Goudsche Courant, dinsdag 29 oktober 1929

No 17212 Dinsdag 29 Ootober 1929 68 Jaargang Met diepe deelneming heeft de afd Gouda van de Vereenitiai tot bevordering der Bijenteelt kennis genomen van het overlijden van haren Voorzitter den Heer J van Weelden Zijn nagedachtenis zal steedi indankbare herinnering blijven 18 Het Bestuur Bij vonnis der ArrondissementsRechibank te Rotterdam dd 25 October 19 is JACOB VAN OS koopman en veehouder Haastrechtsche Dijk te Haastrecht in staat van faillissement verklaard lulks met benoeming van den E A Heer Mr A HUYGEN tot Rechter Commissaris en van den ondergeteekende tot curator Mr R RENSMA curator Gouda 26 October 1929 16 AANBESTEDING Op Vrqdag I November 1929 nam 7 uur is de heer W VAN WIJK te Stolwilkerslnli voornemens in de Melksalon DE BAARS te STOLWIJK aan te besteden Het bouwen van een Woonhuis Garage enz aan den Qoudachewcg te Stolwijk Bestek en 2 teekeningen verkrijgbaar i f 5 per stel restitutie f 2 50 bij den Bouwkundige JAN BAAS IJssellaan 8 Gouda 20 noch wat de regeling van de overdracht betreft In de overeenkomBt gaat het slechts om een techmache wyziging van het betalmg plan Het geheimz nnige chip De kdoitein van de Falka Tcrrolgd Op 2e dezer zou de raid voor de trheep1 v art te Hamburg het gev ü van het Ki itsche stojmscjiio Falka dat een paar maanden geleden wapens voor de op and lingen In Ve teziteia heeft vervoerd behandelen De zaak 13 echter uitgesteld ontdat de politie inmiddels een sttuffechteriyke vervolging heeft ingenteld tegen kapitt n Zipiitt de gezagvoerder van het ch p die de bemcr ning met allerlei leugenachtige voorwendsels heeft misleid en edwongen de lading contrabande te ervoeren Bu htt gelecht tusschen de Venezolaanache opstandelingen en te regeermgBtroepcn te fuinana ig ook nog een opvarcn te van de FaBka zoekgeraakt Deze de bootsnvan Eaeer i intujiBchen weer te Hamburg waar ook de kapiibeirt vertoeft teruggekeenl en zal als getuige worden gehoord Hü verzekert dat Zipiitt te Cuniana heef getracht het schip op het strand te doan lüopesi Hij zelf heeft dat voornemen Mechta n et moeite kunnen verhinderen Tijdens het gevecht is hij gewond en door de regeeringgtroepen gevangöi genomen en 8 tmnM i d m m onJuHfl wmv teaf ktv ten Weer een ontrouw boofdanbtenaar Ta BerUJfi De olief van den gemeontd ken reinigingaen vuilverbrandingsdienst te Berlijn von Lettow 18 vanmorgen plotseling oneervol ontslagen nadat hij had moeten toegeven dat hij voor den aankoop van een terrein voor oen nieuwen aeehbelt den eig iaars reeds een voorschot had betaald zonder machtiging van B en W Uit een vluchtig onderzoek bleek dat hl meer onregelmatigheden gepleegd heeft De schade voor de stad zat daarin dat da stad steeds aan het door den directeur aangewezen terrein gebonden was Stoekpeuaiogon heeft Lettow niet OBDgenomen FRANKRMS De moord op Rigaiidui Marteling van een verdachte Scherpe klachten tegeu de politie Al eenige maanden duurt thans het onderzoek m de zaak Rigaudin een der gruwelijkste moordzaken van de vele die zich in Fiankrijk plegen voor te doen Men herinnert zich dat R gaudin een handeUinan van niet zeer goede reputatie in Als Gl lijdt aan trage ontslaging gal sliim koortsigheid maag of hoofdpijn geen eetlust slechte spijsverteering enz neem dao Wortelboer s Piilea en gij ziit spoedig weer hersteld Verkrijgbaar i 60 et bij Apothekers en Drogisten 3047 20 Itanml II op illl M Veet qevt aaqde boeken i Onze gebreken zijn onze vijanden maar onze vrienden zijn menigmaal onze gebreken OE GESTOLEN DIADEEM Dit