Goudsche Courant, zaterdag 13 juli 1929

WACHT NIET NGER MET WÊ UW GEBIT wij mnn U un prima bit r 70 mat 6 jaar volla arantla U btlaalt hiervoor 12 maandan achtaraan f 5 84 Kotlalooa Inlrchllnfan BUREAU VOOR TANDHEELKUNOIBE m MIDDENSTANDS VERZEKERIHB De Britsche ambassadeur te Parys lord Tyrrell heeft gkAeten volgens te cgrafi3ohe opdracht van ilP il M g opnieuw siappedi by de Framwhe regeering gedaan en gewezen op den dringenden wensen der Biitsche regeering om de komende internationale conferentie te Londen te houden De diplomatieke medewerter van de Daily Telegraph verneemt dat de Üntsche dg e gatie op de komende conferentie in eik geval reeds in de eerste dagen de quaestie van p do onmiddellijke en algeheelo ontruiming van het Rijnland door alle goaUieerde troepen aan de orde zal Btelien Het zou de bedoeling van Engeland ayn om ree rende het eerste gedeelte der conferenl een verklaring van de bezettmgsmogïlhdhe den over de onmiddielyke en volledige pntruimiiig uit te lokiten De Britschè delegatie zal niets aflaten om op dit punt me de Fransche Belgische delegaties ter j iferentie tot overeeiustenu ijfe te komerf BEDWATEREN De nachts door kinderen en volwaisenen Snelle n voilediKe genezing BEWIJS Ie Brief Ik heb een dochtertje van 14 i iaar dat eiken nacht in bed watert 2e Brief Doorhet gebruik van slechts één enkele doos Uwer pillen is tnijn kind geheel genezen Mevr S te Luik Voorlalle verdere inlichtingen wende men zich tot den uitvinder dezer geneesmiddelen zelf den dokter in de medicijnen Q DAMMAN de firma J H I SNABIUE afdeeling U 85 Groote Markt 7 Rotterdam Verzoeke de ziekte duidelijk aan tegeven want er is een speciale brochure voor elke ziekte 34 Groote Zomerprijsyerlaging in het CHOCOLADE HUIS Hoogstraat 13 Ananasblokjes Advocaatpralines Nougat Batons 2 ORS VOOt 25 Ct rmda Rotsjes I Room en Vruchtentoffees De Eerste Bitterkoekjes 30 ct per half pond C harleston Blanbons 2 ons voor 25 cent per V pond 35 Irma 45 Mivr H HOLMAN Fluwi lintiii l 103 Biudi Lufor per ons 25 Brilliant 3Q KOOPT BfJ ONS PER HALFPOND HET IS UW VOOÜDEELI VRUCHTENDROPS per 2 ons IB ets ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigincan én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door one geleverd A BRINKMAN ZOON Witte tan dan Btkcn elk gezicht sympathiek enknap Dikwyls reeds door eenmaal poetsen meide heerlyk verfnaschend Bmakende Chlorodont larKfiiaata vorkrygt U eett prachtigeo ivoorglans op Uw tanden ook op zyde by gelyktydige geT rf ikiiiakIne ▼ an den daarvoor speciaal geconatmeerden Chlorodont fantlenboratel Kollende pjBresten In de tuHschenruimten der tanden ala oorzaak van onaangenemen reuk alt den mond worden daarmede pehcQ vernederd Frobeert U het eerst met een tube van 85 cent groote tube 60 ceiif CUorodont fandenborslel voor damea 70 cent zachtfj boratels voor liceim ir ccTil Imréo boretcla Alleen echt Inblauw croene orlgineele verpakkltia uiU Let onaclinït dhlorodont Ovrra TMkrygbaat Philips Standaard Combinatie thans uit voorraad leverbaar PHaiPs STANDAARD CONBINATIE beetul alleen uit hel PhlUu Ontvan otstel No 2514 PhlUu Lolibprekor No 2007 n PUIip AntenDevoUltheM I No 4382 jPrg fL 288 2S De uiterst eenvoudige bediening der Philips Standaard Con binatie het feit dat men ie met een steker direct op de lichtleiding kan aansluiten de natuurgetrouwe krachtige weergave dit zijn de ideale eigenschappen van de Philips Standaard Combinatie t Desgetvenscht kan de Combinatie in 12 