Goudsche Courant, zaterdag 24 augustus 1929

OPRUIMING VAN EENI t = = FRANS REGENJAS S E Ii BUI nCAMP Prijsvraag No 17 8PIIIIRBJIIIK VAN DE HANDELS EN LANDBOUWBANK INGELEGD OP 1 Jan 1927 f 1 973 859 I 1928 f 2 175 411 1 1929 f 2 314 114 H In de minuut iedere 5 tellen één wal niet andera is dan een onafgebroken fi e En € lat was niftar één weg van het strand naar 4s stad Kr zjjn er zoo minstens drie en duB kan men begrepen wat een aantal auto s er op zoo n avond op Scheveningen bijeen is Ontelbaar is natuurlyk het aantal fietsers en onschatbaar is het aantal wandelkA i Het tram en busvervoer i s naUiurlijk mer hoog en ook dat loopt in de duizenden Helaas komen die avonden niet veel voor Het is s avonds tegenwoordig altyd al aardig kii étt opmerkelijk is het zoo wcing aangenuAn als de meeste menschen het schtjn6iï Tinden De vrees voor kouvatten schynt voor velen een obsessie Wij zijn altijd zoo vrü daarvan niet veel te gelooven Er zit een groote massa verbeelding in die eeuwige angst voor kou vatten Van boosaardige pogingen om de vreemdelingen af te zetten hebben wü gelukkig ndg niets gehoord Dat men voor een concert van Richard Tauber met De Revellers tien gulden voor alle plaatsen in het KurhauB durft vragen is natuurlijk gruwelijke afzettery maar de menschen moeten zelf weten of ze dat er voor over hebben Als er zoo ielen zyn die voor een dergelyk vermaak dit bedrag over hebben moeten ze het maar betalen Het is alleen jammer dat men voor betere dingen dikwijls niet één gulden kan loskrggtn Tenslotte Ieder zjjn meug Voor muzielf geven velen nu eenmaal groote bedragen uit eÜ een ander mensch kan het niet schalen Men zegt dat die meneer Tauber tweeduiKend gulden per avond verdient met zyn liedjeszingery Als het publiek eenmaal eras niet naar zoo n avond ging I9U het wel uit zJjn die dwaze tingen HAGENAAR MOI PRAAXJE D rste noaveauté s voor hel Herfatseizoen Bö den terugkeer in de grootstad na wekenlange afwfezigheid vinden wy er veel veranderd treft het oR dat vooral de groote modehuizen i eds op het herfatsedzoen Eün ingesteld Weg zyn de artikelen voor den uitverkoop waarmede heolftta ttn vol m wanoraelyken chaos gevuld waren r c r i t sy tot den inl eu i van éa zoo n kas tesaa edrünt i n tn in de menif viüdige ander ta 4t n tiLvmlen zich de nouveaa s d e ui ee i tyidbchherfstachtigen mdiuk indki i Het is VL er duidelyk te zien dut de mode de seizoenen teeds vooruitloopt Terwijl buiten de zjn schijnt en de d one n zomersche kleeiy vourby wauiieleii kunnen zü zich in de e diei e mo ir nnllcn n cüt op de hoogte stelle i van de eertvte n lU eauté s die het herfst Iz f i brengen zal Is het toeval op opzet dat iiUes n Ki elbi uine herfsttinten tehouden is 7 Dat beige met bruin bruin namelyk in alk toonaarden de inodekleuren voor den berfst schijnen te zyn Zoo schept de herfat zich een eigene harmonieuse decoratie en is het ons of wij door liet aanschouwen hiervan reeds smaak ui de nieuwe herfsttinten beginnen te krygen r aar zyn de hoedjes Beige van beige tot bruin bruin met beige gemen ïeid bruin met beige opgewerkt dat zijn de oploopende tinten en dat schijnen de gewenschte combinaties te zyn Wanneer we al deze kleinere en grootere hoedjes bekijken is het ons een raadsel wat we er eigenlijk voor nieuws aan vinden Ze ktmen ong loo vertrouwd vóór met hunne ronde of gedrapeerde bolletjes met hunne diuipranden die steeds aan één kant breeder zijn met hunne inkeepingen die willekeurig de rand opslaan tegen de bol of hem vouwen en plooien tot somtijds grillige fatsoenen Toch morken we het dat deze vilthoedjea weer anders zyn dan de sirooien kiepjes van dezen zomer ze zijn als t ware nóg coqnetter en vooral ze schynen gedragen te worden naar ieder wensch en smaak zoodat ze soms haast t n het achterhoofd geplakt staan soms diep if j oogen öms heelemrtal op één oor gedrukt Kleinere groote randjes opgeslagen randenMdiS een toque vorm teweeffbrengen flink udM ende randen al dat is daar om ons