Goudsche Courant, maandag 3 juni 1929

i2 or 12 07 69JI6 9 36 78 7S 84 67H S4J 8 47 91 mM 34 96 34 J7 M 30 6 82 66 52 M 57H 66 32 e6J6 2 48 2 49 Niet offldMl Z1M 7J8 KM 34 8S 13 S8 ISJS schejd weder door de firma fiot in dienst worden teruggen omen Ot begrafenis van het lachtoffer ¥ an den moord in de Fober van Riemsdykstraat in den Haag De 16jarige zoon v ui Aen vermoorde door de jwlitie op de begraafplaats naar de wapens gefouilleerd De tfjaurdebeBtelJmg van liet hU o t overschot van vrouw B dia Do c jgavond door haar man lu haar woning ni do Faber van Riemsdijkslraat met cv verschoten werd gedood hee t volg n de lelegradf tt t versclilUtiude pijulijhe denten aaiUeidmg gegeven Nadat de gerechtelijke pcliouwing van het lijk van de verslagene m het gemtjentölijk ziekenhuis aan den Zuidwal had plaats gehad was er geen bezwaar meer te jen de begrafenis Deze had plaats Zondagniorgeu op de Isi üëlietische begraafplaats welke te Waasenaar aan den Leidschen straatweg gelogen is Da lijkauto werd gevolgd door zes auto s uitsluitend met familieleden van het slachtoffer daar men ten gevolge van de zeer gespannen verhoudingen met de familieleden vau den man deze met bij de begrafenis wensfchte toe te laten Op de begraafplaats te Wassenaar iiadden velen ziuh opgesteld waaronder mareühaussecB en gemeentepolitie van Waseenaar benevens reeherclieurs Onderweg werd eensklaps de ifr jarige zoon die wewnend achter de lijkbaar vun zijn moeder liep door twee rechercheurs vastgegrepen en onder groote ontateitenis der oiustanders uit den stoet verwijderd en een tien meter ter zijde genomen waar luj ten aanzien van iedereen werd gefouilleerd Er was n l de pohtie tijdens de begrafenis toegefluisterd dat de jongen wapens iti zijn bezit zou hebben hetgeen ten eenenuiale fantasie Week te zijn Daarna mocht hij zicli weer hij de stoet voegen hetgeen hij hevig snikkend deed Een broeder van de vrouw voerde aan de groeve het woord waarop de 16 jarige zoon nep Hier mag met gesproken Voiden Enkele lechercheuis verwijderden den jongen en wilden hem niet meer bij de begrafenis toelaten maar op het protest vau één der israelitifeche voorgangers die J dal de ouddte yoou er bij moest zijn m cH hij zich weer tussohen de ai dere voegen De heer B vei volgde daaiop en hei üLuf de er aan hoe zijn zuster een geweidadigen dood was gestorven maar dat geeji gevoer lens van wraak de harten vervulden Wel van bitterheid j ens den moordenaar en zijn eveutuetlé medeplichtigen aldus spr Als dè gestelde machten de gezagsorganen hun taak hadden gekend en de gevraagde bescherming hadden verleend zou spr zuster nog m lüven zyn geeest Maar de gozagsorganen waren volgens spr 4oof gebleven voor ds klachten Gelukkig dat zijn oude moeder dit rdet heeft mogen beleven want stellig zou zij het niet hebben overleefd Een gelofte zoo riep hij mt doen we je Rachel dat jij een aansporing voor ons bent om te atrijdea voor de rechten van de geknechte geduwde vrouw Wij verzekeren je dat we zullen vechten om je kinderen die nu m handen zijn gesteld van je bitterste vijanden die nu de resultaten zien van hun handelingen Nog zijn je vijanden niet tevreden Ze zijn reeds begonnen je nagedachtenis te beemeuren Nadat nog enkele göbedspleehtigheden waren verricht reden de auto s weder vooi De zoon moest alleen in den eeisten auto plaats nemen daar de andere familie weigerde met hem mee te rijden MARKTBERICHTEN BetterdanBcbc Veem rkl Maandag 3 Juni Aanvoer 614 vetta runderen 303 vette en graskalveren 815 varkens 116 schapen en lammeren Pryzen Koelen Ie kw ƒ 0 51 0 63 28 kw i 0 46 0 48 3e kW ƒ 0 84 0 89 Oaaen Ie kW ƒ 0 50 0 61 2e kw ƒ 0 46 0 47 8e kw ƒ 0 42 Kalveren Ie kw ƒ 0 77 i 0 8 2e kw ƒ 0i62MI 0 70 8e kw ƒ 0 50 0 56 Schapen 30 36 Lammeren 18 22 Varkens Ie kw ƒ 0 48 2e kw ƒ 0 42 3e kW ƒ 0 41 SUeren 1 kw ƒ 0 44 0 46 2e kw ƒ 0 41 0 42 3e kw ƒ 0 3ö 0 89 Handel in koeten en ossen lanfiaam vrijwel oude prezen vette kalveren zeer ttroeve handel prijzen zelfde hoogte schapen en kmmeren iets williger luindet prezen van vorige week varkens tameiyke handel prijzen ongeveer van vorige week 8tieren wÜllge handel zelfde prijzen Aardappeimarht RettenUm a Juni Brielsche eigenheimers fabriek ƒ 6 7 Briel he eigenheimers gewoon ƒ 9 lO Offï Zeeuwsche eigenh fabriek ƒ 0 60 0 70 Zeeuwsche bonten ƒ 2 80 8 Z0 Bravü s ƒ 1 2 Koodater ƒ 1 1 70 Bevelander fabriek ƒ 0 60 0 70 Molth ƒ l Oft J 08 KAasmarkt Oudewatw 8 Juni 01929 Aanvoer 146 partyen 670 stuka wejende 82860 KJQ sPriJzen Ie soort met r m 42 45 2e soOrt met r m 88 41 aomder r m 85 8 Handel matig handelaren en by het secretariaat Kïcvttparkweg 142 Haariem De inschriivin sluit 15 Juni a s Ook zullen op die data worden afgenomen de Leeraars Examens in Handelicorrespondentie en Stenografie zoomede de examens Fabrieks Boekhouden Kekenkg CourantBoekhouden en Voorbe reikend PraktykExamen in Talen en Boekhouden Uitvoering Inv liditeitswet Betreffende den Raad van Arbeid ieUtrecht met inbegrip van den voormaligcnRaad van Arbeid te Gouda deelt men om het volgende mede Tot op 1 Mei 1929 werden toegeke 1364 inval iditeitsrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 211261 67 3991 ouderdonurenten tot een totaal jaarbedrag un ƒ 595682 694 weduwenienten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 121004 83 603 we zenrenten tot een totaal jaarbedrag vm ƒ 108027 42 Geneeskundige behandeling en of verpleging werd verleend in 1791 gevallen observatie had plaats in 39 gevallen Betreffende alle Raden van Arbeid tezamen Tot op 1 Mei 1929 werden topgekend 23637 invatidi1 eitsrenten tot een totaa jaarbedrag van ƒ 3736622194 72052 ouderdomsrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 10745958 08 12500 weduwenrenten tot een totaat jaarbedrag van ƒ 2178630 16 llOlSweezenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 1968284 41 Geneeskundige behandeling en of verpleging werd verieend in 29108 gevallen observatie had plaats in 1211 gevallen Finsch bezoek aan Nederland Met den trein van 6 31 is Zaterdagavond uit Berlijn te Oldenzaal aangekomen het Fmsche