Goudsche Courant, zaterdag 10 augustus 1929

Groote Zomeruitverkoop bij J L BRUNS TURFMARKT hoek Gouwe ia Een uityerkoop van zeer bijzondere aanbiedingen Het ongunstige weder gedurende het geheele voorjaar heeft den verkoop in Zomer artikelen ten zeerste belemmerd zoodat thans nog groote partijen zijn overgebleven Vast houdende aan ons principe om ieder seizoen alle overgebleven goederen op te ruimen worden déke tegen exceptioneele lage prijzen in den verkoop gebracht Buitengewone Opruiming van alle overgebleven IMANTELS JAPONNEN en KINDERJURKEN Enorme prijsverlaging Van diverse goederen als wit en ongebleekt katoen geel keper graslinnen oogjes en blokjes wit jeans wit flanel zephirs brabantsch bont flamé verpleegsterslinnen Jasdrill hoostijk beddebont tijk indamast en diverse strepen V pcl p l l n wil an Witte handdoeken gerstekorrel Handdoeken Theedoeken Blauwe handdoeken Tafellakens Servttten en Wafeldoeken Spaclai aanbladlna Tapis Beige Karpetten Tafelkleeden Landhuistof geruit en gestreept Madras Gordijnen en Loopers Wij hebben voorhanden een groote partij kousen en sokken prima kwaliteiten met extra versterkte hiel en teen in diverse prijzen Thans slechts 19 25 29 49 68 79 cents Tevens brengen wij in alle afdeelingen groote partijen Coupons tegen spotprijzen 630 stuks Regenmantels en Japonnen voor den halven prijs Wat doet d Ophaaldienst dar Nutsspaarbank De Zeppelin Vaart Terug naar Europa Blijkens een te Hamburg gisterenavond door de Hamburg Amerika lijn ontvangen draadloos telegram was het luchtschip Zeppelin gistermiddag 5 uur M E T op 49 gr N Br en 26 gr W L Dat beteekent dat het luchtschip toen nog ongeveer 1870 K M ten westen van Londen was Om 9 uur M E T bevond het zich op 50 gr N Br en 15 gr 31 min W L Het luchtschip was toen ongeveer 300 K M van de Engeleche kust verwijderd Volgens een hedennacht te New York ontvangen telegram is de Zeppelin de Scilly Eilanden nabij de Engeleche kuat te 12 05 u gepasseerd Te Friedrichahafen verwachtte men gisteren de aankomst van het luclitschip niet voor Zondagmorgen Uit bovenstaande telegrammen blijkt dat de aankomst nu wel vroeger kan worden verwacht BÜITENLANPSCH NIEUWS DUITSCHLAND De bomaanaldgen in Sleeswük HoIstein De autoriteiten zijn er nog steeds niet in geslaagd te ontdekken wie in den laatsten tijd in Sleeawijk Holstein en te Luneburg een reeks bomaanslagen hebben gepleegd Voor hun arrestatie ia thans een bedrag van 22 000 mark uitgeloofd Gevechten van communisten met politie Te Berlyn Een doode Gtóteravond om half negen trok in het ooïrten van Berlijn een communistische stoet door de straten om te demonstreeren tegen de viering van den grondwetsdag Toen de politie de menigte uiteen wilde drijven vielen de betoogers haar aan een hevig gevecht volgde De politie bleef ten slotte meester van het terrein en rekende 3 belhamels in Een kwartier later vielen communisten in de Kopperstrasse drie agenten aan Een der agenten kreeg een schot in den linkeram linnen cht ei el metHubltenotutatwefk lflllllllll llll llll IIIIIIIIIIIINIIIII llll INI lllllilll lllll l lllllll l lil DE OPHAALDIKNST DE OPHAALDIENST CE OPHAALDIENST DE OPHAALDIENST DE OPHAALDIENST DE OPHAALDIENST DE OPHAALDIENST DE OPHAALDIENST betaalt l we belastingen betaalt Uwe schoolgelden betaalt Uwe hypotheekrenten betaalt Uw gas electriciteit of waterleiding betajilt Uwe verzekeringspreniiên vormt voor U een spaarpot verachaft U voordeel gemak en veiligheid is voor lederen zakenman of particulier oor iedere vereeniging ONONTBEEERUJK Vraagt nog heden inllchtineen ten kantore der bank OOSTHAVEN 12 60 Galdbalegging Te koop acht stuks goed verhuurde Burgerwoonhuizen gelegen aan het begin Zwarteweg welke onherroepelijk in stand vooruitgaan door dal slotendemping en wegverbetering plaats zullen hebben De panden zijn nieuw