Goudsche Courant, vrijdag 28 juni 1929

p de Boer Jr Arts AFWEZIG van 28 Juni t m 16 Juli LIBERALE STAATSPARTIJ DE VRIJHEIDSBOND Kieskring LEIDEN Zaterdag 29 Juni 1029 Groote Openlucht Samenkomst Op het Terrtin d r Wilhelmlna Vereeniging gelegen bQ De Vergalde Wagen te ALPHEN AAN DEN RIjN Sprekers De Heer Jhr Mr Dr E A VAN BERESTEYN oud lid van de Tweede Kamer Onderwerp De Vrijheidsbond en het platteland Mevr B BOON v d Starp te s Gravenhage Onderwerp Vrouwenplicht De Heer C G ROOS Burgemeester te Lekkerkerk Onderwerp Wij en de School De Heer Mr H SMEENGE Lid der Eerste Kamer der St Gen te Arasterdam Slotwoord Ter afwisseling zal een gemengd koor eenige liederen zingen en zal de Harmonie Caecllia van Qouderak enkele muzieknummers uitvoeren TOEjDANQ VRIJ AANVANG sNAMIDDAOS 3 UUR Eerste Nederl Scheepsverband MiJ gevestigd teRotterdam De Directie maakt bekend dat deop 1 Juli 1929 vervallende Coupons der 4Vi pCt en 5 pCt pandbrieven vanaf dien datum betaalbaar zijn bij d heeren M J OGIER Co te Gouda 15 JENNY de nieuwe gezondheidspijp Viir recliRii 70 cent L BINNENDIJK Kleiweg 87 Schouwburg Bioscoop Gouda Deze week brengen wij een zeer bijzondere film der PELSOM PIIODUCTIII met Ivop Novello en Evelyn Holt in LICHTE CAVALERIE Regie GEZA VON BOLVARY Bloadarmoede Z nuwzwaide Algemeene verslapping In alle gevallen van bloedarmoede zenuwzwakte of algemeene slaptetoestanden is de Sangiiinosc het middel dat snel en afdoende verandering brengt Een groot voordeel van de Sanguinose is dat zij ook door dezwikate gestellen verdragen wordt en getn schadelijke bijwerkingen vertoont Neem er de proef van Maar zorg dat gy de echte Sanguino i heljt Prüsl per flesch met gebruiksaanwüzingt ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Met fiuidelyke gebruiksaanwijzing Verkrijgbaar bü Apothekers ei Drogisten WACBT U VOOR NAMAAKl VAN DAM Co De Riemqrstraat 2c 4 Den Haag Deze film munt uit door buitengewone fotografie temidden der Hongaarsche poesta Het spel van de hoofdpersonen boeit door eenvoud en kracht EEN FILIW VOOR IEDER PUBLIEKMI 60 Toegang voor eiken leeftijd Gratis fietsenstalling Adverteert in dit Blad Philips Standaard Combinatie Kan op ieder wisselstroomnet worden aangesloten BUITENLANPSCH NIEUWS BËLai £ De Indische rciM van het Belgischekroonpnntel ijk paar Ëen attentie van den directeur van m r lB PUntentuin te Buitenzorg De directeur van oen Plantentuin te Buitenzorg heeft een aantal zeer bijzondeire oichideeën door een inlandttchen tulnbaas persoonlyk naar België doen overbrengen waar zij in do kat hen van het verblijf van kroonprins beopo id te Laecken gekweekt zullen worden Een attentie waarover t kroonprinselijk paar na zijn terugkeer iu België zich enthousiast heeft uitgelaten ENGELAND Het onderzoek naar de ramp van de aty of Ottawa Twee gebtoken stijlen zijn oorzaak geweest viin den dood van de 7 passagiera Het onderzoeik van het luchtvaartdepartement te Londen naar de vliegramp in het Kanaal op 17 dezer heeft uitgewezen dnt de oorzaak van de nooddaling van het vliegtidg was het ibreken van twee stülen waarmede een der motoren in het vliegtuig is gemonteerd Na het vertrek vloog de City of Direct uit voorraad leverbaar Bet Phillpg Standaard Ontvang toestel No 2514 kan geleverd worden voor elke gangbare netspanOiag zoodat waar ook maar een Wisselstroomnet Is dit moderne toestel kan worden gebruikt Het Btrooinverbniik is zeer gering terwijl normale schommelingen in netspanning geen schadelijken Invloed hebben Phillpi Standaard Combinatie kMUal allen all lel Pllllpi OotvaoKtocslel No 2514 Philips Luidspreker No 2007 en Philip ADIenne elll helil No 43U l Prijg fl 288 25 t nMor umuMMlet J PHILIPS De Combinatie