Volkenbondsgezelschap dat tien dagen de gast zal zyn van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede en ook Gouda zal bezoeken Ter begroeting waren aanwezig de heeren H Ch G J van der Mandere algemeen secretaris van de Vereeniging ¥ oor Volkenbond en Vrede en mr A F H van Troostenburg de Bruyn verbonden aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken in hun kwaliteit resp van voorzitter en secretaris van de speciale commissie van ontvangst der Finsche Volkenbondsgasten De voorzitter van de commissie van o itvangst sprak een enkel woord van welkom tot de vreemde gasten Hy legde er den nadruk op dat het door de Nederiandsche Vereeniging op hoogen prijs wordt gesteld dat een delegatie van een samenstelling als de tegenwoordige zich bereid heeft verklaard om gedurende tien dagen naar Nederland te komen teneinde daar te prooagoeren voor de denkbeelden van den Volkenbond en de eventueele samenwerking van de kleinere staten in den Volkenbond Namens de Twentsche gastheeren sprak de heer Robertson daarna werd in de gereedstaande auto s plaats genomen en ving de tocht door Twente aan Zondagmorgen vertrokken de gasten naar t whem Zotphen en Apeldoorn naar Amhem Zy werden daar ontvangen door het Gemeentebestuur Vandaag is een groote autotocht gemaakt naar de omstreken van Arnhem vanavond vertrekken de gasten naar Amsterdam waar zij zullen bijwonen een openbare vergadering die gehouden wordt in de aula an de Universiteit Morgen bezoekt het gezelschap den Haag enLeiden Woensdag zooals bekend Gouda Woensdagmiddag zullen de Finsche gasten door den Minister van Buitenlandsche Zaken worden ontvangen Op het programma staan verder nog bezoeken aan Zeeland Noord Holland en Friesland Van Leeuwarden uit wordt de terugreis ondernomen Een truurlg onjieval Hedenmiddag omstreeks half twee begal de fhauffeur van Leeuwen ziclif vergezeld van zn B jarig zoontje naar zn werk bij den heer Donker in de Giiaaf Florisweg Terwijl de vader de kippen voer gaf plukte de jongen in de nabijheid in het gras wfl bloemen Eenige oogenblikken later was het jongfr tje spoorloos verdwenen De vader zeer ontr daan waarschuwde de politie die direct begon met dreggen in de sloot nabij het gras Later op den middag is het lijk van het jongetje opgehaald Ledenvergadering Soc Vredebest De 8oc Vredebest houdt een ledenvergadering op Dondördag 13 Juni a s te 8i u De agenda vermeldt o m jaarverslag rekening en verantwoording van den penningmeester verkiezing van twee bestuursleden De aftredende heeren W v d Straaten cy C G Spit zijn herkiesbaar Agenda 8 Juni Gemeentelijke Sportterrem n Schoolisportdag 13 Juni 8i u Societeitsgebonw Kattensingel Ledenvergadering Soc Vredebest SPOUT flN WKDSTRUDm KORFBAL België Holland 1 6 De Wedstrijd België r JHolland te Antwet pen Zondag gespeöld is geëindigd met e i 6 1 overwinning voor Holland LAWNTENNIS Orpa I Be Quick I 2 5 Heeren Enkelspet A Spaens Schen de n 6 3 6 1 J Salters G Sibbes 1 6 Dames Enkelspel Mej Nv Nap Mej R V Houweningen O 6 O 6 DameBDubbelspel Mej W Nap en V J D Kelkamp Mej R v Houweningen enMej L de Jong 4 6 3 6 HeerenrDubbelBpel Spaens en A DekkerP V Schenderen en G Sibbes 2 6 6 7 Gemengd Dubbelspel Mej W Nap en Spaens Mej L de Jong en P v Schenderen 4 6 7 5 6 S Mej D Kleykamp en J Salter Mej BV Houweningen ea G Sibbes Z € vervolgens de terreinen aan den burgemeester over Burgemeester Gaarlandt aan het woord Burgemeester Gaarlandt zeide dat het menachelyke werk aan de terreinen te verrichten achter den nig is de natuur moet nu nog wat doen In t bijtonder richtte spr zich tot de drie categorieën met wie men straks te mak n heeft n i de spelers de besturen en het publiek De eersten raadde spr aan lich steeds faire sporVmen te toonen de besturen laifgen een omgevmg waarvan zy nooit hebben gtdroomd en huti vroeg spr ook do athletiek een goede kans te geven en ook aan de vrouweiyke jeugd Het publiek wenschta spr tfcn laatste geluk met de tribune welke door eigen inspanning der clu4 Is tot stand gekomc n Het heeft nu een dak boven het hoofd ewi restaurant in de buurt c at er goed uitziet Moge het steeds faire sport te genieten kri g n Aan den wethouder van Staal bracht spr dank voor alles wat hy voor het brengen der terreinen heeft gedaan en spr droeg ten slotte onder warma aanbeveling de exploitatie der terreinen o er aan den wethouder van Ondei wIjs den heer Sanders omdat het college gemeend heeft dat onderwys en lichameiyke oefening hand aan hand gaan Wethouder Sander aanvaardt hel twreln Wethouder Sanders die hierna het woord voerde kon zich moeilijk verstaanbaar maken Hij vroeg aller medewerking ohi beide clubs voorloopig in de gelegenheid te stollen te kimnen oefenen terwifl hij overtuigd was dat het kiezen van den guldon middenweg om een goede regeling te scheppen altijd niet gemakkelijk is Met lof uit te spreken over de terreinen en de clubs successen toewensoheild beBloot spreker LAATSTE BËRiCUTEN DRAAULUOZK DlËNbT De mouruxaah van Gieacn Nieuwkerk Het pieidoDJi van Mr Koobol voor den Iftvugen Kaad l i h H AG ó juni JJetreÜeudy Uu inooiüzaaü te Giossen hiauwkerk v aa ifviBietittiaüdelütg heden voor ijgu Huog i Uattu dwnde hee mi Koobiö loU ten biiliutivi vau du bekende Teuuisrai en Kiün dtT Na erop gewewu te hebbeu üfft er teu nadeisle vau de bolde veioordeelden voor J Aug 19ÏÖ hel tijdstip van den moord op dèu baauwachter U N mets bekend was betoogde pi dat nu dö Kroou s volledig hebhüu toegegeven den hamer uiel te kennen en dut hun geheole vei klaring gefantaseerd was en onmogelijk la om te twijfelen aati öe betiüuwbaarheid van deze laatste verklaring Uaarbij staat dan t veni vast dat Mijnster e ti H zicb oiQ het maar zacht te zeggen hebben vergist In verband met een en sftider bracht pi vervolgeus de rol van den rykstechercheur de Jung ter sprake Nadrukkelijk wees mr H op de betrouwbaarheid vau de Kroon s verder bracht hij img ter aprake de verklaringen van vrouw ÜouwiueeBter omtrent du thuiskomst van hmikostgangei Klundei en de vorklaringun van de getuigen van Uouwelüige Klein en Mijutjes PI