agenten en moeten das vóór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te r n luf geen de voornaamste taak van den Volken bond is i ti weffgejnoffeld Het K beitrt Ide ddlwferi Vorst zoo openliiik optreedt dis k nnfl Alfong dit deed Oe wi iikracht vvaarmedejhti de dingen by hun vvartn naan noemde diim des te neer te orden göpreïl zen De wereld heeft vrede nood g tu wil vrede en daarom motl in elk geval d a ge meene ontwipening IM stand komen 1 f liUiriSM ISifetU MhUWb diende zyn moeder was een boerm Hy heeft de handelsschool doortoopen en behoort smds 1915 tot de cmmunutösche party In 1915 en l lb zat hy m de gevangenis en in Sibeiie Smda 1 21 trad hjj op ala leider der agatatiealdeeljng van het Centrale comité FRANKRIJKVertrekt de Graf Zepp lin hedennacht naarw l nednch haTen 7 Op het vliegveld by Touion heersoht groote drukte De mecanaoiens zyn dnik bezig met het moaitoeren deo motoren Ala alles gereed is zal een proeftocht worden f emaakt en ais allea goed gaat s al hed iia ht om 4 uur gestart worden De waarnemende conuoandant van do Graf Zeippelm had gisteravond een langdurig onderhoud mot den gamizoenacom mandant Tracy en met den commandant van het vliegveld Pierrefeu en met Kapitein Hamond over de bijzonderheden van de start D vier Fransche officieren die op mtiioodiging van Dr E ener de proefvluchtzullen nwemaken hebben daartoe verlofvan het Fransche ministerie voor de luchtvaart gekregen Tot hen behooren de mgemeur der manneluchtvaart Kahn en dechef van het ministerie voor de Luchtvaart Pequenc chapHveldrag met Ppleh gesleten wat oor Hong aritt voomamelyk van beJang is om dtit Polen met zyn gwede betreklcingen met I rankryk en Ro i na ait bemiddelaar tus schen deze laiidesl tkan optreden Maar om een goedf verhoudwig met J rankryk te b ieikep moet Frunkryk ich er rekenschap an ewn dat Hongerde ton opaichte van den bouw i an den i ur¥ peesLhen vrede een onsc ruUiei element is Ohitröït het koningsvfaagstuJt schryft Bethle èat er nog Heel Vifat tyrf over heen sal moeten gaan vooniat de Hongaarsch regeevW het tydt tip om de £e luaestte aan i o snijpen gekomen zal achten Volgens BethleB achten breede lagen van hpt Hon gaarsche voUt het een geruststelleiKte gedacht jldat aan het hoof i van den staat een gekozaj regent staat di tot ïyn dood deze functi jAal verv4lï p NaUr aanleiding van de denkbeelden die graaf Bethlen i zyn artikel ontwikkel hefeft zal de Kanfercommissie xoor buiten landwhe pohtaek byoengeioepen worden In deze zitting verwacht m n aanvul endë ver klaringen van graaf J9ethl i ten redacteur Van het MontagsWatt vroeg Zaleska den Pooischen mmlstep vïm buitenlandisc e iUiken die juist te Boedapest vertoeft naar zyn meemng m verband met de uitlatingen van Bethlen aleski ant woordde dat Polen bereid jb alles te doen wat de betrekkkmgen tu schen Honij rye I hNtrhpvNa De a si Lfkiezigen in bftgcUnd iTM candidalen w u bS vrouwen 1 r zyn in l jnden fftciee iiZi candida tti B onder W o 68 vrfuwen voor de algemeene verkiezing op $ 0 Mtei opg6ge en Het zyn jS8 Lomervatiev n 670 arbeider can idaten 510 liberaleii 5 commiuiuien i w dt n T andidateli nl 4 censervatieven tn d lersch nationaitfrten zyn by candidaat sielhng veritozen ilALlE De pads al het Vatiraan verlaten Qp 10 Mei Cremeld wordt dat Z H de Pauii ter gelegen heid van de processat op Sacrameniadag op 60 Me a s