Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1929

Hoa 17146 De leveringen in natura Na de verzoenende byeenkomïten van Zondag kon het met anders of de Maandag zou een kalme dag zyn voor de coiiferenüe doo is het ook geweest Jn de iinancieeiu eoiïimissie zyn de leveringen in natura beproken waartegen van Engelsche zijde zoo sterk ih geopponeerd in de politieke tiinimissie wtiS het vraagstuk van de ontiuiiiiing van ht t Hjjniand aan de oide In de ilngelsche persconlereniit omtienJ i et in de hnancieele commissie uesprokent il medegedeeld dat de Duitsche mmi ster Ciittiupt en de Italiaan Pirelli het woord voerden eiv beschouwingen over de leveringen in natura hebben gehouden Minister Curtius heeft het Kngelache standpunt wat beter kunnen verdragen dan lie Fransche heer Cheron Hy wees er op dat de voorgestelde verandering in het Young plan betreffende de leveringen in natura ongetwyfeld van vitale beteekenis zyn viwr de rechtmatige belangen van Duitschleiid Hij oriderbtreepte de beteekf ms van de voortzetting van dit stelsel en drukte de hcop uit dut de crediteur landen van Puitschiand niet nieuwe opoffeiingen zouden eischen boven die welke door de aanvaarding van het Young plan voor Duitnchland noodzakelijk werden medegebracht On etwyt eld waren de mededeelingen van Graham omtrent den toestand vnn het b diijfsleven en den handel in Engeland volkomen juist maar de economisclte toestand tn Duitschland was vee ongun stiger dan iio van Engeland als uitvloeinel van het jeroote gfbreJt aaoxiu i ui ft d i g J i ai U ft l Het aandeel van Duitschland in den wereldbande was ook sterk afgenomen in 1913 was het 12 7 en in 1927 was het gedaald tot 8 7 wat de waarde van den Duitschen uitvoer betrof deze was in 1928 20 benedei het vóór oorlogspeil Ook de uitvoer van steenkool was beneden de cijfer van voor drn oorlog Dit was een van de redenen van het gevaarlijk te kort van de Duitsche bande Ubalan s hetwelk Duit schland niet in staat was te compenseeren door de opbrengst van zi n kapitaalbeleggingen in het buitenland zooals Engeland gedaan heeft De toestand van de Duitsche industriewas even slecht als die van de Engelsche enook de landbouw verkeerde in precairen toestand Hij wees erop dat wat de werkloosheid aangaa t Duitschland in de eersteituand van dit jaar büna 3 miÜioen werkkozen had Vervolgens recapituleerde hij het ontstaan en de uitwerking van het stelsel van de leveringen in natura te beginnen bij het verdrag van Versailles waarna hy uiteen Ktte hoe in 1934 het Dawes plan was va t ge teld waarin deze leveringen Waren op genomen om Duitschland te helpen n dat algemeen werd aangenomen dat dit plan De rijkaard heeft vaak te veel de bedelaar te weinig Wie heeft eigenlijk precies ierroeg FEUILLETON DE WENTELTRAP Uit het Amerikaanach van MARY ROBERTS BINEHART Nadruk verboden 15 Nadat het schot vallen was veilieten uw neef en Baley direct het huis en gingen naar de garafïe Ze zijn ian den achterkant van liet huis gegaan waardoor niemand hen gehoord heeft en foen u en juffrouw Gertrude woeden kwamen was alles rustig Maar Gertrude s verhaal stamelde ik Daarvan geloof ik eerlijk gezegd je n woord juffrouw Innes Het is het verhaal van een liefhebbende schrandere vrouw En dit vanavond De vluchteling den waschkoker Ï8 misschien m staat deze heele theone omvet te gooien Dat wil ik eerlijk he ennen Hef zou ten gunste van meneer alley kunnen pleiten Die gestalte die u bij net venster gezien heht kan dezelfde zijn als ae vluchteling van vanavond Het zou een nieuw spoor zijn En dan is er nog een aerde mogelijkheid Vergeet me dat ik het zoo