Goudsche Courant, zaterdag 27 juli 1929

Mo 17133 DHnkt IJsselstijn s Nieuw Rood Wij kennen allen de teleursteliingen veroorzaakt door het zèlf wassclien van fijnere weefsels als zyde crêpe de chine enz Welke zeepsoort we er ook voor gebruiken de glans de bekoring van het nieuwe verdwijnt min of meer omdat zeepsop en zelfa water alleen de vezels aantast en daardoor de oppervlakte van het weefsel uw maakt Vandaar dat men mooiere kleedingstukken doorgaans door een chemische wasscherij laat behandelen hetgeen op den duur een kos1 ljare geschiedenis wordt Daat zal het voor velen een uitkomst zijn dat elj thans een waschpreparaat in den handel is l onder den naam LINOLA dat het voor redereen mogelyk maakt om de fijnste weefsels als crêpe de chine crêpe Georgette velours chiffon en dergelijken zelf chemisch te wasachen zonder daÉ ook maar in het minst het weefsel er onder lijdt of de stof de iflans van nieuwheid verliest Verder is het uitgesloten ijat kleuren doorloopen en is zelfs krimpen onmogelijk Sterker nog kleedingstukken met piissé s kunnen in LINOLA gewasschen worden zonder dat de piissé s er uit gaan na het drogen zijn deze als voor het wasschen zonder eenige verder behandeling Ieder kleedingstuk kan dus in zijn geixeel blijven onverschillig wat de gameerin is en metaal van knoopen of haakjes zal niet roesten Maar niet alleen dunne weefsels doch ook zwaardere stoffen en b v heerenkleeding kunnen in LINOLA gewasschen worden de stof wordt niet slap zakt niet uit en behoeft meestentijds niet eens opgestreken te worden Vlekken van vet olie boter verf wagensmeer enz verdwijnen spoorloos zonder kringen na te laten Boenen of wringen is overbodig zoodat de stof niets te lijden heeft en len slotte gaat het verbazend vlug daar het goed haast onmiddellijk droog is Het is dus inderdaad een tooverwaschmiddel en toch hebben wij er eer te weinig dan te veel van gezegd LINQLA is een waterheldere vluchtige vloeistof met een aangename reuk en het wordt gebruikt zonder water of andere waschmiddelen Een groote bus voldoende voor het wasschen van 4 of 5 blouses of 3 japonnetjes kost ƒ 1 40 LINOLA is verkrügbaar bij Drogisterij DE GOUDSCHE GAPER Markt 6 Tel 762 5 ft elscbe opvatting i8 de a9Q $j fia4MïP hyn ült niet verder gaap dan de uiiu oe fcrentie over het Youngplan in alle deïailT ring van de overeenkomsten van Pekirtg cii U beraadslagen en zoo noodig te verando ren Snowden ging vervolgens in op de En ANTON COOPS DROeiST WIJÖSTEAAT bl 15 Kelly Autobanden in alle maten voorradig Vrachtautobezitters groote korting Electrische Bandenp pen ter beschikking der Clientèle J Huileman KLEIWEG 20 GOUDA De wegpn waren slecht maar de hoornen stonden m bla en er w ren tulpen langs de grasvelden bij bet huis in dB bosschen hing ee n verrukkelijke flardlucht en toen op weg van liet station dnt ongevwr op een mijl afstand lag het rijtuig een poosje in de modder bleef steken ontdekte ik een veldje dat als bespikkeld wa3 niet vergect ine nietjfs De vogels zongen Gn kwetteiden in de hagen en de lieele omeeving ademde vrede Liddy geboren en ge togen tussdien de straatsteen en keek evenwel rn beetje benauwd toen de krekels begf iineii te tairpen Don t trsten nacht gebeurde er niets Den volgende dag hadden tiddy en mijn eigen nuisJioudater juffrouw Ralston een klem verHehil van meening met het gevolg dat de laatfltgenoemde dame met den trein van elf uur vertrok Onmiddelijk na de luncïi werd Burfte de