Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1929

Mo 17181 REGENJASSEN De National liberale Koneaponderz doet in haar editie van Zaterdag de opzienbarende mfidedeeling dat de Duitschnatio nale afgevaardigde Kilönne zonder voorkennis of goedkeuring der Duitache reifeenng onderhandelingen met Fransche militaire kringen en staatshoofden heeft aangeknoopt over een Duitsch Fransch militair verdrag Het blad beweert dat Kiönne sedert 1926 voortdurend met politieke missies van zeer vergaande strekking naar Kngpland en Frankrijk ia gereisd klönne zou ir taïryke besprekingen met Fransche politici en generaals besprekingen hebben gevoerd over een Duitsch Fransch nlllitair verdrag in hoofdzaak teg en Rusland gericht Een Fransche generaWl die in Üuitschland zeer bekend is in vérband met zijn werkzaamheden op het gebied van Duitschlands ontwapening is met medeweten van Klönne en van de achter hem taande Duitschnatiopalen in den winter van 21 1S28 incognito naar Berlyn gekomen om een en ander met Duit ix he railitaipen te bespreken De Duitache regeering ïvas van dit alles niet op de hoogte In het voorjaar van 3928 zyn de besprekingen naar Parys overgebracht In aansluiting op de publicatie van de National liberale Korrespondenz verklaart blykens de Tel Der Jungdeutsche dat iliodfc April de journalisten baron viin Med en dr Kiieg met het Fransche KameriJd Paul Kenauld en den kali industrieel Arnold Eechberg hebben gesproken over de voorwaarden voor een samengaan met Frankrijk iij zouden daarbij in zi keren zin do Stahlhelm en Hugenberg voorzitter der tluitseh nationale party hebben vertegenwoordicfd V dit gespi ek heeft Kenauld een piügram van toenadering tusschen Duitschland en Frankrijk ontwikkeld met vérstrekkende politieke en miUtaire voorstel en Hü liet echter doorschemeren dat hij falechta zijn eigen meeiüng en geen officieel Fransch aanbod gaf Arnold itechberg waarvan bekend is dat hy sindd jaren ijv t voor een Duitsch I V VOORDE Echte Goudsche BUiTENLANDSCH NIKIJWS DlUÏSCHLAND Een zoon van Von Moltke verdronken Tö Ziiiioh ia bij het baden de zoon van den voormaligeii adjudant van den ex keizer Waidemur von Moltke veidronken Levend verbrand Tp Schoenebeck a d Elbt u in een auto bot onheikenbnai verkoolde hjk van den l ratelfabrjkant Winklei gevondi n Wmkler WQ8 Dondeiiiagniiddag pet auto van zijn in Miiagdpnburg gelegen woning naat 8choene leck gekomen om zich daar m het schieten e oefenen Even na zessen keerde liij alleen teiug Kort daarna zag een man een bran ifnde auto op den weg staan Hij stelde iiieivan den boachwachter in kennis die ïioli met een liü van de st hietvereeniging naai de plaat van het ongeluk begaf In den brand nden wagen zagen zij een bewusteloozen man achter het stuur zitten Zijn eene hand hield de rem omkneld Het woa niet meer mogelijk hem te redden daar er geen btuscbingsniiddeleii aanwezig waren Üe vlammen sloegen hoog uit den wagen De hitte was zoj gioot dat alle pogingen om W ink Ier te redden moeaten worden opgegeveji Ala ooizaak vaii liet ongeluk werd De liefde schrijft niet hare uitgaven op één blad en hare ontvangsten op een ander want hare uitgaven zijn hare ontvangsten In tiaar weik ligt haar loon DE WENTELTRAP g VM het Amerikaansch van MARY ROBERTS RINEHABT Nadruk verboden 50 Ik moejt haar in de gaten houden opletten of zij naar Sunnisyde ging en haar spoor niet verliezen tot hij zelf thuiskwam Ik ontdekte haar in de tuinmanawoning en ik geloof dat u op een avond in de oprijlaan aan hoj