voorhet ei rst het Vaticaan zi verlaten Verder wordt gen d dat l H met den gouden monstrans dCf menigte op het p ein zal zegenen UlÜ lLAVIe Een Kroatische der gearresteerd Pribitf jefwitöj d fekende leider van d oppo itie en medewMter indertyd van Ste fan Haditsj is te BeU rado gearresteerd Hy had zich natUPMe hoofdstad begeven om een zut vrouw4 beooeken en had zich daarvan niet laten afschrikken door her haalde en zeer klemmende raadgevungien van de politi te Agram die vreesden voor ten aanslag op zyn leven Thans ia h met vermooijd maar te Bel giado m zyn hms door de pöLifce gearres teerd Naar de correspondent te Belgrado vdn de Daily Te meldt zou dit geschied zyn omdat de pohtieke politie vermoedde dat de oppofeitieleidti van de aanwezighe d van raÉoisterb en joumalisteai van de Kleme bnteh e te Belgrado gebruik zöu niaken om piopagandj te maken voor d wenticben van de Kroatffli en t © het bestaande regime van generaal Zivkewjtsj VEfl STATEN Het vliegtuig Bnemtti Gisteren heeft de bekende K ceaanvluchten uitgeiteld Het weerkundig bureau kondigt aan dat stormen en buien boven den AtlanÜbchen Oceaan woeden en dat deze ongunstige w rsomstandighec en ten minste verschil lende dagen zullen aanhouden Het vei rek der twee OceaanvUegtuigen voor welke alle toebereidselen gedaar zyn werd daarom uitgesteld tot giu iHtiger omstandi eden Deze vliegtuigen zfen dat van de Jne Fran echen Lefèvre Aadolaut en Loti wier doel frankrijk ia en dat van de Amerikanen Wil iiams en Yance die naar Rorn willen vlie gen over het Zuiden van Spanje en die wil len trltchten het afstandsrecord te breken BINNENLAND OUINA K lüton toch diWr 4fl troepen van Kwangai bezit do h weer ontruimd VoJigens de laatste benchten over den oor lügstoestand in China hebben de Kwangsi tntpen loder luaij gisteren Kanton bezet dot 1 zich d avonds reeds wer terugj e tn ikPii zood t Ic mlionale troepen zon e tegen tand te oi Moeten de Htad weer kor dtn binnentiekku Ete Kwang i troepen yn blykbaar vtornemej m de nabyheid dir stad ver terkingtn af te wachter om later den aanval te hern euwen In Je omgc ig van Kanton zouden di Kwangbi troepen de atad Patsjan hebben ingenomen doch Isjin g oen hebben ontruimd De nationalen drei gen Woetsjau van uit de lucnt te bombai deeret wanneei de Kwangsi troepen voort rukken In buitenland he kringen van Kan ton heerscht onrust met het oog op de omstandigheid dat een afwezigheid van vol doend troepennidteraal communisten onlus ten zullen uitlokken JAPAN Fen hevige aardbeving Komng Alfonso van Spanje heeft aan een banket ter gelegenheid van de opermg van dt wereldtentoonstelling te Barcelona een Volgens benchteri uit Wafehu on moet Uit Toldo wordt genSe d dat Mjasahi en Oita op het eiland Kioasjoe de hevigste aardbeving plaate vond dia men ei m de laatste 10 jaar heeft waargenomen De be wonMs vluchte i m paniek ïiaar buiten pagne die m het buitenlartd tegtn Spanje werd gevoerd Het is zo p zei hy myn plicht dis Spanjaard Ie wyzen op de ontwikkeling van het land In Spanje heerschte vrede en alle Icla sen van de bevolking werken vre dig De vorst weadde vervolgenb uit Mev de twee groote Spaanache tenvoonstellHigen SeviUö zeide hy k jkt naar Amerika en Barcelona naai £ uropa Ik heb te waken voor de ivereeaiiging van Amenka en Europa en zal ran de terstvol gende zittuig van den Raad van den Vol kenbond die m