Goudsche Courant, zaterdag 1 juni 1929

PS MeTF DE JONO Dorp trMt 28 Sohoveningen VRAAOT soo spoedig mogel k een Keuken werkmeisje geheel lelfstaiidig konnende werkeoi loon f 40 p r maand 2de Meisje aanwesig g g ODl 7odig xich aan t meldem kiadtf B blijkbaar niet bevmwt ia vanr rear iietwelk verder voortgang van Jifcte zou meebrengen Van de bchoolvoor Christel Volksonderwijs werden vanjp 280 leerimgen nog geen 100 ingeënt 0 01 wordt nog eens met nadruk gewe II op het gevaar hetwelk de niet ingeente kinderen voor zich zelf en voor anderemedebrengen I liOaOOHMOYSti Ged Staten deelen mede dat blykwus hel i Hipport der conunibbie betreitende de xe uratïe van de Groote of U L Vrou i ierk te Dordrecht de meerderlieid uer conWBiöie lieott zich vereenigd met bet voorstel van Ged Staten ni het subsidie valt te alellen p 20 pet eên hd v i4de 25 net tien büeedragen AangiMie de re jtauraUe van de Groote of Bairtholomeuskeik met toren te Schoonhoven aieit de commissie in afwijking van Ged Staten voor een subsidie te verleenen van tot een iiiaxiniui van Jlb OOi Ged Staten hettlwn üü pct voorgesteld In een antwoord op het n apport der commissie handhaven zij dit voorstel STOLWUK üistermurgen omstreeks half zes kwam knecht van slager W Anker per fiets aangereden In den mand bevond zich een groot zwaar stuk vleesch Bü de slagerj gekomen was hij zijn atuör iiet meer meester en kwam luj tegen de groote ruit van de blagerij tffecht wslke geheel werd ver ni ld Veraekering delct de üchade GEVRAAGD Een flinke Dienstbode bij C T WE8SEL0 Café IJnelzicht te Krimpen aan den ijssel OEVRAAOD te Den Hai tegen 1 Juni in kl geiin Een flinke Dienstbode voor noodhulp of vail Van g g voorx Adres Meyr VAN DEN BERGH Willem de Zwijgerlaan 28 Den Haag Mevr VAN VLIET Sohiekade 109 Rotterasm VRAAGT een Bette DIENSTBODE niet als meiBJe alleen P O v g g T Baronesse E v d 0APKLLEN Bezaidenhout 56 den Haag VRAAGT tegen half Jtini of later een bekwaam Keukenmeisje gonegen eenig hniswerk te verriohlen P G en van goede getoigen voormen Een Jongen gevraagd bij Fa T VERMIJ Oosthaven Sf RAJJIÜ NIEUWS Programna voor heden Hilversum 4 4fi Lezing prof dr Kijland 6 01 Concert V A R A 8 u Toespraak 8 20 Concert 11 11 45 Gramofoonplaten Buizen 6 ü Gramofoonplaten 6 30 Vertelkwattiertje 6 46 Jouni weekovemcht 7 u Gramofoonplaten k 7 30 preekbeurt 8 u Oonoertsvond jL 11 u Mandoline muziek Zondag 2 Jimi HiFrermm 900 9 20 V A R A GramofoonpIateiiPon ctrt 020 0 36 V A R A Kspeuantobenchten 9 35 10 10 V A RA IJr elbespelmg 10 10 10 30 VA R A Gramofoonplaten concert 10 30 V P R 0 Ochtenddienst van de Ver V Vnjz Hervonnden in de Dttopggezinde Kerk te Amersfoort 12 00 12 4 Lezing door J P van Bel Onderw p Het scheidsreehterweeen in den Nederl voetbalbond 12 30 2 00 l unchmimek door het A V R d Kwintet 2 002 30 A V R O Toon pelh al f uurtje Spre ker C A Sfehllp Ondferwerp De tooneellituatie ip Nederland 2 30 4 00 Concert tfe geven door het lUfdn Kwartet 4 00 5 00 Wedstrijd hitfllagen verstrekt door het Persbureau vjz Diaa In de ruatpoozen Gramofoon muziek S 00 6 00 B A R A Kleuteruurtje o I v Witlwn van Capellen 6 Ofr 7 30 V A R A Brandes vooravond coacett 7 30 00 GramofoonmuzieliO 8 00 Tijdsein van de A V R 0 Klok Pors m Bportbericliten van Vaz Difls 8 01 11 00 Wiener Operette avond Operetl Iïagmentèn uit te voeren door het Fritz Hirsoh Operette gezelsohd bestaande uit Friedel Dotza Grete Marckewiecz EIzeThoma Paul Harden Albert May Walter Trie bel May T er Franz Burrian Hef Oni nwporkest o l v Joaef Ziegler Fragmenten uit Grftfin Maritzfl van E Kalm fragmenten uit An der sohönen blauen Donau Leo Ascher Fi agmenten uit Irfi küsse ihre h nd Madame Robert Stolz 11 00 Gramofoonmuziek 11 30 Sluitin Halzen J 25 9 20 Moi enwijding Orgel en koor S 30 12 00 K R O Kerkdiensh en Bronk processie uit tj Sint Laurenüuskerk te iSpanbeek L Predikatie zanj oor en orgfl Voorbijgang van de procesBie langs den microfoon 13 30 1 30 K R O Concert door het K R O Trio 1 30 2 30 K R O Debat over de Spellingskwestie 2 30 4 00 K R O Ziekenlof uit Bloemendaal ï 5 fi0 N C H v Dienst in de Gereformeerde rk te Middelburg 7 30 8 00 K R O Causerie over Katholiek onderwijs flOO Tij Jsein AOl 8 03 H K Voetbalfaderatie oitsligen 8 038 10 Causerie door Pastoor PferqtAn 8 108 20 K R O Intenties van het Apoa t Iaat des Gebeds fl a010 46 K R O CooceiL en operafrag menten Qfkest en solisten aO Wj wsbor Lood en Zinkwarker liü D BBN8CB0P Mnnlreal S6 It TK KOOP wegens familie omatnnditrheden een druk foek nte Hoef Huisen Rijtuigsmederij te Dordrecht Inlichtingen te bekomen Th H DE JONG Kattenaingel 10 Gouda TE HUUB Een Arbeiderswoiiing in de Kuiperstrnat Te bevragen bU Th D BOOT Oostende Raam IHl Te huur OEVRAAOD pioliilNri bevai if ken kiii Brieven met opgave