Goudsche Courant, vrijdag 13 september 1929

o 17174 gids wegdenkt zou men meenen in een of ander Holl dorpskerit e te zyn De grafsteenen op de vtoor iijn byzonder goed bewaard gebleven Het doet vreemd aan m u uithoek van dit were d de oud Hoüandsch 4 tuU te lezen De Inlandsche Ghridtenen dtte hier geregeld komen loopen alle op bloote voeten zoodat de grafateenen misschien nog eeuwen zullen herinneren aan Holiaiui s macht in de 17e en i8e eeuw Buiten de stad oezoeken we n Boeddlii ti che tempel W e mogen alleen naar binnen als we onze laarzen uittrekken Dat heboen we er graa voor over want binnen wacht ons n onvergtteiyk schouwspel Drie groote Boeddiia beeiden in verschillende houdingen vullen de ruimte Er vóór Is veel geofferd Vooral lotusbloemen die all heilig bekend staan In n modem hotel op den top van een berg met n pracht uitzicht over zee nemen we n verfrïssching waarna de tocht onder palmen en langs ravijnen weer terug gaat naar de stad Hier hebben we nog gelegenhei4 om wat te Vinkelrai O passen is hier evenwel de boodsclwp jvant nitt alleen vraagt men hier met n effen gt i icht 10 ó 12 maal de w aarde van het te koop aangebodene doch men heeft ook nog k ins dat men heel duur namaakartikelen heeft gekocht In t bijzonder geldt dit voor olifantjes gesneden van ebbenhout en van maansteenen en robynen Van olifantjes gesproken op den terugneg ontmoetten we eenige van Jie khuid n De achterste had tot myn groote verbi zing een lantaarntje aan zyn staart hangrn Op mijn vraag aan den chauffeur wat dit beteekende antt ordde iji iat volgens de nieuwste vooracliijften van den politiepiefect elke olifant by avond n rood acïitrrlicht muet hebben omdat vele auto s zich in den donker tegen den dikhuid te pletter hebben gereden Of t waar is heb ik nog met kunnen onderzotken Morgen naar Sabangl P E v B 13 Aug 1929 Niets maakt ons zoo gauw oud dan enkel genieten FEUILLETON DE WENTELTRAP Dit het Amerikaansch van MABY ROBERTS RINEHAKT Nadruk verlwden 43 Gertrude was onmiddellijk bij de deur Een oogenblik later kwam Louise Armstrong de kamer binnen rennen blootsfaoofd en zwaar ademhalend Waar is HalseyP vroeg ze gejaagd Inhaar groote oogen was een sombere glans Ik stond op en trok een stoel naar voren Hij is nog niet terug zei ik kalm gazitten kind je bent nog niet sterk genoegvoor dit soort dingen Ifc geloof niet dat ze hoorde wat ik zei Is hij niet terug vroeg ze angstig terwijl ze van mij naar Gertrude keek Weet n ook waar hij heen is Waar kan ik hem vinden In s hemelsnaam Louise barstte Gertrude uit wat is er toch aan de hand Hal is niet hier hij ia naar het station omJamiMon te halen Hij heeft tegen mij ge gd dat hij dat doen zon en hij Is een goed nr geleden met de auto uitgegaan Naar het station Gertrude Weet je hetzeker Ja zei ik luister daar is het fluitje Ml den trein SANGUINOSK ZUIVER PLANTAARDIG TONICUM Gabltten SPBCIAAL PIJNtOOZB BEHANDELING Betaling desgeweoscfat in 12 maandetijksche tenni oen ook vav Zlekenfoodaleden Bureau v Tandhedkundtge Mlddenstaads Verzekering Adm G DEWAARD Van Heusdestr 13b TELEFOON 30013 tramlijn 1 15 16 en 17 Geopend vaa 9 i en 7 9 uur Agentschappen HolauD PluwnlcDilagcI 103 Goxda V Dorp Noordkad l79 Wailcl1ng Op het juiste tydutip jjencnen heeft de San uinose nog redding gebracht 9 salle hoop reeds scheein vervlogen Wannefer het gestel afgemat