maandelyksche termijnen worden betaald De prys wordt dan F 306 JO p mil pc Moes heeft het ons toegestaan Vroeger mochten wij nooit een druppeltje koffie hebben omdat men altijd zeide dat ze schadelijk was vooi kinderen Maar thans hebben wij een heel fijne koffie die wij ook mogen drinken Probeert U tiet ook maar eensl Dan zult U zelf zien hoe goed ze Is De dokter heeft gezegd dat wij ook van de ttiee niei te veel mogen hebben speciaal wanneer deze sterk gezet ts In de thee zit dezelfde schadelijke stof als in dt kofiie eii bovendien is ze vaak nadeelig voor de apijsverlering MOEDER 2E0T Het is Koffie Hag De kinderen hebben vroeger zoozeer naar koffie verlangd wanneer wij ze gebruikten en dan was het steeds zoo moeilijk hun Ie weigeren Daarom hebben wij besloten met de geheele lamllie colfelnevrije Koffie Hag te gebruiken Nooit heb ik van een besluit zooveel ptelzler en nut gehad want Koffie Hag is zul vere ynvervalschie koffte zeer pittig van smaak en van een overheeriijk aroma zonder eew schadelijke uitwerking ZeNnel é n woord coffeTnevrij Ik zelf heb hei verschil spoedig aan mijit zenuwen kunnen bespeuren ik ben thans veel opgewekter bij mijn werk en slaap veel rustiger Wfi De kinderen krijgen zelfs s avonds hun Koffie Hag nel als wi en ze bevinden zich er uitstekend bij Vin de melk die hun anders zoo gauw tegenstond gebruiken de kleinen thans veel meer nu er een klein scheutje Koffie Hag un toegevoegd wordt IE Hi 6 SMAKT HAKT EN ZENUWEN Avond n ZatoPdagmldclaa Cupsusbwi voop NI v ph lds Ondepwl sactan Ie UTRECHT door de Afd Utrecht van den Ned Bond van Leeraren of Leerarena bij het N O te houden in het gebouw der y MIDDELBARE TECHNISCHE SCHOOL Volledige opleiding voor de Teeken en Practijkacten in Bouwkundige Werktuigbouwkundige en Electro technische vakken Handteekenen Opleidtnl voor Techniek en Kunatnijverheid Opzichtersezamen B N A Gelegenheid tot inschriiving alsnog op Zaterdig 13 Juli a s des middagvan 2 6 uur bij den Directeur M SIRAG Jzn Fred Hendrikstraat 92 bij wien ook inlichtingen te verkrijgen zijn 36 llllllllllllllM 1 lllliiilliliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiimiiiii C lium J y HOUDT WEL IN T 00 DAT Amerikaansche Sigaret elke Amerikaansche Sigaret nog eeen Camel is als garantie waarvoor onze naam op de banderolle staat P AT eraokwcleena Camel aan de P ATCatnel in Amerika een grootere verkoop heeft dan alle andere Sigaretten DAT Jk wel een goede reden voor zal zijn DAT verscn moet lijn en daarom door ons direct van de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd r A T ju alléén door ons geschiedt omdat wij de alleenvertegenwoordigers voor Nederland zijn en markt komen van zoogenaamde ramschpartlje oude en verlegen restanten uit t buitenland opgekocht waarop echter onze naam niet staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen DAT versche door ons geïmporteerde Camel ro en en iet genot smffen dat Ge verwacht waarvoor Gij betaalt en waarop Olj recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds eischen moet dat onze naam op de banderolle van elk pakje voorkomt CAMEL AllMnvarteganwoordlga voor Naderi nd ALVANA DEN HAAQ FJi Clk palija heeft eaa bandetollf Tan 6U eb j luiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuM IIIIUIIIIIIHIIIIIIinilllllllllllllllllliHllllllH GOUDSCHE COURANT ZATERDJ G 13 JULI 1929 TWEEDE LAfr gelijk onderwijs acht Dr üoogstn daardoor niet mogelyk op d duur En het gaat ten koste van het gestel van den leeraar