van prijs onder No 1697 bureau Goudsche Courant Markt 31 8 P SJramma voor Zondag 2 Jtml 192 N V B P oenachap van Nederland têrdam Feijenoord Velocitas Deventer Go Ahead Sparta Afd T PromotlecMIwUtie 2e IdWM Haarlem HaorlemZeoboïgia ProHotieeompvtilia c Umk rwijk D Kennemert Alphen AM n Hat i ï 6rtiin Xnx5 SPAARBJIilK pr a Dl HANDELS EN LANDBOUWBANK van D eofie te richten met het verzoek teneinde den raad de consequentie te laten zien te mogen vernemen onder welke voorwaarden de minister bereid xou zjjn het Alexanderveld gelet op de gewüzigde omstandigheden na de laatste onderhandelingen af te staan INGELEGD OP De minister heeft geantwoord dat hy daartoe wilde me werteen on r de volgende voorwaarden 1 J n 1927 f 1 973 859 1 1928 f2 175 411 1 1929 f 2 314 114 4T RENTE Ie met genoemd comi ex worden tevens weder ter beschikking van de genwente jesteld de fWlerikskaxeme de strook gemeentegrond ten naordoosttti van het terrein der voormalige Oranjekaaerne alsmede het parkaerterrein nabij de Witte Brut aTADSNiüïUW S ÜOü DA 1 Juru 1929 Ëen gtteiikoope tictn up ü Juni Op Zondag 9 Junt a a zai een o dkoopb tr in ryden van itotlerUam eu Den ila ig naar Üoaleriieek Hoojc Arnhem uos erbeuk Laag en Ngimegeu un terutj i e trein vertteiEt uit Crt uaa te S oti He prijzen waodi UouUa iiiti voor de tweed iciasae ƒ a 8ö voor de dertte kiasse ƒ 2 1Ó lAea kan zich door beiniddeliog der a titegen regen ver ekei eii Dt verkoop van plaat kaarten vangt reeds heden aan Sir U van Krimpen te Boedaptiht lu het ilongaarache instituut voor oeeonomisch recht lueLd IhluaiKiagav oud unze oudstadgenoot mï H van Krimpen thans te Aoiöterdam oen voordracht ovtr da weigcving op de naanUooze vennooUsc nappen m Nederland Sj reker verteld van dfh str d die in Nederland aan de hervoiming der wetgeving vooratging en vooral van de oppositie weUce men van de zij ie der bi trukkenen moest overwinnen i e grootste erlietering van de hervorming noemde mi van Krimpen dat de directie müt alleen aansprakelijk 13 voor de juistheid der balans maar ook voor de bij de sumeni telling der balans gebruikte methoden Ëen Jubileata De hper A iiietkerk alhier zal aj = Vrijdag 7 Juni 25 jaar in dieiiBt zijn dor Nederlandsche Spoorwegen € Intematiouale Arbeidsbemiddeling Aanbiediixgen van werkzoükeiitleii Lijst van Z9 Mei 1B29 2 aardewerkers 2 pypmakers 2 diuk kers 2 letterzetters 1 tiinmei man 2 grondwerlters 3 opperlieden 1 houtdraaier 1 schoenmakers 1 scheepsbouwer 2 bleekersknechts 2 slagerslcnechtfl 2 oclMiepsklinker £ 1 boeklbiniler 2 stokers 1 kopergieter 1 textielarbeider 2 tuinders 3 brood en banketbakkers 14 pakhuisknechts 3 suikerwerkers 8 aigareninakers 2 aortt rders 1 ged i 4 achippersiwiechts 2 reizigers 4 Icantoorbedieaident 2 koetsiers 1 winkelbediende 3 bpeith ouders 61 transport en fabriekfearWiders 1 chauffeur Ie verkoop 2e de koaten voof het fnaken van een nieuw kazemement voor de bereden wtqtens en van de getouwen enz welke die aanwealg op bovengenoemde atrook en on genoemd parkeerterrein zullen moeten vervangen komen ten last van de gemeente tot een totaal bedrajir van ten hoogste drio milUoen gulden 8e de gemeente verleent alle medewerking opdat bovengenoemd nieuw kazerae ment ca kunnen tot stand komen op het gedeelte militair oefèningsterreih geleden nabij den Waaladorperweg B en W zqn van oordeel dat deze aanbieding voor de beoordeeling van plannen van den stadhuisbouw van zóó groot belang ia dat zü onder de aandacht van den raad behoort te worden gebracht met alle voorbehoud met betrekking t ot de voorwaarden GKMËNUDIi BKIUCHTEN Nachtegaalgezaiig door den Aellier Heel de wereld beluistert Neerlands Vogela Vier uur in dwi ochtend Hdt duister van den zomernacht begjnt plaats te maken voor de schemering van een nieuwen zonnigen da Overal heerscht nog stilte Jeder slaapt nog om krachten op te doen voor den komenden dag In de studio van den Philips kortegolfè ï nder PCJ rust men echter niet onvermoeid regeit de omroeper te programma s welke uitgezonden worden voor heel de wereld Juist heeft hü een nieuw nummt r aangekondigd en terwijl dit muziekstuk ten gehoore wordt gebracht gaat hü even in het kozyn van het openstaande raam zitten om te genieten van de nog in nachtelyke rust verkewrende omgeving van het studio gebouw I n lauw lentewindje waait zacht suizend door de boomen en verkwikt heel den omtrak Plotseling klinkt in de nabijheid van den zender het gezang van een vogei De omroeper luistert toe Klaar en helSer zingt de vogel zijn lied De omroeper heeft den zanger direct herkend een nacjitegaall Hoe velen hebben niet urenlang moeite gedaan om dit gezang van dichtbij te kunnen beluisteren en het door middel van microfoon en zendstation aan de luisteraars te kunnen doorgeven Welk een prachtige kans