Goudsche Courant, dinsdag 30 juli 1929

JMk STATBN JackBon en Q Brivn nog in de lucht De Amerikaan he vüegeré Jackson en O Brien van Sant Louis bevonden zich hedenmorgen vroeg 440 uur ononderbroken in de lucht De motor functioneert nog steeds onberispelyk ZUID AMBRIKA De u tbarating van de Kilauea Een ontzagwekkend schouwsprt De vulkaan Kilauea op het eiland Hawaï is in werking Drie stroomen vloeibaar vuur springen uit den bodem van den krater omhüogj ten atuischouwe van duizenden eilandbewoners en toeristen van wie elen den geheiéjen nacht bleven kyken naiir een der meest ontzagwekkende natuurverach engelen ter wereld waarbij de ontploffing van lavaboqi nien in de lucht nog bij lroeg jot de grootschheid van het schouwspel UTAUEN i ocialistcn ter dooi veroordeeld Een gel irozinnig proces De rechtsingang tfrgen een aantal socialisten die destijds zyn gearresteerd welke volgens een bericht van JJ Zaterdag m de eerstkomende dagen zou worden Verleend IS na r thans bekend wordt reeds in Schaulen aangevangen tei w jl het vonnis r s Zaterdag na een raa ft amer van vier dagen 13 geveld zonder dat hieromtrent eenige offitieele verklaring is gegewen Pok thans woidt omtrent de strafmaat nog het stilzwygen bewaard doch er gaan geruchten rislr ndetrftiAider lïwt 6 doe it io nniw 6 uilgesproken Er zyn 24 personen aangeklaagd tenwtjl de niet ter dood veroordeelden tot levenslange gevangenisstraf of vele jaren tuchthuisstraf zouden zyn veroordeeld Intuaschen was van deze geruchten s geen officieele bevestiging te verkrijgen a rekent men er op dat morgen daaromtrent eeij verklaring zal afkomen Vermoedelijk wordt het doodvonnis og geheim gehouden tfen einde het tegelijk met de begenadiging der veroordeelden door den president der republiek te kunnen publiceeren an bedoefd yonnis liggen de navolgende feiten ten grondslag In het voorjaar werden in de localiteiten van het in Kofno geTegen gebouw der Foeiaaldemoifratische partij van politiewegc huiszoekinjjien verricht waarbij volgens officieele opgave verb en lectuur werd aangetroffen in het b zonder die e ke waa uitgegeven door den in Polen levenden leider der Lithausche emigranten Pietschkaitis In verband hiermede jperden talrijke personen in arrest gesteld beschuldigd in verbinding met Pletschkditis en diens aanhangers te hebl en ge itaan Na deze huiszoekingen werd d sociaal demof cratische party in Lithauen verboden reert kenbond ter regeling voorleggen Een telegiam voor het secretariaat van den Volkenbond wordt thans opgesteld Intusschen i met wederzij4ache toestemming cën neutrale zone van twintig myj in djj evaartijke txfnts nt etitelai Eoekt 9 dupencl de kermis het Grand Etablissement JONGEMAETS standplaats Markt ovar de tIrma van Hulman OVER TE NEMEN 2 nifluwi Ie klas luxe Burgers Rijwielen met lorpedolcruglrap zwart celluloid stuur pracht hangveerzadels uit de loiti bekende fabriek H BURGERS van Groningen Velp Uiterste prijs Heeren f 57 50 Dames f 60 met volle garantie vrij zicht ranco Brieven onder no 2324 bureauGoudsche Courant Markt BI 16 VLIEGENTIJD de Vliegen ZOMERTIJD Pas op voor Verspreidt thans in groote getale het zoo uitnemend vlugschrifje BRONCHITIS Hsatt Asthma Snelle verlichting en geneüng door niea geiietismidüelen uit planbenextrarf n l l jkend uit volgend attest Ik ben met Uw behundeling edeit 6 tlagen begonnen ik hoest minder biuil vryer a iem oei mij krachtiger Tocli l ii k ze r i Ug aangetast wai t il h b niun beroep op laat va a genees ticen ii moeten opgeven De minste bewc H rui wa j my veiHioden doch in die vyt danfLn lien ik