butler plotseling door een hevige pijn in de zijde overvallen een pijn eiker hevigheid nog werd vergroot door het fftit dat ik me binnen goh oorsafstand bevond en ook hij gihg dien middag weer stadswwrta Eenige bren later had de zuster van Ruime voorraad Bessensap flesschen Postelein flesschen en nog vele Xh J Nobdj andere soorten flesschen tegen zeer lage prijzen verkrijgbaar bij Tuinstraat73 Boud Titf ifcflala voor aHe dealainden geschikt Nog In zeer goeden staat Het adres voor Blauw keper pakken an Overalls Is OE KLEINE WINST Korte Tiendeweg 22 = GOUDA == Banket Siroopwafelbakkerij I PRIMA GOUDSCHE SIHOOPWAFELEN Merk G K W V MerkG K § Dagelüks versch verkrijgbaar a 4 cent per stuk Vraagt alleen bovenstaand merk Wacht U voor namaak ffl G KIELIGER I ffl HUISHOUDNIEUWTJES J Nieuwe Markt 24 Gouda LinolA i 1 Goudsche Schoenmakerspatroons en Winkeliersvereeniging Namens boven noemde vereeniging deelen wij U mede dat de vacantie zal gehouden worden Op Maandag 5 Dinsdag 6 en Woensdag 7 Augustus en dat derhalve de werkplaatsen en winkels diei dagem GESLOTEN ÜULLEN ZIJN Wü veraoeken het publiek vriendelijk da r wel rekening mede te Willen houden HET liESTl UR 40 Gemeente Lichtfabrieken Gouda Afdeeling Boekhouding KeiHi isgevlng aan Oas en Stroomverbruikers In verband met de verloven van het personeel der afd Boekhouding en de afwezigheid van vele Gas en Stroomverbruikers in de maand Augustus heeft de Commissie van Bijstand in het Beheer der GemeenteLichtfabrieken besloten ii de maand AUGUSTUS a s geen opneming van jnêterstaïdênTJón inning van Gas en Stroomgelden te doen pi ts vinden uitgezonderd bij electriciteite grootverbruikers en muntgasverbnükers In de maand September zal dus het verbruik over 2 maanden n l Juli en Augustus worden opgenomen en verrekend FOKDAUTOMDBIELEX J HULLEMAN Kleiweg 20 Tel 350 Gouda Luxe en leverbaar Vrachtautomobielen in diverse modellen uit voorraad Vraagt demonstratie en proefrit WEDER GEARRIVEERD DBTPONNYBAAN vlak aehter het Postkantooi naast het Vroolijke Rad Hoera i Standplaats Nieuwe Markt Hoera I Basoekt d Splagaidwaaltuin E waai waar zoo gelachen wordt Star dplfiats Groote Markt tegenover de Firma Schuttelaar 20 Zie een rond en U koopt PLATEEL bij ons A den Hollander Turfsingel 40 A Broekhuisen Kamemelksl 73 Rijden kan ieder mensch in de Rij manege van Arends standplaats I NIeuvire Markt Eoekt gedupende de kernnls het Grantf Etablissement JONGEMAETS standplaats I Markt ovar da lirnna van Hulzan Nog te koop n Voor de inmaak N V Qoudsche Machinefabriek Gouda abriek en kantoor z jn wegens vacantie van het persone op I 2 en 3 Auguatua a a GESLOTEN Willem Stuvé Sr s Nougat Opgericht 1881 Eenigst adres voor Echte nougat Doozcn voor verzending gereed ook voor Indië van 1 tot 6 gulden MARKT tegenover de Firma Bahimann KER MiS 1 929 Wdl men zich dit jaar amuseeren bezoekt dan Vefinolefl s 4 grootste attracties I welke dit jaai geplaatst ziin als volgt op de Groote Markt No 1 De iSkooter Auto Drome pl m 600 M2 wtiai in jong en oud kan leeren autorijden Geheel nieuwe wagens die voor de eerste maal op de baan i ijden Men lette vooral op het prachtige concei torgel waar duizenden op vorige kei missen naar kwamen luisteren No 2 De Davosbaan lOOJVÏeter laiig waarin zich bevindt het grootste jazaband oPkest dift het puibliek werkeUjk Zal amuseeren Schitterende verlichting en goede conMmiiptie No 3 De bekenile Caterpillar Rups I Waap ledap aicti amuaaapl 1 Op