deed uitkomen dat de verklaringen vau de drie getuigen oen z g echakelbewtj vormen maar deze getuigen zijo mm betr wboar Aan de verklaringen van mej Bouwuieeftter moet alle waarde wOKlta uulzo d Ten slotte vroeg pi de zaak vmi Teuuissen en Klunder te verwyzeu naai een ander hut en thans reed beide veroordeelden te ontalaan uit hun gevangenschap De ProcureurGennmal reqmreert Vetwyzing naar etn gerechtshol en gevangenhoydiDg der vereoi deelden Vervolgens nam de ProcBreur Genera Mr Tak breedvoeilg requisdtolr Aannemende dat wanneer hy de veriuaringen van Mej l roon en haar man leest hy ervan overtuigd is dat in dezen stand van hei gedingabsotuut onwiiarheid door hen wa gesproken De Prociu ur Generaal echter oordeelde dat ten slotte de feitedyJM rechter hier moet besUwen Van ewi mvryheidsteHing kan in elk gewil btpiie eindbeslissing geen aprake yn daar deze personen gevaariyk zyn voor de Muatschappy Spr requireerde tot verwyztog i een gerechtshof dat van deze zaak neg geen kennis heerft gegownen met bevel tot gevangenhouding van de veroordeelden De adv vun de veroordeelden Mr Boobol Kchtte het revisie verzoek ntder toe uitvoerig betoogende óp onbetrouwbaarheid van de verklaring die tot het bewye hcMien medegeweikt Spr dron aan op invrijheidstelling der veroordeelden den Hoogen Raad pewoonlyk met zip hebben en houden borg Btawide dat de veroordeeldwi onschuidig S en niet zullen ontvlucbten De uitspraak wenï bepaald behoudens verordening op 24 Juid a a RADIO TELEGRAFISCH WEERBEMCHl J Juni 1989 VerwachtingMeest matige tydeiyfce afnemende wi teiyke tot zuidwesteiyke wind zwaar b wolkt tot betït kken Met tydeiyke opk r ring waarechyniyk enige regen weiiOg erandering m temfpemtuur Achtereenvolgens hebben de voorzitters van GoudaG S V en D O N K hun erkentelijkheid uitgesproken by di totstandkoming hunner terreinen G S V hoopte dat zoo spoedig mogelyk ook haar terrein bespeelbaar zal zyn en dankte Gouda voor de medewerking een tydelyk oefengel genheid af te staan De heer Verstoep heeft verder nameffe Gouda B en W en den Raad en in t byzonder wethouder van Staal voor dezen heugelyken middag dank gebracht Den heer H Zanen die op ondubbelzinnige wyze zyn medewerking heeft betoond het timmerbedryf Middelkoop da heeren Amesz de Rek Ooms en van Willigen de onder aannemers die dus gezameniyk de tribune en de andere gebouwen hebben daargesteid alsmede dan directeur van Gemeentewerken en de muziekvereeniging Wtlhelmina die hare medewerking op dezen maddag verleende werden allen in de htilde betrokken Burgemeester Gaarlandt heeft Idema het rood wit groene lint de Gouda kleuren dat de toegang afsloot ten teeken van de ope ning doorgeknipt en feliciteerde den heer Verstoep met de ingebruikneming Spelers jong en oud van de vereenigingen Gouda G S V en D O N K voorafgegaan door de onderscheidene clubbestuurders en het clubvaandel maakten een rondgang over het veld en defileerden voor de tribune Op de tribune werd den genoodigden thee en siroopwafels aangeboden terwyl o a aan mevr Gaartandt mevr Zanen mevr Leavy en de dames van Staal bloemen werden aangeboden De eerste Wedstryd Toen het veld ontruimd was betrad onder groot gejuich tusschen twee Goudaelf tallen door het Gouda elftal het veld evenlater gevolgd door de spelers van A D O Alvorens de vredetryd Gouda A D O aanving bood eerst de Haagsche aanvoerder W Tap den heer Verstoep bloemenaan daama gevolgd door de voetbalvereeniging G S V en Gymnastiekvereeniging Krachtsport De heer Van Staal bracht Voor de eerste maal den bal aan het roUen en toen begon het spel In de eerste vyf minntRn was Gouda zeer gevaarlijk voor het Haagsche doel doch van Maren en Schouten misten een paar zeer mooie kansen Toen werkte het met eenige invallers speleno A D O zich los en kwam het beheerschen van het spel duidelijk tot uiting Het open spel steeds door den internationalen mldvoor toegepast bracht schitterende aanvallen tot stand Gemakkelyk werd de bal naar elkaar toegespeeld soms achterwaarts soms zUwaarts of het driehoeksystewn toegepast maar de bal kwam waar men hem hebben wilde De rood witten werkten enthousiast maar hadden het leder niet geheel in hun macht bovendien was bet korte spel van het binnentrio zeer onprodnctjef Niettemin gelooven we dat Gouda zeer veel van hun prettige tegenstandere berft geleerd en met voldoening op het kiezen van de ploerf tenlg kan zien De Hagenaars wonnen de ontmoetm wnet 6 2 De gebr Tap namen de meeate doelpanten op hun rekening waarby het publiek mooie BUaltjea van voetbal kon bewonderen H Spee zorgde voor de Goudsche doelpanten KADIO NIËUWS Programma voor heden Hilversum 6 01 Vooravondconcert 7 15 Lezing Henman Butters Ö ül Boekanhatfuurtje H 30 Radiotoonee NeJly Ol ÖO 11 30 Gramofoonplat i Huizen 6 30 Lit iezmg 7 Spre tbeurt 7 3Ü Gramofoonpiaten 8 Uitzendavond 450e STAATSLOXËBU Se klasse Trekkhig van Maandag 3 Juni Hoofdprijzen ƒ lüOO i 1984 2913 10 31 18702 19405 ƒ 400 9846 10 a6 13462 19843 ƒ 200 18Ö9 3576 6767 11397 14608 16530 ƒ 100 2660 318 7i 6 115i 7 1 990 13876 15096 17367 ItibÖl 20 J41 20187 20693 Prüzen van 70 7 42 187 313 416 428 7 6 979 992 50ü2 1049 1065 1126 1130 1366 1387 1409 1506 1540 f558 1569 1563 15 1 IbOl 1906 1973 07 2286 2434 2437 2626 2 01 2856 2S8 2893 3146i 3155 3179 3221 3241 34y5 3504 363 3657 3779 3922 3986 3994 4t 06 4057 4110 4123 4210 4324 4t 94 4632 4679 4680 4754 4824 483 4871 4ti90 4952 49t9 5040 5100 5110 5184 5191 5259 5301 5393 5555 o56l 6603 5786 5813 5659 5865 5893 5982 89y 1 223 6310 6327 6367 6464 6512 6525 6547 6638 6679 § 791 6983 6996 6997 7073 7168 7385 7508 7537 7571 75S0 7632 7644 7681 76H8 7713 T721 7837 7923 7933 7943 7980 3091 8147 8218 8329 fa520 8535 8946 8986 9095 i 224 9562 t 562 9611 96i O 9704 9708 9822 9832 9952 10069 1 K 74 101O9 1ÜI63 10226 10372 10427 10453 10493 10761 10963 11010 11050 11059 11098 11186 11206 11213 iLil7 11633 111681 U752 11771 11794 11 67 12012 12057 12310 12406 12o05 12645 12t74 12951 12958 13045 13048 13093 13124 13150 13241 13281 13308 13441 13497 13713 13821 13875 13959 13964 14134 14251 