een geheel ander menace v A orden A IX te Seraing België Vmaet circulaiip met bewüzen aan df r iiitvinder dezer geneesmiddelen jself den t kt r in de medicüneji G DAMMAN aa f firma J H I SNABlLIé afd P 8 Crw te Markt 7 Rotterdam VERZOEKE DE ZIEKTE DUIDELIJK VAN TE GEVEN want er in et i speciale brochure voor elke ziekte ZUIGELINGEN STERFTE Een dag uit liet leven van een vlieg door Ir J VAN DER BREGGErJ In leven Secr der Gezondheidscom te Winterswijk Van dit met 5 sprekende illustraties verluchte vlugschrifje dal overal allergunstigst werd beoordeeld werden duizenden en duizenden verspreid Thans is het wederom tijd daarvoor Bestrijdt de VliegenPlaag als een gevaar vpor Uw kinderen I Prijs per ex 7 j cent Bij 100 ex a 5 cent 5ü0 ex k 4 cent bij 1000 ei a 3 2 cent en bij 5000 a 3 cent Voor Lips Brandkasten en Slotenfatriek IS DE AGENT p EOND Pz GOUDA Toezending na ontvangst van postwissel duor de Uitgevers A BRINKMAN ZOON GOUDA I Philips Standaard Comb n ie Direct uit voorraad leverbaar Philips Standaard Cotnbinallt beltii aUeeB mU iel PhIKft itiDileeilel No 2SK Ptlllpt ipreker No 2001 on Ptlllpl itennerclllgbcid No 4J82 rijs fl 288 25 loader oalcaae unlei v i Veroorzaakt geen burenstoring V Door h et gebruik van de speciale hoogfrequentlamp E 442 en een zorg vuldig e afscherming beneveni enkele andere maatregelen veroorzaakt het Philips Standaard toestel No 2514 in genereerenden toestand geen burenstoring en lokt daardoor geen onaangenaamheden uit PHILIPS De Sombinatie kan ook in 12 maandelyksche termynen worden betaald De prgs wordt dan F 306 70 Specialiteit in Hollandsche wafelen en pöffèrtjet Dagelijks concert door het Italiaansche Cappelle Domjnlco Ascari de Itaiie Billijke prijzen Alles Ie kwaliteit Aanbevelend Ttl JÊÊ longewia la Standplaats Groote Markt bij da Hoogstraat vr tim nrntm S S vw Dinlatlg Bezoekt gediurende rfe Kermis Schuite s ronde Danssalon MET SPIEOELOLADDE VLOER Schitterende verlichting Prima Coniumptie Aanbevelend F SCHULTB Boskoop P L BINKEN Telef 124 80 Oouda T POELBNIJB Telef 480 Wrddinxveen A J JANMAAT ALLE DRUKWERKEN voor dan Handel Ve eenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke A BRINKMAN ZOON Maison Para Hoofdsteeg 7 Rotterdam Verplegingsffrtllieterij Cortets totnmIkousBn Breukbinifen Warmwaterzakken Geïll pri scourant gratii naar koffie verlangd wanneer wi ze gebruikten en dan was het steeds zoo moeilijk hun Ie weigeren aarom hebben wij besloten met de geheele faniiiie colfeïnevnje KoIIie Hag ie gebruiken Nooil heb ik van een besluit zooveel pleizier en nut Moes heeft het ons toegestaan Vroeger mochten wij nooit een druppeiije koffieVebben omdat men altijd zeide dal ze schadelijk was vooT kinderen Maar thans heBrtn wij een heel lijne koifie die wij ook mogen dimken Probeert U het ook maar eens Dan zuil U zelf gehad want Koffie l ag is zui zien boe goed ze is De dokvere onvervalschte koffie zeer ter heeft gezegd dat wi ook pittig van smaak en van een van de thee mei te veel mogen overheerlijk aroma zonder hebben speciaal wanneer deze eenige schadelijke uitwerking sterk gezet is In de ihee zil dezellde schadelijke stof als in de kotlie en bovendien is ze vaak nadeelig voor de spljsverlering MOEDER ZEGT Het is Koflie Hag De kinderen hebben vroeger zoozeer Ze ismet één woord coffeïnevrij Ik zelf heb hel verschil spoedig aan mijn zenuwen kunnen bespeuren ik ben thans veel opgewekter bij mijn werk en slaap veel rustiger De kinderen krijgen zelfs s avonds bun Koflie Hag net als wi en ze bevinden zich er uttsiekend blj Van de melk die hun nders zoo gauw