Goudsche Courant, zaterdag 17 augustus 1929

mm UIIEIIIEI acliitlerend uitzicht prima Iceuken Voor 2e heirt Aug en Sept prijs f 3 50 p p en p d Adres Huize REHBERG Utrechtscheweg 54 10 W F J MILATZ Arts voor Orthopaedie ROTTERDAM AF wezio van 19 Augustus tot 2 September mm WACHT NIET LANGER MET UW GEBIT III Wtj Itvcran U a n prtma tblir70 mit Sjsftr voM rantis U bstaall hiarvoor 12 maandanachtaraan f 6 84 Koatafooa inlichtlnfan == BUREU VOORTANOHEELKUNDieE m MIDDEHSTANOS VERZEKERINB Agnti Mivr H HOLMAN Fluwtcltniingal 103 Ooudi A J Opsteiten Teteph 120 Hoogstraat 8 Kip en Ham Kip en Tong Kaliioen en Tong Ham en Tong de Veau da Volallle 60 ct per blikje Een DELICATESSE zeer geschikt voor de plc nlc De Haagsche Conferentie in 1929 De verg adering der financieële commissie heden uitgesteld De bespreking over het vier mogendheden memorandum nog i niet geëindigd U I E = o standpunt onverzettelijk gehandhaafd Frankrijk en de vorengenoemde ataten meenen dat de door Engeland bepleite wijzi gingen het door d e financieele deskundigen opgestelde plan dit volkomen onderste boven zouden gooien Zy m oeten tot het besluit zijn gekomen hunnerzijds het planA oung als een onveranderd geheel te aanvaarden en Snowden s voorstellen alle van de Kand te wyzen Wanneer deze voornemens werkelijk in daden worden omgezet zou de mislukking der conferentie een groot stuk naderbij ijn gebracht Loucheur de Frausche gedelegeerde die zich bij voortduring heeft beijverd om een vergelijk tot stand te brengen heeft duidelijk laten uitkomen dat verdere eonceasiei tn het Britsche standpunt niet te varwach ten zijn en dat Engeland tevreden behoort ts zijn met zijn deel De overeenstemming ia dua nog verre te zoeken Is deze niet verkregen in de finaociüolö commissie in de politieke commissie vlotten de onderhandelingen evenmin wijl Duitschland op zijn stuk biijft staan ten aanzien van de wijze van ontruiming van het Rijnland Zoo men wei t ht eft Frankrijk dat in begmael bereid is binnen zeer afzienbaren tijd zijn troepen uit WeatDuitschland tt rug te trekken nochtans waarborgen verlangd in den vorm van de instelling eener zoogenaamde commissie v n vaatstelliug en verzoening doch reeds wegens bet permanente karakter er van wil Duitachland daar niets van weten b t wenscht verschoond te blijven van de zen vorm vau toezicht in het Rijnland Henderson heeft op de Haagsche conferentie een bemiddelingsvoorstel gedaan liierop neerkomende dat een subcomraiBsie van den Volkenbondsraad een oogje in het zeil zou lioudCTi dat in militair opzicht Duitachland niet buiten z n boekje gaat doch ook dit voorstel heeft Duitachland ala onaannemelijk verworpen Op den duur wil Duitschland zich bevrijden van elk buiten iandsch toezicht en de eenige concessie die bet bereid ia te doen bestaat hierin dat aan een commissie van vaststelling en ver cn niag het aanzijn wordt gegeven om toezicht uit te oefenen alleen in de derde bezettingazone deze controle zou echter sleclita tot 1936 mogen duren Hoezeer Duitachland tegen een permanent toezicht op t geheele gedemilltariacerde gebied is gekant blijkt het duidelijkst uit de reeds door ons gepubliceerde mededtïcling van Duitsche zijde dat Berlijn nog liever er zich bij neer zou vmal bnadilftt Veeï qevfaaqch boeken FABRIKATEN VAN DE SALLANDSCHE VLOERZEIL EN LINOLEUMFABRIEK TE WIJHE AGENT MEELFABRIEK Een der grootste Inlandsche Meelfabrieken vraagt roor GOUDA enOmstreken een Aa m f ll l la l i H bakkerij