Mpdrid gehouden ardt ge bfuik makeai om te trachten te bereiken dat zyn statuten werkelyk w ji den en met zoo als tot nu toe een middel tot hervorimng in plaats van tot afschaffing der bewapening wordt Dit IS het eeiuge werkeiyke ideaal van den vrede Volgens de correspondenten van veraphiK lende Ouitsche bladen heeft e rede van ko ning Alfonso een diepen indruk op de oor ders gemaakt De Konmg aiaus de corres pondent van het Berlmer Tageblatt he ft het gewaagd openlyk te veridaren uat het Nadere byzonderheden omtrent verwees tingen en öf er menschenlevens te betreuren 7yn ontbreken nog RUSLAND Aan Rykof ib een z ner functies ontnomen Het Sowjetcongres van de Kufaainhe par ty if gefloten met de verkie ing van vier honderd leden en XoO plaatsvervangende leden van het Russisch centraal uitvoerend comité Het comité heeft reeds zyn eerste zitting gehouden en Kalmm herkozen tot voor4itter A e volkscommi sans en w r oen herkozen met uitzondering van Ryl ©f die gedurende een aantal jaren voorzitter van den raad van Rusiaische volkscommis garissen was Kalinm wees er op dat het onpraktiscit was geb eken tevens voorzitter van den jraad van Russische volkscommissa n t en elr voorzitter van den laad an volka commissarissen vian de Sowjetuiue te zyn Tot nu toe had Rykof beide functies bekleed ïnplaats van Rjkof werd tot voorzitter van den raad van Russiiache volkscommissaris sen benoemd Serej iiiwanowitijj Syrrof die rst 36 jaar oud iLs lyn vader was kantoor Op hetzelfde oogenblik klonk zware voetstappen m de gang gevolgd door klop pen op de deu Ruthven grynsde Het spyt my Mr Spencer Tarrant dat Ik gedwongen ben een eande te maJoen ïtan onze aangename conversatie Ruthven prak de nSAm met tergend hoon uit Huiverend eek Morley hem aan Je kent me dus Zeker U hebt immers zelf gi zegd dat ik altyd kans zie achter geheimen van ande ren te komen En ik denk dat deze beide heeren Ó ook feeainen Het is vuerkelyk een voorrecht oude vpi iden weer by elkaar te kunnen brengen Morley keerde zich met een ruk om doch het was te laat Hu had met zyn rug naar de deur g staan en niet gemerkt dat deze geopend was ten paar zware handen wer den op zyn schouders gelegd en het volgende oogenblik omsloten handboeien zyn polsen Dus je dood waa een schynvertoonmg Tarrant Je had maar beter gedaan je dire rti over te geven De spreker was de hoofdbewaker van de Pruicetown gevangenis en zyn metgezel en beambte van de Londensche litie Eeruge oogenblikken worstelde Tarröint om vry te komen maar alletegenstand waa vruchteloos en met eendiepen zucht jgaf hy zyn verzet op Jy en ik samen Ruthven hygde hy 0 jouw wachten zy beneden Wy zullen el kander in Pnneetaivi erugzien U doet het tst SÈem direct weg tebrengen zei RuthMi sneK bMjf neg eenoogenblik öp ni jn vriend Jkord Rayivour Wil je weten hoe dit at s ontdekt werd Toen je ervan overtuigd was dat PaiUon voorraad ontdekt was v nd je het noodig de verdenking te doen vall Ci op de Arkwnghta je wachtte met de uitvoering van jö bedrei gmgen tot het absoluut noodzakelyk was voor je eigen veibgheid Toen zond je een anomemen briet aan de belastmg autoritei ten waarm een wenik gegeven werd om twee kisten afgezonden ot het Londensche kantoor van de firma Arkwnghts naar haar filiaal in Parys te penen en te onderzoe ken Nu was dezeheele zending door Fhilip Arkwnght persoonlek nagezien en gefactu