Daarentegen beschouwt Dr Hoogstra het een groote verbet rint van het onderwijs dat de hoogere klassen zyn gesplitst in mÊ A en een B afdeeUng vaardoor men zra eenerzijds meer kan toeleggen op het onderwijs dat zich richt naar de eischei van handel en nijverheid waarvoor boekflmdAi en niodtrne talen m hoofdzaak worden on derwezen terwijl in de B afdeelmg aan de wiskunde vakken meer aandacht kan worden be teed Voor het Middelbaar Onderwijs acht Dr Hoogstra het van belang dat er worde teruggetreden naar de oude beproefde methoden om het taalondcrwys op de lagere school weer in te voeren Een euvel voor het onderwijs noemt Dr Hoogstra het feit dat de jeugd zich te veel overgeeft aan sport en spel instede van de noodige aandacht aan de studie te wyden Sport en spel zyn Öelangjryke factoren maar de overdrijving daarvan sdff dt Vandaag wordt Dr Hoogstra gtóuldigd Er is een conuté in h leve ft e é t i p en uit de leeraren oud leerar4n leerlingst en oudleerlingen en daaruit fJB een uitv end comité benoemd bestaande uit dl SMlfen Dr W Zuydara C J J Bosch K Spoelstra a l alhier Ir A Kuysten te r garthpy Mevr G J Slop IJtselstyn alhie welk klein comité deze hut ging heeft voorbereid Wy verklappen geen geheim wanneer wezeggen dat dit uitvoerend comité wn heindeen ver medewerking en steun heeft Verkregen om Dr Hoogstra Mgv let sympathie te doen blyken f H dennaimddag zal Sl zaal Kunstmin def Sociëteit Ons Genoegen de huldiging plaats hebben waarb Dr W ZoJijthun ala woordvoerder van heticomité zal optieden die I r Hoogstra n btonzen plaquette naar zyn hierboven afgednikt portret zal aan bieden welke pUquetw een plaats zal krij Poinoaró na de ratifioittls 4Im aohulrfovar aankopiat Engeische ontniimingsvoorstellen Dr S $ HOOGSTRA gewensqhte resultaat hebben H voorbe houd zou men beter kannen ncCTleggen in een afzonderiyk documentfifciten de ratifimet de onderhandelingen met Ame i c iewet Staatssecretaris Mellon verkaarde dat h j andera met in btaat zou 9 V 1 Augustus a s vervallende termijn tevet Isngen Om dit aHöM de voorstellen van do Kamercommissies van financiën en voor buiten andache laken voor do Fran iChe rtgeermg onswlMe wi k jMf een korte pause sprak Poiacare vervolgVÉ over de Fransche schulden aan Engeland De voorstellen van Üonar Law had de Etansche regeering na een nauwkeurig onderzoek afgewezen Po iacar pkeft gisteren in de Kamer z jn iMm rede over het schuldenvraagatuk vofotgezet Opnieuw hield hy zich uitvoerig nk Voor Frankryk bestond geen kans verklaarde hy dat men verbetering van de overe nkomst met Amerika zou kunnen bereiken De regeermg heeft daarom getracht het bchuldenen het schadevergoedingsvraaatfuk met elkaar te verbinden duch ook aft was niet gelukt aangezien Mellon guweigerd heeft m de gely lie voorstellen te treden El bleef de Fransche regeering niets andei s over dan de ratifnyttie der overeenkomst zoolang mogelijk op te houden en te trachtan langs andéren weg liaar doel te bereiken waarby zy ook het vraagstuk der onderlinge geallieerd schulden en het planYoung had inbegrepen Vervolgens gftf Pomcaré de mogelykhededen aan welke de Fransche rageering nog restten Dooi een scheidsrechterlyke procedure met de Ver Staten welke Frankryk zeker zou verluzen zou het moreele crediet van Frankryk geschaad worden Ook de financieele toestand van Frankiyk noopt tot nietntii ficeeren Indien Frankri yc echter met mtiliceert en ap derf vervaldatum 1 Augustus a s vierhonderd imlioen dollar betaalt dan