om heel toorbediende Ê l roi otie Te JAnaterdam is bevowlerd tot doctor inde geneeskunde op pro öciirift Bijilragetot de pharmaeolj ie van k liumperman anatt onze oufl sta enoot de heer S l deJongh J rinucb VfAenihtndsbezoek aan iorida 1 Juni aA komt ie Otdenzaal aan hei I msclie V ikenbond j ge3 iSchap dat op u t mortiging van le Nederlftndscne Vere ni ing voor Voikeniwnd en Vrede ons land itom t bezoeken n dat bestaat b Jhaive u k iiimister Ëïnekeil dj vele malen i iniai d w den VoJlcenbond vertegenwoordigde uit Mevrouw Hain ari voomister van denvrouwenraad en de heeien cte laaWsheerenl ekitaia en Zitting de professoren Hirn Hrothems en ürotenfleliy dr Ouinmerua president Tailtiui st en ien secretarisgeiic iaaj van de Finsch V eeniging Pro Jfeit Aationum Fudeer Dit gezelschap zaJ we melden het rtéda P u I ag u Juni a s ouk een bes ek brengen aan Gouda en des voofmïddags te iUMt uur van dien dag officieel ten Raadhuize dóór het ïïemeeiitebestuur wot den ontvangen Daarna zal een bezoek worden gebi achi aan de S t Jan ei terwijl den buitenland che gastol het noenntaal wordt aangeboden door d Jgp tarian cluJa alhier Ongeveer ttCT hur iii den namiddag veirekt het gezellin j reder Ete FinscKe auwmeiten zullen 10 dagen lier te lande vertoeven ten einde dank zy ele ontvangen blijlten van gastvrijheid geegenheid te h ben het voornaamste in ons and te leelyn keimen ËzamflicomaibMeB Tot Ulr an de exameneottunisie voor nderwijzers ye s rayenhage Is benoemd ie heer P de Vos ho ld e a r O U S ilhier Tot lid der exameh comnua ie vuor HciogDuitsch Acten M ö A en I O is beioennl onze i ud 8tadgenoot Pr D G Noor Tot lid der examen cominiBaie voor Ea Isch Acten L O en M P A en B wer i noeind onze oud ftat oote jUej pr S e Vooys Tpt lid van e exam ji coniniis sie voor del ransctje taal erd benoeand onze oudta enoot Dr K J Riemoifi t VerMnigibg S fhoal 1 Vrede Op 11 Jww 1 1 werd te s Gravenhage c ericht de Vareeniging SohocJ pti Vrede lie beoogt het erbreiden van Ie vredesgelachte èn bet voleen van den strjjd teg nüorl en oorlogiAoeniBtviK onder heax die by het onderwüe werkzanrt zijn omdat de eest van het onderwijs een groote krachtkÉn en ipoet vonwn tegen alle wat de we reliivrede bedreigt s lid van de voorloopigf commis e vanbestuur werd © m gekosen onze tadgenootde heer J H Heus de wereld te laten genieten van het gezang 1 jsLer mareufactarenhandeii 1 vrouwei kanvan dezen Nederlandschen nachtegaal Juist is et muzieknummer uitgespeeld De omroeper begeeft zich naar den microfoon onj den lui têraaft in het Nederlahdsch En lBch Duitsch Pransdi en Spaansch nve te deelen dat hy thans in de gelegenheid is om het gezang van een nachtegaal uit te zenden Vervolgens plaatst hij den microfoon voor het openstaande raam In de controlekamer beluistert hij de uitzei ding Het gezang van den nachtegtóJ komt schitterend door Zachtjes begeleidend suist d wind door de boomen nvjui uiHUBt ue k Men hoort n B K rachl B ider Hr Zoo wnrdt de uitzending eenigcn tijd voortgezet De eerspe stralen van de zon zetten de studio in én lichten rosden gloed Andere vogels b innen hun oohtendlied zingen De on éoeper ïïwt den microfi n voor het venst fr staan om de luisteraars die over heel Ae wereld verspreid zijn te Intfen genieten van het ontwaken van een zomerdagj in Holland Sen haan blaast de reveille or eei honderpark Men hoort reedF enM ppen kakelen Maar de d vvoortgegaan blik nadert dat dfe uitzending ni eten worden Ae microfoon in de studio geplaktst nog een zieknummer ten genoore georachl woordje gesproken fn de zender geschakeld Het wordt tijd voor den cmiroeper om zifch ter ruste te begeven Hü heeft een drukken nacht achTer zich En ee t kwartiertje later slaapt hi in met het vaste besluit zoo spoedig zich de kans Voordoet w er een dergelijke lützending te geven D moord in de Faber an Riemsdijkstraat te s GravenhagCy Een hB Ser onderzoek heeft aangetoond dat de gevolgen van het schot waarmee de moordenaiw zichzelf van het leven trachtte te beroowen minder ernstig zijn jda men aanvankelijk dacht De kogel is bU den slaap in het hoofd gedrongen en heeft het lichaam achter het oor wee veriaten Edele deelen zijn niet gekwetst zeodat de toestand zich gunstig laat aanzien Xtisteren is de man naar het Huis van Bewafing fivergehracht Rupaenplaag In Oostelijk N Brabant en Lim borg Kaalgenreten boomen lnY i teIi k Noord Brabant en Limburg t heerscht op het oogenblik èen geweldige 4up8pnpiaag Vooral de eiken moeten het ontgelden aan den Aarie Rixteschen weg te ï mond staan velen dezer boomen van hun bladen ontroofd De stadsparken hebben er zefer veel van te lüden Als alle boomen zyn kaal gevreten trekken de dieren in groote prd sHied op de huizen af 3 morgen zgn de deuVpaneetfIndAfl bruin van dejwiFnpsen Naar