Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1929

Voor het g eatigate ondenchrift ouder periode van 14 dagen nm heden deie teekening vordt een bon nltgdoofd Op de enveloppe op den bniteskait vf ter waaide n f ISO welk bedrag moet melden Pr8 n g eordei beateed in een der winkels welke Alleen aboimi i op de Goodsche Com In fa Goadache Courant adverteenn tn de kunnen un dese prQeviMg i SPAARBAIIK vaa DE HAN DELSENI ANDBOUWBAK t INGELEGD OP 1 Jan 1927 f 1 973 859 1 1928 f 2 175 4U 1 1929 f2 314 114 RENTE Burgenifeflter van Botlerdam die iii zijo nieuwe gemeente ongetwijfeld in dien zeilden geest zat trachten voort te werken Wij liebben zijn vertrek uit onze stad betreurd het Zuiderpark zal zijn herinnering levcDdig houden HAGENAAR Ruiibur au voor bons en plaatjea vvwieroin eeist uu corfeponueiitïL O G te Uouda Ok Kamerplanten in d t ik oitlsanBen iT geldig d 1 exetpiu jea ongfimg hebben inneiutitólbono vooi L l t iioteerd U hebt reker wej even gedulü C Y Ie üouUa Donszeimann s bons ont Itenee B te Goutfe Ainilelpetinin en zun met opijenomen m Hize lubnek Hebben er geen vraag naar Moge we even beieefd opmerken dat we uitaimtend wen achen te rmien we houden vaat aan ons motto Uuil u aomier te huiitm Voor ruiling van complete albunib is nog geen vraag Zoo spoedig we van iemand vernt rnen die een compleet Texel album wii hefcben in ruil voor een soortgflyk album zulen we U direct hiei valn in kennis telItn Kunnen L du munieateel zeer tot onze spyt niet helpen Joop L te Gouda U deed ono watertanden bu het zien van 14U Kamerplaiitenboiia eik laatjef Jammti is het echti r dat wj er voorloopn af moeten blyven Krdal pelikanen hebben we nog niet opgenomen Zullen het wel in o erv eging nemen Wai wilt U of Kamerplanten teiug hebben of ruilen b v tegen Molenboiis ot wachten tot we evenCtieel de Pelikanen opnemen Waarde vemwaedelyk S a punt Voor ruilen is 10 cent verschuidJigd Jüy gen we spoedig bericht Quaker bons waren slechts geldig tot 31 December 1927 II J A van B te Gouda Hebben voor t 26 linnenka tbond genoteeixl J V d V te Gouda U konden we direct heipen hebben U 3ü van Nelle s achteretiketten toegezondeni Yke d U te Gouda Voor U 36 Droste s bons genoteerd M d J te Gouda Zuii n voor U 6 pre poützegels bij Uw luiliilg mzenden Zend U ze nog De allHim van het Klaverblad kost GO cent die van Tieleni n Dros Molenitons 75 centi terwyl Vtrkade a Kamerplante t album te verkrygen is voor 75 cent Dit fil antwoord aan de talryke vragers naar tie pryaen van albums Misfichien heeft de heer Fickweiler ze ïH g in voorraad of wil ze m het tegenovergestelde geval wel voor de liefhebbers op hun verzoek bestellen Verschütende aanvragers hebben we weer kurmen helpen aan het hun ontbrekende Aanvankelijk hadden we gedacht voorloopig de aanvragen voor Kamerplanten stop te zetten vEuiwege de overstelpende aanvragen en de geringe aanbiedingen hiervan Gelukkig 13 dit niet noodig geworden Gepasseerde week heeft men ons bedolvmi ondier de Kamerplanten hebben dus weer ruime voorraad hiei an We vei wachten de aanstaande week een btroom van aanvrdgen naai deze populaire bons en plaatjes aoöSat het bordje aangeboden weer sppedig ingehaald zal moeten worden en ge raagd er voor in de plaat zal moeten konen Wie het eerei vraai t ontvangt het eerst Vraagt datgenA wat ge wilt hebben raadpleeg echter eeiVt even de iyst bons