Goudsche Courant, dinsdag 29 oktober 1929

l k welzijn der iemeente orTtjTSgaat bet deent alt echter meer da iets wat te betreuren valt al ia tr nnJT feld veel veidnetig misverstand In diepsten zm gmg net esn meer kïïÏÏ ten opzichte van de gïwte vraagstukSen bagmselen welke onzen tyd om gieaze leven bewegen en te dragen heiZLevende mcïischen kunnen zich niet loggen by vormen en opvattingn w ovei eenkon en met hun wezen En respect en waardeeroig is voor de anÏÏmeenmg daar zal een eerlyke atrydw8 ott toch winst beduiden Wy men SiIcuimen de gevolgen onzer woorden eTcb den mmmcr naspeuren de lutsiag van meven en ons weik kan niet op een actual tje worden afgewogen maar wel kanhet vertrouwen m ona zijtn dat het terechtkomt als wy telkens bereid zyn te pntïïuit wat we zun Met dit vertrouv en verWde u Verder zegt hy Velen hehben zich af vraa waarom ik naast preek catech b € T huisbezoek zulk een sterken nadnik heii elegd op het knngwirk Laat ik dan Üm nog even mogen verklaren vva hervan é i eden is In myn nu zevenjarige dominets toopbaan heeft wellicht niota mg zoo ge troffen aij het gfebrek a n gen eenschaï gevoel onder de iedtn Het is geen ziai myn ideaal een gemeente te vomien w elfa aïh een afgesloten eheel staai m on wereld gestel dat dit mogelyk ware Maar we meen ik dat on vryzmmg j testantsch geloof te individualiitiisth hm daardoor niet zoo ryk ais gelojf zgn kan en r oet Pas iL er iets m ons hart open gaat waardoor wy ons naar bmren loo goc 1 a g naar ouiten verbonden vveten joel de ander zullen wy de kracht deelaehuiworden welke even en were d erneuwen aat i n ons veixaikelde hart kan a een maar in den vertrouwden omgang met menöchcn door dezen geest wonden verwud hen df igelyke omgianfe m de hand werken dat heb ik met myn kernvorming gewild Vanavond ge ft de vertrekkende prai kant g leigenheid hent in de catechiaatieka mer de hand ten afscheid te drukken vier pohtie imbtenarfcn onder eede hebben verklaard dat bedoelde moord zou zyïi ge pleegd door meergenoeande Coll s dat hy met nadruk er op wys dat toen mr Roobol op gemelde Tielach € zittmg d Collo 5 beschuldigde van diem moord de verdachten deze verklaring niet hebben betwi st dat hem ook bekend is dat deze Colli s plus Auke Opdam elkaar den moord hebben verweten dat ook bekend mag worden geacht da noch de Colle g noch Opdam zich een be hoorlyif alibi hebben loinncn verschaffen dat zy na den moord veel zeer eel geld hebben uitgegeven waarvan de her komst door hen m sta jd met de waailieid ts opgegeven dat ook bekend is dat de Colle s de lusti tie op vele dwaailsporen hebben ifeleid wat mede heeft geleid tot de arrestatie van de thans onschuldig g eblek i Vroege en Sweeiis dat naast Vroege en Sweeris door de Colle s ook tal van andere personen ryn aangewezen als de doAk s van d en moord dat hy thans termaHfaanwezig acht om Uw EdelAchtbare te verzoeken een a iiaf vervolging m te stellen tegen A Co e Sr J A Collé A CoUt Jr en Auke Opdam MARKTIÏE RICMIEN Rotterdamsihe Veemarkt 29 Oct Aanvoer 2G2 panden 221 veulens 2196 magere runderen 70 vette runderen 220 vette kalveren 4ü8 michterP kalveren 338 schap n of lammeren 110 biggen 7 bokke n en geiten 840 raskalve ren 15 overloopers Pry en vette koe en Ie kw ƒ 0 521 ÜiS 2e kw ƒ 0 45 0 48 3e kw ƒ 0 29 Ü34 Ossen Ie kw ƒ OÖO Oiö 2e kw ƒ 0 45 0 48 de kw ƒ 0 40 redelyke han del piyzen vAn gistenm Stieren Ie kw ƒ 046 047 2e kw ƒ 041 0 11 3e kw ƒ 0 36 0 38 kalme handel pryzen van vo rge week Kalveren Ie kw ƒ 0 80 0 85 2e kw ƒ oeTi 0 72 3e kW ƒ 0 062 trage handel aade piyzen Melkkoeien ƒ 200 420 Kalfko ien ƒ 200 425 Stieren ƒ 130 500 Pmken ƒ O170 GraskaKeren f 1 101 Ve ilens 70 80 Vaarzen ƒ 17 225 V rkpaarden ƒ 215 310 trage handel Slachtpaardeii ƒ 135 187 Hitten ƒ 100 50 ïoitkalverei ƒ 23 30 vloi te handel hoogere pry en ES grgen f 15 22 vlotte handel tamelyke pryzen Biggen p w ƒ 2 00 2 SUcht kalveren ƒ 15 18 handel in graskalvcrei goed vaste pryzen Kaasmarkt Bodegraven 29 Oct Aangövoerd 324 partyen wo 31Ö m rm 11941 tuks 9Ïi52S KG lij zen m r m Ie soort ƒ 56 60 Zi soort m 1 m ƒ 52 55 zwaaidore tot ƒ i3 zonder r m ƒ 50 57 Handf l matig LAATSTE BERÏCHtST I U ADLOOZE DIENST Twee diamanthandelaars doodgeschoten Uit Moskou wordt gemeli dat de beide bekende diamanthandelaars KJemer i Feitz wegens het smokkelen van diamanten zyn doodgeschoten Doodetyk ongeval IJMUlDlEN 29 Oct Ken ernstig ongeval heeft plaats gevonden aan bo rd van de hedennacht te IJmuiden binnen gekomen stoomtrawler Amsterdam Y VI 100 van d N V Reedery de Zaanstroom Terwyi men Zondagnacht bezig was het travvinet binnen te h len stond de stuurman U Scholder aan de wmsch Vermoed wordt dat hy met het voorover bukken met zyn k eeren in het raderverk verward geraJtte Toen althans de awlere opvaren len het on geval bemerkten werd de ongelukkige doo het kleme kopwiel an de vvin h rondge simgerd Direct zet e men de wmch stop Het bleek echter dat de man reesl aan de bekomen verwondmgen was overleden Het slachtoffer dat te IJmuiden woont was 33 jaar Hy laat een vrouw en 2 kinderen ach ter De heer Weatervcld zat zyn functie afe TOoizitter van de A V Ji O neerleggen In een vro conununiqué wordt gemeld dat de h er Westerveld het voornemen heeft zijn functie van vooi zitler van de Avro die h j destijds ouder uitdrukkelyk beding leehts tijdelijk aanvaarade Uians neer te leggen De moord op Manetje van 0 te Rotterdam hOUtMOND 29 Oct Bij de arrestatie van V de verdachte van den moord op Marietje Vein Os te Rotterdam wwd aan diens horloge ke ting zooala bekend een rMgetje gevonden iiRt edi blauw st entje Daar het niogelyk ia dut er tnie verband be stoat tuMcJien dtni kindermoord te Rotterdam en de verdwij KAalo iïïl w Woensdag 30 October H 11 V e r B u in 6 01 DinerE iuziel 45 7 15 Cursus