Goudsche Courant, maandag 3 juni 1929

Vnnr rip innitflSlk voorraad Bessen flesschen Postetein flesschan en nog vele Th J Nobel fuui uc mmqqii j q sporten flesschen tegen zeer lag prijzen verkrijgbaar bij TuiMtr t73 a ud T i 532 Rijks H B 8 Gouda liicMnil ni oieuii liirÜDin op Woensdag 5 Juni en Zaterdag Jyhl s namiddags van 2 4 uur aan het schoolgebouw Martenssinge IE De Directeur Dr S S HOOGSTRA = VRIJZINNIG = DEMOCRATISCHE BONO No 7 op onzen lijst vas oandidaten voor d a s TWEEDE KAHEBVËRKIEZINO b A Adri V Maaren Gouwe 15 Extra aanbieding Bloemvazen nergens zoo goedkoop IIEEIIEIIMOLLIEIIES in bruin vanaf 690 Zwart 6 25 Prachtiriodellen Geldbelegging Te koop acht stuks goed verhuurde Burger woonhuizen gelegen aan het begin Zwarteweg welke onherroepelijk in stand vooruitgaan door dat sloten demping en wegverbetering plaats zullen hebben V D De panden zijn nieuw en op solide paalfundeeringgebouwd en gunstig gelegen len eerste aandeonmiddelijke grens van de stad geen last van overwegenwat ketreft Spoor bruggen of pont welke eeuwigdurig een groote last en tijd bezorgen De koopprijs is slechts I 38 00 per stuk MHr ll W B niltallii van Embdan üe in korten tjjd van haar lidmaatschap der Tweede Kamer getoond heeft in onze Tweede Kamerfractie een uitstekende m kracht te zgn Laat ons met kracht aansturen dat onze frac Btie in de Tweede Kamer twee vrouwen telt Omdat er in het belang der vrouwen nog zooveel moet worden gedaan waarvoor de m vrouw de aangewezene is om op te komen Zorgen in de huishouding opvoeding der kinderen enz enz kunnen juist zoo goed beoordeeld en besproken worden door een vrouw Daaraan vooral kunnen de vrouwen meehelpen dooK op 3 Juli te stemmen op Mr MARCHANT No 1 van onzen Itjst Vooral de moeders voelen zoo sterk het verschrikkelijke en treurige wanneer haar zonen b eventueele oorlog zullen worden geroepen om naar het front te moeten gaan Vooral als men dan de overtuiging heeft dat het kan worden voorkomen Daarom Waakt voor Uw gezin en land Stemt voor ONTWAPENING Marchant Vraa gratis inlichtingen en brochures aan het Secretariaat Antonie Heinsiusütraat 87 den Haag en bü de Besturen der Afdeelingen Tevens 10 in aanbouw zijnde woningen met groote sousterrain a d Breevaart voor de somma van I3SOO Benoodigd kapitaal desgewenscht eveneens nader over een te komen Tl bnriiii liii j KIOL Ziitmtstnit 56 Til IIT n DE LIBERALEN STRIJDEN VOOR NATIONALE EENHEID tegen splitiing van on volk naar geloofsovertuiging of naar klassegeest Ware liberalen streven dus ook naar eensgezindheid onder gelijkdenkenden met terzijdestelling van persoonlijke wenschen Toch trachten telkenmale z g vrijzinnigen onder allerlei benaming met zelfstandige lijsten stemmen te vangen ter voldoening aan persoonlijke ijdelheid of uit teleurstelling over niet vervulde verwachtingen Het resultaat van deMelijke pogingen is het nutteloos wegwerpen van tal yaf stemmen en daarvoor het geven van drie of vier zetels aan de Clericalen of SociaalDemocraten dank zij deze stemmen van Vrijzinnigen KIEZEJIS door op deze lijsten te stemmen helpt gij mede een Clericaal of een Sociaal in de Kamer te brengen I VRIJZINNIGEN stemt alleen op de lijst van de Liberale Staatspartij DE VRIJHEIDSBOND AfdeeUng GOUDERAK MAANDAGAVOND 3 JUNI a s spreekt Mr J Rutgers Wethouder van Amalerdam en Candidaat voor de Tweede Kamer in de bovenzaal van den heer S Ooms over Da Liberalen en de a s Verkiezing