kan ook in 12 maandelgksche termgnen worden betaald De prgs wotdt dan F 306 70 J WAAROM NU naar het THALIA THEATER Omdat daar deze week vertoond wordt BEAU SABREUR naar het boek van den schrijver P C WREN Ons succes met BEAU GESTE was enorm BEAU SABREUR een op zichzelf staaqd vervolg van BEAU GESTE zal het gesprek van d n dag zijn De komische film 60 Jonas In de Leeuwenkuil Dolle avonturen van een panloifelheid met W G FIELDS en MARY BRIAN maakt dit programma tot het meest uitgelezene Donderdag gesloten Toegang boven 14 jaar Uitbanning van den oorlog De Liberalen zijn van oordeel dat met allekracht moet worden gestreefd naar uitbanningvan den oorlog en naar een verdere internationale regeling voor vreedzame beslechting van geschillen die tusschen de volken mochten rijzen = Zij volgen daartoe de eenige juiste methode Krachtige bevordering van Internationale samenweriting h l treffen van regelingen tusschen een zoogroot mogelijk aainal landen om wederkeerj de legers en de bewapening terug te brengentot het minimum dat noodig is voor het instand houden van het Volkenbondsleger terbescherming van de internationale rechtsgemeenschap In naam der humaniteit en in het belang van onze beschaving noodigen wij hen wien het ernst is met de vpedesgedachle uit zich te scharen onder de vaan van hetLiberalisme en te stemmen op een der candidaten van de LIBERALE LIÜST No 31 Dr I H J vos N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbriawen f 49 000 000 De BANK stelt beschikbaar 5 o Pandbrieven a 100 A X Pandbrieven a 98I2 7 in Btukken van f 1000 f 500 en flOO 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWKG ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vareenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON Genezing door de Planten vao alle hler ider vermekie liekten nieuwe en oudere gevallen zelfs wamieer ongenee luiar verklaard BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Suikerziekte Qnraatht Bloedarmoede Zwakte Bleekiucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag ot mgewanden slechte spijsvertering verlies van eetlust iwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uilslag roode puistjes in t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats baard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek jicht zenuwpijn Slagaderverkalking Pijn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de watenyegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gtj alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde1 len moet gvj niet aarzelen een der koatlooze brochuren te vragen aanden uitvinder draar behandeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen bij firma J H J SNABILIB Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lijdt Abonneert U op dit Blad l 88 Jaapgang flo 17107 Vrijdag 28 Juiil 1929 eOlMlHË lOVRAIVT JJÏEÜWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BEREENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK BAA8TRECHT MOORDRECHT MOERGAPEIiiE NIEUWERgBBK d U OUDERKERK d U OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN 8T0LWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZKN ia AimHmamaPBMi m o aa a f tM alks ranl na flUK Va UI ilk ratal nMsr tJa MnrtmOlm k M Ma Dit blad verKhQnt daCdiika behalv op Zon en PeotdaCeo bflilaa OB ém prQa UafduBgh kl Klmt itiaD héM w ém ptttft mOEZONDEN UEDBDBBUNGBNi 1 4 nfdto ftM tmê mkm mtm fm óê ToorpaKtna SO h a g or G w M BdTertentllB a IngwoadM MdMtotilagM Ü ainil M wam ém prQa Orooto IcMari m mndeo wordaa berekend Adrartentlën kunnen orden bacemnden donr te delsnn AdvertemtlebarMiB en laue Agntea a na hel Bniem iD InffekonMn W e tnd i vea ABONNEMmrrtmni tar kinatad t M