ïtalaansch begmnerB 2e dooi Giovanni Rizzini 15 7 45 Cursus Iteliaansch gevorderdw 2c It s door Giovanni Rizzini flOO Iijdsein AVRO Klok 01 9 15 Kamermuziek door het Qowneri Kwartet 15 9 45 Porf Dr J J van Loghem over itunstiiiatlg verhoogd verweer tegai ziekte 1 1100 Concert door Je StalmimeiVan het 5e Regiment Infanterie 45 Votrt Htmg concert Daarna Gramotoonmuziek 12 00 Sluiting H m 7en 30 7 00 Lezing over LuUier en Bach Ot 7 30 Gramotoonmuziek 30 800 lezing over De Piepkuikenfokkerij 00 Concert Orkest en cello Daarni Pershf richten Her uitzending van Hollandsche muziek Dcor 29 Araerikaanache radio atations Een schitterend geslaagd experimen Sedert geruimen tyd worden met der bekenden kort golf zender van de Phoht te Hiuzen geregeld proeven genomen met Amerika i samenwerking met de Radio Corporation of America ard the National Broadcasting Co npany te Vew ork De rappi rten welke daaiover door Vet Philips laiboratonun uit Amerika werden ontvan HEn waren zoo gunatig dat aan Amerika werd voorgesteld een speciaal diarvoor nit te zenden program van typLsch Ilollantisel mu7ie c in de Vercenigde State i opDieuw uit te zenden Dit expenment van intemalionale om roep n j 1 Zaterdag gehouden en schittelend geslaagd Een uur na de beëindiging vn de uitzending werd het volgend t I gram van den technisch leider der Natiwal Broadcastmir Company te New YoA i I indhoven ontvangen Ontvan jst en h uitzending van uw speciaal program uit stekend Gelukwenacntn Her uitzending gechiedde van Bos m tot San Francisoi vcin Honda tot Canadeesche giens door W stations Ook van den president van de Natronai Broadcastmg Company werd een telegW ontvangen Ivudende Gel ulcweiiichen t Het li voor onze Nederlandscne indu tri en vooi onzen nationale gevoelens een JT te voldoening dat deze eerste spec uitzendmg op groote schaal in d V re de Staten zulk een groot auccea is gew B W LUCHTVAART De poBtvluchten naar en van lod Het tweede iliegtuig te Bagdad Het tweede postvliegtuig op de terngrdi IS giHterochtend om 5 u 40 uit Djask vWtrokken en om 10 u 20 te Bushir aaag men Daar ia het om 11 u 20 opgestegen en om 16 u 5 IS men te Bagdad aang Aomen Alles waa wel aan boord Vandaag wordt de rei vooitgezet UADIO TELEGRAriSCH WEBEBEWOB 29 Oct Hoogste barometerïtand 706 7 te Ie L coma Laagate harometeratand 729 8 te Al deen Verwachting Matige tot krachöge en tydelyli af mende Awestelvk tot zuid we te y1te wiw t fclyk opklarend later waarsehiJniV weer regenbuien aanvaidoelyk iets koudéf G aemd hedenmorgen 9 06 aan alle P ten Weest op uw hoede fi der loop van deteo zomer te Parija werd vermoord Zijn iijk werd m ten rieten koffer verpakt en aan de Gare du Nord a gegeven met bestemming naar Rijaaei waar het werd ontdekt daar de koffer met werd aiffeh ald CtDigen ti d geleden wbb de moeder vao Bi gaudin op dezeltdp geheimzinnige wijze ver mcord Gedurende vela weken is men bezig geweest den dader vso dtt gruwelijk misdrijf op te sporen totdat men ten slotte stuitte cp een xckeren AJmazof zich Atmazian noemende Aimazof £ een Armenier van geboorte oefent het kleermakersvak uit Rigaudm waa bq hem ala boekhouder in betrekking geweest docii had een goede Mer maanden geleden toen de kleermaker failliet ging Eijn ontslag genomen Later i8 geblekMi dat iügaudin m Iiofdesbetrekking stond tot mevrouw Ahnazof Den dag vóór den moord bracht hij bij de Almazofs door De justitie meende voldoende reden te heb ben om Aimazof te arreateeren Haar motieven luidden aldus tegenstrijdigheden in do door Aimazof afgelegde verklaringen het ontdekken van bloedsporen op den pantalon an in den winkel van Aimazof alsmede van ecu met bloed doordrenkt stuk watten de leugenachtige mededeelinV van Aimazof dat Itij Rigaudin aedert 15 Augustus niet meer had gezien en de onjuiste verklaring dat hij zich niet op den dag van de mwdaad en op het uur van de verzending van den koffer aan de Gare du Kord had bevonden PALBSnNA Nieawe onnitft Plunderingen te Jt ruzalem De atgemeene oi veiligheid en opwinding in Jeruzalem ie Wcer totegenomen Verscheidene Joodsche zaktn werden door ArsbierMi o ervollen on geplunderd Ir eesri zaak werd dd cassa leeggestolen Men vreest dat het op 2 November den herdenkingsdag van Bal four tot manifestaties zal komen In Jaffa hebhen de Arabieren afschaf m van de elec trisdie straatverlichting geeischt daar de Arabische lantaarnopstekers geen werk meer kunnen vinden Het Arabiiche uitvoerend cjmité heeft tot een algen een e staking te Jaffa besloten In Jeruzalem zi n onlangs 2 Arabieren die gedurende de laatste onlusten een Jood had den doodgeathoten ter dooj veioordeeld 2 andere Arabieren werden to 10 jaren tucht huisBtiaf Op een gister te Jeruzalen gejiouden Ari buche conferentie waaraqn meer dan 500 gedelegeerden uit alle deelen van Palestina Transjordanie en Syne deelnamen i beslo ten krachtig te prntestepren tc en de nieuwe toestanden bij den klaagmuur Van de En gelsche regeeriiig zal geeiBcht worden de ver ktarmg vfln Balfonr op te beffen en op 2 Novenil er den ver flJ dag van deze verkla nng zal een algenieene staking word i uitgevaardigd VKR STATEN Hooggeboren In de c t V cd gekomen Naar uit Miami tremeld worlt is daar gisteren een meisje r i erpld Kekomen m een groot transportvHciUuig dat op groote hoogte 400 m boven de stad divide Men IS van plan bet kmd den nnam Aero gene of Skymiaa te geven ÏNNFNT AND StrUd m den aether Het voorzitterschap van de V R O Het gewestelijk bestuur an Noord Hol land der A V R O heeft gisteren de volgen de motie asngenomen die gericht is aan den voorzitter der AVRO den heer Wester veld Het gewestelijk bestuu Noord Holland der AVRO reeds langen tijd de meening toegedaan zijude dat het voorzitteracéiap der AVRO met berust m handen van iemand die doelbewust en