en plaatjes welke opgenomen zyn m onze rubhek dit voorkomt omioodige teleurstellingen en gecorrespondeer We laten nog even die soorten hierondpi volgen niet ernchtdr vermeld de luilwaarde i i punten Verkade s Kamerplanten 8 Van Houtens s bons 70 Koffie Hag bons en zegels U Sunligt Vim en Luxbong 13 KlaverUad plaatje 6 Molenbons en plaatjes 16 Viruly s Imnenkastbons 8 Donszelmann s bons lö Droste s bons en plaatjes Indie 18 Van Nelle s achteretiketten 20 en Van Leupen a bons en pluatjee Kleederdtachten 13 Vergeet odk niet t ij ruÜaanvragen JO et postzegels m te sluiten ter bes tryding vaa noodzakelijke onkosten en porto s Zonder dit matepren we niet of na één uitnoodiginy tot aanzuivering van het ontbrekende noteeren we de helft au het aanvankelyk U toekomende Mogen we de verzamelaars nog even herinneren aan de etalage bij den heer Fickweiler Tiendeweg Het is de moeite overwaard Een schitterende verzamel jng voor nze jeugd Kweek Hfefde oot de schoonf natuur en hare bevolking Ee ander soort bon dan we weken gewend wareu werd deze afgeloopeh week favoriet en wel onze speciaal Goudsche bons Virttly s Hnneiikastbons Enkele honderden bene werden aaiig vraagTJ waar tegen over we staan met geen voorraad Haal alles omver er zyn er genoeg in wnloop een iedeiv verzamelt ze niet Zend ze in en vraag datgene dat dienstig fcan zijn voor het eompleteeren vian ÜW bestaande verzameling Wy helpen de liefhebbers er mede Aangébodwi worden deze week 20 Donszelmann s bons 3i Van Nelto s achter etiketten 161 Molenbon en 293 Verkade s Kamerplanten Gevraagd worden Klaverbladplaatje Droste s bona en plaatjes Van Houten a bona Koffie Hag bons en zegels de bons der Lever s Zeep Mij vjiJ Lqx bons Viruly s linn ikast bons en Van Leupen s kleederdrachten bons en plaatjes Zoekt een ieder ook aWast naar ErdalPelikanen Vang ze en houd ze even vatttotdat we ze officieel opnemen in onzenibriek Enkele honderden zijn reeds aangevraagd HET RÜUjBUnEAU SPORT EN WEDSTRIJÖEN VOETBAU Programma voor Zondag 30 Juni 1929 Internationaal Arnhem Ooat Nederlaad Weat Duitachland N V B Afd IL Beslisfiingswedstr d prom comp 4e klafwv Guudu Bodegraven Laakkwattiei 4e klasse HaWe competitie om een tweede plaats Maaidjngen MAAS The R Hope 2e BdBlissingswedstrijd Afd Ui Promotiecompetitie 2e kUise Deve tei Ensch Boys NEC Afd IV Promtïtieconipetitie 2e kUsse Den Bosch Wilhelmma de Valk G V B Promotiecompetitie 3e klasse Alphen 4 Haastrecht 2 3e klasse B ONA 5 Gouderak 2 Buiten de competitie Gouda Olympia Sparta 2 üuuda Ülympia comb Spartflrcomb Lekkerkerk Lekkerkerk Q8V Lekkerkerk Lekkerkerk 3 GSV 4 Orerxicht Wij zijn nu genadeid aan deu latiteten Zondag in Juni en hoewel het grootst aantal beelis smgen binnen ie wordt er m het ÜOBtea en Zuiden nog hardnekkig gestreden om het belioud op het bezit van i en plaats m de hoogste afdeelingen In Deventer wordt de tweede beslisBiagswedBtnjd tusschen de gegadigden gespeeld terwijl m Den Bosch Wilhelmina yen overwinning moet behalen 0111 lu de etjrste klasse te blijven Wordt het voor haar eeu negatief resultaat dan gaut de Valk laet de eer strijken terwijl en gelyk spel beide clubs en ook Staatsniijn Emma in een extra promofciecompetitie zullen wikkelen Laten wij hopen dat zulks niet zal gebeuren In het Goudeche district wordt gelukking voor het laatst nog et iis de belangstelling gevraagd voor Bodegraven