achrikken bent gemaakt juffrouw Innee En Roaie riep ik Htgge grinnikte aohaapachtig Ik wilde me overtuigen ot juffrouw I uiae er was Roaie ging op den loop en ik probeerde baar tegen te houden en haar eenot ander verhaal op te diaachen om mijn IN OVERSTELPENDE KEUZE H BLOM I GROENENDAAL 6 GOUDA KLEIM ARTIS DRIJVENDE DIERGAARDE ZEETUIM AQUARIA ENZ Ruim 2000 Dieren en Voorwerpen Voor de eerste maal te Gouda ligplaats Bleekera Zaterdag M a and a g Dinsdag Woensdag singel bij de Kleiweg Dagen avond geopend Scholen i87S 20 volledige explicatie Entri ilaGlitl 10 itnl Najiaritiriiq Reclame Dagen KOMT U ZATERDAGAVOND tusschen 6Vi T i r OOK een spaarboekje en spaarbusje balen of BU EEN REKENING OPENEN J VAN DANTZIG == MARKT 14 GOUDA === Exipa waord lan in da Etalages bij den Stortings en Ophaaldienst Binnen enkele weken sclireven wij in 175 spaardeiv 650 rakeninghouders met een totaal inleg 48000 gulden Lulapmand AplIkMlan Extra Voordeellg Hemdies IB j cent Ponnetjes cent Flanellen cent Lapjes voor luiers S a cent Ons succesPyama s SS cent Oopdilnan Grootste ortearing Fijne Allovernets 39 29 25 en 18 2 Breed geschulpt Vitrage 49 en S9 cent Geschulpt Batist A cent Pracht Mystères lOS cent GROOTE KEUZE LInaaPlea Slapala Ver beneden prijs Persoons Lakens SS cent Persoons Lakens 1AS centZware 2 Persoons Lakens met kant en entredeux 19B centFlinke Sloopen 3S cent Sloopen met zware kant © cent GEMEENTE SPAARBANK GOUWE 2 3 6 rente van dag tot dag 3 6 2887 60 V TPloot en Kousen peclame In de Etal VLOEIBARE ZEEP Voor Prima Kwaliteit en Lage Prijzen naar de winkels van WIJ ETALEEREN MET DE Nieuwe WINTERSTOFFEN voor DEMI SAISON WINTERJASSEN en WATERPROOF REGENJASSEN T C HEPARON Kleermakerij Keizerstraat 38 Gouda kels van geparfumeerd met rozen en lavendel DROGISTERIJ De Goudsche Gaper 15 Markt 6 Tel 762 ALBERT HEIJN Cent Siroop Wafelen en Sprits naar EIMA T ZAAL Az late kwaliteit Witte Suiker per pond 22 Bruine Suiker 24 Basterd Suiker 26 Zonen Tel 280 Fa P J Revet en Schilders Oostfaaven 65 GOUDA Prima Tarwebloem 9 12vi Vermicelli 17 Prachtig Grove Rijst 11 14 PRIMA BANKETBAKKERIJ MARKT 32 fnaast de Zalm De Echte Java Rijat 20 25 Fransch Griesraeêl 12 16 Reclamepudding B pak voor 25 Levertraan Borsthoninf Abdiisiroop Thymiiroop NIEUWE BESSENSAP V KOOPT UW SCHOENEN WK BIJ J VAN DAM Keizerstraat 62 Gouda 30 Ge zult er voordeel bij hebben per Va Aesch 22 per 1 1 flesch 42 Sundried Rozijnen per pond 22 Sultana Rozijnen 25 35 45 80 15 17H 65 45 10 190 42 2842 22 2 pond 29 19 Krenten Kocht U nooit bij ons PLATEEL t is Uw eigen schade A ilsn Hellandsr Turfiingal 40 A Broeklinizin Kar tmalkiloot73 Sucade per ons VERSCH GEBRANDE PINDA S per pond Volvette Goudsche Kaas per pond vanaf Prima Leidsöhe Kaas De Eohte Edamimer Kaas 40 vet per stuk Zwitsersche Kaasjes per stuk Nieuwe Jams pot gratis per pondspot Appelstroop per bus ZATERDAG 21 SEPTEMBER SEIZOEN OPENING t MET RUIME S0ETEER1 G EN NIEUWSTE MODELLEN HERFST EN WINTERHOEDEN 1 TEVENSREPAREERB NENMODEBNISEEBBN VAN ALLE SOORTEN BONTWERK Beleefd aanbevelend A M PARIS GOUWE 1 OU A ReAize Ontbijtkoeken per stuk Chocolade Hagel per Het adres voor Kantoor en Winkeijassen i DE KLEINE WINST Korte Tiendeweg 22 == GOUDA 5 = = Witte Ha el NIEUWE PEULVRUCHTEN ECHTE NOORD HOLL CAPUCIJNERS pei pond 10 12 16 PRIMA GROENE ERWTEN 10 12 16 SPLITERWTEN 16 PUIK VAN KOOKBruine Boonen 2 pond voor 26 Prima Rundivet per pond 33 Zuivere Bakolie i per liter 58 Boterolie 65 Slaolie 70 NIEUW 1 Heeft U de nieuwe A H Slaolie