zonder omwegen den weg aanwijht die de AVRO dien te bewandelen ter verkrijging van ten goed geconsoli deerde positie de overtuiging hebbende dat de désavou reling van het algemeen bestuur der A V n O door den voorzitter betrekking hebbende op de redevoenng van den heer Vogt voor de microfoon Maandag 21 Oct gehou den het thans uitermate gewmscht maakt dat het voorzitterschap in andere handen w rdt gelegd hem met den meesten aandrang onmiddehjk het vooriittersehap neer te leg g n Sleepcondities Binnenvaart Oe nienwo condities wordtn 1 No vember gedeptmcerd De nieuwe sleepconditien over welker vaststelling de laatste jaren herhaaldelijk is beraadslaagd door de verschillende groepen van belanghebbenden zullei 1 November ter griffie van de arrondisaements rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam worden gede puneerd Het was vroeger de grief van de binnen In de nii uwe condities wordt thans bepaald dat voor rekening van den reeder van het gesleepte of geassisteerde schip is alle s Iiade anders dan ter zake van den dood of inlsel van personen die het gevolg mocht zijn van schuld of nalaügJieid van de beman ning der sleepboot Voor rekening van den sleepdienst is ech ter aJIe acïiade die het gevolg moclit zijn van onvoldoende bemanning der sleepboot of van e nig gebrek aao de sleepboot haar machine hare sleeptrossen of ander materiaal en alle stjiade door belanghebbende bij de sleepboot geleden door schuld of nalatigheid van hare bemanning zoomede alle schade door belanghebbende hij het sleepsdiip geleden tengevolge van beschadiging of VCTiies van net sleepechip voor zoover een en ander het gevoig mocht zijn van de schuld of nalatig heid van de bemanning der sleepboot en mede de schade geleden door derden ten gevolge van een aanvarmg met of door de sleepboot veroorzaakt door schuld of nalatigheid van hare bemanning indien bhjkt dat het slecpschip vaart met onvoldoende bemanning wordt aangmomen dat de ac aden 7ijn ontstaan door schuld aan de zijde van het sdiip Schepen boven VCO 413 inhoud v rejide met alechta een man worden geacht onvoldoende beuland te zijn De aansprakelijkheid van den sleepdienst zal in de gevallen waar de wet de aaoBprakelijkheid van den reeder beperkt nimmer te boven gaan een bedrag van vijftig gulden per M3 netto inhoud vaji de sleepboot De nieuwe eonditien gelden niet voor sleepreizen die aanvangen boven Lobit Ook zijn Zij niet van toepassing op zeeschepen en drijvende voorwerpen als bokken bakken kranen elevatprs etc 7 H aikwijls volgens de bepalingen eenige schade voor rekening van den reeder resp den contractant is is niet all en jegens deze alleen noch de sleepdienst zelve ajosprake lijk en 18 hij Van dtjn dag af waarop zij zijn gedeponeerd zullen de Bleepdieoaten m de binnen vaart uitsluitend volgens de nieuwe condi ties sleepen Douainebeslmt voor de Luchtvaart Treedt op 1 November in werkjiig Op 1 November a s treedt het douane besluit voor de luchtvaart m werking Dit htsluit dat voortvloeit uit artikel 52 eerste lid letters i en m der luchtvaart dient ter verzekering van de voldoening aan belastin gen verschuldigd bij m en uitvoer van goedtien door de luciit mede wat betreft de toelating van militaire alsmede van politieLI douaneluchtvaartuigen in de eerste plaats beoog het douaiiebe sluit op douanegebied een goede aanpassing to verkrijgen van het luohtvaartverkeer aan ut internationaal verkeer te water en te H I d waarbij echter rekening gehouden is met de eisch om aan de snelheid van het luciit vrachtgoederen verkeer geen afbreuk t doen Daaruit is dan ook het feit te ver klaren dat hoewel de voorschriften welke ie minister van financiën ter uitvoering van het douanebesluit heeft uitgevaardigd aan het iuchtvoartverkeer een aantal nieu we veipliditingeu opleggen daarbij tegeJij iet tijd gestreefd wordt naar bespoedigmg n vergemakkelijking van de douaneliehan lelmg der goederen Het a ker dat den luchtvaartmaatschappijen op de NederUud f he luchthavens in belangrijke mate meer werk wordt veroorzaakt wuaimee hooge kos ten hoofdzakelijk ten gevolge van vereischto gcgevena voor het Centraal Bureau voor Sta tiotlek gepaard agan De hoofdzaak is ecriiter dat het vervoer de verzending en de aflevering van de vracht guedercn geenerlei vertragmg ondergaan De ntvangtrs van goederen in Nederland en de afzenders van deze goederen in het bui tenland kunnen daartoe lu belangrijke mate iiiedf werken dooi de zendingen vergezeld te doen gaan van twee duidelijk en volledig ingevulde internationale jou an ever klaringen van het gebruikelijke model en een duplicaat factuur van de goederen Bij uitvoer is vo rtaan een douane aangifte model I ver eischf Tevens is m liet vervolg voor lucht vrachtgoederen Jitstjtiee onderzoek in de gasov enkwestie in Amsterdam Huiszoekingrn ten hoofdkantore en b den directeur Naar de Telegraaf verneemt zal het justi tied n ierzoek in zake de ga ovenkwestie timns binnenkort worden gesloten Zaterdag h eft de Justitie ten hoofdkantore van de jasfabneken een onderzoek ingesteld en ten huize van den directeur een bezoek gebracht Directe resultaten heeft dit met opgeleverd Het verslag over den Lan liouw Het Verslag over den Lan llxiow in Ne derland over 1928 ie zooeven verschenen Hierin geeft de Directie van den Landbouw f II samenvatting van de voornaamste gegevens die omtient Nederland s landbouw en ijn belangrijkste onderde len worden ver nmeld De gegevens betre fende de Zuivelberei duig zijn thans tot een zelfstandige rubriek V nmigd terwul aan het hoofdstuk Ver e nlging leven en Coöperatie een aanzien hjke uitbreiding gegeven is waardoor dit tiians zi het uiterst schematisch verschil ende takken van het I andbouwvereenigings leven omvat Verder zijn voor het eerst op genomen gegevens