Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1929

Inlichtingen kosteloos ook ichrifteliik voor HERSTEL van niet allMn de hierbii AFGEBEELDE doch alle voorkomende HAARZiEKTE eiken werkdag van 10 3 nur C ROMEIJN Sr eenig eigenaar der beroemde CRINOFLOOR Ruim 600 Herstelden Ook uit Uw eigen omgeving 20 Gratis inzage Diergaarde Singel 91 b d Westkruiskade Rotterdam Methode Dr DELOS PARKER Amerika Sedert 25 aar De overvloed is een vloed waarin reeiis menigeen is verd ronken FEUILLETON DE GLSTOLEN DIADEEM Uit hat Engelach van ARCHIBALD EYRE 10 Nadruk verboden Hal waa de eenage verklaring die hij voor Jiflftr raadselachtige handelwyze had kunnen vindei e had midden in den nacht ergens op een stoep gezeten had h m op een slink acJie manier er toe gekregen om de toegang tot een huis te lorceeren en toen ze had gemeritt dat hij gesnapt was was ze met haar etgeztil verdwenen Het was natuurlijk rr B geweest om piet zyn hulp lat huis binnen te komen Zoo stelde hy zich m zijn argloosheid de zaak voor Daarom stelde ze zooveel belang in niijn zwarte koffer nep mevrouw Hemnunga onthutst fu begrijp Ik haar gedienstighead I l It Wer zie ik noat terug Missghien vergis ik me wel zei üe nn r T i i verdenking er zoo ondoordacht had uit eflapt Ik weet het nsiotte niet zeker maar meer kan ik U niet Z ggen üeen wonder dat ze zoo rijk gekleed vnnï mevrouw Hemmings hardop Ze una da aensataoneele veronderatelling vee mooi om daarvan weer goedschiks al avond met om ïüvm doenP Heden overleed na een langdurig li den mijQ innig geliefde Vrouw en Moeder Willemina de Kü dt leb De Lijster in den ouderdom van 31 jaar B C DE RAADT Arts GREETJE HENK Gouda 14 October 1929 Crabethstraat 45 Geen bloemen Bezoeken kunnen met worden afgewacht De teraardebesteljing zal plaats hebben Vrijdag 18 October des namiddags 1 uur vanaf Crabethstraat 45 32 Esnigt n argisitsni liianligiving N V U trechtsche Hypothee kbank Pandbriawan f lO OOO OOO De BANK stelt beschikbaar O 8 o 5 Pandbrieven a 100 4 2l Pandbrieven a 98 i m ukken van f 1000 f 500 en flOO 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG AANBESTEDING Op Woensdag 23 October 1929 def vm 11 uur zal in de Lunchioom Victoria Maikt Gouda voor rekening van den heei JOH 6 VAN WINGERDEN te Gouda onder zyn chenten worden aanbesteed Het bouwen van een blok middenstandswoningen bestaande uit 5 beneden en 5 bovenwoningen Bestek en teekeningen te veikrij gen vanaf Dinsdag 15 Oct e k a f 8 pel stel rest ƒ 4 bu den Architect V DIRK STUURMAN te Gouda Winteraardappelen Prima Overmaasche Kleiaardappelen a f 2 SO p HL franco huis Orders worden ingewacht bi B C DRINKWAART Violenstraat 5 Striien Z H 10 Van het tieliende Jaarlraeicje GOUDSCHE VRAAGBAAK Boskoop P L BINKBN Telef 124 Oouda T POBLBNMB Telef 480 Waddinxveen i A J JANMAAT k en nieuwe uitgave voor 1930 in bewer Unc Verbeteringen van de uitgave 1929 worden gaarne ingewacht bq de Uitgevers m BRINKMAH Sk ZOON MARKT 31 Veet qevfaaqch boeken 80 Wanneer gij het besluit genomen hebt iaeen of meer kamers nieuw zeil te koopeo raadpleeg dan de YELLA Staalboekentiedere leverancier zal ze U gaarne toonen Zij bevatten 160 fraaie dessins voorVLOERZEIL EN BEDRUKT LINOLEUMen bieden U in verscheidenheid van kleuren stijl de grootste keus YELLA vtoet zeLÏ öc bedi ukt hnolewm Soepel Zwaar en Sterk In 7 gebruik het beste merk bezitten in de grootste mate de goede eigenschappen die gij er van Verwacht FABRlKATErJ VAN DE SALLANDSCHE VLOERZEIL EN