Goudmerk per groote flesdi 95 Ultraphone Koffermachine al eens gehoord Deze is sehitterend van geluid met automatische uitsch kelin Prijzen hiervan zün ƒ 55 in luie uitvoering ƒ 65 Ook geschikt voor de Tropen ZIE DE EALAGEl in de H Hittishoudizeep 6 stukken voor 26 H Zeeppoeder 3 pak voor 25 ALBERT HEIJN QOUDA MARKT BI C van Laauwan Tuinstraat 85 Qouda 1 en verkoop van soorten ledige vaten Muziekhandel Nieuwe Goudsche LANGE TIENDBWEG 11 alle Dames GOUDA Beleefd aanbevelend C S BOUTER Mayonaise Saus Remouladqn DUsseldorfer Mosterd J C FICKWEILER 10 LANGE TIENDEWEG 45 Laat U knappen wasschen onduieeren in de naar de eiachen des tyda ingerichte Dameskapsalons Aanbevelend W Melkert RAAM 169 GOUDA inclusiif flesoh HEDEN OPENING van het WINTERSEIZOEN Een keurige collectie gereed van Dames en Kinderhoeden Aani evelend L TIENDEWEG 74 N VAN TRIET v h L J MULLER W Vermij Zn Maubelstoffeerders en Auto bekleeders LAGE GOUWE No 10 VHOirWBSTBEG 22 TELEFOON 419 20 Adverteert In dit Blad Abonneert U op dit Blad Doe hu uw WilntBrVOOrraatl op Anthraciet Elerkolen KacheuTGektoplle en Parelcokes Aanbevelend GEBR VAN BRUINESSEN Bosohwsg 29 Tel 489 Vnwwerttii ES Turisinoel hoek VeerstrMl 68 Jaai ang Maandag 28 8e rteinbei 1828 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BËRKEN KOUDE BODEGRAyEN BOSKOOP GOUDËRAK HAAttTRECHT MOOBDBECHT MOERCAEELLBi MEUWEBEEBK QUDEBKERK OUDEWATEB BEEHSQJK iCHQQNHOYEN IIOLSOJK SITADDINXXEEN ZBSfiNHDIZEN w Dit blad verschijnt daÉelijb behalve op Zon en Feestdagen ADTERTENUÏX RUSi Uk Gooda an cnwtnlcM ktfeooTtoda tot den bexnsMiic 1 fi nfléUi ƒ 1 80 eika r ci meer f SA Van tettea Goud ra den besoi jhrti i 1 fi 1 1 1 66 eUM zMol meer ƒ Mfll AdmtMitifci in het Ottanlaffiainmer 81 m M v dra jtt l iirftoH g hri r to a il ie it M nU In de Mft na dra pt ABONNBUEKTSPRIJSi per kwaitaAl ƒ 8LS6 per weak 17 eeut met Z mdacW d per kwartaal 2 90 per week 22 eent oreral waar de becoi iiic per looper g oclil At Franco per post per kwartaal ƒ 8 16 met ZondagBblad ƒ 8 80 worden dagel ka aaiwenomen aan otu Bureau MARKT SI GÜUDlA t U ojize agenten ea loopnis den boekhandel en de pofftkantotcn s Onze bureaux zt dagelijks geopend Tan 9 6 uur Administratie Telef Intorc Kedcictie Telef 83j Poatrelraabig 4S40aL ÏN2ÏEZ0NDBN KBDBDBELINOBNi X k T tlf 1 elke nfel neer ƒ 0J Of da T oipaaina 60 ft baaaw Gewene adrertaotiiM ra Injugmnrfan awdedeaUBtra ktf eratoaet tot seei feredncecrdM pr Js Groote lettaxe ra randan mnrdra bamkrad uur plutuniDite Adrertflntiën kunnen worden biiesoodan door touehe iamet nu loliede Boekfamadv laren AdvertentiebnrBaux ra onse acenten en moeten daafi vóór da plaatslnc aan bet Itireau sQn ingekomen teneinde ran eimame rerMkard te kQu oceanen Di Eckener d lde voorts nog mode dat hij waarschijnlijk Jiiet zal di dneiueii aan de vlucht naar den Noordpool welke de Aero Arctic in 1930 wil pndernemen De ontruining van het RUnland Een Fransche meening De opperbevelhebber der Fransche troepen m het Rijnland E eneraal Guillaumat verklaarde aan een veïtegenwoordiger van de Matin dat de Fransche troeoen begonnen waren met de ontruiming van de tweede bezettingszone De geregelde troepen zullen echter eerst over eeuigen tjjd afmarcheeren De intergeallieerde Rijnlandcommissie zal naar Wiesbaden worden overgebracht zoodra men daar een geschikte huisvesting gevonden heeft Als wy de lijn Trier MainzWiesbaden hebben ontruimd zat de Fransche vlag in Kobieaz worden ingehaald doöh men moet niet verwachten dat dit vóór het einde van