Laakkwartier da besbssingswedstrijd om een plaats in de derde klasse welke wedstrijd op het Goudatorrein wordt gespeeld Ue mannen van Beijen zullen zidi geduüit leden week te wreken Alles staat nu op t Bpel zoodat we verwachten dat de roodzwarten ai hun capaciteiten zullen ontwikkeldii om het derde klasserschap te bestendigen In den Ö V B ontmoetten de derde klasse kampioenen elkaar voor het eerst m een van beide wedstrijden om een plaats in de tweede klasse terwijl eindelijk ook de competitie met den wedstrijd in 3B zal beëindigd worden DAMBÜBRIEK Onder redactie van de Daraclub Gouda Secretaris de la Reviaan 14 lokaal der club Markt 49 Wit 11 schyven op 10 19 22 23 27 28 30 32 34 35 37 Zwart 10 Bchyven op 5 7 8 10 11 12 13 14 20 2E dam op 46 Wedstrüd Probieem No 2 Auteur Piet Schouten Wedstrijd Probleem No 1 Auteur Piet Schouten MUM T Mfl TMiMr MMB ffMt Wit 11 schijven op 28 29 30 31 3 1 34 37 41 t3 47 49 Zwart 11 schu ven sip 8 9 10 11 13 15 17 20 22 a 27 Oplossingen Probleem 47 Wit 46 41 15 10 10 28 16 38 21 16 34 46 BO 1 Zwart 86 47 47 38 27 40 33 44 22 24 26 34 Probleem 648 Wit 88 29 30 24 24 13 16 18 18 12 12 8 Zwart 36 47 47 33 27 lO SS 8 40 2fl Nieuwe Damrubriek Met het ver chgnen van dit nummer vangt een meuwe Damrubriek aan waaraan verbonden is een wedstryd in het oplossen van problemen Door een damliefhebber zijn hiervoor een drietal pryzen beschikbaar gesteld en de directie van de Goudache Courant oègt een prys daaraan toe De oplossingen moeten bh nen zijn uiteriyk jO dagen na plaatsing De wedstrijd omvat 30 problemen waarvan er iedere week 2 geplaatst worden ledere goede oplvsser kr jgt voor ieder probleem 1 punt Bovendien zullen enkele moeilyke problemen geplaatst worden welke recht geven op 2 of meerdere punten Opio iser i aan den falag De Damiedacteur rekent op groote deelname Alle oplossingenen alle vragen betreffende deze rubrieK terichten aan Piet Schouten Lange Tiendeweg 6 Gouda Kaadselfl voor de Jeufd Uplossingen van de Raadsels van vorige week Deventer Zelhem mat Ëpe Een rype appel valt af een oud huisvalt in Duizendschoon 5 De tang 6 Hoe is het mogelijk komma punt Dat ge my verlaten fcunt De prys viei by loting ten deel aan H VAN EIJK Graaf t ui Bloisstraat 26 Nieuwe Raadsels 1 X = üe kop van een viieg X = een oude mhoudsmaat X = een zuidvrucht X je een telwoord X ï = fe staart van een Ijeer Vul t boveiBtaande zóó in dat op de krui BJeslijn de naam komt te staan van iemand van yien jullie veel houden Trek 22 van 20 af en houdt 88 over Wie kan dat Welke maand is het kortste Wie wordt er door één letter meer vanvrouw zoowaar terstond mijnheer Met M een efl ncl van de zee Met V tel k ook onder dieren mee Oplossingen inzendea aan de redactie van de Goudsche Courant Markt 31 Gouda Meisjes en jongens moeten opgeveft hoe oud zy zij n u £ ADVERTENTIEN O van Leeuwen Tuinstraat 85 Gouda ïn en verkoop van alle soort n ledige vaten 4fi GRAFZERKEN GBAFKttUIZEN SCHOORS EENMANTELS OmameiUeil in alle stijlen Beleefd aanbevelend 2526 10 Firma J M vin Buuren 8tB nhDuwari VIJVERSTBAAT 12 GOUDA DE iim i Zd Steeds voorradig aile maten prima gebruikte Autobandarij 2e Weenastraat 28 Tel 43929 R dam Zag U nooit onze voorraad PLATEEL Neen maar I en wat lagen prijs A den Hollander Tu rfsingel 40 A Brotkhuisen Karnemelksl 73 ZOETE en ZOUTE KRAKELINGEN 22 en 25 cent per om BOTEKKOBKJE S 20 