LINOLEUMFABRIEK TE WIJHE Sla dit niet over I Neem des morgens na uw ontbyt en a middags een uur vóór den hoQfdmaaltyd één eetlepel Sai fumose en gU beed spoedig do goede gevolgen daarvan ondervinden De SangTiinose wordt door de zwakste geetfeUen verdragen Zij vermeerdert de roode bloedhcbaampjea en voedt daardoor uw zwakke ze nuwstelnel verschaft U eene algemeene leven opgewektheid en neemt met vaste hand de oorzaak weg van vele kwalen die allen samenhangen met zwakke zenu wen en arm bloed SANGUINO E kost i per fl ƒ 2 da 6 fi ƒ 11 12 fl 21 Verknigbaar bij Apothekers en DroAisfen WACHT U VOOR NAMAAK 40 VAN DAM ft Co k Da Riementraat 2c 4 D i Haac a n Aai kop van het apparaat bevindt uch een eenvoudige practische en onmiddellijk werkende aanzetinnchting waardocx men m 10 econden het mesje voor het Kheren kan aanzetten Een paar reken over den nem dat is alle wat noodig 11 om die clieripe snede te herstellen waardoor de Va et mesjes over de geheele wereM beroemd njo Scheren met een Valet ai paraat is even f tnakkeli k als veilig y rkriitihaaT In atU primm 1 H 1 Stoaiunl gfii b U nr ff r ralv rd vaiUvkeidaKJieernHM U V l l UMIM O pnniB 1 cB N 101 H l p Ulr M aal Urk awnrt alol baral ï Vdel irataB Mnndan Dan Hm een verouderd radio toestel te bezitten of de Philips Standaard combinatie Ontladen accu s kunnen U niet meer te leurstellen anode batterijen Uw genoegen niet meer bederven r ia geen gewirwar meer van draden het aantal knoppen is verminderd spoelen zijn rheelemaal niet meer En de weergave is STANDAARD COMBINATIE Phuis kMUt uil HM olMM OnIvingtomM Na 9S14 i i4 nwpt 007 M miNM H 4aa2 VI llllptMur N 2007 witzagHjk verbeterde NIEUWS N ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDie BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDËRAfi HAASTItËGHT MOORDRECHT MOERCAPELLBi NiEmKERKËRK OUDERKERK OUDËWATER REEBWUK CifflQNHaYEN iTOLWUK WADDINXVEEN ZEIGSNHUIZEN au Dit blad verschijnt dagelijlES behalve op Zon en Feestdagen ADTEBTENTDCPBUBt Uit Ckmda ti mm üékm tMiooreode tot dan besoiglrUic 1 6 xeffttla ƒ liO elke rafel meer ƒ D S6 Vu Initen Goode ea den bnor rlngi l t teieU f Lfifi elke iwel meer ƒ 9M Adreitentliii in hat Zataxdagnnmmar n 9 bllalag ep dén priHe LJamüdlghwide edreTtwitifa de helft ran dco paüai AB0NN£UIENT3PfiUSi per kwartaal f 2 P week 17 cent met ZondacUaö per kwutaal ƒ 2 M per weak 22 cent overal waar de beeorgin per hx geeehledt Fnnoo per part per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 8 80 Abonnementen woxdeti dagdj k8 aangenomen aan ons Bureaut BIARKT 81 QOUDA tii OOM agenten d loope den bo chandel en de postkantoren Ones bareaux i a dagemka gfiopmd Tan 9 6 uur Administratie Telef Inteic 8S Bwlaetle TfieC 8 FoBtzdraniog 4 0Il INOfiZONDiUf KEDED UNOBNi 1 4 n ela ƒ 8JB elke regel meer j OSt Op da Toerpegina 60 ft tkeogar Geweoa advertflotUU en injaiwndMi mededeeUngso bQ eentraet tot leer geredoeeerdaii prye Ofoote letters en raoden worden berekend naar pleatanümte AdvertentUtai koimen worden iageaonden door tnaachenkomat van soUede Boekhandetaren AdTertentiebureaox en onze agenten en moeten daags róót de plaatsing aan het Bureau sSn Ingekomen tanejnde ras opname venafcerd ts t n Ean nieuw strijd in Chinaa De Itegeenng van Nanking in een moeitukc portie mevrouw Zoebkof die ongeveer 750 000 mark zouden bedrageii gullen kuniwn worden betaald De zaak Sklarek Nieuwe kaoeienjeu koeien aan het licht De Berlyniiche autorftciten zya nieuwe tnoeaeiyen van de