betreffende de in uitvoer lig 7i nde ruilverkavelingen en een beknopt overzicht van het verloop van het aantal fnilliB tóiiienten in den landbouw gedurende de laatste jaren Specinal echt r de mtbrel d ng van het hoofdstuk Vereeiugingsleven ii eft er toe bijgedragen de waarde van dit erslag als economische heschrij ving van den Nederlandschen Landbouw en mede als i torisch document niet onbeliingnjk te eilu gen Monumratendag Zaterdag zal te Rotterdam m het Museum Bcjmans onder vooraitterschap van d n burgemeester mr P Dioogleever Fortuyn ite vierde monumentendag worden gehouden De agendo vermeldt als sprekers de hee T ei H Clevndert Azn Henn PoJtdt prof dl J A von jier Steur en K C van Nes rRMF snOF ÏIRÏÏÏCFTFK De boaw quaestie aan den weg nasr RhunBUwen D procedure tnsteren voor de derde maat in behandeling De hiriseigenaar veroordeeld tot beUlmg Gistermorgen heeft deze procedure opnieuw oor den president van de Utrediteche recht bank gediend Mr Holsteijn optrodende voor den aannemer mr Wierings voor den huis eigenaar De zitting was ook nu weer met opmbaar zijnde het een voortzetting van c tmparittes van partijen die niet voor het publiek toegankelijk plegen te zijd Het U D IS in staat gesteld er het volgende van mee te deelsu De heer Wiesman werd thans als deskun dige gehoord benoemd door den president vin de Rechtbank Dece deelde mede dat de aannemer de heer Vermeer aaa het huis langs den weg naar Bhijnauwen olies had laten uitvoeren zooals dat door jen eigenaar vtriangd was geworden Hoewel die aanvul lende werkzaamheden aan dak ramen en deuren alJen vielen onder de onderhoudspust tiad de aannemer reede nu al die werk zaamheden doen verrichten om aan de wen fi hen van den huiseigenaar tegemoet te ko iien De heer Wiesmon noemde de aanmer kifigen door den eigenaar op verschillende onderdeden gemaakt zoekerijen en hij tarlto lederen deskundige om op den bouw V n dit huis eenige gegrMide aanmerkingen ie maken Architect en aannemer beide ver dl nden voor hetgeen zij hier aan dat hun aur werk hadden geleverd allen lof Hun we k zou door niemand verbeterd kunnen zijn Ten slotte besliste de president der Recht I i nk dat de huiseigenaar de rekening van din aannemer behoort te betalen en wel in tieze voege waaromtrent beide partijen ac coord verklaren te kunnen gaan Van de hog resteerende bouwsom ad f 3 50 dadehjk te betalen f 3000 De over blijvende 730 te verrekenen in den onder houdstermim Het bedrag van de rekening voor geleverd bijwerk ad f 991 zal apart worden voldaan De huipeigeaar werd bovendien veroor dcdd m de koeten van het geding Verduistering van engeveer een mdlioen gulden Een te a Graveohage wonend effecten hiutideltar gevlucht l n inwoner van dm Haag ernstig benadeeld Op 16 Octobe j I wera door de AmsMJi damsche rechtbank m staat van failliaseiient vt klaaid de N V Damaraland een tffeeteiivaak kantoer noudende aan de beurastiaat no 9 te Amsterdam Van deze fi V was directeur eigenaar ze l eri heer A H eer Duitscher van gehoor te die en groot h renhiUri in het Bezui donhout kwartier te Den Haag bewoonde Rad spoedig na het uitspreken van het faillisflen ent gingen er geruohten dat er I IJ de N V Dsmaraland ernstige malve riljis geplei d souden zijn en dat het tekort en biiitengewonen omvang zou hebben Weinig later warden di ze geruchten ze kerhoid en kwamen er btj de Amsterdam h lie politie tal van klacl ten binnen vun l er80iien die door hpt faillisaement ernstig benadeeld waren Binnen enkele dagen st eg het totaal be drag der inalveraaties waarover aanklachten binnenkwamen to meer dan zevenhonderd aui end gulden l nige dagen later diende ook de curator in dit faillissement mr P Groote die bij iji bezoek aan h t kantoor der gefailleerde firma de boeken riecJits gedeeltelijk aanwe Zig vond terwnjl dat gedeelte ervan niet eens nauwkeurig was bijgehouden een aan klacht in De Anisterdajnsche politie stelde zich toen met de Haagsche politie iii verbinding eij verzocht haar den directeur A H te willen aanhouden pe directeur verflwenen Bij een be oek dat de Haagacjie politie daarop aan de wpning van dezen directeur brarh bleok dat het groote heerenhuis hals over kop was ontruimd en dat de vogel gevlogen was Zijn verblijtplaats kon ook door de buren niet worden opgegeven Wel spraken 7ij het vernoemden uit dat H naar het buitenland waa vertrokken Ia den loop der vorige week kwamen ech tei ook hl de Haagache politie eenige aan klachten bmnen van personen die door H benadeeld waren i en van hen die het ergst door den on dergang van de N V Damaraland u getrof fen 18 een oud Indischqaan te Den Haag woonachtig die aan H een bedrag aan ef feoten ter waarde van twee ton had toever Irouwd De totale verduisteringen nioeton bijna 1 milhnen gulden beloopen Üïen kinderlijkjd in een tascb Te Arnhem op het statipn Vorige wetk is aan het station te Arnhem aan t bureau voor bewanng van paasagiera predcr n een tasoh in bewaring gegeven Toen na enkele dagen de eigenaar zich nog nut had aangemeld en men merkte dat uit de taach een verdachte lu ht kwam waar schuwde de bewaarder de politie Deze vond n de tasch een in verren staat van ontbm dirg verkeereiid kinderlijkje Moordaanslag Gisterochton heeft n Serjansland gem Oosterhird een moordaanslag plaat gehad De landarbeider P de L kreeg twist met oen heer F v Hoeven raadslid der ge m ente bij witn hij vroeger m dienst is gewet st De twist liep zoo hoog dat de L die aan het jagen was met een jachtgeweer drie Bchoten op den ne t van Hoeven loete Deze e d ecditer door den hagel sledhts hcht aan Mn der armen gewond De dader zal heden voor den officier van jpstitie te Middelburg worden geleid Tragisch incident ydens een Korfbal wedstrijd Jonge dame inemgezakt en o er leden Terwijl Zondagnamiddag op