te jKjgyzen dat de mode variatie te over bOe randen heeft Er i heel dun en glad vilt er is vilt dat er harig uitziet en toch dun is er is taupt geschoren viit en èr is gevlochten vilt i waarvan het ingewikkelde vlechtwerk dicht met uitstekende haren bezet is Wanneer we de hoedjes voor t e manteU verlaten dan treft ons hier ook het kleurengamma van bruin en beige De meeste raantel nouveauté s zyn gemaakt van mélange stoffen grove tweeds waarin de bruinöjyjf beige woldraden innig verweven zijn to en geheei nieuw patroon ij geven strepen en ruiten eer deze sloffen en hebl en soms zware relief de ssins die aan klein faconné patroontjes doen denkHi Somtmge zien er uit els ware het figuur erin geperst in plaats van geweven Zoowat alle herfstmantelB zijn m bont gegarneerd da meestal kortharig is een ikele maal ook goed dik in zyn haar zll en altijd bc ge bruinbeige of bruin van kleur is De mantels zyn tenvoudig genoeg docli niet meer recht van model ze zijn min of meer ruim geknipt m deze ruimts wort bijeengebonden door eene flinke ceintuur die hun steeds een sportief aanzien geeft De bruin beige kleuren van hoeden en mantels vindt men cok in de herfststoffen terug Hierin schijnt de mode zich vooral uit te spreken voor het eerachtige gwire Zoo was er eene prachtige kwaliteit Puvelline een nieuw en zeer Traai soort l uvetine dat de gloed van fluweel aan zijn pf aude suèdeachtige genre paarde Ook het nieuwe Diavellaine beeft dien diepen gloed Het ziet er nog zwaarder en kerachtiger uit dan Duvelline en heeft ondanks zyne dikte zulk een soepele valling dat het zich zeer zeker voor de prachtigste hurfstkleeding leenen zal GRAGE ALLAN IETS NIEUWS 1 Dorlu oilirolienTbge Oranjenierk GEURIG SMAKELIJK Prijs 36 ce t fien kiekje in het r k lUr techniek De bezoeker van de Philips Fabrieken te Eindhoven wordt er steeds weer opnieuw door getroffen dat bij de fabiicage dei gloei en radiolampen tal van ingewikkelde bewerkingen door machines worden v rncht Dit zijn dan ook inderdaad zeer vernuftig geconstrueerde machines waarvai men hun werk gade iaande byna gelooven zou dat ze niet alleen handelen doch ook denken De Philips Machinefabriek is in den loop der jaren uitgebreid tot een der grootste en best geoutilleerde van het geheeie land Bedroeg een jaar geleden de oppervlakte 6000 M2 thans is dez reeds 15000 M2 0 k in deze cijfers vindt men natuurlyk i en weerspiegeling van den geweldigen grue an et PhiUpsbedrijf In de machinefabriek zelf zyn thans cd 1000 arbeiders en ambtenaren werkzaam terwyl nog een zeshonderd menschen direct or indirect aan de machinefaftriek zyn veibonden n l het personeel der teekenkainer en de bankwerkers en andere vaklieden die ai beiden in de kleinere werkplaatsen welke toegevoegd zijn aan de fabncageafdeeLn gen der gloeilampen radiolampen glas ai paraten bakelietfabrieken enz Een wandeling door de uitgestrekte ruin len der machinefabriek is bij uitstek belangwekkend Men loopt door hooge zalen wüar door groote ramen het daglicht overvloedig b nnenvalt En in die zaien zien we reeksen moderne machines vm velerlei soort vorn ei grootte stuk voor stuk worden deze machines electrisch aangedreven waarby vowi een goede beveiliging is zorg gedragen Menschen en machines werken hier samen om weer nieuwe machines voort te brengen We nemen een kykje in de gieterij waar gioene vlammen slaan uit de deksels der smeltkroezen waarin koper j4esmolten vordt m de smedery waar een reusachtige hamer onder oorverdoovend geraas gloeiend yzer bewerkt waar geweldire knipscharen dikke ijzeren platen knippen als waren ze van papier en ponsmachine in een oogwenk heele hoeken er uit nemen In de autogene lasscherij straalt het felle licht der spattende fonkenfonteinen waaitegen de oogen der arbeiders door donkuro brillen worden beschermd Na in het voorbijgaan nog even de titterij te hebben bezichtigd die de zorg heeft vooi de waterstoom gas en lucht druk en vacuum leidingen in de fabriek komen we in de