men ons k zekert hee£t men li erte doen ntet de baataard s tljnrups Deplaag heeft zich reeds verachillentte jarenISterf gelden maarkdit ja r is het aantelenorm toegep onwn Als r geen specialemaatregel worden gnomen ia feet leedniet te oveitltn ly i I Veranderde openselliiis vtn de Bad en Zweminrichting aad de Houtmaiugtacht Met ingang van l Juni zga de uren van openstelling van de Stéd Bad eu Zwem I inrichting aan de Houtmansgracht als volgt verandwd Maandag Heeren Tegen betaling 6V4 7 vjn 11 vjn i 16 njn 4 fl n m Koatelooa 6H 7 vjn 12 1 16 nja Dame Tegen betiüing 7 n v m 8 4 n m 6 njn Rluiting Kosteloos 6 u n m aluiting Wnsdag Heeren fegen betalihg 6H 7 i vm 11 vjn 1 15 n m 4 n m aluiting Kosteloos fi i 7H vjn 12 lag n m 6 n nï lidting Dames Tegen betaling 7 é 11 vm 8 4 njn Woensdag Haeien Tegen betaling 6i 7H v m 11 vjB 1 15 n m 4 6 pjn Kosteloos 6 7 vjn 12 1 10 n m Dames Tegen betaling 7 11 v m 4 n m 6n m eluiting Kosteloos 6 n m sluiting Donderdag Hee n Tegen betaling 6 7 v m 11 v m 1 16 n m 4 n m luiting Kosteloos 6H 7 v m 12 1 15 nm 6 n m luiting Dames Tegen betaling 7Hr 11 v m 3 4 n m rUdag Heeren Tegen betaling 6H 7 u v m 11 vjp l ie n m 4 6 n m Kosteloos m 7 v m 12 1 16 n m Dames Tegen beteUng 7H ii v m 3 4 n m 6 n n luittng Kosteloos 6 nja sluiting Zaterdag Heeren Tegen betaling 6H 7 v m 11 v m 1 15 n m 4 n m sluiting Kostaloos 6 7 v m 12 1 16 n m i n m sluiting Danfes Tegen betaling 7 n vm 3 4 n i Zondag Heeren Tegpn betaling iO v m 12 f njn Kosteloos 11 u v m 12H u n m Dames Tegen betaling 9 10 v m 12 i¥i n m Kosteloos 12 1 1 n m Dé inrichting wordt 05 werkdagen om 8 uur a avonds gealotenn ThaUa biuBcofqi esIoteQ poorten Een jongeanan het leven van zyn vroolykaten Ijant oeschouwend met een lief iebbende moeder vol zorg en toewüding en ien uitórat strenge vader die ondanks zyn iardvochtig hei i twii zielsveel van zijti ouiw Jioudt Als Johnny een auto ongeiuk krüigt rft mama van emotie bij het vernemen d er tijding en wtl t töiaiotte papa em verwyten voorgoed den deur fohnny tracht m den oorlog door d n d od vergetelheid voor zyn vroegere daden 4e vinden GevimgKn genomen blyj t hü door een shell fchook zyn geheugen kwyt te zijn En als een boot vol uitmleverde gevtingenen na afloop ven den abrloè vroolyjc huiswaarts Levent i er één onder hen die niet weet waarh e Na nog tal van wedervaren eindigt deze bijzonder boetende dramatische film nipt een diep aangrijpend bevredigend slot Vroawenstakiiig is een succeskhKbt I e HchaUcsche Maria Paudler npeed dien hoofdrol in dit ve haal uit het leven vaneen verstokt vrygezel Ken hoogst mteressonte stryd tusschcn een tAuwlUstige j mgedame en eeh veiwoed celibatair Een oorlog waarbij tengevolge van den langen duur de atr dmacht der eerste echt vrouwel wispelturig overloopt naar bet hoofdkwartier van den vyand Maar de trouwlustige jongedam zou geen vroww a n indien zij haar ain niet zü het d n ook 0 de meèüt slink che wii ze en vol geraffiWrdheid wist door te zetten Een film vol scherts en iuim Beide films w rden weer met snccefe op de belande noo t voilprezen wtfze zeer toaL passelljk grifUust wrd oor het Thalia trio Het i wederom e i cht leuke avond 5 Het Rijksinslituut voor Uiulogisch VisBcherijonderaoek in Uouda Zooalfa wy in ona blad f 5 Aprji mededeelden zal het Rl inatituut voor biologisch VisBchfryonderïoeki d t in den Helder i gevestigd naar Üouda worden tvergelbraclit De directflur an dit Jlyikö Imtituut X r H C ltedeke zal ïich in verband hiermedem Augutitus of S temlilll hier ter ateée vjËstigen m liet daarvoor aangekochte per e l We£thav R no 42 waarin thans demeubelen radio industriè van de firma G tie liaadi 1 Kxamen BÓuwkunig l hter Voor het te Arnhem Utrecht gehouden examen a BonwfcttiKÜg opzichter m ge laa4 d onze stadgenoot de heer U J Ooslerlang CommiMie oer de regutariaatie en werkverruimint in bet KhÜderEd di i f te Gouda I AP i 1 2 giecon stitueerd en swuaiifesteld uit de heersn A M Ardon A Hol lander patroons A C Bode en J van t Hul g Llen P N Jeiamat directeur der Nüverbeiilmchooi en C J van Ab rellerendaris ter secretarie waarvan iaatat noemde als voor iter esi de heer eilander ak secretaris o trad bleef de t mmisflie in j dit amxaÊp aUlus sa nengrateld mei uitzwndèring oi lie vervanging van den heer van Hlul door den heer A Doftiond terwiji wegens diens vertrek naar elders b J den aaavaag van Het nieufve aeiy Qèn de heer J S oo ajtrd zijn plaats innam Dank y te jfWelwillendheid van het bestuur der NIjwerheidaschool kon de conuni hie voor haai vergaderijigen kosteloos e bnilk m Hn van ée directeurricamer Voojt de geneten gaslvr h id wyft m e kentelijlf e nwla voor di Vm ds sqde van de iremeenta otitvkiigM administimtieve htdp De ctHtunisBle vj ig haar arbeid aan met KARPETTEN N MOOIE