Goudsche Courant, dinsdag 9 juli 1929

No 17118 lÜOOtOlliiJeuwelilaDkellarilappelllloes G A atgonieene gezond he idaa toestand van den koning goed IS hoewel de vooruitgang van de wond in de rechterzijde van de borst niet bevredigend ia Het zomerverblijf te Sandringham is uitgesteld om eerst den koning aan een nieuw onderzoek met X stralen ta kunnen onderweipon Het Engelsuhe publiek is zeer opgewonden door de inededeeling van de lijfartsen van den koning dat het veitrek naar het slot Bandringham moest worden uitgesteld omdat een nieuw Röntgenonderzoek moest plaats vinden Dit onderzoek had gistermiddag plaats en duurde ongeveer vijt kwartier Volgens een mededeeling van do medlBche autoiiieiten iieeft do ettermg van de zweer die zieh onder de operatiewond heeft gevormd nog niet geheel opgehouden Daar de heelmg van de wond afhanketyk is van het ophouden van de ettering wordt na het rontgenonderzoek de mogelijkheid van een nieuwe operatie overwogen Voor Buckinghaiupalace had zich een groote menigte verzameld Een Deensch schip door een Nederlandsch schip opgepikt Het mysterie gisternacht van het ontplofte schip is opgelost door de aankomst te Immingham van het Nederlandsche B a Gelderland uit Rotterdam met 18 man aan boord die Zaterdagnacht in een reddingboot bij Cromer werden opgepikt Het verongelukte Deensche schip ia k aarblijkelyk aan den grond geloopen en gebroken De geredde mannen verklaarden dat de geheele bemanning zich in de reddingboot bevond VBB STATEN Wonderlijk huwelijk De Mde Siaroeoitche tweelingen gt n vandaag trouwen Ambtelijke weigering vernietigd Uit Manilla op de Phillippijnen wordt gemeld dat de beide 21 jarige Phillippijnache Sianieeaehe tweelingen Lucie en Simplicio Godino voornemens zijn vandaag in het huwelijk te treden Het departement van justitie heeft een Liealisaing van den betrokken ambtenaar dat het hier twee afzonderlijke individuen betreft vernietigd John D Rockefeller 90 jaar John D Rockefeller de man van de Standard Oil Compagnie en haar vele over cie geheele wereld vcibreidde vertakkingen viert heden zijn 90sten verjaardagZijn gezondheidstoestand is nog steeds uitstekend Liefdadigheid up groote schaal De taha k 8 magnaat Albert Levy heoft gisteren £ 250000 voor verschillende ziekenhuizen geschonken onder bepalingen daardoor het kapitaal eigenlijk een waarde vertegenwoordigt van £ 400 000 want het zal pas in 25 jaailijkache deelen mogen besteed worden en de gekweekte rente moet telkens bij het overgebleven kapitaal gevoegd worden Stresemann deed o a opmerken dat de voorbereiding van de conferentie der regeeringen reeds heel wat tijd in beslag had genomen Het is z i geen gelukkig begin dat nog steeds geen overeenstemmnig i s gekregen omtrent plaats en tyd der conferentie hetgeen toch eon quuestie van ondergeschikt belang is Hy keurt iiet af dat de politieke spanning daardoor onnoodig wordt verlengd Ook het economische leven heeft er recht op dat de onzekerheid wordt opgelievesi en dat zij een nieuwe activiteit kan ontwikkelen De minister acht het dan ook verkeeixi de onderhandelingen in eenige etappen te houden daar dit de spanning nog meer zou doen toenemen Gezien den stand van zaken moesten meemngsverschiien feitelijk niet meer mogelijk zij n De regeeringen zijn in het bezit van de voorstellen der deskundigen Niemand kon verwachten dat deze in Duitschland met vreugde zoiwien worden begroet eti de igeopperde bezwaren zijn een bewys dat Ihiitschland het met het nakomen zyner financieele verplichtingen ernstig meent Spr kwam vervolgens op tegen de onjul te wijae waarop zyn woorden meermalen van Franfache zyde worden weergegeven en voegt er bij dat mem het standpunt der Uuitsche regeering niet beter onder woorden kan brengen