14430 14444 14488 14555 14692 14756 14831 14Ü40 14 87 14977 14999 15005 15250 1537 6 15398 15402 16419 15642 1Ö723 15795 1Ö819 15920 15951 16000 16114 16137 16154 16170 16505 16562 16H58 16976 17081 17105 17256 17407 17426 17446 17446 17657 17690 17807 17320 17865 17868 17975 18016 18137 1821 18244 18540 18678 18722 18809 1S822 18868 18874 19089 19092 19097 19141 19163 19202 193S9 19372 19409 19438 19492 19497 19504 19934 20098 167 20170 20236 20S41 20379 20684 20584 20896 20948 0994 Beurs van Amsterdam DRAADLOOZB DIKNST 30 Mei S Juni Offideel Londen Berlyn Parys Brussel Zwitserland Weenen Kopenhagen Stockholm Oslo NewYork P raag Madrid Milaan Prolongatie b 3 N W S 78H De niewwe inrichting die Gouda thans ryk is sal veel ook tot den innerlyken bloei dev organisaüe bydragen en moge daarvan het gevolg 3 n dat de voetballers den naam van hun vereeniging in de hoogste afdeeling van het voetbaldorado zullen brengen Het ffedold der andere vereenigingen wordt nog op de proef gesteld hunne vtrwachtingen yn h og geipwinen land groote offers gebracht Zfin zenuwgestel heeft by dit voortdurend oorlogvoeren veel geleden Door zyn temperament ld bij zeer kort aangebonden waarby dan nog komt zijn geschokt zenuwgestel Het Zuid Slavische parlement was een kruitvat een vonk erin was voldoende om een catastrofe te veroorzaJten Deze vonk was de jwrsoonl jke beieediging van fiasjitsj door den Pemar Volgens Montenegryndche op Htti g moet de beleedigde zich wreken t aar andera niemand in zyn land hem weder zou hebben aangekeken De daad heeft Kasjitaj aldus de verdediger verricht in een toestand van groote woede en opwinding instinctief had hjj zooals zyn geheele opvoeding hem dat geleerd had naar zyn revolver gegrepen en by zyn meutaUteit had hy natuurlyk gedacht dat Pemar en diens vrienden aich zouden verdedigen en hem zouden aanv en Hjj was in een toestand geweest waarin liy niet verantwoorde yk was De verdediger v roeg ten slotte vryspraak De Kamerverkiezingeiu Het hoofdstembureau in den kieskring Lt iden heeft ue in dien kring ingediende tandidatenlijBten geldig verklaard Op de iyeten Lingbeek Heerv Geref Staatsparty en ter Hall Federatief Verband zyn resp d e Hamen van ds Ekering en dr W Koster geschrapt wegens het ontbreken van de vereiachte bewüliging verkiaring Qeiep Ktaten van Zuid Holland hebben het beroep van S de Vriea te s Gravenhage tegen de bestiluing d d 25 Mei 192iJ van hft hoofdstembureau voor de Tweede Kamerverkiezing in den kieskring s Gravenhage voor zooveel betrekking hebbende op de geldigheid van de lyst mr P M Arts te iUburg afgewezen Zij hebben daarby o ni overwogen dat requestrant met aannemelyk heeft gemaakt dat de candidatenl at op onwettige wyze zou zyn amengesleld en dat overigens de kieswet geen voorschriften inhoudt betreffende de volgorde waarin de onderteekening der candidatenlysten eenerzyds en de vermelding van ue namen der candidaten op die lijsten anUtrzüds moet geschieden zoodut er geen aanleiding bestaat om in een onderzoek hieromtrent te treden Nederland en de Volkenbond De vreedzame regeling vau internationa e ifeschilten Ëen wetsoniwcrp ingediend ingediend is ten wetsontwerp iot goedkeiirmg van de toütredin j tot üe hooldt tukken 1 II en IV van de duur de neaendw Volkenbondoveigadering op 16 Sept ll i 8 vastgestelde Algemeeue Akte nup ns vteedzame regeling van internationale gebchillen lil tegenstelling tot andere onder de auspiciën van den Volkenbond opgestelde vtrdragenv is er by dit ontwerp geen sprake van onderteekening n bekiacliMging niaftr uitsluitend van toetreding Krachtens artt 43 en 44 zuUera alle kde vun den bond a mede bepaalde niet leden kuimen toetreden en indien twee staten ilen zyn toegetreden zal de Akke in werkuig treden Tot du sver heeft voor zoover bekend nog geen enkele Staat den secteuir sgeneraal van den Volkenijond kennis gegeven van zyn tuetreding Be Akte bestaat uit vier hoofdstukken Het eerste behandelt de vensoeningsprocedure het tweede de rechterlijke en scheidS rechterlijke regeling voor rechtfagenchjUen het derde de scheidsrechterlyke regeling voor beJangengeiïChilten waarbij de veizoening niet tot resultaat heeft geleid terwyl in het vierde hoofdstukq eenige algemecne bepalingen zyn bijeengebracht Elk van deze hoofdstukken behandelt een vrijwel af gescheiden materie Huisarbeidawet De voorzitter van den Hoogen Kaad van Arbeid heeft benoemd tot voorzitter en leden van de commissie welke aan den Kaad praeadvies zal uitbrengen omtrent het voorontwerp van een huisarbeidswet tot lid en oor itter prof ir I P de Vooys leden prof dr H W C Bordewyk mr A M Engels adviseerand lid Th de Groot R K Werkl Verb T van der Heeg N V V A van der Heyden C N V W van der Hoeven N V V mej mr C Frida Katj mej dr E Klcerekooper Adviseerenifclid J E Korsel N A S A Merkx R K Midd b mr A N Molenaar Verb v Ned Werkg mr J J M Noback mr ïf J M van Spaendonck R K Werkg Vet dr J van den Tempel W Wessel Bzti Kon Ned Midd b mr J Westhoff en C J Ph Zaalberg Prof Eerdmans Prof B D Eerdmans hoogleeraar te Leiden die zooals wij eerder hebben gemeld in het Diacones ienhuis in Leiden een oogoperatie heeft ondergaan heeft deze inrichting kunnen verlaten Neder Handelshoogeschool Tot buitengewoon hoogleeraar in da koloniale stolitiek aan de Ned Handels Hoogeschool is benoemd de heer prof D G Stibbe zulks in de plaats van den heer prof dr E Moresco aan wien op zyn verzoek eervol ontslag als zoodanig is verleend Tot lector in de rekenwetenschap aan de Ned Handels Hoogeschool ia benoemd de heer C A Blazer te Busaum i i mengde berichten Het conflict in de houtindustrie De staking bÜ de firma P Rot Czn opgeheven Met overgroote meerderheid van stemmen lieeft het personeel van de N V Houthandel v h P Rot Czn te Westzaan in de giateriiiorgen gehouden vergadel ing besloten het werk weder te hervatten Het door Elbuigers geloste hout dat dtwr de stakingsleiding besmet was verklaard zal eveiiefcns door hen m de loodsen worden opgeslagen Alle arbeiders zullen zoi der onder STADSNIEUWS GOUDA 3 Juni litöö Openlucht Byeenkomst