het Engeltch van ABOHIBALD EYRE 22 Nadruk verboden Hij mompelde een paar onsamenhangende woorden Kunt u niet verstandig worden gingIi ian vriendelijk voort Ik vmd het ineen woord verschrikkelijk dat u op deze manier uw leven bederft en ik kan niet aanzienlat u uw ongeluk tegemoet gaat zonder tenminste te probeeren of ik u niet op het rechte pad kan brengen Hl gromde een paar grove beleedigingen 01e Lilian het bloed naar het geaicht deed Ga weg beval ze met gefronste wenkrauwen Hoe durft u zoo tegen erai vrouw spreken ga alstublieft weg Zij wees geDicdend naar een zijpad ga dien weg In en Wijft daar staantot ik uit het gezicht ben rtij kefk haar aan met een wit betrokken hond geelagen nplH verbetering vatbaar morapeiae LUian en zuchtend vervolgde ze haar d £ J 1 like goedige aara ge oogen peinsde ze FABRIKATEN VAN DE SALLANDSCHE VLOERZEIL EN LINOLEUMFABRIEK TE WIJHE Ondergeteekende bericht hiermede dat zijn adres met ingang van heden is Lange Tiendeweg 75 TBL 7a Minzaam aanbevelend Pa Ga SoharlemSR JPa VISON EU ZHHRHailDEL Voorheen IJseellaan 167 30 N V Ut rechtsche Hypothee kbank Pandbrienen f 60 000 000 De BANK stelt beschikbaar O 2 o 5 o Paadbrieven a 100 4 2l Pandbrieven a 98 i in stukken van f 1000 f 500 en flOO 40 De Directie Boskoop P L BINKKN Telet 124 Oeuda T POELENME Telef 480 Weddinxveen A J JANMAAT 80 Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Wanneer tij het besluit genonieB hebt in een of meer kamers nieuw zeil te koopen raadpleeg dan de YELLA Staalboeken iedere leverancier zal ze V gaarne toonen Zü bevatten 160 fraaie dessins voorVLOERZEIL EN BEDRUKT LINOLEUM en bieden U in verscheidenlieid van kleur en stijl de grootste keus YELLA Vtoefzeit 6 bedfuki tinoteunt bezitten in de grootste mate de goede eigensobappen die gü er van verwacht Soepel Zwaar en In t gebruik liet beste merk Sterk i yiLLA ALLE DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigincen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door one geleverd A BRINKMAN ZOON iiwwiimniniiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiiiMiiiiiiiiiiiiiniciiiiiiMiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiii w HOUDT WEL m T 00 O AT Amerikaansche Sigatet elke Amerikaansche Sigaret nog geen Camel Is als garantie waarvoor onze naam op dl banderolle staat r AT Camel in Ame likaeengroolere verkoop heeft dan alle andere Sigarellen r AT daar natuurlijk wel een goede reden voor zal zijn DAT versch moei ilJn en daarom door ons direct van de fabriek in gesloten blikken kisten wordt geïmporteerd DAT ons geschiedt omdat wij de alleenver tegenwoordlgcrs voor Nederland zijn en DAT f ook wel eeitt Camel aaa de markt komen van xoo genaamde ramschparItjen oude en verlegen restanten uit t buitenland opgekocht waarop echter onze naam niet staat en voor de kwaliteit waarvan wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen DAT voor M d rl nt ALVANA DEN HAAQ T3L Elk pakje bxtt e lialilcrulk sii U eb illiuiuuiiii j iii ii u i iiri ui iii riiiiniiiii iiuiuiiu iiiiiiiiiiuiiiiiii versche door ons geïmporteerde Camel rooken en het genot smaken dat Oe verwacht waarvoor Gi betaalt en waarop CU recht hebt ij onvoorwaardelijk steeds eischen moet dat onze naam op de banderolle van elk pakje voorkomt Zeg eens wat is dat to voor n veelbegeerd boak waarnaar zoo vela haridcn grijpen en wat reeds millloenen bezitten Dot IS het beroemde geneesmiddelen boek van Pastoor Heumann dat ve l wetenswaardifls en waardevols bevat over do voornaamste zieltten en h Jiinen genezing P H wilde dat