COLLECTIE Fa B DE JONG lü MLUülLEcRUiQ het verzend van een circulaire aan openbare msteUingen coUeges en commia ie i ahsmede aan verscheidene belangrijke industrieën Contact werd gezocht en gekregen met besturen van woningbouwvtreenigingeai en de beheerders van gemeentewo niilgen kerken scholen en andere groote gebouwen ter plaatse ite resultaten zijn de volgende In het seizoen 1927 1928 ving de werkloosheid onder de schUdensgezellen aan op 15 October 1927 zij eindigde op 14 Aprü 1928 Gedurende deze 27 weken werden ten hoogVte 22 gezellen tegelijk als werkloos ingeschreven Zü trokken in die petiode ui him werkloozen kas ƒ 1786 30 1 van de gemeentelijke steunregeling ƒ 744 of totaal ƒ 2521 30 In het seizoen 1928 1 9 dat met zijnlangdurige vorstperiode voor het schildersbedrijf bijzonder ongunstig moet wordengeacht ving de werkloosheid aan op 27October zij eindigde op i3 Maart 1929 Gedurende deze 21 wdcen stonden ten hoogste Ij gezelieii tegelijk als werkloos ingeschreven Zij trokken in die periode uit hunwerldoozenkas ƒ 1490 00 plus ƒ 216 30 alsextrauitkeering gedurende de vorstperiode Februari en Maart 1929 of totaal uit dewerkloozenkas ƒ 1706 30 en van de gemeenltelüke steunregeling ƒ 81 75 ïUzoo te za men de extra vorat uitkeeVing inbegrepen ƒ 1788 06 In totaal werd ditó in het seizoen 1928 1929 nwnder uatbetaaid ƒ 733 25 en de ex tra vorst uitkeering buiten beschouwbiig gelaten zelfs ƒ 949 65 minderdan in het seizoen 1927 1928 of circa4Ü van de uitkeering in laatstemoemdseizoen Naast de economische voordeelen welke voor de betrokki ai patroon an gezellen uit deze regularidatie voortvloeien demoiiatreeren deze cyifers welke financieele voordeelen de reguiarisatie bracht Het seizoen 1927 1928 kan aU normaal wonien aangemerkt Het aeizoen 1020 1929 ste t daarbij oniüsnks de ongunstig factoren vaa de lange vori tperiode zeer gunatig af De commisaj vleit zich met de gedachte dat dit voor een groot gedeelte het gevolg i s van haar streven en werkzaamheden Zy vindt er een upoorslag in verder in deze richting werkzaam te Wy ven jiet hpt doei algeheede reguiarisatie in het schildersbedrijf te bevorderen Zij doet daailae opnieuw een beroep op de niedewerl ng van allen die op eenigje wijze kunnen bijdragen toi bereiking van dat doel Schouwburg bioscoop Asphalt In He SchouwburgbiosctK het theater dat ons telken s zooveel moois op l itmgebied brengt draai t deze week Asphalt een i ich Pommerpiy ductiG van ó U F A tilm liet a sphait de bestrating der grommende en gonzende wereldstad liet s agMeld van goed en kwaad De titel Jtn deze ijoiprent is als zoodanig verkeerd gekozen Jmdat hij niets zegt omtrent den aard van liet werk het eerste begin waarin het asphaltbedry f wordt geschetst Ftaat dan ouk absoluut los van de film zelf Het is het drama van een jongen politie ageni die door de charme van een betrapte juweelendievegge van zijn plicht wordt teruggehouden daardoor in allerlei moeilijkheden geraaJR w e iQ den moord op haar nünnaal hun noodlo ti einpde vinden Alles keert zich daarna gelukkig nog ten goede Ontegienzeggelijk staat dit werk verre boven hS niveau der meeabe amusementsfilms zoowel om zijn ünematographischeverfijning hoe voortreffelijk was de belichting al om het spel der beide hoofdpersonen Betty AimAin eh Gustaif Fröhlich De regisseur Joe MAy die in zijn vo fige films eds Wy k gaf van een grootvisueel vormgevend vermogen wist in dezerolprent een nog hooger niveau te bereiköi Een enkele opmerkiitg zouden we echterwillen maken we zouderv het strijkje ernstig in overweging wülen g en in het heji ln de natmotsin van auto signalen maar wrhterwege te laten Dit ig o i in t belangvan t geheel Bij een film van een dergelijlK hooge qualiteit is een kritische aan nerking tivel geoorloofd Wie verzuimt A phalt te gaan zien verauimt hééi veel Collecte voor Volksonderwijs Het bestuur van de afd Gouda v V rfksonderwi 5 verzoekt one tfe nwlden dat iaan de afdeeling door B en W vërgunluing is verteend tot het houden van de laarlyksche Juni ollect ten bate van het foiids tot sttam en wel van Maandag 8 Juni tot 1 met Zaterdag 8 Juni Degenen dip van het fonds tot steun meer wenschen te weten kunnen zich altijd vervoegen iJ dït afd Becretaris iF W Reitszstraat 4 Doctoraal xam COvitvch Te utrertt slaagde di oud stadgenool Mej H le Srom voor het doctoraal exameii Duitsch De Schoolaportdag op Zaterdag 8 Jwü De Scboolaportdag welke volgende weeltZaterdag op het Gouda terreia zal wordengediMdeu vangt s m5rgenB om ha i negenaan rAchtereenvolgens meldwi de pfoegei van We 17 deelnemende scholen zich inel 5 ld ijb minuten tusschenruimte zoodat delaatme ongeveer 10 uur op het terrein aanwezit is De volgorde der nummers van dtfn te houden Jriekanip is eerst loopan vervolgens werpen