tegenstond gebruiken de kleinen thans veel meer nu er een klein scheutje Koffie Hag aan toegevoegd wordt KOFFIE H46 SPMKÏ IMRT EN ZENUWEN 68 Jaai ang II 17134 Dinsdag 80 Juli 1829 mmmi coimnt NlEUWS EN ADVERTENTIEBLAÜ VOÜK GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BEREENWOUDK UODEGÏtAVEN BOSKOOP GüUDERAK HAXSTRËCHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKEBK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN Dit blad verschijnt daÊelijk § behalve op Zon en Feestdagen ADVEBTENTIfiPBUai Uit Goada en omstrelnn beboorende tot den bezorgkrlng i 1 6 regela 1 S0 ette r el meer ƒ 0 26 Van botten Gooda en den beiorgkriiwi 1 fi ngttU ƒ 1 66 elke n ttl meer O M AdTeiientite in bet Zaterdagiuironier 20 bijslag 09 dm pr Uef£uügbeid HKlv itenU8n de beift ran den pi a ABONNEBtENTSPRlJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondagWad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 mt overal waar de bezorging per looper geichiwit Franco per post per kwarUal ƒ 8 J5 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen worden davetjjks aangenomen aan ona Bureau MARKT SI GOUDA b onze agenten en loopeia den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zi dagelyka geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 83 Redactie Telef 83 Postrekening tö40a INGEZONDEN HEDEDEBUNGBNi 1 4 ns la 2 elke regel maer ƒ 0 60 Op de ToorpAgina 60 booffer Gewone adTertentiën en ingezoriden modedeellngen btj contract tot leer gereduceerdan pr s Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte = = Advertentiën kunnen worden iag xonden door tuascboikomat Tan sollede Boekhandelaren Advertentiebureaux en oe agenten en moeten daag TÓór de plaatsli aan bat Bureau zftn ingekomen teneinde Tan opname Teneluffd te fQn Oe a s hersteloonferentie Het Russisch Chineesche conflict Het nieuwe Fransche kabinet De bouw van Amerikaansche kruisers BUITENLANDSCH NIEUWS kans dat de verwachtingen die in het getroffen gebied gekoesterd worden van een beniiddeling van Macdonald vervuld zullen word ZC T germg De werkgevers erkennen dat het tegenwoordige loon reeds zeer laag 18 en daarvan nauwelijks nog iets at kan doch wijzen er aan den anderen kant op dat aan de katoennijveriieid voorloopig gvcn andore mogelijkheid overblijft wil zij niet gt ii ei en in betrekkelijk korten tijd ge lu f1 in de put geraken De betrekkingen met Rusland De eerste besprekinfcen tusschen Henderson en Dovgnlewski Dovgalewski de gezant der Sovjets te Parijs had gistermiddag met Henderson den minister van Buitenlandsche Zaken een onderhoud Een officieel communiqué zegt De bespreking duurde een half uur De tegenwoordige betrekkingen tusschen de beide landen maakten onderwerp van vriend8chapi elvke gedachten wisse ing uit Henderson e Dovgalewski zetten de standpunten hunner regeeriagen uiteen De gez ant deelde Henderson mede dat hy zijn regeering op de hoogte ZOU stellen en verklaarde tr hopen dat hij in staat zou zjjn heden of mbrgen de bespreking te hervatten BELOIS Het Koninklijk paar in Zwltseilaml De koning en de koningin zijn gisteravond te Baeel aangekomen Zij reiien incognito en hebben slechts een klein gevolg by zich Het koninklijk paai zal zich naar luzern begaven waar het eenigon tij Ö met vRcantie wil doorbrengen TSJECHO SLOWAKUE Twee SloWaaksche dorpen in brand Onschuldig kinderspel In Slowakije iijn twee dorpen door een eate ttetids böWiA etei Sfïii Pqiwiien fcjnderen met lucifers speelden geraakte oen schuur in brand en by de krachtige wiAd die er stond sloegen de vlammen zeer spoedig op andere huizen