alle zlelfen geholpen werden Daarom werltte hl jaren lanfl onq en nacht om nieuwe betrouwbare geneesmiddelen aan de mensdiheid te biengen en daarom sdireel hl dit 352 biz di il o boek dat op ainvr agvQor iedereen t ércitf l9 verlfrl gbaai Zijn levenswerk is dan ook met ongekend succes bekroond geworden 175 000 icliiifteiijke dankbetuigingen ontvingen wij tol op heden van lieVcn die door zijn geneesmiddelen van hunne ziekten bevrijd werden t v RheumiUAk Uitslaa Vetkoudhetd Vetflepl pfl V len udit ZenuwUJdeii cni Ram bei en AdsrvericBlIdiis Hsthma BUBa en NIenlakUn Biaedarmoede Bleckiudit Breuken BrondilaalcaUrth Qal en Loverxiektwi Haai ten Hoofdpijn Jicht Kwaad bloed Maag en Ingewaniliitekten Open be enen Daarom grijpt ook O toe en iaat U kosteloos en zonder verpllAiM het boek P H Nieuwe Geneeswijze toezenden door de firma L Heumann ACo Staalkade 4 Amsterdam C 288 Gelieve af te sdieuren I Duidelijk tdirlftl l 4nk geheel kostslooze toezending van een Posloor Keumana Vfla Boek wordt gewens door Naam en voornaam Beroep Straat en huisnummer Woonplaati m imm mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEÖRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen DVEatlBNTIEPBUS UU Ooads m wtjckn bdioorwtde tot den b aorgkrinc i t i elB ƒ 1 dto nt l mem $ 2 Van balten Gooda d a bnoïi Ertngi 1 C Ta ela ƒ Ui6 elk mmI iiMer ƒ M Adreitcatiin in het Zatardasnnmmer 28 B büslag op den pr k LieftSdlghfiHto adrertwlién de Mit Tan den pr a AJK NME3£ËNTSPRUSt per kwirtaal ZJi per w ek 17 cent met ZoudaKWad oax Inrartaat ƒ 2 90 per we 22 cent orerai waar de bezorxiux per loopev gvsrUAdt j raaeo per psat per kwartaal ƒ S 16 mot Zondagablad ƒ 8 80 AboDseoieiiten worden dagel ks ftangenomen aan om Bureau MABRT SI OOUDA b j cmae gecotea en loopers den boelchandel en de postkantoren Onze bureaux xljzi dageUiilu goopemd Tan 9 nur Adminiatratie T l f Intare 82 2 dactit Telef 8 Poetifdnninc iStOÊ INGBZONDBN BIfiOEDEBUN ENi 1 4 receiia ƒ 2 26 elk recel man ƒ 0 00 Op fl TMTpaciiia 50 ttoof Gewaar adTertccttUn en iaccaoaÓHi aiededoelkizen kd tumteact tot ner fsndaeeerditt p Ja OroDta lettere en randen warden berekend naar plaatsroimte Adrertentifin kuoa wordeo ü feumden door taBacbenkosnat T o BOÜed BoeUiaDdaiaren Advertentiebureaux en aoan akanten en moetev daafli tMt de plaataükg aan M bureau intreJEomMi teneinde ran epaoin Tenekard te cfln BALHMANN Dtt Kabintttsorisis in frankrijk Ken weigering van de sociaal democraten Regen manteis Wanneer niet alle teekenen bedriegen lou zoo dacht men Daladier erin slugen het aanïijn te geven uan een nieuw Frartsch nimisterie Aan één belangrijk voorwaarde was n meiijk voldaan de sociaal democraten die wat de deeilneming aan de regeering betreft tot dusver zich steeds afzydig hebben gehouden schenen er mi geen bezwaren meer tegien te hebben miniate rportefeiiilless te aanvaarden De parlementaire groep van deze party heeft nameiyk Zoniiag vergaderd en op deze bÜeenkomat werd het besluit genomen met 36 tegien Ï2 stemmen deel uit te maken van een kabinet onder leiding van den radicaal socialist vrijzin nigdemocraat zoudei wij kunnen vertalen Daladier Het aanbod van laatstgenoemde die van groote tegemoetkomandheid blijk jraf kon de goedkeuring dea meeste so iaaldemo craten wegdragen omidat in het regeeringaprogramma dat zal worden opgesteld ook verscheidene bepaald soclaaldemocrati eche desiderata zullen worden belichaamd IDe uitspraak van de fractie beteekende ter nog niet het definitieve woord der sociaaMemocraten daar de beslissing in Ifiatste