September kan plaats hebben Het volgende jaar zal de ontruiming van de derde zone plaats hebben De generaal voegde er nog aan toe dat het Rynland dan eerst zal merken wat het aan de bezettingatroepen verliest GiUEKENLAND Een aardbeving Tal van httixen verwoest Vele slachtofers Te Si as en Goewoeskana heeft gisteren een hevige aardbeving pSaats gehad Ta van buizen zijn verwoest Men vreest dat er vele slarfitoffers a n Vié 8TATEN Ëen Eni l i l by djlgim ter door kuatwacht1limm3SBÊm genomen Wegeüia het staohkelen van alcohol Naar uit Nieuw iLonden wordt medegedeeld is het Engelsch Driemastachoener Vinces door Amerikaansehe kustwachtschepen in beslag genomen omdat het schip deel zou hebben genomen aan alcoholsmokkelen De bemanning uit 7 koppen bestaande is gearresteerd ENGKLAND Watergebrek te Londen Londen heeft van de grootste droogte sinds 70 jaar te lyden Gedurende 31 dagen is in de City geen regen gevallen eT de bron in de Lea Valley is nagetioeg droog Er is een dringend beroep gedaan op de inwoners van Londen zoo zuinig mocelyk met water te zyn Er worden maatregelen genomen om tot de rantsoeneering van water over te gaan BULGARIJE Weer een politieke moord De vfi tegen woord iger van d Macedonische lovolutiunaire orgainisatie ir liet buitenland Geoigi Baidarow i hier vermoord Hij was een der bekendste aanhangers van generaal Piotogerow die ook vermoord iS De daders zijn gevlucht JAPAN De a s vlootconferentie Vóórbesprekingen tusschen Engeland en Japan Dit betrouwbare bron wordt meegedeeld dot de Brit Jehe regeenng Japaii heeft uitge noodigd om voorbesprekingen te houden vóórdat de vijf mogendheden conferentie bij Japan heeft deze uitnoodiging aanvaard Hoe ds Ouilsoh llationalsn politiek voeren Bespreking met Fi ansche politici en militairen over een verdrag aech Fransch militair bondgenootschap publiceert naar aanleiding van de mededeeiin gen der Nat Hberale J orrespondenz een verklaring waarin hij zegt van meening te zyn dat de Franach Duitsche verzoening buiten de partypolitiek moet blyven Daarom heeft hü byi zyn besprekingen n et Fransche staatslieden steeds zoovee moge yk vertegenwoordigers van alle partijen o w ook dr Klönne betrokken Myn besprekingen zoo gaat hy verder berustten op de basis van een militaire en politieke belangengemeepachap tusschen Duitschland en Frankrijk die zich tegen geen derde party richt Met medeweten van mijn Duitsche en Fransche vrienden heb ik Engelsche politici op de hoogte gehouden en hun ins temming verkregen Ook heb jk den Duitschen gezant te Parijs von Hoesch ingelicht die mij verklaarde mijn mededeelingen naai Berlyn te zullen doorgeven Het eerste doel der besprekingen zou zijn geweest vast te stellen in hoever de toen te Berlyn verspreide geruchten over Fransche voorstellen werkelijk van de Fransclie regeering afkomstig waren Het resultaat was voor de Duitschei s negatief Daarop werd den heer Renauld te kennen gegeven dat zyn voorstellen van nationaal politiek Duitacl standpunt niet voldoende waren In Ben uitvoerige verklaring noemt dr Klönne de mededeelingen van de Nat Lib Korr een mengsel van waarheid en verzinsel Hij erkent dat hij in 1927 in Londen met leidende Engelsche politici besprekingen heeft gevoerd Ook heeft hij in d a winter van 1927 r 28 in Berlyn conferentie g had met i ransche politici waarin hij voor een Fransch Ouitsche toenadering dezelfde eischen had gesteld als te Londen Die eischen waren ontruiming van het Rynland teruggave van het Saargebied de herroeping van