Toegang vrij voor ieder belangstellende Aanvang g uur Llborale Staatspartij DEN VRIJHEIDSBOND aanvangeade met Dr I H J VOS aftredend Kamerlid m GOEOKOOPE TREIN met verzekering tegeR regen DEZE ALLEEN BIJ van t m Utrecht naar Arnhem en Nijmegen op Zondag 9 Juni ie aanplak en strooibiljetten 90 h Firma B VAN TONGERLOO Onze WIJDSTRAAT 41 GOUDA Kinder Dames Mu7iek School Acte Fiets Boodschap in Kwaliteit mooi in Pr s laag Adriv Maaren Gouwe 15 JOHs EK MawiUstraat 61 C Rotterdam Voetkundige Speciaal voor gevoeligeen abnormale voeten Kurklaarzen volgenshet nieuwste systeem Steunzolen votgeiu gipsmodel 1609 6 tasscheo Aangekochi zijn een reuzen partij Onoeregelde loederen waaronder 1698 40 DlP ctolp s dona nsbro ki tf Kia d s Kousan enz welke wy tegen ZEBR LAOE PRIJZEN zullen verkoopen P J BERTELS Zeugestr 44 Gmid Goedkoopste Adrei voor WerkmanaUecdioli IJAHIIIIDERLIIIID Markt JouitMeift 81183 Ontvangen van een Engeteche fabrikant lau v Twtflll voor Zomercostumes prijzen van f 50 55 per ntouni ü Vlag Mr Tailleur Kuiperstraat 41 43 Gouita SCHOOLVEREENIGING VOOR BIJZ NEUTRAAL 0NDERWU3 Toor Gouda en Omstreken Scholen voor L O en V L O OpleidlngMchool voor H B 8 Gjnninasium Ml diplomn i U L O Aangifte van Leerlingen GILETTE SCHEERMESJES 17 1 et AVESTA 10 MOLEN 7 j MODOSO 5 voor den eorsua 1929 1930 btj de hoofden der scholen Me F C A BAK en den Heer J R VAN APELIXX RN in het schoolgebouw GroeneweK 27 op MAANDAG 3 JUNI tui 4 £ en op DINSDAG 11 JUNI T n 10 Inlichtingen worden door de betroliten f hoofden der loholen aune Teratcekt AOrJ V Maareil GOUWB 15 Het Bestuur Aanbesteding UW GEZIN KAN EEN BRON VAN GENOEGEN ZIJN DOCH OOK VAN ZORG Denkt eens aan ziekenhuisverpleging Niet alleen is de gezellige huiselijke kring verbroken doch bovendien drukken U de zorgen det kosten Tegen ziekte staat Gij vrijwel machteloos Tegen de kosten kunt Gij echter maatregelen nemen r 7200 plaatsgenooten d€den iit en grepen de gelegenheid aan N V EERSTE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR ZIEKENHUISVERPLEGING TURFMARKT 120 OOUDA 25 Op ZATERDAG 15 JUNI aji zal in het hotel van den heer J VAN ASPEREN te Schoonhoven des n m twee uur voor rekenöng van den heer A BEZEMER te Schoonhoven publiek worden aanbesteed Het bouwen van een Woonhuis Bestek en teek verkrijgbaar vanaf Woensdag 5 Juni i f 5 per stel rest ƒ 2 60 bij den Ai chdtect DIRK STUURMAN Burgemeester Martenssinge 97 Gouda Aanbesteding 37 24 Op VRIJDAG 14 JUNI a s zal in Lunchi oom Victoria des v m half elf voor rekendng van den heer P VERGEER te Waddinxveen publiek wonden aanbesiteed ÉerM inJjl il Het uitbreiden van de bestaande Boerenwoning n het bauwen van een Stalling groot 10 50 X 30 M Bestek en teek vei krijwhaar vanaf Woensda 5 Juni è ƒ 6 per stel rest ƒ 3 bij den Architect DIRK STUURMAN Burgent Martensaingel 97 Gouda WIE WIL MEDEWERKEN tot het ontwikkelen en in stand houden van een krachtigen middenstand die als noodzakelijke schakel tusschen denproducent en den consument in de huidige maatschappij niet kan worden gemist wijl de middenstand inede de basis vormt voor de welvaart van ons land die stemme WOENSDAG 3 ÜULI OP DE LIJST VAN DE == LIBERALE STAATSPARTIJ DEN VRIJHEIDSBOND Zi Is iedereen weet lijn rozijnen gedrpogde druiven Van deze gedroogde druiven wordt de Boog Eozijn azijn gemaakt Boog Azijn is verduurzaamde azijrt van uitstekende kwaliteit en zacht zi ur van smaak zonder bijsmaak Er