de Nieuwe Markt No 4 Het bekende Yroolijke Rad IDlt jaar met geheel nieuwe attractie Lachen zonder einde DE DIRECTIE G IVI VERiViOLEN ZONEN 40 De WERKPLAATS en MAGAZIJN der SONORA RADIOFABRIEK ZULLEN CE8LOTEN ZIJN VAN 29 JuU tot 9n met a Auguatus GOUDA RADIO TUKKER Voor eventueele storingen blijft een monteur beschikbaar Boodschappen aan J v d POOL CorneJis Ketelstr 61 Gouda CENTRALE VERWAR MiNCi N V ERVEN M M VAN LOON GOUDA TELI F 117 ITILI 1 LinilJIflIIIlJ t Abonneert U op dit Blad Specialiteit In Hollar dsche wafelen en poffertju Dagelijks concert dfcoi het Italiaansche Cappelle Dominiw Ascari de Italië Billijke prijzen Aanbevelend Alles Ie kwaliteit Til W Jong nna W 88 Jaargang Maandag 29 Juli 1929 tioiiDscHE mum NtEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN BEKnAMBACHT NTEI WERKERK BERKENWOUDK IIODEGRAVEN BOSKOOP GOUDKRAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE OUDERKERK OITDEWATER REEUWUK SCHOON H0 T N STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en Oit blad verschiiftdaöelijksbehalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Goada en omstrekan bshoor ade tot den bezor rin 1 6 regels ƒ 1 S0 éUoe ngeA meer 0 25 Van ImitaD Gouda en den bezorgkrifijii l regels 1 55 elke regeJ meer ƒ OM AdvAitentiën in het Zatazdagnommer 2Q biJalag op len pr ïf Liefdadigheids adrertoitiSn de helft van den pr s ABONNEMENTSPRlJfS per kwartaal ƒ 2 26 per werti 17 cent met ZoDdsffblad per kwartaai ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorsing per looper geschiedt Franco por post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad S 80 Abonnementen worden dageltjka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GUUDA bij onze agenten en loopeia den boekhandel en de postkantoren Onze bureaus zün dag löks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Kfdactip T lef Ha Postrekening 48400 INGEZONDEN MËDEDEELINGEN t 4 regeU f 2 25 elke regel meer ƒ O M Op de Toorpagina 50 hootg r Gewone advertentiën en inrazonden mededeel ingen4t contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnea word n ingezonden door tasscheiikonist Tan soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan bet Bureau z n ingekomen teneinde van opname reraekerd ta rtjn De a 8 confersntie te Snowden over het Youngplan ITit I Diulen wordt vprnomcii ilat de E it che ïegeer mg in allerijl toeberpiiisc en treft voor de komende herstelconferetitiy Te Londen neemt men aan dat de confertntie P 6 Augastus zal beginnen Vaalstaat dat de minister van buïtenlandsche zaken Henderspii en de kanselier van de schatkist Snowden er aan zullen deelnemen Ze worden door hun adviseurs en door den par em mtairen particulieren secretari j van Hender on Noel Baker verjjeleld Het bericht dat Roland William Boyden de voormalige Amcrikaansche waarnemer bij de Commissie van Herstel ais nietoffi cieele waarnemer naar de Haagsche conferentie zal gaan wordt tegengesproken Toegegeven wordt echter dat het wel iït de bedoeling li t een niet officirelpn waarnejner te zenden B UlTENfcANDSCH NIEUWS DIÜT9CHLAND Een proeftooht van de Graf Zeppelin Oiidi i oomniando vs u dr E kener w de Gmf Zeppelin gistemiorgeu te Frietlnchchafeii opgeMegen voor eens proettoeiit die ongevoer 4 of 5 uur zou duren Men zou hnvt n liet Bodenmerr blijven kruisen Aan boord bevinden zich 25 passagiers Het luohtiSchip ia gistermorgen tegen 9 uur wier gedaald De landing ge chied fe vnj niiK iligk Men was