reerd Het waren snuifdoozen antieke kom men en Chineesche vazen maar goed ver borgen m vloeipapier tusschen de emballage zaten er omt juweelen en andere kleme voorwerpe in allemaal gestolen goed En je waarapiuwde de douane om de Ark wrights an verdenlong te brengen Maar toen gi eep ik m en deelde de juiste toedracht mede J u bent het en met zy die zich voor den rechter te verantwoordne zul len hebben Pailkm en je medeplichtige hier zyn al gearresteerd En nu iben jy aan de beurt Dank U Ruthvjui stond op en hep langzaam op de deur toe Hy opende die keekden comdor m wende ich toen weer totMorley en lachte bgiteml r U beeft my heel angenaam bezjgg ehoudien Mr Morley Waarom opende je de deur t Alleen maar om te sien of Lord Baynour nog met aankwam Ik kan werkelyk met langer wachteo Ga ipaar er wordt op Je gewacht wachten Ii en dmvel ben je kreet de geboeideman tegen zyn doodgvyand maar een hand werd hem op de mond gelegd en werd hy weggeleid Voor de deur van het hote tond reeds een taxi te wachten Ook Grale was daar en deze vroeg ongerust wat er aan de hand was en de bewaker vertelde het hem Mede lydend drukte Grale ae hand van de gevan geljfi Ik begryp het nu IVfir Tarrant maarUw revanche zal met nitblyven Ik hoop het en zal © r God voor danken Uw man is nog in het hotel Mr Gralein de kamer van Lord Raynour En toenwerd Tarrant weggeleid Nadat de po itJe nog een kwartier buitel gi wacht had gingen de beambten ten slotte naar de kan er van Lord Raynour om de opdrachf tot inhechtenisnenung van Rut ven nu uit te voeren Zij vondel daar Lord Raynour die met e boek m de hand aap het raam zat Naafit hem aat een mooi ng meisje en hy was bezig haar voor te lezen Hy keek op toen Grale de kamer bmnen trad Bent U Mr Morley vroeg hy vnendelyk f Neen 7 Ik vrees dat ik hem te tang heblaten wachten en dat hy wegigegaan isMaar 14 zal wel spoedig terugkcnnen Wewerden helaas opgehouden Grale verklaarde het doel van zyn konst Heeft l mr Ruthven dan met gezienMj ord vroeg hy Mt Buthven neen dien heb ik met gezi n Ik I a met 1 m oc 4en Kfsprauk van middag u ben verkelyk heel onbeleefd ge wees mil a tr u memand m de kamer otn wp trdiihwu len Grj e verw lord zich in d t ro t ver ba in Do 1 Lyr veiwondermg werd i g rco t o n hy t oe overtuii f kv ii a Ruthven zich met meer in het hotel bevond en erin geslaagd was zich doo d vlucht aan zyn arrestatie te onttrekken HOOFDSTUK U Vier maanden later m het begn van dw herfst was een Wem gezetschap op W nd lefcham Manor byeen om het jMiggetrouw dpde paar Harry en Dora te ontvangen voordat zy hun huwelyksreis zodtlen begm nen en eerst een paar dagen zouden door brengen by hun vriend Lord Raynour Ze waren een week tevoren getrouwd John Arkwnght en Philip wanen er ook eveneens Helffli die nu openlyk den naam Tarrant dioeg Greta bereide haar gasten een hartf lyik welkom en het mets achterwege om het dezn aangetmam en gezelUg te maken m het groote huis Nog een aï deren gast zou dien avond amveeren niemand anders dan Spencer Tarrant nu raet langer meer Paul MBorley nu hy na korten tijd gevansre te hebben gezeten weer m vrgheid was ge steld Er was een campagne te zynen gunste ontstaan toen yn aandeel m het tot klaarheid brenie en van den reeds inbraken van de ortd king van den hoofdschuldige den ontwerper en ziel van een onnoemelflk aantal misdaden bekend werd W Ktt vemlgd