Goudsche Courant, vrijdag 31 mei 1929

B E D W A T E R ER Des nachts door kindeien en volwassenen Snelle en volledige genezing BEWIJS Ie Brief lk heb een dochtertje van 14 jaar dat eiken nachl in bed watert 2e Brief Door het gebruik van siechli één enkele doos Uwer pijlen israijn kind geheel genezen Mevr S te Luik Voor alle verdere inlichtingen wende men zich tot den uitvinder dezer de neesmiddelen zelf den dokter in de medicijnen Q DAMMAN de firm J H L SNABILIÉ afdeeling P 85 Groote Markt 7 Rotterdam Verzoeke de ziekte duidelijk aan te geven want er is een speciale brochure voor elke ziekte 3 Philips Standaard Combinatie Direct uit voorraad leverbaetr Philips Standaard Combioatie bnlaal ilieea all kei Pblllpl Onivanitoestcl No 2514 PblIlpB Luidspreker No 2007 n Pblllps AaUaaerelllikeM No 4382 Prijs fl 288 25 loeder aalcaae fanlei Sparrow Rijwielen Sunbeam Kinderwagens Velo KaaimacÉes Ooreas Fornuizen é contant en in Hour VerkoopdepOt Geen accu en geenXplaatspanningapparaat meer noodig Het Philips Standaard Ontvangtoestel No 2514 bevat een ingebouwd voediil stoestel dat bij aansluiting op hèt wisselstroomnet alle benoodigde spanningen levert en dus zoowel accu plaatspanning apparaat en batterij voor negatieve roos terspiinnlng vervangt Het toestel vereischt derhalve niet het minste onderhoud Voor aansluiting aan het lichtnet dient een eenvoudig twee aderig snoer terwijl verder nog slechts een antenne en aardverbiiwling noodig zijn om de installatie te voltooien Lange Tiendeweg 54 ÖOÜDA Abonneert U op dit Blad De Combinatie kan ook in 12 maandelgksche termynen worden betaald De prijs wordt dan F 306 70 Als Gij Ujdtaao tjBae ODtlaitlng gal illjm koortslgheld aag of boofdpUa geea cctU t Iccbic apliivfrffrlag ni atca daa Wortelboer Kniidea tf Wertelboer PilUa vaa Jacóba Maria Wortelbocr van Oude Pekcla ta gy tqt ipocdlg weer her tld Verkrijgbaar ft 60 et biy Apotheker en DrogMen PHILIP TUIN Sociëteit ONS GENOEQEN OPENLUCHT BIJEEENKOMST Zaterdag 1 Juni a s Bij gunstig weder is het een dubbel genol inden heerlijken tuin der Sociëteit ONS GENOEGEN te luisteren naar hetgeen de begaafde spreekster der Liberale Staatspartij de Vrijheidsbond Mevr E W Wijnaendts Francken Dyserinck Candidate voor de Tweede Kamer U te zeggen heeft In deze Openlucht bijeenkomst zal ook het woord worden gevoerd door Mr P C M de Wilt Wijnen Lid van den Goudschen Gemeenteraad Komt in grooten getale Toegang wij Aanvang 3 i ur Boskoop I L BINKBN Telef 124 Qouda T POBLKNMK Telef 480 WaddinxTceni A J JANMAAT 80 Bij ongunstig weer in d zaal 100 ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vereanigincan én voor Particullar gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ona geleverd A BRINKMAN ZOON Maison Para Hoofdstaeg 7 Rallardam Virpliglagiirtlltilia Ciritti aLuiktuiiii Braiikbindin Wirmwittrzakktii Te huur OEVRAAOD liiiiliiliiri b ii if liifliiiNihlis Brieven met opgave van prijs onder No 1697 bureau Goudsche Courant Marlit 31 g Aanbesteding Het maken vin een SPORTTERREIN dempen en graven van slooten enz op een terrein eigendom van den Heer A N OSKAM te Schooniioven voor reltening o m van de Voetbalverceniging SCHOONHOVEN als nader omschreven in tiet bestelt te Schoonhoven op Maandag 10 Juni a s te 2 uMr n m in Hotel A LA STATION te SCHOONHOVEN Bestek en Teekening a f2 restitutie f2 verkrijgbaar vanaf Maandag 3 Juni in genoemd Hotel en bij den Architect W VAN OER