en op solide paalfundeering gebouwj en gunstig gelegen ten eerste aan de onraiddelliike grens van de stad geen last van overwe n wat betreft spoor bruggen of pont welke eeuwigdurend een groote last en tijdverlies bezorgen De koopprijs is slechts I S800 per stuk Tevens 10 in aanbouw zijnde woningen met groote souslerrain a d Breevaori voor de somma van S800 Bcnoodigd kapitaal desgewnschel eveneens nader overeen te komen Te bevragen by KOOL Zoutmaintr t 56 Tel 817 40 Fa A VINBERLING v h S D Boon en Co Spoorlaan lavoPtU BBSTE ANTHRACIET voor Wintel voorraad Ook WALES anthraciet Alle andere brandstoffen Tele foon 33 GÖudsche Dienstverrichting Turfiiiarkt 1 Telef 344 Gouda Zeer snelle verhuizingren met auto verhuiawagrene ran en naar al e plaataen Transpoil van Piano s Orgeto Brandkaaten enx ena ALTUD ONDER GARANTIE Goedkoope prijzen Zeer nette behandeling iMMfduoberd UN POLDERVAART WISKUNDE iMMn Uknrtboden op smt biliyiM VNwrWBardtai vtior iMrldnfttD H B S au OTmmMivaa vmr candidAten BOUWKUNDIG ÜPZICHTGB H door P S DAUVILLIER 761 Itr B MARTENSSINGEL 12 Fa P J fievat an Zohen Schilders Oosthaven 65 Tel 280 GOUDA Veif Lakken Kwa len Verfwaren voor 35 Huis Scheeps Tuinen Landbouwbedrijf Het adres voor Blauw keper pakken n Overalls is 0E KLEINE WINST Korte TIandeweg 22 = GOUDA == maiiiieer lDriclilioji IE Uil He Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Autobanclan 2e Weenastraat 28 Tel 43929 R dam RADIO per week GEHEEL COMPLEET GEPIjVATST ƒ 125 HAPPEL Snoygtraat 69 GOUDA Vekrijgbaar bij 20 Fa HOOGENBOSCH Flux Schoenhandel Wlldstratot iratot JAN VAN DAM 10 K lx r tp at 10 ENGROS bij JAC VAN VLIET Gouda GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 10 AUG 1929 TWEEDE BLAD J Naar Indiê Een tooht naar en door tropisch Nederland II BINNENLAND De Haagsche Conferentie van 1929 en verwondering Zelfs in Amerika dat tegenover het plan Young niet in alle opzichten vriendschappelijk staat komt verbaasde critiek Men had iets anders verwacht Chamberlain zou het op soepeler wy2 hebben gedaan De onderhandelingen tusschen de gedelegeerden vóór de zitting van Zaterdag zijn druk aan den gang t e Duit sche vertegenwoordigers pogen bemiddelend op te treden En men verdenkt den Amerikaanschen waarnemer er van hetzelfde te doen hoewel deze dit nadrukkelyk ontkent Briand heeft aan de pers een verklaring van de situatie gegeven waarin hy een waarschuwend geluid doet hooren dat Engeland nu er vier van de vyf groote mogendheden zich in beginsel voor het Youngplan hebben uitgesproken nu geen obstakel in den weg moet leggen waardoor alles wordt bedorven Mislukt het dan wil Briand niet de minste verantwoordelykheid daarvoor dragen De Engelschen doen aan dit spiegelgevecht even hard mee Alleen zjj nemen het btandpunt in dat zeer wel aan hun wensciien kan worden tegemoet gekomen Waarom ook niet Snowden weet zich sterk dpor den steun die de Britsche kringen aan zijn standpunt geven Vandaag wordt in de financieele commissie het Engelsche standpunt opnieuw het middelpunt der besprekingen Het staat wel vast dat de diplomatenkamp er hevig zal zzyn Het standpunt door den Engel chen Minister Snowden tot tweemalen in de confertnties ontvouwd vormt wel het middelpunt van alle besprekingen daar dit de geheele situatie beheerscht ünowden heeft toch verklaard dat het plan Young in den vorrft waarin het thans is voor Engeland onaannemelyk is Deze uiting heeft reeds aanleiding gegeven tot de opmerking dat wanneer Snowatn voornemens zou zyn een zoo star standpunt in te nemen dan diens deelname aan de conferentie overbodig kan worden geacht daar deze desiderata ook van uit Londen kon zijn gesteld Het spreekt vanzelf diit Minister Snowden dat ook zeer goed V eet Zijn komst naar den Haag zai dan ook wel z n om het Engelsche standpunt hier te poneeren en dan eens