zal Amerika Qok de betaling van de geheeie schuld w arvoor in de overeenkoi t gunstige lange termynen izyh vaatgepeid in den kortsten t d eischen Wie kan overigens zeggen of Frankryk in de toekomst de hulp van ttl ir ka en Engeland niet dringend noo Mg kan hebben Thans is er dus aüe aanleiding om de overeenkomst te latifaieeren Indien menteen voorbehoud m de rwificatiewet opneeKpt zal deze niet hei BIJ ZIJN AFSCHEID k A 1 1 r 1 1 fit i r M t FOTO STUDIO j schappelijke deugden Dat schynt den knaap die zelf nog alle vorming t ehoefdfc wel goed te zyn gelukt de liefde tot het onderwys was toen ai by hem gewekt althans de toenmalige schoolopziener Uet zii gunstig over hem uit Het gevolg wai dan ook dat toen de jonge Hoogbtra zyn onder wyzersacte haalde hy direct ala onderwy zer aan de school werd verbonden Na kor ten tyd kreeg hy üen goeden raad om ta trachten in een umversiteitsstad een plaat te krygen teneinde zich verder te b kwamen Zulks geschiedde weldra hy verliet Friesland en gmg naar LiCiden Daar trok hy met taaie volhardine aan de studie en wist 4y achtereenvotgens de acten voor Fransch Duitse h en Engetsch te behalen Teneinde hy het Middelbaar Onderwys te komen studeerde Hoogstra verder om de Akte A Engelsch M O te halen wat he na een half j r verbluf in Engeland ook gelukte Dat was omstreeks 1880 Weldra werd de heer Hoogstra daarotp leeraar aan het eertijds zeer bekende instituut Noorthey te Voorschot jl een internaat waaraan vele jopgelui vaRj anzienlyken huize hun opleiding genoftn welke inrichting later is vejrvQrmd tot het thans npg bekende msti Tuut ïli s SlecÜifs een jaar is de h er Hoogstra daar gebleven daar reeds in 1881 zijn benoeming volgde tot leeraar aan her byzon er Gymnasium te Zetten Daar kreeg de heer Hoogstra gelegenheid om met waarii ming van zijn leeraarsfunctie a l de Leidsche Universiteit te kunnen btudeeren in de Ned Taal en Letteren In 189H kon hy daar zijn studie met vrucht beëindigen Hij promoveerde op 42 jangen leeftyd te Leiden op het proefschrift Het leven van Alexander den Groote m de Middeleeuwen welke dissertatie in druk verscheen by Mart Nijhoff te s Gd enihage l hnd ISö verwisselde Dr Hoogtra zyn functie te Zetten met die van leeraar aan de H B S en het Gymnasium te Kampen welke betrekking tot 81 Dec 1902 door hem is vervuld Vanaf 1 Januari 1903 dateert Dr Hoogstra s verblyf in Gouda alwaar hy als opvolger van Dr Julius benoemd was tot Jirecteur der Ryks H B S Eind dezes jaarszal Dr Hoogstra dus volle 27 jaren aan hethoofd der Goudsche H B S hebben gestaan Eerst kwam hij aan de oude H B S aan den L Tiendeweg een gebouw dat naarhet oordeel van Dr Hoogstra voor H B S niet deugde èn om de inrichting daairanèn om de ligging aan den drukken Tiendeweg waardoor het onderwiJE gev a zeerwerd bemoeilijkt Reeds spoedig na zijn optreden als directeur heeft Dr Hoogstra pogingen aangewend een nieuw mc dem ingericht schoolgebouw te verki gen dat tenvolle aan de eischen van het onderwys zouvoldoen Met anderen is hêt vooral nu wylenJhr Mr W Th C van Doom het oudKamerlid voor Gouda geweest die metkracht Dr Hoogstra s pogmgen heeft ondersteund en met het gewenschte succes want in 1914 werd tot den bouw van eennieuwe R H B S besloten en eind 1916 kon het gebouw in gebruik worden genomen Dr Hoogstra kan hei zich tot een eer rekenen dat de nieuwe Rijks H B S rustig aan Krugerlaan en Burgemeester Martenssingel gelegen eenvoudig en practisch ingericht er gekomen is In deze nieuwe