an dè beide dicht bij elkaar gelegen dorpen over In totaal zyn ruim 200 huizen met bijbehoorende schuren stallen enz vernield De schade Ls nog niet te overeien doch loopt zeker in dé millioenen kronen CHINA De hongefsnood Het eten van lijken De inspecteurs uitgezonden doer de Internationale commissie voor hulpverleening hij den hongersnood in Oym hebben weer een rapport uitgebracht Hoewel de toestand wat verbeterd is lyden nog 35 ÖOO OOO mensehen honger In Midden K nsoe heeft het xm vier janr niet gpregenS De itreek van Jcn tarwebouw aldaar lijkt wel een woestijn In een stad waar 60 000 menschen woonden zyn er nu nog aOOO Volgens de inspecteur worSt ongetwijfeld heel wat kannibalisme gepleegd De autoriteiten hadden genoogd doo rtraffen een eind te makeij aan het eten der lyken vah lieden die den hongerdood waren gtwlon en Maai de dader s zeiden eenvoudig dat wat zij aten anders door honden tou worden verslonden DurrsdKAND f Htuter verneemt dat het m de bedoelinsj hgt de te Den Haas te houden internationale conferentie voor de schadevergoedingen in twee secties te verdeelen een voor het behandelen van den financicolen kant van het plan Young en het gehet Ie vraagfctuk der chadevergoedigen de undere voor het behandelen van den politiekei kant der juae ities zooaib die der ontruiming yan het Rijngebied en de benoeming van een commissie van controle Men verwacht dat de conferfnlie op 10 Au rustus zal aanvangen Van officïrele zyde verluidt dat de Engelsche regeerlng met voor verschuiving van den datum der internationaie conferentie is daar zij do taak der conferentie met den grootst mogelijken spoed wil behandeld zien üroot Brittannië zal op de conferentie worden vertegenwoordigd door Henderson den minister van Buitenlandsche Zaken en Sncwden den kanselier van de Schatkist Of Ramsay MadDonald als chef der Engeiache delegatie aan de conferentie zal deelnemen staat nog iriet vast lil officieuze bron verneemt men dat de iiiLtionale regeering van China be loot het conflict met Rusland op vredelievende wijza ti regelen Indien de regeering der Sowjetd oe vertoogen der Chineesche regeenng igno bij de vorming van zijn tweede Kabin et i k hoojKte zeer sterk op een uitgebreid Kabinet dat op een grootere meerderheid zou steunen ik heb echter mets willen doen zonder de politieke partgen om niet tr an Nu de samenstelling van het Kabinet vaststaat zal waarschijnlijtk reeds Vrijdag a s de nieuwe regeerinig fbor de Kamer haar regeeringaverkiaring afleggen Deze verklaring zal zeer beknopt zyn en zal zich voornamelijk bezig houden met de buiten landsche politiek en wel in hoofdzaak met de komende conferentie te den Haag Briand verzocht den journalisten hem niet geluk te wenschen met de vorming van Een ernstig mijnongclak nabij V ldenbur8 23 mijnweriteri om het leven gekomen pr vond op de myn Herm sdorf nabü ynongeluk plaats Jfngas werden ö fsiechtö 12 hunner 1 wofden gebracht om het leven geko Jlen geborgen wor Gisterenavond om T Friedeshofnung te Nw WaJdenburg een em Door ontploffing van mijn werkers getroffen konden levend naar De overige 23 zijn all men De tijken konden j den Ontploffing in een flpmische fabriek Drie beiders trewond Gistermorgen heelt fit een chemische fa briek te Miainz eewievi ontploffing plaats gehad waarbij H l ri eider3 ernstig wfrden gewoAd de o K wisten zioli nog tijdig te bergen HKlBtproffing is vermoedelijk ontstaan Ê zelfontbranding van ontplof are stl ffer H og uit den tijd an den oorlog s tamtfi angezieft ifnen deze niet meer koM gjBrutken erden de flesschen waarin zij z bevonden