instantie moeüt worden gemomen in een gedelegeerdenvergadering ioch algemeen was men van gevoelen dat ook op deze büeenkomst het fractiebesluit zou worden bekrachtigd zoodat men nu haast zoo goed als zeker kon relrenen op een Fransche Ffgeering waarin ook de socialisten zouden i jn vertegenwoordigd H t ii aehter lUidefB verkrapea dcm num had gedacht want het volledig partijibestuur der Franache socialistische partij heeft gisteravond voor de opening van de zitting van den nationalen nad der pa ty een resftlutie aangenomen waarin het partübestuur verklaart dat het besluit van de Kamerfractie niet in overeenateniming is met de beeluiten van het partijcongres Het spreekt zich opnieuw er voor uit trouw te blijven aan de bealissdngen der partij en het verklaart zich dei halve tegen het aanvaarden door de Kamerfractie van het aanbod van Daladier Hoeveel portefeuilles de radicaal socialisten voor zich zouden reserveeren en met hoeveel en vrelke zy de sociaal democraten zouden bedenken was nog niet z ker Dit besluit brengt dus wel een verandering in de plannen van Daladier Een ± etangryk feit ia het dat naar aile waarachünl gekheid de continuïteit der Fransche buitenUaidsche politiek is veraekerd daar htt beroep van Daltidïer op Briand g medewerking ats minister van buitCTilandsche zaken niet verg etf is gedaan In beginsel heeft deze zich immers I bereid verklaard deel uit te maken van het kiibinet Daladier Gezien de gezindheid der radicaalsocia lifften gezien verder de mentailiteit van Briand was de gevolgtrekking gewettigd dat de nieuwe regeering een duidelijk aan den dag tredentle vredespoliti ek zou voeren hetgeen stellig niet r de Jaatste plaats tot uiting zou komen in het streven om aar de l uitsch Fransche toenadering een nog volmaakter karakter te geven men dan ook mocht rekenen op een staatkunde die iil ie zou doen om den oorlog zoo vlot mogetijk te liquideeren Niet allfeetn zou er nu gelegtmheid zijn de Franach Duitache politieke tegensteïIJngen hoe langer hoe meer te doen verdwijnen maar ook in economisch opzicht zouden de beide landen meer nog dan toi dusver contact met elkaar zoeken Reeds stond op het programma der radicaalsocia liiiten en sociaal democraten de aanvaarding van de verpliclite scheids rechterlijke uitspraak t a v van allle oneenighdden die tusschen de staten mochten rozen MacDonald s ontwapenimgsstreven zou liian e eneen een belangrijken steun verwerven daar de samenstelling van een kabinetDaladier in bovenver onderstel den zin er een waarborg voor was dat met alle krachten aan zal worden gestuurd op daadwerkelijke internationale ontwapening Rechts sloeg in Frankrijk reeds alarm v ant de ultra nationalisten vree7en dat het nieuwe bewind tegenover Duitschland een ad te welwillende houding zal aannemen dat uit het liijnland alle soldaten zulten worden teiTUsgetroldoen zonder dat Duitischanid aan bepaalde voorwaarden heeft be voldoen dat Duitschland het Saargebied zoo maar terug zal kragen en dat de grenffverdediging op een schromeiyke wijze zal worden verwaarloosd In politieke klingen ziet men in Poincaré die zyn tweede operatie i oed heeft doorstaan en wiens toestand zoo vooruitgaat dat de doktoren zyn vo le herste tegen het begin van het volgend jaar verwachten weder den komenden man NORMK KHUZK 20 Nu begon de strijd van G ezu von Horvath oon den naam van een prins van Saksen uit het huisi Wettin en om de komnklüike erfenis Een ongelijke strijd wolken hy na een vergeefsche worsteling van twintig jaar door zeltmoord opgaf De redenen