geiioodzajtkt al de vuli iImllifit uver boord te werpen Geduiendu drii tocht hoeft het aldoor gatejend het halitifhip was daartioor veel zwaarder gewoidej De inotcir r hebben op dep gelieeleii toelil op volle kracJit gewerkt Zij draaiden voinlieffelijk Dr Eckeiier varklaards nft de landing dat het mogelijk is dat reeds h cnochtend tusschen 7 en 8 uur een tweeSe proeftcht von ongt veer 12 uur wordt ondériionicn Hiiiselijkc tragedie Vader dftodt zijn zoon Te Neur ifil erg heeft volgens de Itpclincr Zeitutig am Mittag de slotenmaker Kni HeiruTftnin zijn 21 iarigen zoon bij eon twist inet ein mea dofKlgcfitoken Reeds den vnrigen d ig waa er tuaachen vader en zoon inizio üiitrttiwm Do politie die d or de huisgenooton te hulp was geroepen wifit het gosfliii eohtpL l ij te leggen waarbij den zoon zijn ijies werd afgeiiouieu a Avonds ging de vador slapen mat een bijl eft oen nies naast zich daar zijn zoon gedreigd had hem te zullen veiinoorden Toea dö zoim tJiuiakwaj biak da twist opnieuw uit J viider meende lil de hand vim zijn zoon een nies te zien en stak derhalveY i l 14l o in ipnk dcnKlijli l Jfuler weiy in dfii ïuop m den nacht ehoudöüJ Vpegtuig Verongelukt Eén doode Oiatürnud iag vloog een vliegtuig uit het iKtzettiiigaleJer vrij ho ig bven OherIngel liemi toeiy piotselfng een der inzittenden filet üen parachute uit het vliegtuig sprong De piloot Kon zijn evönyjcht niet meer vinilrn en stbrtte omlaag Hij werd gedowl en het vliegUiig geheel vernield De twee personen die met de parnchutc naar beneden kwamen kregen slechts liolite verwondingen De Aneta man mishandeld Op het cojif s tegen het inipeiialisino dut op het oogenhlik te Prankfott aan de MiUii wordt gehouden heeft gisteren ook Waid Hermans de man vnn de ÜtreehföciiP docunienteii het woord gevoerd Hïj betoogdo dat niet alliTii in de koloniën onderdrukte volken zijn maar ook in Europa Een klassiek voorbeeld daarvan zijn de Vlamingen Jn Belgiü Aan bet congres nemen ook ettelijke IndiéiR deel Vijf hunner oyervieIen gisterïtvond in den Dierentuin den verslagg vev van A net a wiens boriebtgeving niet naar hun zin waa Zij wieipen hem op len grond en knepen hem dekeol diciit Op de hulp Haag China en Rusland onderhandelen V mngipl an afwy en dan dorselijke coHipto i i sen te aanvaarden Kageland kan ziel vtroorlooven bet Youngidun af te wyzen de troepen uit het Rijnland temg te trekken t n het Dawesplan te laten bestaan tot dit zou tranden n lU Weerwil van tegenspraak blijven do geruchten omtrent voorloopigp bebprekinjen tusscheu Ku8 isclie en Chince che autoritnten aanhouden Na de Daily Telegraph komt than oo k de Times mot het bericht dal Ijegin dezer week te Tsjangt oen het Zuidel yk eindpunt an den Chineeschen erspoor veg besprekingen hebben gehad tus ichen den gouveineur van Kifiji Tsjang Tso Lsiang en Melinikof it n dei Sovjets en wel op iniiiatief u t stgonoeniile Bij deze oesprekingen zou jang voornamelijk hebben aanjiedro igen O het beëindigen van de werkzaamheid der communisten en de venkhiring hebben ift e iegd dat de CJiineesche regeering zic i op het standpunt stelde dat de Oosterspoo wcg ïniver als handeisondereming diende te worden gedreven Melinikof uitte daartegenover den wensch der ovjetregeering dat de status juo hersteld werd en zoo me gelijk iets meer De Time 5 corre pom ent voegt hier lan toe dat naa alle waarsehijnlijkbf id China een commissie zal benoemen die zoowel de heele Russische quaestie in Mand