in Iden grond begraven De bijbidweer is than bezig öm de flesacheQtlöie zich nog in jden grond bevinden onaupadelyk te malfen hoewel men net er niet er eens is op Welke wijze dit kan geacMiden engkiInd stilte in Latrafliire laT hétTorfïict to voi h r f ï i Een half miHiote arbeiders schelt verdiende Hij heeft het oude Kabii oyergenomen omdat de tijd drong ïn 19J14 heeft men eveneens geharwield toen in tiet bellang van eenheid in de oor pgsvoering Dat wat voor den oorlog mogelyk was 4 MOfA Mk ssm JMit wfii dflantniiipfl Kepcbi den Het vras tenminste noodig in het belang van een pntspanning te meer daar op het oSgenblUc vraagstukken van binneniandscn politieken aard niet aan de orde zyn niet aan m werk Ie vooruitzichten ttoenspinnerijen van iljadi do rgevoerd lierijbV til liggen Som ZooaJa wg reeds berichten zal Minister Briand de taak van Poincaré overnemen en optreden als iMinister President Het kabinet Briand za zich overigens in bijna niets van het kabtnet Poincaré onderscheiden Ook thans h de radicale party er niet in vertegenwoordigd Hoewel de samenstelling van het nieuwe ministerie het selfde blijft hoopt Briand na een bespreking met Daladier in de Kamer een groote meerderheid te vinden De ninisters heibben zich reed i naar hetElysee begev om door Briand aan denpresident der republiek te worden voorgesteld De Kamers zullan Woensdag worden bijeengeroepen Omtrent het verloop der i egeering vor ming heeft Briand gistermiddag de volgende verklaring afge gd Ik lieb getracht het Kabinet door er ae radicaal sociaüsten in te betrekken uit te breiden tot het oude Kabinet aangezien dit vroeger Ttabin nimmer verslagen is Ik heb daarom getracht Herriot en Daladier te trewegen in het Kabinet zitting te nemen met nog eenige onderstaatssecretarissen Dit was j trouwens ook reeds het idee van Poincaré Ofschoon president Hooier heeft aangekondigd dat het leggen der kielen van de drie kruisers welke op de marinewerven zouden worden gebouw4 al worden opgeschort is nog geen ortier tot stopzetting van den arbeid aan het gescinut voor deze schepen gegeven Dit geschut d t in alle Ip OOO ton kruiseijg kan worden gebruikt wordt met het gewone tempo in de marinewerv vervaardigd Verscheidene maririe deskundigen verklaren dat er geen twijfel bestaat of de uitgestelde kruisers zullen ten slotte worden gebouwd Voorts zijn ze van oordeel dat de eerste tien van de vijftifti kiuiser tot welker bouw het Congres in den ufgeloopen winter toestemming heeft gegeven zullen worden gebouwd Zy baseeren hun oordeel op het geloof dat tot welke beperking men jok in de vlootovereenkomst moge geraken de Ver Staten het recht ïullen blyven behouden op dit aantal schepen De uitsluiting in de Irfmca liire is bijn f zoodat thans 1800 spil Een fiima die oiytevw ftetwërk hcMt hTOTt Ü werkgevers teruggetrokken waardoor voort zGtting van het bedrijf op de oude voorwaarden mogelijk is In enkele ander meest kleinere s alnnerijen wordt eveneens op de oude vooA aaiden voort gewerkt docii in vergelijking met den omvang van het conflict waarbij 500 000 arbeiders zijn betrokken legt dit ft cn gwicht in de sohaal Gi f teren hbbbeii geen nieuwe onderhsndelifi 1 gen plaats gehad en de vooruitzichten djEi j men tot een vergelijk zal geraken zijn voorloopig zeer onzeker Het mjnisterie van arbeid dat zich Hl de afgéloopen week veel moeite hoeft gegeven om een vergelijk tot stand te brengen houdt zich thans zeer geleserveeid en bepaalde zicdi gistei en tot het uitgeven van een officieel communique waar in gezegd wordt dat de minister van arbeid epn