waarom het toenmalige ki oonprinselijk paar van Saksen zich van een mannelüken erfgenaam op dvjn troon aan amtere hoven pleegt een dergeljjike gebeurtenis roet groote vreugde begroet te worden ontdeed ziet Horvaith in een in Saksen lang verbreide volfcsovertuiging welke tot den tijd van Aiuguat den Sterke teruggaat Toen deze om de koninüJskroon van Polen te verkrijgen tot het roomachc geloof overgmg moet keurvorstin Eberhardine een orthodoxe protestante in haar testament bepaald hebben dat het eerstgeboren kind van een vortst of een troor opvolger van Salcsen nioet worden opgevooa in het proteatantsche geloof Men nam VËclivuUUg aan dat dt se bepaling in do geheime huiswet der Wettiners ia opgenom i em het protestantschfi volk van Sakaen gerust te steilen Daarin werd het vo k =geloof versterkt doordat sindsdien nimmer meer eon Saksische vorst of kroonitrins een tot hetzelfde ambt geroepen opvolger verd geboren Geza von Horvath die aan deze traditie geloofde kon aannemen dat kroonprinses Karola een streng room che liever van haar moedergeluk afzag en haar pasgeboren kind in vreemde handen gaf opdat bet maar niet protestantsch zuu worden opgevoed De verklaring lykt ons wnel ver ge3 cht Duitschland eui het planYoung De afzonderlijke overeenkomst met de Ver Staten Naar aanJeidin g van verschillende berichten over een afzonderlijke DuiUschAmerikaansche overeenkomst verneemt het Wolff bureau van bevoegde zyde het volgende De Ver Staten züm met een geringer bedrag bü de annuïteiten van het planYoung betrokken dan him krachtens het pian Dawes was toebedeeld Daar de Ver Staten zich van de betaiingswüze van het plan Young wen chen loa t maken hebben zu Duitschland voorgestold ten opzichte van het Amerikaansche aandeel waarin het plan Young voorziet een afzondflriyke overeenkomst aan te gaan Met nadruk wordt verklaard dat er in de materieele verplichtingen van Duitschland krachtens het plan Young niet verandlert noch wat het cijfer der betalingen leden vadier van den eiwhor Geza von Horvath in Augua tua of September 1855 uit de toenmalige kroonprins Karola van Saksen als wettige Zioon ia geboren In de klacht wordt dus niet meer of minaer beweero dan dat de uit het huvrelijk van wijlen koning Atbert oom van Fnednch August en zijn gemalin koningift Karola een prinses van Zweden een echt Wedke steeds als kinderloos heeft gegolden vandaar dat s koninga broer George de vader van Friedrich August is opgevolgd een 7oon is geboren Daarnevens wordt ook ibeweerd dat volgemi de wettelijke erfopvolgittg van net koninkIpk huis Wettm na dtn dood van koning Albert diena troon en vermogen op Gezii von Horvath hadden ïoeten overgaan en dat alls niet door do ttvolutie van iÜ28 Fnednch August II dw troon had verloren Viktor von Hormth woonathtig te Berlijn op de SaksiscMkonmgakioon ianr spraak zou kunnen m pn Nu is zflÉ do l om d r het proces tegen zyn neven i nichten uit het konmklijk Imifc van Saksien de naam van prins SachsenWettin en daarmede bIb basis voor den etrijd om de erfenis Vlpi konincin Ka ola in wie hij zyn grootmoeder ziet te verweiwem B UITENLANDSCH NIEUWS ÖÜITSCHLANÜ £ en pretendent voor de Saksische koningserfenis Een weggemaakte zoon van koning Albert Voor de rechtbank te Dresden is aaniiangig een proces tegen den gewezen koninig van Saksen Friedrich Aiigust en diens broeders prins Johann Georg e i prins Max en zijn zusters Mathilde en de voormalige oartshertogin Maria Josepha Iiliccher i de werMoozenateun genietende Viktor von Horvath te Berlijn Onderwerp van het proces