Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1929

weer nieuw h iu groeide Zeker een troost voor ihen die door haaroitval en slechten haargroei geplaat d worden Van veel gewicht is de weg dien dr Weidner aanwijst hoe het haar op natuurlijke wijze te verzorgen en groei aanzetting en choonheid van het haar te verkrijgen ia Aanzetting van den eelgroet bestrijding van de vergrooting der vetklieren en opheffing van de verhooming der schedelhuid vormen het middelpunt van zijn ovarweginfl en Dr Weidner nam als grondstof menschenhaar dat hij volgens een door patenten beschermd procédé behandelde en dan plaatseliijk d w e op de ha arme plekken der achedelhuid liet inwerken Daar steeds meerdere oorzaken haaruitval doen ontstaan schaadden de tot nu toe toegepaste middelen meer dan ze baatten de bestrijding der eene oorzaak verergerde de andere en bijna steeds bleef voortdurende haararmoede als eindresultaat over Dr Het Geheim van den Haargroei Een openbaring door wetenschappelijk onderzoek Over het algemeen bevat de menschelijke hoofdhuid 75000 haren die per dag ongeveer 0 2 m M groeien Ieder mensch brengt dus dagelijks 15 M haar voort Dit natuurwonder verschaft ons niet alleen het schoonste sieraad maar ook een zeer waardevolle beschenning voor het hoofd In normale gevallen blijft deze enorme rroeikracht tot op hoogen leeftijd behouden Wannec r die groei met het 16e jaar be Alb SCHÜTTELllllllü KOFFIE io metaalverpakking WISKUNDE I leeeen aangeboden op z er billijke voorwaardeai voor leerldngen H B S n Gymnasium voor candid t n BOUWKUNiHQ OPZICHTïÏR ent door P S DAUVILUER 751 10 B MARTENSSINGKL 12 Dultsoh Opl voor M O A L O Mercurius e d Vele geslaagden Privaat en clubles Privaatles 7 S0 per maand W J D S VAN EIJK Leeraar M O A en B Krugerlaan 31 10 BOUWKUNDIG BUREAU J C HENRI VAN INGEN Rotterdam VUelatraat 8b TeL 11748 Verzorging van Exterieur Interieur Hinderwet Diankwet eni Alles tot h t vak t e ioorend Room Kilo Kaaaias VOOP I I SO Kaashmidel P G TEEKENS GOUWE 53 55 H BROUWER DE KONING gplerincstraat 153 Goals Ona brood werd bekroond t Amhenk 1 28 Bo ch UJ4 B dara 112 Dordreckt i Utredt 1 27 De ichutspatroott der typisten Millioenen meisjes en vrouwen zyn gewoon voor de schry machme te zitten en meer of minder goede j odachten van anderen op het papier te brengen De schry niachine is onontbeerlijk geworden en het zal niet lang meer duren of ze het ft andrré schry f werktuigen verdrongen Zoo a s ieder beroep zyn patroon heeft die het bercep om zoo te zeygen uitgevonden heeft zooals de bierbrouwers Cambrinus de geneesheeren Esculaap als de eerste in hun beroep vereeren soo moest toch eigenlijk cok kunnen worden vastgesteld wie het eerst de toetsen van de schryfmachime heeft beheerscht wie het thans zoo gewichtige instrument heeft uitgevonden Het is vrywel onbetwistbaar dat de eerste die pogingen heeft gedaan een soort ichrijfmachine te bouwen de Engelechman Henri Mill is geweest die werke lyk reeds in 1744 een patent op de schrijfmachine verkreeg Ook baron Drais die jn 1817 de crai fine de eerste fiets uitvond deed pogingen om een schrijfmachine te maken die in ieder geval met de tegenwoordige flchryfmachine niets gemeen had Wel is waar bouwde hy in 1832 een schrijfmachine die volgens tydgenooten bewonderenswaardige eigenschappen bezat doch deze machine was evenwel niet het hetzelfde systeem als de tegenwoordige machines In Italië vond Guiseppe Havizza in 1846 de schrijfmachine uit welke In 1865 1S56 erd gepatenteerd Ook deze machine lag met op den weg van de ontwikkeling welke door de schrijfmachine werd genomen Daadwerkelijk bewijsbaar zyn de uitvindingen van Sholes en Gtidden welke wer gint te verminderen zooals tegenwoordig bijna regel is dan Is dit onnatuurlijk De Verminderde haargroei wordt meestal na het 20e jaar eerst bemerkt Ds oorspronkelijke volle haartooi van de bakvisch ia dunner geworden en de schedelhuid van den jongen man begint zichtbaar te worden Wanneer dan niet het juiste middel wordt toegepast onkomt men niet aan kaalhoofdigheid Ongelooflijk veel wordt m dit oplicht fezondigd