joerijp ala het bestuur van den Chineeschen Oof t irspoor eg zal onderzoeken in welk gwal China zijn politiek zal baseeren op de bevindingen Op zijn be st zal egt de coitp pondent de Ühineesche regeeringen waav Den kioU n van den joui nalist sohoten een paar andere congresleden Ux die de Indiërs verlocifcn Do verslaggever heeft bij wijze van priileHl tegen deze eigenaardige nianior vtm pLileniiaocreu Frankfort onmiddellijk verlaten Luitenant Krult gevlucht I gewezen luitenant Krull die destijds wegeai deelneming aan den moord op Hosft Luxemburg heeft terei htgeataan waa onlungfl govangen genomen wegens afpersing Tijdi ns zijn vofiHoopjge heohtaiia werd bij VMV en in het staatsziekesihuis FiiedrichsIkflrp te Hamburg verpleegd Daaruit is liij nu naar het BerI Tagebl meldt ontvluclit Kiull woonde den laatsten tijd te Mnnsfeld ENG CL A ND E i half mlllioen Rritsche katoenarbeiders uitgesluten Hedenniorgen is m de textiolfabiiek van Lan ashire de uitaluitiiig van alle katoenai helders in werking getreden Van de 1800 bedrijven zijn 1500 gesloten en ongeveer fiClOOOO arbeidera worden getroffen door deze lo kout lift bedrag dat aan loon gederfd wordt beilraagt wekelijkseh ruim 1 inillioen pondsterling Indien liet conflict van langen duur is zullen mniBtens lOH OOO arbeiders van verwante bedrijven eveneens gfitroffen worden Ondanks het weinig bemoedigend verloop der beniiddelingaonderhaiidelingen der iaati ti 14 dagen koestert men dn hoop ten alotte toch nog tot overeensteniniing te zullen k men De uitsluiting hel grootate arbeidsconflict Kcdert de algemeene staking van 1926 heelt in politieke klingen groote bczorgdlieiJ gewekt Nfig vPinonien wij Zateidag was de terini u verstreken waaiop de oude loonan ia de katoenindustrie nog vnn kra ht w aren Maandag stonden dt fahiieken nlh en open voor de arbeiders die do loonsverlaging vnn 12i pot aanvaarden De vakbonden der wevers besloten de onderhandelingen met de werkgevers niet voort te zetten indien deze hun eisoh tot loonsverlaging als voorwaarde voor het bÜfeinnen der besprekingen handhaven zooals de pafumiiH inderdaad doen Do wevers hebben liun afgevaardigden opdiacht g evon viist te houden aan hun oorspionkelijk aanbod aan de werkgeveis om de goheele kwestie aan arbitrage te onderwerpen Ho apinners en kaarders waren minder vastbesloten doch in elk goval zijn de gemt onseihappelijke bespekingen die in het begin der weck met groote moeite tot utand waren gebracht afgebroken ten g€ voige vao het hesluit der wevers terwijl de oifvx 300 000 arbeiders in de weverijen nu Miiiidag niet aan het werk zuIIimi gium De ontploffing op de DevtHishlre Het aantal dooden 7estien De oorzaak der onti offing Hot aantal pei sonen dati Jeiigevolge van de iiiif iloffnig op de nevonsbiie den dood vond is tot zestien gestegen Do Biil die draHdloo e dienst meldt dat oftJcicua bekend wordt dat het ongeluk op de Devonniiire het gevolg was van het springen vau oen der nieuwe aclitduimakanonncn galuiendc oefeningen in de AegaeiHcho Zee De Devonshire vertrok direct naar Volo in Thesaaüé om de gewonden op hot hoepitïtaïaeltip Maine over to brengen en vel volgens naar Malta waar vandaag i cn officieel onderzoek naar de oorzaak van de r up zal plaats hebben De Devonshire ia een der modernste kruisers Zij liep eerst in October 1927 van stapel en werd eerat in Maart 1929 in dienst gesteld POLEN Groote brand in de Poolsohe manitïeopslagplaats te Dantzig Vnjdagiiv nid