LAAN 35 te Papendrecht WACHT NIET LANGER MET § UW GEBIT WIJ Ivvaren U tn prima bit f 70 mal 6 Jaar volla arantla U bataalt lilarvoor 12 maanden actitaraan f 5 S4Koatalooa Inllchtlntan r BUREAU VOOR TAHOHEELKUHDIOE m MIDDENStANDS VERZEKERme VOOniEDEREN VOET EEN AMRT MODEL S ter dan mcuiiu Agaata M vr H HOLMAN FluwMl iiilii il 101 Bouda ALLBENVERKOOP W M VAN HULZEN 24 MARKT GOUDA i wy maken onw VELE DUIZENDEN LEZERS en lezeressen opmerkzaam dat er geen beter publiciteitfiniiddel in Gouda en omgreving is dan de ZATERDAGEDITIE ran de eOUDSCHE CODIANT roor het plaatsen van asnvracen en aanbiedinsen van OIENSTPERSOITEEL en eveneens voor het annonceeren van aanvra en aan biedingen van r KOOP en VERKOOP alsook van fHUUR en VERHUUR Wy hebben voor deze soort advertentie een speciaal tarief vastgesteld n l van 1 S gewone regeli N GULDBN elke regel meer ƒ 0 12Vi miu Eontant aan ona Bureau MARKT 31 Uiterste termijn voor ZATERDAGMORGEN au Zend TooriLl fro eg in BEBARANDEERDE OPLABE MINSTENS 6500 EX O gioMidw T d opteu reaOO mm ir 17084 ZatTdaaü Juni 1929 68 Jaargang NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDEBAK OAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NI EUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN 8T0LWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eu Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS I Uit Godda eoa omitrdno behoorende tot den bezorgkrinc 1 regels ƒ 1 30 elk reised meer ƒ 0 2fi Van buiten Gouda en den bezorgkrlniKi 1 5 regels ƒ 1 56 elke r gttl meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Sbterdagnumroer 20 bijslag op den prije Liefdadigbeid dvertentiën de helft van den pr ja ABONNEMENTSPKIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagbiad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geachiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 1Ö met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ona Bureau MARKT SI GOUDA tig onze agenten en loojjeis den boekhandel en de postkantoren Onze bureau i a dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie Teief Interc 82 Hedactie Telef 8 Postrekening 48400 INGEZONDEN HEDEDEEUNGEN 1 4 regelfl ƒ 2 26 elke re al meer 0 60 Op de voorpagina ÖO boogei Gewone advertentiën en in asonden mededeelingoi by contract tot leer gereduceerden pr s Groote letters en randen worden berekend naar plaaterolmtei Gouda Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusscbenkomst van 8 riiede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daa vöór de plaatsing aan bet Bureau z ijn ingekomen teneinde van opname verzekeord te j tl Bahlmann hangt geheel van den natuurlijken aanleg af Maar wie die spankracht behoudt behoudt ook altyd iets van net frissche het bewegelyke en het daadkrachtige van do jeugd Het behoud van die spankracht is feitelijk het innerlijk levend blyven En dat innerlyk leven blyft zoolang men het groote leven als beweging ervaart Immers die ervaring bewijst dat men actief deel blyft nemen aan het leven Het is deze deelname die ons geestelijke zyn in actie en daardoor kracfalï n frisch houdt en het versteenen belet Want dit ia ten slotte het geestelijk oud worden dat men van binnen als t ware v rsteent Doordat men geen werkelijke bafengsteÜing meer heeft in het leven en hex leven langs zich heen laat gaan in plaats van midden in zijn bewegelykheld als een zwemmer in de branding zyn armen uit te slaan verstyven