uit onwetendheid De grootste vijanden van uw haartooi zijn dp onzinnig samengestelde middelen die men gebruikt Opwekking van den celgroei moet volgens Prof Friedenthal het A en Z van alle haargroeimiddelen z jn en bij bewijst dat de door Dr Weidner met Silvikrin ingeslagen weg de eenige ia die hiermede rekening houdt Het bijgeloof dat een uitgeputte haarwortel dood is bleek in den loop der jaren door Dr Weidner a vinding onwaar daai na gebruik van Silvikrin op kale plekken LBERT MODBRN OANSKN VBRBETKNT UW STML DANSINSTITUUT H J MUL ZAAL HARMONIE Markt 39 Gouda ZONDAG 29 SEPTEMBER a s nam van 4 30 6 30 uu r aanvang der cursus voor eeratbefinnendenUitsluitend onderwijs in de moderne dansen van hel seiioen I y l Programma QuickFox Slow Fox Tango Wals rechts en l nksom Blues SilEight en Moderne Wals Alles Eagelschen Slill Inlichtingen en inschrijving op Zondag 22 September van 3 6 ureaan de zaal Inschrijlgeld 10 50 Betaling per les Dames f 0 4 5 en Heeren f 0 55 De NUTSSPAARBANK te Gouda OOSTHAVEN 12 is aangesloten bij het Nederlandsch Spaarbankbureau Opgericht door den Nederlandschen Spaarbankbpnd 5 S WAT WIL DAT ZEGGEN HET WIL ZEGGEN dat zij is eene instelling welke geen ander doel heeft dan bevordering Tan het iparen en het beleggen der spaargelden op de meest zekere wpe Alleen Spaarbanken welke hieraan voldoen kunnen zichaansluiten bij het Nederlandsch Spaarbankbureau HET WIL BOVENDIEN ZEGGEN dat hare balansenhare beleggingen elk jaar door het Nederlandsch Spaar I fc bankbureau worden gecontroleerd overeenkomstig h be paalde bij artikel 5 van het Reglement van het NederlandschSpaarbankbureau S S van Dantzig Ruime Keuze ÜEEIEII MODEIIIIIIKEIEH Het TELEFUNKEN 40 W toestel TEE DEMONSTRATIE ONTVANGEN Vraagt inlichtingen bij het RADIO Electrotechn Bur J FsW TURION f 2 per week GEHEEL CüivlPLEET GEPI AATST ƒ 125 HAPPEL Snoystraat 69 GOUDA LANGE TIENDEWEG 24 GOUDA TELEFOON No 326 1 TELEFUNKEN SERVICE STATION SPECIAAL ADRES IS Hygiënische artikelen en Pateotgeneesmiddelen Consult ook per brief Msvp J OAM ROTTERDAM iDleiiimr liricliliDii BE lllll Zi Steeds voorradig alle maten prima gebruikte Autobanden 2e Weenastraat 28 Tel 43929 R dam Goudschestraat 7 Stempel en Naamplaatfabriek BOERS Co R dam Kr 7ERSTR G HANÜ TELEF 57194 GEEN FILIALEN GAAT BINNENKORT TER PERSE DE UITGAVE 1929 18 UITVERKOCHT ¥ 4 f 1 i A Y Lewenstein s Veranderingen Verbeteringen en Aanvullingen van de daarin voorkomende gegevens omtrent Rijkeen Gemeentediensten Openbare en Bijzondere Instellingen en Vereenigingen worden gaarne ingewacht bij Fraai Sterk Goedkoop KLEIWEG 88 4 0 i llll de Uitgevers A BRINKMAN Zn Markt 31 Aan het laboratorium Silvikrin Sckickade 104 Rotterdam Als lezer van de Goudsche Courant verzoek ik U mi zooals in Uw advertentie aangeboden gratis en franco te zenden Het boekje Ons Hoofdhaar Een monster Silvtkrln Shampoon 8 Een monster Stlvikrin Haarwatei 4 Dankbetuigingen van gebruikers Naam Straat Plaats Weidner fl vinding nam de onzekerheid op stellige irtJie weg Wie meer omtrent deze belangrüke vinding wenscht te weten vrage toezending van het zeer leerrijke boekje Oni Hoofdhwur Het procédé voor de vervaardiging vanSilvikrin uit menschenhaar is in alle landen gepatenteerd Het preparaat heeft inzeer korten tijd de erkenning van vooraanstaande mannen der medische wetenschi gevonden Het is in alle beschaafde landenverkrijgbaar Uit Silvikrin worden nog vervaardigd SilvikrinHaarwater een oplosBlng van puur Silvikrin in alcohol enSUvikrinShampoon voor de verfraaiing enbevordering van den haargroei i uo Knip dezen bon direct uit morgen vindt U de krant niet meer t Tig UitHtel Is veelal afstel Wy zenden U tegelijk met hei boekje een hoeveelheid Silvikrin Shampoon en een monster SilvikrinHaarwater bij wjjze van proef Gebruik daarvoor nevenataanden bon dien U in open envelop met IH ets gefrankeerd als drukwerk kunt vereenden kan haar fijne geur en smaak bewarenVerkrijgbaar vanaf 40 tot 68 ets per halfpondapak Op onze varpakt koffie gaven wij 10 pCt KORTING WIsaelan du f 10 aan bona tegen f 1 in Schijn bedriegt Elke