Goudsche Courant, dinsdag 18 juni 1929

Géli3 zq uX van grootheden m de Ver Staten pgon Keith in een zeer ned rig baantje B was houthakker vervolifena veefoldEw en daarna spoorwegbouwer Uij legde givote spoorlynen aan in Costa Rica en toen ij de dochter van den president dezer repubbejc had gehuwd i aA hg tr Twintig jaar later stichtte hjj de United Fruit Company welke zich in de eerste plaats bezig lueW met d i export van ba naneo Hg werd er schatr k mee JAPAN Len vulkaanuitbarstinK Vermoedelqk vele dooden Volgens een bericht uit Tokio is de vul kaan Kamaga m het Noorden ran Japan weder in werking getreden Drie plaatsjes m de buurt gelegen moeten door de lava reeds ingesloten sgn Men vreest dat het verhes aan menschenlevens groot zal zgn De spoorlgn in de buurt van den vulkaan is door hevige aardschokken welke aan de uitbarsting vooraf gingen zeer beschadigd Onder de bevolking ontstond een paniek Duizenden hebben hun toevlucht n booten p zee gezocht BINNENLAND De Koninklijke familie in Arolsen i e Koiimgin de Konmgin Moeder en pLinses Juhana zijn gisteren m goeden wel KtAiid in Arolsen aangekomen Het beurde op Curasao De vragen vUt den heer Boon Ue Tel meldde dat de vragen dobi nu Boon tot den mnueter van Kolomen gfncht Dvei do gebeurtenissen op Cura ao ntet geheel ooale e door mr B waren ge fornmlefrd zijn doorgezonden aan den mi nister en eerst vier dagen later Dat bericht werd ons op aanvraag biJ den steller der vragen bevestigd Irtderdaad had de h tr Boon geepioken van blnnict rende ge eurteniflaeii Dat woord werd door den censor geschrapt Nu heoft volgens het itglement van orde der Tweede Kamer de voorzitter het recht vragen aan de mmisters die bij hem moeten worden ingediend met door te zenden wan neei bij hem wegens vorm of inhoud der Vlagen bezwaren bestaan tegen toepassing Van het bewuste artikel van het reglement Dat ihiplicetit natuurlijk met het lecht om eigenmaclitig woorden daarin te achiappen en om den datum van inzending een onjuiBte voorstelling te wekken De omstandigheid dat de voorzitter vol gens een andeie alinea van hetzelfde artikel de wijze bepaalt waarop de vragen en de antwoorden in de Handelingen worden openbaar gemaakt kan dunkt ona ook met dienen tot verklaring van de censuur door den voorzitter toegepast Hl zal het zicli zelf te wijten hebben wan m er men acliter deze zonderhnge censuur politiek bijbedoelingen zoekt die den voor zttter der kamer m zijn functie slecht pas sen Zout te Twekkelo Naar de Kon Kedeii Zowtmdustne te Boekelo ona meldt is Maandagmiddag te Twekkelo op 295 M diepte het eerste zout aangeboord Uitvoenag Ziektewet Een conimisaie benoemd uit de besturen van het Verbond van Nederl werkgevers Centraal Overleg in arbeidB aken vooi werkgevers bonden iet R K Verbond van werkgevers vak vereenigin gen de Aigem R K weikgeveravereemgmg en de Chr werk geversvereeniging bet Nederl eVrbond van vakveeenigmgen het R K wer kliedenver bond m Nederland en het Chr Nat vakvei bond in Nederland heeft etn bespreking gehouden over de uitvoering dei Ziektewet Er werden modelstatuten en reglementen van bedrij tsvereenigingen alsmede van een federatie dezer vereenigingen behandeld zij zullen in de besturen der samenwerken de vakcentralen van arbeiders en werkge vers nader besproken worden Het hgt in de bedoeling dat in elk bedrijf dat daarvoor ni aanmerking komt een of ni er bedrgfsvereenigingen worden opgericht door de aldaar bestaande weikgevers en ar beidersvereenigingen die aangesloten zijn hij ten algemeen erkende werkgeveie of arbeiders vak centrale Bovendien zullen deze conti alen gezamenlijk jpnchten een of meer bediijfsvereenigingen voor ondernemingen behooiende tot onderscheiden bedrijfstakken Al deze bedrij f a vereenigingen kunnen toetre den tot vorengenoemde Éein cna door de aibeiders en werkgeverecenftalen op te neb ten federatie die de meer algemeene belan gen der daaibij aangeploéen bednjfsvtr tin Ringen zal behartigen De A N V V v frgiadert te Tilburi De ontvangst op het Stadhui Heden houdt de Alg Ned vooi Vr pm dehngenverkeer haar jaai vergadering m Til burg Gisteravond was ictde ten groot aan tal dtflneiners present Afgevaardigden van niet mmder dan 60 aangesloten venenigin ken De vemadenngetti van de ANVV kenmerken zich door bun bijïopdere ge el ligheid en men mag er wel op rekenen dat het thans ook daaraan niet aj haperen te minder omdat Tilburg ziob bijzonder ingespannen het ft in de gasten zoo prettig moRelijk te ontvangen De gemeente zelf heef daarvoor een rnime subsidie gegeven Het Longies is gisteravond officieel p het gpjAeentehms ontvangen Gewoonlijk is m Tilburg niet veel te doen en daarom des te niftr laakt dt Tilburger m beweging wanneer u utf bijzonders in zijn stad te beleven valt De halve bevolking was om en nabij den Heuvel fiamengestroomd Daar or ui nlden zich tegen 8 uur het hoofdbestnni an de ANVV met het bestuur van Tilbuig Vooruit de plaatselijke vereemging voorzitter de beer H C van Beurden en de tot dusver aangekomen afgevaardigden Met de vlag van Tilburg Vooruit begaf men zuh m optocht naar het stadhuis Daar werd het geoelsehap ontvangen door het college van B flh W en een aantal leden van den genif enteraad De burgCBneêster mr dr F Vonk de Both hield een aardige toespraak waarin hij zeide dat men er in Tilburg bijzonder mee mgenoraen is dat de A N V V besloten hctft daar haar jaarlijksche vergade nug te houden Het is de eerste keer dat dt N V in Noord Brabant vergadert bpr virwaolit van deze vergadering toenemmg van liet vieemdelingenverkeer dat immers m ideëel en commeicieel opziciit voor elke stad van belang is Daarna gaf spr een uitet iizetting van hetgeen de A N V V beoogt ui m runneren zin verkeer van Ne dei landers onder elkaar en in ergeren zm het brengen van de vreemdelingen naar ons tand Hij eindigde met den wenecb dat men guede hermuenngen aan Tilburg zal bewalen De heer baron Krayenhoff de voorzitlei van de ANVV antwoordde hierop