komen nooit Azijnaaltjes en andere levende vieze onreinheden in voor die men veelvuldig in andere azijn aantreft B x g azijn kost per groote fiesch van bijna een Liter inhoud sledits 25 cent In elke goed I gesorteerde ktuideniersjaak BOOO AZMIM wordt Boog Azijn verkjocht 15 ir 17085 88 fJaapgana Maandag 3 Juni 1929 m mm mum NiEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 8EBGAMBACHT BERKËNWOUDK U0DE6RAVEN BOSKOOP GOUDERAK EÜLASTRECHT MOORDRECHT MOERCAFELLE NIBUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK gCHOONHOVEN iTOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN oift Dit blad verechiint dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTEMn£PIIU8i Uit Gaikla en omatrefem bahooniida tot den bMoq rina i 1 regela ƒ 1 S0 aHie n l meer ƒ 03i Vaa Mteo Ocwla en den baaoiskriiwi 1 e leïals t 1 M alka rml meer ƒ OM AdvettantUn in het Zateidacniimmer IQ bijslag op den prÏK LieMiidicheldMalrerteBtUiii de htUt Tin des pi4i ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal f 2 2S per week 17 cent met Zondagblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geecUedtf Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ S 80 Abonnementen worden dageltika aangenomen aan ona Bureau MABKT 31 GOUDA b j onze agenten en loopeis den boekhandel en de postkanto n Onse bureaux zgn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Bedaetie Telef S3 Postrekening 48M0 IMOGZONOra UEDBDmjNOBNi 1 r alj ƒ iM elke rwd maar f OM Op de Toorpa ina 60 hoocer Gewone advertenti n en inaMonden mededeeUnxeD bV cmtiaot tot laac daeeectei pr s Groote letters en nuuen woiden berelnad naar pteatamlmte Advertentiën kunnen worden ingesonden door tnaerheniwicMt van wdleée Boeiiliandelaren Advertentieboreaux en ome agenten en moeten ttan gi vóór da plaa t ai n c wu bei Bureau ztin ingekomen teneinde van opname venekBd fa z een nieuwe verkiezing to besparen voor ten minste 2 jaar en als het kan langer want ik ben van meening dat de regeering die aan het bewind zal komen een redejyke kans moet krygen om haar plannen uit te werken Üit besluit heb üe genomen omdat ik weet hoezeer het financieel oeconomisch en staatkundig leven gesohokt worden door al te spoedig op elkaar volgende verkiezmgen maar wjj zullen desondanks geen onredelijke behandeling dulden noch dat het Lagerhuis belachelijik gemaakt wordt Hét zal geheel van de houding der beide andere partijen afhangen of en meuwe verkiezing binnen 2 jaar zat geschieden maar wy zullen de verantwoordelijkheid daarvoor niet dragen De leiders der drie politieke partyen hebben Zaterdag den toekontstigen toestand besproken in verband met het feit dat geen enkele partij een volstrekte meerderheid heeft verworven Er werd tot dusver geen enkele mededeling gedaan omtrent de voornemens van Baldwin maar naar inen zegt zou besloten z n dat hy niet terstond ontslag zal nemen en dat hy de beslissing van het Lagerhuis zal afwaditen Verder wordt vernomen dat Baldwin vandaag m Oowningstreet een voUedigen kaïbinetsraad bijeen zal roepen og aans da Enaalscha warkiaxingan De overwinning van de Labour party Macdonald liereid te regeeren Htajfte het eerst uit Een oogwenk en zy bevond zich in de armen van de koningin Daama kuste zij den koning InmiddeU omhelsde de koningin prins Leopold Koningin Men denkt nog alleen aan de moeder die haar jongen stevig in de armen druldv terwyl de tranen haar naar de oogen dringen Mjaar