dan dr Schacht het onlangs te Miinchen iieeft gedtan toen hij zeide De omstandigheid dat de Duitsche deidifedigen wSn niet helriién kunnen vereenigen met de meening van de overige leden der conferentie inzake de vraag of de annuïteiten van hec plan Young in economisch opzicht te dragen zij n ont slaat mi en alle verantwoordelijke perstnen in Duitschland niet van den plicht om er met alle kracht voor te streven de betalingen ingevolge dit plan te verrichten Het succes zal echter niet uitsluitend van ons afhangen maar wel van de omstandigheid of de internationale samenwerking de andere mogendheden tot een economische politiek tegenover Duitschakid leidt welke een verhooging van den Duitschen export toelaat en verder van de vraag of het plajiYoung ons wat onze politieke ontwikkeling betreft een stap vooruitbrengt Wij kunnen de regeling der schadevergoeding niet als een afzonderlijk te behandelen probleem beschouwen Wat wy als de hoofdtaak van de conferentie beschouwen is veeleer naast de regeling der scliadevergoeding die der politieke quaestie uit den wereldoorlog welke sedert lang brandend zijn maar nimmer tot een oplossing konden worden ge bradht Dat is de inhoud der motie waarin het rijkskabinet zyn standpunt ten amizien van het deskundig rapport vastlegd Ieder I maken der productie en het verhoogen Zoek mv geluk niet in liet gewarrel der wereld Hae dieper in n zelf gekeerd hoe hooger in den hem el FEUILLETON EEN NOODLOTTIG SCHOT Maar het Engelsch van FLORENCE WARDEN Nadruk verboden 35 Toen Minnie na haar lang gesprek met de Raggetts naar huis was gegaan wendde wendde Bill zich plotseling ziedend v fi woede naar Hatty toe en begon op zoo n manier tegeu haar uit te varen dat zij zich slechts veilig voelde zoolang er menschen in de buurt waren Ze holde naar het portiersIniisje terug en weigerde om naar buiten te komen toen hij haar riep Hij probeerde van alles riep allerlei zachte en lieve woordjes tegen haar maar vergeefs Hatty voelde zich veilig in de nabijheid van de portieravrouw en ze antwoordde norsch dat ze niet terug wilde komen en dat hij beter deed alleen naar het dorp terug te gaan en te zorgen dat het eten klaar was zij wilde eerst nog wat gaan rusten dan zou de zoon van de portier haar straks wel thuis brengen Zoo gebeurde het dat hij Sir Morecambe ontmoette voor hij eenige metera verder was en deze ontmoeting deed zijn woede en opwinding verdubbelen Hier was de oorzaak va ual zijn TE KOOP Geboren Wijntja Wllltmijntja dochter van C BAKKER N bakker Visser de La Reijlaan 36 van oogst 1928 met hooge voedarwaarde Coöp Aardappelmeelfabriek BAREVELD te Wildervank atmttnUwtrkin vin Gouda Op nb pa VerhoopinB van BOOMEN BURGEMEESTER en WETHOU DERS van OOUDAzullen op Dinsdag 23 Juli 192g des namiddags 2 uur ten Gemeentehuize in liet openbaar trachten te verkoopen in perceelen en in massa 71 iepea en 2 lindeboomen taande langs de itadairachten an op de Mi Begraafplaats en 189 iepen boomen staande op Schielandi Hoo e Zeedijk Omschrijving der perceelen verkoopsvoorwaarden en inschrijvingsbiljetten zijn te verkrijgen op het bureau van gemeentewerken Turfmarkt 50 Ie Gouda De inschrijvingsbiijetlen moeten deugdelijk onderteekend Dinsdag 23 Juli a s vóór 2 uur n m worden gedeponeerd in de daarvoor bes$emde bus in de bodekamer op het Raadhuis Gouda f Juli 1929 Burgemeester en Wethouders 43 voornoemd GOEDKOOPE TREIN met regenverzekering 80 Boskoop P L BINKBN Telef 124 Gouda T POELENIJB Telef 480 Waddinxveeni A J JANMAAT Alle ziekten van Urinewegen en blaas den Haag UdTu ht naar A peldoorn t m Lo ohem op ZONDAG 14 JULI Zie aanplak en Strooibiljetten kunnen spoedig genezen worden door nieuwe geneesmiddelen uit plantenextracten Onverschillig dus aan welke ziekte