rappgrt over de onderhan 4eli lgen heetit ontvangen die in de afgéloopen week gevoerd zijn om icn vergelijk tot stand te brengen en dat de minister den tegenwoordigen toestand zorgvuldig bestudeert = 5 = oniiuddeiijk kla ar wakker was 8ta op zei ik als je tenminste geen zin hebt om in ed vermoord te worden Wat is er gilde ze wild en met eenruk ifftt ze üvejeind in bed Er is iemand in huis antwt ordde ik sta op We moeten naar de telefoon Niet naar de Hall hijgde ze O juf tiouw Rachel in s hemelBnaam niet naar de hall En ze trachtte me terug te houden I Maar ik hen groot en Liddy is klein en ik sleepte haar mee naar de deur Imleriiaast l Wiid 3 zich nog weten te wapenen mei een I groeten keperen podk dien ze naawelijks kon optillen Inat staan dat ze er Iemand mt i de hersens had kunnen inslaan Tk luisterde aandachtig en to e h ik niets inccr Moorde opende ik de deur lioel behoedzaam op een kiertje en tuurde in de hall Het was er pikdonker het leek een gewelf van duisternis en het spaarzame lioht van mijn kaars onder9t9 t te de Bonib erhetd nog Lid4y gilde en trok mij terug en toen de deur diditsloeg viel de toilet piege dien ik op den gr ndeU gelegd h d omlaag en kwam op Liddy s hoofd tereo it Dat voltooi de onze demsralisatie Het duurde ecnigen ttjd voor Ik er in slaagde haar Ie overtuigen dat ZIJ niet jffln achteren dwir een inbreker was aangevallen maar toen ze den spiegel in Kruzelenienten fxp i n vlwr zag liggen werri hnar gemorderuet er niet vee grooter Dp ontwikkeling van het conflict wordt dooi den minister niet p ote zorg gade geslagen dooli de minister gelooft dat het op het oogenblik niet mogelijk Ie dat het nuttig kt£n ingrijpen In verband met deze houding van den minister van arbeid is de langei open Il laar dien naeht gloeiden da lichten niet meer aan Liddy sliep ik had o6lt ffeta anders verwaolit als je hfc r missen kunt en ze js altijd pvesent en ifiStert honderd uit en aHs je haar noodig hebc sla pj ze als pen marmot Ik riep haar een pBaFkecr met als cenig resultaat eert dreigend gesnurk waarvan ik t eii nogenbiik vr i Bde dat het haar luehtjjijp nuherfltelbaar nadvel zou berdkkenen Toen gaf ik het maar op p stak een kaars aan Mijn rtiaai aii kleedkamer lageji Iwven het groote woonvertrek Op de eerste verdieping waar ook mijn kamers waren loopt een lange gang over de Kecle lengte van hethuis waacrtp aati beide zijden apartementen uitkomen Tn de vleugels zijn kleinji zijgüitgeiv die de IJoofdgangi kratsen de pla grohd is eenvoudig genoag Juist toen ik weer in bed wilde stappen bcM rde ik een geluid dat uitï den Oostelijk vle ugaj seheen te komen en dat nit in ver liijfltering deed stilataan met één pantoffel halfuit en mij ingespannen deed luisteren Het was een ratelend geluid van metaaldat hol en spookachtig weerkaatste over de verlatqn gang Het maakte den indruk of iets zwaars een stuk ijzer of zoo kletterend en botsend de houten treden van de trsp naar de speelkamer afrolde In de stal te die volgde hoorde ik Liddy we r snurkep Een mooie bqel AU er nieti aan de hand wa maakte ze me doodzenuwafjitig met haar valsoh alarm nu ik haar werkelijk noodig had snurkte ze lUs een oa Ik ging de kleedkamer binnen en wekt haar en ik nioet tot haar eer zeggen dat ze Dat hielp Ze scharrelde ov ieind en terwijl ze zich aan mijn niouw vasliiield ta t ten wij onzen weg naar de biljatd zaal vandaar naar den salon dien we na ontelbare hotsingen bereikten Toen gloeide hetlicht weer aén en ik kreé het beklemmende gevoel dat achter elk van de ongeslotenopenslaande deuren n loerend gezicht verscliolen