Goudsche Courant, woensdag 12 juni 1929

I In de geledereti der LIBERA LE St mt claaponn I Dr I H J VOS LUST No 31 is plaati hij de N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gauda De Directie maakt bekend dat in de op H Juni j i gehouden Jaarlijksche Algameene Vergadering van Aaodeelhoudei s werd bestoten tot uitkeei ing van f 7 per Gewoon Aandeel betaalbaar tegen dividendbewijs No 16 ƒ 36 per Preferent Aandeel A betaalbaar tegen dividendbewijn No 6a ƒ 12 per Preferent Aandeel B betaalbaar tegen dividendbewijs No 6a De dividendbewijïen ójn betaalbaar van 15 Juni a s af ten kantore der Vennootschap te Gouda de Heeren R Mees Zoonen te Rotterdam en te s Gravenhage en bü de Rotterdannsche Bankvereeniging te Amsterdam en te s Gravenhage Gouda 12 Juni 1929 31 Heden overleed nog onverwacht onze lieve Echt jenoote en Moeder FriiMii Willifflifli Krtilioyt in de ouderdoiti van S4 jaar f SCHOUTEN G SCHOUTEN W SCHOUTEN ARI HEM 11 Juni 1929 Lorentzlaan 17 Geen bezoek 25 Eenife en AUemeene Kennisievini GEVRAAGD een yfwai Miobilialiar n an Lserling MEIJDAM Rechter Rottekade 266 Bergschenhoek 11 GEVRAAGD tegen 1 Augustus net Meisje van goede get voorzien die zelfstandig kan werken en eenvoudig koken In gezin zonder kind Loon 3S Gld en vrije wasch Koninginnegracht 40 den Haag Inlichtingen bij Mevr G VAAL Biezendal Oudewater Omtrent het onderhoud dat Briand en Slreaemann te Miadriit miet elkaar hebben gehad en dat nog door ver chülenJe andere besprekingen gevolgd aal worden wordt gemeld dat naar verluidt in beginsel overeenstemming ia bereikt tusschen dt beide staatslieden over de procedure vooi het in werking laten treden van hït plan der conferentie van deskundigen en de ontruiming van het Rijnland Volgena de bereikte overeenstemming zullen etirst dii onderhandelingen over de inetelling deicommissie van controle en verzoening tot een einde worden gebracht opdat aan DuitschlaiKi de belofte voor de ontruiming kan worden gedaan Vervol eens zou een internationale conferentie van vertegenwoordigers der ie geeringen officieel béi iuiten omtrent het in werking treden van iiet Young p an en de ontruiming Het is den beiden ministers Dinsdag duidelyk ge a orden aldiwi schiyft Sauerwein in de Matin dat tijdens de tegenwoordige raadsvergadering een be langrijke hoeveelheid voorbereidende arbeid zal moeten worden verricht opdat het profjramma zonder wrijvingen vóór J Augusturi dus binnen 50 dagen afgewikkeld kan worden Volgens de Chicago Tribune heeft Briand in zijn onderhoud mot Stresemann i en conferentie van vertegenwoordigers van al c lieianghebbcnde mogendheden voorgesteld waartoe ook de Vereenigde Staten uitgcnoodigd auUen worden die zoo spoediij mo elijk bijeen zaL komi ii teneinde over de luagstukken inzake de ontruiming van het RiJnlemd i de overige nw het te w6r king treden van het Young plaji samenhangende vraagstukken te beraadslagen JJr ytresemiann gaat hiermede geheei accoord en men is overeengekomen dat de datum n de plaats voor deze conferentie de volgendie week door een diplomatieke gedachtenwisseling vaetgeeteld zuilen worden Algemeen wordt aangenomen dat Limden de plaats voor de conferentie zal zijn Pertinax schrijft in de Echo de Paria dat Briand wel ia waar de infitructie hi cft ont vangen geen verplichtingen aan te gaan en gereserveerd te werii te gaan doch dat de druk van MacDonaild en Henderson fcen gunste van Dudtschiand zoo sterk is geweest dat de Framsfhe minister van buitenlandsche zaken h it gepast Iweft geoordeeld thans reeds vrijwillig de bes iasingen mede te deelen waartoe hij anders morgen gedwongen zou worden De olijven van Locarno zijn thans ryp 700 besluit hij Veel wordt er in alle landen van Europa over den vrede gepraat doch dit doet niets af aan het feit dat nagenoeg allo Staten wanneer