dezer organen gü lijdt mannen of yrouwen acute of chronische Jiekten aarzel niet om een uitvoerige bcschrtjving Uwe ziekte of alleen den naam daarvan op te zenden aan den uitvinder dezer behandeling G DAMMAN doctor in de medicijnen bt M Snabilié Afd S 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM die U alle aanwijzingen zal toezenden omtrent de wijze van behandeling met de bewazen van de verkregen merkwaardige resultaten Philips Standaard Combinatie Kan op ieder wisselstroomnet morden aangesloten Direct uit voorraad leverbaar Phillpt Standaard Comblnallt tnlul Hen ill kei ptiilps OBtranstoestel N 2S14 Pkillpa LaliKpreker No 2M u Pklllpa AtlcnnevelUikeM Na 4MI Prijs fl 288 25 leader ealeaa aalef Ret Philips Standaard Ontvangtoestel No 2S14 kan geleverd worden voor elke gangbare netspanDing zoodat waar ook maar een Wisselstroomnet Is dit moderne toestel kan worden gebruikt Het Itroomverbruik is zeer gering terwijl normale schommelingen in tfe netspanning geen schadelijken Invloed hebben PH I LI PS De Combinatie kan ook in 12 maandelgksche termynen worden betaald De prgs wordt dan F 306 70 Een ifDsligi vraag aan oize m Hebt Hij last van bloedarmoede Voelt li u dilvwyls loom en moe LÖdt gy aan Zemiwzwakte Zijt Kü prikkelbaar of zenuwachtiffï Kn wilt g y daarin spoedig verandering ai i Wilt jfy u eer gezind vroolyk en opgeruimd worden Gebruik daji SANGUINOSE Zy zal u doen wat zy voor honderden gedaan heeft Honderden en duizenden in ons De SANGUINOSE is beslist het best bekende mi Mel in aJle gevallen van bloedarmoede en zenuwawakte Gy kunt geen beter middel vinden zelfs voor veel geld Neem er de proef eens mede vooral wanneer zy geen baat by uwe tegenwoordige behandeling vindt De SANX3U1N0SE kost per flacon ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 Te verkrijgen bij Apothekers en Drogisten ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON WACHT U VOOR NAJIAAKIVAN DAM A Co De Riemerstraat 2c 4 Den Haag Genezing door de Planten van alle hieronder vermelde ziekten nieuwe en oudere grevallen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard HEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekten Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag of ingewanden sluchte spijsvertering verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes in t aangezicht elfzema jeukte steenpuisten enz op elke plaats t aard haren Spataderachtige zweren Rheumatiek jicht zenuwpyn Slagaderverkalking Pijn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aambeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien gjj alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len moet gij niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uifvinder dezar behandeling G DAMMAN doctor in de Medicijnen by firma J H J SNABILIÉ Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men gelieve precies aan te geven aan welke ziekten men lijdt Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllililllllllliiiiimmili HOUDT WEL IN T 00 £ J al is Camel een Amerikaansche Sigatel elke Amerikaansche Sigaret nog geen Camel Is als garantie waarvoor onze naam op de banderolle staat r AT er ook wel een Camel aan de r AT Camel in Amerika een groeiere verkoop heeft dan alle andere Sigaretten rj AT daar natuurlijk wel een goede reden voor zal zijn DAT Camel versch moei zijn en daarom door ons direct van de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd P A T dit alléén door ons geschiedt omdat wij de alleenvertegenwoordigers voor Nederland zijn en markt komen van zoogenaamde ramschpartijen oude en verlegen restanten uit t buitenland opgekocht waarop echter onze naam niet staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen DAT versche door ons