schoen met rubberonderwerk is daardpor nog geen C R E S schoen noch bezit hij zijn alom geprezen voordeden nlst Prima leder binnen en bovenwerk onverslijtbaar rubberonderwerk losgaan niet mogelijk gepatenteerde voetsteun tegen doorzakken aangename pasvorm f n 1 1 ij d waterdicht C R E S is niet te evenaren let daarom bij aankoop op t merk CR E S op de zool en weiger namaak De schoen voor elke beurs I Overal vcrkrljot a r waar atct Traas tallclitltigcB biji HEVEA HABBIEKEN HEVEADORI Gld gÈ cv L eder cnoert m t Rubber ondenremk i vGRhteuL e oat 20 Verkrijgbtar bij Fa HOOGENBOSCH Markt Flux Sehoenhandel Wlldslraat JAN VAN DAM 10 K lx r tP at 10 ENGROS bij JAC VAN VLIET Gouda VEREENieiRG VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDINB Inlichtingenbladen en Tarieven en Voorwaarden op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar bij den Afdeelings Secretaris den heer Mr Rijksen Markt 46 Gouda f Fa A VINGERLIHG v li S D Boon en Co SpoorlaM l v rtUBKSTB ANTHRACIBT voor Wintervoorraad Ook WALES anthraclet Alle andere brandstoffen Telefoon 33 DE tiOlDSOHË FRUlTttANOSl Pipma Wa l A Wlatv aid LANOE TIENDEWEO 27 ====== TELET kaalt la vaarcaal CITBOENEM BANANEN TOMATEN VBUCHTEN IN BLIK VBUCHTEN IN OLAS DIVBBSE SOOB TCT MPtBN STUDENTEN HATSB BLAUWE DBUITBN PERXIKBN MELOENEN PRUIMEN BESSEN t felpeben tafelappeLen 8injjji 3 appel lAÜÜÜÉU GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 2L SEPT 1929 TWEEDE BLAP Uit ms Parlement TWEEDE EN EERSTE KAMER Het beKÏn Tan de nieuwe zitting iDe gebrmkelüke én voor het op ffang brengen der parlementaire machinerie noodzakeiyiie vergaderingen van de beide Kamers na de opening z n alweer achter den rug Na verkiezingen gaat het altijd plechtiger toe Dan moet het nieuwe gezelBchap eerst toegelaten en beéedigd worden wat nogal eenigen tyd vordert Commiasiea voor het nazien der geloofsbrieven rapporteeren dat aUes in orde ia en dan begint de inzwering In de Eerste Kamer waar eenige weken de groote staatslieden van de Herstel Conferentie den scep rï aaiden deed niets meer denken deze buitengewone beBtemming der vergaderzaal Hier stonden de 26 senatoren die toegelaten moesten worden in een halvan cirkel om den nieuwen President m wiens handen zij de grondwettige eeden of verMaring en beloften aflegden Tevoren had de nieuwe Voorzitter Baron de Vos van Steenwyk zichzelf geïnstalleerd met een rede waarin hü zijn voortganger den 83 jarigen baron van Voorst tot Voorst had g uldigd en op de toenemende beteekenis van de Eerste Kamer had gewezen Aan steun zal het ook den heer de Vos van Steenwijk niet ontbreken Buitengewoon zwaar is zyn taak trouwens niet afgezien van het uren achtereen stil ïitten in den presidentszetel Voorts heeft de Eerste Kamer eenige commissies opnieuw Bametngesteld en de Troonrede gelyk ieder jaar met een adres van antwoord beantwoord Meer dan een beleefdheid is dit niet In de Tweede Kamer werden alle 100 leden die zelden zonder uitzondering present zijn tegelijk beëedigd Hier was de heer Schaper waarnemend Voorzitter die dn een goed speechje de uitgetreden leden herdacht in t bijzonder de heeren van Sasse van IJsselt en dr de Visser en de leden die Minister werden Alle rechtache leden legden de eeden af terwyl van links slechts een zestal vrijzinnigen zwoeren en de overigen de voorkeur gaven aan het afleggen van del evenzeer geldige verklaring en beloften Ook de elkaar be trijdende communisten de Visser en Wijnkoop zwoeren trouw aan de Grondwet wat nu eenma veredacht is om lid van het Parlement te kunnen worden maar of zg het kunnen méénen Wordt de President van de Eerste Kamer door de Koningin benoemd zonder voordracht van de Kamer zelve de Tweede Kamer w st practisch haar eigen Voorzitter aan Voorzitter van Voorst tot Voorst had om hoogen ouderdom voor een herbenoeming bedankt voorzitter Ruys de Beerenbrouck is Premier geworden en viel dus ook af In de vacature van Voorst ging het tus Bchen de heeren van Lanschot en de Vos reep voorzatter van de R K en Chr Hist fracties Men heeft nu gebroken met den toestand der laatste jaren waarin