was de krachtenuitgeput de ziekte voorhy was maar de zwakte de overhand nam dan heeft = ingumose nog wonderen gewerkt f j Neem er eens de proef metri Stel hef niet uit gy zoudt het U misschien te laat beklagen Wat de Hanguino voor ho derden g lÈaan heeft dat doet zy gaarne ook voor U SANGUINOSE Wordt verkocht in fiacons vjiin goed 300 gram SANGUINOSF kost per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ U 12 fl ƒ 21 Verkrygbaar by Apothekers en Drcgieten WACHT U VOOR NAMAAK VAN 0AM Co W De Rlemerstmat 2c 4 Den Haag Maison Para Ratterdam Baaiiiilkauaan Bravkbin an BaTII ir Jaaaurant gratia Hoofdstecg 7 V 7 mn Varpliglngiirllkalan Ccrnti Warmwitarzakkin Voor de primitieve nensch die baby bMt 1b er atprhti eéri Tttut fttuk Het Voedseivraagstuk AU d voedselkweatie is opfeloflt met de hulp van Molenaar Kindermeel leeft baby in da beste Toratand houding met ouden en verpleegster Vraa attestanboeicje aao P MOLENAAR Co WRSTZAAN 8P Boakoop P L BIrJKKN Telef 124 Gouda T POBLENIJE Telef 480 Waddinxveen i A J JANMAAT Hef beste bl hoesten en iteeschtteia KüBSIVAt V StROOP i Bi aputhikvi o dri i bteD t iii n i i iax u it msi VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LUK V E R B R A ND I N G Inlichlingenbladen en Tarieven en Voorwaarden op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar bij den Afdeelingi Secretaris den heer Mr A J J Rijksen Markt 46 Gouda 20 PHILIPS Miniwatt Wisselstroom Wonderserïe heeft de radio ontvangst een sprong vooruit gebracht Deze lampen geven een zeer krachtige versterking bevorderen n natuurgetrouwe weergave en hebben een langen levensduur pmn m MINIWATT De toonaangevende lamp op da waraldmarkt N V Utrechtsche Hypotheekbank Pandbrieven f 48 000 000 De BANK stelt beschikbaar 4V Pandbrieven a 98 12 in itukken van f 1000 f 500 en flOO 40 D e Di r e c t i e t Beste en het zuinigste Kant en klaar in drie minuten dat i de ondervinding van i dereen die zich scheert met Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG VALET VeUigheidsscheermea Het mesje van dit apparaat vrordt aul aangezet dcwr e iv Midig den riem die lich ia elk etui bevindt door dsn kop van het me la kalen en he n en weer te bewegen In plaats van het meaje af te danken als het stomp is verkrijgt men een nieuwe scherpe snede binnen lO seconden Ook bestaat er geen ander veilïgheidsscheermes dat zoo gemakkelijk is schoon te maken Uit elkaar nemen is overbodig daar het mesje niet behoeh te worden losgemaakt Men spoelt en droc het apparaat eenvoudig af waarvoor men niet meer dan 12 seconden noodig heeft en dan kan Dien het wegzetten tot den volgenden morgou ytrkrijghaar In alle prima zaleen Xi nil M l StaBd w4 Elm b rU fc I2 Vairt prima Ksaaatnaw Priw FL 1Z 3V H l MvadaOr M U1 C Mrk v iar 3 50 ImcU 101 rl aM karnt varnikkaM apparaat mmim am da oaaÜtMt uuuMnra Paiii RL iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiii n iiiiKiiiiaiiiiiiiiiiiiniiriiimüiiM X HOUDT WEL IN T 00 DAT Amerjkaanschc Sigaret elke Amerikaansche Sigaret nog geen Camel 1 als garantie waarvoor onze naam op de banderolle slaat DAT Camel aan de r ATCamel in Amerika een grootere verkoop heelt dan alle andere Sigaretten rj AT daar natuurlijk wel een goede reden voor zal zijn DAT versch moet zijn en daarom door ons direct van de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd DAT ons