was En beacl ouwd in het lioht vm wat later gebeulde ben ik overtuigd dat we inderdaad dien heel spoökaohtigen avondin het oog werden geliouden We haaattenons oni alles wab nog openstond te sluiten enina kten dat we naar boven kwamen IkHet overal het licht q n en onze voetstappen eclioden oJs in een gewelf Allerakeligstin een woord Den volgeuden oolitend hadLiddy een stijven nek van het achteromkijken T iddy had weinig zin om naar bed te gaan Laat mij in uw kleedkpmer blijven juffrouw Rachel smeekte ze Als n het niet toestaat ga ik voor de deur in de hall zitten Ik heb geen lust o vennoord te worden met mijn oogen dicht Als je werkelijk vermoord wordt antwoordde ik kalm komt het er niet zoo heelerg op aan of je oogen op dat moment openof dicjit zijn Maar je mag wel in mijn kleedkamer blijver tenminste alsje op dCti divan gaat iligge n Ais je op feil atoel inslaapt snurk je Ze was te veel van steek om beJeedlgd zei ze met haar schoenen in de hand Het was een man met een lange jas aan Welke viouw wps een juanr vroeg ik droog Ik keek met op en nfijn geringe he langsteJling ontmoedigde haar Jeimate dat ze retireerde naar den dipan Het was elf uur toen ik besloot te gaan slapen Ondanks de onvesscHllligheid die ik vofirwendde stapte ik nog even uit hetl om de deur dj f minr de hall voerde te sluiten en toen ik merkte dat de boVenknip niet sluiten wilde zette ik btiioedzaam een stoet vot de deur het was niet noodig om lid dy wakker te maken voud ik stapte erop en Zotte ef n kleineB handspiega boven op den grendel zoodat dit toilettfrtikel bij de minste beweging van do deur nuar Iwneden zou komen met voldoende geraas om mij wakker te maken Toen geruatgeeteld door mijn voorzorgen ging ik naar bed Maar ik kon niet rect in alaap komen En net toen ik begoivïn te dommelen schrikte ik op doordat Liddy binnenkwam en onder mijti bed keek Ze zei echter niets ging terufe bleef even in de deuntpenmg staan en zuchte om een stf enen hart tot erbarmen te bewegen Benaden slo UJkens een kink half twaalf kwart voor twaalven twaalf uur Toen gijig iiet licht weer uit ditmaal voor goed De electrische eemtrale van Casanova j simt om twaalf uur en gaat op dezen behooriijken tijd naar bed Als een der inwo nei8 een partij gee moet hij de centrale althans het bedien d personeel daarvan pen dikke fooi geven dan drinken de opwékkers van icn electriaohcn stroom sterke koffie en houden hun affaire pen paar uur Uw gedrag zij het beste voorbeeld voor het gedrag van anderen FEUILLETON DE WENTELTRAP Uit het AmejÉkaanscli van MARY EOBEhIs RINEHABT Nadruk verboden 3 j De plotselinge duisternis had het donkere i venster veranderd in eeu langwerpig vier kant van grijs sdiemerig lielit waarin e fcn gedaante konden onderscheiden die naar binnen loerde En terwijl ik keek glipte i e gestalte weg over de waranda en verdween in de duisternis HOOFDSTUK II De Manchetknoop Liddy a knieën schenen haar in den Btepk te hebben gelaten Zonder geluid te geven zonk ze op den grond terwijl ik als versteend naar het venster bleef staren Liddy begon zachtjes te kreunen en in mijn opwinding tastte ik omlaag en sAiudde haar door elkaar Sctiei uit beet ik haar toe Het is alIee i maar een vrouw misschien een mei JjÉ tuurliik te zijn en na een poosje wara ze weer bij me terug in de slaapkamer waar ik al in mijn bed lag en trachtte in slaap te lezen Dat was geen ifrouw juffrouw Rachel Wordl vervdljd van de Armstrongs Sta óp en help me om de deur te vinden Ze ging voort met haar gejammer Goed zei i dan moet je maar ailean hier blijven Ik ga hier vandaan