in den Tuin van Ons Genoegen Mevr W naendta Jtrancken en Mr de Witt WUnen aan het woord De Liberale Staatspartij De Vryheidsband had I terdag een openlucht by eenkomst georganiseerd m den tuin der bocieteit Ons Gejioegen waarin Mevrouw Wynaendts Francken Dyserinck candidate voor de Tweede ICamer en Mr H P C M dK Witt Wijnen lid van den Gemeenteraaa het woord hebben gevoerd Voor een zeer belangstellend pub itk heeft Mevrouw Wijnaendts Francken na een inleidend woord van den voorzitter der afdoeling den heer A Goedewaagtn gesproken over de noodzakelykheid van ei sterking van don band tusschen kiezer tn afgevaardigde cm vervolgens aan enkele andere programpunten n l geen politiek in de aethpr en de stryd voor internationale ontwapening beschouwingen ie wyden Spr betoogde op verschillende graftden de noodzakelykheid van versterking van den band tusschen kiezer en afgevaardigde Zij wees doatity op de nieuwe stelsels welke er toe moeten lelden dat ook de vrouw in tegenstelling zooali thans hier ta lande by de partyen geschiedt op no 1 op de Hjat van candidaten wordt geplaats De Lib Staatsparty heeft in een enkel geval dit reeds aanvaard door een vromv by een Statenverkiezing bovenaan de Dat stelsel zal leiden tot grooter waardee ring van de vrouw als medewerkster op het politieke en staatkundige terrein en in het maatschappelijk leven Spr verdedigde de neutraliteit in den aether tegenover het streven van thans waardoor die radio als ptfUtiek instrument wordt benut om den aether te vergiftigen Spr doiirde hierbij in t byzonder op de leugentaal door den ioc democraat van Zadelhoif kort geleden in den aether verspreid Zy wees op Zwoden als een uitnemend voorbeeld voor Nederland Tegenover de proipaganda voor de nationale ontwapening die thans door de S D A P en de rijzihnig democraten wordt gevoerd stelde apr het feit dat in verschillende landen waar de socialibten het roer in handen hebben men van nationale ontwapening met weten wil maar alleen van internationale ontwaj ening door den Volkenbond De uit praken van Schaper Vliegen Mo Fimmen Prof Bonger Prof v Kmbden e a voerde spr aan om aan te toonen dat deze vooraanataande personen zich meer dan eens hebben uitgelaten dat de nationale ontwapening van Nederiaiid in werkelijkheid niet kan bestaan wanneer de andere landen niet eveneens de wapens neerlegigen Pruf Bonger 8 d heelt het zoo juist uitgedrtet dat wie i eriel yk heidszin heeft weet dat we nog niet aan hét eind vaji den oorlog zijn Waar in de Sovjet Uunie de strijd wordt voorbereid op allerlei wijzen daar is het zaak deze werkelijkheid niet te miskennen müar waakzaam te zyn Het Nederlandische volk dat dten vrede wil en geen oorlog behoort aan te kweekeni fwardeering van de verschillende volken jegens eikander op alle wyzen die deze kunnen bevorderen vooral door samenwerking in en döor drai Volkenbond Na een korte pauze hield Mr de Witt Wynen evi rede die zich aansloot bij de gedachte voor internationale ontwapening zpoJls die door Mievr Wynaendts Francken was ontwikkeld Vervolgens besjirak Mr de Wltt Wynen de positie der liberale vcrte nwoordiging in den Goudechen Kaad Spr hermnenie aan het sympathieke woord van Burgemeester Gaarlandt m de jongste raadszitting aan Mevrouw Riesz gewyd en verblydde zich er over dat de Goudsche Raad daarmede zyn int tenuning had betuigd Met het voorbeeld van Mevr Riesz voor oog n wekte spr in t byaonder de liberale vrouwen van Gouda op de taak van Mevrouw Kitisz te verlichten door in haar geest mede te werken tot erflbreidang van de liberale gedachte die haar in staat stelt haar moeilyke taak met zoo groote opoffering te vervullen De taak der beide liberalen m den Kaad is een zeer moeilyke Versterking van huii aantal is dringeind noodig om meer dan tot nu toe invloed te kunnen oefentm op den gang van zaken in de gemeente huishouding Die invloed is thans wel merkbaar doch veel te gering tegenover het overwegend rood roomache bewmd waarm e k rtm zoek is In een uitvoeiig betoog besprak spr de aanvaarding van de gemeenteiijke spaarbank en ophaal en stoitingsdienst welke hier absoluut oveiibodig is Waar in andere gi ineenten de kosten van zuik een dienst ƒ 10 000 bedragest Zaandam den dienst zelfs he t opgeheven daar komt men hier itiet cijfers v ex rïoitatie die met den naam van begrooting worden betiteld die kant noch wal rak i Nu deze dienst door de gemeehte wordt geëxploiteerd zal de overheidsinmenging zich evengoed op ander terrein kunnen begeven Straks krygen wy wellicht een gemeentelijke wasscherü eij andere gemeentebedryvenl De grondpolitiek de woninglbouw de belastingp itiek liet spr vervolgens de revue passeerei En ook aan de critiek die door wethouder van Staal geoefend was op de publicatie in de GoudsciLe Courant over de metveatiging hier van een nieuwe industrie wijdde spr een eaiitel woord Spr noemde die publioatie volkomen juist en het ware verstandiger geweest een zoo felle critiek doaroip 9iMp achterwege te laten Ten fdotte Mttoi a nog zyn standpunt uite over lu d jongste raadszitting behandelde in ructie voor het onderwij zend personeel 1 MJet een krachtige opwekking om straks op 3 Juli by de stenrf U3 voor de Tweede Kamer te toonen dat al is het aantal vertegenwoordigers in den R ad klein het aantal liberalen in Gouda nog zeer beduidend ds besloot spr nyn met gloed uitgesproken rede De openlucht byeenkomat werd hierna door den heer Goedewaagen met eea woord van dank aan de spreken en het publiek en goede wenschen voor Mevr Eiew spoedig herstel geslotai De Telefunkcn luidspreker auto Hedenmorgen arriveerde op de Markt een groote auto van Telefunken de bekende Duitsche fabriek van radio toeste len Lampen en luidsprdters Blijkbaar met de btdoeling reclame te maken voor de Telefunken fabricaten werd de muziek van een gramofoonplaat kolossaal versterkt door middel van een op het dak van de auto gep aatste luidspreker straten ver hoorbaar gemaakt ICr was ook een omroeper die ter inleiding iets zei waarschijnlijk door de groote versterking was dit echter niet goed verstaanbaar De