tegen elf uur brak brand uit op liï t Westelijk gedeelte van de terreinen van do Poolache munitie opslagplaata te Dantzig Wat do besprekingen op de komende conferentie betreft Snowden legde er in zyn ntwoord a n Lloj d George iii t Lageihuis volgens nadere berichten den na ruk op dat hij de wotifden van Lioyd George toejuichte en dat hij hoopte dat zij de Engelsche delegatie op de internationale conferentie var nut konden zijn De Engelsche regeerirg erkenl cok niel het verband tusschen de ontiulming van het Rijnland en de schadeverp oe lingakwe stie Het Youngp an is overigens tot duvei nog door jieen enkele regeering aangenomen Ook de Duitsche regeering heeft iieohts verklaard dat het YounspUn een Kf lukte basiv wa voor onderhandelingen mz ike ie he ratel kwestie Volgen Dt brand u waarscliijidijk ontstaan do r ellontbranding van aalpetei in een aan de zeezijde gelegen loods Gelukkig was juist op het westylijk gedetdte waar de brand woedde geen kruit en geen munitie opgeslagen ware dit wel het geval geweest hel ongeluk zo zeker niot te overzien zijn geweest Aangezien do biftndweer met gewone slangen bet vuur nijPt kon aantasten werden de diijvende brandspuiten gealaiineerd De loods brajiilde geheel uit VER STATEN Reed 357 uur in de lucht Om het wereldduur record tens bericht uit St Louis zijn de vliegers Jackson en O Brien 357 uur in do lucht De motor bevindt zich nog steeds in gue le conditie zoodat de vlucht voortgezet wordt ring van rte overeen fcom sten van Pekirtg Moekden hetgeen zij totnogtoe niet heeft gedaan volgens de veiilaringen van Chineeache ambtenaren omdat de So jets zich aan hun verplichtingen ontrokken Melinikof zou naar Moskou zijn vertrokken tot het uiDbrengen van verslag Volgen s Inrichten uit Kew York zou de Amerikaansche minister van buiten andsche zaken Stimson bekend geHiaakt hébben dat volgens een mededeelinJ van den Chineeschen gezant Woe de pgeeringen van China en Rusland rhan dï or haar diplomatieke vertegenwoordigerijpfcf Berlijn inJeidende be H prekingen voemt teneinde het geschil om den Chineeschen Oosterspoorweg bij te leggen zonder bemiddeling van derden Op een desbetreffende vraag werd verklaard dat Berlijn gekozen i i aangezien daar vooraanstaande vertegenwoordigers der twee landen aan het hoofd der legaties staan De Duit sche regeering zelf Rchynt niet bSj de onderhandelingen betroikken te zijn De Amerikaan che regeering verheugt zich aldus Stimson over dit bewij van den emstigen wil der beidf regeeringen om zoo iijoedig mogelijk tot overeenstemming te geraken gelsche i epschen tot verandering n en le den er des nadruk op dat voor Ues de in het Youngpian opge tel de verdeeUngssleutfl voor leverii gen in natura pvenal de verdeeling in beschermende en onbescherrrde gedeelten niet in overeensteinming was met de Engelsche wenschen Eujielami hieid iip sleutel van Spa neg steeds voor docim itïger dan de voorgenomen nieu iej eling l eSpalhileutel heeft gedurertd de laut ste jarrn goed gewerkt Een reden voor de verandering van dezen verdeelingssleutel voo de tiftalingen aan de geallieerden ontbreekt voïkcnien Engeland is bovenmate benadeeld ton soinste van Frankrijk Daar het YoLnj fian dus neerkomt op een benadeeling van Fngeland is de tijd gekomen om te verklaren dat Engeland thans de grens bereikt heeft van de voor zyn schatkist moge ijke inwilligingen De uiteenzettingen van Snowden werden n g ver terkt door verklaringen van Weiigwood