school die voor het Middelbare Onderwijs van groote waarde i heeft Dr Hoogstra nu 12 j ar met lust en ambitie gewerkt Niet altyd ging het Dr Hoogstra naar wensch De afschaffing van den ouden vorm van het eindexamen welke plaats heeft gemaakt voor het examen op de eigen school heeft Dr Hoogstra s sympathie niet Evenmin de invoering van de eenheidsschool voor het lager ondeAfys waardoor de aansluiting tot de H B S wordt gemist Vroeger bestond die in de toenmalige opleidingsscholen De opvoering van Het aantal leerlii en op 30 per klasse acht Dr Hoogstra evenmin als de opvoering van het aantal lesaren Voor de leeraren op 80 uur per week in het belang van het onderwy De i van een brand m een huis en de doing van d ltewoners Dientengevolge g oyfdt vele toe8chDU er8 dat een waarheidsgetrouwe voor lllfSg was te zien zonder te beset feu dat het geen spel f droevige vtferttelykheid was Z is het k te Ook het op het teiteiu aanwewgo perso CMüj had awBvaoJfelyk nl 4 liet be ef dat het dxoefea É ernat was gewoK n aloeg geen acht op feet haipgeroej vaa de Bieh m tfWaar bevmdendé ÏH pi nen T n de brandT ee eindBlJI 6anrukte waa het reeds te laat BfiLGlK M De markei lcwestie Officieel wordt utt Brussel wiede deeM dat d onderhanuelmgen ttetlfeflwide de mi i4ie6 welke sedott eea iyi imd htereenioTgens teBrussiel errte BeriiJn e voerd tot een accooru hebben geleid Omtrent den inhoud van dit accoord d C Zaterdag te Brussel zal worden onderteekend weigert men zich thans echter uit te latenDe koite inhoud zal evenwel na de onderteekemng aan de pcrb worden overgEtmaakt gelgk blyft indien zich in dfl actyk moei iykheden mochten voordoen Dit ach jnt ohs iLët juiste standpunt ü tw felden er I 1 1 IT oüj Ti i jriet aan dat eeu groolo meerderheid ook in gen m de Rykb H BIB Deze piaquettaef de EATste Kamer sbïfa op dit standpunt zou teilen Inderdaad ia dit geared en heeft de Kamer met 37 steflttien haj wetsontwerp regelende 4e financieele ferhouding van het Ryk n de Gemeeifte tógenomen Besloten wrd om het ï g Suifcerwetjevan den Hew el van de genda frf voeren Dit wordt dus m hot recee behandeld BUITBNlI draagt het opschrift 1902 Dr S S Hoogbtra 192 Leven en werken is nuttig zyn lïj ï voor anderen Na de offideele hul üging zullen leeraren oudleeraren leerlin n en oudleerlingenmet de familie Hoogijfcre lich aan een gemeenschappelyken m altyd bf Zalm vereenigen By de huldiging zoowel als aan den maaltijd zal ook de beno nde nieuwe directeurDr J Leest uit Groningen tegenwoordigzyn J Zaterdagavond is ér met medèViexking van de Goudscb B S Vereeniging feest in Ons Genoegikn aUi een glorieus besloft van den dag Jl i jdiA g tr legt$iiti dixtubuUftfiu fS fceer maar aan een volslagen ru t wil hy niet denken Er zyn zoovele zaken die ook buiten zyn school zyn belangstellmg gemeten dat hy Gouda niet voor een andere woonplaats gaat verwisselen maar blyft waar hü meent voor de gemeenschap nog nuttig te kunnen zijn Een besluit waarover we ons verheugen Qngewoon vliegongeluliE D jKstuurder vui een vliegtuig dat twee passagiers twe oficfer van Lwrasj naar Sevilia vertrokken it$a bemerkte op een gegeven oo enbUk dat nyin passagiers verdwenen waren Een otatierzoett leidde ot de Mtncjusie dat to het Vüegtuig bi Tarif a veir zee yloog de twee irfzittendelüitenaiits door een ïttcht kolk van hun zitplaatsen werden gerukt Zg vielen An een hoogte van 1400 meter en werdeivpeiden gedood MüXlCO De pacificatie Meer an een iniUioen Mexicanen gevallen