grof ban l werkery met de machines vcor het walsen en liet electrisch puntlasschen We zien dpn een kranig werkstuk van dt koperslagerij in de edelgasfabriek waar zware bundels koperen PÜ ipen die honderdvyftig atmoafeeren druk moeten doorstain gereed liggen voor € n nieuw toestel voor het produceeren en behandelen van vloeibare lucht Na dezen kleinen omweg gaat de tocht door de machinefabriek verder naar de fraiserij waar op tientallen van fralsebankcn schroefdraden gleuven en veelsoorlipe gioeven in het harde staal worden aangebracht Daarna komen we terecht in wat we bij eersten blik wanen de werkplaats te zyn van Vulcanus den God van het Vuur en de Metalen doch tot onze geruatbtelling vernonien we dat dit de hatderij is waar de verschillende metalen tot op den vereischtpri graad worden verhard welke hardheid met eén speciaal meetinstrument kan word n opgenomen Het verhitten geschiedt in isof electriache ovens het afkoelen door dompeling in een water of oiiebad Er staut eeji reservoir dat 2200 Liter raapolie bevai en even flitst cms de gedachte door het hoofd hoeveel oliebollen hiermede wel souden kunnen worden gebakken In de montageruimte worden die gruersplannen dan tot machines samengesteUi Dit is de jiraamkamer der machines waar men ze langzaam ziet geboren worden In de beproevingsruimte worden de vervaardigde machines beproefd en eventueel gewijzigd Merken we nog even op dat er een aparte reparatiewerkplaats is en men op de irormaliaatie afdeeling a de genormaliseerde onderdeelen der hier De afdeeling Gereedschapmakerij isaU het ware een kleme machinefabriek opzichzelf Hier worden onder meer gemaakt booren fraismallen matrijzen voor bakeliei en stempels voor ponsniachines De boor en fraismallen zyn huIpgereeoschappen die het mogelijk nmken vele duizende ondetdeelen zeer nauwkeiirg te boren of te frti en De stempels dienen tot het stampen van metalen onderdeelen In de bakeiietmatiyzen word n in de i akelietfabrieken de honderdduizenden baKelietonderdeelen voor dt verschillende radio appaiaten gepeitft b v de voorplaten der luidsprekes Men zd begijpen dat het vervaardigen van deze hulpgereedschappen oor de fabricage een uiterst fijn en precico werk is want hun graad van nauwkeurigheid bepaalt dien van dt verschillende onfjerdeelen en deze is l esllbsend voor de kwaliteit der producten Met gerecht vaardigden trots toont de afdeeling schef een drietal der nieuwste Zwitsersche boormachine waarmede afstanden van gaten verkregen kunnen worden tot op en honderdste en een tweelionderste millinr eter nauwkeurig De geheeie weg van teekening van lUW materiaal tot afgewerkt product kan op deze afdeeling worden gevolgd Het gemakkelijkst geschiedt dit ïn de controleruimte waar de teekeningen de mappen met opdrachten binnen komen het ruw materiaal en het gereedschap worden uitgereikt pr het werkstuk telkens na ieaere bewerking opnieuw en tenslotte dus kant en klaar wordt gecontroleerd Ook by de andere afdeelingen treft men een dergelijke controleruimte aan We vernemen nog dat er voor de bekwime en yvenge vaklieden een prachtige gelegenheid is om vooruit te komen daar in de leidende functies zoowel in de machinefabriek als by de verschillende fabricageafdeelingen by voorkeur menschen uil het eigen bedryf worden aangesteld die uiteraard met den gang van zaken volkomen vertrouwd zyn Voorts wordt aan de learIngen opleiding de giootst mogelijke zorg besteed Op het gebied der woningbouv is en wordt door de vennootschap zeer veel gedaan Duizendtallen gerieflijke arbeiderswoningen met tuin ïijn en worden door Philips gebouwd in een gezonde omgevinef de naam PhilipsBorp geniet in dit opzich een wereldvermaardheid Voor de kinderon zijn scholen gesticht Voor de nietleerplidi tigen jongens en meisjes èn ouderen is ce i groote 4 verdieping jn hooge bedi yf sschool verrezen waar het t echrdsch en kantooronderwys i geconcentreerd Verder is er d hiiishoudachool waar meisjes die in de fabriek werken het