met woorden van hartehjken dank voor de wel wiUonde wijze waarop de burgemeester over de ANVV had gesproken Hij zeide dat Tilburg behalve als stad van landbouw en industiie ook histonacbe beteekenis heeft daai men reeds omstreeks 1200 om haai be zit heeft gevochten hetgeen wel een bewijs ib dat het toen reeds zeer begecieuswaai dig woö Verder herinnerde de heer Krayeii hoff er aan dat Tilburg terecht het Neder landsche Leeds wordt genoemd en dat m itlburg de eerste loonmachines zijn gebiuikt Hij veiklaarde blij te ziju dat de vergadering te Tilburg woidt gelioudeu Had het aan het hoofdbestuui gelegen dan was dit ibeds ctider gebeurd maar het bestuur iieeft het bepalen van de plaats wuar de vergadering gelioudeu woidt niet in de hand Daarna werd de cerewijn aangeboden Na afloop van üe ontvangst ti ok het licele ge tlacliap met de muziek van de i olitieharmonie voorop die tijdens de mtvaugst retda op het btadhuisplem geöptcld bad door de stad naar de bocieteit Haimonie Hiei werd het gezelscliap door den lieti H M Blouijoua voorzitter dtr sociëteit ci welkomd waaiop baion Ktayenhoff met en kele woorden antwoordde In de Haimonie was concert De avond werd daai in gezellig samenzijn gesleten De stad IS ter gelegenheid van de veiga acting ecnigszins versierd Op den Heuvel 13 ecu veisiering met kleine vlaggetjes op geliangen en van vele woonhuizen ie de vlag uitgestoken De afvoer van het Haagsclïe uil Het voorstel thans doof den Raad aanvaard Belemmering van verkiezingBrtclame In de gisteren gehouden laadüvergadenng van den Haag wae aan de otde het vooi atel tot goedkeuring van een ontwerp over eenkomst mzake den afvoer van vuü naai Dienthe Op cenige vragen deelde weÜiouder Quant r k ü a mede dat het kapitaal dei N V nog niet bekend is de staat die alle aan deeleu op eén na in handen heeft heeft daardoor alle waarborgen op zicli genomen De rechtskundige adviseui der gemeente acht de garantie voldoende Voorts achtte de beer Quant de arbudsvooiwaarden bij den staat voldoende verzekeid Het voorstel werd daarop aangenomen met 32 tegen 3 stemmen Hierna kwam aan de orde het vooistel beteftende het ventverbod De voorziter een desbetreffende vraag beantwoordende zeide dat ook een werflooze 4ie wil gaan venten een vergunmug moet halen Het voofstel werd z b s aangenomen Bij het voorstel tot wijziging dei gemeen tebegrooting 1928 opperde die hcei Joels v b twijfel aan de deskundigheid van den directeur van de Bank van leening Dit agenda punt werd met afgehandeld om den iitei Duys s d gedegenheid te geven te inleriiellteieu over het belemmeren van ver kieziiigeieclame Hij klaagde over de wei nige aanplakplaataen het verbod van schil deien op de straat enz Hij wenachte dat B en W een mildere houding zouden aan nemen De Voorzitter betoogde dat de aanplak iuimte voldoende ia Het beschilderen van de straat is zeer hinderlijk en bovendien strafbaar Hij zou echtei nagaan of er uitbreidmg gegeven kan woiden aan de gelegenlieid tot ïiet houden van 5 minuten speeches De interpellatie werd daarop ge sloten De Raad heeft nog z h s aangenomenhet voorstel om inzake het door de Bankvan Ledung ten onrechte afgegeven schildenj met den tegenwoordigen bezitter eendading aan te gaan j GEMENGDE BERICHTEN De staking te Zaandam Het afantal werkwilhgen neemt toe Gisteren is de elfde weik van de staking in de Zaaiiache houtindustrie ingegaan Voorteekenen dat het conflict binnen af zienbaren tijd zal zijn geëindigd vallen helaas nog niet waai te nemen De Boud van Werkgevers iii het houtbe diijf htefl er alles op gezet om ooor aan neming van werkwilligen die meerendet Ie van de Zuiderzeeplaatsen komen de bedrij ven niet alleen gaande te houden doch zooveel mogelijk weel op volle capaeit£it to d en werken Voortdurend wordt bet aantal werkwilligen dat op bet oogenblik reeds in de honderden loopt uitgebri id Cristermor en zijn pei spoor weer etn aantal Spaken burgers aangekomen van wie 25 te werk uilen worden gesteld bij de N V Houthan d 1 V b H Simonsz en Zn Ook aan de werven van do NV Houtbandel vb Wd liani Pont zijn naar wij vernemen weer iiutr bpakenburgers aangekomen Aan een der andere houlwerven zijn een paai hout werker die van den baginnen af aan de Htaking hebben dotlgenolnen weer aan den iibeid gegaan Omtrent den bouw van ten aantal wohin gen op bet eiland van de firma Pont ten behoeve van de vastaangestelde werkwiili gen deelt de atakingsleiding mede dat de firma Bcliuldeboom reeds vóór het uitbreken van de staking het plan had daar een aan tal dienstwoningen te laten zetten Dat de bedrijven binnenkort weer op volle capaci tpit zouden kunnen werken acht de sta kingsleiding uitgesloten Zij ziet hieiln uitsluitend een poging om de staking te bena deelen N geen derde gedeelte van wat m normale omstandigiiedeu wordt vervverkt kunnen de patroons met de hulp van werk willigen produceeren De moord op den heer Lans De nieuwe fase m de moorzaak Lanf Wal zal er nu gebeuren Het spreekt vanzelf dat de behandeunj van den moord op den heer Lanb voor de Rotterdamsche rechtbank en vooral het sensationeele slot tkiarvan m Rotterdam buitengewoon steik de aandacht hebben getrokkrai De g eheele dag heeft die belang stelling zich geconcentreerd rondom het ge rechtsgobouw aan den Noordsmgel en het toppunt van opwiwlmg werd wel beredti toen die rechtbank haar besUssmg om du zaak opmeuw te verwezen naar den rech ter comimsaaris bekend maakte Deze beslissing is met prettig voor de menschen die de mstructie m deze aaak hebben gelesd hx is een zeer belangrijk meuw gezichts punt gerezen door het nieuwe proces vei baal van den agpit Brons Het Schynt dat deze zyn verklarniftin de laatste oagen re gelrecht tot den OTRcier van justitie heeft gericht een handeling die hem wel kwaigk zal worden genomen maar aan den an deren kant toch wel begryipelyk is Hg vond zgn eigen vwrklarmg van het hoog ste belang en dat daarvan zoo goed als geen notitie werd genomen zooats uit de eerste