zij daartoe kana zien de diensten aanvaarden van spionnen die geheime stukkeai van hun land tegen vergoeding in Openbara Verkoeping op VRIJDAG 21 UM 1929 des morgens ten 10 ure zomertijd op het terrein der voormalige steenfabriek van dp Firma Wed K J van Houweninge te Gouderak van leni partij linwi Ussilstiin in verschillende soorten 4 steenkarren 3 rauwkarren kruiwagens steenmachine een lift droogplaten steenvormen haagsteenen ovengoten eene partij baddings palen planken gangen schragen en rietmatten Voorts een Omnibusbrik paardentuigen ar en tuig en anderegoederen Vóór den verkoop afgenummerd te bezichtigen 31 Notaris J v d Leeden Ouderkerk a d IJset Fijne Zoetemelltsche Komijne 17 et per ons 80 et per pond Kaathandel P G TEEKENS Gouwe 55 Op klein Handels kantoor aankomend Bediende gevraagd m of vr spoedige indienst treding Bekendheid met boekhoudenen ichrijfmachine strekt tot aanbe veling Eizenhandiggeschreven brieven onder No 4834 bureau GoudscheCourant Markt 31 12 ExpeditieOaderneming vraagt voor haar afdeeling kaasvervoer een met H H Kaashandelaren bekend persoon Brieven onder No 1840 bureau Goudsche Courant Markt 31 I et KoninkHJk bezoek De algemeene feestdag in Amsterdam Gisteren was het de olKOmeene leestdag voor Amsterdam De rijksbureaux waren gesloten evenals de Beura en verschillende kantoren gaven dientenfeevolgoi op riume schaal verlof aan hun personeel Ook alle schoolkinderen hadden natuurlijk vacantie en vóór half tien zog men de kleine deelnemers van de aubade op den Nieuwezijds Voorburgwal aanmari eereen onder leiding van onderwijzers en onderwyzereasen die om den arm efu oranje lint droegen waarop met gouden letters te lezen stond Aubade cumité Alle kinderen hadden een penning gekregen met de beeltenis vou de Ko ninginMoeder op de borst gedragen aan een oranjestrikje Meestal zongen ze vooraf van louter blijheid Velen hadden vlaggen en vanen in de hand Even voor half twaalf begon het carrillon het voorapel van het Wilhelmus en gingen de balcondeuren open de KoninkIjjke familie trad naar buiten de Koningin Moeder de hoofdpersoon van dit feest natuurlijk weer m het midden Voor zich vlak tegon het hekwerk van het balcon plaatste zjj geholpen door Koningin Wilhetmina een groot bloemstuk dat haar zooeven was aangeboden door twee weeakinderen als afgezantjes van al het kleine giut de zee van Wy midcai OOM VELE DUIZENDEN LEZEIS en lezeressen opmerkzaam dat er £ een beter publicitedtemiddej in Goada en omgeiTing ii dan d ZATERDAG EIHTIB ran de GOUDSCHE CODIANT roor het plaateen van anTraeen en aanbleiUiicaii van blENSTPERSONEEL en ereneena roor het annonceeren Tan aaoTTafan en aanbieding Tan KOOP n VERKOOP alsook Van HUUR an VERHUUR WjJ hebben roor deze eoort adrertentiën een special tari t vastgesteld n i van 1 ge wone regeli N QULDKN elke regel meer ƒ D 18H mlt contant aan oni Bureau MARKT 31 Uiterste termgn TDor ZATERDAQMORGEN sar Zend Tooral Troef iB aEa RANDEERDE OPUBE MINSTENS 6600 EX N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda Buitengewone Algemeene Vergadering van Houders van Preferente Aandeelen Ab op Doniiapiiag 27 Juni It2t Ie half twee des namiddags in Hetel DE ZALM Markt te Gouda Direct na afloop van deze Vergadering eene ByitiniiwinelliiiHiiniirirpiiriiig tn houdsri in Pralerinti AmilMleii B Na afloop hiervan eene BBiteniiwiiiBllliiiiiiBiïiroiieriiig van alle Aandaalhouders De Agenda s waarop voor komt iSt tutenwijziging en de notulen der jvorige Buitengewone Algemeene Ver aderingen liggen van Donderdag 13 uni a s af voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore der Vennootschap Ingevolge art 28 der Statuten moeten Eigenaars van Aandeelen aan Toonder om toegang tot de vergaderingen te hebben deze aandeelen vóór 21 Juni a s tegen regu deponeeren ten kantore