geschiedt omdat wij de alleenvertegenwoordigers voor Nederland zijn en markt komen van loogenaamde ramschpartljen oude en verlegen restanten uil t buitenland opgekocht waarop echter onze naam niet staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen DAT versche door ons geïmporteerde Camel looken en het genot smaken dat Oe verwacht waarvoor Gij betaalt en waarop Qlj recht hebt gij onvoorwaardelijk steeds eischen moet dat onze naam op de banderolle van elk pakje voorkomt CAMEL AllMnvart ganwoordi8 n e voor Nedartand ALVANA DEN HAAO PJ Elk aak kHft et bu iolte tui SU eb m 68 Jaargang Zatepdag 14 Septeifiber 1929 fiomsoiË mum NIEUWS E£h ADVKKTENTIEBLAO VUOIi GOUDA EN UMSI REKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP dpüDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKEBK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK 8CH0 p HOVEN SÏOLWUK WADDINXVEEN ZEVSNHUiZEN ena Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda m ifitrek a bcitoorenda tot den becorgtoing 1 6 regels 1 30 elke reigel meer ƒ D 26 Vui buiten Gooda en den bezorgkrincl l fi regels f L 5 eik regel meer ƒ OM AdnirtKitian In het Zaterdagnumnier 20 by0l g op den prgs Liicfdadigheidfr adrertentikn ie i eiUt ran den pxüd ABONNKMENTSPAIJSi per kwartaal ƒ 2 26 per wetk i l cent met ZondasUao yer kwartaal ƒ 2 pez week 22 cent overai waar de bezorging ter looper gesctüedt Franco per past per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ t SÜ Abonnementen wordeik dagel kjs aangenomen aan ons Bureau MAUKT SI QUUIM b luise agenten en l op rs den boekliandel en de postkantoren Onze bureaux zqh dagelijks geopend van 9 6 atir Administratie Telef Intere S3 Iteda tie Telef 8Jk Postrekeoicg 48400 lI J iEZUNDl JS UKJDK KëLXNGEN 1 4 re ei J 2 25 elke regel meer ƒ O i0 Off de voorpagina U boogjta Geffone ad rerteati i en ingissonden mededeeiingen b contract tot ïeer gareduceerdea pr s Groote letters eu randen worden berekend nuar pUatarotmte Advertentiin kunnen worden iagexonden door coiUKbenküinist van soliede Boekhaxulélaren Advertentiebttreaoz en onze agenten en moetea daagt r66r de plaatsii aan het Kureau xjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd tn z n heden die arbeiders en ond neniers byeen brengen De eerste is dewpdat de wederzydsche organisaties van werknemers en an werltgevers iAn£iaiMrband een zoodanige macht hebl en weteipbe ontwikkeien dat zy om zoo te zeggen apn elkander gewaagd zyn en de opJossin van conflicten door dtakmgen meer en nuir met zoodaiuge bezwaren gepaard gaa dat men wel nuar eene andere oplosamg moet zoeken De tweede omstandigheid u de verandering van de inzichten bij d § leiders der arbeidersorganisaties Peae laders zyn tegenwoordig mannen met heel wat breedeiyn kyk op de maatschappy fBn hunne volrgangers van 20 4 30 jareij terug En ï4rder heeft ongetwyfeld de tótwilckaUng die het socialisme in die jaren heelt doorgemaakt zyn invloed op de 4enkboelden der leiders laten gelden Men kan wel zeggen dat het socialisme meer n meer zich los maakt van het Marxian en zich plaatst op den grondslag van de zo Eenaamde liberale economie Boeken als dat van Dr J v d Tempel Macht en Economische wet of van Hendrik de Man JDe Psychologie van het Socialisme leveren Jaarvan het bü ys En den invloed daarvan moot de vakorgajüsatie ten adotte w l ondergaan S zijne