zittingsdagea bleek zal hem wel dwarb hebben gezeten Het staat notg met geheel vast wie de lïïan ib geweest dien hy daar heeft gezien De meenmgen daaro er zgn nog verdeeld enerzyds heeft men uit gn verklarmg opgemaakt dat de man dien hg gezien heeft de verdachte v O kan zyn geweest aan den andere kant wordt daar tegen over aangevoerd dat de verdachte v O den dag te v oren met de i=ituatie behoef f te verkennen zooals de man die door den agent ia gezien klaarblykelyik heeft ge daan Dat zal overigens in de nadeie in fatructie wel beter worden onderzocht De algemeene in4ruk it dat de zaak er voor den verdachte met dl de nieuwe deskun digenonderzoeken en het rapport van den agent Brons met beter voorstaat Het wa zoo goed als zeker dat hg voor den moord zou worden vrggesproken 1 6 aanwyzm gen waren van dien aard dat zelfs wan neer deze rechtbank hem zou veroordeelen hg m hoogere instantie toch met zou zgn veroordeeld Maar wat er nu gebeuren kan lü nog niet zeker Voorloopig is de zaak nu weer van de baan En men mompelt leeds dat zg niet behandeld zal worden voor het emde van de zomervacanties hetgeen dus nog maan den in beslag zal nomen HAl lU NlJitjW Programma voor heden Hilversum 7 Verkiezingspraatje buiten veranlrwoordmg van de AVRO spr t C denl artigh en prof dir H f Colenbrander 7 30 Concert 8 Boekenhalfudrtje 8 30 Concert na afloop tot lltiO gramoloonplaten Huizen en 7 35 Cursus Kerklatgn Spreekbeurt 8 25 Klavier quartet 9 Canllonbespelin 9 45 Verkiezings praatje 10 Hadgsche vocaalensembleDaventry 7 05 Ital liederen fe05 Concert j5 Aldershot Taptoe 35 Tooneel 1110 Aldershot laptoe RECHTZAKEN Het straf piwies tegen Salomon Liebeimann Drie jaar en zes maanden geeischt De zesde dag van het strafproces tegen Salomon Liehermann ving onder wemig belangstelling aan met het verhoor van Dr H Fnedmann uit Helaingfora den Pin schen raadsman van den verdachte Het verhoor geschiedt in de Dmtsche taal waarbg de heer dé Jong als tolk fungeert Nadat Dr Fnedmann den eed heeft uf gelegd als getuige en als deskundige vraagt aeverdediger mr Giltav Veth hem of des kundige zgn meening kenbaar wil maken over de vraag of by I iebermann by de ge incrimineerde transacties en handelingen productieve bedoelingen hebben voorgeze ten of dat hy wat mr Veth noéïnde den kapt van roof wildè opgaan Alvorens deze vraag te beantwoorden geeft desk een uitvoerige uiteenzetting an het aandeel dat hg m de organisatie van de verdediging heeft gehad In verband daar mede verklaarde Dr Fnedmann dat hy teh slotte zgn verschijnen toch noodzakelgk achtte waar gebleken is dat de Nederlandsche advocaten in wier advies Liebermann steeds vertrouwen heeft gehad hem thans in den steek hebben gelaten Na de pauze is het woord aan het O M mr O Beilingh Wzn voor heLr houden van zyn requisitoir Dit feit veroorzaakt een merkbare opleving van de belangstelling de advocatenbanken zyn thans vrg dicht bezet tenvgl de publieke tribune geheel is ge vuld Op de gereserveerde plaatsen merken wg vobrts op mrs G J Salm en A S van Kie rop die in het faillissement der Veendam mer als curatoren optfaden Ook zgn aanwezig de getuigen Meynema Mohrin en Spanjersberg Het O W begint met het verzoek te doen om in de dagvaarding enkele kleme wgzigingen aan te brengen welke hg op schrift overlegt Alvorens dan tot eigenlgke be spreking tot de zaak te komen wydt spr eenige woorden van byzondere waardeenng aan dr Feenstra den lechter commissaris die het vooronderzoek op bgzonder objectieve en numtieaze wgze Iweft geleld Wat de zaak zelve betreft w st pi er op dat het denkbeeld wat de pr sbepahng van de Veendammer aandeeten betreft met i uitgegaan van verdachte maar van vader en zoon Woltman Dit is een punt uit het eerste tgdperk der onderhandelingen dat ten gunste van Liebermann pleit en dat hy niet onvermeld wil laten Echter heeft erd later geweten dat een milhoen tketiva aait de Veendammer zou worden onttrokken zon der dat er een tegenprestatie was Spr komt dan tot het tweede tydperk der onderhandelingen Op 10 Jum heeft toen tusachen verd en Woltman het onderhoud plaats gehad waarbg besloten werd den koopprgs op een ton na geheel m activa te voldoen Voor spr staat het vast dat dit voorstel van liebermann is uitgegaan Spr acht het ten laste gelegde wat de hoofdtransactie betreft bewezen Spr wyst er op dat Mohnng door het Hof is veroor deeld en hoezeer spr met Mohring deerius heeft moet hy toch opmerken dat leze ich gemakkelgk het overhalen Het beste lykt het spr Laebermann in de eerste plaats te veroordeelen wegens medeplegen van de door Mohnng gepleegde bedriegelyke bankbreuk subs voor uitlokking daarvan Spr komt dan tot het gebeurde na de groote transactie Liebermann is voortge gaan met het onttrekken van waarden aan de Veendammer gedurende de maanden Juni Juli Augustus September en October 1927 Wel heeft hy bedragen teruggestort hy deed dit echter om te zorgen dat r geen schandaal kwam Spr citeert verschillende mtlatingen van Liebermann waarmt valt op te maken dat Liebermann at dat onttrokken geld als zyn eigendom beschouwde en niet aan de belan gen der pandbnefhouders dacht Het sterkste bewys dat de belangen der pandbnefhouders willens en wetens werden benadeeld ligt wel in het sluiten van de contracten met Van Dam en Kok inzake af lossing en overname van hypotheken der Veendammer Zoo is het contract inzake de Maraboe gesloten op een tydbtip dat reeds besloten was dat de Veendammer zouovergaan naar Paardepkooper In deze penode zyn de commissarissen van de Dis contobank nooit geraadpleegd terwyl de commissarissen van dt Veendammer ook vrywel overal werden buitengehouden Spr meent dat ook in deze tweede periode de verschillende feiten bewezen zyn Hier is nog sterker sprake van bedriegelyke bankbreuk Mohnng ts van deze feiten door het Hof vrggesproken maar spr yo x Liebermann te dezer zake veroordeeld wil len zien wegens medeplegen in het licht van de sedert het vorige jaar aan den dag