der Vennootschap te Gouda of bij de Heeren R Mees Zoonen te Rotterdam of bij de Rotterdamsche Bankvereeniging te Amsterdam Koninklijk StearineKaarsenfabriek Oouda 60 DE COMMISSARISSEN het een schandaal is om dit meisje te proheeren om te praten of om te koopen en haar te laten verklaren dat ze gezien heeft wat ze niet gezien heeft en gehoord wat ze niet gehoord heeft O ik ken jullie U bent een van dat arristocratische stelletje en de waarheid kan jullie geen zier schelen als het om jullie eigen belang te doen is U bent natuurlijk een vriendin van dien schurk van dien mooien Sir Morecambe die mijn arm schaap van een zuster heeft laten itten en haar het huis heeft uitgejaagd toen ze haar recht kwam vragen en die haar toen heeft neerg choten als een houd om met een ander te kunnen trouwen Ik weet er alles van En n bent natuurlijk de dame met wie hij trouwen wilde En ik begrijp best wat u hier komt doen V wilt die jonge dame hier het hoofd gek praten dat ze t V zeggen wat niet waar is don kunt u Sir Morecambe laten terugkomen en zelf met hem trouwen Ja ja ik begrijp het best Het was inderdaad sluw hedarht en het braoh Pamela heelemanl in verwarring Ook op Hatty maakte Raggett s tirade grooten indruk en ofschoon ze zwakke pogingen deed om zijn ruwheid tegen de deftige dame een beetje te temperen waa het toch duidelijk dat zij zooala zij eerst getroffen was door Pamela s belangstelling in het lot van Sir Morecambe waar haar sentimenteel gemoed natuurlijk een heeie liefdesroman achterzocht ze nu weer onder den indruk kwam van het kwaad dat aan dé overleden vrouw was aangedaan en dat door haar broer zoo roerend wae afgeschilderd Wordt vervolgd Een hart dat een hoog doel nastreeft klopt niet tevergeefs wanneer het metzijn streven liefde voor de gansche menschheid vereenigt FEUILLETON EENNOODLaniG SCHOT Naar het Engelach van FLORENCE WARDEN 13 Nadruk verboden Het zou mijn hart breken als hot door liet getaigenlB van twee menachen die Voornemens schijnen te zijn om te zweren wat niet waar wa hem iata toegerekend zou worden wat hij niet gedaan heeft De Btrekking van deze woorden drong tot het doezelige brein van Hatty door en ze was beschaamd en geschrokken van wat ze gedaan had maar ze hield haar mond hoewel haar gezicht verried hoezeer haar belangstelling gewekt was Ik geloof niet dat u de waarheid omtrent dat vreeselijke geval weet ging Pamela voort V weet niet hoe die vrouw toenzij een meisje wa h i iniftJnide terwillevan zijn toekomstigen titel en liefde voorlieni Huichelde en dat bedrog ontdekte hijpas toen hij getrouwd was Maar ze was toch zijn vrouw protesteerde Hatty norsoh Zeker ze waa zijn vrouw die hij getrouwd heeft zei Pamela dn ala ze hem behoorlijk behandeld had zou hij goed voorhaar zijn geweest want hij is de ridderlijklieid in persoon Ik kan dat anders niet ridderlijk vin ID QirSdKMnenCkMd STAATSPARTIJ DE VRIJHEIDSBOND ï 8 voor ieder die met haar politiek streven instemt onverschillig welke de bron zij w aruit elementen zijner feestelijke zedelijke of Êodsdienstige wereld n levensbeschouwing puh I Philips Standaard Combinatie Direct uit voorraad leverbaar Zeer selectief Door het gebruik van de speciale schermroosterhoogfrequentlamp type E 442 antenne serie condensatoren en een soepele terugkoppeling wordt een zeergoede selectiviteit verkregen De aanbevolen eenvoudigeantenne bevordert nog de selectiviteit PHILIPS STANDAARD COfllblNATIE bestaat alleen uit het Philips Ontvangtoestel No 2514 Philips Luidspreker No 2007 en Philips Antenneveiligheid No 4382 Prijs compleet fl 288 25 zonder antenne aanleg PHILI De Combinatie kan ook in 12 maandelyksche termgnen worden betaald De pry s wordt dan F 306 70 Abonneert U op dit Blad Waarom laaf ClfV too kwellen door Uw hoest t Heem B M Ui k n M drogliUD