gehtweders faklai ek 01 het spool gekon en in hln boeken is name lyk aangeteekend dat ie tusschen Z en 19 September j 1 aan de schoenfabriek L Keichle te ruttlmgen 1 y btuttgart voor geleverde schoenen e n bediag van met mmder dan IMi milUoen mark zouden hebben betaald in wericelfkheid ib door deze firma echter geen 14 nulhoen mark ont vangen en ook met toot een dergelyk be diag aan schoenen a de gebroeders Skta lek geleverd in het geheel kochten de ge bloeders Sklarek van dö firma Iveichle voor ongeveer 2o0 OÜO mark schoenen pei aar Hergelyko knoeieryai schynen ook oven gcna met andere leveranciers te zyn ge p eegd Meer en meer vermoedt men thans dat door de Sklareks belangryke bedragen in veibgheid zyn gebracht en dit de door hen geboekte 1 millioen hieitoe werden benut De gemeenteraad hee£b zich ook met de Amerikaansche reis vaaj den eersten burge meester Boss en de zaajc Sklarek bezig ge houden De Duitach nationalen dienden een irterpellatie in waa in de Burgemeester Scholta wees er op dat de burgemeester van New York Walker te Berlijn doot het de Wtement van bnitenlandschc zaken en deu Amerikaan schen ge zant geïntroduceerd vas Het tegen bezoek kon dus met als een particuliere aangelegenheid beschouwd ivorden e leis al 75 ü 0O00 mark kobten Daar zii een aangele genheid van het dagelyksch bestuur was werden de raadaledem niet vooraf geraad pleegd ENGhLAND Gerechte ijko dwaling Inzake een moord etf jaar geleden gepleegd In Februari 1918 werd een 17 jang me s je te Eltham by Londen vermoord gevon den Een 21 jarig ouil soldaat David Green wijod werd in April an hetzelfde jaar we gKoa dezen mooi Ier dood veroordeeld diCh de stiai werd m velband met zyn gedrag tydens den orlog in levenslange ge mgenisstraf veranderd Thans is een benegmg gaande om zyn vrylbting te verkrygen daar gebleken zou zyn dat Greenwood onschuldig was Een Londonsche vrouwelyke dokter dr Marga ret Tyle heeft ich er voorgespannen Ftmge jaren geleden was haar belangstel 1 ng voor de zaak gaande gemaakt doordat d zuster van Greeriwood zich tot haar wendde nis patiënt Deze ruster bleek ze niiwzaek te zyn omdat haar broer onschul di gevangen zat Ook de moeder bleek van de onschuld van haar zoon ovcrtmgd Men had haar met in de gelegenheid ge steld voor d rechtbank te verklaren dat haar zoon een libi liad den nacht van rieri moord was hy n 1 te Woolwich Toen hy een foto zag van een militair insigne dat by het lyk gevonden was meende hy dat dit hetzelfde insigsf was dat h voor 1 shilling en 3 pence in een tram dicht by de plaats waar het lyk gevonden werd aan iemand had verkocht Hy ging hiervan mededeelmg doen aan de politie Daar merkte men op dat hy goen knoopen aan zyn jas had er was by het hjk een van een overjas jrfgeruktt knoop gevonden en had me hem gehouden Sedert is hy nooit meer thuis geweest Het Leger des H lg C mmissi Hier Lucy Booth Commissioner Lucy Booth van het leger des Heïls de 62 jarige zuster van Bramwell Booth die onlangs u t Noorwegen terug is geroepen heeft nu erder gekregen zich naar Zuid BKLCIE Leon Delacroix f Een bekrad Belgisch financieel deakundige overleden Lit BadeniBaden lomt het bericht dat Leon Delacroix een der Belgische gedele geerden die aldaar deel nam aan de werk zaamheden van de commissie tot organisa tie van de bank voor de internationale be talingen plotseling aa een beroerte is overleden Delacroix is slechtj vier en zestig Jaar oud geworden en uit zijn politieke loopbaan dio vooral in de