cent per oni BANKETSOORTEN 22 cent per ons Prima HONINGKOEK 0 cent per stuk SIROOPWAFELS 6 cent per stuk G br K mphulz n CHEVROLET De 6 cylinder overtreft alle vorige iJltiDoilelliiiiDfMrraiiiiliijilelgpQrieirs f ZeYeDÉSD eo Éi Joig GOUDA Reparatien Banden enz RADIO ƒ 2 per week GEHEEL COMPLEET GEPLAATST f 125 IIAPPEL Snoystraat 69 GOTJDA BOUWKCNDIO BUB D J C HENRI VAN JNGEN Rotterdam VlieUlraal tb TeL llT4f Verzorging van Exterieur Interieur Uijlderwet Drukwet eni Alles tot hM vak balHwnnL Mitimm iiiifl iifliiiijie In verschillende afdeelingen worden GEVRAAGD Jongens en Meisjes 40 Aanmelden bij den portier Verlorenkoit 7 WIE KOFFIE KOOPT KRIJGT CAKES CADEAU INDIEN U ALBERT HEIJN 8 KOFFIE nog niet gebruikt hebt U nu aanleiding om eens jj met de bijzonder fijne kwaliteit kennis te maken Van Zaterdag 29 JuniLm Vrijdag 5 Juli ontvangt IEDER KOOPER van 1 pond KOFFIE a 70 80 100 120 of 130 per pond t GRATIS 5 8TUK8 OVERHEERLIJKE PLUMOAKES Uit laan l ibPl k n ALBERT HEIJN s KOFFIE VOLDOET ALTIJD ALBERT HEIJN Gouda I Markt 51 Het adres voor uitsluitend prima kwaliteit R 261 ATTENTIE S eld oerr4 i nl r PRACHT KOUSEN SOKKEN MACCOONDERGOEDEREN KLEEDJES ENZ welke wij tejen zeer lage prijzen opruimen P J BERTELS ZEUOESTRAAT 44 OOUDA J HULLEMAN Kleiweg 20 Tel 350 Gouda Luxe en Vrachtautomobielen in diverse modellen uit voorrüileverbaar Vraagt demonstratie en proefrit L STEMT No 1 VAN LIJST 15 No l van LIJST Mr i l M t S taatspensloen De Vi üiheidsbond schermt in deie verkieeinjsdagen met zijn liefde voor het Staatspensioen In de Kamer deden zijn leden voor het Staatspeasioen niets ZiJ lieten dit aan de VrUeinnig Demoa aten over Vele oaraBdaten van den Vi ijheidshond zijn zelfs TEGl het Staatspensioen Mr van Houten heeft ze uitgezocht en wekt op alleen op die tegenstanders te stemmen De Rtaatspcnsionneerdei die z n stem geeft aan den Vröheidsbond loopt dius kans dat hy daarmede een tegenstinder van het Staatspensioen in de Kamer brengt liet stelsel der Vrii mug Democi aten s t nla f l llnanCl l UitVO PtoaaP De Vrijheidsèond l tientallen millioeiien bltjven vei morsen aan een nuttelooze fondsvorming ten dienste der invaliditeitsveiaekering waarmede geen enkel belang wordt gediend Bovendien wtl de Vnjheddsbond tientallen milHoenen besteojmen vool den aanbouw van nieuwe schepen voor de vloot De reohteiiüde rekent reeds op zün hulp voor een nieuwe vlóctwet Zoo zal er als de Vrijheidsbond zijn zin krijgt ondanks alle mooie beloften voor het Staatspensioen straks weer geengeld over zijn Voorstanders van het Staatspensioen af mt Op Mp H P MSPChant NO1 Van LliStlB CupaQao en de Onl nfapenlng Het gebeuixie op Curasao te gebruiken om er politieke munt uit te sUian noemde Colyn terecht verachtelijk Niettemin doet de Vi ühai disbond niet anders als het gebraiken voor aanvallen op de Boor de Vryzinoig Democraten voorgestekJenationale ontwapening j a JBjïif ii ï Mat da ontwapanlng haalt hat niala ta makan Het gebeurde op Curasao is een gevolg van onvoldoende organisatie onzer politiemacht Ook de heer Colijn heeft dat erkend en erop gewezen dat het bouwen van ooilogsschepen tot beschermdng tegen ixwveraanvallen geen zin heeft No 1 VAN LIJST 15 uw CANDIDAAT LIJST 15 en daarvan NO 1 Xr D F XareM In 1924 hebben de Vrijzipnig Democraten er in de Tw eede Kamer reeds op gewezen dat er geen geld is voor het onderhouden van