goedis ingevoerd Zij die over pakhuisruimte kunnen beCchikken genietende voorkeur Brieven met volledige inlichtingen word ingewacht onderNo 2490 bur Gqudsche Crt Markt 31 24 r Openluchtspel Bodegraven Gegadigden voor Buffelpachting gelieven voor 21 Aug pachtprijsopgave te doen bij doi Heer H SLOOF voorzitter reclamecommissie Bodegraven waar ook inlichtingen ziin te bekomen 20 Maison Para Hoofdstaeg 7 RoltBrdüm Boskoop P L BINKBN Telef 124 Gouda T POKLBNMK Telef 480 Wüddinxveen i A J ÜANMAAT 8P Advepteert in dif Blad V r iliglii rtlkil ii Certiti Sunmikliitin Briukbinlen Wirmwatamkktn Still yrljtGOttrenl gratii Waaneer jij het besluit genomen hebt ioeèn of meer kamers nieuw zeil te lioopen raadpleeg dan de YELL A Staalboeken iedere leverancier zal ze U gaarne toonen Zij bevatten 160 fraaie desafns voor VLOERZEIL EN BEDRUKT LINOLEUM en bieden U in verscbeidenbeid van kleur en s ijl de grootste keus yELLA Vtoet zeit 6c bedt ukt hnoteum bezitten in de grootste mate de goede eigenschappen die gij er vao verwacht Soepel Zwaar en Sterk In t gebruii liet beste merit YELLA N f Utrechtsche Hypotheekbank Pandbri en f 49 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4 Pandbrieven a 98 V In stukken van f 1000 f500 en flOO 40 D e Di r e c t i e Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG ft£cé $ ctnders umM Ik wensoh koffie HAQ Wij zijnaan de fijna kwratltelf van ditmark gewend n het ia noodzakelijk voor het behoud der gezondheid onzer familie H ffie ff V SANGUIifOSE Zuiver PlaiitaBrillB Vvrstapklngc mitfdal De SANKJUINOSE iloet twee dingen d f heel voornaam zijn voor zenuwlyders Zij wekt Uw eetlust op ook waar die al geheel weg was en zü mnakt Uw slaap diep en terkwikkend Dat zijn twee héél voorname din en Want dat zijn de twee kanalen voor nieuwe kraciit en nttuwe levenslust De pijnen verminderen en straks verdwijnen ze gelieel de m deloosheid wordt overwonnun liet pevoel dat U alles te veel is laat na Gij durft uw taak weer 44n gij ziet wel tegen alles op gü durft weer te leven Het leven zelf ziet er weer fleurig voor U uit en dat dankt gü aan de SANGUINOgEI Prijs per flesch ƒ 2 6 11 ƒ U 12 fl I 21 WAiCHT U VOOR NAMAAK VAN DAM Co 40 y De Riemerstraat 2C 4 H 8 e ♦ § ALVANA CAMEL PRIJSVERLAGING Ondergettfekenden waarschuwen in de eerste plaats dat zij als officieele agenten de eenige zijn die de versche Camel sigaretten direct varnde fabriek importeeren welke aïdaar ntaihinaal gebanderolleerd worden De soort Camel die men in sommige valuta zakon vindt werden in naburige landen opgekocht hier gebanderolleerd d w z elk doosje met de hand geplakt en gedroogd weer ingepakt aUes in verwarmde lokaaltjes en ieder kenner van Camel begrijpt hoe VERSCH zülke sigaretten ziJn om van het Hygiënische niet te spreken Intusschen hebben wij den handel in staat gesteld onze Camel sigaretten belangryk lager te vcrkoopen dan tot beden en is het dus nu meer dan ooit in t belang van serieuze rookers die het volle genot van hun Camel verlangen en tevens voor hun gezondheid het hygiënische artikel uitsluitend A L V A N A Camel te eischca en toe te zien dat onze naam op de banderolle staat ALLHNVERTCOBNWOOIIDIQERS ALVANA PLEIN 8A DEN HAAQ Ho I7lé0 68 Jaargang Zaterdag 17 Auguslus 1829 NIEUWS EN advertenhebladIvook gouüa en omstreken BERGAMBACHT BËRKËNWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP BOUDKRAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE yffiüWERKERK OUDERKERK OÜDEWATER