ia de eisch dat de rechtbank moge vaststellen dat de in 192i door zelfmoord over Uit nagelaten papieren van Gcza vor Horvath en uit acter welke in Het geding z jn kon de volgende voorgeschif nis worden ontdekt iGeza von Horvath woonde atfi musicus in Duitschlund Eerst toer hy 40 jaar was in 1895 veHBim hg iiet geheim dat de oude vrouw n Teuprein in HoJ g ar lije die hjj tot ausver voo tón moeder had gehouden niet zyn moeder as De Dr dener politie had haar moeilBk oden wegens itet voeren van het afiebpraedicaat von Horvath in den WW gelegd en Geza ging naMT Hong rye iMMtt nood ge papieren op te halen Hy wendde zich daiiitoe tot een advocaat in Boedapest dien hy kende maar deze verraste hem met de vraag of hij wel zeker wijsf dat de echtelieden Horvath zyn werkelylce ouders waren Hij iijoest maar eens naar Veszpren sporen en mevrouw Horvath vragen of ze wel werkelijk zijn moeder was Toen verried hem de advocaat dat de Ilorvatha niet zün ouders waren en dat hij een ondengesthoven kind was van zeer voorname afkomat geboortig uit Saksen In 1854 was hij aan mevr Horvaith in Verapren ter opvoeding gegeven Door een eed gebondlen wilde mevr Horvath langen tyd niet zeggen wie ïijn werkelijk ouders WLren Eerst kort voor haar dood bekenile ze iiem dat haar in 1863 geboren zoontje weinige maanden na zyn geboorte in 1854 was overleden Desr tijda had ze oen veertien dagen oud kind door bemiddeling van een hoogen roomschen geestelijke in Veanpren van een Saksisch officier ter verzorging gekregen Sinda dezen tijd was hiJ voor baar zoon doorgegaan In werkeiykheid wa s hjj echter de wettige zoon vaji wijlen konmg Albert en van de nog levende koning Karöla van Saksen zijn zaken Uet met toe om lichtztiulige jonge edellieden te fmanciereii daarvoor was zijn bedrijfskapitaal ijiet pioot genoeg en hij was ook niet gewoon om indeze knngen van de samenleving zijn werkzaamheid uit te oefenen Als lord Harlsnioie voor een paar souvereigna zijn iiorloge en ketting had willen beleenen of voor een zacht pnjsje afstand had wiUen doen van zijn gouden siga retteiikoker zou Joseph Warden het een ondeiBcheidmg hebben gevonoen om hem van dienst te mogen zijn Maar Warden was een te goed zakenman om de nieuw aangeknoopte aanzienlijke relatie met aan te houden en hun eerste obderhoud wds gevolgd door vele anderen alle gewijd aan de vraag wat de beste manier zou zijn om aan geld te komen wat de jonge lord nuodig had Zoo kwam het idef ter werelü ofschoon het niet in vast te stellen wie van het twertal het t eerst opperde om zich meester te maken van den befaamden diadeem van de gravin Joseph Warden had den heelen morgen rondgezworven in de buurt van het kastt el op den uitkijk naar zijn deelg ioot in de onderneming Na veel doelloos dwalen was hij jui t ti t het besluit gekomen om naar het stadje terug te keeren toen hij zijn jeugdigen medeplichtige opeens zag aankomen Lord Harlemore had juist het gesprek met Lilian gehad en was dus niet bepaald in een zonnig humeur Wat is er aan de hand begroette de jongp gfaaf zijn financieelen adviseur op onvriendelijken toon Hoe vaak heb ik je gein ter refieerd was bij den handel in vaste goederen beperkte dat zicli tot het opstrijken van provisie van den verkoop van café a onder de eigenaars waarvan hjj een menigte goede kennissen bezat Als een van hen er over dacht om zijn inrichting van de hand ie doen was het Warden die onder zijn uitgebreide relaties wel een gegadigde wist fS vinden Warden s vrouw een tanig leelijk mensch zijn trouwe lulpe bij zijn nobel