de schuldvraag bepaalde verhooging van de Duitsche legersterkte en onvoorwaardelijke teruggave van den Weichselcorridor Hy had dcstyds het ministerie van buitenlandsche zaken van deze conferenties in kennis gesteld Het onbekende Polen De phenlx uit zijn herrezen Het wonder aan den Weichsel door Dr FEUX RUTTEN L van laster zoo venijnig en valsch als die alleen maar door een kwaad geweten kon worden ingegeve i en uitgevoerd Het kwam hierop neer de wereH zoodanig te bewerken dat ze de dria schuldige loofstaten geiyk gaf En hiermee eindigde de opzet dat bij heel Europa per jlot de inaruk vifas gevestigd dat de Po en aan alle uenkbare fuvels t iark Laarom werden 7V zwart gemaskt opai o wiyzen Eerst moeat de roof vergwlfkt worden oor de weidenkenden in de ron nteden zelf en zoo werden de Polen aan de orthodoxe Kijssen voorgeste d als heretlkeis aan de katholieke Oostenrijkers als liberalen aan de tuchtiievende Duitschera a s aoiiin iilen En dan werd op de overige landen van Europa gemikt Hun werd verteld van de Polen dat zy lui waren smerig onbeheerscht en onbetrouwbaar drinkebroers en herriemakers halve wilden uit het onbeschaafde Oosten Hun nationaJe fouten welk volk heeft die niet werden onder het vergrootglas getoond en alle denkbare ondeugden hun daarnaast aangewreven Het geknechte volk waa weerloos bü die aantügin en en had geen voorsprekers in de werdd De Frauichman vergelijkt een dronkenlap weer altyd by een Pooi wanneer hij hen kenachetst met deze woorden plein comme toute la Pologne Denken Hollanders by den naam van Polen niet vooral aan twee nuseries aan Ppolsehe landverhuizera een luizig troepje waaraan je schielijk voorbjj loopt en aan een Poolschen landdag waao by je omvalt van de herrie Zoo duurde het tisntallen van jaren zwarte jaren voor het ontredderde vofk De Russische literatuur kwam intuaschen in de mode Beatond daarnaast ook aoms een Poolsche kunst Duitschland en Oostenryk lagen als een ijzeren muur tusschen het verzonken land en de rest van Europa Alte nieuws uit Polen voor het westen bestemd druppelde door den filter der bondgenote Elk goed woordje over dit gebied en zyn bevolking in eenig Fansch tydschrift van beteekenis berokkende het ministerie te Parys weer altyd moeilijkheden van wege den Russischen bondgenoot Wie bereisde Polen Voor toeristen bestond het niet het groene strand van het oude rijk was in Duitsche handen en de sneeuwen bergstreek die eens zijn natuurlijke grens vormde was Oostenrijksch Wie er kwamen za n er vooral de ellende en het verval waarvan de schuld neerkwam op de onderdrukkers Bleef Polen overigens niet voor iedereen een verzegeld boek alreeds om de taal de moeilgkste van het voste tand Hoe had de Poolsche ziel dan wel tot uitspreekbaarheid kunnen komen Haar taal was verboden haar kunst was contrabande Maar moeat men de Polen die Poolsch spraken nog wel tot Europa rekenen daar zij toch Slaven zijn Hoe veel gemakkelijker was het ze eenvoudig niet mee te tellen Inderdaad tellen deze Slaven met ons Europeeërs mee waar zy wat hun godsdienst betieft Roomgch zijn en niet Rus Toen ik myn oude tante vertelde dat ik voor een tijd naar PoJen vertrok sloeg het goede mensch de handen saam met een soort van vertwüfeling en ze keek mij aan met een blik die aan duidelijkheid niets te wenschen overliet terwijl ze zei maar kind lief wat moet je dó r nu wel beginnen Ik had verder mooi praten van rondkijken en atudeeren voor haar wekte PoIon maar een beeld een gedachte Siberië Wat wist ik er zelf