onomwonden fj maar ook uw neef Halaey kan Arnold nngtrong doodgeschoten hebban in de ver Heden overleed onze beste Man Vader Behuwd en Grootvader de Heer Jacolig idrimt v d falk in den ouderdom van 68 jaar Uit aller naam Wed V D VALKV VLAARDINGEN Gouda lO Aug 1929 I5 Fa D i m Mmi WijdÉaal 21 Telel i Ua heeft ih voorraad mooie belegen partijen sigaren EIOEN FABRIKAAT en van de merkan Karel I Antonio Gulden Vlies Cadena Hofnar A V R 0 en Spanera W speciale handige verpakking om mede te nemen op reis Hi OOK VOOR WEDERVERKOOPERS VERKRIJGBAAR Voorburg Dtn Haag TE KOOP eriefl HEERENHUlS met tuin 6 kamera plus voll inger badkamer centr verwarming vaste waschtafels met k en w water vloerbedekking enz Aanv najaar Prijs 13 m Brieven No 350 Boekhandel DUUNK Parkweg 60 62 Voorburg 10 Dienstbod GEVRAAGD P G per 1 September a s Ii oii ƒ 40 p m plus verval wasch vrij Bi eil kunnende koken en netjes werken Pnma get schr vereischt Werkster en Hulp n ie Huishouding aanwezig Mevr V d gERG Klein Hoetijaerlaan 1 Wassenaar 2467 8 Ten Kantore van den Gemeenteontvanger Spaarbank en Stortingsdienst OEVRAAOD een Bediende 15 op de hoogte met rekgcrt werkzaamheden Salaris nader overeen te komen M IJ L O diploma vereischt Aanmelding ten Kantore Go we 2 80 a Boakoop CP L BINKKN Telef 124 Qouda T POBLKNUB Telef 480 WiddinxTcen A J JANMAAT LAA T U y MAM CERUfT ROOKEN MAAR GEEF HIM Maison Para Hoofdsteeg 7 Rallerdam TABLETTiN Varpltglniiirtlkilin Ctriiti Biimmikouiin Braukbinden Warmwitarzakkan Balll prl toourant gratfi Philips Standaard Combinatie h Kan op ieder wisselstroomneV worden aangesloten ♦ Direct uit voorraad leverbaar JiJi 4i J f i K Plilliiw Sfudaard CognbiMtlt aaiui iiMM li kil Rtiilaa OilvnitMitel Na 1114 PUIIfa UKiprMtr N 2N ia PUUpa Aainandllittld Na 4M1 Prijs fl 288 25 l Hilar MUaa aaalct Het Philips Standaard Ontvang l toestel No 2SI4 kan geleverd worden voor elke gangbare netspanatng zoodat waar ook maar een Wlsselstroomnet Is dit moderne toestel kan worden gebruikt Het troomverbrulk is zeer gering terwijl normale schommelingen In ê netspanning geen schadelijken Invloed hebben PHILIPS De Combinatie kan ook in 12 maandelifksche termgnen worden betaald De prgs wordt dan F 306 70 N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbriawen I 49 000 000 De CANK stelt beschikbaar 5 Pandbrieven a lOO 4 t1 Pandbrieven a 98 2 7 in ukken van f 1000 f500 en f 100 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Voordeelen van de Sanguinose Voor uw gezondheid is het beste niet te goed De SANGÜINOSE bleelt voorvele zwakken overwerkten oververmoeidcn hel lieste Waarom De SANGUlNOSÉ wekt liw eetlust zö bevordert een goede spüsverterlng en herstelt dif waar zy verstoord werd De SANGÜINOSE zuivert yerrykt en versterkt het bloed De KANG U1N0SE versterkt uw maag De SANGIUNOSI versterkt uw zenuwen Zy voedt de hersenen zij overwint de hardnekkigste hoofdpynj genaest de alapeloash eid zij geeft nieuwe kracht en energie Honderden by honderden hebben dit ondervonden Ne mt er de proet van SANGÜINOSE koet per flesch ƒ A H ƒ U 12 fl ƒ 21 Verkrygbaar by Apothekers on Diogigien VAN DAM Co 50 De Rlemerstrdat 4 en Haag ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Versenigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door ons geleverd A BRINKMAN ZOON Inlichtingen koitelooi ook ichriftelijk voor HERSÏEL tij niet allean de hierbij AFGEBEELDE doch alle voorkomendi HAARZiBKTBN eiken werkdag van 10 3 uur C ROMEIJN Sr eenig eigenaar der beroemde CRINOFLOOI Ruim 600 Herstelden Ook uit Uw eigen omgeving 21 Gratis inzage Diergaarde Slogel 91 b d Westkruiskade