jaren na den wapenstil stand hgt stippen wy aan dat hy in November 1918 president werd van een coali tie kabinet van katholieken liberalen en socialisten waarin hem tevens de porte ffcuille van financiën waa toebedeeld Delacroix behoorde tot de katholieke staats partij Als financieel deskundige heeft Delacroix in de moetlyke jaren na den oor lag waarm het geteisterde België met zoo bewonderenswaardige geestkracht aan zyn heistel werkte door zyn commercieele en fjnancieele politiek groote diensteft bewe zen Na de algemeene verkiezmg in No ember 1919 werd Delacroix opnieuw mi nster president en mmlstei van financiën in een coalitie kabmet By de ondeihande Imgen in het voorjaar van 1920 tusschen Nederland en België gevoerd vertegen woordigde Delacroix zyn vaderland Als advocaat werd de overledene beroemd door zyn pleidooien in het beruchte proces der Luiksche forten en het erfenisproces van Leopold JI waarin hy de belansup ver dedigde van pnnses Stephanie I 1917 werd hb tot stafhouder der ba ie van het hof an cassatie gekozen als opvolger van rdmond Picard dlie wegens het uiten van Een ti llang iing het m China goed en men kreeg den indruk dat de centrale re gcenng te Nanking stevig m het zadel aat StahteLer toestajiden begonnen naar v sUieeii zich aT te teakenen doch de bench U n der laatste dogen maken uan al het opiiraisme weer plotbeling een einde Het gc ag van Tsjang Kaï Tsjek die te Nan king feitelijk in de eerste plaats de la kcns uitdeelt is op het oogembhk ten zeei stL geschokt In Kwangsi begon dezer dagen Tbjang rat Kwei nth geducht te roeren openlyk btond hy tegen Nanking op en nel zijn luiks zich oneï tt erende aanhan gers uteerde hy van Kiwangsi ui tegen de centrale regoering Met de nationalisten hebben enkele botsingen plaats gehad docii het leek dat de regeering van T=jang Kaï ffijdi deze rebelle tien kop wiet m te diukken Laatstgenoemde zit l zich echter voor nog uneindig veel meer moeilijkheden geplaatst üiiidat ook de commum n vam Kanton en ICwangtoeng de party der mtilcontenten hebben giekozen i ergste teleurstellint oor Isjang Kaï Tajek za ondertusschen zyn dat generaal Ftng die steeds een raadselachtige muur ia geweest en die aanvankeJyk zirhBi utraal sdieen te hou den tn z U bertidlleek te zyn met Tsjaiig Kaï Ty ek samen ca werken zich tegen üti en 1 eeft gekeerd h eng bebchikt over eel gezagj veel taii nt en eel aanhang vo ral in den vorm van soldaten zoodat diens optieden Nanking nog heel wat zor ten kan baren Feng s nog vrij recente troifwbet ai gingen te nover Nanking dien den dan ook metseen korreltje 3 ut te worden opgevat De toestand heeft zïch zelfs reeds ueiwyze ontwikkeld dat Feng een nieuwe regeering te Peking heeft gevormi er biTitaalweg verklaart dit de regeeiing te Nanking opgehouden heeft te bestaan e ret men dat de positie van Tsjang Kal TsjCk zeer luuhelylk is geworden te metr daar het met uitgesloten ib dat de gouverneur van Sjdn t een willig werktuig zal blyken te zij n 111 handen van generaal Teng Wanneer men l er nog aan toevoegt dat het ook m Sjantotng gist is het dmde lijk dat de regeennp van Nanking vnjwel V ïi alle kanten in het nauw wordt gedre ei Men raa benieufwd zyn hoe zy zich door deze nieuwe beproevingen zal weten been te slaan Voorloopig krygt men den indruk dat de toestand in China opnieuw cntiek wordt dank zy het stoken en woelen der generaals in het reu zenryk die allen belust zyn op eer macht er aanzien Maar het moge herhaald wor den