en ten slotte sprin n VanMiaif één tot twee uur is pau e om twee uur verzamcAen allo deelnteanDde leerlingoD zich op t 01 rmpia t roin om met muziek van de plateelbakkanj Zuid Holland naar de GemeenteÜjke Sportterreinwi e marcheeren Na den opmarsch worden vrije oefeningen door alle jongens gehouden I aAma vinden de estaietes plaats waaraan ongeveer 45 ploegen deelnenien en de finale lioogspringen De dag sluit met een t marsch en v ije oeleuingen der meujee Na afloop ht ft onmiddellijk de piijsuitreiking plaaia Tijdens de mic agwedstnjden verleent Kt noeiude iiiuziekven fniginp hart medew rking Uitalag openbare verkooping Notaijsaen K tiatlas te Zevenhuizen eo B Kulpcra te Dordrecht Hij de door bovengenoemde notanggen m het koffieimis Het ijchaakbord alhier gehouden emdalalag van de bouwmanawoning Ziuderoord met arbeiderswoning schuren tiooil ergen erven werf emt alsmede de danibi en bij de bouwmaiiewoninK Hendnka s Hoeve behooreiide wet en hooiinnden alles bijeen gelden onder Nieuwerkuik a d IJael m den Zuiderplaspolder ig kuoper geworden de heer F C de Zwart vooc f 309430 Besmettelijke zidite i en stadhuize werd m de afgeloopen week aangifte gedaan van een geval van roodvonk en twee gevalten van diphteritu ii en begin van biand Doiuleidagniiddag h een begui van brand ontstaan Ijij J L v D meuueanaker aluier Hvi 4 jaiig zoontje van Van b had mJfticiiei s zitt sjteien ni de ii ijheid van eemg dioog grau en het kleine ICen rijwiel oplvreemd Donderdagavond werd door den heer K Winkelier aan de SpoorwegsLi aat aihiei aan Ltte g edaan dat ziJn ri Wiel dyt 111 liti portaal van de K K Kerk aan l n Kie ivcg wad geplaatst was verdwenen De poJtie sbeit een onderzoek in Een mindecjarige aantrehouden Door de politie is naar Ai phen a d Gijn naar liaar ouders overgebracht de mindeijarige Ca de Bi Burgerlijke Stand GKBOREN 30 Mtei Ëngeluiu Cornelia d V B Teuben en M C Broring Hoogezand OInDEUTROUW © 30 Mei T Wiüem sen en W J Bo ires H Joiigejaiw en J H Bounuui OVLüLiilDEN m Mei Cornells Jansen Jjlt Jaar peldemakerssteeg 15 Vgeitub i JuiA 3 uur Tuin Sociëteit Ona Genoe eii Openluchtaamenkoinsl Het woord woiill gevoera door Mevr Wynaendta FraiiCüCii en door M ö P M C de Wilt Wyiieii k ApothekeradienaL D ÜjNrf k iLR den heer £ Urendei L Tientfiaweg al lot en met Vtiidag 7 Juni benigvensdeiKdaarop volgenden nacht geopend zljiTinr uur des avonds des nachts echter alleen voor recepten Medische dienst Vanaf hedenmiddag 3 uur tot en mei Zondagavond li uur kan nlen zich voor rnediHche hulp wenden tot de doctoren Dr Hups Tiendeweg en Dr de Boer tiouwe Uil i EI üMïaKK GUUDEKAK Spreekbeurt Ur Rutgers Mr J Rutgers wet uder an Amsterdam zal D andagavonM m de btn enntalvan den heer Ooms ap ken voor de afd Gouderak van de Liberale Stiatapartij deVrijheidsbond over JDe Liberalen en de a rt verkiezii 1 De toegang is vrij voor ieder belangél lIcnde UAABTRECBT HlnArw t Door Burgeaneöiter en WetMiders is jan de Coöp In enr VerkoopWn e9iiginft riamenweiking te Oudewater Haastrechc i n omstrelcen vergunning verle id tot uitbreiding der graanmalerü door bijplaatsing van een electromotor van S OP K in hei perceel gelegen aan de Hoogatraat fijk C So 53 alhier kadaatraal bekend SecÜa B So U5l t MiltTuur D or den Veeartsenijkuudigen dienst ia miltvuur geconstateerd bü een in nood geLood paard toe oehoorende aan den heer K e Gouda jLtt gestald Was bij den landbouwjer A Hoogenbo m alhier Het cadavA i Diider politietoezicht naar douda gebracht y n aldaar door erJjranding vernietigd t rl wyl de stal is ontsmet De landbouwer leeft ziJn gejieele veestapel doen inenten Dienstplicht Het inschri vmgisragister voor de lich ing 4930 met het daaruit opfceinaakt aljjhabetisch register zooraede het affciirift aii het gemeenschappelijk alphabetiseh egjistïbr voor de gemeenten in den kring Schooniioven ligt vanaf 1 tot en met 10 iuni ter secretarie ter inzage kverpieging Naar wü vemanen is aan de wijkzusterÉekenveriof verlerajd en zal gedurend dii Conciërge wykgttboaw Door het bestuur van de afd Haaatrochtlier Z H Ver Het Groene lüuis zü bo iicitanten opgeroepwi naar de functie van concierge voor het in aarbouw zijnde wijki ebouw teipen nader overeen w kortenvoorwaarden Du GezondheidfÉRmnissie allüer deelt laede dat die hi p heerschende diphteritu thans een ernstig karakter begint aa U neiW De laatste dagen werden wee tiwee nieuwe gevallen aangegevan Da aéerttaris der C HuialdBeommimi botr rt aè dat J rt antol mders an 8dlool d JETS NIEUWS Dorlas iilirobiTliH Oranjemerk GEURIG SMAKKLUK Frqs 36 cent Promotie cbmpetitie 3e klasse Afd I Leiden ASC Leonidaa Gouda ülympia Hercules h 7 uur 8e klaaoe C Culemborg Cuieniborg Zeist 4e Idasae C Schiedam ED8 Promotiecompetitie Res 2e klaue Kotterditui Excelsior i DFÜ 2 