rede ongetwyfeld veel dat tot tevredenheid stemt Alleen wil het ons voorkomen dat er nog a ndere oorzaken werken die de ontwikKeJing oer bedrufsv er houdingen in de door hem aangegeven nchtmg arijven Daar is in de eerste plaats de omstandigheid dat door trust en kartelvorming meer en meer verschillende bedrijven er m slagen de pjyaen te beheerschen zich op te werken tot wat men de beschutte bedryven noemt In deze bedryven is het voor onderremers ai arbeiders niet zoo heel moeilyk elkander op iiet punt der arbeidsvoorwaarden te vinden Men wemtelt de kosten eenvoudig af op de verbruikers Als dit overal mogelijk was zouden ook de arbeiders echter geen stap verder komen Het ia intusschen niet overai mogelijk met name met in de zoogenaamde onbeschutte bedryven Met het gevolg dat zy die daann werkzaam zijn van den nieuwen toestand de dupe worden Vooral geldt dit van de landbouwende bevollting En zoo is het niet onwaarschynlyk dat de strijd tusschen arbeiders en ondeniemers in de izonderlyke bedryven langzamerhand plaats maakt vooi den strijd tussohen de vereenïgde ondernemers en arbeiders in de onbeschutte bedrijven tegen die in de beschutte bedryven Verder zyn er o i nog twee omstandig IHt mimmer bestaat u it twee bladen Bahimann Gouda ONTVANGEN EEN SCHITTERENDE COLLECTIE aAf ONNEN MANTBLS BH HOKDfiN VOOR HET A S SEiSÜEN ppAOliivoll Sop rln0 Slof1 n Bonlnianl ISa extra lage priizeo BetrcAiwbare Kwaliteiten trmiTTmniTiiiTiiWTiMiaflMi niii 11 i vw him I II r riaiMMMartm JKÜÜSTE BLAD Ëon belangrijk v rschijnseL Dezer uagen werd te iviaaaaiciiL Ue jnar Ujkische ledqnverga ieriiig gtüuuüeu Vcui liet Verbond van iederlanUaciie Werkgevers onder voorzitterschap van Mr Aug f hiUps De vergadering werd bygewooiitl dour ecu root aantal vooraanstaande personen u t ue grootmduatrie vangt een tocht aan zoo mooi en zoo sprookjesachtig dat je je zelf telkens afvraagt of t geen üioom is In den heerlyktn zomermor jen begeleid door n lekker briesje gaat het de stad in Daar is reeds alles ievöi en bedryvjgheid Duizenden inboorlingen zijn op de been Allerlei typen en kleuren zaet men er Van dea slanken lyngebouwden lichtkleurigen Hindoe tot den donkerbrottzen Drawida zijn alle nuanceeringen te vinden Pracht kerels zyn het hlet welk n waardighei stappen zy rond Men voelt aan aUes n oude beschaving De binnenstad biedt n levendige aanblik verhoogd door de talrijk contrasteerende kleuren van huid en kleeding Want opvallend hel zijn voor onze begrippen de kleuren van de doeken gekozen Niet alleen de vrouwen dragen een lang n doek omgeslagen by wyze van rok maar ook de mannen hebben deze kleedmg Men draagt by voorkeur rood ea geei doch van de laatste kleur alleen enkele speciale tinten daar de oranje gele kleur de kleur der priestergewaden is By zonder pjjnJük i voor ten Westerling het zien der talryke rikshaw s Als taxi s staan rjjen van deze Itleino wagentjes op giimmibanden op klanten te wachten Volgens onzen chauffeur gaan deze kerels maar vyf jaar mee tDan zyn ze op Ger lukldg dat in onze kolomen een dergeiyk bedryf verboden is De Engelschen hebben van Colombo een prachtstad gemaakt Uitstekende wegen voor modem verkoer groote hospitalen w o een van liet Leger des Heila uitgestrekte parken n goede waterleiding electrisch lioht trams politie etc Naarmate het wat later wordt neemt üe drukte in de