Rotterd n € e goede raad Is geld waard Methode Dr DELOS PARKER Amerika Sedert 25 jaar In elk huia ligt Vloerzeil of Linoleum Voor iedere kamer van elk huis vindt Gij in de YELLASTAALBOEKEN een patroon dat in kleur en atyl bij het in terieur paat Kiea de soort en de kwaliteit der vloerbekleeding van elk ver 9f rek houd daarbij rekening n t den aard van het gebruik dal van Uw kamera wenacht te maken en pleeg overleg met Uw leverancier Een doelmatige indeeling van oort en kwaliteit geeft groote beiparing op Uw directe uitgaven en voorkomt zorg en laat in de toekomat XELU YlOERZEILi LIMOLEUH BEZITTEN ALLE GOEDE EIGENSCHAPPEN DIE GIJ ER VAN VERWACHT YELLf ofpel zwaar en Tterk yn i gebruik het befte merk raBRIKATEN VAN D £ 3ALLANDSCHE VLOERZEIL EN UNOLEUMFABMEM WUHE es Jaargang t té Dinsdag 13 üugustua 1929 m mm mum NIEUWS EN ADVÈRTENÏlEBLAt VOOK GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDK BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLB XJÏEUWERKERK OUDERKERK OüDEWATER RËEUMUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eiu ADVKBTENTIEPRUSi Uit Qoatto en oQiatrflÉ beAiooreiide tot den besorgbinc 1 6 tegeim f IM eUoe re meor 0 26 Van baiten Ooti U en den bssorskrinst 1 6 regeU ƒ 1 56 elke nfcai meer ƒ OJtO Advertentiën in het Zat rdagnommer 20 byelag op den prjjs Liefdadigheidv adrertentlën de Ikelft van den piüa INGEZONDEN MKDEDEKLINGENi 1 A regelj f 2 26 elke regel meer 0 60 Op de voorpagina 60 boogw Gewone advertentiën en in gezonden BUfdedeellngeo b contract tot seer gereduceerdea pr js Groote letters en randen worden berekend naar pUatsrnlmte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tosJKbeiücoaiin nu lollede Boekbandelareo Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatali aan bat Bureau z n ingekomen teneinde van opname Terxdkord te rtjn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagblad per kwaitaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper Keschiedt Pranco per post per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad 8 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan om Bureau MARKT 31 GOUDA bff mze agenten en loopeis den boekhandel eu de postkantoren Onze bureaux zü dagelÜka geopend van 6 uur Administratie Telef Intew 82Redactie Telef S Postrelröimig 48400 overweging te nemen Het waren ook met alleen de leveringen in natura die den uitvoeihandel van de crediteuienlanden l einvloedden maar de algemeene wereldonistanyligheden De vermindering van deze leveringen in natura en hun geleideHjke verdwijning wa reeds een groot succes door de Brit sche deskundigen behaald rond de conferentietafel in Parijs De Fransche minister Loucheur heeft er de voorkeur aan gegeven zyn gerletailleerd antwoord op de Engelflche beschouwingen in de volgende zitting te geven welke Woensdagmorgen zal plaats hebben Van de bespreJtingen welke in de politieke commissie zyn gehouden met betrekkhig tot het vraagstulf der ontruiming krijjrt men den indruk dat Briand bevreesd is dat de politieke beraadslagingen al te snel vorderen en daardoor op de financieele zouden kunnen vooruïtloopen en deze benadeelen Van Duitsche ziide heefi Minister Stresemann hét tegendeel naar voren gebracht DuitMihland kan het plan Young niet aanvaarden als de politieke quaesties n et zyn regeld De technische en militaire quaesties betreffende de ontruiming zyn niet zoo eenvoudig en zullen daarom waar schijnlek behandeld worden door een pubccmmissie van vertegenwoordigers der vier bei rokken mogendheden Toen Minister Briand de moeilij kheden aanhaalde weike in den afgeloopen winter zijn voorgekomen