Promotie Beaerve Se kUaae Afd II Hpek V Holland H v Holland 2 RPC 2 Afd ni Pronotiecompetitie 2e ktame Zwolle PECNEC Promotlecompetltie 2e kUuwe Afd IV Treebeek Staatsm Ë na Vlissingen Valkenswaard Do VaM Wilhelmina G V B 2e klasse Gouda 4 Waddinxveen 2 Se klasse B Schoonhoven 5 Haastrecht 2 ONA 5 Zevenhuizen 1 Buiten de comfNititie Moordreolit Moordrecht GS V OrenïchL Voor de versterking van i kansen ffloeten de Rotterdammersche clubs morgen ii de wedstrijdm om het kampioenschap vart Nederland beide punten veroveren een zaak welke gemakkelijker door Feijenoord dan door Sparta volbracht zal i orden Vooral in Deventer zal het spannen en zullen de koekmenschen er alle eer im stellen Sparta zonder winst naar huis te sturen In afd I valt morgen een nieuwe eerste klasser te begroeten Bij Haarlem Zeebuigis valt ten alle tijde deze beslissing Door een gelijk spel of een overwinning kan HaaFl n zich in oen plaats in de fterst tHaats veroveren terwijl in het andere geval Zeebuigia de hoogste klase zal bereiken In afd II is de beslissing nog niet zoo na Excelsior vooral zal bij Fortuna a laatsten wedstrijd voordeel hebben aan i n yiaardingsche overwinning omdat een gelijk spel tegen Xerxes dan genoeg ïb om zich in de eerste klasse te handhaven Tal vsn andere re ensompietjes zijn echter nog mogelijk hetgeen ook het geval is in de proinotiecohipetitiee ï an Alphen en Olympia De Alpheuaar iuimeu door een tweede overwinning opl nnemers de leiding te nemen maar zijl tevens uitgaspeeld terwijl V V A het dap tot een punt meer kan brengen terwijl de Beverwijkers door twee overwinningen ook nog met den buit kan gaan striiket n We zijn wel nieuwsgierig of Alphen zich nog een kansje zal scheppen Hetzelfde vragen we ons af voor Olympia dat tegen Hercules de tweede ronde inluidt AIb er nog eenig aiicces in de pt mot oomp titi6 zal beliaajd worden dan moet dit morgen tegen Hercufea geschieden Natuuriijk is men geneigd den tJtrechtensren na de 6 1 overwining op eigen terrein ook nu de beste kansen te geven maar de Gouwenaars hebben duur leergeld betaald zoodst we alleszins mogen verwachten dat de rood zwarten zich eenigszins zullen r abüiteeren Aan den anderen kant zullei de Hertulanen niet nalaten hun positie voor het b oud van de tweede klasse te verbeteren waitrom Qp een apaniienden kemp met reden kan worden gerekend De wedstrijd angt om half zeven in In den 6 V B wordt met den wedstrijd Oouda 4 Waddinxveen 2 d i tweede klassi competitie beëindigd In 3B kan Haastrecht 2 na een nek aan nek race met Zevenhuizen de kroot op haar werk zetten En dan is nog t wachten op de beslissing in 3A DAMMEN De uitslag van deji wedstrijd tueschen dedamclub Gouda eh de vereeniging Constant uit Rotterdsm is gefiindigd in dkioverwinning voor de Gouwenaars Er werdffli 16 partijen gespeeld Gouda Constant C V Eijk P J Hildebrand 2 0 A Blonk K Booster O 2 P V d LTnde R C v Dijk 114 J Hoogendoom A Corstanje 2 05 G J Barbier L R Vermnat 026 A J V d Tooren A v Broek 2 C 7 W Verhoeve F Koopmeines 1 18 G v Ardenhe O Wassenaar 2 0 9 Th V Rijn D t Lam 2 0 Th 1 4 Veer J Coster 0 2 P Scheuten A Olsen 0 4 N N J Ondanrat 2 0 B Thesingh H Evens V 1 A V Setton C F de Jong 2 0 i N C Dorst 2 0 16 P BftutV B Coster 1 1 AA Door de 6 I Mij a 9 Westerdoksluis teAm t dam werdyrijdag aMibesteed het 1 naken van een n4aéw depot Ingeoehreven werd door de volgendefirma s V Mekking Apeldoorn voor f 171717 S V ir h H J NederhoiBt Gouda 0T f 71893 POBT EN WBDSTRIJBEN e IFerder V Oeertsma Zmoilé vóór f 177928 Firma Haïdook en £ baUlu Deventer voor p 179300 firma J P Gnnters J r A dam voor f iBZaOO Domhoff n Co A dam voor f 184096 A G Höfte A d un w r ƒ 184220firma Rijnierse A dam vo f 186700 Mij Uodwland Ngmegfen voïw f 186750fima i d Wal m van Diepen A dam Vtor ƒ 187500 R Kuli A dam voor 188800 Amatord Aann Mi A dam ▼ oor t f 18070Ó 911 C P Wijker en Co A dam oor iQoaoo W C Mohrmann A dam voor f 180600 i L Hoeben A dam voor f ifl0600 M Munsterman A dam voor f 191050 firma IJland en Borst A dHn vw r f 196841 firma Koster A dam voor f 210800 firma Verwoest on LaJeber A dam voor SMQOO PREDIKBEURTEN Zondlf 2 Jmtl GOUDA RemoMtr lUrfc 10 4 u yjn D D L Croei Herv Prop te Bjisw k St Janskerk 10 n Tjn Dt i U Dipptl te Nieuwerkerk a d UeaA LutkeiKlu Kerk 10 o T m Oi J i Slnan Genf Kerk Tnrfiurkt 10 il rjn en M u ii m Ds P de Feüter van ZwarWni Ver öUvyn Nieuwe 2 a1 Torfinatfet 14iJ l r u v m en U u n m Ds A G Oo terhuis te Ernst Geref Gemeente Turfmarkt 10 u v m en iVt a n m Ds R Kok Chr Geref Gemeente Oouwe 10 u v m aa 5 u n m 0e heer D L Rook Helr Prop te RöswOk Soc de Réunie lOH ti Tjn Ver voor Vrijr Herv Ds Hu nholtz van Ammerstol Onderwerp Het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden maar in daden Evangelisatie Jeni81 