geïmporteerde Camel rooken en het genot smaken dat Qe verwacht waarvoor Olj betaalt en waarop Oij recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds eischen moei dat onze naam op de banderolle van elk pakje voorkomt CAMEL Allven vertegen woord igera voor Nederland ALVANA OEN HAAQ f A Elk pakje he rt mb banderolle van SO et iiutiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii 98 Jaargang Dinsdag 9 Juli 1829 NiEÜWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BËRKËNWOUDK UODËGRAVËN BOSKOOP GOUDËRAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK 8CII00NH0VEN 8T0LWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ew Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVEBT£NTI£PRU8 Uit Qooda t omBtrdcan behoor nds tot den besotting 1 6 regela ƒ 1 80 elke n meer f 0 Van buiten Gouda en den beioi riiici 1 6 regela 1 elke regel meer ƒ 0 AdTertentiSn in het Zateniagnnmmer 20 bijslag op den pr Lief udlgheid dT itentiSn da helft Tan den prija ABONt Ë MlENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 2S per week 17 cent met Zondagblad per kwartaal 2 90 per week 22 nt overal waar de bezorging per looper Kceehièdt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondag lad ƒ 8 80 Aboimementen worden dagelijka aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA by onze agenten en loopeia den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zftn dagelijks geopend van 6 uur Administratie Telef Inten 82 Redactie Telef 88 Postrekening 48400 INGEZONDEN AlEDEDEELINGSNt 1 A rc elj ƒ 126 elke regel meer ƒ 0 50 Op de Toorpagina 60 booger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b j contract tot zeer geredueeerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusMbenkomst van soliede Boekhaode laren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daa v66r de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname rerzèkerd te ijjn Da anlruiming van hat Rijnland De Duitsche industrie en het plan Young weet dat wy daarmee de regeling der kwesties van Rynland en Saargebied bedoelen Het jongste ryksdagdebat heeft aangetoond dat het parlement vast aaneenges loten achter d regeering stiiat Duitschland maakt er aanspraak op dat zyn gebied eindelijk wordt hersteld Men kan het vei band tuaschen § aar juaeatie en herstelvraagetük niet loochenen want het regiem in het Saargebied heeft ten doel Frankrijk een compensatie te schenken voor de verwoesting zijner koleaniynen Het ia niet noodig het vraagstuk op de a s conferentie der regeeriiigen In alle bizoniclerheden definitief te regelen als aan beide zyden de goede wil bestaat om een voor beide partijen bevredigende oplossing te vinden behoeft d e niet op groote moeilijkhedein te stuiten SIP van de koopkracht der massa zyn eerste doel was Dit is echter by iango na niet bereikt Integendeel Is de productie duurder geworden de index is gestegen en de werkeloosheid is toegenomen Spr somde deze feiten niet op om een aanval te doen op personen van wie ieder sociaal denkend mensch de overtuiging heeft dat zij in de omstandigheden al t mogelyke doen doch slechts om de regeering er op tü wyzen toch niet op den ingeslagen weg voort te gaan Spr geloofde niet aan de mogelyldieid van doorvoering van het planYoung Vervolgens werd nog het woord gevoerd door Geiheimrat prof dr Weber uit Mlinchen Deze kwam tot de conclusie dat wanneer men zooveel van Duitschland eischt dat Duitschland a economische ondergang daarvan het gevolg ia het spoedig ook uit is met de economische machtspositie van Europa wat eveneens weer funeste gevolgen voor Amerika zou hebben Na afloop van db vergadering heeft de Vereeniging tot bescherming der gemeenschappeiijke belangen In het Rijnland en Westfalen de volgende motie