een doelmatig politiemacht omdat wij jaai in jaar uit een paai honderd millioen uitgeven voor nuttelooze en onbiniikbare oorlogsbewapening De Vrijheidsbond wn thans in plaats van een aantal kl eine snelvarende politiebooten DRIE nieuwe kraisera gaan touwen Een moderne kruiser kost 25 MII LIOEN PER STUK De heer de Vos van Steenwijk heeft de liberalen daarmede leedis geiutogewenscht Hy rekent pp den steun an den Vrijheid bond voor een nieuwe vlootwet Wie doelmatige politiebewaking wensoht met vei weipin van oorlogsverweer Stemme op 3 Juli 1929 op Mr H 9 MARCHANT No 1 van lijst 15 WISKUNDE l 5Mn Eaiir bodeD op ZMr biUUlu w oi vurdaa Toor lMrUli8 n B B S n Ornuiulam voor cauUilatui BOUWKUNDIG OPZICHTER UK door P S DAUVILLIER 751 10 BJHARTENSSINGEL 12 EXTRA AANBIEDING Bruine Box HeerenMollières wit afgJapt f 5 75 FifTma P K van Maaven Geld beleg ging Te koopacht stuks goed verhuurde Burgerwoonhuizen Viivsrstraat Sohoanhandal gelegen aan het begin Zwarteweg welke onherroepelijk in stand vooruitgaan door dat stotendemping en wegverbetering plaats zullen hebben Het adres voor Blauw keper pakken n Overalls ie DE KLEINE WINST Korte Tiendeweg 22 == GOUDA == HET ADRES De panden zijn nieuw en op sojide paalfundeering gebouwd en gunstig gelegen ten eerste aan de onmiddellijk egreifs van de stad geen last van overwegen wat betreft spoor bruggen of pont welke eeuwigdurend een groote last en tijdverlies bezorgen De koopprijs is slechts I 3BOO per stuk voor heerlljl ROOOEBROOD J balLken in de Wulbern bakkaslen isi ONS VOORDEEL Door gebruikmaking van een speciaal recept is ons roggebrood vrij van zuren en licht T rt erb ar Tevens 10 in aanbouw zijnde woningen met groote sousterrain a d Breevaart voor de somma van f 3BOO Benoodigd kapitaal desgewenscht eveneens nader overeen te komen Te bevragen bïj f KOOL Zoutman straat 56 Tel 817 40 Foto ontwikkel benoodigdheden WORDT LID Drogisterij De Goudsche Gaper Markt 6 Telefoon 762 H KRIMPENFORT Zn kpenstpaat 1 Kleiweg 17 23 Groote Halfjaarlijksche Opruiming Wij geven U voor het zelfde geld meer dan elders Koopt thans het is Uw voordeel HIfl Tafelzeil moderne dessins 44 et VITRAGE in meer dan 100 dessins vanaf 12 et per el Bagdad stores per paar ƒ 3 45 Pluchette gordijnen moderne randvn ƒ 12 95 Gebloemde cretonnes 125 c M breed 41 et Landhuisstof 100 cJVI breed 33 et Half wollen jaeger flanel 29 et Effen gekleurde flanel 24 et 105 C M breed fantaia bont 26 et Moderne randbonten 125 c M breed 31 et Grasiinnen voor 2 pers lakens 53 37 et Wit katoen 85 c M breed 19 et Wit katoen 125 e M breed 25 et Gestreept zepliyr voor pyama s 22 et Gernit voor kinderjurken wasclt en lichtecht 24 et DAMESKOUSEN vanaf 20 et ZIJDEN DAMESKOUSEN spotprijs 46 et Geruite theedoeken 19 171 Itt IR et Ongebleekte doeken 15 et PYAMA FLANEL moderne strepen prima kwaliteit v 21 et Blauw geruitfr doeken 2 Ï 19 et Grauwe vaatdoeken 19 15 et 99 et 23 et Von Ladder kous iets bijzonders Sokken moderne dessins per paar Gebleekte theedoeken met lila en gele ruit 34 et Geel katoen 70 c M breed 21 16 et Geel katoen 90 c M breed 34 28 19 et Geel katoen v 2 pers lakens prima 41 et extra zwaar 54 et Gele keper 19 l Oogjes goed IT et Manchester extra sterk spotprijs 59 et Bruine dril voor boezeroenen zware kwaliteit 26 et Grijs gespikkeld jasstof 70 e M br 22i i et Idem 130 c M breed 38 et Beige en blauw