tm w n ia bM I at k M ta 1 ue par aak B aait rnnl wur 4b baaoiitat pat atgi tiwam pmvmfi knitul ftM m ZondMaUal lU AboaBimmtai WKiim dwalVka uiiMMmai aa mt Banaal UAMKt a OODIM K mm wentaa m loaTwa laa ImaHianrliil t fmÜMnUinm Omm buani aO sl ta ftmi ne ê aaej ilinlalalia la IW t M Oa komende oonfarentie overliet haretelvroaaetuk dienststaat liod en lOl vluchten over het Kanaal had gemaakt Toen de motor defect raakte zette h hem Stop want anders zou deze van het vliegtuiÉ zijn getuimeld De trilling was vreesetijk TDe bestuuider verzekerde dat hy er toe geen twijfel over koesterde of hjj kon kxatig op zee dalen Het feit van het breken der metalen stylen van den motor wa voor do bij het officieele onderzoek betrotten deslcundigen onverklaarbaar Er zal op order van het luchtvaaxtdepartement een ttiicroscopi Mïh onderzoek woriJen ingesteld naar de gebroken deelen Beatrice Webb weigert den adellyken titel Naar men weet is Sidaiey Webb de minister voor de Dominipns door den koning benoemd tot baron Passtieid Deze verheffing m den adelstand was noodig doordat Sidney Webb ak inilüater in het ka biiict lid van een der beide Huizen van het parlement hoort te zijn Aangezien hij niet ala Lagerhuialid ib gekozWi wordt hy door zyn verheffing tot Peer a ftomatisch lid van Ji t Hoogerhuis Mevrouw Webby de bekende socialiste Beatrice Webb heeft thans bekend gemaakt dat zy van d n titel geen gebruik wenscht te maken en f prya op ste t wanneer zij met haar echtgenoot verschynt tp worden aangediend alB baron Fasfield eii mrs Sidney Webb ZUIU AMEKIKA De hagelsUg te Durban llagelkorrel zoo gr4M als tennisballen Gisteren maakte eeij telegram meldin van een hagelregen te half milHoen pond nadere berichten uit blijkt dat de stad het wai werd pen ys waarvan vele grooter waren dan een tennisbal De treinen trams en auto s zagen zich genoopt te stoippen de daken van gesloten auto a werden zwaar beschadigd Alle daken waar de hagelstorm overheen trok werden geteisterd enkele storite onder het gewicht van den hagel zelfs in De hagel sloeg den glazen koepel van het museum stuk en vernielde kostbaar porselein Het stadhuis en verschillende andeie gebouwen werden onder water gezet Sommige straten kwamen byna geheel in het donker dkwrdat de lantaarns werden vernield Op lederen straathoek hmgen de telefoon4raden als guirlandes op het p aveiseJ Do schade aan handelsvoorraden toegebracht was aeer groot Ernstige persoonlijke ongelukke n kwamen niet voor De onriiat in Venezuela Een opetandig generaal gevangen genomen Vrees voor algemeenen opstand De Venezuelaansche regeering maakt volgens bericht uit New York aan de Ti es bekend dat regeeringstroepen onder generaal Fernandez generaal Gabaldon hebben gevangen genomen die iwdert verscheidene maanden openlijk tegen de regering rebelleerde Reizigers die in Weiït Indische havens aankomen meiden dat de regeering zich klaarblijkelijk nog steeds bezorgd maakt over den binnenlaJidschen toestand en buitengewone maatregelen treft om huar positie te sterkun Zy heeft alle stierengeveohten wedrennen en atidere byeenkomsten waar menschcn in menigte kunnen samenkomen doen ver bieden terwijl een scherpe cenquur is ingesteld op alle verkeer Venezuelaansche ballingen te Poito Rtco beweren dat ée jonghte opstanden het bewys zijn van een wijdvertakte ontevredenheid onder het violk over de regeering van generaal Gomez den vorigen president die thans opperbevelhebber van het leger is en dat deze ontevredenheid zich eik oogenblik kan ontwikkelen tot een al emeenen opstand Correspondenten In Venezuela melden ook dat generaal Gomez nog altyd de w rkelyke dictator Is in Venezuela doordat ofschoon don Juan Bantiata Perez