m den burgeroorlog Uii Mexico wordt gemeld dat gedurende de lafitste vier en twintig uur ongeveer duizend opstandelingen in de staat Jalesco naar de regeeringstroepen zyn overgeloopen Onder hen bevindt zich één der vooraanstaande leiders der opstandelingen In verschillende deelen van het land zetten kleine troepRi hun stryd tegen de regeering nog voort 150 rebellen hebben een aanval gedaan op de stad Cocuta doch werden door de politie en vrijwilligers teruggeslagen De katholieke geestelyken die in verbanning waren gegaan keeren geleidelijk terug en worden overal door de bevolking President Portes Gil is voornemens om rykeii officieren die aan den opstand hebben deelgenomen en uit het land waren gevlucht toe te staan weer in het leger te worden opgenomen De voormahge minister v n buitenlandsche zaken Aguilar onder het presidentschap van Cailes pubUceert een oproep aan het land tot herstel van den binnenlandschen vrede en het staken der vyandelykheden Volgens zyn schating hebben sedert het begin der opstandige beweging t g president Diaz in 1910 meer dan i 200 0flu Mexicanen hun leven m burgeroorlogen verloren ENGELAND De vreeseiylie ramp te GilHngham Van de twaalf slachtoffers van iet ongeval te Gillingham m Kant waarbij twaalf cadetten die deelnamen aan een biandwecrot fening en door het in brand raken van het voor dit doel gebouwde magazyn om het loven kwamen konden tot nog toe vier herkend worden In het ziekenhuis te Gillingham zyn nog drie brandweerlieden opgenoimen terwyl in het marineiazareth te Chatham een onderofficier ligt met zware brandwonden In alle vier gevallen bestaat het gevaar dat de patiënten aan hun ernstige verwondingen zullen overlyden De om het leven gekomen cadetten zyn allen onder de 16 jaar Nog gisteren namen zy deel aan manoeuvres van marine artillerie Het resultaat van het onderzoek naar de oorzaak van den b d is nog niet bekend OpniimJngswerk noeft niet meer verricht te worden aangeiSien het geheele gebou ft tje tot den grond toe afbrandde Duizenden toeschous ers hebben het terrein van 4en ramp verlaten zonder zich bewust te zyn van de tragedie welke zich daar had afgespeeld Dit is hierdoor te verkiaien dat zooals gemeld een waarheidsgetrouwe voorstelling zon worden gegeven Het la vandaag voor het onderwas en speciaal voor het Middelbaar Onderwijs in Gouda een dag van byzondere beteekems Be man wiens beeltenis hierboven is afgedrukt Dr S S Hoogstra de directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Gouda uie gedurende 27 jaren aan het hoofd dier onderwu sin richting heeft gestaan ze heeft be=tuurd en geleid die gedurende die lange periode voor onze spes patriae den weg heeft gebaand naar meerdere wetenschappelijke vorming naar ambten en betrekkin on bij Rijk en Gemeenten zoowel als bij ondernemingen van handel en industrie en landbot £ ti in welke andere richtingen ook die al die jaren geweest is ook de opvoeder onzer de lagere school ontwassen en meer kennis behoevende jongens en meisjes en daardoor ook Ie vriend is geworden an 2 n leerlingen Dr S S Hoogstra gaat ht en ÜUNNKM AiXU Uit ons Carlement EERSTE VMËU De finantieele verhfuding tuaschen Kyk en J cmeente Het wetlli i rp aangenomen Den geheelen we pTeeft de Kamer gediscussieerd over de heïiiening van de financieele verhouding tuaschen het Ryk en de Gemeenten waarmee tevens of misschien wel m de eerste plaata een billijker verdeeling van de gemeentelijke lasten wordt verkresgen waardoor plaatselyke