huishouden kunnen leoren waartoe ze thuis vaak onvold ende j elegenheid hebben Aan de ontspannini der arbeiders na hun dagtaak wordt de vole aandacht besteedNaast de Philips Schoolveieeniging is er dt Philips Sportvereeniging waar verschillende takken van sport en athletek worden beoefend Het Philips de Jonghwandelpark Reeft gelegenheid zich te veipoozen te midden van het prachtige Brabantsche natuurschoon terwijl een on spanuingafonds is gesticht om het personpel uitstapjes te laten maken De Philip s Harmonie geeft geregeld concerten welke op hoog peil staan en zeer gewaardeerd worden Voorts is een monumentaal Ontspanningagtbouw gesticht dat overdag in verschillende eetzalen aan 1200 personen gelegenheid tot schaften biedt de iooneelzaal kan 850 toeschouwers bevatten verder zyn er een bibliotheek leeszalen gymnastiek schaak dam en biljartzalen benevens twee groote en voor vereenigingen IN HET ALLGAU Van onzen byzonderen medewerker De sneltrein brengt ons naar het Allg iu een uitstekende strei k om er zijn vacat ie op het einde van den Zomer door te brengen Kort na Kaufbenren krijgen wü de Alpen te zien wat ons terstond vroo ijk stemt Kempten het volgende station ïs reeds echt Aligau met zyn bergen en dalen zijn fabrieken van kaas gecondenijeercle melk en kindermeei Heerlyk fristche weiden met flinke gryze koeien sneUen aan ons oog voorbij Plotseling ryst een indrukwekkend breede ber j midden in den weg voor ons op De treir moet een omweg maken naar Immenstadt met het vriendelijke kleine en groote Alpmeer Deze berg i d tiriJnten die trouw de schoonheden van het opperste dal van de i ller van het OpperAHgau bewaakt Op zyn 1700 M hooien tup staat het hoogstgelegen getienktecken dat Duitschland aan de nagedachtenis zyner gesneuvelden heeft gewijd Prachtig ia hier het uit icht Het brtede dal van de l ier daalt langzaam naar Kempten af na4r het Meer van Konstanz r aar Füssen met zijn koninklijke paleizen naar de Alpen van den Wetterstein tot Vorarlberg Het moest iriby gelegen zijn de Hoclivogel Nebel iom Höfats Madelegabel Hohes Licht GottesackerwSnde Hoher Ifen de hoogste topper der Alpen van het AMgau Geen hunner is lager dan 2000 M Van Immenstadt brengt ons een lokaaltje over Sonthofen naar Oberstdotf midden in het gebergte van het AUgau In het dal zien wij weiden boomgaarden en vriendelijke dorpen Links en rechta verheffen zich styl de groene bergweiden en soms ook e n donker dennenbosch Als indrukwekkeude coulissen staan in den achtergrond de kale toppen der rotsen Ijoofbpomen zijn hier scbaarsch maar waar zy groeien zooal = ii 3er moerassigen grond aan de oevers van de Hier of aan den Schöllanger Bergrücken naby Fischen bieden zij een heerlijk uitzicht vooral einde Augustus en he v September al i hun j ele en roode kruinen bi nte vlekken strooien over het groen van dennen en weiden In de dorpen woont een uiterst bescheiden volk De goedverzorgde koeien zyn hajir grootste rijkdom Van de opbrengst van boter en kaas moeten de menachen hier leven Zwaar moeten zy werken van den vroegen ochtend tot den laten avond D s ordanka stralen vriendelijkhi id en tevredenheid uit deze door de zon bruingebrande gezichten Iedereen groet U met het gemoedelijke Grüss Gott Talloos zijn hier de kleine plaatsjes waai men kan uitrusten van de vermoeieni sen van een jaar arbeid Daar by voorbeeld Burgberg aan den Grünten Achter Senthofen ligt het dorpje Altstadten en in het dal van den O strach ten Oosten van Senthofen vinden wy Hindolang Oberdorf en Hintc stein Aan den voet van de Soniicnkcpfe en van den Rubihorn liggen ScliÖllang Reichenbach en Ruibi Uiterst nioji ligt Fischen aan de Hier Van hier heeft men het prachtigste uitzicht op de l ergtn van Oberdorf op de t weldige toppen van de Madelegabel het Hobe Ucht de Trettach den Rubihom den Nebelhorn en den Lntschenkopf Het indrukwekkendst ia hier wel het uitzicht op Nebelhorn Rubihom en Eiitschenkopf In de nabijheid van Fische i liggen voorts