langzaam maar zeker de spieren van ons innerlyk leven en sterft men langzamerhand aan het leven af Wil men dan ook jong blyven jong niet door blonde of zwarte haren en een rimpellooze huid maar jong door innerlijke spajikracht jong doordat de fnscivbeid en bewegelijkheid der jeugd van ons iimerlijfc uit ons wezen en onze handelingen doorstraalt dan moet men de belangstelling in het leven behouden dan moet men ten volle mee biijvai leven mee blyven werken m e blyven lijden ook Men wïlat er een rflfeöom mee dip tegen alle inspanning ruimschoots opweegt Want dit is de riikdonudar jeugd dat ze iAv t Jlwii l e i P ¥ aTf gèi ateeht langena en hoop en verwachtingen en dat die verwachtingen tot telkens niètiwe eu krachtiger inspanning in staat stellen Wie tot op hoogen leeftijd zyn jeugd weet te behouden die behoudt ook de verlangen j en de verwachtingen die de jeugd chit teren doen en het voile bewustzijn van kracht die de inspannmg mogelijk maï en den waren levenslust geeft lijk ztchtbaai mueteu lUjii Ouk dat ia een Keer goede bepaüag want wtj weten allen urb ervaring dat het s avonds wanliopig IJ ËjNMs vooral daar aar de huizen eeniS Xpi rB van de atrft t al etaan Het zal geWMisclit zijn dat bil het to angshekje hetf nummer wordt bfoiaald en dan liefst duidelyk Want xeUs aiut duidelijkheid laten vanwege de mooü ueiierij do numuiers zelfs wel te wenschen over Intusschen mocht de gemeente als wederdienst van de posterij ii wel eens vragen dat ZIJ de gleuven in biiar eigen bnevenbuHsen t ena wat beter ea Jlandiger maakte Die zyn voor eenigezins gp te stukken te smal en voor dikkere pakkeEl zeer onhandig lyk kon terloops wel eena e aandacht er op gevestigd worden dat hrf gewenscht ware de brievenbussen van de post zooveel mogelyk onder een lantaarn te plaateen zoodat men s avonds kan nagaan poe laat een lichting geschiedt en welke er Teede uf nog niet gescliied is Door deae plaatsing zou men uok voorkomen dat bet donkere hoekje bij den bhevenbus wel ews voor andere doelemdeu wordt benut wftarvoor een bus niot bepaald bedoeld is Men ziet ala men op dit gebied van alledaagsche praktische klemigheden komt de overhead nog heel w on verordenen ai zou men verwachten At er van zelf wel op gelet wordt Men tl t hier ter stede de brle nbussen zoo g l id dat ze alle langs twee r igen zijn gjc atat De auto die de bussen gaat leegrai b oeft niet zig zag door allerlei stratea te rij tei maar vindt de busalle iir ém lijui joodat in veel korter ijd do route gouswt lean Avordem Voor den di u8t iuji gfljn 1itHf ifei i aar voor het puMaar dat moe mi liet ttBï nsr schynt veel uitspaart aan kust u der lichtingen Sedert eenigen Aijd njden er ook motoren met zijspanbdgagewagen die de grootere stukken eu paftketten rondbrengen Men beapaai daardoor de brievenbestellers de zware vrachten De mime bouw van den Haag heeft o a als gevolg dat de bestellers een lange route moeten maken eer ze het gewicht aan brieven dat zij vervoeren mogen hebben afger werkt Maar ook aan de lengte van zoo n route is een grens en ieder kan begnjpen dat de ruime bouw duur i oor de bestelling Het is hetzelfde met de politie en met den rennigingsdienst die beide ook de nadeelen van den ruimen bouw ondervinden en als gevolg daarvan heel duur zijn Bijna alle pohtie van de buitenwijken rijdt ook op de fiets en dat is tenminste een uitkomst voor de agenten zelf ook Zij komen daardoor eens een keertje