onlangs tot president werd gekozen de grondwet is geamendeerd in dier voege dat de president geen stappen mag doen zonder het advies en de toestemming van den opperbevelhebber FRANKRIJK De intergeallieerde schulden en de schadevergoeding In de Fransche Kamer zijn levendige zoo nu en dan dramatische debatten gevoerd over de quaestie der oorlogsschulden Poincaré verlangde allereerst de verdagimg van de ingediende interpellatie over de intergeallieerde schulden en de schadevergoeding daar de uiteenzettingen der re Hiertegen kwam Franklin Bouillon op die beweerde dat het parlement by dezen gang van zaken tot den bekenden termijn van 1 Augustus onvoldoenden tijd zal hebben om de overeenkomst te behandelen welke Frankryk gedurende 62 jaren bindt Hy spoorde er toe aan dat binnenijiort een debat zal plaats vinden waarin het parlement de regeering zal te verstaan geven dat zij met de Ver Staten nieuwe onderhandelingen zal openen met het doel den termijn an den len Augustus met het oog op het planYoung naar den 31en December te verplaatsen Onder grooten by val voegde hy er aan toe Ik wdl niet gelooven dat een zoo groot land als Amerika een beroep op ile gerechtigheid niet zou willen hooren Na de door de geheete Kamer met hingdurigen bijval ontvangen rede van Franklin Bouillon zeide Poincaré Indien mijn positie my niet een bepaalde terughoudendheid oplegde zoo zou ik my gaarne by de gevoelige rede van Franklin Bouillon aansluiten Ik kan de Kamer echter nu reeds zeflfgen dat wij de onderhandelingen niet pas sedert maanden doch sedert jaren voeren Men heeft geweigerd den termyn te veranderen doch ik wil gaarne nog een poging doen Indien het u aangenamer is zal ik gaarne deze ondankbare taak aan andere overlaten üogenHcIiijiiMjk ia het onbelajigrijk de piafttb waai de politieke ccuifeieiitie over het lieratelviaagstuk zal woideii gehouden In werkelijkheid weet ineii wel andeie Als de plaats vft sanieiikomst güeii geMcht in 1 3 scliiiiil legde zou er niet van nlle kanten getast eii gezocht worden om op dit punt tot overeen sten luiing te komen Het EngeUche kabinet stelt Londen voor Het 13 te begi ijpen waar liet n ieuwe luinisteiie nog paa eenige weken aan het bewind is en zijn premier dua niet graag afslaat voor eeri langdurige samenkoiiisf in het buitenland i oincaré voelt voor Londen ecliter niets Hij heeft Dinadag in da vergadering van oonr Kaniercoiiuiiiasie verklaard dat hij m een neutralen ataat wil bijeenkomen waartoe dan Zwitserland Ue ineeat aangewezen natie is De Vosa Zeitung kon het wel eens bij bet rechte eind hebben wat betreft de motieven die volgens dit blad Poincaré geleid hebben tot zijn besluit In een neuVoal land zou Poincaré als de naar zittmgBJaren oudste kabinetscii het piesidium uit persoonlijke eerzucht begeeren Het is hem te doen om den invloed die een voorzitter niet alleen op het uiterlijk verloop der on I derhandelingen kan uitoefenen In Londen zou Mac Donald den voorzittershamer aangeboden worden en in BadenBaden zou de Bijkakanselier tot voorzitter worden benoemd Het motief van het Engelache kabinet weegt niet minder zwaar De Fransche nationalisten nieeneu de optoaaing gevonden te hebten Voigeiia hen moet de conferentie eenvoudig tot Auguatus worden uitgesteld Maar het zijn juist Poincaré en Bri and geweest die in hun onderhandeling met ïStresemann te Parija op een bespoediging van de coiifeientie hebben aangedrongen zoodnt de Kamer de nieuwe heratelniaatregclen tegelijk met de afwikkeling van de schulden aan Amerika nog vóór 1 Augustus zul kunnen ratiticeeren Het betreft 400 nulHoen dollar die op dezen dag ten voordeele van Amerika zullen vervallen De Duitsche regeering ia het volgens genoemd