hffft Minister Stresemann hem den raad gegeven Als ik in Uw plaats was zou ik zcrgen dat ik er voor èen winter uit was Een raad voor welker aanvaarding de heer Streseman zeker zeer dankbaar zou zijn Üm tot een behoorlijke regeling te komen zullen nu de vertegegjj foor i Sferfl der vier betrolflTen mogendheden de Engelsche Minister Henderson de Fransche Minister Briand zyn Duitsche college Stresemann en de Belgische gedelegeerde Hyinans eerst Din sdagmiddag eens in priv over deze aangelegenheid praten nadat zy te voren gelegenheid hebben gehad met hunne technische adviseurs hierover te spreken UITENLANDaid NIBUWST DUITSCHLAND De Grondwetadag De herdenking van de invoering van de grondwet van Weimar is Zondag met groote plechtigheid inzonderheid te Berlyn gevierd zonder dat er ernstige incidenten voorvielen Het hoogttpunt UW de hnttofl ing in het rijksdoggebouw om twimlE uur s middags bijgewoond door rykapresident Hindenburg vele ministers en talrijke autoriteiten De niet naar Amerika zal komen Naar verluidt zal Engeland de Amerikaansche vooratelien betreffende de kruisers niet aannemen zoodat de pogingen tot vtootbeperking voorloopig op het doode punt zoudwi z jn gekomen BRITSCH mDIE De overstroomingen tn Britsch Indië Tengevolge van de geweldige overstroomingen vorige maand is er enorme schade aangericht Volgens officieele schattingen bedraagtdeze in de streek Sind 400 000 pond sterling In de stad Haidarabad alléén werden 2000 huizen verwoest De oogsten en de graanvoorraden werden in verscheidene plaatsenvernield De toestand was nog verergerddcor het uitbreken van een cholera pidemiein OpperSind By de overstroomingen xijn 20 personen omgekomen 0111 emdelyk te komen tot een werkelyke liquidatie van den oorlog Namens den rijkskanaelier lüiler die nog steeds door zyn ongesteldheid verhinder is zijn arbeid te hervatten voerde de rijks weerminister Groener het woord waarby hy o a eerbiedige hulde bracht aan de figuui van den rijkspresident Hindenburg die Duitschiand s leider was in de zwaarste tyden en wiens ievensarbeid ook in de toek mst Duitschiand s symbool moet zijn De Fransche minister president Briand heeft Zondag toen hy den heer Stresemann ill het Eerste Ka mergebouw in Den Haag ontmoette voor een bespreking dezen ge lukgewenscht men den Grondwetsdag DUITSCHLAND Auto ongeluk Twee doeden vier zwaargewonden Op den Kaiserdamm te Berlyn zyn Zaterdagavond een luxe auto en een bus in zoo groote vaart op alkaar gereden dat beide omsloegen en twee inzittenden gedood en vier 7waar gewond werden De oorzaak van het ongeluk was dat een levenf moede man zich voor de luxe auto wierp De chauffeur trachtte hem nog te my den en gooide het stuur om met het gevolg dat hy tegen de bus reed Een auto van de Vorwartg beschoten Zaterdagnacht is tegen hiiIE vier een auto van de Vurwarta m het oosten van Berlijn uit een hinderlaag beschoten Eeu kogel ging rakelings langs den chauffeur terwijl een twcfde aehot den band van den auto trof Men vermoedt dat de daad door coinniunistieche elementen is gepleegd BËLGlE Kanaal Antwerpen Luik De oörberéfdende werkzaamheden Naar do berichtgever van het Hbld te Biusael seint zullen over enkele dagen de voorbereidende afbakeningawerkzaambeden voiK de aanbesteding van het te graven ka uaal AiiftveipenLuik worden aangevangen De aaiibestedmg voor het eeiste gedeelte van het kanaal namelijk Lïxhe tot Lanaekeii dat ook het belangrijkste is zou in hel begin van den hei at reeds kunnen geschieden Met het graven zou begin van het volgende jaar worden begonnen VEH STATEN Een gbweldige boschbrand Steden bedreigd Uit