aan beide zyden van het Binnenhof een katholiek presideerde Baron de Vos heeft het cere ambt daardoor gekregen en de Tweede Kamer heeft den Katholiek mr van Schalk in den voorsitterraetel gebracht Zeker geen slechte keuze daar de uitverkorene tot de bekwaamsten van zijn groep behoort en gezag heeft in de Kamer Merkwaardig was dat niet de oude coa litievrienden antirevolutionairen en ohrist historischen den candidaat wn de grootste rechtsche party gestemd hebben Mr van Schalk kwam er met de stemmen van rooms ch en rood en onmiddellijk daarna stemden alle Katholieken wederom in tegenstelling met het protestantsche deel der Rechterzijde op den socialist Schaper ala Ie vice president waarna dr Beumer 2e Wcepreaident werd Een slecht begin voor de oude coalitie Éérst de mislukking van een rechtsoh coalitie Kabinet en nu deze openlyke roodrownsche samenwerking fruit of druiven te koopen die ascf beter van het leven aan den Btjn te kuqjwn genieten ter plaatse moeten wordi f verorberd Dit is sterkend verfriBBchend en verjongend midden op de markt van en der stadjes aan Ryn of Moezel waar de bonte weelde van het volksleven aan oog en oor voorbij trekt waar de gansche ffeur van fruit en wijnbergen van het land vereenigd schijnt ta zijn Van de fruitmarkt dezer stadjes j met motieven die aan de doeken van Spitzweg of Moritz von Schwirui herinneren wandelen wü door de oude stadspoort door de straten die naar den Moezel of naar den Ryn afdalen De frisache pittige reuk van den vroegen Herfstochtend waait ons te gemoet 1 Ondanks alle motorbooten ziet men ook thans nog steeds schippers in oude viischersbooten die steeds twee aan twee op den stroom liggen Onvergetelijk is dit uitzicht op de rivier als de ochtendzon op den anderen oever speelt daar waar het grroene bosch reeds bonte kleuren begint te krügen Kalm en waardig staren de oude burchten op dit bonte beeld Vaak ziet men hoog boven de transen in de lucht havikken zweven Het Rijnland heeft ongeëvenaarde hotelterrassen waarvoor het landschap zich uitstrekt als voor een vontelyk paleis De sleepbooten de vlugge salonbooten van de Köln Düsseldorfer de zeil en paddelbooten der jeugd de 1ftynIandgoud exprea en de vele vele automobielen trekken voorbü deze terrassen en verdwijnen in den prachtigen Herfat van het lÜjnland die in de bosschen van den Htmsrück waar weldra de herten zullen schreien in de dalen van den Eifel en het Westerwald op de hellingen van het Zevengebergte en in de westelijke Grensstreek kracht en gezondheid biedt Moeten wij hierin slechts een incidtint zien of is dit een begin een eerste totenadering waarvan de nu inzette regeeringsperiode meer voonbeelden zal brengen Laat ons afwachten Herfst aan den RIjn Van onzen specialen medewerker Nu de vacanties voorby zijn met hundruk verkeer wordt het gezelliger op deRynschepen De luidruchtig vroolyke scharen hebben plaats gemaakt voor hen diehun verlof in rust willen doorbrengen Debtralen van de zon branden niet meer zoosterk De zon lacht vriendelyker en frisïscher Fyne zilveren draden waaraan sof tenda dauwdruppels hangen worden gesponnen tusschen de wynstokken Dat zyn de dagen waarin de oogst op de hellingen der bergen van £ yn en Aar Moezel Lahne en Nahe nadert De zon heeft de druiven doen rjjpen en weldra worden zij geplukt Nog heerschte weliswaar stilte in de wynbergen die thans alle afgesperd z n Niemand wordt hier toegelaten behalve de wachter die hier wel machteloos tegenovet de musschen niet echter tevenover de menschen is Tegen de menschen die zich aan de druiven wagen maakt hy proces verbaal op Beweerd wordt overigens dat dit jaar de druiven buitengewoon goed zullen zyn In het met wijn gezegende Kynland zyn nu vrywel overal de druivenkuren begonnen Te Wieabaden en te Bod Krauznach zijn zy van oudsher bekend nl vele andere Rijnsche steden zooals Büdesheim Bacharach Boppard Bad Salzig alsook aan Moezel en Aar bestaat echter volop gelegenheid tot het maken van een dergelijke kuur Heerlijk is het thans in de ochtenduren op de fruitmarkten van Koblenz Cochem Trier Bemcastel AAdemach tot Bonn toe