gekomen feiten Spr brengt hierna het contract Paardenkooper ter sprake Lieher mann had moeten begrypen zegt spr dat dit contract met uitvoerbaar was te dier zake dan hg zich onmogelgk op goede trouw beroepen Ook Paardenkooper was niet m staat de Veendammer te redden en zeker met in zes maanden Tot de strafmaat komende wgst spr er op dat de wetgever die op deze feiten een maximum van zes jaren heeft gesteld wel nimmer heeft kunnen denken dat een der gelyk misdryf als thans is gepleegd ooit zou kunnen plaats vinden Zeker zou verd dan ook een straf van zes jaren verdienen echter moet spr het aandeel van verd ver gelyken met dat van de anderen Wie de hoofddader is geweest Liebermann of Wolt man Sr ib moeilyk uit te maken In lk geval staat vast dat het plan om de prys der aandeden geheel m activa te voldoen van Liebermann is uitgegaan Bovendien heeft Woltman de verdere totale afbraak an de Bank met kunnen voorzien die komt op rekemng van dezen verdachte en hier door IS zyn aandeel zwaarder Spr zal ech ter rekening houden met hetgeen door den psychiater dr Overbeek en door den Fin schen rechtsgeleerde dr B nedmann omtrent den persoon van Liebermann naar voren is gebracht en ook wil spr in aanmerking ne men het feit dat Liebermann een zwaar jaar achter den rug heeft waarin hy op alle mogelgke mameren is afgeperst en geplun derd Maar vooral wil spr laten gelden het feit dat Liebermann van het begin tot het einde der transacties is by gestaan door menschen van allerlei ambten en beroepen die helaas met strafrechtelyk zgn te berei ken Als die menschen andere adviezen had den gegeven zou de ramp niet zulk een om vang hebben aangenomen Onder groote spanmng in de zaal eisehte de officier de veroordeeling van laebermann tot drie jaar en zes maanden ge V angeniastiaf met aftrek van de preventieve hechtems Schgnbaar onbewo gen hoorde Liebermann dezen eisch aan De president schorste hierna de zitting tot Woensdag a s Mr Gilthay Veth de ver dediger zal dan zyn pleidooi houden MARKTBERICHTEN Veemarkt Rotterdam 18 Jum Aanvoer 237 parden 41 veu tens 1056 magere runderen 945 vette run deren 700 nuchtere kalveren 142 schapen of lammeren 100 biggen 2 bokken en gei ten 14 overloopers Prgzen Vette koeien Ie kw ƒ 0 51 53 2e kW ƒ 045 04714 3e kw ƒ 034 0 39 Ossen Ie kw ƒ 050 062 2e kw ƒ 045 47 3e kW ƒ 0 42 Stieren Ie kw ƒ 0 45 047 2e kw ƒ 0 41 0 42 3e kw ƒ 0 38 040 ÏUlfveien Ie kw ƒ 0 72 O 77 2e kw ƒ O 60 0 65 3e kw ƒ 0 47 0 52 Melkkoeien ƒ 200 430 Kalfkoeien ƒ 200 400 Stieren ƒ 120 600 Pinken ƒ 75 125 Vaarzen ƒ 160 210 Slachtpaarden ƒ 163 280 Hitten ƒ 100 170 Foldtalve ren ƒ 8 30 Biggen ƒ 20 32 Biggen p w ƒ 2 75 53 Jonge paaiden ƒ 160 200 Handel in koeien en oss kalm pryzen van gisteren konden met e ehandhaafd h ij ven Stieren kalme handel pryzen van vo nge week V tte kalveren l chte handel INOEZONDEN Buiten verantwoordelQkheid der Redactie Het schilderen van verkieimgsiedamT Geachte Redactie Met eemge verbazing hebben A g kennis genomen van het afschrift van den bnrf door de Kieavereemgmg Vieest God en tert den Komng gezonden aan Burgemees ter en Wethouders inzake het schilderen van verkiezingsreclame op de straten en met een met gennger verbazing namen v eveneens kennis van het optreden van onzen Burge meester die de opdracht heeft verstrekt om het gesohilderde weer weg te maken Voor wat het eerste betreft merken wy op dat er van woordbreuk geen sprake is Het was de eerste ondergeteekende die na mens de sociaal democratische Raadsfractie in den Raad het verzoek deed aan B en W maatregelen te willen voorbereiden door het beschikbaar stellen van aanplakborden dat in overleg met de respectieveigke poiili ke partgen met op de muren en huizen ou worden geplakt Over het schilderen op de straten is met geen woord gesproken I Meer nog wg hebben er met aan gedacht om tut reclamemiddel onbenut te laten waar uok mets tegen kon zyn omdat wy mt ervanng weten dat het geschilderde duidelyker gezegd het gekalkte steeds uit zichzelf na verloop van eemge weken verdwynt Met de aanplakbiljetten is dat anders dan ziet men zelfs nog na jaren hiei en daar de fladderen van de biljetten hangen En het was deze mindere stadsverfraaung die wg wilden coupeeren Inmiddels is JRjleken a zal dit ons peen aanleiding geven ons woord ten opzichte van het plakken te verbreken dat Buigemeeater en Wethouders er met m geklaagd zyn onze bedoeling naar behooren uit U werken Het dantal plakplaatsen en de weinige ruimte die ter beschikking is gesteld geelt i s geen aanleiding voor de toekomst met ha welfde verzoek te komen Wy handhaven dan maar bever hopzter wy de sUdsverfraaiing hadden willen be Voor wat onze verbazing over het optie den van den Burgemeester betreft moet ons eerst de vraag van het hart of de Burge meester wel bevoegd was de maatregelen te treffen om onze reclame op de straten te laten verwyderen Art 6 van de Politiever ordening zou door den Burgemtster te ge bruiken zijn iribar dan hfid de verwydering stellig met mogen geschieden dooi Gemeen tewerklieden Art 79 van de Gemeentewet wgst er positief op dat de beslis mg tot de verwgdenng met had mogen geschieden door den Burgemeester persoonlgk omdat de bevoegdheid mede aan de hand van irt SO van de Gemeentewet berust in hanlen van B en W Wy schryven het spontane zelfatandige optreden van den Burgemeester hieraan oe gelyk wü al eerder heoben ervaren dat Z E A buitengewoon vgandig staat tegenover de socialistische Arbeidersbeweging Aio de Burgemeester van meemng is dat hy met dit soort kleine middelen den groeienden invloed van de S D A P kan begrenzen of doen verminderen willen wü het hier wel uitspreken dat de heer Gaarlandt precies het tegenovergestelde bereikt Wy zullen op een andere plaats van onze opvatting tegenover de zoogeliaamde woord breuk en t optreden van den Burgemeester nog wel het een en ander in het muiden brengen u dankend voor de verleende plaats ruimte met Hoogachting A FOKKERS Jr Voorzitter S D