straten oe Hoe al die wandelende menschen aan de kost komen is ons n raadsel Onze chauffeur vertelt ons dat nien hier maar heei weinig noodig heeft om rond te komen In de oude stad bezoeken we een Hollandsche Prottstantsche kerk He eiland Ceylon is n l vroeger n Hollandsche bezitting geweest tkich is m 1803 aan l ingeland afgestaan In t museum vinden we tal van voorwerpen en schilderyen van Holl gcüvemeurs De kerk heeft geheol t voorkomen van een Hoil kerk Ais men onze Ue Voorzitter stond in zijne openingdrcde bill by het feit dat iang zamerl and dü tegenstelling tusscheu werkgever en weiknemer kleiner wordt en dat de leiders aer wederzydsche organisatieB eiltander meer en meer weten te vinden ter bespreituig v m üij belai en van het beda yf Naar Indiê Ein töcfA naar en door tröpftch NadeffJmd V lampjes Links en rechts van den boeg een zich verbreedende streep tot t schuim dat suist en bruist en daarachter duizenden an lichtende vlekjes als zoovele kanten van kleine golfjes Zoo nu en dan op 50 100 M afstand begint een plek langzaam te lichten In t centrum wordt t licht steeds sterker tot t in een zkh sterk uitA reidlBndefn cirkel vervaagt Het licht ia zoo aterk dat we de zijkanten van ons schip duidelijk kunnen zien MiliUarden van deme diertjes waarschijnlyk de Zeevonk Nutilica Myliares beijeiden ons dit feest Hoe meer we Colombo naderen des te rustiger wordt de eo n als eindelijk Ceylon in zicht komt zyn alle passagiers weer present ln den nacht is de Jan Fz Coen ge passjeerd en heb ik dank zjj de radio met mijn familie die met verlof naar Holland gaat kunnen telegrafeeren s Morgens om zes uur arriveeren we in Colombo Alweer dank zij de radio hebben we bü Cooc auto s kunnen bespreken en als we door n motorbootje aan land ayn getracht en de Eng douaiw zijn gepasseerd staan de bestelde Hudsons gereed En nu Zeeziek te zijn is geen pretje Doch dubbel onplezierig ia het dan voor je maag als je hoort dat men gedurende je afwezigheid echte Hollandsche kostjes als erwtensoep en boerenkool met wornt gegeten heeft Zoo nu en dan prijkt er ook n Indische rystachotei op het menu doch de belaiigsteiling bij de nieuwelingen is er Mechts matig voor In den Indischen Oceaan zien we voor t eerst sporen van dierlyk leven Groote troepen zeemeeuwen begeleiden ona schip echolen vliegoida visschen schieten uit de top van de eene goJf ka die van de andere over Zoo nu en dan vertoont een bruinvisch of doU yn zyn acrobatische sprongen Op een nacht worden we door n matroos om drie uur gewekt met t verzoek van den eersten officier op de brug te komen waar t lichten der zee te zien moet 7yn Onze t oloog gelooft t wel zoodat we met z n vieren naar boven klimmen Daar wacht ons n schouwspel zoo im posant dat t moeilyk is er n beschrüvhig van te geven Stel u voor n helderen sterrenhemel boven een diepzwarte zee Op de brug n geheimzinnig schemerlicht van at enkele spaarzame De spreker gung de oorzaken van dit verschijnsel na In de eerste plaats wees nij er op dat de klooi weikt de maaLscliappeiijii wölvaart van de arbeiders en werkgeveiaklasse scheidt niet dieper wordt maar zelfs langzamerhand wordt gedrf ipt Het Itapilaal hoopt zich met op in enkele iiaiiden maar wordt langzamerliand over een grooter aantal personen verdeeld Het gevolg daarvan IS dat de ondenwaningen in het algemeen gesproken niet