belastingexcessen voortaan vermeden zullen worden Het was moeilijk voor de Eerste Kamer om na de uitvoerige discussie in de Tweede Kamer die het regeenngsontwerp ten blotte zonder stemming aannam en na al wat over deze materie m de pers Is gepubliceerd nieuw licht te verspreiden Toch was het over t algemeen een interessant debat waaraan al aanstonds kleur werd gegeven door een scherpe bestryding van dr Wibaut die de gemeentelyke autonomie door het ontwerp van de mimsters Kan en de Geer bedreigd en de Gemeenten in een eng keurslyf opgesloten ziet Het standpunt van dezen socialistischen voorgangar was al lang even bekend als onjuist Gemeentelyke autonomie op belastinggebied is ondenkbaar bestaat dan ook niet en zal ook onder de nieuwe regeling met bestaan Dat is ondenkbaar en door de Grondwet dan ook niet gewild De vraag is alleen of men den Gemeentebesturen die nu uit den nood zullen geholpen worden de vrjje hand zal laten om de gemeentelyke uitgaven fluks weer op te voeren waardoor de overbelasting weer zal terugkeeren De heer Wibaut die als Socialist zweert by steeds toenemende verzorging door de Gemeenten van allerlei behoeften ziet daar niet tegen op Anderen denken daar gelukkig anders over De woordvoerder der librealen ir Koster stond vierkant tegenover den spreker der S D A P vreesde juist dat dit wetsontwerp niet voldoenden waarborg geeft om opdrijving def gemeentelyke uitgaven te voorkomen en aarzelde opdezen en andere gronden o m het behoud in de wet van de zakelijke bedr fsbelasting zyn stem aan de nieuwe regeling te geven Anderen leden van de overige fracties hadden weliswaar verschillende bezwaren tegen deze herziening dgch achttftn herziening zóó urgent dat zy hun stmn zeker niet aan het regeeringlïvoorster zullen onthouden waarbij verschillende prekers deden uitkomen dat de jTidianing van een wetswijziging alt d mo Nederl Meisjesgilde liij gelegenheid van de coufereutie over deWeiajeapadvuidenj lu Den üuag door het Wereldcouute te lioudeii zullen do afdewlingeu Amerafüort Utrecht Zeist en Biltlioveu op Zaterdag 2Ü JuU a a een kofüemaalUjd aanbieden in liet Clubhuis te Amersfoort dat up weg naar het kamp te Ommen Kal worden aangedaan De bedoeling heeft daarbij voorgezeten dat de vier atuhters van het Nederlandach Meiajeagilde de dames M Cijfar Vaü Wynguaidon ü HammeB Van bteenis M v d Bergh Vou i egu en Ü Biiigham Leis gelegenheid zullen hebbeu aldaar do viouweu lu wier handen up het oogeublik de Intecnatioole Organisatie ruat te ontmoeten By het noemiiaal dfct op 18 Juli in Restauratit Royal te a dravenliago de vice preBideiite van het Ned MeiBjeagilde mevrouw Wyuaeudt Francken DyacruiU aan de leden van het Wereld comilé van de Üirl üuidijg and Girl Scouting World Aasocia tiou aanbiedt aulien o a aanzitten dr Backer van Boase vice preaidente van MiUDiitiea Gouuttee League of Nations Union mevrouw mr Kluyver aecretaresse van de Ned delegatie naar de Volkenbondavergadeimg mej Nelly Duya aecietareeae van de vereeiiiging Nede Bland Frankrijk gravin van Haerdt tot Everaborg bestuurslid van Volkenbond en Vrede en mej Lpuiae vuil Eeghen secretareaae hoiioraire van da Nederlandscha Vrouwenraad De Koningin De Koningin vertrok hedenochtend van het Huia ten Boach naar Het Loo Het is een dag van beteekenis voor het onderwijs eti voor Dr Hoogstra zelf Voor hft ondetwys omdat heengaat een n an die aan het onderwijs zijn gansche leven mt t Hioote liefde heeft gewijd die hpt in de ve t chillende stadia