fNkriJgbu Boog Azijn wordt gemaakt In de modernste meest wetenschap pelyk ingerichte azijnfabrlek vanNcderland Het Is een edel product dat uitmunt door fifnen smaak Boog azlfn Is verduurzaamde Er komen nooit de bekende azi naaltjea en andere levende vleze onieinheden in voor welke men zoo dikwijls In gewonen azijn ontmoet Boogait n kost per groote flesch van bijna een Liter inhoud lecht 25 cent Alle goed ge sorteerde kruidenierszaken verkoopen BojtgAz n Sparrow lijwielen SunbeaiR Kinilerwaijefls ÏeloNaaimacliifles Boreas Foroiuzeo é contant en in Haar BOOG VerkoopdepAt L nge Tiendeweg 54 60ÜDA 68 Jaargang I70M Donderdag 13 Juni 1829 GOllDSCHË GOVRAIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD IVOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLB WIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN va Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVËRTENTIEPRUSi Uit Gouds n omatxcten bdioorende tot dea besor ing l e regëla 1 80 elka rc meer ƒ 0 26 Van buiten Gouda en den bexoi crinci 1 6 receU l 66i ellw regvl meer OJO Adrertentite in bat Zatar d a gnnmmw 20 bitelag op den prtfs iiefdïuiigb id ivertentiën de holft ran den prQa ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondayWad ir kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per loopér geachiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dageiüks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA i y onze agenten en loopeis den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux z n dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Redactie T et 88 Postrekening 4S400 per INGEZOND HfiXmDEELINGBNi 1 4 legvU ƒ 8 elka regal maai 0 60 Op de voorpagina 60 hoofer Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bQ eontemet tot wer gtreduceardaa prije Groote letters en randen worden barekend naar plutanüinta j Advertentiën kunnen worden ingezonden dooi tnaaehenkomit m vmm BomIim lareoi Advertentiebureanx en cnue agenten en moeten daafi vóór da plutiinc un bak Bureau z jn ingekomen teneinde van opname venelEazd t sl n geiüidelyk de particoueie telefooimeLten waren overgenomen het iaktste net m 1914 behoort thans het geheeie bedryf aan den staat Zweden heelt IW OOO telefonen op een bevolking van 6 1 miUioen inwoners dus ongeveer 80 per iOÜO terwijl de lengte van het net Stiü UOiO K Jkt bodraagt Stocitholm wordt met Wl xolefonan per lüOÜ inwonera in dit opzidit nog slechts door San Francisco overtroffen Het inteilocalo verkeer vindt grooteniteels langs ondergrcHKlsche kabels plaats waarvan de laogiste die tussch n Stockholm en Gothenburg is een a£ stand van 630 KJl ENGELAND De prins van Wales Naar men te New York weet mede te deelen zouden in Londensche Sovjetkria gen geruchten de ronde doen omitent de niügelykheid van eén verloving van den Frins van Wales met prinses Inifnd van Zweden Ter gelegenheid van haar bezoek zal prmse Ingrid te Londen een dinar te harer eere worden aangeboden VER STATEN Mias Univena IdiejufCrouw Golarbeiter Oostenrijk is gisteren in Texas op het internationale schoonheidaconcours uitverkoren als Misd Univera Miss Univera zal een prüs ontvangen van 2000 dollar Miss Ahlberg Vereenigde Staten zal een prijs van 1000 dollar ontvangcfu JMejuXfrouw Domctrescue Koemenië een prya van 100 dollar Laatstgenoemde ifl de eenige Europeeache candidate die een pry s krygt BINNENLAND boek maar niettemin wist hy aan allerlei gewichtige stukken vin de operaUeafdee ling van dea generalen staf te komen Do minister zegt dat bepaalde belangryke suikken bulten Falout s bereik zyn gebleven maar onmogelijk is het niet dat hJü ar dere stukken vtui betekenis inderdaad heeft weten te verwerven Tot dusver moef de regeering te Praag éfgaan op de bekenUnis van Falout zelf nftaar het on ermijdel ke proces alsmede net