leeds stapt de prinses aan haar zijde en innig gearmd loopen x beiden De koning spreeirt met B jn zoon Gretige belangstelling bj vader en prina naar elkaara wedervaren Inmiddels hebben de reizigers m den trein hun gezelschap herkend en er wordt met hoeden en zakdoeken gewuifd en han den gedrukt Dan stappen de kening en de koningin de kroonprins en de kroonprinses in hun auto voor iden laatsten rit van deze mooie rei Naar Laeken waar den Indiëreizigers een nieuw zomerverbtyf wacht in het Stuyvenbergdomein In den voormiddag woonden zij met den koning en de koningin de plechtige herdenking bij van de stichting van het nationale verbond van ooriogsinvaiiden De aardbeving in Mendoza Het aantal dooden tot 52 gestegen Gisterenmiddag werden in het Argentynsch aardbevingagebied m de provmcie Mendoza nieuwe ondengrondsche aardverschuivingen waargienom i Bö het reddingsiwerk te Las Malvhias werden nog vier dooden geborgen zoodat het aantal slachtoffers van do ramp tot 52 l e LabüurpaiLy oi arbeiders party ia wel als Jtrachtijr te jtarty uit dtn Enge scheri verkjezingïistiryu te voorschyai gelcomen Dat aan het tegenwoordige verkiei ing ö ysteem oiibniijkheüen kleven kan atgeleid worden uit het teit dat al werden op de cwiservatieven gezamenlyk het grootiïte aantal ültunmen uitgebracat zy mettemm mmder zetel verwierven dan de Labtjul Party doch de conservatieven hebben geen rech hierover zich te beklage omdat y bij coii vouge gelegenheid zelf van deze onbitiyki eid hebben geproliteerd De sprong dien de ai beiders vooiuit iiebben gemaakt draagt by na een ensationeel karakter Was het succes nog een jetoje grooter geweest dan zouden zy zelfs de volstrekte meerderheid hebben gekregen Deze buitenkans ontging hun echter doordat de conservatieven ook zetels verloren aan de liberalen De toe tand is nu zoo dat conservatieven en laiberalen te zamen in het Lagerhuis een ietsje sterker zyn dan de arbeiders Wat zal er nu geschieden Zal Baldwin de conservatieve premier de consetjuenties trekken uit de geduchte nederlaag zÜner party Of zal hy trachten zich te handhkM I1 hierbij speculeeren i op de hoop dat ie liberalen hem teg en die arbeiiders zullen steunen Dit aijn alle vragen die nu nog niet kunnen worden beantwoord In elk geval bestaat ook de mogelijkheid dat thans op Macdonald den leider der zegevierende arbeider party een beroep zal worden gedaan om het aanzijn te geven n nieuw MiU teifi W fWX HI veronderstelling Werkelijkheid Wordt zou l ngeland opnieuw evenals in 1923 een minderbeidsregeering krygen wier positie uit den aard der zaak nooit heel prettig ia omdat haar handen altyd eenigazina gebonden zijn daar de andere partijen wanneer deze samenwerken een remmend element kunnen zyn Alleen wanneer de liberalen en I abour het eens zouden kunnen worden over een program zou Engeland opnieuw net als in het thans verstreken vijtfjarig tydperk beschikken over een stabiele regeering Er zyn echter nog geen aanwyzingen die duiden op de eventualiteit van een dergeyk samengaan op de vorming derhalve eener ünksche coalitie Wanneer de Iil eraien op de wip gaan zitten en de Labour Party niet met buitensporige plannen voor den dag komt srullen de arbeiders aich kunnen handhaven als regeeringspart J Vergeleken by zes jaar geleden toen er ook een ministerie Macdonaid bestond is de positoe der Engelsche socialisten die zitSh in veel onderscheiden van de vaatelaadsche socialisten