wel de gevaarlykste tegenstander is Feng üe het niet kon gedoogen dat zyoi troopen zooals men te liet js altyd moeilyk uit te visschen hoe de maehtverhoudingen m Ch na zyn de ambitieuzie generaals loopem dikwyls van de eene party naai de andere o er anneer hun dit profjjtelyker toelykt doch eén oiïloochenbaar feit lo dat over China weei een golf van verwarring slaat die de een wordmg van het ryk wederom op zoo be treurenswaardige wyze tegenhoudt Wel heeft een Chineesche financier van aanzien te Hongkong een beroep gedaan op de verschillende le ders die by de jong ste confbcten zya betrokken teneinde te bcwerkateUigen dat ae bmnenlandsche on lusten met g meuw oplaaien in al haai felheid maar het ia zeer de vraag of er naar dit beroep zal worden geluisteid Verv acht mag worden dat de voormannen der opstandige beweging ongestoord hun gang zullen gaan en fnsch en vroolyk een meu wen burgeroorlog zulleoi ontketenen hoe lampspoedig de gevolgen oor China ook mogen zyn JBUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND De Balkanriucht van de Graf Zeppelin HtdPiiochteiid om 10 vooi 8 verschocü het luchtbtiiip Oiaf Zeppelin Iwvea Belgrado Hot luchtachip vloog over de oude vestuig CU over het centrum van da stad Latei nam htt koera naar de bawt eii het Xonuikl jk slot keerde daarna naar Belgn do terug en verdween na het Duitache hel üenkerkhül eii het vliegveld m de nchtiug JSUj Het iuchtschip vloog op en hoogte van 40ü meter De inboedel an mevrouw Zoebkof onder den hamer De inboedel van mevrouw Zoebkof ia gisteren onder den hamer gekomen Noch d gewezen keizerlyke familie noch het LngeJscho hof waren op de veiling verte ginwoordigd Een groote ovalo barokternre met het opschrift Londen 1770 en een gewicht aan zilver van 3500 gram werd door de deur waarders op 20 000 mark geschat maai biacht s techta 6000 marfc op ten tweede terrine van denzelfden aard vond een koo per voor 3200 mark hoewel het het Ttoatbuarste zilveren voorwerp van de verZiimeImg betrof Het mode van het standbeeld van keizer tiriednch in zilver dat een ge icht van 1760 gram had moest tot dne maal toe worden aangeboden voor het voor den belachelyken pryj van 110 mark werd giekocht Een Japansch zilveren servies dat keizer Wilhelm I by haar ilveren bruiloft aan zyn sthoondochter had geschonken en dat 44 pond woog werd door een particu her uit Keulen verworven voor den prys van TtKW mark Het IS op het oogenblüc nog met bekend hoeveel de veiling heeft opgebracht Het is echter zeker dat uit de opbrengst slechti een zeer klem gedeelte van de schulden van yn meening over de nutteloosheid van den oorlog tot aftreden iverd gedwongen De overledene laat behalve een bejaarde moe der ook nog zes dochtera en zes zonen na FRANKRIJK Da éénjarige militaire dienat Een rede van Painlevé Het woord voerend bg een plechtigheid van de Unie van Veieenigingen voor licha iielijloe opvoeding by gelegenheid van het Sprekend over de veiligheid van de gren z m zeide Painlevé oat van het oogenbtik af dat de volkeren naar vrede verlangen en dat de oorlog plechtig veroordeeld is velen ei teigen opzien om zich bezig te houden met da verondei stelling van aanvallen en n oordipartyen Painlové is een overtuigd voorstander van de Fransch Duntsche toenadering Hij meent echter dat een ontwapend Frankrijk een verleiding zou zyn voor de heoze mach toïï Daardm heeft de minister 7yn plicht gedaan door de mate van PamIpvL besloot yn rede met een Hnge technische mteonzetting