verder verhoor en onderzoek zullen er wet spoedig nauer over inlichten hoe ernstig de omvang was van l aiout s onvyderlandsche daad BUfTENLANDSCH NIEUWS Op rssemann en Briand De toenadering nabij Eeu conferentie in voorbereiding Een spionnagezaok handen spelen van de regeeringen van andere staten Een spionnagezaak die den laatstf n tyd nog al van zich heeft doen sprektn ib die van den Tsjech o H lowt kischen kapioïin Fa out omtrent wiens gddragingen thans een boekje open is gedaan door de l raagbche regeering en wel by monile van den minister van defensie Deze heeft de opmerking gemaakt dat kapitein Falout een nog al lichtzinnig leven leidfU Het gevolg hieivan was dat hij dikwijils op iwart aaad zat en Op een niet geiwone wijze aan gelden moefet zien te komen Do positie die Falout op het minioterie van verdiediging bekleedde htei t hij op een schandelyke wy ze misbruikt Hy wlat zich nameilijk In het bezit u stellen van militaire bescheiden die hij natuurlyk niet onder zich hield maar aan een vreemden staat in casu Duitbchland verkocht Men schijnt hier ondertusschen met een individueel geval te doen te hebben Wel heeft in den beginne het gerucht de ronde gedaan diat versdiilLende actieve ofticieren van het Tsjecho Slowakische leger T e le do hand in t spel hadden doch deze voorstelling van zaken is waarschijnlijk niet juist Falout heeft namelyk zynbewering dat hy feitelijk maar een tusschenpersoon was die in opdracht handelde van een officier van den generalen staf herroepen en toegegeven dat hy geen medeplichtige had en dat hij alleen met 4000 Mark was beloond voor de dieaiaten die hij Duitschlwid bewees De mmiater van defenaie erkent dat FaloUt zijri lastgever nuttige tMensten heeft kunnen bewezen doch hij voegt er aan toe dat de belangrykste müitaire documenten toch niet in t bezit van Falout zyi gekomen Deze waa te werk gesteld op een afdeeling van den generalen staf die belast waa met de boeking en verzending der inen uitgaande brieven die de opleiding uitrusting manoeuvre enz betroffen iaken echter van louter operatieven aard mochten slechts door den command it der afdwing worden geopend Falout s houding was aanvankelijk voorbeeldig maar naarmate zyn schuldenlast hoe langer hoe zwaarder begon te wegen rypte in hem het plan door ontvreemdirig van beJangryk militair documentonmateriaal zkh de mogelykheid te scheppen voor een nieufwe bron van inkomsten Hij wist aan een vervalschte verlofpas alsmede een reispas te komen Duitschland verleende hem hierbij blijkbaar uitnemende diensten op een valache Duitsche pas kon hij net aoo dikiwyls heen en weer reizen als v zelf maar verkoos De operatleplannen van het Tsjecho Slowakische leger die in een moeilijk te openen safe waren opgeborgen bleven voor Falout wel is waai een gesloten stig is an over hes grootste deel v van den Atlontischen Oceaan goed weer hcerscht hebben zoowel de Amerikaanache als de vliegers die reeds gerulmen tyd te Orkhard Beach in den staat Maine Ver Staten vertoeven in afwachnng van een gunstig tydstip om den Oceaanvltucht te kunnen maken het plan hedenmorgen vr03g naar Europa te starten BBLGIS De Provinciale verkiezingen Winsten voor liberale t Vlaaa Khe nationalisten De oorrespondent der N B Ct te Brussel meldt DUITSCHLAND Het proces Stinne Het verhoor van den hoofdbek aagde Onder zeer groote belangstelling begon gistermorgen in het proees Stiimea liet verhoor van dèn hoofdbeklaagde Stinnea SUnnes spiak hakkelend en was zichtbaar bewogen Hij verklaarde dat toen Vou Waidow en Nothmann hem de zaak voorstelden hij m geen enkel opzicht had kun nen gelooven dat het om ieta unfairs ol om een zaak die niet in orde was ging Toen later bij hem bedenkingen rezen tegen liet gedrag van den bij de zaak betrokken Nederlandachen bankier nam luj liet besluit