even waar te nemen wat er moet gebeuren Hoe het zy S iowden is op t oogenblik het groote vmagteeken Zulks te meer daar de Engolsche pers in haar geheel achter hem staat Wat heeft Snowden ibedo ld Men vraagt zich af of de cijfers die hy hedft genoemd onomatootelijk zijn of zjjn berekening wel juist is Ook wordt de onderstelling geopperd dat de kern der Britschc oppositie eigenlijk ligt in de ontworpen Internationale Bank welke Labour zou duchten als een super kapitalistisch in stituut dat door de Londensche City een gevaiirlijke concurrent wordt geacht De onwrikbare houding van dezen in beginsel pacifistischen socialist baart opzien Mr J TerpBtra de nieuwe Minister van Onderwijs inplaats van Prof WoUjer Ziezoo de groote reis is begonnen Aia onze lezera dit epiatei onder oogen krijgen dobberen we al op de Middellandsche Zee bij Egypte Doch laten we beginnen bij het begin A11b reisverhalen zegt de bekende Mr Treub in zijn boek Nederland in de üoBt zijn vervelend We beginnen duB met u te beloven dat we al one best zullen doen uwe belangstelling gaande te houden Het Bestuur van de Vereeniging Jan Pieteraz Coen begon ona een afscheidsdinertje aan te bieden in de Induatneele Club Een goed begin is het halve werk We kregen een welgemeende toespraak van den voorzitter en aan het slot eenige vermaningen Ook die zijn noodig want als nieuwelingen een groote reis gaan maken begaan ze dikwijle domme fouten Onze leider Prof Boerman beantwoordde inet een pittig speechje den Voorzitter en beloofde natuurlijk namena ons allen dat we eendrachtelijk vriendeohappelijk en voorzichtig zouden zijn In Hotel Victoria was voor ons logies gereserveerd n Heel plezierig hotel waar ze wel HoUandsche guldens in ontvangst nemen maar bijna geen HoUandach verstaan Deutschland über alles s Morgens aan het ontbïjt bekenden we elkaar dat we bijna geen oog hadden dichtgedaan wat in verband met t afscheid en eenige luidruchtige gaaten wel te begrijpen is Een morgensneltreintje braclit ona v n Amsterdam naar de boottrein in Utrecht Namens het Beatuut deed de aecretaria Mr Nijiand ons uitgeleide en met een Goede reis werd de tocht aanvaard De boottrein ie een allergenoegel ij kstetrein Je behoeft niet naar een plaats tezoeken niet over te etappen geen verlatehvan den trein voor visitatie aan de grens niets van dit alles Het vertrek alleen iedioevig want heele drama s spelen zichdaar al 2 Met een helder zonnetje en een stevig vaaitje atoomen we Duitechland in De Rijn is op z n mooist en achtereenvolgens roepen DrachenfelSi Lorelei en Eheinfels weer herinneringen aan vroegere tochtjes langs den Bijn op De Bpeisewagen van de Mitropa verzorgt ons uitstekend en voor we er erg in hebben zijn we te Mannheim waar voor t eerst zoo lang gestopt wordt dat we er even uit durven gaan om onze beenen eens te strekken en wat ansichtkaarten te versturen Onze Duitsche hoofdconducteur is een welwiliend man In Keulen waar de trein siechte 2 minuten stopt heeft hij vliegensvlug postzegele voor one gehaald We hebhen samen heele geeprekken gehad over den corfog die hij aaii t Oostelijk front meemaakte en over den slechten toestond in Duitsehland Die Steuer die Steuer zucht liij en als ik hem vraag hoeveel hij wel van z n inkomen moet betalen zegt hij Wel 10 procent Ik heb hem toen maar niet gezegd wat we in Gouda moeten betalen Om fl uur zijn we in Bazel Onze locomotief wordt vervangen door een motorwagen en de al aaprijtuigen worden er achter gehaakt Op het perron leveren de kruiers een veldslag om zooveel mogelijk bagage machtig te worden De slaapwagens zijn perfect en als er geen wissels waren zouden we aan één stuk doorbeslapen hebhen Om vijf uur wekt een gevoelige trap van mijn huurman mij met de woorden Dat het bier zoo bl mooi ia i We zijn ondertuaschen in Italië gearriveerd Hier stoppen