meer door de straten en zij verplaatsen zich wat sneller De controle der agenten geschiedt nu bijna geheel per telefoon Bij alle kiosken zijn telefoons gi laatst die zoowel voor publiek gebruik zijn ala voor alarmeeriug der politie als voor controle Dit nummer bestaat uit twee bladen Qns Afdasllnsan Dainei ID JUiiiiniiagieli Jipomii ludiii lUiiilirjyilui lu zijn wederom met een zeer fraaie en voordceiige aorteering bijttvuld EERSTE BLAD Oud worden Enorme keuze Zomerjeponnen en Stafien ZWARTE MANTELS an JAPONNEN groote verscheidenheid het al weer grooter dan in 1927 niettegenstaande de bevolkiug met negenduizend vooruit gmg Leeg staan vooral de z g portiekwoningen die uu eenmaal niet geliefd zyn en bovendien veel te duur foch gaat men voort met dit aoort te bouwen Wij voorzien in den woningbouw een debacle vooral als men weer terug zal keereu tot de oude types van huizen die veel meer geliefd zijn Dan zullen de dure portiekhuizen worden leeggepompt Er staan er nu eeuige duizenden leeg en het aantal stijgt geregeld Het aantal eigen huizen ia enorm gestegen en daarin zitten de beste bewoners De vereenigingsbouw gaat nog steeds voort eu daartegen komt oppo itio omdat men dien uiet er noodig acht wijl ei verschot genoeg Ts Helaas is vau prijsdaling nog met veel te bespeuren wel bij verkn ngen maar niet van do hum En de daling kan niet uitblijven HAGBNAAB Bij het pauseereu van zoo n telefoon stapt de agent even van zyn fiets en nieddt zich per telefoon Op hut curjiu Lun men zien aan welke poet hij zich bevindt Datzelfde stelsel bestaat al vele jaren aan het strand Daar geschiedt zelfs het aan en afmelden per telefoon Als een deel ljijvo rot eld cm twee uur naar huis gaat e i 2en ouder deel honit o ilHl tijdstip in dienst diiu nel en zij één voor één zich in het zelfde telefoongesprek aan of af Dat beapaart controle op het op tyd komen en beepaart de agenten een tocht naar het bureau Van eenig misbruik IS nimmer gebleken trouwens juist do telefoon maakt daar controle op iedere minuut mogelijk Het telefonisch melden maakt ook mogelijk de agenten die op straat zijn te bereiken en hen eventueel ergens heen te dirigeeren Zoodra assistentie wordt gevraagd kan dezio verleeud worden zoodra er een zich per telefoon meldt De ervaring heeft geleerd dat dit zeer nuttig is Het bysteem 18 eenvoudig en zelfs voor klemere plaatsen aanbevolenswaar g omdat het op den du ur oujEelwijield vjKfrdeeliger is en alleun de aanlegkoBten misschien wat hoog zijn Trouwens de telefoon is een onmisbaar instrument geworden voor het beheer van de stad omdat de uiteenloopende wyken nu centraal beheerd kunnen worden Het stelsel zou stellig nog voor uitbreiding vatbaar zyn en op den duur zal deeo ook stellig haar beslag krijgen Ongetwyfeld zal het aantal bi ioven daardoor zeer verminderen Reeds maken de ambtenaren ook ontzaggelijk veel meer gebruik van telefonische inlichtingen dan vroeger het geval was In den goeien ouden tijd ging alles per brief en veel daarvan kon nu m een halve mmuut worden afgdaan Vroege was het uit den booze dat in een officieel stuk werd geeproken van een mondeling odvieo dat was uitgebracht Iedere letter moest op papier staan om waarde te hebfcen Daarin is veel verbeterd en nadeelen zijn daaruit stellig niet in zoodanige hoeveelheid voorgekomen dat daardoor eenig onheil is gesticht In de gemeenteraad is dezer dagen ook een debatje gevoerd over den woningbouw