zich uit de zaak terug te trekken I ij wilde ziel niet in handen van avontuuere begeven en evenmin dat zijn naun in betrekking tot dergelijlie za enlleden zou wolden genoemd Dat hij het rijk schade zou berokkenen had hij geen oogenblik bedacht aangezien hij verwachtte dat de autoriteiten den ondergrond yan elke financieele operatie onderzochten Stinnes verklaarde dat geen winat ter wereld groot genoeg had kunnen zijn om hem de traUsatties met Oe bedo tr periioM te doen voortzetten Daarna schilderde bekl de moeilijklieden waai m het Stinues ooncern na do inflatie waa gekomen Een witte sluier boven Zuid Duitschland Gevolg van de uitbarsting van den Veauviu De laatste dagen heeft men op verschillende plaatsen in Zuid Duitschland een eigenaardig natuurverschijnsel wakrgenomen dat waarschijnlijk verband houdt met de jongste mtbarating van den Veauviua De hoogere luchtlagen worden n t ala het ware met een witachtigeu aluier bedekt wat echter niet het gevolg van bewolking is Men vermoedt dat het verschijnsel veroorzaakt wordt door uiterst fijne lavodeettjea die bij de jongste uitbarsting de lucht ingealingerd en in de bovenste luchtlagen terecht zijn gekomen waarna zij door den wind naar elders zijn gedreven Men vermoedt dat binnenkort ook verduisteringi versiiiijnselen zullen optreden zooala dit ook vioeger bij groote vulkaanuitbarstingen waargenomen ia FRANKRIJK De Fransche Oceaanvlucht Aangezien op het oogenbÜk de wind gun Het departement van binnenlandache zaken heeft thans alle cijfers betreffende de verkiezingen voor de provincieraden in zijn bezit maar omtrent de juistheid van de resultaten in een paar cüatricten blijkt nüg twijfel te bestaan Toch kan thans een algemeen overzicht van den toestand worden gegeven dat echter nog voor lichte wijzigingen vatbaar is In het geheele land blijken te zijn gekozen 292 katholieke provinderaadsledeil tegen 320 in 1925 225 socialisten tegen 246 125 liberalen tegen 107 42 Vlaamach neftionalisten tegen 14 3 communisten tegen 8 3 Uuitsche autonnmiaten tegen O verder 8 iniddenstandera dissidente katholieken en landbouwers tegen 2 De katholieken verliezen dus 28 zetels de socialisten 20 comnmuiaten 5 de liberalen winnen 13 zetels de Vlaamsch nationat laten 28 Duitache autonomiaten 3 Rekent men de Limburgache Vlaamschnationaalgezinden bij de staatskatholieken dan vermindert het verlies aan zetels der katholieken met 8 en wordt het dus in totaal 20 terwijl de winst der Vlaainach nationalisten dan eveneens 20 zetela zou bedragen R0EMENI8 Wolkbreuk in Zevenburge Zestien doodon groote Bi hsde In den afgeloopen nacht is de omgeving van Klauaenburg geteisterd door een met hagelslag gepaard gaande wolkbreuk waardoor ettelijke plaatsen ondei water werden gezel Bij de overatrooming vonden zestien peesonen deii dood De aangerichte chade is buitengewoon gioot Bijzonderheden ontbreken daar de telefoon en telegraafverbindingen zijn verstoord ZWEDEN Telefoonverbinding Zweden ItaUë £ len der laagste lijnen in Europa in gebruik De admmistratie der Zweedsche telefonie en telegrafie heeft haar internationale vei bindingen opnieuw uit breid door de op ning van öon telefonische gemecniBchap met Italië waardoor een der langste telefoonlynen in Euiopa een afstand van ongeveer 3000 K M in gebruak is gekomen Zweden kan thans met alle landen van Europa behalve met de Sovjet r nibiiek en de Balkanstaten telefonowen voorts met de Vereenigde Staten Oanada Cuba Mexico BuenosAires en Ceuta in Afrika Nadat den als je je vrouw verlaat hield Hatty koppig vol Dat hoeft hij niet gedaan zij is van hem weggegaan zei Pamela eenvoudig Ze heeft in jaren niets van zich laten hooren zelfs nieft om steun gevraagd tot hij zijn vader opvolgde En daaruit volgt dat ze hem alleen getrouwd heeft om het toekomstige voordeel