REEUWIJK 8€hAnH0 1SN STOLWUK WADDLNXVEEN ZEVENHUIZEN eni ADVERTBNTIEPRUSt Uit Ooodft n mMnlna betaoorende tot den bezorj ins i 1 6 re elj ƒ M Uce re g l meer 0 26 Vaa bulten Gouda en den bezorgkrinci 1 e regels 1 5 £ elln re meer ƒ OJtO Advi tentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs liefdadigheida AdrexteaitiSn dibtbelft van den pr Ja INGEZONDEN HEDËDEEUNGENt 1 i regela ƒ sis elke regel meer 0 60 Op de voorpagina 50 booger Gewone advertttitién en ingszonden iDededeelingen b contract tot lear gereduceeiden pr Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Adrertentiën kunnen worden ingezonden door tosschenkomst Tan soliede Boekhand Iar t Advertentiebureaux en onze agentes en moet a diag vöÓr de plaatsing aan bet Itureau z n ingekomen teneinde ran opname rersekud te rtfn Dit blad verschijnt daéelijka behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagblad per kwaitaal ƒ 2 90 per we 22 cent overal waar de bezorging per looper geschisdt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagablad ƒ 8 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 81 GOUDA blj oneo agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Ome bureaux zün dagelijks geopend van $ uur Administratie Telef Interc 82 Reda£ti Telef g Postrekttolnc AMOa kers en Van Staal is gespeeld Een spel waarin ook de a r groep zich heeft laten meesleepen En door die hulp mocht de S D A P fractie er in slagen de vereischte meerderheid te krygen om wat door den den heer Van Staai is genoemd het saboteeren van het raadsbesluit om de gowyzigde vacantieregeling voor het gemoentepersoneel te beschouwen als te zyn ingegaan per 1 Jan j l ongedaan te maken Een vorige maai hebben we reeds op ditmerkwaardig bondgenootschap gewezen Dat het hier een concreet geval ou betreffen bij de huidige politieke verhoudingenin den Raad is t moeilyk dit aan te nemen rJer komt men tot de neiging dat het gegeven de veranderde verhouding in het college van B en W de roode wethouder niet onwelgevallig zou zyn indien de Raad wanneer het oogenblifc daar is blyk zou gevendat de meerderheidsverhouding thans in den Raad ontplooid ook weerspiegeling zouvinden in het college van B en W Dan zou daarmede voorkomen kunnen worden althans wanneer de verhoudingen van thaiiisworden bestendigd dat een minderheid in B en VV zich tot de meerderheid maakt van den Raad Zoover zijn we nog niet Met de hulp der antirevolutionairen is de comedie van Maandag den van de regio De tril De wijze waarop de Van Staal meenden de voeren en de niet terza tatie waarbij ook hetgi schreven er uit het ve bijgehaald hebben wethi ding zeer bemoeilijkt heen en weer vlogen som9 zeer onbehoorljjke veroorzaakten een zeer Aiaangeiiame sfeer Een sfeer zooals die dotr obstructie lievenden precies wordt gewaMcht Wanneer de tiedoelmg daarvan was op de vergadering tot een laat uur te rekk dan is ze uitnemwid geslaagd Want op het heei late uur een kwartier voor de beslissing kwam de liter Van Vliet zijn oogm nog uitwrijvend als Icwam hy zóó onder de wol vandaan de groep der sociaal democraten versterken waardoor precies een meerderheid van één stem kon worden verltrestrai Daarmede was het feit beslist Wat wij thans in deze raadszitting hebben genoten zal wel een voorproefje zyn var hetgeen in de komende maanden te wachten staat Een prettig vooruitzie ook voor denburgemeester na wat nufi andag is gepasseerd I f ien succes gewor ne heeft genoten wn Overhand en cussie te