een terrein r abij Meer en i Bosch de Leidsche Korfbal ub Vitesse een wedstrijd speelde tegen een Hsagsche club deed zich een tragisch inci dent voor Een van de jongedames leden van eerstgenoemde club de 17 jarige Netty S uit leiden zakte daar omstreeks half 5 plotse1 ng meen Pogingen om haar bij te brengen de Eerstehulpdienst was spoedig ter plaat i e mochten met baten het meisje had r ds den geest gegeven Het stoffelijk ovarschot van mej S wict ouders in Indiè won M3 ie naar het Gemeen t ijk Ziekenhuis aan den Znidwal vervoerd Het bioseoopconflict in het Zaiden De itfgemeene ledenvergadering van den gondf voor oen gO Jff ipljsverteringdc f mullrlcti Zout Sinds 100 Jaar onovertrofrea bi tnoplIUka tp trurtaring musn Jnen f ni ISO Kr a U IJO Tsbletlen C en 1 SlechU ecluln blauwe verpakking met bel portret Ton den uitvinder Mooiter gn la en franco TJtn den hoofdvi I uwoordifjcr Bttamia AmstenliiGtOMf Us iruJOÊtimtgit 12 Nederlandsciieu Bioscoopbond heeft gisteren btj loU n het onder leiding van minister Ruys de Beerenbrouck tot atand gekomen voorstel tot oplossing van het bioscoopcon fiict lu het Zuiden te aanvaarden Hiermede iB het conflict beëindigd de bioscopen m het Zuiden zullen Viijdag heropend worden LAComotief uit de rans Guederentretngedr railee I d Gisieni iddag is de goederentrein die gisteunorgen om 11 34 uur van Harlmgen naar J iiwdrden vertrok toen hij het station Iiuiiekei had gepasseerd gederailleerd door iidl de locomotief uit de rails liep Het baan vuk daar tei plaatse bestaat uit enkel spoor fdat bet verkeer geruimen tijd gestremd tl8 De rei7Jgers en de post welke om 12 57 uur te Ilarlingen moesten arnveeren wer den daailjeiii i er auto vervoerd Om 4 uur wfH liet spoor wat vnj Sleep n nood by Urk Rcddmg gepaard met levensgevaar Een 5h epboot met drie scliepen achter zich verkeerde naar de lelegraaf verneemt gisteren nabij ïjrk m nood De sleep was op weg van Amsterdam naar lemmer toen men d or hevige stornivlagen overvallen de hoven van T rk wilde bmnenlo pen De aleepb ot Onderneming van Amsterdam kapt J Wijkhuizen kreeg daarbij den draad in de schroef en sloet tegen de zeewering Van 1 et volgende schip de Drie Gebroeders b hipper J Wils uit Stnjen geladen met ist van Ainsterdam naar I lebaard sloegen de zeilen overboord waarbij de schipper niet nst g aan de hand werd gewond Het schip lug reddeloos De Twee Gezusters schipI ei K Brink van Amster lam naar Leeu w rden sjoeg weg en liep nabij Urk op een i oocte Een 900 tons ale pschip dat de nj nt ging voor anker Toen gingen iTrkei I torbotters naar buiten om te trachten den pvarenden hulp te bieden De l K B3 en de 11 K 2fi slaagden er 1 u dt grootete moeite in de Drie Gebroeder binnen te brengen De Twee Gezu tfr was met de motorbotters met te nade rtn Van uit Urk werd daarop een redding 00 t bemand die ei na twee zware tochten in slaagde de opvarende zeven personen tw den sebipjier en zijn Vrouw twee doch itrs en drie zoons behouden bmnen te bren gen Het schip was inmiddels gezonken De r ddmg ging gepaard met grcot levensge vaar en werd dodr de bevolking van de zee wering af met spanning gade geslagen De geredden werden m l rk ijastvrij opgenomen LAND EN TUINBOUW Aalsmeer a nieuwe bloemenveiling Alweer te klein pUnnoi tot uitbreiding óe groote snijbloemen veil ing te Aalsmeer welkt verleden laar door den Amsterdam Hchen architect Staal gebouwd is blijkt leeds weer te klem te zijn voor de steeds gro ter wordende aanvoer van snijbloemen Niet alleen in het centrum Aolsmeei maar m dl eheele omgeving gaat men zich stiedn meer tn m i l eieggen op het telen van snijbl lemen De Centrale Veiling heeft Üian b t loten haar enorme gebouwencomplex be langrijk te vergrooten Haat ledi nvergadering stond hst bestuur vo r het maken der plannen een crediet toe van J5 000 Nederlandsche Tumbouwroad Oprichting aii de Tuinbouw Onder Imge H bedrijfsvereenigmg voor Ziekengetdrerzekenng Ue Nedeil Tuinbouwraad als algemeen erkende centiale organisatie van werkgevers en de Nederlandsche Bond van Arbeiders m het landbouw Tuinbouw en Zuivelbedrijf l Nedirlandache R K van Bloem ut Tuin c en Landarbeiders bt Deudesit ende Ned riandsche Christelijke I andarbeidêrs 1 ond alg vereenigiogen van arbeiders aan tüni n hij algemeen erkende vakcentralen van arbeiders hebben te amen opgericht ne bedrijfflvereeniging voor ziekengeldver zekering voor het tuinbouwbedrijf en aan vciw mt bedrijven onder den naam van De Tuinbouw Onderlinge II In e n onder leiding van den voorzitter van den Nederlandse hen Tuinbouwraad gehoutlen vergadering van afgevaardigden van de hov ngenoemde vereenigingen werden de st itutPii en het reglement der Ziekteregeling vJPlgdfiteld De adminiatmtie werd bij de h atuten opgedragen aan de te Amsterdam geveetigde Tuinbouw Onderlinge al bednjfs vereeniging erkend krachtens de Land en Tuinbouwongevgllenwet 1922 De aamenstelling van het beetur dat uit zet leden waarvan drie werkgevers en drie werknemers bestaat zal later werden mede feèdeeld Afscheid ds H J MUpelblom Berfer In het laatste nummer van Mededeehn gen in de Remonstrantft he Gemeente e Dordrecht neemt ds H J Mippe l lom Beyer die tegen 1 Januan as ontelag heeft gevraagd en verkr en atscheid van zyn gemeente Hy zegt daann o na een bespreking met het beatuur op grond vwi verschiHende overwegmjren tot ie overtui ging gekomen te zyn dat het beter was geen afscheidspreek te houden i hy ver volgt dan Teniigdenlcend aan de byna vier jaren dat ik m uw midden heb mogen werken dni zuch wei heel sterk jï mij naar voren wij hebben het e4kaar met gemakkelijk ge maakt Voorzoover het leven en het ijeeste STADSNIEinVS GOUDA i9 Oct 1929 ƒ 1960 voor A VV vh Zanen en Verstoep ƒ 1S42 ƒ 1779 ƒ 17o9 ƒ 17J7 voor A J Amesz voor A voor B t Sanders