aangenomen 41et plan Young is een politieke en geen economische oplossing van het schadevergoeding probleem De bij de Vereeniging aaneengesloten RijnlandschWestfaal sche bedrij f sorganisatlea weigeren daarom de verantwoordelijkheid voor de mogelijkheid der uitvoering v het plan te aanvaarden Minister dr Streaemann die te üühlerbóhe by Baden Baden zijn vacantie üoorbrengt heeft met den bekeoiden medewerker Jules Sauerwein een tnderhoud ge gen gedeeltelijk levenslange gedeeltelijk aciit jaar gevangenisstraf De veroordeelde Anna Pitora had tientallen jaren lang erfenisjagers en andere personen met haar vergiften sluipmoordenaars handlangers diensten geleverd OOSTENRIJK Oneerlijk procuratiehouder Een aanklacht van een vader tegen zijn zoon De procuratiehouder van het Manufakturund Bankgeschaft Betterlunger de zoon van den gelijknamigen directeur m met een l drag van 120 000 shilling beswmd voor het uitbetalen van een hypotheek gevlucht De bank lie zich sedert de oprichting in 1790 in het bezit der familie bevmdt is daardoor in moeilijklieden geiwakt en heeft ujlstel van betaling moeten aanvragen De vader heeft bij de justitie een aanklacht tegen en zoon ingediend in het Britsche Lagerhuis zeide Henderson de minister van Buitenlandsche Zaken in antwoord op een vraag dat de regeering hoopt dat de ontruiming van het Rijnland zoo spoedig mogelyk zal gescdüeden Hü zou het betreuren indien zy in verschillende etappes zou geschieden Het is het doel der regeering om met de Fransche en Belgische regeeringen samen te werken teneinde de volledige ontruiming tegelyikertyd te doen geschieden Het staat aan de komende conferentie om den juisten datum der ontruiming vast te stt lle2i De leidende organisatie der RijnlandsohWestfaalsche grootindustrie de Vereeniging tot Bescherming der Gemeenschappelijke Ecanomtsche Bol n $en ia bat BjjnLvd en Westfaten heeft heden te Dusseldorp een buitengewone leden vergadering Irelegd ter bespreking van de resultaten van de des kundigenconferentie te Parijs Meer dan IIOO deelnemers waren aanwezig w o vele vooraanstaande personen uit handels en industriekringen en vele autoriteiten alsmede de beide leden der Duitsche delegatie te Parijs dr Voegler en Geheimrat Kastl De openingsrede werd gehouden door Paul ReuRch uit Oberhausen lie den Duitschen deskundigeoi dank bracht voor het door hen verrichte werk Spr verkkiardei dat het Duitsche volk zich niet kon neerleggen bij do opgelegde schatting Hij noemde het een ondraaglyke toestand dat notg vyf generaties lang Duitschland achatplichtig zat blijvetn Geen mensch gelooft dat de Duitsche annuïteiten uit het jaarlijksche uitvoeroverschot kunnen v orden opgebracht De Duitsche ondernemers voeren sedert jaren een verbitterden strijd om de leiddng in het bedryfsleven en zyn daarbij in een verdedigende positie gedrongen De Rijksminister voor binmenlandsohe zak i heeft op 14 April 192Ö te Kiel gezegd dat het goedkooper EWITSERLAND Op len Montblanc omgekomen Ken officier en zijn oppasser die de beklimming van den Montblanc hadden ondernomen izyn onderweg door een hevigen ineeuwstorm overvallen en van koude omg ekomen ENGELAND Bramwell Booth laat niets na Het testament woordelijk geiyk aan dat van s n vader Ëen geheim stuk BUITENLANJPSCH Nl jJWaT DUITSCHLAND Graaf Chr m ftfflbetg Het vooronderzoek tg AlAt afgelodpen Een Woir öei1cht ÜTt HiiouhCeig deelt mede dat het proces tegen graaf Christiaan zu Ötolberg Wenigrode wegens moord cp zijn vader vooreerst nog niet voorkomen zal Het vooronderzoek ia nog steeds gaande Graaf Christiaan is op verzoek van zijn taniüie opgenomen in inrichting Bethel bij Bielefeld FRANKRIJK Benoit de aanrander van Fachot vrijgespn m De Elzasser Georg © Benoit die in December