Spokane Washington wordt gemeld dat er een gebied van 32 000 ha boschgrond die zich over de staten Montana Idaho Oregon tot zelfs voor een deel in Canada uiUtrekt staat in vlammen Verscheidene steden worden door het vnur bedreigd In verband hiermede is bij het Bondscongies een wetsontwerp ingediend waarby het wegrwerpen van een brandend sigaar of sigaret in bosschen wordt verboden De ontwapening ter zee De New Yorksche World meldt uit Washington dat MacDonald waarschijnlijk De Haagsche Conferentie in 1929 Intruiming van het Rynland BINNENLAND De Haagsche Conferentie Een hulde aan Nederland De hoofdredacteur van de Voss Z Geoig Rernhard die in Den Haag vert ieft brengt hulde aan de Nederlandsehe regeering en de Nederl pers voor wat gedaan ifl om het de detlnemers van de ccitft rentie zoo aangenaam mogelijk te maken Hij noemt het bewonderenswaardig dat het mogelijk s om UI zulk een korten tijd alle voorbereidingen te treffen Nederland ftldus de heer Ikfinhard heeft zijn gasten willen toonen wat het kan preateeren En dit is het land volkomen gelukt Want wanneer men bedenk dat eigenlijk eerst zes dagon voor ftet bijeenkomen van de conferentie in den Haag het offiefeele bericht werd ontvangen dat men de stad vooi de bijeenkomst had uitverkör ep dft oet wen ich itKhts v rlM over hetgeen tot stand is gebracht Nieuwe G meentewoningen in Amsterdam Geen lageren huurprijs dan noodig is Nanr de Telegraaf verneemt is onlangs in de oonmiisBie van bijstand voor Volkahuisvesiing Iwhaiidt ld de nota van den directeur van den Woningdienst naar aanleiding van het vroeger reedü door het raadslid De Mi raiida ingediende voorstel in zake den bouw van gemeen te woningen B en W moeten hierover nt prae advies uitbrengen doch waar het hier ging om een zaak vari ARet wijde atiekking wilden B en W eerst len uitspraak der commissie In de oomniissie heeft zich een uitvoerig debat afgespeeld over de huurprijzen waarhjj de heer De Miranda van oordeel was dat alle te bouwen gemeente woningen tegen dendezelfden geftiiddelden prijs van f 4 60 moeten wniden verhuurd op grond dat 70 pet der bevolking leeft van minder dan f 2100 per jaar De direeteui van den woningdienst wilde evenwel blijkens zijn nota SOO woningen verhuren è 4 SO maar de overige 1600 verhuren vonr 5 A ƒ 6 per week Het waa z i geweiiacht de huren niet lager te stellen dan nnodig is WeÜiouder Boidsevain heeft er op gewezen 1 zoowel in het belang van den debiteur I ala van de crediteurstaten was Het Youngplan ging nu een stap verder in het belang an Duitschland ten einde de t raus f e reu pac teit van Duitschland te vergrooten en ook op een afnemende schaal waardoor inderdaad deze leveringen binnen oen zekere periode werden verminderd tot ongeveer de helft van die volgens het Dawew pian Deye daling met de helft had reeds de publieke opinie in Duitschland zeer verontrust Duitschland kon onmogeiyk afHtand doen van eenig voordeel dat het Young plan voor liet land opleverde op het terrein van de leveringen in natura Duitschland vereenigdü zich met het voorgestelde f telsel en wenschte het te ondersteunen doch zulkt belette Duitschland geenszins om met den meest mogelijken geest van verzoening tegenover Engela id te zyn bezield en te tl achten In de ruimst mogelijke mate aan i f Eng p sche verl angen tegemoet te kumen Waar van EngeLsche zijde twijfel was gerf zen over verschillende punte i daar bepleitte Minister Curtius de instelling eener Mib commissie welke al die onderdeelen nauwkeurig zou kun nen nagaan CuitiiiB besloot zijn betoog met de verklaring dat het voor alles van het grootste heiaiiR