omtrent het 3te s t der nationale verdedigmg OOSTENRIJK Tegen of met de Soc Democatcn Bnutige meenlngsTerachillen m da gelederen der hristelijk socialen De strijd jn de chTistelijk sociale partij over de Heimwehrbeweging ia nu tot volle uitbarsting gekomen In oen op Maandag te Weenen gehouden vergadering spraken zoonel de vice kanselier en minister van oorlog Vaugom de leider van den rechtervleugel Ier christelijk soeialen ala di van den lin korvlcugel afgevaardigde Kunschak hoofd I estuurdcr van liet chnatelijk vakverbond Vaugoln legde er den nadruk op dat de b indsknnselier Scliober en hij het geheel neb elkaar eens zij De sociaal democraten zijn er hoos over dat hij iedere samenwei king niet hen heelt afgeslagen Hij kon even wel sleehts herhalen dat onder samenwer king slecht een eendrachtig aamengaan kan worden verstaan hetgeen met de Inteinatio nale sociaal deinociatie wtlke den klaasen strijd predikt met mogelijk is Om zijn plaats II de wereld in te nemen heeft Oostenrijkon duidelijke vei klaring ni odig ten aanzien van zijn religie en traditie ilij verheugt zich erover dat de Heiniwehren hetzelfde doel nastieven en reikt hurf derhalve de hand toa met den eisch Heimwehren staat krachtig en trouw achter do regeering Schot er Op ten strijde Op ter overwinning Dnama nam de afgpvaatdigde Kunschak het wo id en verklaarde dat het marxisme ala wel eldbeschouwende idee alcthta over lu Woollatonibe uit den treon stapten greep e oudere dame vol schnk George a arm Kyk George nep zs uit buiten zich zelf van opwinding terwyl ze naar een bul letin van een ym de plaataelyke bladen wees George las het vetgedifukte opachnft met gefronste wenkbrauwen Inbraak op kasteel Harlamore De diadeiui van de gravin gestolen Anne lady Haralmore zuchtte mevrouw Heninanga Ze waa dodabltik geworden Het 18 wel heel oevallig mompeldf ueorge Zou ze liierhe n zyn gekomen om haar medeplichtigen te ontiroeten Myn instinct zegt me wat ik van deze diefstal moet denken zei zijn moeder O George in wat voor poel van misdaad en ge 1 lecnheid zijn we te land gekomen We moe ten zorgen dat haar bagage onderzochtwordt Stil toch moeder Kyk daar is ze Ze staat by myn zwarfpn koffer O George red dien tenminste Maar daa r haar zoon geen aanstalten iBftakte om te doen wat ze hem zoo opge wonden verzocht anelde mevrouw Hem mings in hoogst eigen persoon naar de groep reizigeis die by den bagagewagen op hun koffers ptonden te wachten en met beide nanden omklemd 7e haar duerbaar bezit t rwyl ze Lilian tartend aankeek Wat 18 ze toih bezorgd voor die koffer dacht Lilian die zich glimlachend een emdjevnn de groep verwjjderde om een witklelorder te geven om haar bagage in ontvangi te nemen Znj keek onzeker om zich heen ot haar otitstelterna vetvulde welke ontateltenis ech ler langzamernand plaats maakte voor een vaag gevoel van welbehagen Een jongeman imiiieis die eenvoudig en ver van het gewoel dei wereld opgevoed is en dae het leven nooit anders dan mt het gezichtspunt van zyn mowler bekeken heeft ia nu eenmaal ontvankelyker vo r vrouwe ijke bekoorlyk heden dan minder streng opgevoede jon gelui Neen moeder zei hy op beslisten toonna een lange pauze die alli in maar onder broken was door het snikken van meviouw Hemmings U zult niets van dien aard doenIk zal zelf alle noodige maatregelen nemenals dat noodiig bhjkt te zyn Ik kan met toelaten klaagde mevrouwHemmings door haar tranen heen dat doiiecle streek bestolen word zonder dat ertegen wordt