meer het eigendom zijn van enkele rijken doch het gezajnefllyk bezit vormen van tallooze deelhebbers mt alle standen der maatschappij lin een ander gevolg ito dat B iguu i mm m b eh acr awer an meer in handen komen van verscliil lende personen Dit leidt er toe dat de arbeiders niet meer staan tegenover den kapiUlisteigonaar van de zaak waarm zy werli saaiii nm maar tegenover den geaalaneerden hndryfaleider Na verder nog te iiebben gewezen op het feit dat vrijwel uWe bedrijven welke het eenigszins kubnon lyden veei zorg besteden aan het versKitiuffen van ruimer vroolyker en gezonder werkplaatKen en kantoren aan het verbeteren van woningLoestanden het stichten van scholen het aanleggen van sportterreinen en badgelegenheden komt de spreker tot den volgenden Had aan de werkgevers Laat ons zegt hu ook op het gebied van wetgevmE eii bestuur trachten met de voonnannen van de arbeidersorganisaties tot overeenbtemming te komen bespreek met hen wat het gezamenlijk belang toelaat of vereischt en vertrouw een beetje op hun gezond verstand Laat het streven zijn een naar boven halen van den arbeider doch niet een naar beneden brengen van den werkgever Tot zoover de Voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers Er is m Deze Courant komt in meer dan 6500 gezinnen in Gouda en Omgeving een oogenblik later hoorden we Jamieeon in Louise s auto de oprijlaan aftuffen Toen we alleen waren wendde Gertrude zich met fonkelend © oogen naar het andere meisje J ij weet wat Halsey voor gevaar dreigt Louise zei ze fel ik geloof dat je meer vandat afaciiuwelyke mysterie weet dal onze rust en ons geluk verstoord Als Halsey iet overkomt zal ik het je nooit vergeven Hy is mij even lief als jou antwoordde Loujse dof ik kwam om hem te waarschuwen Onzin mengde ik mij bruusk m het gesprek we maken ons waarschijnlijk vanstreek voor niets Halsey zal zich wel verlaat hebben hij ia 200 vaak laat We zuilenwel direct de auto hooren Maar e hoorden niets Na nog een hall uur gewacht te hebben glipte Louise zwijgend de kamer uit en kwam niet terug Het droüg ternauwernood tot me door dat ze weg waa tot ik het rijtuig hoorde wegrijden Om elf uur werd er getelefoneerd Het was Jamieson Ik heb de Studebaker gevonden juftrouw Innes vertelde hij hij is in botsinggekomen met een goederenwagen op een overweg vlak bij het station Neen meneer Innes was er niet meer in maai we zullenhem nu wel gauw vinden Laat Warner bijde auto komen Maar ze vonden hem niet Om vier uur in den morgen zaten we nog op bericht te wachten terwijl Aiex in huis de wacht hield en Sam buiten Tegen den morgen viel ik door ui utting op mijn stoel in 8laaj Halsey ken man van middelbare leeftijd maar Halsey waa niet bij hen Toen de deur weer dicht gmg en Louise zag dab Halaey niet mee was gekomen kwam er een uitdrukkmg van diepen wanhoop op haar gezioht Ia Halsey u niet van het station komenhalen meneer Jamieaon vroeg ik den detective Neen ik had de auto wel verwacht maar u ziet we zijn er zoo ook wel gekomen Hebt u hem heelemaal niet gezien Pvroeg liOuisf in ademlooze spanning Jaiuieson begreep onmiddellijk wie zij was hoewel hij haar geen enkele maal t © zi n had gekregen tijdens haar verblijf op de villa Neen juffrouw Armstrong ik heb nietj van hem gezien Is er wat bijzonders Dan moete we probeeren hem te vinden zei ze dringend ieder oogenblik