Co voor A en B Pe gunning geschiedt later Het vyfde postvhegtuig naar Indi De directeur van het Posi en Te egroaf kantoor aihier verzoekt ons er de aandj ch op te wdlen vöbtigeii dat Pood rdaginor ten weer een postvliegtuig naar Indie vertrekt pe laatste lichting aan net postkan toor aUiiei voor verztndmg met dit vlieg tuig IS Woensdagavond 20 36 uui Op de voordracht De heer C Kuppert controle ir der gemeenteiinancien al ner komt voor op dtvoordracht voor mspeoteur der gemeentefinanciën te Heerlen e Openbare verkoopmg gehouden door Notaris J U 4 VI Aaien Ijg de gistaienavond door den Notaria J H A M Anten ais plaatsveivanger var Notaris Mr If L J AI Ii ranken i el ou ötn eiiidafslag syii kooper geworden vaDe Korenmolen met graanpaknuij eiu erz staande en ge egen aan de uidkade it Waddirjiveen da neeren L en l b ojten eii b Kaneman te Waddixveen vooi ƒ u m Het pakhuis en erf aatf het VerlorenKosl no 6 IS niet gfgund Zuid UoUandsche IJsbunu Het Aligemeen bestuur van dei Zuid iloi iandsehen IJbbond hi ett ZatereijFavon 1 in het iiuid HoUandijch Kofiehtus m den Kaay een vergadering gerjuden Uit net jaaiverslag bleek dat de li IJ de loLtist nbonü de Algemeeiie Ver eeniging ooi Vreemdelingenverkeer de Itlefüondieiiit Rejisbureaux en ti isver em gingen Mihtairt Commandanten en een groot aantal particulieren uit allerlei htan den IS behuipzddm geweest voor tochten eii inlichtingen heefi verstrekt De ervar ng ia opgedaan elat a s ei steik ug 18 het nut van goede yswegen worüt eisend en ve e geimentebeaturen dat aan iteun vereenen om ook die veikeer w en lË onderhouden en van sneeuw e ontuoeii als ze daarmede overdekt word n Door een gjed yswegennet te bevorderen waai vooi üe ZH IJ in geregeia aamenwerking is met den IJsbond Ho land s Nooddi rkvvartier worden openluchtsiort wii terteerisme hchameiijke opvoeding veilig jsverkeei ei vieemfiehngenvi rkeer bevorderd De mu heeft Vt pJan met hulp dei aideeiingen en bevri ncte ysvereemgif gen iji zijn provincie een nt door Zuid Ho land te organiseeren Het fniancieel jaarverslag venieldt aa ontvangsten ï 240d 76 aan u tgaven ƒ 178 9 i zoodat er een batig siot is van i 626 83 lot leden van het dagelyksch be tuur weiïien herkozen aU Ie voorzitter de heer M G Knokke van der Meulen te Voor buig als 2e voorzitter de heer J van Vol lenhoven te RotterUam tot Sfecretaris pen nmgmeeater de heer W H J Dicke Aan gfczieji de heereai Schoivink te VVarniouti en v Tol te Wassenaar hadelen bericht niet n eer in aanmerking te wiUen komen voor heibenoemmg werd het dagelyksen bestuur gtmachtigd geschikte personen e ioeken Lr wordt overlegd de leden tei afdeelm gen van dem Z H IJ te verzekeren tegen schade mdien hun op de banen van eer der afdeehngen een onge uk moclit ii erkomer Reods zyn de arhe oers dei ddeelirgen verzekerd Ook zyn de afdee inj en verze kei d tegen schade wegens aansprakelyk heid Cr werd besloten meuwt p atte gronden van het jgrwegennet te laten naken en tet Ged Staten het verzoek te nchten om m verband met een provineiaa wglement ysbreken te verbieden als met een vaargeul i gemaakt en geregeld bijge houden Wanneer om byzondere redenen er twh door het yi moet worden gebroken dient men ten behoeve van veilig ysverkeer verplicht te worden tot afzettmg van stuk gebroken yswegen en tot duidelykc waar rhuwing Natuurkundig Genootschap Be fabricage van kunstzyde Gisteravond hield het Natuuikundig Ge ootschap voor Gouda en Omstr ken m de f icieteit 4e Reuni een byeenkomst J aar a s spreker optrad de heer Dr Ir P Hermans Hoofdingenieur van de Kunst ïydfcfabriekcn te Breda met aU onderwerp LJe fabricage van kunstz jde Ir Hermans ng zyn caoserie aan met op te merken dat de textielindustrie ei de oudste industru zai zyn Deze voor Ji t m de grootete behoefte der mensch Uoordat deze belioeite zwh veelal verfraai je ontstond het groote gebruik van yde J neeveer SÜO jaar leleden was het een ngelachman die op het idee kwam om dit langs kunstmatigen weg te maken Zyde aetde hy js een soort opgedroogde gom i de Pransche naturalist Eeaumur heeft nteie jaren later dezelfde gedachte gehad Oe natuurzyde industne had reeds JOOO jaar geleden m China plaate veRBpreid te ïwh over Japan naar Europa waar het ± Wl kwam Naast deze is er ook veel wilde zyde van wilde dieren m den handel Zoo eeavoudi de gTMidgedachte zoo moeilyk waa de doorvoering der kunstzydefabracage Wanneer heden oagelyks mi geveer een half mdnoen KG kunst yde vervaardigd wordt is dat het gevolg van een zeer groote nute van energie Voor giondatof waarvan men uitgaat wordt ge brmkt celiuloee heldeen m hoofdzaak bestaat uit katoen of tiout Deze moet om de spmstof te In ons land gaat men lut van cellulose uit hout wat goedkooper is Gedrenkt ui sterke loog geeft de z g natnum cUulose Hierop laat men ateike koolstof inwerken Dit resultaat is oploobaar in water en geeft de zg viscose hetgeen met eer zuur ge bracht wordt tot cei ulosedraden waaina verkregen wordt de viscose zyde Volden ar dere w yzen van bereiden veikrygt men Lhardonnet ki per o acetaat zy ie In 184 exposeerde Schwaben voor het eerst kunstzyde aidus de grondgedadite van de 100 jaar vroeger levenoc Reaumur verwezenlijkend Hierop volgde de uitvinding van Oudenaarde die echter zyn uitvinding met in praictyk brengen kon Ge lukkiger was Swan De transchm in Char donnet moet als de vader der kunstzyde industrie genoemd worden Na veW tegen sikgen was het hem tocti nog vergund de vruchtbare resultaten van zyn werk te aan schouwen Later kwamen nieawe methoden Thans wordt § 0 volgens het viscose procode ge maakt De mode begunstigde ueze rueuwc industrie m met geringe mate De fauriekcn ryzen als padaeptoelen mt ien grond Vele echter mulukk n Talryk zyn de po gngen gedaan on kunstzyde te maken uitgaande van