arbeiderspartij die er drn nadnik oplegde dat de Engelsche delegatie eordt r dt conferentie moeat laten mh ilukken en bet Uit Houato n jOj e xa s wordt bericht dat het vlïegéurg fiïfflm Dollftf City dat Èiveneens bezig was aan een wereldduurrecord lucht na 233 uren landen moest wegens een ongeval aan een der cylinders ZUID AMERÏKA Ken ernstige aardbeving in Ecitador Zestig doodon Een plaats verwoesti Ecuadüi la getioffon lt ir een ernstige aardbeving welke zestig slaohtftei s heelt geéisoht en het plaataje Moyiirgo bofft verwoest Voorts ia ernstige Volgene een nader bericht zijn er gisteren P derfi hevieen voornaanisten schok waardor het plaatsjf Moyurgo asooveel schade hetfff opgeloopen nog verscheidene lichte stliokkoii gevolgd De bewoners die zich hadden weten te redden werden hierdoor nog meer veiontrust Ook te Tambello Machaehi en Latacunga ia groote schade aaii gaiiLlit Doctoren en Uilen van het Roode waarvan allefit er van gescheiden dooi ewn rij zuilet zich een kolossaltj voorkamer bevond DiWruaaat lag de salon met de bibliotheek annex en daaraan grensde weer de biljardzaal Daar acbter dus aan de achter ijde an den lechtsdien vleugel van het huis lag een kamer gomcubUeerd met groen bekleede sifceltafels en dit vertrek had een eigen kleine hall die met en deur op ds oostelijke waranda uitkwam en waaruit een snia th wenteltrap nanr boven voerde H ilscy had mij er met een glimlach op attent gemaakt Kijk tante Rachel had hij geaegd de aichitP t die vof r deze verbinding gwiorgïf heeft kende zijn Pappenheimers Arnold Ai mslrong en zijn vrienden konden hier tot vroeg in den morgen zitten gokken en drinken en dan naar tied stiompelen zonder d rest van de familie te alanneeien Liddy en ik gingen tot de spi elkBrner en draaiden alle lichten aan ïk oilrferzocbt de tiH pangsdeur dio van de kleine hall op de waranda voorde en voelde aan sUe ramo i Alles was in orde e Liddy een beeoic mirtder zenuwachtig nu had juist mijn aandaciit gevestigd op den itoffigen toestand van den praobtigefi teak bouten vloer oen opeen alle lichten nitfloepten We bleven een ongeiiblik doodstil staan en Liddy s tmig n mi t verlamd zijn geweest van schrik nn deii zou zo wel hebben geschreeuwd Fn oen pakfe ik haar bi dtn arm en w e naar een vnn de Gensters die uitkwatnen onder do air ade Wordt vervolgd iiug een pfKiBJp zitten lezen Maiir r ldv kleoHle haar dunne lippen opeoii en liteet staan waar ze stond Ik ga met naar bed zei ze norsch Tk ifü mijn boeltje pakken en morgenochtendga ik met dpn eersten tiein naar de stadtfrug Dat zul je wel uit je lijf latten viel ikuit Liddy en ik hebben vakermeiging omlinze wederzijdsche relaties te vei breken irtaar toevallig nooit op hetzelfde momenl Als je i ang bent wil ik wel met je meegaan maar probeer je in vrwlesnaam niet achtermijn rokken te verschuilen Het buis was een typische zomerverblijf op gioote schaal Waar het op de parterreverdieping maar eonigszins mogelijk was geweest had de architect afseheidingen achterwege gelaten en inplaats daarvBi Iwigen en pilaren aangebiacbt Het effect daarvan was veel koelte en een idee van ruimte maar gezellig was het er niet en toen Liddy en ik ven het eene venster naar bet andere liepen echode pnzo stemmen op een onpleizierige maniei acJtter ons aan Er was overvloed van lic ht de ehtftriaclie centrale in de nabuiige stad leverde den stroom maar er waren lange floliaduwen op de glimmendpeuf eyen vloeren en apiegHs die