blad niet Londen eens maar zij heeft ala liet dan Baden Baden niet zijn mag ook tegey eon samenkomst in Zwitserland niets in te brengen Is Poincatê bezorgd over een voor Frankrijk onvriendelijke stemming in Londen Ötresemann kan van de opvatting uitgaan dat MacDouald noch onti Franach noch pro Duitsch zal zijn maar alleen en uitsluitend ala zaakgelastigde van Engeland zal optreden Hennneiingen aan de eeiatc herstelcoiiferentie die in 1924 te Londen onder MacDonald a presidium plaats vond laten niet de opvatting toe dat de Engelsclie premier zijn gewicht ten gunate van Duitseiie belangen in de ochaal zal leggen Indeitijd heeft MacDonald in een belangiijk stadium van de conferentie toei Btresemann en Herriot vochten over het tijdstip van de ontrulmig van het Roergebied ten gunste van het Fransche standpunt een zoo sterken druk op de Duitache delegatie uitgeoefend dat de Londenache kranten over een ultimatum van den Engelachen piemier aan den Rijkskansehei schreven Aan den anderen kant neemt men jta Berlijn de verklari ig van Poincaré voor ernstig dat hij Ie oprechte begeerte koestert naar een volledige liquidatie van den oorlog Poincaré gaf Franklin Bouillon in overweging zyn denkbeeld in den vorm van een voorstel te zetten en zeide onder algemeene instemming van de Kamer Ik zal de onderhandelingen reeds morgen hervatton door onJten vertegenwoordiger te Waahington i i mede te deelen dat ik tegenover den eensgezinden wil der Kamer sta Terwijl Franklin Bouillon afzag van een onverwylde behandeling van de interpellatie over de schulden diende hij onder den byval van het Huis het desbetreffeiwle ontwerp in Daar dit voorstel krachtens de reglementen eerst na onderzoek der bevoegde Kamercommissie in pfenum kan worden behandeld werd de zitting tot 10 uur verdaagd DUITSCHLAND Het broed imoord proces De ouders an den dader gehoord In het moordprocea te Berlijn waarin de 19jarige ManuBse Fnedlander terechtstaat wt gen8 het doodschieten van zijn ongeveer een jaar jougej en broedïp Waldemar eu diens viiend Tibor Fóldes zijn gisteren blykens een Wolff bericht de ouders van den dader gehoord De vader verklaarde dat hij van s morgens 7 tot s avonds m zijn zaak was en alleen bij het middageten met ziju zoons samen was geweest zoudat hij weinig gelegenheid had gehad de verhouding tusschen beiden gade te slaan urban die voor een aanrichtten Uit prban aan de Times de L uur B Ottawa op 800 rt yOO meter hoogte Toon de bestuurder BrailU het motordefect bemerkte poogde hij om te keeren en het land te bereiken hetgeen niet meer mogeIgk waa Daarna besloot hij vlak by een treiier dien hy bemerkt had te dalen Tengevolge van de windstilte dl aagde hy er echter niet ii zoo langzaam te dalen als in de gegeven omstandigheden noodzakelyk was De cabine raakte eenige seconden onder water en de bestuurder kwam in zee terecht De mecanicien Cernett verzocht den passagiera hun reddinggordels om te doen Een der vrouwelgke passagiers had de iiare verkeerd om de mecanicien bracht deze daai op in orde Het was eeïi oogenWik daarna dat het water de cabine binnemstroomde Onmtiddellyk trok de mecanicien de twee nooduitgangen in de z flldering van de cabine open Er bestond nu voor de pasagiera geen groote moeilvjkheid om uit de cabine te komen behalve voor degenen die voorin zaten en in de ongunstigste positie verkeerden daar het vliegtiuig met den neus onder water lag De bestuurder sloeg met een byl de wanden der cabine in en leidde de redding der passagiers BTailli zei dat hij 1040 vlieguren op zij n Sedeit Tibor Foldea zich bij Waldemar had aangeeloteu waa de verhouding üiaBclieu zijn beide zoons slechter geworden in de laatste jaren hadden de broers