andere grondstoffen De itrste Nederlandsche KuasUijdefabnek was te Arnhem gevestigd Een eigenaardig verschynsel is dat natuur en kunst yde zich volkomen onafhankelijk van elkaat ontwikkelen iiigenluk js kuna zyde een synthetisch geproduceerde textieivezel Ze heeft haar weg gevonden naai de meest verschillende textiUbranches en us eeidei met katoen dan met natuurzyde in coiilutrentie Haar productie ontwikkelt zich log steeds alt van geen ander product ooit het geval IS geweest De expansie der fabric ben gaat onverpoosd voort VVanneei zai viaag en aanbod aan elkaar geiyk zyn De kunstzydedraad is zeci sterk Nat gem akt vermindert haar draagkracht eehter we met 60 tet 70 A ferwyi natuurzyde dan blechts tot 90 daalt Verschillende statiatieken en grafieken verduidelyken het gesprokene leit = Iot vertoonden tal van lantaamplaatjcs de pedo taiUeerde bewerking welke een boom te ondergaan heeft alvorens het tot stieng kunstzyde gebracht te hebeen Frocefiverbaal opgemaakt Door de politie ia procesverbaal wegens wederspannigheid opgemaakt tegen J de J to Waddjnxveen die zich verzette toen hy werd overgebracht naar het bureau van po htie terzake openbare dronken clap Cvenzoo IS procesverbaal opgemaakt tegen G J te Hellevoetsluis wegens be moeilyking van de politie Door de politie is voorts tegen verscnil lende personen procesverbaal opgemaakt omdat hun njwiel onbeheerd stond en met van een slot was voorzien UitToermg Invaliditeitswet Betreffende den Raad van Arbeid te I trecht met inbegrip van den vjormabgenIlaad van Arbeid te Gouda deeit men onshet volgende meoe Tot op 1 October 1029 werden toegekemi 1454 mvaiiditeitsrentcn tot een totaal jaar bedrag van ƒ 22204127 4254 ouderdoms renten tet een totaal jaarbedrag van ƒ 635 1Ö4 750 weduwenrenten tet een totaal jaarbedrag van ƒ 130 26 629 weezenrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 110 796 87 Geneeskundige behandeUnt en of verplegmg jWtrd verleend m 1931 gevallen observatie had plaats in 39 ge vallen Betrefende all Raden van Arbeid teza men Tot op 1 October 1929 werden toegekend 24835 invaliditeitsrenten tot een totaal jaar bedrag van ƒ 3 861 J38 01 762S8 ouüer dcmsrenten tot een totaal jaarbedrag van ƒ 11380 74808 13557 weduwenrenten tet een totaal jaarbediag van ƒ 2 346 6U 72 li404 weezenrenten tot een totaal jaarbe arag van ƒ 2 00b 947 48 Geneeskjiidig be hdndeling en of verpleging wtid verleend II 30693 gevallen ooservatie had plaats in 1211 gevaUen 29 Oct 3 i en u Nieuwe Schouwburg Paul Branns Marionetten theau r 29 Oct 8 uur Zaal Central Ledenver gadering afd Gouda Ned Reisvereen 1 Nov 8 uur Zaa 2 Soc de Reunie verg van te afd Gouda van de Ver van Vrya Hervormden 1 Nov en vervolgens tlken Vrydag in Nov en Dec S uur Soc de Iteun e Twtede Indiache lezing Nov 2 en 8 uur Stadhuis Raadzaal Gemeenteraad Nov 8 uur t oc de Reume afd GoudaR damsche Volksuniversiteit Voordracht Apothekeradienat De apotheek van den heer A H Teepe Couwe zal tot en met 1 November bene vens den daarop volpenden nacht geopend zijn na 8 uur des av i ds des nacht s etnter alleen voor recepten Burgelyke Stiind GHEW KEN 26 Oct Johanna Maria d V N C Roest en H C J iiroenendaal ï uW singel 67 Maria Theresia Cornelia d v N G Roest en H C J Groenen laai Huw singel 67 Joharaia Elisabeth Mana HUonia d v J H van den Bo eh en G H M van Velzen Hou m planteoen 2 llernianua z v J M HeeiJDKva en van J A Agten PC Bothstraat 60 Adriana Mana d V S Hey en van M J J Eietmeyer Kamemelk3kK t 54 28 Octeber Tiiemsje d v M 4 Massar en van J C van As l Dwarsstraa 12 OVEIÏJLEIDEN 26 Octeber Cor elia Neeltje van der Plank oud 86 jaar wed II Tyeterman Cmbethstraat ou Maru v Heek oud 81 jaar wed N v d Pool Groent ndaai 107 27 Octeber Hendnka Vermeulen oud 64 jtar eciitgen M Gioenendaal Zeugstiaai 4 Sint Jacobs xiaasoyk oud 66 aar Qost hiven 10 Cornelia an Vliet oud 53 jaai echtgenoote S v d Hee rurfmirkt 34 ALPHEN d BUN Voor den aankoop en ini tallalie van een electnsche laadinrichi ng en een klem kumeroven ten behoeve van de gdsfab iek it door B en W een crediet van ƒ 71 760 aangevraagd Len er ander geeft volgens rentebiUteitsrek nmfc een boapanng op pei soneel en kolenverbiuik van j 16 986 per jnar BOSKOOP Burgelyke Stand GETROUWD J Ih de it en W M Denachop J G Bezuyen en A ftl v Leeuwen C Koetaier en M J de Ryk GLBOltbN Jacomina Johanna d v J G Bak en S foienvhet Antje d v J J Buitenhuis en N v d Knyfl Petro nella d v B J v d Naeuwendyk en J Itodenburg OVOï RLLDEN Agatha v d Hei den echte V T v Leeuwen 54 j Alida Straver 22 j WADDINXVEEN Ds W J Smidt te Dwingelo heeft eeii beroep ontvangen ru ar de Geref Kerk al hier brOUi hH WJiU blKUüËM VOEfBAL In de afd van üe vereenigmg Bodegraven Ie klussa A la als nog opgenomen de vierde kliisaei Norvicus uit Noordwijk waarde r ha M 8 jelen aantal wedstrijden op 16 JS gekomen O NA Hortus 5 2 Productieve oorhoeae De roodzwarten hebbeu hun favorietenniet teleurgesteld doth een flinke verdiendezege op l n Aiiiaterdanischen derden kltu eibenaajd Hoewel I uitjes en de Hoop op helappèl ontbraken werd flet gemis dezer speleis dooi het entliousiaate werken van allepelers niet gevoeld Daarty komt nog datd voorhoede waarm J van der ispelt uitblonk etn z ei produtlieve bm had Üe 1 eide eerste doelpunten werden door Jaapvan dei Spelt gescoord daarna doelpuntteSterk wairna het woord weer was aan Jen G van der Spelt die ieder nog een goalLje maakten De O N A verdediging had tutdusverre zieh het sterkat getoond maar tegen het einde moest Hofman die nog eeniilrafsehop hield tw+ emaal viaschon Meteen 5 2 zege plaatste O N A zich in dewinnaararonde ZWEMMEN Mej Baron zal met meer op wedstrydén uitkomen Verloofd en verloren voor de zwem wereld Mej Marie Baron Olympisch kampioene 400 meter schoyLslag en