er aanmerkelyk op vooruitgegaan Waren in i de ariwiders afhankelyk van den steiai der liberalen thans kunnen ay het zonder den bystand van dezen stellen wndat zy m numeriek opziclit thans nagenoeg honderd zetels meer hebben verworven Het eeiiige gevaar dat Uhans een kabinet Macdonald zou kunnen bedreigen ia da hartlnekkige gezamenlyke oppositie van conservatieven en liberalen Toch zou in nienig erlei opzicht het aanvaarden an het ibawind door Macdonald en de zynen moeten worden toegejuicht wanneer meji do zaak van mternationaal standpunt beziet De Engeloche arbeideraparty die heei ver verwijderd is van het lïussische bolsjewisme al beweren haar vyanden dikwylg het tegendeel kenmerkei gezonde pacifiatische gevoelens zoodat de activiteit van Macdonald stellig aan de stabiliteit van Europa en de wereld in t algemeen ten goede zal komen Van een La bourkabinet kan men zeer stellig verwachten dat op het gebied der ontwape nmg thans positiever arbeid zat worden verlicht dan tot dusver daar de regeering13aldwm dikw ls naar het scheen een sabotage politiek voerde Verder mag worden aangenomen dat indien Macdonald belast wordt met de leiding van s lands zaken hjj er zeer ernstig werk van zal maken dat er een einde komt aan de Engelsch Amerikaansche rivaliteit op vlootgebied Er zijn dan i ok anderen dan socialisten die van een kabinetswisseling in Engeland veel verwachten niet in de alleriaatste plaats een versterldng der internationale gedachte waarvan het eerste uitvloeisel is verzoening der volkeren en kleiner oorlogskan YeviM Mihn cte i eral kmt IfiL helpen het verouderde Ideastelsel te hervol men Uit de cyfers van de stemmmg kan men zien dat tvree van elke vijf leden der Ar beidersparty steanen op een minderheid in hun kiesdistrict met die Conservatieven ia het nog erger van hen zijn meer dan de helft gekozen verklaard zonder meerderheid en van de 54 liberalen steunen meer dan 35 op de minderheid Het is stellig n misstand dat geljjk thaas voox eiken gekozen liberaal ruim lOO OÜO stemmen noodig waren vyf en een kwart millioen stemmen en 55 gekozenen terwyi voor eiken Tory ongeveer 34 000 en voor eik lid der Arbeidersparty ongeveer 28 000 stemmen werden uitgebracht Het is juist dat in verschillende districten waar de liberaal geen kans had ditmaal toch een candidaat gesteld werd en al die kleine totalen stemmen toch meegeteld zijn maar het blyft een feit dat by een stelsel van evenredige vertegenwoordiging de liberail en meer dan honderd zetels en een zeer verhoogd prestige zouden hebben gegeven Mac DanAld heeft gisteren is een verklaring over den ge9 pen toestand gezegd j Ik zal mijn uiterste best doen om het volk de koopkracht der loonen in de voornaamste steden van Europa Aanleiding hiertoo is geweest een verzoek dat de Ford Moter Cy te Londen onlangs tot het bureau beeft gericht om inlichtingen over de reëels loonen in verschillende steden van Europa waarzü filialen denkt te vestigen De gegevens moeten dienen voor een loonschaal die alle Europeesche Ford arbeldera op voet van gelijkheid stelt wat de koopkracht der loonen aangaat De Amerikaanache filanthroop is van oordeel dat het plan van Ford dat een verhoogingder koopkracht van de Europeesche arbeiders beoogt van belang s voor alle Amerikaanache industtieelen die fabrieken in den vreemde bezitten H hoopt dat het E ord ook in Europa zal gelukken hooge loonen te combineeren met lage productiekosten