en daarbij is aan het licht gekomen dat liet aantal leegstaande woningen in den Haag al een aardig cijfer bedraagt In 1928 wan = m MODEPRAAÏJ Nieuwe Ensemblett Wat wü tot du jverre betjchouwdtin als een enaemible is nog wel ixi de mode doch in een geheel anderen trant ais aanvankelijk De drieeenheid van mantel japon en vegt is nu gewijzigd in sene JNimenateUing van rok blouse vest of rok blouse en kort ja je Dit is het onvermydeiyk gevoig van de blnüaemode Zy bracht het zoo lang verdwenen losse rokje weer terug op het chapiter der mode Nu het idee zoo nieuw is brengt men aJlerled nieuwe en zeer charmante variaties op dit gegeven Het pakje met blouse en rokje want het is o zulk een kort en nauw dingetje en verdere uaamhooiigheden is tevens net sportpakje b j aitnf inendheid Het isdat in liet oenvoudigste xooml aLb in het meest gekieede genre Immers liet heeft zich iltgewezen dat een kort gepiiooid rokje dat met een etastiekband het middel omvat betei zitten blijft en meer vrijheid van beweging toelaat dan een tennisjurk Het jumperjakje of de losse ca aque staat ook wèl zoo sportief wat de balans ten gunste der deux pièces heeft doen overslaan n van 2 BRIEVEN UIT DE HOFSTiM r CMLXXIII De zorg der brave overheid gaat ver ThauB heeft ons geaiieentebebtuui al bepaald hoe groot de fjleuf vau onze brievenbus moet zijii en hoe veel inhoud het daar achter h Ji eude kastje moet hebben Het is op verzoek der posterijen dat deze bepa ling gemaakt is Men u zou zeggen dat leder luenöch voor zijn eigen gemak wel zorgt dat dit zaakje in orde is uioar nog altyd wordt bij den bouw der huizen niet voldoende op deze en dergelijke kleinighadon gelet Tegel ykertyd is bepaald dat de numm s der huizen van de straat af duide Kr IS tweeërlei soort oufi worden Het eene is het oud worden dat we allemaal kennen wanneer ons een langer leven gegund wordt het is het afnemen van de lichamelyke krachten dat üch by den een wat vroeger by den ander wat later maat by ons allen zoo omstreeks denzeJfden leeftijd voelbaar begint te maken en dat we misschien door onze levenswyze eenHgdje kunnen verschuiven maar waartegen we toch maar weinig kunnen doen en dat we uüojt kunnen tegenhouden Er is ietg weenioedigs m dit ouder worden iets ook waar tegen we ons een tydlang verzetten maar dat we toch ten slotte gelaten aanvaarden Maar er is een andere soort oud worden yie weemoediger en tragischer nog is waartegea velen zich niet velzetten en die W3 toch wel kunnen tegenhouden Drft is het eigenlyke oud worden he afslijten niet van or e lichamelijke kracht maar van onze innerliiike levenskracht onie levensiufll onzen levenfamoed het verlies meer nog van onze iÉefteteiiJke opgewekthea onze geest ke spi tkracht Dit is een M worden d bu aÜöwnenschen op zeer achillenden leeft d optreedt en datf so iige gelukkigen ookbï bereiken ze een hoogeu leeftyd nooit leeren kennen Want er zyn menschen die tyiumaw j 4B 1aiiii riM mWaUÜMfeagiB hebben al oud worden in dezen zin en al hun volle geestelyke opgewektheid en daarmee hun verwachtingfo hun overborrelende levenslust hun strijdkist en geestelyke spankracht verliezen Maar er zyn er ook die tot aan hun dood in hun innerlijke leven de fleur en den geur van hun jeugd behouden Van den beroemden Franschen schrüver Stendhal die op zjjn 57flte Jaar Btiett las ik onlangs dat hy als viji er nog droomde eh dweepte als een knaap Velen overigens verstandige