A F ED VAN DANTZIG De Heksenwaag te Oudewattr Mgnheer de Redacteur Onder motief 4Ieksenwaag te Oude water komt m uw geacht en veel gelezen courant een be= hryVimg voor dat m Stdds waag te Oudewater de laatste van toove ring verdachte personen werden gewogen waarbg gewezen op de Stadswaag van 1647 tot 1729 vele personen vrouwen ala man nen die van toovemy werden beschuUligd en die wilden zy niet als heksenmeestere en heksen worden gebrandmerkt een lyks gewicht moesten bezitten wel a oondee rende met de natuurlijke proporties des lichaams Verder wordt geweaen op het verbrandendei heksen en dat de Middeleeuwsche Maat ichappg m het bestaan van heksen en heksenmeesters een zwart gevaar voor haarsamenleving zag en dit gevaar trachte tebezweren door het uitroeien verbraider der personen en daarbg al de goederen derverbranden personen werden verbeurt verklaart enz enz en ten stotte dat de vieringvan het feit dat het 200 jaar geleden zalzyn dat m de Stadswaag te Oudewater delaatste van toovemg verdachte V r werden gewogen zooals boven 1729 IW als symbool herdenkingsdag en tot feestdaggemaakt wordt M 1 ware gedachtenisdroefheki veei beter bg zooveel ellende droefsnis en schande en domheid door voorgeslacht M gaan en toegestaan als een Chnsten Ma schappg ter schande werd gewezen J N JONKERS BOTH Igke hairfel oude pnjian Paarden stt ve handel de ude prt en konden met moei bedongen woMen FokkaWeren kalmeJw del prfl en leta vaster Pnjzen iets hooger Kaasmarkt Bodegrawn 18 Juni Aangevoerd 680 partiien V 568 m r m 26878 stuks Wm K Q PrijB Ie srt m rm f 61 63 2e srt O m f 4 49 zwaardere tot f 67 zonder rm f 43 49 Handel vlug BADIO TELEGRAFISCH WEEBBEBICffl Verwachting Zwakke meest oostelijke tót zuideliike wind Helder tot Uoht bewolkt Droog Warmer overdag V I STEMT WOENSDAG 3 JULI LIBERAAL De lijst der Liberal Staatspartij De VrIJheldsbond Is LIJST 31 S IAUSNIEÜW S GOUI A 18 Jum 1929 Het m voorraad hebben van melk of melkproducten Burgenieestei en Wethouders gezitn het voorstel van den Directeur van den Ktii ringsdienst van Waren voor het gebied sGravenhage van 17 April 192 besluilen te bepalen Het vervoer of het in voorraad hebben of behandelen van melk en of melkproducten en de als zoodanig aangeduide waar mag m de gemeente Gouda met mgang van den datum waarop dit beslmt is openbaar gemaakt door heni die een bedrgf van melk leikooper opricht overneemt of verpliat t of die in een gevestigd bedrgf van mpik verkooper lokalen of al dan met geheel ivf gesloten ruimten voor he m vooi raad hcu den of behandelen van melk en of melk producten in gebruik neemti opricht in richt of wyzitt ölechts plaats vmden do u of oor hem wiens bedrgf voldoet aan de eisch Hi in bd 2 van artikel 32 an het Melkbesluit S 1919 no 43 gesteld en die ten bewyae daarvan aan de met de hand havmgder Warenwet 1029 S 581 belaste ambtenaien op hun eerste aanvraai over Itgt een geldige schriftelyke namerts den I urgemeester afgegeven Deze verklsfring is geldig zoo ang zy n et namens den Burgemeester by een t c den helanghebbende gericht aangeteekend hryven is ingetrokken Voorts dat melk tn of melkproducten en ds zoodanig aangeduide waren in de ge nieente Gouda met mp ang van den datum waarop dit besluit s openbaar gemaakt door een melkverkooper of personen m een bednjf van melkverkooper werksaam mei mogen worden vervoerd met een voer of a dati onvermin lerd het dienaangaande by de Trekhondenwet bepaalde niet voi r len IS van een dmdelyk leesbaar en zichtbiar opschnft aangevende den naam de voorletteri en de woonplaat straat en f emeente van den melkverkooper aan wien de vergiinnig bedoeld in artikel 29 dn het Melkbesluit S 1929 no 43 is ver kend andere geslachtsnamen mogen noch op het voer of vaartuig noch op of aan de zjcht öaarop bevindende waren en of voor werpen voorkomen tenzy op waren in een rpakkmg waann zg aan den verbru ker kunnen worden afgeleverd b waarmede tcp ekykeiigd op melk of melkproducten gelykende wtoffen en of w iter worden vervoerd Melk en of melkproducten en als 7ooda mg aangeduide waren mogen m de e meente Gouda met ingang van den Jub 1 bedoelden datum bg een melkverkoopei met ten verkoop in voorraad aanwözi zgn m ruimten waar tevens op melk en melkpro gieten gelgkende stoffen aanweztg zgn Prop verg A R Kiesvereeniging Cristeravond hield de A E Kiesvereem feing en ïfcpagand club Gouda m de Reunie mr propaganda vergadeimg Na het zingen van Psalm 75 1 en 6 openae de heer h A Polet jnet gebed en sprak t en woord van welkom ml tot alle aanwezigen en wel vnl tot de beide sprekers dezer avond en den heer P van der Bas van Moordrecht die de Kameikiesknng Leiden vertegenwoordigde Hierna verkreeg jMr J A de Het gaat bg deze veritiezmg aldu S r weer zooals by aUe Uitgesloten ia nog dat alle zetels der meerderheid door ons bezet zouden worden Voor 50 m jaar geleden en korter nog la dut wq gehikt aan de Lib St P Deze heeft toen haar machtspositie gebruikt Het ia een vrucht van GJods genade dat in samenwerkmg met andere partgen deze kracht gebroken kon worden In het algemeen kan men ze en dat T en erkend dat wy recht hebben op oen piaats in on volksbestaan Waar heel ons leven moet sftaan in het teeken det dank baarheid moet ook onze politiek staan in dat teeken Öe Herv Öér St p vnnt thans voorzeker niA m kracht Dichter bg ona staat de Stk Ger Stp en toch hoe langer deae partg btstaat hoe meer vgianüig zy komt tt staan tegenover de A K btp Men voelt nat het Christenvolk schouder aan bchou Ier inot t sLaan maar och wii men dat met j Het program van hen ia voor ttO piocont dat dei AU btp gelyk blechta enk ie puntjes verschillen Lu üaar dient voor gt V aarochuwd te woiden De grondton zil hierin dat er btaat dat do overheid geroepen is tot handhaving van Gods wet Maar de merheid moet alleen maar op ha r tigen tt riein blyven Aiuletj zou het mtt de bui tervrgiiead ten eeneiimaie gedaan agn Overjü moet geza zyn m de wi red l at willen we ailemaat maar de