dank zij wetenschappelijke arbeidsmethoden en massaproductie Of de proef van Ford zulke verstrekkende economischt gevolgen zal hebben als Filene zich voorstelt lijkt niet aannemelijk al zal zy niet zonder invloed zijn op de loonen in de Europeesche automobielindustrie en op de productiekosten NOORWEGEN DroBtheim wordt Nidaroa = ï = BUITENLANDSCH NIEUWS OUITSCHLAMD De moord op prof Rosen De huisHoudster van prof Rosen is gisteren te Berlyn in hechteifia genomen Er schijnen meuwe bezwarende aanwijzingen tegen haar verkregen t zyn inzake den moord op prof Kosen dWiaog alt d niet is VER STATBN Van Lear BlacVa reis naar Japan N ar Reuier uit Sofia meldt ia de heer van Lear Black daar Zaterdag aangekomen en Zond dooiipegaan naar Aleppo Naar men weet ia de heer van Lear Black theng opweg van Londen naar Tokio via BrltachIndië Siam en China en wil h mettert d over Siberië en Rusland temgkeeren Geysendorffer en Scholte i4 n ook op dezen tocht zyn vliegers De hitte Acht en tvintig dooden De sedert drie dagen a mhoudiwide hitte heeft totnogtoe in totaal acht en twintig offers geëiacht Gisteren wefd melding gemaakt van negentien dooden heden van negen Een noordwestelijke wind bracht heden eenige verademing Wolkbreulten in Texai Terachfeidene milHoenen dollar Bchade Wolkbreuken veroorzaakte overstrooniingen in het Zuidoosten van Texas Er werd schade aangericht ten bedrage van verscheidene millioenen dollar Tien personen verdronken De koopkracht der loonen in Europa Een sehcnking De Amerikaanache filanthroop Edward Filene heeft $ 26 000 ter beschikking van het Intern Arbeidersbureau te Geneve gesteld voor de voortzetting der enquêtte naar De Noorsche Eerste Kamer heeft met 7 tegen 54 stemmen het voorstel goedgekeurd om de stad Drontheim van 1 Januari 1980 af haar ouden naam Nidaroa terug te geven Ook de Tweede Kamer zal dit voorftel waarschijnlijk goedkeuren FTALO De pooitoeht vaa de ItalU Kosten bijna 18 mUUoen lire De Voss Ztg verneemt uit Milaan dat de Italiaansche Kamer de b rooting van marine en luchtvaart Énet 220 tegen 2 stemmen heeft goedgekeurd Auto door een sneltrein gegrepen Eén doode en één gewonde De sneltrein Beriyn HMjiinchen heeft Zaterdagnacht tusschen Le ig Hof een auto gegrepen die juist voor den komst van den trein den ovenweg nog wilde passeeren De auto werd een ednd ncMpeeleurd waarna de benzine ontplofte en wagen m brand geraakte Van de twee inaittenden Is de eene omhet leven gekomen en de andere ernstig gewond 0e liocomotief van den D trem werdzoo beschadigd dat hij verwisseld moest worden j BBL6IË Het kroon priiwelijk p4ar terug Een hartelijke ongedwongen begrooting Kroonprins I eopold en Prinses Aatrid zyn ZondagTftorgen vroeg te Brussel teruggekeerd van hun lange reis door Ned Indië Enkele minuten voor de aankomst van den trein Moraeille Rotterdam verschenen de koning en de koningin op t perron Om € 50 stoomde de trein het station binnen Men kan zich zoo vertelt de corr van de Telegraaf g eenvoudiger en hartelijker weerzien indenken Prinses Aatrid De enderataacsseoretaris van nukriBe deelde o a mede dat de door de regeering gedragen kosten van de poolexpeditie Noblle en de verschillende reddingsexpeditiea in totaal 12 99 millioen lire hebben bedragen waarbij ook de waarde van de verongelulrta Italia is inbegrepen ZUlD SLAVIë Het proces Rasjltsj De eisch doodstraf Zaterdag heeft de officier in het procesHasjitaj erop