weergave van muziek was goed In de auto bevindt zich oen radio versterker van zeer groote capaciteit er is ook een ontvangtoestel zoodat behalve gra mofoonplaten ook de radio programma s kunnen worden weergegeven Wanneer men radio muziek wenschUte ontvangen wordt een 10 k 12 M hoo antenne opgericht De inrichting van de ver sterkingsin richting bestaat uit de eigenlyke versterker en een opwekkingstoestel De versterkers zijn allen weerstandsverstericera De geheele inrichting bestaat uit ü trappen Ue stroom voor de voorversterking wordt door ibatteryen geleverd de spanning ie noodig is bedraagt 300 volt Voor de volgende vier trappen gebruikt men een hoo spannig van 1500 volt als anodespannig die door machines geieverd wordt De stroomopwekking geschiedt door 3 dynamo s die op zy in den wagen zijn aangebracht FaiUissement uitgesproken De Rechtbank te Rotterdam heeft uitgesproken het faillissement van J Sanders yzerhandelaar Vlamingstraat alhier Rechtercommissaris IS Mr B F Verveen curator Mr S H Smit Postkantoor te Gouda Lyst van onbestelbare brieven en britfkaarten van welke de afzenders onbekend zyn Terugontvangen in de 2e helft dei maand Mei 1929 Brieven binnenland Amsel Amsterdam Blaag Groningen Briefkaarten blnneluiid J van Dantzig iBaye Rotterdam Polder den Bosch R van Wijk Delft i briefkaaxten zonder adres itoei en Zeitvereeniging Gouda De openingBwedatryd met scherpe vaartuigen Gisteren hield de Roei en Zpilvereeniging Gouda op de plas s Cmvenbrock haar openingswedstrijd met scherpe vaartuigen Als hoofdprijs de wLstelbeker t Programima was aantrekkelyk genoeg de zeilers zouden elkaar bekamj en in 4 groepeh van 3 waarna de 4 winnaars zouden uitmaken wie voor een jaar houder van den beker zou zijn bet publiek kon due genieten van tair jke starts wat altyd een aardig geeicht is Echter de omstandigflieden liepen niet mee Op het laatste oogenbllk bl en enkele deelnemers verhinderd te z jn de zon bleef w g en stuurde veel wind met vlagen en regen terwijl tot overmaat van ramp enkele booten avery kregen zoodat besloten werd de beker ditmaal niet uit te reiken maar te bewaren tot de najaarsiwedstrijd Dit waterfestljn deed dus letterlijk en figuurlijk zijn naam eer aan VolksKuarkeuken In de Volkfigaarkevken werden in de inaand Mei in de zaal verkocht 2198 porties afgehaald werden er 480 tezamen 2678 porties Scheepvaart door de Mallegatsluis Gedurende de maand Mei kwanien door de Mallegatsluis 3926 stoomscheppen inhoudende 280 507 M3 en 1030 andere schepen inhoudende 88 116 M3 totaal 4956 schepen met een inhoud van 368 623 M3 Verder 8 koppels hout uitmakende 49 lijgen Volks en 3cho bad Gedurende de week van 27 Mei tot en met 1 Jum werden in het Volks en Schoolbad verbruikt 166 kuipbaden 215 sproeibaden en 1Q16 Schoolbaden in totaal 1397 baden Uitslag verkooping gehouden door Notaris Gallas De hofstede Zuideroord ca met weilanden groot onj veer 78 hectaren onder Nieuwerkerk a d IJssel in den Zuidplospolder eigendom van Mevr Bsse S A FCreut iVan den Santtheuvel van Babylonienbroek en Brieli ch Nieiewland is in de publieke veiling 23 30 Mei 11 ten overstaan van Notaris R Gallas te Zevenhuizen gehouden te Gouda in koop toegewezen aan den heer P C de Zwart pachter van een deel dier bezitting De perceelen stonden ten slotte in bod op ƒ 208030 en werden in generale massa geiqynd op ƒ 1400 boven het bedrag Praktyk ezamena Het 21ste Practöfltexamen in Boekhouden Handelscorrespondentie 8 talen en Stenografie elk stelsel vanwege Het Nederlandsche Hand LsInstituut zal gehouden worden op 1 2 en 3 Juli a s in de pLaataen in het prospectus genoemd Dit prospectus is gratis verkrijgbaar bÜ d bek ide boek = voetbal ii iagen van Zondag 2 Juni 1919 N V B Kampioenschap van Nederland Botterdam Feijenoord Velocitas 1 2 Deventer Go Ahead iSparta 2 1 Afd I Promotiecompetitie 2e klasse i a Haiirlem Haarlem Zeeburgia Promotiecompetitie 3e klasse Beverwijk De Kennemers Alphen Afd II Promotienmipetitie 2e klasse Vlaai dingen Fortuna Xerxes 2 1 promotiecompetitie 3e klasse Afd I Uiden A S C Leonidas 0 2 Gouda Olympia Hercules 1 3 3e klasse C Culemborg Culemborg Zei 7 4 4e klasse C Sclüedam Schiedam E D S 0 6 Promotiecompetitie Res 2e klasse IJotterdam Excelsior 2 D F C 2 3 1 Promotie Reserve 3e klasse Afd II H V Holland H v Holland 2 RFC 2 2 2 Afd Hl Promotiecompetitie 2e klasse ZwoUe P E C N E C 3 2 Promotiecompetitie 2e klasse Afd IV I beek Staatsm Emma Vlissingen 5 2 Valkenswaard De Valk Wilhelmina O O De stand luidt thans Kampioenschap van Nederland F S V 6 4 0 2 8 19 8 Feijenoord 6 4 0 2 8 IS 8 Go Ahead 6 8 0 3 6 15 9 Sparta 4 112 8 3 5 Velocitas 6 114 3 5 25 Promotiecompetitie Afd I 2e klasse Haarlem 4 2 2 0 6 12 7 Zeeburgia 4 13 0 5 4 3 U V V 4 O 1 3 i 4 10 Promotiecompetitie Afd II 2e klasse Excelsior 3 2 0 14 7 5 Fortmia 4 2 0 2 4 19 10 Xerxes 3 10 2 2 5 7 Promotiecompetitie Afd II 3e klasse Hercules 3 2 10 6 10 3 Vriendenschaar 2 1 1 O 3 3 2 Olympia 8 0 0 3 0 8 11 Promotiecompetitie Afd II Eea 3e kl R F C n 3 12 0 4 5 4 Gouda n 2 10 12 3 2 H V Holland II 3 O 2 1 2 3 5 G V B 2e klasse Gouda 4 Waddinxveen 2 S O 3e klasse B Schoonhoven 3 Haastrecht 2 2 4 O N A 5 Zevenhuizen 1 1 2 Buiten de competitie Moordrecht Moordrecht G S V 5 1 Overzicht De verrassingen zyn de wereld nog niet uit Dé uitslagen om het kampioenschap behoeven weinig commentaar t Was juist iets voor Feijenoord om tegen Velocitas een steek te laten vallen maar niemand zou het van te voren durven beweren Sparta verloor eventeiiBf doch deze uitslag verwekt geen verbazing De stand van zakfen is nu zoo dat P S V en Feijenoord evenveel verliespunten boeken Go Ahead heeft er twee meer zoodat t lang niet onmogelyk is dat er nog een verlengstukje aan het verlengstukje der competitie komt Dat Feijenoonl Sparta welke wedstryd a a Woensdagavond wordt gespeeld plots midden in aller belangstelling staat is een feit Het oude Haarlem heeft gezegevierd over het jeugdige Zeeburgia dat nauwelyks 10 jaar oud al aan de poorten der eerste klasse is genaderd Het gelijke spel bracht Haarlem weer het eerste