was er voor e zorgen dat de toestand van industrie en handel in alle jnnden der weield zoo bloeiend mogelijk zou zijn en de crediteurlariden hadden er in dit geval onIwyfelhaar belang Itij dnt ook de Duitsir lie indiifltrie en handel zouden bloeien want © aitschlaTTd waa hef economische hart van Eu i opa De Italiaansclie gedelegeerde Pirelli heeft toegegeven dat ook de invoer van steenkool in Italië sedert ien oorlog sterk was toegenomen mdaiika de ontwikkeling van de liydro electrische kracht terwyl het wereld verbruik van steenkoo slechts weinig meer bedroeg dan vóór den oorlog Maar wanneer Ie Hritaehe ste nlï ooi uit voer niPt 3 niilliopn ton zou zij0 afgenonipiti was dit niet alleen een gevolg van den invoer van herstel kolen maat ook hiei van dat invoer in Ttalie van niet berstelkolen uit Polen Duitschland eti andere bronnen was toegenomen Het denkbeeld van levering in natura was ontstaan uit het doel Duifsehland te helpen in goederen te betalen en iridien de deskundegen van ineening wiren geweest dat er in geval van een moratorium een uitbreiding van deze kolenlevering aan Italië zou kunnen plaats hebben dan is dat geschied met volledig medeweten der deskundigen vaïi alle landen Dit waa e n van de voorwaatden waaronder de Italiaanaehe gedelegeerden zich met liet plan hadden veieenigd Deze leveringen liielpen ttalie en ook de ander ciediteurstaten Zi vormden een voor uitvoer vatbaar surplus waartegenover het niet noodig was de gewone tjuaestie van betalingsbalans in onderstelling dat het een inbreker wa en dat hij daarna geschrokken van wat hij gedaan had is gevlucht In ieder geval geloof ik zeker dat het lichaam hier al lag t ien hij ervan doorging Meneer Armstrong 13 uit de club weggegaan oogenschijiilijk om een avon l wandel ing te doen tegen half twaalf Het was drie uur toen het schot gelost werd Ontzet leunde ik achterover in mijn stoel terwijl allerlei vragen mij bestormden Was Gertrude de vluchteling in de waschkoker geweest Wie was de man tegen wien ik in de opiijlaan hij de portierswoning was aan gebotst en van wie was de luxueuse koffer die ik daar bad gezien Het was laat toen de detective opstond Ik ging met hem naar de voordeur en samen keken wij uil over de vallei Beneden ons lag het dorp Casanova met zijn oude huisjes en bloeiende hoornen Boven op den heuvel aan den anderen kant van het dal zagen wij de lichten van het gebouw van de Greenwood Club We konden zelfs de rij lichten van den grooten weg zien Ik dacht aan wat ik over de club gehoord had dat er veel gedronken en hoog gespeeld werd en dat er een jaaf geleden iemand doodgeschoten was Jamieson ging den kortaten weg naar hét dopr terwijl ik nog even bleef staan kijken Het was even na elven en het eentonige getik van de staande klok op de trap achter mij was het eenige geluid dat ik l oorde Toen merkte ik opeens dat er iemand de Oprijlana kwam opbollen Een minuut later kwam pen vrouw in het licbtscbiinsel van de open deur te voorschijn rende op mij toe en pakte me bij den ar je de oprijlaan inging inefc mijn borden en inijn tafelzilver viel ik haar scherp in de rede Maar toen ik zag dat er opnieuw een huilbui op komst was bond ik een beetje in Goed vertel dan maar verder Je kwam dus de optijlaan terug Ik liad een mandje met borden en zilver aan mijn arm en ik droeg het voorzichtig omdat ik bang waa daf ik iets zon brekon Toen ik een eind op den weg was kwam er een m Ai uit het struikgewas tevoorschijn en stak zijn arm uil zoodat ikniet voorbij kon Hij zei hij zei niet zoohaastig jongedame ik wil wel eens zien watje daar in dat mandje hebt Tn liaar