gewezen dat het getuigenverhoor in geen enkel opzicht de beschuldigln gen hebben ontzenuwd Zoodat hi voo ialle drie beklaagden de hoogste straf eisc n I de doodstraf Daarna begonnen de pleidooien Het het oog op het groot aantal verdedigers heeft de pretüdent aangedrongen op kortheid daar hy anders genoodzaakt zou z n den spreektijd te ranteoeneeren De eerste verdediger dr fiorz schilderde het milieu waarin RasjitsJ is opgegroeid Zijn familie heeft sinds eeuwen tot de eer ste kringen van Montenegro behoord Zjjn opvoeding heeft er toe geleid dat hy van jongsaf heeft deelgenomen aan alle gevechten van de Serviërs tegen den vijand Vaak i hij gewond geworden en hy heeft zijn aan Hir Morecambe die geen woorden meer aan hem vuil wilde maken maakte aanstalten om uaar de deur te gaan Raggett wilde hem echter maar zoo niet laten vertrekk Met ef n paar groote steppen was hij by de deur en draalde den sleutel om Ziezool zei hij norsob terwijl hy door de kamer liep en den sleutel uil het raam wierp uu zul je me eerst eens het een en ander uitleggen voor je de kamer uitgaat Sir Morecambe keek vol verbazing toe toen Raggett na den sleutel weoftworpen te hebben weer naar de deur reVe en er met zijn rug voor ging stean Wat ga je doen We moeten hulp halen We moeten iemand loepen om om Om wat te doenP spotte Raggett die heel l leek zag maar kalm en beheersc t was alsof hij dit verwacht had Je kunt haar tech niet tot het leven terugroeptoi Ze is dood jij hebt haar gedood haar vermoord Hij atond met de revolver In zijn hand en wanneer de edejman een beweging maakte in de nchtmg van do deur hield Raggett hem het wapen voor Sir Morecambe zag ia dat hij in den mocht van dezen schelm was en dat er niets anders opzat dan te doen wat Raggett verlangde Hij vermoedde wel wat er kon en zou Je bent toch zeker niet van plan mij hier te houden bij deze ongelukkige vroi w in dezen toestand vroeg hij imar zijn eigen kamer waar hy bleef tot hot avond was Toen het hij zijn paard voorkomen en reed weg terwyl hij er voor zorgde niemand van de famihe te ontmoeten Blackton was een flinke fabneksstad ongeveer drie mijl van zijn buis en de Roodf Lefuw bipek een heel eenvoy iig logement waar hjj nadat hij zijn nafim genoemd had de trap op naar een donkere achterkamer gebracht werd Hier vond hij de vrouw die zijn echtgenoote was in een stoel bij de tafel zitten Ze soheen alleen te zijn maar er was een laag venster dat uitzag op een binnenplaats en Moreoambo verbeelde zich dat hij schaduwen zag doch hij kon niet ontdekken of liet broeder Bill was die buiten de wacht hield Zijn waarschuwing scheen geholpen te hebben want de vrouw leek minder suf dan ze dien middag geweest was en er was iets dreigends in haar houding Ze viel onmiddellijk met de deur in huis Neen zei ze praten wil ik niet geldwil ik Hoeveel kryg ik als ik je met rustIaat In ben je vrouw daar kan je nu eenmaal niets aan doen Toen je geen huis engeld bezat heb ik je met vrede gelaten maar nu je yader dood is zul ja me ookwat meegeven Van mij krijg je niets hoogstens vanmijn advocaten en vyordat je een penny ontvangt zul je hen moeten bewijzen dat jeniets gedaan hebt waardoor mijn naam inopspraak kan komen Ik ben niet van plan iets te bewijzen bewijs jij maar als je kan Maar luister eens goed vanmtddug waa ik kalm maar ik San ook wel anders zyn Kijk maar Ze haalde plotseimg van onder de tafel een revolver te voorschyn en hield