is kostbaar Meneer Jamieson ik heb reden om meongerust over hem te maken maar in watvoor gevaar hij precies is weet ik niet Inelk geval moeten we hem vinden De dikke man had nog niets gezegd Nu liep hij vlug naar de dear toe Ik zal probeeren het rijtuigje in te halen bood hij aan Meneer Jamieeon zei Louise ik kanhet ri tuig nemen Gaat u in mijn auto ukunt natuurlijk chauffeeren het ia een kleinChevrolet Probeer de Studebaker te vinden het spoor daarvan zal niet too moeilijk te volgen zijn Een andere manier weetik niet maar verlies alstjeblieft geen oogenblik De nieuwe detective wab weggedaan en Louise kalmeerde een beetje door onze zakelijke manier van praten en liet zich in een stoel vallen Misschien had ik het mis zuchtte ze hij zal dadelijk wel hier zijn als al allesin orde is We bleven met z n drieën zitten zonder verder iets te zeggen Gertrude 6n ik zagen het nuttelooze ervan in om Louise iets te vragen we wisten bij ervaring dat er niets uit hoar te krijgen was Onze ooren waren er aan gewend geraakt om den motor te hooren zoodra Halsey a auto de oprijlaan inkwam en den heuvel opreed Tien minuten gingen voorbij een kwartier twintig minuten Ik zag Louise s handen zicïi in vertwijfeling om de leuning van haar stoel klemmen Ik zag alle kleur uit Gertrude s gezicht wegtrekken en zelf kreeg ik het gevoel alsof een ijskoude hand mijn liart aamenkneep Vijf en twintig minuten gingen zoo voorbij toen hoorden we ietfl Maar nel waa mei het geluid van den motor het was het gerammel van het rijtuig uit Casanova Gertrude trok he gordijn opzij en keek uit in de duistemie Dat is het rijtuigje van het station zeize ik weH het zeker Er is vast iets met deauto pebeurd en dat verwondert me nietswant Halsey reed als een krankzinnige Het duurde lang voor het krakende vehikel voor onze ho rfding ng stilhield Louise stond op en bleet met de hand tegen haar keel gedrukt wachten Gertrude deed de deur open en liet Janiieeon binnen De detective werd vergezeld door een korten dik was niet teruggekomen en van de detective hadden we mets meer gelioord HOOFDSTUK XXVI Alles wat tot nu toe gebeurd was was nii ts in vergelijking met dit We waren nu luft langer tucschouwera meer ons klein cirkeltje dat tot nu toe intact gebleven wass w is aangetast Janueson kwam den volgenden morgen tegen aoht uur terug Hij was met modder bedekt en zijn hoed was verdwenen Bij een kop koffie deed de detective zijn verhaal Tot een zeker punt had hij de auto gemakkelijk genoeg kunnen volgen en zijn collega hijd het spoor van eenzelfde soort auto mijlen er gevolgd om tot de ontdekking komen dat het een geheel anderen wagen was Hij is om ongeveer tien minuten over acht hier vandaan gegaan zei Jamieson hij ging alleen en om tien minuten voor halt negen klopte hij bij dokter Walker Tegen niiddernacht was ik bij den dokter maar hij was uitgeroepen en was om vier uur weer thuis Meneer Innes schijnt van het huii van den dokter het grasveld overgestoken te zijn naar het huisje waar mevrouw Armstrong en haar dochter op het oogenblik wonen Mevrouw Armstrong was al naar bed en Hij heeft heel eventjes met juflronw Louise gepraat Ze wil niet zeggen wat ze besproken hebben maar het meisje weet waarschijnlijk wat er met hem gebeurd is al weet ze niet precies wat Toen schijnt hij direct naar het station gegaan te zijn Wordt vervolgd