midden in het drukke bedrijf een pond plaats of het geen tijd wordt dat geMjkhet aangehaalde blad bepleit Nederland in de derde commisaie der Volkenbondivergadering bij de groote ontwapenlngadebat ten een eigen woordvoerder krijgt Als voorzitter der commisaie moet jhr Loudon eengroote terughoudendlieid san den dog leggen zoodat de opvattingen der Nederlandsch delegatie feitelijk met toU haar recht komen opvattingen die zich eigenlijk meer bewegdk in de lijn van lord Cecil s vooratelld ff Bui ENLANDSCH Nj UWS MEXICO Een scheepsramp Dertig personen omgekomen Uit VallarU in den staat Jaüsco wordt blijkens efn United preaa bencht aan de Tel gemeld dat tijdens een storm op de kust van den Stillen Oceaan Woensdagavond een boot van de Montgomery Banana Company tusschen Valarta en Ixtapata is vergaan waarbij dertig personen zijn omgekomen De pasBHgJers waren voor het meerendeel Amerikanen die uit Vallarta terugkeerden waar zij aan de viering van den Onafhankelijkheidsdag hadden deelgenomen ITAUE Een vorstelijk hawelJlkT De koning van België die in Italië vertoeft zal tot het euide van de volgende week daar blijven en bü deze gelegenheid een bezoek brengen aan de Italiaansohe koninklijke familie Het verluidt dat de reis van den koidng in verband staat met de reeds verscheidene malen aangekondigde doch steeds weer tegengesproken verloving van den Itaiiaanschen troonopvolger met de Belgische prinses Marie José Men neemt aan dat de officieele verloving binnen een maand en het huwelijk in Februari 1930 zal plaats vinden Ongeluk in de Alpen 24 uur hangende aan een tuuw IVee Duitsche toeristen zijn by een gevaarlijke klimpartij in de Latemar groep in een diepen afgrond gestort Het touw waaraan zij waren verbonden bleef aan een rotspunt vastzitten de bergbeklimmers gleden uit en bleven 24 uren in de lucht hangen Ondanks alle allKelyke pogingen om hulp te brengen slaagden de gidsen ea andere bergbeklimmers er niet in hen te bevrijden Zij vielen tenslotte naar beneden ext werden verpletterd De ijjken konden nog niet worden geborgen Deinterlocale tarieven ermelden uitbreiding van het 10 cents tarief tot afstanden van 10 K M terwJijl voor afstanden van 10 tot 15 K M een tarief van 0 16 ia vastgesteld Van 16 tot 36 KJI zal een tarief van ƒ OM gelden en voor afstanden boven 8fi K M is 0 60 verschuldigd Wat het districtstavief betreft zal niet star worden vast houden aan vastgestelde afstanden indien innig economisch verband tusschen bepaalde plaatsen bestaat en zal worden nagegaan of voor zoodanige aanwijsbare gevallen een voor de betrokkenen gunstige regeling kan worden getroffen Ten slotte is het tarief voor de huur en uurly nen verminderd en van ƒ 18 000 per jaar voor afstanden boven 36 K M de bestaande huurlijnen overschrijden bijna alle dezen afstand tennreebracht tot 16 000 per jaar De moord op het Besuidenhout Mr H BUleveld is vvrdediger De oud minister van Marine mr H Bijleveld ia aangewezen als verdediger van Kr V d M in de moordzaak op bet BexoidenIgut Een Raadskelder te Utrecht Tj Debat in den Raad Donderdag heeft de Utrechtsche Raad een aantal onbelangrijke voordrachten behandeld die vrywel zonder discussie werden aangenomen Een aardig debat ontspon zich toen by een voordracht tot verhuring van een onder het stadhuis gelegen leider door mr V Vessem het denkbeeld werd geopperd hierin een raadritelder te stichten Utrecht merkte dit raadslid op heeft den naam stijf te zijn dooh dit praatje zij door de inrichting van een raadskelder officieel worden weerlegd Verschillende leden betuigden door pplauB hun instemming de ontwapening en de rede van Jhr Loudon maar ala voorzitt€ r der genoemde commisaie meende hij toch op te moeten merken dat wil men vorderingen maken enkele punten waaromtrent geen eeiugezindheid viel te bereiken voorloopig onbespi oken moeten blijven In den loop van zijn betoog merkte hr Loudon o a op dat vtanneer lord Cecil aandringt op voortvarendheid hij zich allereerst moet wenden tot de groote zeemogendheden omdat het succes der besprekingen tusschen deze ataten voorwaarde ia voor