gewaarsehuwd Maakt u zich niet bezorgd antwoordde Geoige Ik zal den loop van de gebeurtenissan afwachten en als het oogenblik komt zallis lieusch met aarzelen om toe te alaan Mevrouw Hemmings was onder den m druk door de ongewone beslistheid van hlaar altyd zoo volgzanien zoon Maar je mag je eigen veiligheid tochniet in de waagaehaal stellen om de schuldigo te ontmaskeren Wy betalen zooveelbelasting dat ete beambten die daarvooraalaria ontvangen dergelijke gevaarlykewerkjes kunnen opknappen Dat zullen ze ook heuaeh wel doen zei George op gemat stellenden toon Maar laten we n niot verder over dit pynlyke onderwerp praten Toen menouw Hemming an haar zoon Hoe weet U dat ze naar Wollacombe gaat Dat heeft ze me zelf verteld dat zeiik je toch al Ze gaat logeeren in die lunch room m Highstreefc Ze luistert natuurlijk de gesprekken van de bezoekers af en komt op He manier van een en ander over grendelsen sloten te weten Als we in Wollacombezijn gaan we dadelijk naar de politie Mevrouw Hemmings opgeschrikte fnntaaie welkte thans kooraachtig Neen neen nep George verachrikt Ik heb tenslotte geen voldoende grond voopn yn beschuldiging Hoe meer ik erover nad nk hoe meer ik overtuigd ben dat ik niywaarachijnlyk vergis Zij heeft eerhjkeoogeo beroepamisdadigsteia hebben meestal geen kuiltjes in de wangen En hebt U dien glansgezien die over haar haar ligt Neen antwoordde zyn moeder streng Maar dat kan ze wel met em of andereehemiache stof doen Het doet my leed datje zooveel aandacht hebt geschonken aanhaor uiterlyk Ik kan er gewoon om hmlen George traclitte zyn moeder luchtigjes weg + e troosten Hij was een knappe jongeman met een prettig jongensachtig gezicht Hy was buiten opgevoed onder iet onafgebroken toezicht van zijn bedilzieke moeder en beza nog nieta van do wereldwijshead die de meea te nienschen pas door pynlyke ondervinding verkrygen De eenige belangryke gebeurtenia lu zyn jonge leven was de nacht dien hy m de gevangenis had doorgebracht verdacht an mbraak en I et was met verwonderiyk dat de onverwael te wederverschijnmg van het jonge meisje dat da oorzaak was ge waeat van zijn gevaqgeniifeiiiing hem met tante er ook was een welgedane dame met ten blozend viiendelijk gt zicht kreeg haar m het oog en kwam op haar toe Ik geloof dat ik wee wie je bent Lilian Turner natuurlijk zei ze opgewekt je lyktsprekend op je lieve moeder Duf n bent tante Martha een zoen Wat viiendehjk van u om zelf te ko v inen zei lilnin na een sievige omhelzang Wat nio t ik met niijn bagage doen Daar zal John wel voor zorgen 7ij weea niar fon jongen in een met meel bestoven cnstuum die verlegen aan zyn pet tikte Mijn karretje staat buiten daar kan hy ze opladen ik woon met ver van het station we hoeven alleen Highatreet maar at te wan delen Maar lieve kind wat vmd ik het toch heerlijk om de dochter van myn zuster te zien en te meiken dat zy zich met te leftig voelt om by mij te komen logeeren Het ontging Lilian met dat de JonM He mniinga naar hun gesprek atond te Ima teren Tk vind het heerlijk dat u nnj hebhen wilt antwoordde het niei je hartelijk Ik iien zoo bly dat ik uit I rf nden weg hen Als V eens wist hoe ik naar het rustige buiten leven veilangd heb Jte hebt zeker een erg drukken tyd gehad maar dat moet je me later maar eens vertellen lilian keik teralutks naar George en vroeg zich af waarom mannen zoo zelden kunnen luisteren yonder dat hot m de gaten loopteen kunat die vrouwen zoo uitstekend va rtaan Wordt vervolgd