Obermaiselstein Madera m Wasach Tiefenbach dat een goed zwavelbad bezit en Bad Au met een bron die welsmakend mineraalwater levert Wie er de voorkeur aan geeft te wonen in d w dromantische dalen der bergen die trckkf naar den zuidelijken uithoek van het Aligau Hier vindt hy in het dal van de Trettach Spiemannsau en in het dal van de Stillach Birgsau en Einödabdch dat 1440 M hoo iö Einödsbach is het meest zuidetyk gelegen plaatsje van Duitschland Hier komt men volkomen ondei den indruk van de hooge bergen De groene weiden de achaarHthe dennen de vaa t nog met sneeuw gevulde rotskloven de steile gekloofde wanden van het gebergto en de grillige toppen an de Madelegabel zy vormen om Einödsbach een van de heerlijkste landschappen der Beiersclie Alpen Ongeveer 400 M lager ligt Bergsau Van hier is voornamelijk het uitzicht op het dal uiterst mooi Het panorama omvat de meest indrukwekkendewekkende i edeelten van de bef van Oberatdorf de Trettach 3595 M de Madelegabel 2648 M de Hochfrottspitzc de Bockkarkopf de Wildemann de Rotgrund 2485 M de Linkerskopf 2455 M de Rappenkopf 246S M de Schafelkopfe 2320 M en de Giea undkopf 2162 M Behalve Immenstadi en Sonthofen is Obersdorf de meest bekende plaats van de Aligauer Alpen Ook de wintersport wordt te Obersdorf hoog in eere gehouden Hier wordt niet alleen gezorgd voor den eenvo idigen toerist die een bescheiden verblijf wenscht en rust zoekt en voornamelijk tochten in de omliggende bergen wil ondemtmen Maar ook hij die de gezelligheid zoekt dio liefhebber van muziek en dana is komt hier op zy n kosten Op den Kurplatz achter de fraaie Gothische kerk heerscht steeds de gezeUig © drukt van een ver maarde badplaats Men ziet hier elegante dames wandelen Er wordt diaik gebabbeld gelachen geflirt s ïllddags komt men bjj elkaar op een van de Thé s in de voorname hotels Ook s avond klinkt overal muziek Va is het nog de citer die hier wordt bespeeld In de gelagzalen der feenvcudige herbergen nitten dè gasten en ae bewoners van de streek gezellig by een gUa bier naast elkaar Het landschap van het opperste dal vai de Hier is zoo ryk aan schoonheden dat men het in één jaar tyds niet kan leeren kennen ïusachen den Grünten in het Noo der en het Hohe Licht in het Zuiden kunnfn ontelbare wandelingen of uitstapjes per apoor autobuR of rytuig worden ondernomen Men kan baden in het zoo romantisch gelegen Freibergmeer In het nieuwe zwembad van Oberatdorf jf in de Iller Een wandeling van twee uur brengt u van Oberatdorf naar de Breitachklatnm een der fraaiste grotten van Beieren Van dei hoogst gelegen uitgang der grot kan hef Ooatenryksche dal van den Walser met ziJn schilderachtige kleedtrdrachten in weinige minuten worden bereikt Naby Fischea bewonderen wy den Hirschspring en het wonder van de SturmanahÖhle met zyn eigenaardige onderaardache beek Zelfs de nimst geoefende klau eraar kan tochten ondernemen naar den 2224 M hoogen Nebelhcrn de meest interessante weg gaat van F schen door den Gaisalptöbel terwQI van 1 Februari 1930 af dt n Nebelhorn ook met de langste zweefbaan van Europa zal kunnen worden bereikt naar den Hochvogel den indrukwekkenden Heilbionner Weg den Widderkopf den Bealer enz De meeste wegen zyn goed onderhouden en voornamelijk in den Zomer ka i men ook zonder gijs deze tochtjes wagen TER OPFRISSCHING VAN HET BLOED drinki3 men eenige dagen achtereen s ochtends vroeg een gias natuurlyk FrtiAz Josef bitterwater Het door vele genecsheeren voorgeschreven Franz Io9ef water regelt den darm vrraterkt de maag ver betert het bloed kalmeert de zenuwen en geeft dus oen schoon lijf en helder hoofll Wat in Dultichlaad aan Nederland herinnert Van onzen apecialen medewerker Toen onlangs bekend werd dat het Dlotsche Rijk het Stamslot der Oranjes te Die a d Lahn aan den Nederland=chen Staat ten geschenke had aangeboden werd plotling weer de aandacht gevestigd op het vele dat in Duitschland aan Nederland herinnert op de vele sporen die Nederland in Duitschland heeft