klasserschap terwijl Zeeburgia persé had moeten winnen om dezo club voor te gaan Dekans dat in Afd II Excelsior zich zal handhaven is na de overwinning van Fortuna op Xerxes zeer groot Er rest nc een wedstryd n l Xerxes Excelsior die by een gelijk spel de eerste klasser zijn plaats doet behouden Wint Xerxes echter dan staan de drie clubs weer gelijk en kan men opnifiuw beginnen In het Oosten was N E C bij een overwinning eerste klasser geweest maar P E C gooide roet in t eten en stelde haar kanBen gelijk In afd IV boekte WilBaünina een verliespunt tegen de Valk en aorgde Staatsmijn Kmraa er voor dat de achterstand op de Bosschenaren niet g ter werd De kampioenen phen en Olympia zyn door de nederlagen van gisteren defipïtief voor promotie uitgeschakeld Alphen zag d kleine kans die zy door etn overwinning op de Kennemers nog zouden hebben in rook opgaan De Beverwijkers dachten er anders over en bezitten nu evenwel punten als V V A De ontmoeting V V A de Kennemers brengt den winnaar het tweedeklasserschap Olympia kon het ook niet tot een overwinning brengen hoewel er nu eens enthousiast gestreden is De rust die met blanken stand was ingegaan deed nog het beste hopen maar de Stichtenaren kaapten dö puntjes in Hercules krygt dus tegen Vriendenschaar den beslissenden kamp te ffpelen Dat gebeurt op eigen terrein zoodat de vooruitzichten wel gunstig zyn Olympia zal niet ontmoedigd voor de derdft maal de stryd om het kan ioenschaj moeten spelen Gouda zag toen ook de tweede klasse voor haai weggelegd Welaan Olympia doet t haar na en versaagt niet Gouda 2 zi haar concurrenten weer gelijk spelen zoodat de rood witton een kans krijgen die zy zeker dienen te grijpen G V R Haastrecht Z kampioen De reserves van Haastrecht hebben gisteren op fraaie wijzehet kampioenschap van 3 B behaald ondanks dat hun concurrent Zevenhuizen over O N A zegevierde Haastrecht 2 bracht t vorig jaar tot de tweede plaats en heeft tich dus dit seizoen wel goed geweerd Met den kampioen van 3 A Gouda 5 Alphen 4 of Lekkerkerk 2 moeten twee wedstrijdengespeeld worden om één plaats in de tweede klasse Zoodat deze elftallen kans hebben precies eeTi heel jaar te voetballen Na de eerste klasse is nu ook de tweede uitgespeeld waarom we hieronder den eindstand plaateen Eindstand 2e klasse G V B Gouderak I 14 12 1 1 25 82 19 Gouda 4 14 10 O 4 20 54 25 G S V 3 14 6 8 6 15 23 21 Waddinxveen 2 14 8 1 ö 15 29 28 Alphia S 14 7 1 6 16 33 32 OJ A 4 14 4 1 9 9 33 52 Moordrecht 2 14 8 8 9 27 44 Olympia 4 14 1 O 13 2 20 80 2 w p in vermindering wegens n o Promotie en degradatiewedstryd Olympia Hercules 1 3 De Gouwenaars uitgeschakeld Voor een record aantal bezoekers waaronder een groot contingent Utrechtenaren en Culemborgers vond gisteravond het tweede treffen tusschen Olympia en Hercules plaats Thans hebben de GouM enaars zich tof het uiterste geweerd doca de aanval moest vele malen tegen de versterkte verdediging der gasten het loodje leggen De tactiek van de oude rotten in het Her culesteam liet de rood zwarten vaak van het kastje naar den muur loopen maar het enthousiasme van Olympia droeg somwijlentot een kort overzicht bij Lambets in de Utrechtsche achterhoede was het groote struikelblok voor Olympia maar aan den anderen kant kon de Jong eveneens zyn mannetjes weerstaan t Was jammer dat hÜ zou onfortuinlijk was kort na het eerste doelpunt der gasten In de tweede helft in eigen goal te trappen waardoor Olympia zoo goed ali geslagen was Wel bracht een juweel van een doelpunt voor den voet van Ifcnny Krom het zelfvertrouwen weer op peil maar toen was t Wout Buitenweg die den voorsprong voor zyn club vergrootte en aldus was voor haar de overwinning een feit terwyl Olympia tevens definitief voor promotie werduitgeschakeld Dfï volgende ploegen stelden zich tegenover elkaar op Olympia doel Kwinkelenberg achter de Jong en Oskam midden Piersma Maarschalkerweerd en Bisschop voor H Krom Vlot Breedyk E Krom en Homeman Hercules doel Schuckink Kool achter I ambers en Wyhe midden Vaal de Vries en Mulden voor de Ruiter Veltheer Buitenweg Touw en Gielens By de Gouwenaars waren Piersma en Maarschalkerweerd van plaats verwisseld terwijl Hercules Touw als invaller voor Stuy had Het spel in de eerste helft golfde meestentijds van doel tot doel De middenlinies van beide ploegen tradei zeer veel verdedignd op en voortdurend werden dan ook de aanvallen onderbroken Kwinkelenberg wisselde mooie met gevaarigke momenteo af terwyl zyn collega zijn taak uitnemend verstond Buitenweg kon niets uitrichten daar Maarschalkerweerd hem geducht op de hielen zat en hij verdient daarvoor zeker een pluim E Krom Breedijk eo Homeman probeerden het net te vinden maar niets lukte Daarby kwatn dat Hercules in het middenveld baas was zoodat een weggewerkte bal door de Utrechtsche verdediging zelden weer terug kwam Oskam en vooral de Jong hielden hun vleugel in bedwang en maar weinige keeren konden de Ruyter of Gielens voorzetten Lambers zat overal en waagde zelfs een schot dat Kwinkelenberg keurig hield E Krom werkte hard maar Schuckink Kool stond pal t Verwonderde wel niemand dat met gelijken stand werd gedraaid Touw en Veltheer bleken toen van plaats verwisseld te hebben Nadat Breedijk en Bisschop eenerzijds en Touw en Veltheer anderzyds schoten hadden ingezonden bemachtigde Gielens by een Utrechtsche aanval den bal en uit den voorzet kopte Touw schitterend het teder in de touwen Onmiddellijk zat Olympia weer voor het Utrechtsche doel doch een uitval br cht Hercules succes toen de Jong n boogschot van Gielens verkeerd beoordeelde en de bal buiten het bereik van Kwinkelenberg in eigen doel terecht kwam Breedijk bracht met een paar verre schoten het Utrechtsche doel in gevaar maar de keeper was in goeden vorm Homeman schoot meeetent ds hoog over Een soloren van E Krom leverde het Goudsche tegenpunt op Terwijl drie Herculanen hem belaagden maakte hy den bal keurig vrij en met een onverwacht schot dat de paal millimeterde werd de achterstand verkleind Er was toen nog ongeveer een kwartier te spelen Luid aangemoedigd