moeten doende argumen hebben ge und gerukt werd ter Donkor de lèi We interrupties die dijn niet goed weten Ook alle kajuiten moeten afgesloten worden omdat t scbip in i ort Said oveiatroumd wordt door Arabische koopliedeu I ort tiaid maakt door den kijker gezien doos gebouwd Allci n do boompjes zija vergeten De loodsatüumbuüt komt lBng weu via een klein roeibootje eu een touwlacMpPEomt de loods ftan boord die ons veilige Port öaid zal brengen Hoe het er daar uitziet en hoe warm het wfls vertel ik u een volgend maal V E V B want Italië dat tot de tanden gewapend is wil ze in tijden van nood ais transportsctiepeot gebruiken Dinsdagmorgen den J Juli komt de Afrikaansche kust m t gezicht De hofmeester veitela 0118 dat we om 2 uur m I ort Said zijn aan den inguug van t Suez kanaal ieder veiheugt zich oiu na 5 dagen varen cii8 voet aan vasten wal te zetten t Zoeklicht vóór op do bout wordt in orde gebraulit Older wordt gegeven om alle patrijspooiten te sluiten vanwege de buiten boo rdklauteraafö d e t ondersoheid tussclien mijn en Een kabaal in vacantietijd De Gemeentewet kent de bepaling dat voor gemeenten boven 20 000 zielen een vüfde der leden van den Raad onder opgaaf van redenen een Jemeenteraadsvergadering kunnen aanvragen Een uitzonderlijke bepaling die slechts in zeer b gzondere gevallen toepassing vindt Uiteraard is deze bepaling bedoeld voor die gevallen waarby het om voor de gemeente zeer belangrijke zaken gaat Wü hebben in Gouda Maandag j l het ïcer bijzondere van een door 5 leden van den Baad aangevraagde Raadsvergadering beleefd nog wel tydens de afwezigheid van den Raadsvoorzitter burgemeester Gaarlandt Dank zy het resultaat van de besprekingen w lke Minister Jaspar gisteren met de Engelache delegatie heeft gehad over de door Snowden gestelde Engelache eischen is men aan Engelsche zyde tot de overtuiging gekomen dat een behandeling dezer aangelegenheid in een vergadering der fiitancieele commissie nog niet mogelyk was daar de besprekingen daarover nog niet voldoende zijn gerypt Zooaia gisteren gemeld hebben de vier mogendheden aan Snowdën een memorandum ingediend waarvan de inhoud hangende de besprekingen nog geheim wordt gehouden Toch ia er wel iets van naar buiten ruchtbaar geworden Het bevat namelijk een paragraaf over de waarde der tydens den oorlog in beslag genomen Duitache goederen m Engeland in de dominions en in de Engelache koloniën Die waarde wordt op 250 millioen marken geschat en daar deze heele zaak buiten de regeling van de Duitsche schadevergoeding gebleven is heeft Engeland daarin een belangrijk Burplue waarmede rekening dient gehouden te worden waar het gaat over de verdeeling der Duitsche annuïteiten In het rapport der coinmissie Young wordt weliswaar gezegd dat men al dergelijke quaesties van het verleden voortaan zal laten rusten om met een schoone lei te herbeginnen maar nu men toch de discussie heropent over andere deelen van dit rapport kan men ook die oude rekening wel weer voor den dag halen Het zal nu uit het verdere verloop der commissie moeten blijken of deze oude koe missciuen nog eenige millioenen waard is Nu de vergadering der financieele commissie heden Zaterdagmorgen niet doorgaat maar is uitgesteld tot een oogenblik waarop de zaak van alle zijden is bezien in niet officiceie besprekingen der gedelegeerden bestaat er gelegenheid dit argument nog eens nauwkeurig te bezien Het zag er anders voor bet resultaat der conferentie gisteren heel