Zeugitraat 38 10 i v m Heitigingssamenkotnst Spr Br Joli de GruUl 7 u n m Openbare Samenkomst Spr Br J van Slooten van R dsm RfcRltKNWOUDE Ned Herv Kerk 10 u v m Ds L R f d BroeL BOSKOOP Ned Herv Kerk 10 u v m Dr P Glas Remonstr Kerk 10 u v m Ds W N van Nooten Evangelisatie 9 n v m en 6 n n m Ds 1 H V d Wal te Wageningcn Geref Evangelisatie 9 u v m on 6 u n m Ds P Pras te Katwijk aan Zee GOUDKftAK Ned Herv Kerk 10 u v m en 7 u n m Ds Leenmans HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Da A Landstra MOORPRECHT Ned Herv Kerk 10 u v m Ds B Nieuwburg STOLWIJK Ned Herv Kerk 10 u v m p B J Kanis Evangelisatiegebouw 10 u v m en 7 u n m Da Lammerink te Delft WADDINXVBEN Ned Herv Kerk 10 u v m Ds Haring van Benthuixen OUDERKERK d USUEL Ned Herv Kerk 10 u v m Da Enkelaar doopen 7 u n m Ds Engelaar NIE IWERX£RK s d u 98EL Ned Herv Kerk Iffu v ip en fl u n iw Da Dippel ASVBRTKNTIBN VOORLOO ia KOSTELOOS y Bij beachikkin der ArrondissementSRechtbank te Rotterdam van 31 Mei 1929 is jn staat van faillissement verklaard J SANDERS ijztrhandelaar Vlamln traat 10 te Goud met benoeming van den E A Heer Mr B F Verveen tot Rechter Commissaris en van ondergeteekende Iqt curator Mr S H SMIT Wijdslraat S te GOUDA DIENSTBODE GEVRAAGD voor da of dag en nacht Adree Mevrouw BBCft Laan van NiéuwOoateinde 27 Voorburg 30M 6 JONGïMAN ZOEKT zolder kamertje met Cl ftr lieht m friaaclie slaapkamer m t volledlf penBion e av klein gezin Brieven met pr sopgaaf per week onder Ko 1721 Bur Goudache Courant H 81 Een flinke Dienstbode niet lieiiedaii 18 Jaar GEVRAAQD in klein tceiin IWe 8 Adree KRUGERI AAN 136 ok Zondags te spreke OBVBAAOD EBNNET MEISJE voor deii dag of dag en naekt v 9 g v Adres Mevrouw KLEM ANN Laan van Swaeneteijn 2 Voorburg a 67 i Mevrouw DORTLAND ZDIJDAM Turfmarkt 104 VBAAGT een Meisje voor dè nollen 1701 8 GIfVRAAfiD een flinke DIENSTBODE voor den dag JOU 7 Adnsi Upr Mr B F SMBEBE Oost iildelS VdWtarg Zijt gif fijnproever rookt dan Wagner 8 cent Beethoven 8 cent Mozart 10 cent met Verslcnlanden en Deli Zandblad L BINNENDIJK KMwsf 87 T T l 517 Il tour III hriniMiii emb of ongemb zeer leachiklvoor bejaarde lieden nette stand mooi uitlicht Brieven onder No 16M bureau Goudache Crt Markt 31 8 Ooflau ls Dr REDDIN6IUS 8 M VAN 2 TOT 9 JUNI NIET TB CONSULTEEREN lEIESTIBI tnif Flirimi 21 Villa NELLIE GOUDA l Juni J N Jonkers Both TANDARTS BICKNLSE Afwezig tot 18 Juni Voor Spoedeevalkfl Taodartien Haddérus Oostiogb en de Dcckw VlschMrail F Eenigt Heeren vragen viichrijke polder om Ie hengelen Brieven No 6511 Huygcna boekhandel D en Haag 6 Over te nemen 2 nieuwe Ie klaa luxe Burgers rijwielen met torpedonaaf zwarte celluloid ituren prima hangveeraadela uit de alom bekende fabriek H BURGERS van Groningen Velp Uiteratt prija Heeren f 57 50 Dames f 60 met volle garantie Vrij zicht franco HWRAAGD ËEN BEKWAAM Brieven onder No 1662 bureau Goudsche Comant Markt 31 15 Zatte en Zoate Krakelinccn 22 en 25 cent per sni Alle loorten Oebakjcs 8 et p stuk Prima Honingkoek I0 et per ituk Slroopwatela cent per ituk Echte Oaudicbe Spriii fl 2S p p 0 l p Kamphulasn Bronko Voetbad 20 cant voor 2 voetbaden Iets bjjüonders vooi vermoeide en trsnspireerende voeten Z C Langaraar Gedlpl Drogist Burg Martenssingel 109 TeL T araMm ieder die éen Folo lendl ontvan l rails van die Folo een Negatieffoto Hiermede kan ieder self ihlilt tot in hel oneiadiie vele Foto s maken Zelfs een kind kan dal Men siel lelf uw beeld opkomen Zeer nieuw Daarbij gratis papier om 20 Foto s la maken Gratis uw beeld In kleuren Gratis tebruiksaanwiizing De Foto die men zendt mag niet dikker zijn dan een Brle aarl wel dunner Voor porto en administratie enz zende men 46 cent in Postzegels aan F DEKKER Paarlstraal 22b Rotterdam WIE HEEFT en adj 3 waar lün schoenreparatie Isterk net en billtjk wordi uitgevoerd nomm fdie ie B MARTENSSINGEL 12 en SP00RSTBAAT J1 geeft HEEREN ZOLEN ËN HAKKEN DAMES ZOLEN ENIIAKKBN ƒ 2 25 ƒ 1 75 Zolen naar verMaw genaaid H d of gepend Op verlangen V i€raan huia gev R Aanbevelend s jo P V J Houval EEN NETTE JONGEN GEVRAAGD 3 = De Land en Tuinbouwproducten staan op de lijot van uitgevqfrde artikelen naar anderelanden bovenaan De vrije handel door de liberalensteedi met kracht voorgestaan heeft welvaart geijracht Ondanks tarieven elders gaat NeerUnd s uitvoer omhoog nl en Tuinbouw in taat te tellen door goedevoorlichting de productiviteit van den bodem te verhoogen om een intfrfiievere cultuur te verkrijgen op debasis van wetenschap en practijk ia een eisch vanliberale politiek i STEMT daarom op de LUST der Liberale Staatspartij De Vrljheldsbond Heerlijli Bankeèbakkeps Roomijs geibruike of béstelle men b Y Fii ma T Zaal Aan er PRIMA BANKETBAKKÉRU HAKKT 32 naast de Zahn Eisen Etoetr Koel en Vriea Inetallatie y V