we wel een uur Zien veel zwarthemden en nog meer zwartgezichten Voor t eerst paj controle en douane visitatie Ze vragen una naar tiJbak Dat heeft natuurlijk niemanu bij zich Koffei s behoeven luett wng iaakt te worden dus zijn er ook geen overtredera Eindelijk gaan we weg Een fascist met een alpenhoedje en groute revolver iijdt mee We voelen ons nu buitengewoon safe Onze uitmuntende Upeiaewagen van de Mitropa Is helaas verdwenen Alles ia hier Italia iaeh behalve de bediening dat gaat met de Franflche slag De Po vlakte vergoedt alles bloeiende maïsvelden moerbeiboomen een aehiiderachtig gekleede bevolking en kleine zwaitkrullige Itatiaantjes met donkere kijkers die je stelen zou Bij een klem Italiuansch stationnetje stoppen we We zien vele fascistische begroetingen en ook twee figuren zoo uit t museum weggefoopen n l 2 caribinieri politie ageiiten met 3 kanten steek k la Napoleon n zwarte zak met veel goud en rood eit hagelwitte handschoenen Als ik ze met m n camera vereeuwigen wil draaien ze ala op commando hun lioofd om Maar de driekanten Bteek heb ik in ieder geval Opeens stopt de trein te midden der landerijen Veel geloop van personeel Er ia iete defect aan een wagen Ook de faacist om met Baiendje Üonderkop te spreken komt er bij Een arbeider knapt t zaakje op en bij de 30 lumuten vertraging die we reeds hadden zijn er 20 bijgekomen Een dame in den trein is al zenuwachtig dat de boot misschien weg 18 Oe luacliiniBt van de motorwagen doet wat hij kan maar we zijn en blijven 50 minuten te laat Hoe meer we Genua naderen dea te schitterender wordt het landschap Prachtige berggezichten van de Apenijnen krijgen we Kunstig ie de spoorlijn hier aangelegd Wel 20 tunnels pasaeeren we Eindelijk komt Genua in t zighf schitterend gelegen aan de Golf van Genua De flora is hier geheel audera geworden Palmen en varens overal De Italiaanache kruiers die hier in dienst der Maatschappij Nederland staan laden onze koffera vlug uit en sleepen ze naar de boot Daar ligt de Johan de Witt statig aan de kust We voelen ons erg nietig bij t zien van dit reuzenachip Ala we op de kade loepen voelen we ineens de geweldige hitte In den trein hadden we er niets van gemerkt doch nu komen de zweetdroppeltjes te voorschijn Aan boord is alles reeds in t wit Een strijkje verwelkomt ons met vroolijke muziek en nauwelijks hebben we onze hut gevonden of de hutjongen brengt ons reeds corresiwndentie We kijken alle drie zeer verbaasd Doch bij nader inzien zijn t slechts drukwerken uit Amsterdam en Indie ons toegezonden met aa nbeveiingen van firma s en hotels Als we ons wat verfriacht hebben gaan we aan dek De eerste waar ik tegen aan bots is weer een fascistisch zwarthemd Ten overvloede heeft hij nog zwarte handschoenen aan Hij kijkt rond of t schip van hem is Om 12 uur varen we af en om half één gaat de bel voor de lunch Het uitzicht op Genua ia bijzonder mooi Aan de lunch heerscht een vrooiijke stemming doch ale we in volle zee zijn waar een geweldige deining staat daalt de stemming Ook ik werd wat draaieng en beëindig daarom liever dezen brief Golf van Genua P E v B a b S S Johan de Witt iMr J Terpstra de nieuwe bewindsman werd 8 Juni 1888 te Scheemda Gr geboren Hij studeerde aan de Vrije Uni er siteit te Amsterdam waar hy in 1918 promoveerde tot doctor in de rechtswetenschap op proefschrift Reallasten in het Burgerlijk Wetboek Mr Terpstra is behalve secretaris van den Schoolraad voor de scholen met den Bijbel welke functie hij sedert zyn promotie bekleedt eveneens secretaris van den bond van vereenigingen voor christelijk middelbaar en voorbereidend h oger onder wÜ en van de unie Een school met den By bel Voorts heeft hij als lid zitting in de Stiiatscommissie Rutgers inzake het iager onderwya Hy woont in den Haag en behoort tot de anti revolutionnaire richting