bedenkelijk uit Wel is waar was er begin dezer w ek sprake van een ontspanning als uitvloeisel van concessies maar Frankr k Italië Japan en België betoonden zich naar het inzicht der Britten op financieel gebied niet toegeeflijk genoeg Tot op het laatste oogenblik heeft Snowden die nog steeds van oordeel is dat Engeland groot nadeel zou lijden door de aanvaarding van het pianYoung in zijn tegenwoordigen vorm zijn Naar Indiê Een tooM naar en door tropisch Naderend Ku ligt het voor de Iiand dat het wenschelyk is een apart aangevraagde raadsvergadering die dus om byzondere redenen wordt byeengeroepen te doen presideeren door den Voorzitter van den Baad inplaats van door den Io90 burgemee8ter die in zijn plaats treedt tenzij er zeer bepaalde omstandigheden zyn die aan een behandeling van de aan de orde te stellen zaken onder leiding van een anderen dan den gewonen voorzitter de voorkeur doen geven Ia dit niet het geval dan is de afwezigheid van den Raadsvoorzitter een reden te meer om iiied dan in een beslist noodzakelyk geval een aparte raadsvergadering aan te vragen lil In dfi Golf van Genua stond eenige deining zei de oerste stuurman Doch deze was voldoende om minsteoa 70 pet van de passagiers in hun hut te houden waar heel wat doodsangsten werden uitgestaan Van ons zevental ontbraken er vier op het appèl Ondanks mijn pillen tegen zeeziekte en t slikken van groote doses pepernïunt had ik liet t eerste van allen te pakken Van Elba kreeg ik daardoor mets te zien doch naarmate we Sicihe naderden en in kalme zee kwamea konden we alles weer rustig waarnemen Hoewel de Middell Zee in verhouding tot andere zeeën betrekkelijk klein is knjgt men hier toch t dee van op een oceaan te zijn Een strakke blauwe lucht zonder eenig wolkje en een helderblauwe zee Geen schip te bespeuren geen levend wezen in of boven water zichtbaar Tegen den middag komt de Stromboli in zicht het nog werkzame vulkaaneiland We zien de geweldige asch afglij dingen en maken n kleine gasuitblazmg men Tot Verbazing van velen is het eiland bewoond en kunnen we door onze kijkers de bewoners voor hun huizen aan t weik zien Des avonds een onvergetelijke aanblik van de Straat van Messina Duizenden lichtjes aan den horizon overstemd door enkele groote van de vuurtoren We beginnen nu goed te merken dat we zuidelijker gekomen zyn De thermometer atijgt tot 90 gr Alles is al in tropisch costuum Als we a avonds naar bed toe gaan wenschen we elkaar lekker braden toe Hoewel we in een eerste klas hut zitten bewonen we toch met z n drieën een ruimte van 2i X 4 M Twee bedden zijn er boven elkaar Gelukkig ia er een geweldige luchtzuiger en een electrische ventilator De laat ste kan ons zoo geweldig afkoelen dat we om geon kou te vatten onder een wollen deken kruipen s Morgens kun je je pyjama uitwringen ik ben btij dat ik telkens wat te schrijven heb want behalve wat lezen eu vfat spelletjes doen brengt men z n tijd door met veelen lekker eten slapen en kletsen Vooral onder de heeren over politiek Onder ons zevenen zijn zoowat alle politieke richtmgen vertegenwoordigd Alleen een conmmniit ontbreekt De kapitein noodigde ona uit eena op de brug te komen Daar hebben we de mechaniek van t schip bewonderd En n radio installatie die ze daar hebben Voor een liefhebber om van te smullen De drukker die boven op t aloependek z n home heeft en fc halve de krant ook de menu s drukt heeft nog een derde bezigheid n l t ontwikkelen en afdrukken van