gioote vraag la Waai komt het andaan Allen die regeeren regeeren bg t e gratie Gods De Jinkerzgde zegt echter iwier Uie regeert doet dat omdat mgn verstand dat zegt ü 1 het gezag uh vrucht van het ra tionalyftne De moderne mensch moent a it t weten dat komt door de gewidige ont wikkeling der iiatuurweteiv chappen Hti muet tchter den mensch tot ootmoetl stem men De aociaiisatae en de centrah atie uer i e müeii hap zyn toreia van babtl K hdiigt toch niet van den meiisch af of er oortog oi vrede of ellende zii yn Ook het tuwtiyk iet men verkeerd Dat is geen ontiac ma ir een insteling Gods Het strafrecht zoo zei spr bestaai niet meer legemvooi dig heet het de leei van de nmiJtlen ter beslrydmg dei criminaliteit Wg danreatagen zeggen uat let itcht Godö geha idhaaid inoet wotdui en natuurlgk wordt daardoor do Maat chappy beschermd Di 11 J van tliuppen Ned Hcrvormu 1 ledikant te Lunttren en GandidaJi ooi Ut tweede Kamei vmg luerna zg i rede aan ovci Ons krygfaplan fcjpr zaï tiach tea de zaak meer van de geeste yke zyc te bezien al wil hy daarmede met zei gen dat de iitottelyke zyde geen waaide hi ell Als Goti zegt HeCzy gy eet hetzy gg Urmk hetzy gy iets anderb doet doet liet tei eert Gods dan blykt wel voldoende duidelgk wat Hy liitrmede bLoogt Alb wy 4jpgaan tei veikiezimgs tryil ir hebben we een kiyjgsiplan noodig in l faimuel 5 24 len we een kiygs piart van Davtd We meiken laarbg op dat het gevraagd is van gegeven door en uitgevoerd met den Heer Het zwaard aangorden is gcmakkegkei iiLd u te bidden Het spreken vooi den komen gx verkiezmg sstryd is gemakke gktr nan m waaiachtig gebed tot God te gaan Men mag de vrouwen al of niet aan po ren om ter stembus te gaan daarover zyn we het allen eens dal zy een roeping tegen over den staat te vcivullen heibbtn maai dan it het dfe groote vraag hoe we in on gebedsleven tegi novei dezen atryd staan i r IS geen enkele party die alleen bt reiken kan wat zy wil Maar nog is ti een party die roept tot God Dat a een tee keu voor alles U hebt U zoozei pr op te maken a oor het krggsplan dat den heet L heelt gegeven Bidden en wachten Maai dan ook alles geloovig leggen in den anu fiods Wy stryden in deaen strijd met tegen andere partgen Ook met tegen onze broe derpaity de fat Ger St p Als h t gaa om ci gloiie Geids dan zal den Heer ons voor taan en ons ter overwinning leiden 1 aat ons vooral een geheel zyn Hoe het ook gaat ook al zouden we stiak s den nedei laag lyden dan nog zal de overwinning zyn aan onze beginselen Daarom zyn deze h t waard dat ge er Uw beste krachten aan wydt aldus besloot pr Na oen woord van dank aan beide sprr kers door den voorzitter werd Psalm 8J 7 en 8 gezongen waarna Ds van bchuppen met dankgebed de vergadering sloot 4 Volksconcert Dondeiddgavond S uur geeft net Sted Orkest onder leiding van den heei loh t abriaan m het Houtmansplantsoen haai 4e volkseoncert Het programma vermeld Le Tringant Marsclie Houssean t ransche Blyspel Ouverture Keler Bel a Constellations Valse Reyj ard hantasie Les Dragons de ViUars Maillard 6 Ouverture irique Kes e a Charme Froublant Bajus I antawe uit De fooveifluit Mozirt h Haut Parleui Mar=che v Leeuwen Jaarvergadermg Klemindustrie De venenigiug KleiinduHtrie is voorne mens haar eerstkomende Jaaiveigadering te houden op Donderdag 20 en Vnjdag 21 Juni a e en wel te Maastricht Aan deze vergtideung zal worden veibon den een excursie ter beziehtiging van eenige te Maastneht gevestigde ketainifiehe bedrg ven Lerste orgelbespeling m de St Janskerk Op Donderdag 20 Juni fa avonds te 7é uur zal de heer Henn O J de Man in de grooote of St Janskerk de eerste orgelbespe tmg geven Diploma kantoorstenograaf By het op Zaterdag 15 deaer te Dtiecht gebonden examen van de Vereenigmg van I eeraren in Steno en Tactylographie Speed laa de de heer J W Sirre al hier leerlmg van den heer H l de Kok oor het diploma Kantoorstcnograaf B Geslaagd Aan de Universiteit te Leiden n i e sUagd voor het eerste gedeelte van het cand examen techten onze b tadgenoo de heer W K N Hengeveid Benoemmg Naar wg verntmen is bij niinistneel besluit dato 43 Mei 1 de Heer Dr K lm merman bfeuoemd tot Directeur der Rijkj kleiBchool te Gouda Wedvmcht van postduiven Zondag 3 1 hield de postduivenvereeni gang De Zwaluw een wedvlucht uit Cha teroux afstand Ö18 u K M De duiven wer den gelost om b 20 uur Aankomst eerste duif LViAU uur laatste duif 4 07 uur De uitslag is als volgt J Lveikng l lega 2 M Groenendaal 3 4 A H A van lok 5 Itt 12 G Schuttelaar 6 7 Chr Gouka 8 W Hou man 9 il J G Lu rs IJ J van Loon 14 Ledenvergadering Goudsche Chr Oranje Ver De afdeeling Gouda van de Lhi Oriuijeveteuniging houdt hedenavond een leden vergiideruig 111 het Gebouw tot Heil des Volks Aan de orde komt o a bestuuisver kiezing en bespreking propaganda Wetwillendte medewerking woidt verder verleend door uiej Ueijkoop zang een viool ensemble en de heer B L J Bik piano Burgeriyke SUnd GiIiBOi LN 1 Jum Anna Maiia Anto ma d V B A Jtettltr en D van der Herf Krugerlaan 173 PieterneÜe WiLholmina d V K Wildschut en J iHolthugsen N Ha ven 60 Juni Margaretha d v J W Fiux enJ Ih Knnipenfort Turfmarkt 14 Pielernelia Johanna d v J P Nuvelstgn en Jvan der Valk Vest 97 Juni Heiltje d v A Hermenet en MM Teekens 4e Kade 77 Maria Anna Margaietha d v Ih van Khgn en G M BotreGoudkade 15 1 Juni Wilhelmma Theresia d v M J L M Mampen en W A Ccheffer Goom hertstraat 20 OVBRLEDEN Geene Agenda Tot en met 22 Jum Optmbare Leeszaal len toonstelling van werk van den heer H V d Jagt Juni 8 uur Gebouw tot Heil des Volks lg Ledenverg Goudsche Chr OranjevLieeniging Jum 8 uUr Gebouw Darnel Cuisua I II B O onder leiding van Dr Tvers Jum 8 uur Gebouw tot Hed des VolksOpenb Verg Herv Geref i taatp faprDs C A Lingbeek en Ds Gravemeyer 20 Jum 8Ï4 uur Soc de Keume Openb Verg Liberale Staatsparty de Vrgheids bond Spr de heer C G Roos Burgemees ter van Lekkerkerk 2U Jum 8 uur Houtnuansplantsoen 4o Volksconcert 20 Juni IVi uur St Janskerk Lerste