vruchtdragenden ei vlotten arbeid der voorbereidende commissie Ongewenacfat achtte jhr Loudoo het voorts opnieuw een diacusBie te openen over de reohtstreeksohe beperking van t oorlogstuig daar m Apnl met de grootste moeite in beginsel op dit gebied een vergelijk tot stand is gekomen hierop neerkomende dat naar indirecte beperktng van t ooriogstyig gestreefd moet worden door publicatie aer budgetaira uitgaven 1 De slotbom van jhr Loudon a beachouwinien waa dan ook dat wanneer Lord Cücal B motie thana zou worden aanvaard het voorbereidende Mitwapeningawerk daardoor zou worden vertraagd Ondertuss en gaf de Nederlandache gedelegeerde hoffelijk toe dat Cecil s uiteenzettingen een nieuwe aansporing voor de voorbereidingacommfssie zou zijn om op te schieten De Geneetsche correspondent der N R Ct schrijft naar aanleiding van een en onkier De heer Loudon heeft natuurlijk gemeend als voorzitter deil commissie het standpunt van de commiasie te moeten verdedigen doch men zal zioh afvragen of dit wel verstandig was waar in de commissie ook een minderheid aanwezig was die met de besluiten der commissie zulk een ontevredenheid betoond heeft dat zij uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid daarvoor van de hand heeft gewezen Het is e vreezen dat de heer Loudon deze minderheid thana voor goed tegen zich in het harnas heeft gejaagd Inderdaad is dan ook de vraag op haar Da Volkenbond n Het pleidooi van Lord Cecil De wereld snakt naar bevrijding voa het oorlogsgevaar doch te Geneva waar de Volkesnbond zetelt hee t men tot d iaver nog nfiet groote vorderingen gemaakt Dit teit verontiuHt atlernege de openbare meening en lord Cecil de Engelsche gedelegeerde heeft gisteren dan ook naar het hart van velen Reaproken toen hij in de derde commissie van de Volken bondsvergadering ter toehchtmg van een door hem opgestelde inoti er voor opkwam ernstig voortgang te Makea met het werk der ontwapening Hij verlanrde dat de voorbereidingscommissie onder oorzitterachap van onzen laaidgenoot Loddon onder meer haai ernstige aandacht zou wijden aan beperking van t personeel der landmacht en inkrimping van het oorlogsmateriaal Binds 1927 viel er z i noch op het gebu d der vloot noch met betrekking tot de luchtmacht nocti ten aanzien van de landstrijdkrachten eenige vooruitgang van beteekenia vaat te stellen al wekken de EngelscJi Amerikaansche besprekingen op maritiem gebied verwachtingen Wat speciaal de bewapening te land betreft diQ juist het grootste oorlogsgevaar meebiengt schoot men tot diisVer niet op en v1in mdirecjc beperking door publicatie van oorlogaMtgaven en beperking der militaire begrootingen verwachtte hij niet veel heil men gaf der menbchheid zoodoende ateenen m plaats van brood Lord Cecil s betoog lokte in de eersto plaats kritiek uit van onzen landgenoot jonkheer Loudon die aan het hoofd staat vRn de commiBpie die de ontwapeningsconferentie voorbereidt Hij aprok dan ook in deze hoedanigheid en met als Nederlandache afgevaardigde Opmerkelijk was echter dat Luudnn niet een objectieve beschouwing ten beste gaf over den arbeid der comraisaie welke onder zijn leiding staat maar met zeer grooten nadruk positie koos tegen Cecil s voorstellen De Nederlöindsche gedelegeerde toonde wel is waar begrip te bezitten voor Cecil s verlangen om spoed te zetten achter de ontwapeningsvoorbereidingen Wethouder Smulders meende evenwel te moeten betwijfelen of men er te Utrecht wel zoo apoedig toe zou overgaan een potieken bier in den raadskelder te vatten als in het Zuiden Daar toch kent men geen klasseverschil terwyl te Utrecht het aantal standen en klassen ontelbaar heet te zün Nadat de heer van Vesaem nog eens op verwezenlijking van zijn plan had aangedrongen kreeg hü de toezegging dat zijn voorstel In ieder geval zal worden overwogen Efficiency Opening eener tentoonatellbif te Rotterdam BINNENLAND De nieuwe Rijkatelefoontarieven De eindvoorartellen van het Hoofdbestuur der P T en T betreffende wijziging van de locale en interlocale telefoontarieven zijn Koninklijk goedgekeurd De nieuwe tarieven zuUen met ingang van 1 Januari 