onze foto e Er is wel een prachtige donkere kampr aan boord maar heeft één bezwaar Je smelt er en als je meent dat je negatief nogal aardig is glijdt gelatine zoo van de gjlagplaat af Den volgenden dag kregen we hot eiland Kreta tn den kijker en toen ging het fuM speed op Port Said aan Eiken dag wordt er aan boord gewed hoeveel mijl t schip op een bepaald moment geloopen beeft Ik raadde op goed geluk en kreeg de eerste keer f 6 40 en de tweede maal f 9 uitbetaald Doch ik geef er de voorkeur maar aan om t verliezen vanwege de rondjes die je geven moet Eindelijk eens een schip in zicht Een groote Italiaansche stoomboot We laten ons vertellen dat dil één der vele moderne achopen ia die onder Musaolini s beleid gebouwd zijn en die op geheel nieuwe lijnen in de vaart gebracht zijn Of deze lijoen rendeeren of niet hindert mets vertelt onze zegsman De leden van den Raad die deze vergadering hebben aangevraagd hebben daaraan niet eens gedacht Het is bjj hen ook blijk baar niet opgekomen dat juist in het geval waar het hier ging om een wyze van uitvoering van een raadsbesluit door den Voorzitter van den Raad deze Voorzitter er prys op zou hebben gesteld deze vergadering te presideeren Het getuigt dan ook van niet een greintje begrip van hoffelijkheid dat deze raadsvergadering in de va cantieperiode van den burgemeester js aangevraagd Afgescheiden van deze ook door den w n raadsvoorzitter wethouder Donker juist gevoelde situatie moet ieder die niet alleen liet naar de persoonlyke belangen van het personeel in overheidsdienst maar leze belangen beschouwt als deel van het gemeentebelang het toch wel treurig vinden dat voor een enkele vacantiedag meer of minder voor het gemeentepersoneel de leden van den Raad in een aparte zitting worden bijeengeroepen waarvoor de gemeente op oiinoodige kosten wordt gejaagd terwijl het piint in quae stie zonder bezwaar een paar weken had kunnen wachten En wat erger 18 deze zitting ia tot een politieke demonstratie gemaakt Dit is toch eigenlijk de quaestie Nu de ïüomachkatholieke fractie zich al een eer W heeft gemanifesteerd waarmede gebroken ia met de hand en spandienatenpolitiek die het democratisch georiënteerde deel dier fractie met de soc dem groep in ncn raad heeft gevoerd nu hebben de soc dem leiders het moment gekomen geacht om door een agltatiepoiitiek in den Raad te P gen die eenheid van de katholieke partjj en jan de Katholieke fractie te verstoren was een politiek intrige spel dat door de heeren Overhand Fok Deze Courant komt in meer dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeving Behoed aw hart boven al mal te beWM IS want van daaruit zijn de iiitSjngen des levens zou hebben als ze geleefd had mijn liefde nnjn vertrouwen En nu nu ik u meer dan ooit noodig heb valt u mij af Ik zeg u dat John Bailey een goed man is en een eerlijk man Ala u zegt dat hij het niet Is dan dan Gertrude viel Halsey haar scherp in roe cede Ze viel op haar knieën naast de tafel begroef haar geziciit in haftr armen en barstte uij in een vloed van tranen Ik houd van hem ik houd van hem snikte ze Ze liet zich gaan op een hartstochtelijke manier dfe ik niet van baar kende Halsey en ik stonden hulpeloos tegenover dezen storm van smartelijke emoties Ik wilde probeeren haar te kalraeeren maar za duwde me weg toen ik op haar toekwam Maar toen ze uitgehuild was en er alleen nog maar droge snikken over haar lippen kwamen als bij een kind dat vermoeid is van het schreien