opwinding stond ze op en pakte mij bij een arm Het was zoo juffrouw Stel u voor datu de man wat Toen hij dat dan gezegd had schreeuwde ik en dook onder zijn arm wegMaar hij pakte de mand en ik liet die vallen Ik rende zoo hard als ik kon en hijrende mij na tot bij de boonien Toen bleef hij staan O juffrouw het moet de man geweest zijn die meneer Armstrong vermoord heeft Praat niet zon dwaas zei ik de man diemeneer Armstrong vermoord heeft zal erwel voor zorgen dat hij hier niet m de buurtgezien woidt Ga nu maar naai bed Endenk erom als ik hnor dat je over deze geschiedenis met de andere meiden spreekt zal ik alle gebroken borden die ik in de oj lijlaan vind van je loon aftrekken Toen ik Roaie naar l oven had hooren gaan en haar deur dichtdoen keek ik met weemoed naar het bord en de ulveren lepel Ik had mijn eigen serviezen en zilver meegebracht en als het zoo voortging zou ik er niet veel mee van terugnemen Maar ik kon Rosie zooveel st andjes maken als ik wilde doa detd niets af aan het feit dat er dien avond iemand in de oprijlaan rondgezworven had die er niets te maken had Even iin trouwens als Rosie fk kon mij Liddy s gezicht al voorstellen als zij de gebri en stukken van het mooie servies miste van het ecrate oogenblik af had zij het land aan Rosie Als een voorspelling van Liddy uitkomt vooral een onplezierige is ze gewoon me daar dikwijls en iaiip aan te herinneren Daaroni vond ik het overbodig om de scherven op den weg te laten liggen wiar haar alziend oog ze den volgende morgen voor dfK en dauw zou ontdekken Dus opende ik de deur opnieuw en stapte naai buiten in de duisternia Toen ik de deur achter me gesloten had had ik er half spijt van maar ik klemde mijn tanden op elkaar en liep verder Ik heb al eerder gezeegd dat ik geen zenuwachtig schepsel ben Toen ik een paar minuten in de duisternis bad geloopen kon ik alles vrij goed onderscheiden poes Beulali deed mij schrikken door zich onverwacht tegen mijn heenen aan te vlijen toen wandelde wij naafit elkaar de oprijlaan af Ik zag geen aihervm maar waar het kreupelhout begon nam ik een zilveren lepel op Dat bevestiede alvast Rosie s mededeeling Even later zag ik iets glimmende dat het oor van een kopje bleek te zijn en een paar stappen verder vond ik een stuk van een bord Wordt vervo yd J Het was Hoaie Roaie half versuft van angst en schrik en wat zeker niet minder belangrijk was met een bord van mijn piKchtig Wedgewood getservies en een zilveren lepel in de hand geklemd Zij staarde achter zich in de duisternis maar ik nam baar mee in huis en bracht het l oid in veiligheid Toen keek ik aandachtig naar haar zooals zij daar bevend tegen de deur geleund stond En vroeg ik vond die jong nan zijnhapje eten lekker Zo gaf geen antwoord Ze keek naar den lepel die ze nog vaafliield en waarvoor ik niet zoo bezorgd was omdat die niet breken kon en toen atiiarde ze inij aan Tk stel je verlangen op prijs om hemn etje te bediener ging ik voort maarneem den volgende keer liever het aardewerkuit de keuken dat kan ik gemakkelijker bijkrijgen en het is minder kostbaar Ik heb geen jongefi hier niet Ze wasweei fjp adem gekomen Ik ben achterna gezeten door een dief juffrouw Heeft hij je uit bet huis gejaagd entoen weer terug vroeg ik Toen begon Rosie te srhreien wild en met schokkende schouders Ik schudde haai door elkaar en zij bedaarde een beetje Wat is er in s hemelsnaam gebeurd viel ik geprikkeld uit ben je je verstandkwijt Ga zitten en veitel kalm wat er precies gebeurd is Rosie ging overeind zitten en snoof Ikikwam langs de oprijlaan terug begon ze Je moet beginnen bij het begin dus toen