menachen zal Rt wanneer zjj dergelyke menschen ontmoeten lichtelyk overdreven en kinderachtig voorkomen Toch is het een bewys van pen onverwoestbare jeugd van het behoud ran die volle innerlyke spankracht dis in onze jonge jaren het leven zoo ryk maakt en schitterend door vaak fantastisch gekleurde verwachtingen én idealen Natuurlijk zal niet bij ied r het behoud van die gpanknacht zich op dezelfde wyze openbare Er zyn menachen die ook in hun Jeugd nauwelyks droomen en dwepen Dat f W Deze Courant komt in meer dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeving kleur op het gezicht en onzekere manieren Er was weinig irieer over gebleven van de schoonheid en frissche aantrekkelijkheid die hem atht jaar geleden half krankzinnig gemaakt had Haar blauwe uogen waren rood beloopen en hadden een suffe uitdrukking Haar eens zoo blanke temt was vlekkerig rood geworden dö mond lnek niet langer op een halfgeopende roos en haar eens zoo blanke tanden waren door bederf aangeetoken Alleen het blonde haar was nog net als voorheen Waarschynlijk droeg zy de kleeren voor de kosten waarvoor Morecambe door de advocaten aangesproken was Maar noch haar zydeu japon noch de mantel noch de dure zwarte hoed nocli de fijne witte handschoenen slaagden erin om haar minder ordinair te maken dan het was Maar nog vreeselijker dan de vrouw was da man die haar begeleidde en die hij hield voor det broer over wien hij wel had hooren spreken maar dien hij nog nooit gezien had Bill Raggett was een simke magere jongeman met zandkleurig haar en gelige tanden een scherpen neus waterige oogen en een heel grooten mond Hij had een sluw gezicht en m t hem zou zeker meer rekening gehouden moeten worden dan met de hulpelooze vroifw die hij meegebracht had jlij droeg bruine handschoenen die zoo licht waren dat zij wel geel leken een Blauw chèviot pak een groote veelkleurigen zijden das een gestreept vest een geruite pet en een wandelstok voltooiden zijn toilet £ n toen hij opstond en Sir Morecambe met een familiair kmkje de hand toestak mij Waarom kom je op deoe manier mijn huis binnenvallen na zooveel jaren vroeg Morecambe zich op niet bepaald vriendelijke toon tot de vrouw wendend Ik wist toch niet dat jij een huis had je was altijd op reis daarvoor zorgde je wel antwoordde ze Maar nu je een huis hebt is er geen enkele reden waarom ik er met zou wonen O ja die is er wel antwoordde Morecambe tot het uiterste geprikkeld Ik jaagme liever een kogel door het hoofd dan datik jou hier wil hebben Ja of door het mijn hè zei ze tergend Nu je zult geen kans hebben ik ben niet vanplan me te laten vermoorden al zou je datwel graag willen O stil toch zei Lady Crake die van deze woordenwisseling vreeselijk geschrokken waa Mijn zoon zal doen wat rechtvaardig ia daarvan ben ik overtuigd Ik wil deze menachen hier niet hebben riep Morecambe met fonkelende oogen terwijl hij met wilde bewegingen op hen toeliep De vrouw begon te giHen O hij zal me verinoorden riep ze Ja dat zou hij wel willen maar hijkrijgt de kans niet zei Bill Raggett die beschermend voor zijn zuster ging staan Maar hij zag ieta in Morecambe s oogen dat hem waarschuwde voorzichtig te zjjn UeA ontging hem niet dat de baronet over groote physieke kracht beachikte Daarwn trok hij zijn obstinate zuster uit haar stoel nam haar mee naar de deur en lai Wordt vervoigd had deze het gevoel of de grond onder zijn voeten wegzonk want hij wist dat