kwam Olympia opzetten maar Buitenweg maakte aan alle illusies een einde door een voorzet hoog op springend in het net te koppen Een penalty werd door Kwinkelenterg bij het ovwnemen uit het doel gehouden terwijl het toekennen van een strafschop aan den anderen kant door den arbiter werd verzuimd Do wedstryd bracht ten slotte een Utrechtsche overwinning doch Olympia heeft zich zoo lang mogelijk kranig geweerd De Jong E Krom en Maarschalkerweerd kunnen op een uitstekenden wedstrijd terugzien Lambers en Vaal waren b j Hercules de uitblinkers Ook met de leiding van den heer Zuydervelt hadden de Gouwenaars het weer niet getroffen ZWEMMEN Nederiandsche zwemsters naar Engeland en Duitschland De dames M jBraun M Baron en J Grendel zullen op uitnoodigii van een aantal Engelache sportclubs op 28 dezer te Londen starten en vervolgens ook te Birmingham en Paisley Vóórdien sullen de dames Braun en Baron nog starten op 16 dezer te Frankfort a d H Opening der Gemeentelijke Sportterreinen aan den Qraaf Rorlsweg In tegenwoordigheid van vele genoodigden en ettelyke honderden belangstellenden had Zaterdagmiddag de aaiigelumdigde ofEicieele opening van de Gemeentelyke Sportterreinen aan den Graaf Fiorisweg plaats De nieuwe tribune op het Goudaterreiflg zoowel als de beide vleugels en het maJle pad voor de zitplaatsen was dicht met sportenthousiaaten bezet Ook om het overige gedeelte van het Gouda veld dat alleen in gebruik kon worden genomen was een dichte haag van toeschouwers ge vormdOp verschillende plaatsen wapperden de rood witte vlaggen en gaven aan het geheel een fleurig aspect In het midden van de tribune is een z g marathon poort gebouwd van waaruit de spelers het veld betreden Daarboven zijn de eereplaatsen welke dezen middag werden ingenomen door den burgemeester en mevrouw Gaarlandt alsmede door den heer Boeljon hoofdconsul van den N V B en verder door venfchillende wethouders raadsleden en vooraanstaande clubbestuurders of begunstigers sommige vei zeld van hunne dames Onder de tribune zyn vier royaTekleedlokalen met frisache waschgelegenheid gebouwd de scheidsrechter vindt et een lokaaltje kortom alles is zoj practi ch en hygiënisch mogelyk ingericht Üp de tribune is voor de pers uitnemend gezorgd maar jammer is dat de tribune nog niet een meter of vier achteruit kon geplaatst worden het uitzicht en het gebouw zelf zou beter tot haar recht komen Achter het doel aan den Graaf iiorisweg ia een ruime consumptiete U vertezen Inet een terras zelfs er voor zooaat Gouda alleszins een waardig home hoeft gekiegen Het veld ongetwijfeld het beste van alle terreinen zag er door ae aanhoudende droogte hier en daar wat ciorrig uit maar de regen zal hier wel een frissche groene grammat tooveren Aan Gouda G S V en D O N K zyn de terreinen op officleele wyze overgedragen maar voor Gouda was er alleen het ware feest dat met de ingebruikneming gepaaid gaat De beidie andere clubs moeten nog een paar maanden wachten zooals in de speeches werd medegediceld en ook haar zal een perfect terrein haar deel worden waarvoor voorloopig gedu u betracht moot worden Toespraak Wethouder van Staal De wethouder van Staal heeft allereer t een toespraak gehouden waaraan we he volgende ontleenen Met groote vreugde gewaag de Wethouder van Staal van het gereedkomen dezer terreinen waardoor het Göncentebestuur drie in den meest perfecten rarm klaaigemauk te voetbalterreinen aan Gouda G S V en D O N K kan opievereif het veld voor Gouda thans de beidd and ra over een paar maanden zulks op advies van den hoofdconsul den heer Boeljon Deze velden voorzien in een sedert jaren ge oedde behoefte Spr schetste ae betedtenis van de i port in Gouda die zowel op het gebied der Zwemsport als de Athlötiek hoogty viert Er zal geen OljTapiade meer pasbceren tonder dat één onzer burgeill Wrgeressen daadiwerkeiyk daaraan zaïl deelnemen De stad Gouda volgt met troti de schitterende praestaties van de Goudsche sportvoortrekkers Dat de voetbalsport in Gouda niet in deIe klasse Is opgenomen ia te wijten aan devele moeilykheden waarmede de clubs to kampen hebben het niet kunnen betalenvan prima trainers en het ntbreken vangoede terreinen Spr ging na hoe de voetbalsport van voor 50 jaar gegroeid is tot een volkssport van geweldigen omvang die het publiek by duizenden en duizenden eiken Zondag tot zich trekt Daarom is de behoefte aan oed geoutilleerde terreinen slericcr geworden Het bestuur der gemeente Gouda heeftdaarin willen voorzien door geiden tevoteeren voor deze drie teireinen en voorhet nieuwe terrein van O N A in de KortsAkkeren Dai komt er nbg een sóntelbaan die onder verantwoorde ykheid van denZweed Krijgsman wordt aangelegd op devereischte breedteen lengtematon gieschikt voor nationale en internationale wedstryden Die vereischte afnwtlngen hebbenB en W nog al toxdlykheden gegeven maar het einde daar an h nabij stel zullen de athletiekbeoefenaar diedaarin ten volle zijn erkend volkoinen W1 iyken Gedurende de periode dat D O NJC en G S V hun velden niet kunnin bespelen wordt hun dank zy de sportieve opvatting var het Gouda bestuur de gelegenheid gebotten van het meer d4M t P rfecltonneerde Gouda terrein gebruik te maken zoodat alleen bet Gemeentebestuur de teleurstelling betaalt met rente varliea Sp r noemt deze dag van opening vo hem een bijzondere dag nu aUe bergen if critiek van zijn rug zijn xifgegleden By zonderen dank bracht spr aan den heer BoeljoA voor al het reen teze in het belang van d sport in Gouda Beeft vwrieht Vervolgens betuigde spr i n erkent e kheid tegenover den heer Bakkei directeur van Gemeentewerken en schetna hem als de rechte man p de rechte plaats en dankte verder ir Npig teren dte opziehters Brong erama en Schuurmansr den uannemer de heer Bakker de heenai Zanen en Verstoep de eerste voor de mederwfrlciBg door het beschikbaar tellen van matenaa de laatste voor zijn deakundige adviezen en ten lotte aan alle oiiganisafelei voor Je aamenwerking Spr eindigde met de hoop ttU tee spreken dat t de sportoifjunisaties tot in lengte van jafen goed nM§e gaaa m l o t t