orge bespeling 24 Juni 8 uur 80c Ona Geijoegen Ledenvergadering iJAl iJKN Ofl lRE ÜUbilUUP up Maandag 24 Juni a s n m 1 uui za de Gemeenteiaad vergadeien Onderwerpen ter behandeling Opening 1 rekking van nummer vooi stemming en londvraag Vaststelling van de notulen der vergadeiing van 2 Mei 1929 Ingekomen stukken Mededeelmgen Aa nbiedmg dooi B pn W van het rap port uitgebracht door dö iKieren J H Mohr en A Keyzer betrelfende de aan het nieu we Gemeentehuü aangebrachte herstellin t en No 50 Aanbieding door B en W van de dooi het li K bchoolbestuur ingezonden veiant woordmg van gtiden uit de gemeenteka ontvangen ingevolge art 7 2der Lager Oi dei wyswet 1920 No 24 Aaiibiedmg door B en W van de door het bestuur der Chi Ned Herv school m gezonden verantwoording van gelden uit de gemeentekas ontvangen ingevolgo art 72 der Lager ünderwyowet 1920 o 49 Voorstel van B en W om te besluiten tot vaststelimg van de aan de besturen van byzondere scholen voor gewoon lager on derwgt toekomende vergoedmg pei leerlmg over het jaar 1927 mgevolge art 101 der La er Onderwgswet 1920 No 35 Aanbieding door B en W van de one jaarlykscho atrekenmyi betreffende de ver goeding bedoeld in art 101 dei Lager On derwysvvet 1920 over de jaren 625 192b en 1927 ir gezonden door d besturen der byzondere scholen voor ge woon Lager On derwys No 41 Voorstel van B en W om te besluitentot wyziging der Verordening betreffendede levermg van elctriciteit door het Llectriciteitsbedryf der gemeaite Boskoop No 36 Voorstel van B en W om te besluiten tot het aangaan van een overeenkomst mt L de gemeente Alphen aan den lïyn betref fende de levering van electneiteit ten be hoeve van perceelen gelegen aan den Groe neweg onder de gemeente Alphen aan den iiyn No 44 Aanbieding door B en W van het verslag van den toestand der gemeente over het jaar 1928 No 45 Aanbieding door B en W van het ver slag van den toestand en de exploitatie der Gemeen Cebed ry ven over het jaar 1928 No 46 Aanbieding door B en W van de reke nmg van ontvangsten en uitgaven van he Burgerlyk rmbestuuP over het dienstjpai 1928 No 47 Aanbieding door B en W ter vaststelling van een concept van een nieuwe verorde nmg op de brandweer in de gemeente Bos koop No 37 Aanbieding door B en W ter vaststel ling van een concept instrwctie voor der Concierge bode van het Gemeentehuis No 38 Voorstel van B en W om een crediet te verleenen van ƒ 1300 voor betahng van kosten van hersteibngen van weglcant n noodig geworden door de atteeige vorst van den afgeloopen winter No 39 Aanbieding door B en W ter vast tel Img van concept besluiten strekkente resp tot wgoig ng van de gemeente begrootm gen 1928 en 1929 No 43 Voorsta van B c3i W om te beslu ten tot vaststelling van annuïteiten door Bouwvereemgingen verscnudigd Nü 42 Advies van B en W om te be iluiten to aanvaarding van een schenkmg van de Boskoopsehe HandeUdrukkerg ten bahoeve van het meuwe Gemeentesuts No 48 Voorstel van B en W om te beshiitcn tot verkoop van een perceel bouwgrond aan J van Heimngen No 51 K ndvraag bluitin De It K Muziek vereemging bt Caeci lia zal op 15 Aug ua detlnemuii aan bet eoncours te Alpbeu a d Hyn De heeren P dtii Ouden J Dgkhuie en il dm Ouden zijn door den Ned lumbouw luad benoemd tot afgevaardigden naai het eongitB dei Intern vereuiiiging van berucpstumbuuwers dat dit jaar te Londen zal worden gehoudiie Op Dinsdag 26 Juni a b zal de vereemgingvoor uipeiBoonlgke leelame V 11 O K mhotel Kluas ieji een openbare vergaderinghoudun Als sprekets zullen optreden deheereu L U Jvielage uit Haarlem voorzittei van de algomeeue vereemging voorbkembotleneultuur en de voorzitter derverounigiug de heer P A Coign burge meester alhier olgeus belicht van het gemeentebestuur van Gouda zullen de tolhekkeu op het Goudsche Kijpad uudei de gemeeiittu Bos koop en Alpben vouitauu des nachts woi deu opengelaten zoodat men dan vuj kiui passeeren GOUDLÜAK Donderdag 20 Juni 1929 dei ivonda te acht uur wordt m dt zaal van dtn heer C Ooms een groote openbare vergadering ge houden van de Chr Dem Unie afd Gouda Ais sprekers zullen optreden de heeren A Bogaart te Moordrecht onderwerp De anti revoutionaire regeermga en ge meento politiek en K van der Brug Gou da andidaat voor de Iweede Kamer tfnderwerp yDe toepassing der C iristelgke beginselen Bezoek van de Cummi saris der Koningm De Commissaris der Konmgm m deze pro mcie zal Donderdag 20 Juni onze ge meente bezoeken UAASlKECai Pluimvee vereemging Vrydag j 1 hebben een 20 tal leden der piuimveevereeniiging Ona Belang een bazoek gebracht aan BanieveJd Het doel van de reis was de bekende bchtmmels km kenbroedeiy waar e en voortreffelyk ingerichte broedmrichtmg voor 100 000 kuikens por d weken werd bezichtigd en waarby de eigenaar een aangename de iuiidige voor lichting verschafte Van Bameveld verd gereden naar Woudenberg waai het hoer dei park Burgrwal werd bezichtigd Met groote belangstelling werd hier kenms e nomen van het opfokken v an plin 8500 kui kena en 1500 hennen Langs de pjramide van Austerlitz weid gereden naar Utrecht waar een poosje gepauzeerd wenl waarna allen zeer voldaan qmstreeks 8 uur thuis kwamen Kermis De kermis behoort reeds weer tot het V trieden en het zal wel aan de aanweziijheid van het circus Hiagenbeck te Gouiia gelegen hebbfen dat de drukte niet oo groot was als m andere jaren de meesle houders van vermakelykheden maakten geen goede z en de caféhouder daaren tegen hadden n ledwi tot klagen Zondagmiddag geraakte nog een autobU van de Polsbroeksehe dienst m biand doeh men wist met emmers water het vuur spoe di te blusschen MOObDRLCUi In do dorpstraat werd een meisje door ten auLo aangereden De kleine kwam te vallen tn werd aan de pola veiwoiid De auto retd ijlmgs door in de lichting Gouda en had wsarschgnlijk den dans ontsprongen indien de gemeeiite veldwaehter lUet foo aetief was geweest om direct telefonisch aan de politie te Gouda aanhouling te verzoe ken van genoemden auto Het getukte