niet met elkaar gesproken Up de vraag van den tl f MMoill t il i i vadei geen moeite had gedaan de oorzaken na Ie gaan verklaarde get dit wel beproefd te hebben maar geen antwoord te hebben gekregen Op een verdere vra of de vader dan tenminste Zondags niet eens met zijn zoons was mtgegoan antwoordde get ontkennand Alleen was hij acht dagen vw r het gebeurde met Manasse uitgegaan die toen zeer terneergeslagen was Op de vraag wat hem scheelde had hij met geantwoord De vader had toen aangenomen dat de oorzaak gelegen was in het feit dat Alanasse buiten betrekking was De voorzitter vroeg daarop of get hem niet ala vader had getroost dat hij wel weer wat zou vinden Get antwoordde dat hij dit tot zyn spijt met gedaan had Zoowel de vader als de na hera gehoorde moedei lieten zich zeer scherp uit over den heilloozen invloed dien de eveeeens door Manaase doodgeschoten vriend van Waldemar Tilior Foldes op de verhouding tusschen beide broers gehad had Uit het verhoor der moeder bleek nog dat de veihouding tusschen Waldemar en zijn moeder veel hartelijker was dan die tusschen Manasae en zijn moeder Manasee waa erg gesloten en zij had hem nooit kunnen begrijpen Voorts verklaarde de moeder nc dat de kinderen altijd piatolen hadden gehad als zeker een paar miximumBnethetd overschreden hè Sir Morecambe ademde opgelucht Hy glimlachte en maakte een veelbeteekenende handibewegii Och ik geef wel eens graa een beetjemeer gas dan eigeoilijk mag zei hij glimlachend Nu ilat zullen myn meeste klantenniet zoo erg vinden zei de garagehouder Er komt vanmiddag een heer hier eenAnwrikaan met een paar knap dochtere Ik geloof dat honderd kilometer per uurhen iriet hinderen zal zoolang je niemandoverrydt Zal ik dan vanmiddag terugkomen zei Sir Morecambe die nooit vlugger gereden had dan zestig of zevcTitig per uureu de dood van geen kip op zijn gewetenhad Dat is goed was het antwoord Hy was dien middag nauwelijks in de garage of de Amerikaansche familie kwam aangereden Eerst kwam een lanig slank meisje binnen In een grijze nxantel met wit bont toen volgde een Heiner heel mooi meisje het vertrek binnen in een bruinen mantel en zwart bont en een zwart fluweelen hoed op en tenslotte een magere Amerikaan sla if en betaalmeester van het gezelschap Na een paar minuten wist Sir Morecambe dat de o idste doch1 r Sadie heette terwyl de jonigere en knappere Mirniie genaamd was en dat de achtetnaam van de familie FottsPame luidde vvieii tUiii it nij y xa gewees Mi urjwn uit Melbourne juist naar Ausliaiic was teruggekeerd Hy zeide echter Oat hy goed kon rydeii een goed onderlegd mecanicien wa on aat hij bereid was proeven ai te leggen van zyn bekwaamheid Toen hem gevraagd werd zyai ryibewys te laten zien vertelde hy dat hy het verloien had De man van de gai age keek hem mot gefronste wenkbrauwen aan en vermoedvie onmiddellyk dat er iets niet in den haait was Het meest waarachyniyke leek hem dat de knappe jongeman die er zoo kranig verzorgd in zyn chauffeurspak uitzag e n of ander verkeersongeval verooizaakt had en bet daarom gemakfcelyker vond een rybewys te verlieaen waar hij meer last ddti voordeel van zou hebben Er was echter meer vraag naar geschikte chauffeurs dan aanbod zoodat hy Sir Morecambe proeven van bekwaamheid Het afleggen die hij schitteretid doorstond Moeilij kheden gehad vroeg de ander om te weten te komen of zyn theorie vanhet verloren ry be vys juist was Sir Morcambe kreeg een kleur en voelde zich allesbehalve op zym gemak maar hy bedacht direct dat dit niet anders diin een terloopsche vraag was omdat hy geen papieren had en niets uit te staan had met wat er werkelyk gebeuad was Ik heb nooit in de gevangenis gezetenals U dat bedoeit