eigenlijk van van het land en van de menschen Vage beelden van een meer dan voor de helft vergeten romantische jeugdlectuur en wat verwaaide herinneringen uit een aloogverhalend geschiedenisboek bittere bladzijden van rampspoed en ondergang met vreemdtjd pende namen daarin als Sobicski en Kpsciuszko Ja ja De maaiers van den dood en De martelaars van Siberië En dan nog weer andere namen Chopin Paderewski en Sienkiewicz Chopin die in zyn muziek om zijn land treurde en stierf te Parys Sienkiewicz die Quo Vadis schreef den roman van het oude Rome Paderewski Europa s beste pianist die met minder g elnk het klavier der staatkunde bespeelde Nóg een herinnering en nóg een naam de vrouw van den Poolschen minister van financiën di den eersten pryg behaalde bij het discus werpen op de Amaterdamache Olympiade en de naam van Joseph Pilsoudski die staat uan het hoofd der jongt republiek van Polen op het oogenblik de man die eertyds socialist en juumalist en opstandeling generaal werd zonder de krijgsschool bezocht te hebben en nu met krachtige handen het bewind voert doet hü niet aan Mussolini denken Maar wat méér wanneer we de schimmen laten rusten van den grooten Frederik van Maria Theresia en Catharina II vaalgeateld dat de carburateur met een lap omwikkeld was Deze lap nam gas op en vatte dan vlam door den heet n motor Bo Mededeelingoi vab Dr Eckener Een reis naar Scandinavië Dr Eekenei lioeft tegenover journalisten nadere mededeelingen gedaan omtrent dfj eerstvolgenile tochten van den üra Zeppelin Hij veikiaarde dat in de eerste tien twaalf aagen met te denkeu is aan et n reis naar berlijn en Ooat Pruiaen aangezien tijdens rijn atwezigheid het werk zicti Iweft opgestapeld en dit eerst afgedaan moet worden Wa de verdere plannen voor dij jaar betreft deeldi Eckener mede dat het in de bedoeling ligt een reis naar Scandinavië te maken indien het vergevorderde jaargetijde dit ten minste nog toelaat Overigens verklaarde dr Eckener dat voorloopig het totataiidbrengen van een luchtsclupverkeer met Noord Amerika op den voorgtond staat TranaContmeu tale vluchten die in etappen kmmen worden afgelegd kan men beter aan vliegtuigen fverlaten De taak van den Zeppelm ligt vooial in het overbruggen van de zeeën en Wat was dit Polen eigenlyk voor ons vóór dat de kaart van Europa gewijyigd werd by den vrede van VeraailIeK Jaren lang hebben wij het met leri ml in éen adem genoemd óók uitgemergeld óók in zyn bestaan bedreigd óók onder het juk gebracht Maar dit verschil was er dan nog altyd tusschen beide Ierland was blijven voortbestaan Polen was opgelost en weggevaagd van de wereldkaart Finis Poilonlae De herinnering leefde nog wel voort It het lied Nog Is Polen niet verloren maar feitelyk was er geen Poten meer na het ontbinden van het hertogdom van Warschau nadat zyn drie buren ook de laatste brokken van het eenmaal zoo machtige ryk hadden opgeslokt Toen de miadaad dan gepleegd was moest zy nog vergoelijkt wor oen En sedert begon de veldtocht zonder j oorlogstuig tegen deze natie zonder i nd j De eenheid was verscheurd het kven was verstikt de ziel was vergaan in den brand der bibliotheken en nationale kostbaai heden Nu kwam het laatste aystVmatisch werd in schoolboeken bladen en periodieken een campagne ingezet om den iandroof te bewimpelen en het grootste onrecht dat de moderne geschiedenis zag te rechtvaardigen een campagne van verguizing en wnigd omdat ik aan meneer Jamieson verteld heb dat meneer Innes bij hem is geweest op den avond dat hij