al daar de politie de auto aan te houden waarna de gemeente veldwachter het verder ondeizoek op zich nam SCHOONHOVEN De heer 1 C Bik is geslaagd voor bet examen gemeenteadministratie gehouden door de Ned Ver van Gemeentebelangen Aanbesteding vnn de Veerstoep In een Zaterdagmiddag gehouden gehei me vergadering van den Raad kwam vol gens de Scli Crt in behandeling de aan besteding van de Veerstoep aan de overzg de Bg afwezigheid van den burgemetster werd de vergadering voorgezeten door wet houder Sehreuder Na eenige discussie werd besloten de werken voor de Veerstoep te Kunmn aan den laag ten inschrijver den heer H de Jong te Haidinxvcld voor de som van ƒ 25 600 9 STOLWUK Voot rekening van den lieer W de Jong wordt aan den BegerscVeweg een landbou werswoning gebouwd Het timmerwerk is opgedragen aan A Rittveld te Berkenwoude het metselwerk aan M Both all ler Eveneens isoonderhands opgedragen het bouwen van een Jiolenpakhuia voor rekening vah W M H de Bniyn bet timmer werk aan T Maaijen het metee werk aan M B Ui beiden alhier SPORT BN WEDSTRUDEN ZWËIAMEN Nederlanders m OmtschUnd Op de 3 maal 100 M estafette won de Onderling Dames Zwemclub uit Rotterdam van Duisburg Haar tyd was 4 09 2 Op de y 0 Meter rugzwemmen wa m j Grendel eerste m 1 27 6 voor Oversloot die er 1 31 over deed Op het nummer vr en ala r i ïerd mej Grendel tweede m 1 211 achter mèj E rkens die een tgd van 115 maakte Op de lÜO M borstzwemmen ie t nuütfort a Mam was mej Baron eerste in 227 3 tweede werd Schetlhaai I rattkfurt in 2 1 Op de 10 OM rugzwemmen zegevi rde bej Braun bi 1 4 Helnrlch Keulen was tweede m 1 83 100 M vrye slag 1 MoJj Bmun in 1 15 2 Heinnch Keulen 124 4 LAATSTE BERICHTEN i KAAl LUÜZJ ülEWbl Vloutconferentie m den aJi Herfst NBW lORK 18 Juni In diplomatieke krlng te Washington acht men ae moge lykheid zeer groot dat reeds in den a s herfst een confeientie lal worden gehouden tot regelmg van de ontwapening ter zee Indien de andere mogendheden daaraan met zouden deelnemen zullen naar men verwacht tenminste besprekmgen worden gehouden tusschen Engeland en Amerika Dell Batavia Rubber My Naar wy vernemen zal aan de binnenkor tf lioudeii algemeen vergadering van uan deelhouders der Deh Batavia Rubber Mg N V worden voorgesteld iiter 192ti een di v idend van 10 Vo mt te keertm Door den bliksem getrofftn KOMiL 18 Juni In do oabgheid van Satemo werden tydena een hev onweer Slunddi i t iders door den bliksem liuode gkgetioueii en twee zwaar gewond De rbeiders waieu in een tent gevlucht waann dübliksem insloeu Het vraagstuk der Mchadevergoedlngen iARiJb 18 Juiit Het iiansche kabinet iteelt 111 ziju zuiiug van beden het vraag aluk dtr scliaueveigoedingeu en de buiten lundsche seliuiuen ouderzueht waarbg luinearé en iuilieiand een overzieht gaven van den alg toestuud De regeeruig bUDioot eensteuimig om bet voorstel van de coiuuuflsm der deskundigen tot legeling der betalingen goed le keuren en te znuieu met de andere beliokeu legieuiigen de ratihcaUe ervan voor te stellen In de finaiicieele commissie en ui de com missie van buiteulandsciie aaiigelegeiilieden zullen morgen door de regeeiing verklariii gen worden afgel d De opvolger van Prof Kan ie Uiden V oor de leerstoel lu de oor neus en keel lutilkunde te Leiden als opvolger van Prol Kan heelt naai wg vernemeu Dr L de Kleijn te ütiecht bedankt Opvolger Prof Wiersma te Groningen Als opvolger van Prof Wierema aan de Ugkanniversiteit te Groiiingn Aomt eraatig m aaitiuerkiug Dr M v d Beheer genet shcerdirecteur van het Prov Ziekenhuis imbg Zandvoort oud inspecteur van het staatstoezicht op heft krankzinnigeuwezen en voorzitter van de Ned Vereemging van Paycbigtne en Neurolc ie ben inbraak in eeu juwelierswinkcL V our duizenden guldens gestolen Igdens de afwezigheid der bewoners is in de juwelierszaak van de firma R in de bpuistraat in den Haag ingebroken In de etalagekasten en u het magazgn ifi voor duizenden guldens aan sieraden gestolen U de Wilde 1 DLN HAAG 18 Jum Op 75 jarigen ieeftyd IS heden overleden de heer H de Wilde oud wethouder van Den Haag oud hd van de Prov Staten en Ged Staten van Zuid Holland oud voorz van het Provineiaai Comité van de a r kiesvereenigiiigen in Zmd Holland Len detachement van de koloniale reserve naar Curasao vertrokken Heden veittok met de Ainaterdaui een detaehement van de koloniale reserve ter sterkte van fiO man under bevel van den le luit der infanterie I F Weyennan naar Curasao De commandant van de koloniah reserve majoor J Barendsen deed het dc taohenient tot aan boord uitgeleide en sprak hen daar namens den Mt uster van Defeii Bie toe Beurs van Amsterdam URAAOLOOZE DIENST 17 Jum IS Jum OWicieel Londen BerlonJ 12 07V 12 07 6S40 6 42 ï oryB 9 74 9 74H Brussel 34 67H 84 B7 Kwitserland 47 91H 47 91 Weenen 3600 85 00 Kopenhagen 66 35 66 5 Stockholm 66 70 60 75 Oslo 66 87V6 66 37H New York 2 49H 2 49 Niet officieelPraag 7 36 7 38 Madnd 36 50 85 50 Prolongatie 5H Beursoverzicht De markt had heden een gedrukt voorkomen en vooral de Tndustriepapieren had den van aanbod te Igden en hier waren de Kuiistzijde aandeelen vooral het knid v h de rekening Ënka s in hoofdzaak moesten zith tn verlies getroosten dat erikele 10tallen procenten bedroeg Misschien wel omdat de voordeelen aan de fusie n t Ol natoff verbanden niet in venepstem mihg zullen zijn Philipsasndtelap grlden ♦ n togenbhl Ih ven et hoogste peil van den vongen beursdag doch reageei den vervojgenp scherp Margarine Unieii en Calvii Delft konden nh niet handhaven en zagen zicli ni erd procenten ontgaan Calvé Deltt b Kn n i het meest weerstand an de Kuchtnnin tws Hoortf n werden A nstiek 55 afgedaan jfdaandulen vaat Van d rmjnwaniden waren bet Boetons die zich naar lager koerspei zagtn f ehrnclit Op de petroleuniafd opendtn Koniiiklijki n beneden btt peil van isteren tn hepen vervolgens verder terug Daarentegen heergchte oen goede stemming voor Buikeraand len H V A s vervolgderf de gisteren ingezette stijgmg