Congres over Mondhygiëne In de gisteren te Utrecht gehouden slotzitting van het Congres voor Mondhygiëne werden da volgende resoluties vastgesteld 1 Tdndziekten is een der meest verspreide volksziekten Vroegtijdinge behandeling beoogt niet alleen liclioud van het gebit doch is teven van groot belang voor de gezondheid in het algemeen oorloopig verbonden te zijn is de dame naar Den Helder ver oer i waar zij in het ziekenhuis is opgenomen UIT DE PERS Waarom prof Woltjer de portefeuille van onderwijs niet kreeg De Residentiebode meldt Prof Woltjer die een zeer groot gezin heeft had de benoeming tot onderwysmi nister aangenomen op voorwaarde dat h een regeling kon treffen wanneer hy bjj een ontydig aftreden zjjn oude hoogleeraarsplaats onmiddell k zou kunnen bezetten Die regeling moest getroffen worden met de directeuren en curatoren van de Vrye Universiteit en nu trof het heel ongelukkig dat bijna al deze dignitarissen in het buitenland vertoefden en Jhr Ruys hedenmorgen gereed moest zjjn met zyn Kabinet Gisteren is prof Woltjer den geheelen dag hier geweest maar kon niet alagen waarby Jhr Ruys hem mededeelde dat hjj gedwongen werd vast naar een anderen bewindsman om te zien Gistermiddag kwam de tyding dat de heer Idenburg president curator die in Zwitserland vertoefde nftnr Holland zou komen om met prof Woltjer vandaag een onderhoud te Arnhem te hebben om te zien of deze zaak geregeld kun worden Daarvan heeft prof Woltjer gisteravond laat nog aan Jhr Ruys mededeeling gedaan met de byvoeging dat deze uiterlyk hedenmiddag de definitieve beslissing zou vernemen Deze heeft daarop echter niet kunnen wachten en niettegenstaande hedenmorgen prof Woltjer naar Arnhem is afgereisd is de mededeeling dat mr Terpsira zal worden benoemd reeds afgekomen Wy vernamen ook nog dat de formateur pogingen heeft gedaan om als opvolger van prof Woltjer mr Bruch te krygen het nieuwe lid van Ged Staten in N HoUand en vroeger anti revolutionair wethouder van Onderwijs te Haarlem Mr Bruch wenschte echter om politieke redenen geen portefeuille in dit Kabinet te aanvaarden SPAARBANK van DE HANDELS EN LANOBOUWBANK Door gestadige voorlichting kweeke men het besef dat doelmatig gebruik en geregelde verzorging van het gebit belangrijke middelen zijn tot wering en voorkoming vantand ziek ten Doelmatige voeding van de zwangere en zoogende vrouw en van het kind borstvoeding voor den zuigeling bevorderen de ontwikkeling van een gebit dat weerstandkan bieden aan tandziekten De zorg voor het gebit is een der pijleïavan de volksgezondheid De schooitandverzorgmg is daarvan een noodzakelijk onderdeel INGELEGD OP 1 Jan 1927 f 1 973 859 1 1928 i f J I75 4U 1 1929 f 2 314 114 Het viaagdtuk van kindertandverzorging voor en na den schoolphchtigen leeftijd dient evenzeer tot oplossing te worden gebracht RENTE 5 Overal waar de breede lagen van het volk recht hebben op ziekteverzorging n zieltentondsen of in industrieele ondernemingen dient een tandheelkundige behandeling daarvan een onafscheidelijk deel uitte maken de soldaat van niets beter er openbaart zich dan een ongekende solidariteit Nog eens roept de kapitein van wien is deze uitrusting Wederom alom verbazing en een ijzig stilzwijgen Eindelijk roept een echte Jordaan kap tein die aal van d onbekenden soldaat zijn Een hartelijk gelach doet de woorden van d6n oompagnies commandaut verloren gaan Hbld Een kind ontvoerd Woensdagmiddag heeft een onbekend gebleven persoon m liet Rolducerveld gemeente Kerkrado een 8 jarig dochtertje van den mijnwerker B dat mei een broertje haar vader tegemoet liep op zijn fiets gezet nadat hij het knaapje een tik op het hoofd iiad gegeven Over het gehucht Haanrade reed de man naar de Duische grens Tot niidderuaeht heeft de politie een uitgebreid onderzoek ingesteld ook de ouders van het kind