1980 in werking treden Voor de locale telefonie ia het zuivere gesprekkentarief als tariefsvorm aanvaard met grondbedragen van ƒ 24 tot f 48 en een prga van 2 cent voor elk uitgaand gesprek Ingevoerd is een reductie van 25 resp 50 boven een bepaald aantal gesprekken per jaar De reductiegrenzen liggen dusdanig dat de voordeelen daarvan in het algemeen reeds optreden vóórdat het bedrag dat volgens het bestaande tarief verschuldigd zou zyn wo r t bereikt De prijs per gesprek in de eerste reductietrap ia teruggebracht tot 1 cent De vermeerdering van hetgeen een aangeslotene on er het nieuwe locale tarief moet betalen op het oogenblik dat de tweede reductietra p die van 60 intreedt is dientengevolge matig en varieert in de onderscheidene netten van 13 tot 31 In de netten van meer dan 4000 aansluitingen bedraagt zij 17 De reductie van SO daarnd volgend beteekent dat men verder slechts 114 cent per gesprek betaalt Te Rotterdam wordt tot 26 September een Efficlency tentoonstelling gehouden welke tentoonstelling wordt georganiseerd door de Nederlandsche Vereenlging van Importeurs en Fabrikanten van Kantoormachüies Een groot aantal binnen en bulteidandsche experts zijn aanwezig om de noodlge voorlichting te verschaffen De heer Flines heeft hij de opemng waarbij vele utoriteiten andere belangstellenden aanwezig waren namens het bestuur der voormelde vereenlging en van het uitvoerend comité ter voorbereiding van de tentponstetUng de aanwezigen welkom geheeten De heer Flinea wenschte naar voren te brengen at dit de vierde efficlency tentoonstelling Is welke door de vereenlging is georganiseerd De laatste vond drie jaar geleden te Amsterdam plaats en trok toen veel belangstelling Kosten noch moeiten zijn gespaard om deze tejitotmateUing zoo leerzaam mogelijk te doen zijn en het publiek zoo goed mogelijk op de hoogte te brengen van de machinale en nietHmachlne hulpmiddelen van ihet moderne kantoor Het verzoek van de exposanten Is Komt tot ons met uw moeilijkheden en problemen op administratief gebied Spreker zeide de bultenlandache gedole geerden de leden van het eere comité en alle anderen die aan het voorbereiden der tentoonstelling m raad en daad hebben medegewerkt dank voor hun ihoeite Daarop heeft de voorzitter der Kamer cürieuse beroepen die ook den mensch een goed stukje brood bezorgen fantastische manieren om den stryd om het bestaan te vergemakkelyken Kort geleden stierf te Londen 70 jaar oud een man Peter Tyler genaamd Hü liet e vermogen van 10 000 pond sterlliig na Dat is natuurlük geen zeldzaamheid maar Tyler had zyn achatten alleen door het schillen van uien verdiend Hü kocht uien met de schil schilde de uien en verkocht deze dan tegen een kleine vorgocdirg weder Zyn klanten de huisvrouwen waren gaarne bereid een kleine vergoeding te betalen om daardoor haar traankUercn te sparen Tyler en zyn vrouw schilden eerst alleen maar toen de zaken zich uitbreidden werd personeel aangesteld en met den baas s ild i en weenden ze De flinke zakenman kon lezen noch schryven maar zijn penny s werden p nden en hij kon het leven van een rijk man voerai ot welstand kwam ode een zekere Mr Coofc door een merkwaardige bezigheid hy schreef voor anderen liefdesbrieven In de nabüheid van de Towarbrug te Londen beaat hy een mooi ingerichte gelegenheid waarin s morgens al vroeg tot s avonds Iaat talrüke bezoekers kwamen wier innei lijke en heiligste gevoelens door Cook op het papier werden gebracht De pryzen waren zeer laag en het bedryf onfwikkie Qle zich zóó voorspoedig dat tenslotte niet minder dan vyftlen typisten fezig waren de liefdesbrieven van Cook te schryven Ze tikten voor meneer Cook een vermogen van 120 000 pond by elkaar Op de meest origmeele man ie wojrdtl zonder twüfel in Amerika geld verdieitd en ofschoon daar het baargeld zoo goedkoop is werd zljn nagedachtends gehuldigd Hij kreeg een gedenkteekon in Meran en In Partachins een gedenktafel met Itallaantch en Dultach inschrift Ook m Insbrilck kreeg hü een klein gedertkteeken BÜ den uitvinding van Mitterhofer kan het volgende worden vastgesteld Zyn