onz s beelden weerkaateten uit onvcrwaobte hoeken en ik kon me niet ontveinzen dat langzamerhand iets van Liddy s onzinnigen angst or k over mij kwam Het huis waé heef lang een langwe werpig vierkant met den hoofdingang m het midden van de lange voorzijde Van do met steenen geplaveid eotrée kwam men in een ondiepe hall aan de rechterkant inijn stuk brengen Het was overigens vrueht Ioos dat ik Thoniaa onder het ooa bracht dat wij alleen waren en dat het zijn plicht waa dien nacht althans in huis te blijven Op een beleefde manier hield hij voet Inj stuk en hij beloofde den volgenden moigon in de vroegte te zullen komen Tk gaf hein een sleutel en hij zou zorgen een soort ontbijt voor ons gereed te hebben Ik stond op st ruime terras terwt l hij schuifelend de lommei rijke i rijlaan afliep en keek heni na met gemengde gevoelena ergernis om zjjn lafheid en dankbaarheid dat we Imm in elk geval hadden Ik schaam mij met om te zeggen dat ik do voordeur extra goeti sloot toen ik naar binnen ging Jij kunt de rest van het huis sluitenen naar bed gaan Liddy zei ik boos Ikkrijg gewoon rillingen ervan zooalff jij daarstaat Een vrouw van jouw leeftijd moetwaarachtig wel een beetje meer verstandhebben IJ moet me niet vragen om te sluiten juffrouw Raciiel aptwoordde ze bibbeiend Er zijn wel een fiozijn openslaande deurenin den salon etl do biljardkanier en ze komen aflemaal int onder een portiek En Mary Anne zei dat ze gMersnavond eenman bij den stal heeft zien taan toen ze dekeukendeur akVoJ Mary Anne is een zottin zei ze geprikkeld Als dai r werkelijk een man had gestaan zou ze htm door do mac4it der gewiKmte hinnan vijf minuten in de keukenhebben gehad om hem op de reeten van hetdiner te tracteerMi Stel je niet aan als eenkindl Sluit het huis en ga naar bed Ik ga Voor te vroefi is hulp genoeg Maai voor te laat Is ee n land FEUILLETON DE WENTELTRAP ïfit het Amerikaansch van MARY HOJIERÏB RINEHART Nadruk verbod n de keukenmeid een baby gekregen en ziende dat ik nog al ongeloovlg keek bi deze niededecling maakte Maiy Anne er een tweeJing van en om kort tegaan vóór het vallen van den avond was er van mijn huishoudelijke staf alteen Liddy nog maar ijver OoU zij dreigde onder deze omstandighbden oniiiiddelijk terug te keeren naar de stad nioai de jongen van den melkboer vertelde ons dat Thomas Johnson de neger hutier van de Armstrongs op t oogenblilt kcllner was in het restauiant vau de Golf Club en wiuirseliijnlijk wel zou willen terugkomen Ik belde tdireet de club op en omstrei ka ftchl uur itwau Thomas lohnson zijn opwachting maken Arme Thomas Het einde van ons onderhoud was dat ikTliomas onmiddellijk engageerde tegen eenbuitensporig hoog loon en met verlof om inde tuinmanawoning të Iai en deze stim llei g nu het huis verhuurd was De oudeiimi hij bad giijze haren en lie eenbeetje gebukt kwam slechts aarzelend voorden dag met de leden waarom hij dit laatste verzoek had gedaan Ik zeg niets juffrouw Tnnee zei hij mot zijn hand al op de deurknop ik zeg niets maar er zijn hief den laatsten tijd dingen gebeurd die niet pluis zijn Tk zeg maar zoo nis deuren en ramen vanzelf open en dichtgaan zonder dfit er iemand in de buurt is dan is er i te nici in den haak Liddy die zich dien avond op geen grooteren ufstand dan een halve meter van mij scheen te willen licvinden en die in dat grotite holle hui bang was voor haar eigen flohaduw gaf een gilletje en werd geelgroen Maar ik laat me niet zoo gauw van