bijgestaan door verwanten en kennissen hebben den wijden omtrek doorzocht Later in den nacht is het meisje in de oaderlijjce woning temiggekeerd De man had haar aan de grens losgelaten Zijn signalement is bekend Zeer waarschijnlijk woont hij in de buurtschap Chèvremont Apenl Op de kermis te Hoeven heeft zich naar de sH Ct meldt een incident voorgedaan Onder de verachiltende kermistenten bevond zich een inrichting voor apendressuur waarin zich ongeveer dertig dezer dieren bevonden Op een gegeven moment zagen de dieren de kana schoon zich uit hun gevangenis te bevrijden en in een ommezien waren alle dieren door het geheele dorp verspreid Eenige geraakten verzeild in de in aanbouw zijnde kerk waarfh zij in een minium van tijd tot in de gewelven klommen Op een zolder van een boerderij werden ruim twintig viervoeters aangetroffen terwijl de overige zich op een aardappelveld wierpen waarin zij den grond begonnen om te wroeten Het geheele dorp geraakte in rep en rt r en men hield zich aanstopds bezig met de apenjacht Enkele apen werden met lokmiddelen opgevangen doch het grooUte gedeelte der vluchtelingen kon men nog niet te pakken krijgen Poging tot moord Men seinde uit Tilburg aan de a H Ct S een ontslagen iwiitieagent heeft gisteravond een moordaanslag gepleegd op de vrouw van V H wonende Willemsplein Het schot ging niet af de kogels bleven in den loop van de browning zitten S die in zeer overspannen toestand verkeerde werd gearresteerd Ernstig ongeval op Texel Rij aankomst van de stoomboot Teao Woensdag op Texel gebeurde naar de Tel meldt een ernstig ongeluk Tusschen het vrij atoote aantal passagiers dat de boot verliet kwem plotseling op onvoorzichtige wijze een inptorwielrijder aangereden Ont stpid vlogen tte paaagiers terzijde Een dame uit Delft echler die ook nog juist wilde oversteken wer aangereden Hevig bloedend werd zij een café binnengedragen waar de ontboden geneesheer constateerde dat haar beide beenen gebroken waren Aan het gelaat had zij ook een zeer diepe wonde Na 6 Een zoo groot mogelijk kauwvermogen komt de spijsvertering in hooge mate ten goede mede daarom dient tandheelkundige verzorging in de eerste pjaats te zijn gericht op behoud van het gebit niet op het veiwijderen van ziek tanden 7 Mondhygiëne alu deel der algemeene hygiëne wordt ten onrechte in haar waarde onderschat het Congres beveelt aan te trachten met alle daartoe bevorderlijke middelen hierin verbeteriKg te brengen Hcft wegen van auto s Op het verzoek van het bestuur der Kon Nederl Automobielciub aan den minister van financiën om den datum waarop de verplichte weging van auto s in verband met de wegenbelasting een aanvang zal nemen nader te bepalen op 15 September is gunstig beschikt Van de ongeveer 15 000 auto s in den Haag en omgeving zijn er nog ijiaar ruim lÈOO gewogen De heer Putman Cramer naar Indië As tijdelijk voorzitter van den Indischen Ondememersraad een ander in de rug De derde werd tegen den grond gesmakt en mishandeld Om zich te verdedigen schoot hij op zü aanvallers doodde er een en verwondde een tweede De identiteit van beiden is nog net vastgesteld De gewonde agenten en de communist zyn naar een ziekenhuis gebracht Fabrieksbrand De groote moutfabriek Ignatius en Wilhelm Bries te Olmiitz is Donderdag door brand geteisterd Ongeveer 6000 M2 van het fabrieksgebouw zijn verbrand en bovendien 40 wagons g rst De schade beloopt 2 millioen kronen schen o w de machinist de stoker en de conducteur van den trein zijn zzwaar gewond Vmi STATEN Staking in de AmeriluBnsche dameskleedingindustrie Het bestuur van den bond van arbeidsters in het dameskleedingbedryf Internationaal ladies garment workers union heeft besloten de staking te proolameeren Tachtigduizend arbeidsters zijn hierbij betrokken iDe staking omvat Amerikaandche en Canadeesche steden w