stak ze zonder het hoofd op te heffen een zoekentfe hand naar mij uit Wordt verrolgd looven herhaalde ik uorsch Maar op het oogenblik heb ik in niemand vertrouwen 7 Gertrude die bij een van de ramen aa gaan staan keerde zich plotseling om Zou de dief niet ontdekt worden als de effecten te koop voorden geboden Halsey Ik vrees dat het niet zoo eenvobdig is zei hij Die stukken worden niet te koop aangeboden ze zijn door iemand uit de kluis genomen die daar vrijen toegang had en voor de vermissing bemarkt werd bij een andere bank beleend Maar het moet toch uitkomen wia ze beleend heeft Natuurlijk en ik voor mij ben rotsvast overtuigd dat Paul Armstrong zijn eigenbank opgelicht heeft Ik geloof dat hij minstens een milioen heeft gestolen en dat aarnooit een cent van terecht komt Ik hen niet veel meer dan een bedelaar Ik kan Loolsenatuurlijk niet meer vragen mijn vrouw te worden en als ik aan de schande en de ellende denkw die haar te wachten staan Wordik razend Toen wij later aan het diner zaten werd Halsey aan detelefoon geroepen en toen hij terugkwam zag ik aan zijn gezicHt dat er Iets bijzonders was Hij wachtte echter met Trude en ik dachten dat we hem hielpen maar dat was niet zoo Htlij is vrijwillig teruggekomen is dat niet een bewijs van onschuld Wnarom is hij dan weggegaan froegik allesbehalve overtuigd Welk onschuldigman gnat er om drie uur in den vroegen morgen stilletjes vandoor Het lijkt toch verdacht veel op een vlucht Gertrude stond op woedend 0 wat beot u onrechtvaardig viel zeuit u w et nergens van en toch veroordeeltu hem Ik weet dat we allemaal een heeieboel geld verloren hebben zei ik ên ik zal gelooven dat meneer Bailey onschuldig is op het oogenblik dat hij bewijst het werkelijk te zijn Jullie doen alsof je alles weet maar je wilt mij niets vertellen Wat moet ik daar nu van denken Haseyboog zich naar mij toe en streelde mijn hand U moet vertrouwen in ons hebben zeihij Jack Bailey bezit geen cent die niet zijnrechtmatig eigendom ia over een paar dagen zullen we den schuldige wel te pakken hebben Als het bewezen wordt zal ik het ge het vertellen van zijn nieuws tot Thomas de eetzaal uit was FEUILLETON DE WENTELTRAP Uit het Amerikaansoh van MART ROBERTS EINEHABT Nadruk verboden Paul Armstrong is dood kondigde hij met een ernstige stem aan Hij ia vanmorgen in Calitormé gestorven Wat hij ook gedaan mag hebben hij is buitrti het lÈereik van inenachelijke rechtspraak kr T hij het ook gedaan d wn terug te komen lijkw eznloo8 uit de rtonen Tri5f T 8 hij kon doen ihijtenaiotte Jai r y toen ik Zaterdagnacht WelmLi Qwood Club vond waa hij Praï T i eeffj J J i ï lat hii 1 P y oord geloven J volkomen onschuldig ia ik dacht En de eenige man die Jack s onschuldhad kunnen bewijzen kan het nu niet meerdoen zei Gertrude dof Maar Paul Armstrong ia nu ook nietmeer in staat om ïdchzelf te verdedigen opperde ik koet Als jouw Jack de dief nietia zal dat heusch tóch wel blijken ZooalsHalsey daè rnet gezegd heeft de vermisteeffecten zijn waarschijnlijk bij andere banken beleend en dan zal het wel aan hetlicht komen wie ze daar gebracht heeft Totzoolang ben ik zoo vrij het mijns van dezaak te blijven denken Op het bleeke wanhopige gezicht van Gertrude kwam een blik van verontwatlrdïging Ze stond op verhief zich in haar volle trotsche lengte en keek met toornige oogen op mij neer U bent de eenige moeder die ik ooit gehad heb zei ze sterk en ik heb u alles gegeven wat ik mijn echte moeder gegeven