achtergelaten Want het kasteel van Diez ia werkelijk niet het eenige Zoo heeft Willem de Zwijger in Duitschland twee standbeelden een te Berlin dat het meest bekend is en een te Wiesbaden op het Marktplein voor het lyceum Te Kiel staat in den tuin van de Martne Akadeinie het standbeeld van Benjamin Raule luiast dat van den Grooten Keurvorst Wie was Benjamin Raule en wie was de Groote Keurvorst Benjamin Raule reeder oli wet houder te Middelburg was als het ware de eerste admiraal van de BrandenburgschPruisische vloot Nadat hy de tegenstandcra van Brandenburg op zee met succes had bestreden werd hü in 1677 benoemd tot DirecteurGeneraal der Marine Hy rustte gansche vloten uit ter verovering van koloniën maar leidde alle operaties meestal van Berlijn uit Zyn Berlijnsche woonhuis Raules Hof staat nog heden in de hoofdstad van het Duitsche rijk Hoeveel Berlijners hoeveel vreemdelingen kennen het echter ï Raule overleed in 1707 op zyn bezitting te Wittenber e niet te verwarren met de Lutheratad Wittenberg en had den Grooten Keurvorst zyn beschermheer bijna twintig jaar overleefd Keurvorst Frederik Willem I had dan naam van Grooten Keurvorst te danken aan zijn militaire overwinningen en aan ziJn gelukkig economisch beleid Hij hield veel van Nederland en bracht er drie j aar vtn zyn leven door Hy studeerde te Leiden fenzij hü aan het Hof vertoefde of zien in het kamp van Frederik Hendrik bevond Na den dood van zyn eerste gade trad Mj in het huwelijk met Louise Henrietta VW Oranje die hü uit Nederland haaWe en wier standbeeld te Oranienburg niet WJ van Berlijn in 1858 werd onthuld In m naar hftar genoemde stadje vertoefde Loaitó Henriette het liefst Oranienburg dient overigens weer niet te worden verward naet Oranienbaum dat zich in de nabijheid van Dessau bevindt en zijn naam te danken heeft aan Prinses Henriette Katherma it het Huifl der Oranjes Te Augsburg vinden wy twee belangnJK werken van den in 1560 in den Haag geboren beeldhouwer Adriaen de Vrieï H zijn de uit het jaar 1599 dagteekenende Mercuriusbrunnen en de JlerkuleshnWr nen die in 1602 ontstond Van deze fontgnen zegt de kuAstkenner Adrian BuchffaU dat zy zich onderscheiden door hun sia JI held van bouw en door de fijnheid der t Jrijke figuren Adriaen de Vries BchÜm geen profeet in zyn eigen land te zijn geweest Talrijke sporen van Nederlandsche kunst vinden wy trouwehs te Potsdam terug Hier leefde de Nederlandsche architect Johannes Bouman die in 1706 geboren werd en die door Frederik den Grooten den achterkleinzoon van den Grooten Keurvorst naar Potsdam werd ontboden en tot Overbaudirektor werd benoemd Van Bouman stammen te Potsdam het Berliner Tor de Fransche kerk de huizen der Nederlandsche kolonie en ook het stadhuis dat in verkleinden maatstaf volgens het model van het Amsterdamache stadhuis werd gebouwd Bouman is ook wat wellicht niet algemeen bekend is de schepper van de katholieke Hedwigskirche die zich te Berlyn achter de Opera en naast de oude Universiteit verheft Men ziet het Duitschland bezit tal van herinneringen aan Nederland I Ruilbureau voor bons en plaatjes Misschien zyn de ruilers verzamelaars ecu klein beetje nieuwsgierig of het milbureau in de afgeloopen drie maanden nog wat verhandeld heeft of ze werkelijk haar levensvatbaarheid heeft getoond In de 15 weken van liaar bestaan verhandelden we de navolgende bons en plaatjes 141Ji Kamerplanten 164 Moienbons en plaatjes 192 Lever s bons 762 Koffie Hag bona en wapenzegels 94 Van Neile a achtcietiketten 632 Klaverbladplaatjea 24 van Huuten s bons 166 Droste s bons en plaatjos 130 Donzelmann s bons 135 linnenkaatbuns en 101 Pelikanen Totaal dus ruim 5300 bons en plaatjes Wil zyn met dit begin meer dan tevreden Een wensch moeten we echter nu uiten dat we spoedig een groote voorraad van alle soorten hebben zoodat we iedere aanvrager direct kunnen helpen Een ieder kan hiervoor medewerken Laat een ieder vragen datgene wat hy of zy ter completeering van hunne verzameling