hij dit jüiigmenscli niet zoo gemakkelijk van zich zou kunnen afschudden Hoe gaat het U Sir Morecambe Goed hoop ik En ik hoop dat U mij en Elsie recht zult doen wedervarwi zeoals men vant eii gentleman en een baronet verwachtenkan Toen hij zag dat zijn hand genegeerd werd stak hij deze achter zijn rug met een zwierige beweging Te trotflch om een hand te geven Naons al die jaren genegeerd te hebben Datis niet netjes hè Elsie De vrouw die minder zelfverzekerd wasdan haar broer schuifelde op haar stoelheen en weer en keek Morecambe suf aan Maar toch waa er in haar oogen een kwaadaardigen blik die niet veel goeds voorspelde iioe verlegen ze ook scheen in de tegenwoordigheid van de vriendelijkjs en statigeLady Crake t Deze was opgestaan en kw m naar haar zoon toe Haar gezicht was heel bleek Waarom hebt u deze menschen binnengelaten vroeg hij Ze stuurden de boodschap mee dat zij jou vrouw was antw oordde zijn moeder met vriendelijke maar vaste stem Als dat waar 18 heeft zij het recht bjnnen te komen nietwaar Morecambe fronste de wenkbrauwen Helaas wel zei hij kort Waarom heb je me dat niet eerder verteld en waarom moet ik dat op zoo n manier te weten komen Haar toqn klonk SMht varwijteod Daar zuj len we het nu niet over hebben antwoordde Bir Morecambe De vraagiB hoe we ze kwyt moeten raken Bill Raggett hoorde deze woorden en vatte onmiddelUjk vuur Om ze kwijt te raken Ja dat monIvccrl nog miar aan zei hij Maar uzoudt hair wel graag kwijt willen zijn nietwaar na haar zoolang verwaarloosd te hebben Ben je hier gejtomen om dergelijke leugens te vertellen vroeg Morcambe woedend In dit geval kon je je tyd beter gebruiken Ik wil jullie geen van tweeen hier hebben Je weet heel goed dat deze vrouw jouw zuster heel kort na ons huwelijk van mij iB weggegaan De hemel weet waarom ik indertijd zoo gek geweest ben om met haar te trouwen Ze heeft me betogen en bedrogen dus houd je praatjes maar voor je Ala ze geld noodig heeft moet ze zjch tot mijn advocaten wenden Als zij meent dat ze rechi heeft iets te ontvangen don zal ze het ontvangen door bemiddeting van hen Maar ik wil door geen van jullie tweeen lastig gevallen worden en boe vlugger jullie vertrekken hoe beter het voor jou zal zijn en voor mijn familie Jouw familie Dat mag ik hooren tWie ifl jouw familie als het je eisen vrouwniet is riep Bill Raggett uitdagwid Ikkan het niet toestaan dat mijn armen zuster zoo behandeld wordt Zij is Lady Crake ze blijft Lady Crake en als zij niefVerklestom hier te wonen dan moet zij toch inleder ge al leven op den voet waarop eenLady Crake redit heeft En dat zal gebeuren ook Ik tal wel zorgen dat jij krijgt watje toekomt hoor Elgie vertrouw maar op Medelijden is de aalmoes van het harte FEUILLETON EEN NOODLOTTIG SCHOT Naar het Engelsch van FLORENCE WARDEN Nadruk verboden Neeiiït U me niet kwaliik Sir Mocecambe maar er is er zyn twee menachenm de ontvangkamer by Lady Crake Morecambe wist dat de slag gevaUen was Wie zyn het vroeg hy zoo onverschü 1 als hem mogelyk was 2 e vrouiw de dame zegt dat zfe Lady Crake is Sir Morecambe Hv knikte en liep rustig de hall door tot de deur van de ontvangkamer toen bleef i een oogenblik aarzelend staan Hij hoorde de zachte vriendelijke stem van zijn moeder die voor haar doen opgewonden klonk en toen de ordmaire ruwe 8lem van een andere vrouw een stem die hij haast niet heikende maar waaSvan het geluid een rilling door hem heen jcAg Hij