van het vorige jaar op Fachot den procuieui generaal in het proces van Kolniar verachtiideno schoten gelost heeft en daarvoor een Parigsche jury terecht stond IS vnjgesprokeD HONGARIJE Het vergiftigingsproces Anna Pistora tot vijftien jaar ver Volgens bericht uit Belgrado heeft de rechtbank te Panosova in het vergiftigingsproces tegen de 93 jarige Anna Pistora Baba Annoeika vonnis geveld Zy werd wegens medeplichtigheid aan twee vergiftigingen tot vijftien jaar gevani enisstraf veioordeeld De andere beschuldigden kre De Daily Chronicle kondigt met groote letters aan dat generaal Bramwell Booth gestorven is zonder een cent na te laten Behalve zijn uniform en eenige boeken liet hij letterlijk niets na De beide huizen die luj in gebruik had een te Southwold en een te Hadiey Wood waren hem door familieleden af gestaan zijn inkomen was £ 500 f 6000 per jaer aife Ven daJuvoer ba stenid fonds De man die over iondsen van zeer vele inillioenen souMerein beschikte had voor zich zelf vrijwel niets Voor de opvoeding van ziju kmderen heeft hij financicelen steun van familieleden gehad Het testament van den generaal is woordelijk van den zelfden inlioud als dat van zijn vader Evenals William Booth had gedaan heeft zijn zoon het beheer en het bestuur over het Leger des Heils nagelaten aan iemand wiens naam hij in een geheim en verzegeld stuk heeft genoemd Dit stuk IS gedeponeerd bij een notaris en blijft ongeopend totdat de uitspraak over de rechtsgeldigheid van de beslissing van den hongeii raad van het Leger definitief is gevallen Wordt de geldigheid erkend dan treedt generaal Higgins in alle rechten van Bramwell Booth als beheerder der fondsen wat dit betieft is er nog geen verandering in den staat van zaken gekomen Alles volgens de Daily Chronicle die het van een vertrouwen sin an van den overleden generaal heeft gehoord Koning George s ziekte Nieuwe oiieratte noodzakelijk Gistermiddag werd een bulletin gepubli ceurd waarin wordt medegedeeld dat de gett nijdig dat de baronet niet bepaald ip I een haudelbuie stemming bleek te zijn en wanhopig omdat Hatty de identiteit van Cnuie den chauffeur van de Potta Palnieis had verraden zoodat uit dat geheim geen geld meer was te slaan Als ik jou was zou ik me maar haasten antwoordde Sir Morecambe luclitig ik benniet van plan om altijd in deze buurt teblijven Raggett heheeischte zich hij kwam dichter naar den baronet toe en trachtte het gesprek een verzoenende wending Ie geven Kijk eens aan meneervCrane of hoe uu noemt ik zal u maar met rust laten Zoo het is wel laat om tot een dergelijk besluit te komen na hetgeen jullie beiden gezworen hebt bij het gerechtelijk onderzoek Raggett maakte een ongeduldige handbeweging Ik heb alleen maar gezworen dat ikiets ge jen heb of geloofde gezien te hebben Sir Morecambe die geen zin had om verder niet den schavuit te redeneeten prolieerde hem voorbij te loopen maar Raggett atak vlug zijn hand uit en pakte hem bij de mouw Dat was meer dan Sir Morecambe verdragen kon Houd je handen thuia achooier Hij draaide zich zoo plotseling om dat Raggett die niet op deze beweging verdacht was voorover op zijn gezicht viel en mopperend krabbelde hij overeind Het deed Sir Morecambe bepaald genoegen dat hij hem onwillwis zoo afgestraft had en hij liep door naar Carne Court terwijl moeilijkheden de man die als hij een beetje verstand bezeten had een beetje edelmoedig en meegevoel zijn vrouw in zijn huis had laten wonen en zijn zwager eveneens en dan zou die aniie Raggett de vernedering en den last beapaaTd zijn gebleven zijn eigen brood te moeten verdienen door eerHjk werk Raggett s bloed kookte en hij wond zich steeds meer op Nog geen schilling had hij voor al zijn moeite en zorg jgehad Hij was Vastbesloten