van noode hebben en natuur ijk aanbieden hun overcomplete bons en plaatjes Heeft nu iedere Gouwenaar reeds een album van Verkade s Kamerplanten We hebben nog een mooie voorraad n l 4 3 bons en plaatjes Iluilwaarde 8 punten Hier zy n inbegrepen twee complete atplloii Verder h ben we nog 26 Molenplaten ruilwaarde 16 punten Wie komt er nog Donzelmann s bons te kort Hebben er 101 van in voorrraad van twee punten ruilwaarde per bon 15 punten De firma Van Houten te Weesp geeft maandelijks uit een tijdschrift Een tydsrhrift voor één bon Voorraad 12 bons Ruilwaarde 70 punten Van Droste fi bona 14 af te geven ruilwaarde 18 punten Vun Nelle s achteretiketten ruilwaarde 20 punten Hiervan te ruilen 155 t tuks Voor 41 bons ontvangt men een leesboek Voor de verzamelaars van de Nederlandsche gemeentewapens van de Koffie Hag Mij hebben we 33 bflns en wapenzegels ter beschikking ruilwaarde 11 punten Ziedaar onze aanbieding en nu wat we t aame a s week volop toegezonden zouden willen hebben Allereerst beginnen we maar met de bons di r Lever s Zeep My Verder de linnenkastbons 8 Van LeuI tn s bons en plaatjes 13 Klaverblad plaatjes 6 ze hebben ons totaal beroofd er wat hadden we hiervan geen prachtvoorruad Dan ten slotte niet te vergeten de Pelikanen 3 Van elk dezer gevraagde soorten ongeveer 200 stuks dan zijn we er wel Laat een ieder datgene vragen dat men van noode heeft en aanbieden wat er te misken is Hoe meer aanvragers hoe meer tevieden ruilers Laat geen bon of plaatje vtnloopen breng alles in omloop Vergeet by Uw aanvraag vooral niet 10 cent postzegel Uw juiste naam en adres en een duidelyke eenvoudige omschrijving van heigeen men wenscht ïDe premie is weg Gelukkig Mej M V te Gouda was de gelukkige inzendeter van de meeste Lever a btms in de afgeloopen week en die daarvoor U hebt de album met glans verdiend U bracht uitkomst bü vele ruilers Hartelijk dank We zenden U een compleet album Verkade s Kamerplanten 50 Molenplaten 1 tot en met 50 en 160 Klaverbladplaatjes Hebben thans nog in nota voor U 900 punten of 183 Klaverbladplaatjea dit was toch Uw bedoeling Mej C V E te Gouda Voor U 84 linnenkt thons genotöcrd Mej F B te Gouda U 56 van deze soort gezonden Cor S te Gouda Het eerste complete stel Vfrkade a Kamerplanten werd Uw eigent om plus 8 plaatjes Viel het mee of tegen Album koat 75 cent J C F te Gouda Voor Uw dient ïonden we U 114 Kamerplantat Joop L te Gouda Zanden U reeds 100 Pelikanen hadden er 320 in nota dus nog genoteerd 220 stuks Uw nieuwe aanvraag gaf recht op 160 tuks Ruilwaarde Pelikanen 3li punt Verkade s Kamerplanten 8 pun Maat man heb je niet eena een paar stoeltjes voor de kinderen meegenomen Aan de inzendster van dit onderschrift Mej VERBOOM Nieuwehaven 89 hebben wii Mien prys toegeken Mej Verboom kan haar prys een bon ter waarde van ƒ 2 50 te besteden by een in dit blad adverteerende firma aan ong Bureau Markt 31 in ontvangst nemen Voor het geestigste onderschrift onderdeze teekening wordt M bon uitgeloofd ter waarde van ƒ 2 50 welk bedrag moet worden besteed in een der winkels welke in de Goudsche Courant adverteeren in de periode van 14 dagen na heden Op de enveloppe op den buitenkant ver melden Prijsvraag Alleen abonné s op de Goudsche Courant kunnen aan deze prijsvraï meedoen Raadsels voor de Jeugd Oplossingen van de Baadsi ls van vorige week De arenlezers dat zyn de menschen diede aren verzamelen De schoorsteenveger V o L m vlier VLINDER Vlinder b a D e n v E e R ten Mevr A H B te Gouda Restant Koffie Hag wapenzegels 11 stuks U toegezonden Mej M B te Gouda 67 Lever s bons aan U verzonden T L te Gouda Aan U 70 Mej A V D te Gouda 19 stuks werden U v eigendom D V d N te Gouda Hadden nog eenklein restje zonden U dus het U toekomende 5 stuks Thans weder 29 stuks genoteerd J P T U 29 kamerplanten gezonden A 1 m 1 1 L c m M e P 1 E e m L 1 n O d 0 E W te Gouda Mits U iO cent postzegels inzendt noteeren we 39 Lever a bons Mej A J te Gouda 95 Kamerplanten aan uw adres