en vormen heeft meegemaakt die met eer benijdenswaardig optimimuT beei 4ci sü taak ïieoft voIbracM tot aan den avond van zyn leven acht jarfn nog nadat hü den pensioengerechtigden leeftijd had bereikt omdat hem de lust en de ambitie die vour het goed volbiengen van een taak noodzakelijk zijn dank zij ijn krachtig gestel en zyn fris ichen monteren geest zijn bijgebleven Wie het onderwiji verlaat met een staat van dienst als waarop Dr Hoog stra wyzen kan die heeft aan hét onderwas groote en we mogen hier ook wel zeggen gewichtige dtenslen be veztn Voor Dr Hoog tra zelf omdat hy die O 73iangen leeftijd zijn belangrijke functie neerlegt daarmede zyn groote levcns laak beëindigt om vap een periode van wcl i rdiende Vust te gaan genieten Zijn by Jöt HoogsW Je j jren geklommen zy wegen hem den nog krachtigen en van geest tintelenden man licht En daarom kan hij op den dag van heden met blyd I schap afscheid nemen van zyn werkkring die hem lief is die hem reden geeft tot groote dankbaarheirf wijl hij terugziende op wat achter ligt ontwaart een groote thare van mannen en vrouwen voor wie hij zich in zijn arbeidzaam leven nujtig heeft kunnen maken Wie als Dr Hoogstra t hans met gerechtvaardigden trots kan terugblikken op de schoone resultaten an zijn arbeid verpersoonlijkt in zoo elen die in staat en maatschappij eervolffe posities innemen die kan zich gelukkig achten en tevreden zyn Dr Hoogstra treedt heden terug van de plaats die hij zoovele jaren heelt ingenomen en zijn opvolger staat gereed om die plaats straksi in te nemen Maar alvorens dit geschiedt zijn heden leeraren oudieeraren leerlingen en oud leerlingen met de autoriteiten die tot het Middelbaar Ondeiwija in betrekking staan en met meerdere Jfiede vrienden van de Hoogere Burgerschool byeeqgekomen om den sche den den directeur ia de meest hartelijke spontane wijze te doen ervaren hoe zeer zy hem hebbgn gewaardeerd hoezeer zij hem nog WWl eerén en hoogachten üëMËNGDË BKUiCUTËN Groote grondverzakking in Rotterdam De Pieter de Hooghweg voor alle verkeer afgesloten Spdert eenige weken Js de aannemers firma A Rover en Co uit Made begonnen met het giaven van het tweede toostelijke gedeelte van de Coolh ven Dit werk breidt zich uit over een lengte ven honderd M bij een breedte van 74 W langs den Pieter de Hooghweg en een diepte van zes M Reeda kort nadat ifcet het werk was begonnen bemerkte men dat de grond ging werken en in verband hiermede heeft de politie de helft van den rijweg over een gedeelte van den Pietei de Hooghweg afgesloten echter niet zoodanig of men kon toch nog over het algealoten gedeelte rijden wanneer men eenmaal de waarBchuwingsborden waa g asseerd Gisteravond is de grond gelegen langa De dag van heden is voor Dr Hoog tra een afscheid van zijn school en wie daartoe behooren en hebben behoord maar deze dag Is tevens een hulde als erkenning van de verdiensten van hem die in zijn leven geteadit heeft zicti in de maatschappij nuttig ke niaken en daarin ook ia geslaagd een hulde waarmede ook wij en zeer velen met ons van harte instemmen Sjoierd Sanders Hoogstra werd geboren te WitmarSum in Friesland op 9 April 185ü Na de lagere school aldaar te hebben dooilüopen Tuigde hij zyn voornemen om by het onderwijs te gaan Op li jarigen leettyd werd hy ir zijn geboorteplaats als kweekeling geplaatst en kfeeg hy wat thans ongeloofe ijk klinkt een klasse van 50 leerlingen die hy had te onderrichten en op te voeden in alle öhristelijke en maat Mè