dat hij hem niet zou laten voorbijgaan voordat hij over de brug gekomen was Hallo zei hij toöi de baronet vlakbij Ueni kyam en bleef ataan Wat zal er nu gebeuren 8ir Morecambe Orake De baronet gat geen antwoord Hij vond het afschuwelijk dat hij weer een gesprek moest hebben tnet dien kleinen schurk Maar deze maakte niet den indruk dat lilj uit Carne Court kwam teinminste niets wees op triomf en zelfvoldoening hij scheen eerder norsch ontevreden ontstemd want at koif Sir Morecambe Raggett s gezicht niet zoo goed in de duisternis onderscheiden zijn stem en manier van doen zeiden genoeg Dat is mijn zaai wat er nu gebeuren moet antwoordde Sir Morecambe bedaard Ik geloof dat ik eerder jou zou kunnen vragen wat er gebeuren zal Waar ia je vrouw Raggett blies hoog van den toren Gaat u niets aan waar mijn vrouw ia zei bij kwaadaardig bemoei u met uw eigen zaken Nu waar is dan de politie zei Bir Morecambe apottend Je bent toch zeker naarde politie geweest Dat zal nog wel gebeuren gromde Rag patroon hekend was om op die manier een beetje goed te maken wat zij misdreven had Ze bleef hulpeloos voor hem stuan en fluisterde Wacht een oogenblik alstublieft ik moest eigenlijk niet tegen u praeen ik ben bang dat u niet luisteren wilt maar de jongedame die jongedame met haar zijden japon kwam in het portiershuisje bij me en bette mijn gezicht toen mijn m n me geslagen had en zij zij wilde weten wie u was en ik heb het haar verteld Heb je het haar verteld Heb je mijn waren naam gezegd vroeg Sir Morecambe onthutst Ja ik weet dat ik het niet had moetendoen maar ze waa zoo vriendelijk te en meen ze dwong me er haast toe en mijn manis zoo onhebbelijk geweest het spijt mij het spijt mij vreeselijk Dit was de eerste maal dat Sir Morecambe met Hatty zelf sprak en tot zijn verbazing merkte liij dat er niets wraakzuchtiga niets kwaadaardigs m haar toon of in haar uitdrukking Was Hij kwam tot de wncluaie dat dit gern slechte geineene vrouw was die samenspande met Raggett maar een domme willooze volgzame vrouw die gemakkelijk t leiden was en die gehandeld had onder den overhpcrschenden invloed van een sterker en slecht karakter Zoo antwoordde hij op niet onvriendelijke toon dan heb je het onmogelijk voorme gemaakt oui naar Crane Court terug te gaan Wordt vervolgd hij zachtjes een deuntje fluitte Toen hij de hekken naderde zag hij de deur van de portiers woning openstaan en Hatty naar buiten komen Hij was heelemaal niet veilangend naar een gesprek met haar en wilde lange Jiaar hcenloupen maai ze bleef voor hem staan De arme vrouw had het de laatste paar uur zwaar met zich to verantwoorden gehad Het was niets nieuws voor haar dat haar schavuit van een man nog steeds moeite deed om Sir Morecambe te brandschatten maar nu zij uit eigen ervaring de manier had leeren kennen waarop hij het deed walgde zij ervan Hatty had zich geen oogenblik zelf wijs gemankt dat Bill Raggett sterke gevoelens van liefde voor haar koesterde maar zij had gehoopt dat zij op den duur toch tenminste enn vriendelijke behandeling van hem zou ondervinden Doch de klap die hij haar dien avond gegeven had en die haar nog pijn deed had haar niet alleen lichamelijk maar vooral zedelijk doen lijden en haar tegelijkertijd de oogen geopend Ze vroeg zicli af of dit nu het huwelijkaleven waa waar ze altijd naar verlangd had gebonden te zijn aan een man die haar lippen bloedend had geslagen en haar gedwongen had getuige te zijn van zijn pogingen tot afpersing Hoe meer zij over alles nadacht hoe dieper haar wroeging werd dat zij ooit naar Bill Raggett geluisterd had Toen zij Bir Morecambe fluitend hoorde aankomen herinnerde ze zich haar bekentenis aan Minnie Potts Palmers en ze wilde hem waarschuwen dat zijn identiteit bij zijn