verzonden Mevr M te Gouda Voor u noteeren we 26 DonBzelman s bons indien u 10 cent postzegels inzendt L V te Amsterdam U kunt ruilen uitsluitend die bons en plaatjes die wy verhandelen niet die u in voorraad hebt of kwijt wilt Denkt u om uw zending juist te frankeeren en om de 10 cent postzegels Na de vacantie meer Eventjes Lachen Het hielp niet Een vrouw klaagde den pastoor dat imar man zoo n liederlijk leven leidde dat zy het niet langer bij hem kon uithouden X e pastoor maande tot geduld en vroeg Heb je al eens bett roefd vurige kolen op zijn hoofd te stapeden Neen mijnheer Pastoor antwoorddede vrouw maar ik heb toch al een keer eenemmer water op hem leaggegoten maarhet hielp niet De levenskans Ik zou toch niet in Frankrijk willenleven zegt de Schep Waarom niet vraagt Caprol Wel de ftatisüeken befl Ben dat hétsterftecijfer daar hoogier ia dan het geboortecijfer Een mensch heeft daar meer kans om te sterven dan om geboren te worden Alles BtUci Jonge zeeman Op mijn laatste thuisreis zag ik golven van vijftig voet hoog Oude zeeman Ga wegl Ik vaar al veertig jaar en nog nooit heb ik ze zóó hoog gezien Jonge zeemiui peinzend Nou maar de dingen zjjn ook veel hooger dan vroeger Let maar eris op de prija van een pajdde tabak HET RUILBUREAU 5 De baaalt bas en alt C Vijf vingers Er was geen enkele goede oplossing Nieuwe Randscla 1 Wanneer komt de soep vanzelf uit de pot Wanneer staat de jager de boer deruiter de koning en de keizer op eenbeen Is mijn eerste letter een k dan ga iken tik ik en loop ik en blijf toch opdezelfde plaats met b ben ik meestalzwaar en zonder fatsoen met s ben ik voor velen mannen en vrouwen en vooral ook voor kinderen een ramp met vben ik van sneeuw zuiver en rein vanstof smerig en vuil Welk meervoudig woord vormt men uit letters 1 n n e H a t a i r t Is een nieisjessieraad Niet voor jongens G Ëen jaargetijde en een klinker en een stadsdeel vormen een plaats in Gelderland Welke 6 Ik ben een vlug dier uit de wildernis veraAder mijn hoofd en men eet mij Met de lepel en als n kan met eenbeetje auiker er opl Wat ben ik Oplossingen inzenden aan 4e Redactie van de Goudsche Courant PLATEELBAKKERIJ ZENITH VRAAGT LEERLING SCHILDERESSEN si en eenige JONGENS leeftijd 14 18 jaar Zich aan te melden PRINS HËNDRIKSTRAAT 101 r w ti KENNISQBVINQ In verband met werkzaamheden aan het hoogspanain Qet va teiden bestaat de mogetijkheid dat de stroomlevering op Zondag 25 A suatua 8 uur v m en 5 uur n m eenige malen gedurende korten tijdpitmdeiibroken zal worden WATER EN UGHTBEDRUVEN der Gemeente Alphen n d Rijn 3054 20 De Directeur M VAN MUISWINKEL SPORTLUI Voor het a s SEIZOEN hebben wij een pracht sorteerinê PRIMJI EMGELSOHE VOETBALSOHBEIlEa ontvangen welke wij voor de LAAGST mogelijke prijzen verkoopen Verzuimt vooral niet eerst even onze eoitle Etalage te bezichtigen STOOFSTEEG 22 Wordtn verkocjji 5ij CORN DE BRUIN Goudsche Lederhanilel STOOPSTBKO SO ï V Van derMarel sKunstraesthandel BODEORAVEN AALSMEER Telef 71 Telef 36 beveelt zich beleefd aan voor de levering van atte èoorten Kun tni tatoff n tegen scherp concurreerende prijzen iti Gebluschte jezeefde LANDBOUWKALK in papieren lakke 25 K G KLAVERRUITERS BETONIJZER wortJt 26er voordeeüj geJej i d door de 22 20 Firma GEBR BODEGRAVEN te Nieuwkoop GROOTE VOORRAAD Telef nr 4 LAGE PRIJZEN BIJ VERJAARDAG HUWELIJK OP ANDER HUISELIJK PEEST bestelle men aabak Qabaklas Koak 7 Bpuldaulkapa ans bli ZAAL s Banketbakkerij larft 32 Prima adres BillUke prijzen v Specialiteit v d Echte Goudsche Slroopwafelen en Sprlt Hotel De Vergulde Wagen TE ALPHEN AAN DEN RUN h eft ZALEN DISPONIBEL voor het geven an Bruiloften en Partijen TELF No 8 Aanbevelend A STEMPELS 133 40 DAMES KAPSALON Geopend van 9 ur vocrm VNYprEV sH AM PONDEN ONDULATION MARCEL J HULLEMAN Kleiweg 20 Tel 350 aoitda Luxe en Vrachtautomobielen in diverse modellen uit voorraadleverbaar Vraagt demonstratie en proefrit iSB iaai Aparte Salons düiiaiiaii Aanbevelend W M lkert Zonwn KjiyERS H