schrijfmachine had al de eigenschappen geschikt voor een moderne schrijfmachine en dan is zijn machine drie jaar vroeger gemaakt dan die der Amerikanen We hebben dus hier met één van de twee gevallen te doen of de Amerikanen hebben onafhankelijk van den hun onb enden Tyroler boer hun uitvinding gedaan of zij hebben daarvan misbruik gemaakt Men heeft nu byna zelrerheid dat Carl Glidden één der uitvinders van de hierboven genoemdei Bemüngton machlne vroeger aan de Polytechnische schoei te Weenen heeft gestudeerd en dat hü toen ongetwijfeld gelegenheid heeft gehad de uitvinding van Mitterhofer waarover in die dagen veel werd gesproken te bestu als in geen tutder land ter wereld hebben zyn bewoners steeds weer nieuw ideeën om door dollars zooveel mogelijk dollars te bemachtigen Daar hebben we vooreerst de magneotman De naam geeft het beroep aan Niemand verstaat In New York beter de kunst xle door den wind in het oog waaiende stofdeeltjes splinters en kleine insecten zoo vakkundig snel en pünloos te erwüderen als Louis Jackson die met züi magneet penseel en watten in de omgeving van Wallstreet rondtrekt en bijna beroemd is Hy wordt betaald naar wat men hem oor zün hulp wil geven en op stormachtige dagen Uoelt de zaak natuurlik het beate Estelle Taylor de echtgenoote van den bokaer Jack Dempsey verataat eveneens de kunst op een byzonderen manier gold te verdienen en onkosten te vermyden Zooals alle kunstenaars en beden die gewoon zün hun prestaties in het publiek to toonen zendt Estrile foto s van Dempsey aan degwen die daarom verzoeken maar dat zenden van foto s kost veel porto en papier Estelle heeft nu een middel gevonden Behalve het portret van haar man ontvangt men een beleefden maar stereotypen brief op het papier van Dempsey waarop in een hoek gedrukt staat Wanneer ge in IxM Angeles komt dan moet u afstappen aan bet Barbara Worth hotel De directie van dit hotel betaalt de papier en portokosten ontstaan door het verzenden van de foto i en geeft aan het echtpaar Dempaey Taylor nog een kleinigheid toe kelijk leiden tot den bouw van de moderne schrijfmachine De uitvindingen werden 31 Juni en 14 Juli gepatenWiJferd en dan door de Remingtonfabrielren als basi der eeiste machines aangewend Amerika was dus het vaderland van de uitviiKÜng Tegen deze opvatting zijn slechts twee landen opgekomen n l Denemarken en Oostenrijk In Denemarken vond n I Jacob Ahrend Petersen een schrijfmachine uit waarvftn een beschrijving voorkomt in de Berlinske Tidende van 18 April 1868 dus twee maanden vóór de hierboven aangeg ven data Ook op een tweeden schryfmachine uitvinder kan Denemarken wyz n MalImg Hansen die evenwel zyn schrijfkogel eerst in 1870 uitvond Inderdaad zyn deze uitvindingen zonder eenigen samenhang met de Am rikaansche gedaan De Amerikaanache patenteering van 25 Juni was natuurlijk 18 April in bewerking en er i dan ook geen enkele reder om een bijzondere prioriteit der Denen aan te nemen of zelfs te vermoeden dat de lAmerikaansche uitvindingen waren gebaseerd op die der Deensche ElgenaArdlge breodwinningen Wy kennen uit het dagelyksche leven vele wegen waarop men geld kan verdienen maar er zijn nog veel meer manieren dan men zich voorstelt Het Gcneefsche Arbeidsbureau heeft kortgeleden na een arbeid van vijf jaar een lexicon van beroepen uitgegeven welk beroepen in de wereld worden uitgeoefend Men heeft ongeveer 16 000 manieren opgegeven waarop men zün brood verdient Dat zyn om zoo tp zeggen de erkende beroepen waarnaar de menschen grüpen Maar er sijn nog een rij And is het geateM met den Oostenrijker Mittenhfer die op 20 September 1922 in Partachins Tirol werd geboren Hy Avas reeds in 1846 begonnen met een BchWjfmachine te construeeren Hij werd daarby ondersteund door den dekaan van Merman ilnton Sautner en maakte in 1864 het eerste model en fai het jaar 18C6 het tweedl modeL Daar echter een kleine keizerljjilie ondersteuning en verdere financieet€nulp uitbleef kon hü zijn ala een uitstekend beschouwde mtvinding niet exploiteeren 01 hjikptierf verbitterd en verstoord den 27sten Augustus 1896 Na zijn dood