anders was zij niet juist op zoo n oogenblik teruggekomen U hebt niet het recht om het slechtstevan de dooden te denken zei Hatty gevoelvol Ik probeer gerechtigheid voor den levende te krijgen zei Pamela vriendelijk Hfttty huiverde Ik veronderstel vroeg ze a rzelend dat daar het gerecht wel voor zal zorgen niet Neen niet als er menachen zijn diezweren dat ze dingen ge en hebben die zeniet gezien hebben zei Pamela enistig Die broer van die vrouw zal er een eed opdoen dat het Sir Morecambe waa die derevolver afaohoot en niet zijn zuster Datweet u toch nietwaar Eii u weet ook dat Sir Morecambe dat niet gedaan heeft is hetniet Pamela s toon was vriendelijk overredend haar stem was enistig en zacht enhaar Oogen schitterden van diepe emotie Hatty was een en al oor ze begon te aarzelen tusBchen wat goed Is en wat kwaaden ze begon te begrijpen dat ze iets heelverkeerds ging doen Plotseling kwam er een schaduw voorbij het kleine winkelraam en Raggett rood van opwinding en half ziek wankelde de win kei binnen en viel neer in een rieten stoel die voor de toonbank stond Pamela wist dat de strijd nu pos begon en haar moed dreigde haar te begeven HOOFDSTUK VII Tegenslag Bill Raggett zag met één oogopslag toen hij van de norache Hatty keek naar het mooie vriendelijke gezicht van de dame tegenover haar dat hij juist bijtijds geariiveerd was De schurk was even schrander ala gemoen en hij begreep onmiddellijk dat deze dame op een of anaere manier iets te maken moeat hebben met 8ir Morecambe dat ze of zijn zuster was of een Intieme vriendin van de familie of de vronw die van hem hield Hij merkte ook op een of andere manier dat in Hatty s gemoed een snaar getroffen was want er waren sporen van tranen p haar gezicht ze waa bleek en haar adem ging gejaagd Hatty trachtte uit dpn winkel te ontsnappen toen hij binnenkwam maar hij was iiaar te vlug af Hij was de opwinding en de pijn van den vorigen avond nog niet te boven en zijn stem klonk zwak toen hij zonder op te staan van den stoel waarop hij neergeplott was haar beval te blijven Wat heeft die dame u gevraagd juffrouw Barnes vroeg hij borsch Pamela stond op het punt om den winkel te verlaten en het meisje mee te nemen maar Hatty bleef ataan en aarzelde toen ze de vraag hoorde die haar werd gedaan Op hetzelfde oogenblik kwam de bakkersvrouw die voetBtf4 pen en stemmen had gehoord in den winkel in de veronderstel ling eeu menigte klanten te zullen vinden Raggett wendde zich naar haar toe en vroeg om een paar broodjes onderwijl Hatty opnieuw een toeken gevend dat ze in den wiykel moest blijven Hij kreeg het gevraagde en de eigenares van den wmkel verdween opnieuw met een nieuwsgierigen blik op de drie eigenaardige bezoekers die naar ze vermoedde van haar domein gebruik maakte voor een of andere belangrijke conferentie Wat heeft ze gevraagd herhaalde Raggett na dez9 onderbreking Hatty begreep heel vlug voor haar doen dat het in haar voordeel zou zijn om niet te grif op de blijkbare nieuwsgie righeid van haar ondervrager in te gaan O niets zei ze ontwijkend Ik zal dedame nog wel nader spreken nietwaar juffrouw Pamela Wilde een bekentenis hebben van Hatty vóór deze man die zooala ze begrpep niemand andera kon zijn dan de schurkachtjge broer van de vermoorde vrouw opnieuw een gesprek onder vier oogen met het meisje kon hebben en haar zou kunnen overreden of omkoopon om zijn leugens te blijven bevestigen Wil je dan nu met me meegaan vroeg Pamela met een overredenden glimlach Mijn auto staat hier vlakbij en als je meewilt gaan naar mijn huia Blackton Grange een paar mijl buiten de stad zou ikwel graag eena rustig met je willen praten Raggett sprong op uit zijn stoei Ik zeg je dat je niet gaat schreeuwdehij met fonketende oogen en een atem die i Bohor was van opwinding Ik aeg je dat