o New York Philadelphia Boston en Chicago FRANKRIJK Noodweer boven Villefranthe De omgeving van Villefranche sur Saóne is door een wervelstorm geteisterd welke gepaard ging met een ongewoon zwaar onweer De oogst is geheel vernield de schade wordt op 50 millioen francs geschat JAPAN Temperaturen van 97 tot 120 graden Uit Tokio wordt door United Press aan de Tel d d 9 Aug gemeld dat als gevolg van do ongeëvenaarde hitte verscheidene personen krankzinnig zijn geworden Zes persor er zyn verdronken en 46 worden vermist het is velen onmogelök te werken Officieel werd als temperatuur 97 4 gr geregistreerd doch op straat bedraagt deze zelfs 120 gr De gewassen verdorren op vele plaatsen is sedert vüf wefcen geen regen gevallen Naar het persbureau Aneta verneemt zal de heer G J W Putman Cramer secretaris van den Ondememersraad voor Ned ïndiè met de P C Hooft van de Stoomvaart Mij Nederland naar Indië vertrekken om daar tijdelijk op te treden als voorzitter van den Indischen Ondememersraad Het incident te Brussel SPORT EN WEDSTRUOEN VOETBAL Spaamestad Gouda 1 Door verhindering van verschillende Haarlem spelers zal het toerelftal De Spoarnestad dat morgen om 2 uur tc en Gouda f speelt als volgt zijn opgesteld Doel KoB R C H 1 achter J van E tR C H 1 M van Dam R C H 2 midden Krom R C H 1 J Ruys R O H 1 W van Es R C H 2 voor D vah E Stormvogels 1 D de Koning R C H 1 K de Geus Haarlem 1 P Verkerk R C H 1 Een zeer sterke combinatie Krom en Verkerk speelde eenige maten voor het Nederl elftal G S V ï Sparta 2 Morgenmiddag om 5 uur speelt G 8 V I op haar terrein aan den Graaf Florisweg een vrienachappelijken voetbalwedstrijd tegen Sparta II Rotterdam AthletiekwedstriJden Morgenmiddag om 2 uur worden onder leiding van den G A K op het G 8 V terrein athletiekwedstrijden geliouden om den Nieuwe Zuid Hollander beker De fascistische Legion nationale te Brussel belegt naar aanleiding van het bekende incident op t grof van den Belgischen onbekenden soldaat door middel van een in heftige bewoordingen gestelden oproep aan de leden een Cérémonie reparatrice geheeten demonstratie Deze zal a a Zondag te half elf s ochtend aan den voet van de Congre87 uil plaats hebben De deelnemers zijn voornemens na afloop een betooging te houden in het centrum der stad De student P K uit Wassenaar die te Brussel het graf van den onbekenden soldaat bezoedeld heft zal zijn studies aan de universiteit waaraan hij was ingeschreven opgeven en naar Indië vertrekken GEMENGDE BERICHTEN Humor in het soldatenleven De onbekende soldaat Het is onlangs gebeurd tijdens herhalinga oefeningen t Was smk heet en de soldaten hepen puffende en hijgende langs de straatweg waar tot overmaat van ramp maar weinig Bchaduwgevende hoornen stonden It a a long way enz deed opgeld en menig Amsterdammer verzuchtte geef mij de burRerpet maar al steken enr LUCHTVAART De luchtdienst Amsterdam Essen MÜhlheim Uit Dortmuitd wordt aan de Telegr gemeld dat de Deutsche Lufthansa heeft besloten op het traject Amsterdam Essen Miihiheim tegelykertyd twee toestellen in het verkeer te brengen t w een Junkermachine en een Fokkertoestel teneinde zooveel mogelijk passagiers en vrachtgoed voornamelijk bloemen van elkaar gescheiden te houden Eindelijk bij n schaduwrijk plekje wordt rust gecommandeerd de groote rust een half uur Zoo warm ia het nog niet of de limonade en chocoladeverkoopersmet de fiets worden letterlijk bestormd Na eenigen tijd ia er inderdaad ruat menigeen knapt en uiltje Als de tijd aangebroken ia om weer verder te gaan of zooals men het uitdrukt nou gaan we naar huis toe om te zien of de kok goed vet is vandaag blijkt er één ransel en geweer te blijven liggen Van wien is dat zaakje roept de kapitein ecji paar maal Oeen antwoord Niemand weet het niemand kan het zeggen Natuurlijk niell In zoo n geval weet