hem deze voor met bevende hand Hij IS geladen en ze hebben me geleerd hoe ik ermee moet omgaan en als je nietmet een beiioorlijk bedrag over de brugkomt en verder je mond houdt dan knjgjo een kogel door je hoold Ze zwftaide de revolver woedend heen en weerden Morecambo die zag dat haar nuchterheid maar schijn wse geweest en dat ze niet in een toestand was om een dergelijke wapen te hanteeren riep scherp T eg dat ding neer Ue stem en de toon deden haar opschrikken ze uitte een kreet en op hetzelfde üogenblik ging het schot af Tot Morecambe s onuitsprekehjke ontsteltenis zag hij dat ze achterover viel in haar stoel terwijl er bloed vloeide uit een wond aan haar hoold Hij ging haar toe maar zo lag onbewegelijk De hagel was door haar rechterslaap gegaan en ze waa dood p0T hij wist wat er gebeurd was hoordehij een schorren kreet uit het open vensteren hij kon eigenlijk let zeggen dat hethem verwonderde toen hij Bill Raggett over de vensterbank zag springen Zool Dus je hebt haar vermoordi nephy Dat heb ik niet ze heeft het zelf gedajm antwoordde MorecambeA Aaar BUI Raggett had de revolver uit de machtelooze hand van zijn zuster gegrepen en hij keek deh baronet met een blik van gruwelijken vildan trlMÉFilt de oogen aan Jij hebt het gedaan Jij iiebt het gedaan JOUW schurk Je hebt mijn zuster vermoord en je eigen vrouw En als een openbaring flitste het door zijn geest dat de waarheid nooit geloofd zou worden en dat hij hopeloos in de macht van dezen man was De meesten die hoog geschat willen worden beginnen met anderen laag te schatten feuilleton lEN NOODLOTTIG SCHOT HOOFDSTUK III Ben vefachrikkeiyke sitnatie Een oogenblik zei Sir Morecambe niets te ontsteld door de krasse beschuldiging die tegen hem uitgesproken was Hij wist dat Raggett een geraffineerde schelm was maai hy wilde toch niet direct toegeven aan zyn c komend vermoeden dat dat heerschap zijn afgrijselyke besehuldiging tou volhouden Haar vermoord herhaalde hij terwijl hij naar het doode lichaam van zijn vrouw keek en toen naar het triomfantelijke gezicht van den schurk voor hem Je weet heel goed dat ik dat niet gedaan heb en sis je werkelijk iip den loer gelegen hebt dan moet je ook gezien hebben dat zy hetzelf heeft gedaan Bill Raggett deed alsof by geweldig verbaasd was toen hij dat hoorde Zichzell gedood Durf jij te zeggen dat ze zichzelf gedood heeft Waarom zou ze dat doen vertel me dat eens zij die voor haar rechten opkwam als Lady Crake Het wss het beste oogenblik uit haar leven Zichzelf gedood Nu nog mooltirl En Banett keek deu cdalmao tartend Naar het Engelsch van FLORENCE WARDEN Nadruk verboden Kom zus buiten is het veiliger We teo het wel met hem klaarspelen Daarop ttwdo hij haar voor zich uit en keerde oh boosaardig om En waar wil je ons ontmoeten meneer ie baronet of hoe je je anders noemt WMr we de zaken rustig kunnen bespreken e gaan toch met weg voor we een woordje Wet elkaar gewisseld hebben Waar logeer jep Z V ® ïtoode Leeuw in Blackton die gelegenheid wel zien te inaen en vanavond zal ik met je zuster J JP fiken maar niet met jou begrijp at goed Ik heb met jou niets te maken 7k ® k onmiddellijk reoht fflikeert Probeer haar in de conditie w üouden dai ze begrijpen kan wat ik te y miien heb voegde hy er aan toe terwijl kwri voordeur wees en zich om Wordt veivolftf Hij voelde zich niet in staat om zijn moe lilL ® v ia andere ïami iweden te ontmoeten maar ging rechtdoor