bedrijf bleet thuis om op den lommer te passen en verdadite zaakjes op te knappen met ongunstige typen die aan de achterdeur juweelen en tafelzilver kwamen te koop aanbieden en doodal hij zich zoo geheel en ol verlaten kon op de trouw en de toewijding van zijn wederhelft woa Joseph Warden vrij om te gaan waar hiJ wilde en langs sHeercn wegen te snuffelen of zich daar ook iete voordet d wat van zijn gading was En dat was meestal het geval Het was hij een van deze omzwervingen geweest dat hij in aanraking was gekomen met den jongen Lord Holamore aan wien hij was voorgesteld door een verloopen jockey in in Je bar van derde ran a cabaret In htt gt sprek dat zich tusschen den jongen edelman een kind nog en den lommerdhouder had ontwikkeld was aan den dag gekomen dat Lord Halsmore ter afdoening van eimige dringende schulden bij den financier een lening wenachte te sluiten van een paar honderd pond De jockey had den jongen op hoogte gebracht van Joseph Warden s beroep Hij had met open mond geluisterd toen HalBniore met zijn verzoek voor den dag was gnomen De omvang van nu niet gezegd dat jo hior niet om het huti moet rrindhangen P Ik moest jou noodig spreken antwoordde Waixleo zijn bondgenoot En laatik je er onmiddellijk bij zfggea dat ik zallondhangen zooais jij het geliefd te noemen aar cu wannetr ik wili Het Itjkt mij erg onverstandig Maari nfm wat voert je hierheen vertel me dalmaar liever We moeten K sprekea hoe het nu verder moet Heb je het ding terug Neen antwoordde lord Horlsmore kort Waarom niet Ze wou het niet geven Daar waa ik al bang voor Het is eenHluwe heks Natuurlijk heeft ze het pakjei pengeinaakt en nu wil ze ook haar aandeelin den buit hebben Ik wou dat ze O wind je niet zoo op zei Warden opkalmeorenden tonn Het ia niet meer dan eenkleine moeilijkheid Die zullen we heuschwel te boven komen Laten we zeggep tiMipond Ik lieh haar twintig aangeboden enkret een zedenpreek deelde de jonge lord□liatroosUg mede O gooit ze let over den boeg van haar fatsoen Wat is ze vaiit plan ermee te doen In haar mooie haar dragen als ze thee met cake rondbrengt of zet z een advertentie in de krant om den eigenaar op te sporen Ze wil het aan roijn moeder terugbrengen Wordt verrolgd FEUILLETON HOOFDSTUK XH De lommerdhouder Warden schold zieh zelf uit voor een verduivelde gek Den glinsterende schat m zijn handen te hebben gehouden en dien weer te hebben prijsgegeven in een oogenblik van ongemotiveerde verbijstering was genoeg om ïelfs de geduldige Job razend te maken Toen hij den vorigen middag den winkel was koraen uitstormen was hij bijna aangebotst tegen den rechercheur die hem al een heelen tijd had geschaduwd en in het plotseling opkomen beseft dat er van wettelijk standpunt niets tegen hem niets was in te brengen had hij duchtig oi espeeld Er was geen poging ge iaaii om hem aan te houden laat staan hem te fouilleeren Stom van mij om me zoo van jmjn stuk te laten brengen zuchtte hij spijtig Angst is de slechtste raadgever die er bestaat Joseph Warden ging er prat op dat hij een respectabel man was en dezen goeden dunk van zichzelven baseerde hij namelijk op het feit dat de politie nooit overtuigende bewijzen tegen hem in handen had kunnen krijgen Hij wae eigenaar van een kleinen bank V leening in een van de onpanzienlijke buurten van Londen en een koperen plaat op de deur van zijn pariiculieren woning deelde mede dat hij zicji eveneens belastte met het verstrekken van hypothek i Maar deze weidache mededeeling moest met n korreltje zout worden opgevat voor zoover Warden