Goudsche Courant, zaterdag 29 juni 1929

I I LIBERUL STEMT LIJST I WOENSDAG 3 JULI Wie Liberaal stemt stemt vóór Uitbanning van den Oorlog door Internationale Samenwerking Laat U niet misleiden door onware verkiezingsleuzen van Vrijzinnigen Sociaal Democraten Zei niet de heer MARCHANT de leider der Vrijz Democraten in 1918 Wij verweren ons kost wat het kost tegen degenen die onze neutraliteit schenden en dan verdedigen wij ons tot het einde En ook uitte deze zelfde Mr MARCHANT zich in 1920 aldus Ontwapening op zich zelf in eens is ni t te verkrijgen Of wij ontwapening zullen verkrijgen hangt hiervan af of tevoren het recht erkend wordt boven de macht en niet alleen dat maar of het alge meen erkend wordt Alleen daarvan kan de ontwapening het gevolg zijn En zei niet het Vrijz Dem Eerste Kamerlid Prof Dr VAN EMBDEN in 1921 nZooIang niet de overige volken aan ontwapening mededoen zou het misdadig zijn wanneer ons land daarin voorging En sprak niet dezelfde hoogleeraar in 1923 het uit Volmaakte weerloosheid is bijna een uitnoodiging kom bmnen En Mr TROELSTRA dan de vorige leider der S D A P Zei deze niH Daarom loopt de beweging voor het geen man en geen cent bit op pure demagogie en moet de stroom voor de ontwapening die zich in haar uit in internationale richting worden geleid Deze uitspraken zijn absoluut in strijd met de verkiezingsleuze van thans die onwaar is en waaraan dus niet de minste waarde is te hechten Nationale Ontwapening beteekent voor Nederland en zijn Koloniën in Oost en West gaan rads doch hiniTClIaing van Mgan land en wolk VRIJHANDEL die voor ons volk van de grootstebetcekenis is in materieelen enidieeëlen zin Geen protectie diede kosten van het levensonderhoudverhoogt Vrijhandel die ook denbesten waarborg is voor de goedeverstandhouding en vriendschaptusschen de volken j Zorg voor de NEDERLANDSCHE BELANGEN wanneer aan de nieuwe Tweede Kamer een nieuw Verdrag mat Balgië wordt voorgelegd fgf ALLE LIBbRALEN iN TWEEDE EN EERSTE KAMLR HEBBEN DAT GETOOND Pninievrij StaalspBnsioiii VOOR ALLEN op 65 iarigen leeftijd OUD en ARM moet weg voor iedereen VERHEFFING VAN HEt Openbaar Onde rwijs en toont zich tegenstander van de te ver gaande splitsing der secte scholen Eeeslelijke ee EeeooÉele Vrijteiil Enbltdiging an da Individueele Persoonlijkheid Stemt niet op een der kleine partijen Gq VERMORST dan Uw stem Stemt LIBERAAL St mt Di t op eo der kleioe partijen Gij VERMORST dan Uw stem Stemt LIBERAAL Wie het ernst is mit de VREDE€eEDACHTE stemme LIBERAAL KIEST De Uliarale Lijst vangt aan met M Dr I H J VOS M ANTON COOPS I Drogist Wijdstraat 31 Gouda Scheerzeep Scheerkwasten = 5 = Scheerapparaten === Bekendmaking Toor h t malua UWer Kleedinf J VLAG De ondergettekenden alien bloemisten te Gouda deeleii hierdoor mede dat me ingang van 1 Juii 1929 hunne winkels en kweekerijen des Zondags zijn gesloten Stempel en Naamplaatfabriek BOERS Co a can en dat geen bloemen bloemwerken of aanverwante artikelen de Zondigs zulten worden veiikooht voor den verkoop worden gereedgemaakt of worden afgegeven A LOK Naaierstraat 6 J J BA GERMAN Lange Groenendaal 107 1 R R HANC 19 iSlEN FII M H FUTZELAAR Zn Heerenstraat C GROOT Westhaven 30 L DEN HERTOG Korte Grcenerdaal A FOTOARTIKEIEN ZIJN ARtlKELEN VAN VERTROUWEN DAAROM MQET U EEN VEHTROUWO mts WMENI Kwp dut uit tait ii m Falohandal HYMAH Nirgint goiilkoopirl Alln mii airinllal Allnn Vliichiridllk lOlg Rittarilam Tlllfaon 86046 W G LUYERINK Kleiweg 38 Rijks H B S GymnasluQt Voor de levering Uwer SCHOOLBOEKEN en TEEKENBEHOEFTEN fiffw mmmmm Geen Neem dan voor afwissehng eens een dun sneedje ROGGEBROOD ibsoluut zonder korst Dit gaat er in als koek Heerhjk KRENTEN ROZIJNEN ROGGEBROOD natuurli k ook zonder de minste korst Voor den Zondjig een tractatie voor U en Uwe kindeien Electr roggebrood bakkerij DE ZEEUW De eerate en eenige hier tei stede die met Wulbeni fekkasten werkt A J SMIT GOUWE 25 GOUDA itlust is het adres Kelly Autobanden in aBe ijtaten voorradig Vrachtautobezitters groote korting Electrische Bandenipontpen ter beschikking der Clientèle J Hullemnn KLEIWEG 20 GOUDA Boekhandel VAN BURK KLEIWEG 39 TEL 287 Vluigige en accurate bediening Laat in de vacantie Uw oude schoolboeken inbinden Mun bmdervi doet dit voor U tegen biliqken piijs BIMBBHBBBBBBMMtWBBBMBBBBBBBBI 1 kleiweg 20 van Heerefl ei KinÉrkleeding Regenjassen Pantflifllie PD B jzonder zullen RESTA ITE I rallllluHo üjU bmijk worden aangeboden H BLOM koenendaalë öqudal oinERiiiiiF Speciaal Loterijkantoor Langt Tiendewfg 36 Gouda Voorradig Plaatsel ke Loterijen CENTRA WITTE STAD LOTISICO welke op de Staateloteru tretoken Hoofdaigentschap LOTISICO Sofide Agentes gevraag Abonneert U op dit Blad ProtestanteB WAAKTII lil KIEST II lil Ps C A LINBBEEK LIJST 20 J PALMOLIVE G auoK ALT A DE JONG TELEFOON 118 f r it r