verdwenen is en dat ik had gehoord dat zij luzie bodden Wat hdeft Warnei de vrouw ook weerhooren zeggen die bij meneer Innes in de bibliotheek waa vroeg de detective Het kwam ongeveer hierop neer antwoordde Ik Ik wist van het begin af dater iels niet in den haak waa Itanand is niet zoo maar den eenen dag gezond en den anderen dag dood Het scheen te sluiten als een bus HOOFDSTUK XXX Als het graf zUn d en tenigsMft Woensdag deed Riggs ons zijn verhaal Halaey waa den Vrijdag tevoren verdwenen en met het verstrijken van lederen dag voelde ik dat de kans om hem levend terug te vinden verminderde Hij kon duizende mijlen ver zijn opgesloten in den goederenwagen misschien zonder water of voedsel Wordt vervolgd Armstrongs te zijn geweest en de stationschef denkt dat de vermorzeld vrouw in de vroegte de rails is overgestoken om in het iokoattreintje naar de fltad te stappen en lo u door den expiess was gegrepen Ik had Liddy wei hooren praten over een vrouw die den ochtend na Halaey a verdwijning op het atation in Casaanova door een trein was overreden maar ik had van mezelf narighc id genoeg om aan deze inededeeling aaiidaclit te stJienken Weer een cirkel riep ilc uit Nu zijn wp precies waar we begonnen zijn Zoo slim is het niet juffrouw Innea meende Rigga ik kan U bijvoorbeeld vepteilen dat Nina Carrington uit de stad in Californië kwam waar meneer Armatrong gestorven is De dokter was doodsbang voorhaar die vrouw wist iets Ik ben zeven jaarbij dokter Walker in betrekking geweeat enik ken hem door en door Er ia niet veelwaarvoor hij bang is Ik voor mij geloot vaaten zeker dat hij meneer Armstrong daar ginds vemoord heeft Wat hij nog meer deedweet ik niet alleen dat hij de blauwdruk ken van het huia hier bad en dat hij mij ait staanden voet heeft outdlagen en bijna g meer op Toen de dokter maar steeds niet torugkwanu ging e geweldig te keer Ik moest hem gaan zoeken en als hij niet terugkwam wel en toen volgde er een stortvloed van scheldwoorden hij moest niet denken dat hij haar voor den gek kon houden Er zou een moord gebeuren en ze zou hem er graag voor zich zien hajigeu Ze Vek me geen gemakkelijke tante vervolgde Riggs na een korte pauze om even op adem te komen en toen ze wegging tegen elf uur naar het hui van de Arm strongs volgde ik haar op den voet Ze liep eerst om het huis heen en keek naar de vensters Daarop belde Ze en toen de deur openging liep ze direct de hal in Hoe lang is ze gebleven Dat is het eigen aardigste van het gc val zei Rigga ze ia den heelen nacht niet meer te voorschijn gnomen Tegen den ochtend ging ik naar bed en ik heb niets meer van haar gezien of gdioord voor den volgeuden dag toen zag ik haar op een wagen liggen bij het station met een laken over zich heen Ze was door den expres overreden en bijna onherkenbaar verminkt Ze achijnt den heeien nacht bij de aanwezigheid te verklaien Maar ze wilde wachten Och scherven zijn niet behaald goedvoor bunden ik had niets tegen U en deStudebaker is een moeie wagen FEUILLETON Dus Roflie s avontuur was verklaard Nu dan ik telegrafeerde de dokterwaar juffrouw Louise was en hiedd haar inde gaten Enkele dagen voor ze met het lijkvan meneer Riggs vroeg ik plotaehng ben jijhier op een avond in huis geweest een paardagen nadat ik hier ben gekomen Neen juffrouw Innes ik ben bier nognooit eerder geweest Maar om verder tegaan die Carrington kwam opduiken op denavond dat meneer Halaey verdiweeïi Zekwam paa laat en de dokter waa uit Zebleef wachten en wond zich hoe langer hoe