nationaal kam pioene over de af tanden lOO OO en 400 Meter schoolslag zal zich zioo verte t de lel geheel uit dt wemwereld terugtrek ken Zy heeft zich verloofd en met dit voor haar zoo gewichtig besluit gmg e ander besluit gepoai d n 1 dat zy met meer aan wedstrijden zal deelnemen Mej Baroit zal het zwemmen er zoo goed als gehee aan geven Len enkelen keer zil zy nog wei eens m het water komen z o een keei m de week voor haar genoegen maar ove iigens IS het met haar loopbaan als zwem ster uit Geen wedstryden meer geen Tai nmg geen voorbereiding voor zware wed stnjden zooals zy er zoovele en met zooveel succes heeft gewonnen RECHTZAKEN De Culeinbor sche moordzaak De aanklach van Klaas Swens De lei ppubhceert de tekst van de klacht door Klaas Sweris mgediend by den Offi cier van Justitie te iel In deze klacht zegt Swens dat op de zittmg der Tielsche Rechtbank dd 8 November 1928 door hiT H H Roo bol als getuige verhoord zynde m de zaak der Coiies veidacht van meineed is ge zcgd wyz nde op Arnod j en Joh i nes Colle Deze men chen pleegden den moord dat op de zitting van Iwt Hof te Amheii in de hooger beroepzaak der Col ie = dd 7 Maart 1919 door den Procureur Geneiaa IS gezegd Air Roobol weet veel van de Culemborgsche moordzaak maar al wa hy weet hoorde hy van Bhtter wyk dat dus op gemeld Hof is aangeno nen dat voornoemde mr Roobol werlcelyk vee weet van de CuJemborgbche moordzaak dat op de fitting van het Hor te s Ier togenbo ch d d 21 Octobei j I door mr Roobol IS gezegd dat hy de adeia d r Co hmborfsche moord kende dat hy naar aanleiding dezer bewermgenzich m verbinding heeft geste d met mrRoobol en den particulier detectwe Blitter wyk dat deze beide personen hem hebben verklaard dat zy beiden er van overtuigd zyn d tt de Colle s ée daders van den gepleeg den moord zyn dat zy daarvoor aanvoeren tal van bewy zen die m elke andere zaak voldoende zou deai zyn iemand levens ang op te sluiten dat hy na inzage der bewysstukken tet de overtuiging is gekbmen dat de Colle s de daders zyn van den moord gepleegd op de beide Van Wiggena te Culemborg dat hem tevena bekend m dat nunstens ning van een dochtertje van de ïamilie E te LiLuen bij Roermond wdk meiaje een der gtiyk ringetje droeg zal er een onderzode worden ingesteld ol dat ringetje mogelijk van het te Lmuen vermiste meisjfl afkom bUk IB H M de Koningin Moeder keert morgen van haar rela terug H M de Koningin Moeder wordt Woen giwond te ruim 8 uur uit Neurenberg aan het Btetion Arnheïo verwacht vanwaar zij per hofaute van het Loo wordt afgehaald om daar enkele dagen te verteeven Een veehouder door het AmUerdamsfhe Hof veroordeeld wegcBa bet verkoopen van Dielk mei streptocorcen AMSTERDAM 29 Ottober Het Gerechtshol alhier heeft heden arrest gcv ezeu lu de zaak tege den 40 jttrigen veehouder A P uit Maartensdijk die destijds door den kantonrechter to Utrecht is veroordeeld tot 25 gulden boete subs 10 da t eu hechtenis terzako dat hij op 7 April 1928 aan zyn klanten heeft aigedragen een hoe eiheid voor den h ei bMtemde althan in den handel gebr L Ute ei voor meusoiielijK gebruik bestemde ni lk terwijl toen iniie melk strepteeoccen m aanzienlyko hoe Iheid aanwezig waren Da ttrechUeJie rechLbouv baveatigde later dat vonnis waarna de Houge Raad de zaak verwees naar het Amaterdamache Hof Het Ho vernietigde fljafis het vonnis van deu kantonrechter op foriueele gronden tiioar keaft uverigena vaifiadite s schuld aangenomen en hun evene ns veroordeeld tot i boete subb 10 dagan het tenis i i L L i i ÏL tieurs van Amsterdain WISSELKOERSEN 28 Oct 29 Oct Offii iBel landen 2 09H 12 09 Berlyn 5931 593 Parya 9 76 9 76 Brussel H4 69 34 Zwitserland 48 06 48 04 V eenen 34 7 34 87 Kopennagen rGi5 66 42 Stockholm £ 6 62 66 60 Oslo C6 45 66 42 New York 2 47 2 4 Niot oiïicwe Praag IM 7 34 Itaiie 12 99 12 99 Madrid 5 55 35 5 Beurwverzicht Reeds gisteren na slot was bekend dat New York flauw gestemd was docji de notee rnnjen du liedenmorgen bel end werden wa ren van dien aard dat velen de flchrlk om iict hart sloeg De ochtendbeurs was dan ook iper flauw en liet ui den ioop geen herstel uen Oit in oogenschouv nemend viel de oficiede beurs bepaald mte Hoewel de koersverliezen m de tientallen procenten liep waa oudef beuratijd een neiging tot herstel merkbaar een bewys dat velen den aankoop van een enkel stukje wei aandurfden Ten slotte kon hier en daar het koersverliee tot eiikelü punten worden teruggebracht De Phi iptaandeelen openden iuibt 100 pet beneden de opening van gisteren doch iie pen daarna ongeveer 16 pet op Margarine Unies stegen van 392 tot iets boven 400 ter wij Calvé Delft vau 131 tet 139 avanceerden VMi Berkelfl konden van 175 tot 190 c ploopen Dt Aitnufltiekwaarden waren ten slotte iets 1 i er dun g steren Aku a verzetten zich krachtig zoodat zy vnJ goed op peil bleven De Fordaandeden moeaten zich een verlies V an 30 pet getroosten Koninklijken konden e alge punten boven de koersen van heden morgen uitkomen doch waren pi m 15 proeent hger dan gisteren De mynaandcelen vvnnn zter flauw fxploratjes en Boeten kregen ten groot verMes op hun rekening uikeiwaarden wisten zich na een gedepn m I rd begin aardig te herstellen De rubbeiöandttlen zagen zich 10 tallen punten ontgaan maar hepen daarna krach tig op Da tebakken kregen zware verliezen te lijden Yankrefondeen bewogen zich over enkoniHtig Wallatreet maar konden hier en daar wat aantrekken ADVERTENTIEN Voor den cursus over Indiö eiken Vrijdag gedurende 8 i 10 keer te houden in de Sociëteit de Réunie Oosthavfn om 8 uur precies zi n soj ktirten beschikbaar Geeft V nog heden óp aan den Secretaris Penningmeester A DUDOK VAN HEEL Westhaven 53 Totaalpril f 2 50 18 WINTER EN OVERJASSEN VERVEN Uil IN MOOIE DONKBRE KLEUREN lllllll PELIKAAN aouDA TBL DB 6U