zei hy kort O neen neen natauriijk niet maat laat hem met rust Raggett stak zijn handen diep in zijn zakken zijn geliefkoosd gebaar Hoor eens eventjes zei hij lig meniet aan mijn hoofd te kletsen Hij zal mygeld geven voor jou en voor mij Hij kanhet beet betalen Als je me helpen wilt kanje met me meegaan maar anders blijf jemaar hier Je moet het nu zelf lu at zeggen Hatty De vrouw voerde een korte strijd ze wae dol op haar schurk van een man zooats zij dol op lederen man zou zijn geweest die lief tegen haar deed Goed BUI ik ga met jou mee fluisterde ZG schuldbewust HOOFDSTUK XIII Gevonden Toen Sir Morecambe Crake zonder de minste moeilükheid als eerste chauffeur aangenomen was door Ezra Potts Pat mer een bekend millionair uit de Vereenigtie Staten oie tydelyk met zyn famï e in En geland verblijf hield kon hy yn geluk haast niet gelooven Het was allemaal heel gwnakkelyk geg i n hy had zich by een an de bekendste garages in West End aangeimeM en gevraagd of ze ook iemand kenden die een chauffeur zocht De man die h ïin te woord stond was getroffen door zyn verschyning en goede manieren en vroeg zyn naam referenties en verdere b jzfflidórhdeat Sir Morecambe die geen ty i had gehad een verhaal te bec eaiken zed d t hy gem referenties kon opgeven daar de ïeer ir Wie iets besluit in toorn zaatt in storm Vrede met zichzelf is vrede met de geheele wereld FEUILLETON EEN NOODLOTTIG SCHOT Naar het Engelsch van FLORENCE WARDEN Nadruk verboden 26 Raggett begon zijn onderzoekingstocht langs de verschillende voornsimste garages van het West End want het feit dat Sit Morecambe juffrouw Herrick s auto in chauffeursoostuum gereden had had den schurk op net idee gebracht dat Morecambe ala beroepschauffeur minder de aandacht zou trekken dan wanneer hij in een chique hotel tusschen zijn stondjtenooten zou leven Ik heb hum Ik heb hem Hatty riep hij toen hij op een avond na een vermoeiende tocht door de stad opgewonden thuis kwam en met een zwaai zijn pet op een Htoel gooide Hij heeft zich verhuurd üib chauffeur bij een Amerlkaansche millionair en hij zit op het oogenblik in Hamsphire zijn adrea heb ik Dus vanavond meisjelief ga ik heen en morgen heb ik hem op zijn knieën Hatty was eigenlijk vreeselijk geschrokken Van nature was zij een goedhartig schepsel en niet in staat om een levend Wezen kwaad te doen Doe het niet BUI doe bet niet zei te De meisjes waren spraaiczaam en nuüden vlotte manieren Sir Morecambe vond ze nogal umuaant Beiden ineikten al heel gauw dat de chauffeur van een heel auder soort was dan het gewone Minnie begon een boom op te zetten over verschillende automerken en vond dtn chauffeur erg gereserveerd en niet geneiij d syn eigen opuue uit te spreiten Hy had in het budtemtand een kleine twoseater beeeten maar zijn ervanng was heel beperkt zoodat voorzichtigtieid geboden was Beide meisjes waren liem daoelyK goed gezind vanwege zijn knap gezicht en flirdc figMUr en zyn goede manieien en als hy bekend had dat hij nooit anders dan een kruiwagen gereden had dan zonden zy er waarachynlljk nóg op aangedrongen hebben dat hun vadei hem aanïiaiy De zaak was vlug in orde en er werd afgesproken dat hij de familie den volgenden dag naar Hampshire zou rijden naar een Landgoed dat zy voor een jaar gehuurd had den Sir Morecambe voelde zich zeAiwachtlg door de verantwoordelijkheid die hij op zien genomen had en was bang dat hy dm a ond van den eersten dajg al wel zyn congé zou krygen omdat hy naar den zia van de beide jonge dames niet hard genoeg reed Want hij had al opgemerkt dat het va i veel meer belang was om het die twee meisjes naar den zin te maken dan den vader en als hy daarin Silaagde dan was hy onderdak Wordt vervolgd