jasfltof voor stofjassen 2 etBlauw keper 70 breed 14 et 125 breed 49 et Witte handdoeken maat 70 x 70 26 et FIL DE COSSE SOKKEN speeiale aanbieding 42 et KOOPT DIT NU 2 PERSOONS MATRASSTEL 3 deeIig met schuine peluw en 2 kusciens gevuld met prima kapok mooie gebloemde damast eigen fabrikaat reclameprija ƒ 38 75 Witte tafellakens 86 59 et CHEPON diverse kleuren effen en met zijden streepje spotprijja 12 et Witte tafellakens groote mast 114 et Ontbiitlakeng met gekleurde rand 89 76 et Molton wiegendekens diverse kleuren met poppeties 45 et Wol met ziide zomerdekens ƒ 4 95 2 persoens witte wollen dekens zware kwaliteit ƒ 8 5 Gestikte dekens in katoen en satinet vanaf ƒ 5 95 E gebich ledikant wit gelakt eom pleet met splraalmatra ƒ 7 2S Groote partij gedrukte kunstzijde modernedessins 39 et Nieuwste mousellnes 17 i et Chique volles 100 c M breed 34 et Moderne randatoffen voor japonnen 125 cM breed 29 et Chique dessins shantung met rand 130 C M breed 39 et Graslinnen lakens 2 perB gefestonneerd 149 et Gefestonneerde kussen loopen 59 et extra zware en groote maat thans 66 et Groote partijen KINDERSCHOBTEN voor Hpotprjlzen Zwaar gevuld 2 pers matrasste ƒ 23 75 Gekleurde moderne tafelkleedjes maat 100 x 100 81 et Japansche crepon kleedjes 94 et Geel katoen mans en vrouwenhemden prima kwaliteit ƒ 1 19 Bruine werkboezeroenen mansmaat 1 29 Badhanddoeken uitsluitend prima kwaliteiten 56 49 et extra groote maat 64 et Trieot overtrekkers in crème en lila kleur speciale aanbieding 46 et Trieot msns onderbroekai 98 et Prima kwaliteit KUNSTZUDE nieuwste kleuren wasch en lichtecht Speciale aanbieding 46 et Japansehe matjes voor wandveraierlng Groote keuze SPIRAAL MATRASSEN in l en 2 p fabrikaat AUPING en andere zeer lage pryzen groote keuze 21 14 V i et In onze afdeeling Peluche tafelkleeden van4f ƒ 6 95 Smyrna deurkleedjes 40 x 70 54 et Japonstof nieawste desHina 70 C M breed 27 et 90 C M breed 29 et Eiken raamgamituur compleet metdingen en trekwerk ƒ 24 Alle voorradige woUen KARPETTEN in maten 2x3 2 i x ZVi 3 x 4 en grooter 1 voor veel verminderde i rijzen DAMESCONFECTÏE brengen wij zeer Mjzondere koopjes Kunstzljden japonnen klokmodel met lange SPECIALE AANBIEDINGModerne Axmbuter karnetten 165 X 235 prima kwaliteft diversedessins thans ƒ 15 95 mouw ƒ 4J WOLLEN MOUSBLINES 75 c M breed moderne effen kleuren zeer voordeelig 59 et KunstzUden japonnen korte mouw ƒ 2 98 DIRECTOIRESin alle matev en kleuren tegen extra lage pri gen W mouseline japonnen koopje ƒ S 4S Popeline japonnen nieuwste modellen ƒ 6 29 Moderne regenraantels geruit gummi Wit flanel 26 19 et Bijkomende kleedjea 40 x 70 ƒ 1 09 50 X 100 ƒ 1 84 Pluchette diverse kleuren 130 cJ breed vanaf ƒ Extra koopjes in LAPPEN VLOERZEIL enLINOLEUM ret beneden de normaal geldende prezen thans ƒ 6 85 Gekleurde breikatoen knotten i 1 ons wasch en liehteclit thans 86 et Restanten bollen haakzQde 6 i et Witte zakdoeken met open zoom H et qnze bekende CBBME FLANEL metbreede zelfkant merk H B hetbeste thans voor 29 et Waschbare regenmantels met le ren knoopen ƒ 8 95 Sportmantel vanaf 96 26 19 et Ruitbont moderne dcHins Witte zakdoeken met open zoom nunoom muovru i i Alle voorradige DAMESMANTELS in fantasie en ribstoffen voor spotprijzen Damesmantels vanaf f 3 95 Mantelcostumes f 4 95 Groote sorteering zwarte en marine Vrouwenmantels onze Etalages © onze Etalages