Goudsche Courant, dinsdag 29 oktober 1929

Da Kabinstsorisis in Frankrijk Daladier heeft voor zijn opdracht bedaidct Ëen kabinet Briand weer het meest waarsch nlijk geacht Het Atheensche vredescongres Nadat de nationale raad d r sociaaldemocraten zich gristerwi tegen een dieelnemuBg aan de regeermg had verklaard neeft Daladier zich naar den president der repufa lek begeven om hem mede te deelen dahy de opdracht tot vorming van een kabinet met kan uitvoeren De beslissing van den notionalen raad heeft onder verscheidene leden der socialistische Kamerfractie groote ontstemming gewekt t V t wacht wordt cat nog heden aan Bnajid opdracht zal worden verleend © en kabinet te vormen Briand zou voornemens zijn deze opdracht te aanvaarden en een concentratie kabinet op broeden grondslag te vormen o a door den radicaal Durand in het kabinet op te nemen Tardieu Gheron Maginot en Laurent Ejnac zouden han oude ministersposten in dit nieuwe kabinet Bnand weer bezetten en reeds a a Dinsdag zou dit kaïbinet zich aan dB Kamer kunnen presenteeren In den loop vaji deze maand heeft te Athene het 27e wereldcongres voor den vrede plaats gehad Dit ging uit van de pacifistische organisaties die bij het interrationale vredeabureau te Geneve zyn aangesWten Doordat Athene zoover van tkIden denen West E uropa af ligt was de deelneming niet zoo groot als het geval was bij vroegere congressen De ongeveer tweehonderd aanwezigen vertegenwoordigden een achttiental landen Drie Grieksche mi Wie minWai reaidea Ve izelos hielden toespraken tervi jl de vroegere premier Papanaatasioe fungeerde als voorzitter van t congres Op de agenda kwamen vier groote groepen vraagstukken voor waarmee even ïcovole commiaaies zich bezig hielden De eer 4 commiaaie behandelde de toepaaing van t pact Kellogg en formuleerde den eisch dat de VoUtenboml in zyn pact de volgende nieuwe bepalingen diende op te ntmen verplichte nakoming van de vooi schriften der algemeene acte van 1928 inzake vreedzame beslechting van alle geschillen opheffing van alle bepalingen die den staat het recht geven naar eigen goedvinden naar de wapens te grijpen invoering van het meerderheidabegineel wat de beslissingen betreft ter vermijding van oorlogen Verder werd opnieuw radicale onfcwapeoung en vernietiging van t oorlogamateriaal onder internationaal toeucht geëiflcht Ae twtede commissie hield zich bezig met de invoering van een onmiddellüken en verplichten wapenstilstand en verlang de dat de Volkembondsraad in geval van oorlogsgevaar terstond zal bevelen dat de partyen die ruzie hebben tot een wapenstilfltarïd overgiaan een wapenstilstand Men kan de diepte van den geest schatten aan de vragen de jynlieid aan de antwoordden FEUILLETON DE GESTOLEN DIADEEM Uit het Engelsah van ABOHIBALD ETBK 23 Nadruk veiboden Nieta als blut Daar denkt ze natuurlijkgeen minuut over Ze wil er natuurlijk nogmeer uitslaan dan je aangeboden hebt datis de heele kwestie Ik ben bang van niet Ik geloof dat ze werkelijk eerhjk is Eerlijk zeft Josei smalend Het zouwat Maar hij vond de mogelijkheid tochernstig genoeg om er even bij stil te staan Tenslotte zou het kunnen zei hij peinzend je hebt van die menschen Hij stond een poosje nadenkend voor zich uit te kijken Als ze zich werkelijk niet laat omkooPen geloof ik dat er nog wel een ander middel ia om dat ding weer uit haar handen tekrijgen Hoe dan vroeg lord Harlsmore in spannüig Als ze indwdaad zoo eerlijk is als ze oh voordoet kun je wel wat beredken doorhaar op haar gemoed ta werken 8t eel de herouwvolle zondaar I Neen dank je Je moet Cabittan SPECIAAL PIJNtOOZB BEHANDELING Betaling desgewenKht In l maaBclelilkKhc tennlloeu ook voH ZlekeDfoodsIeden Bureau v Tandhedkuodlgc MKUesstaadi Verzekering AdmG DEWAARD Van Hcnsdutr Ub TELEFOON 30013 iramlljn 4 15 16 en 17 Geopend van 9 4 en 7 9 uur Agcntldiappen Haliua Pl iWMi a fw I 103 Gouda Dorp Ni aWel 9 WaddUoi iiUlllllll tillTI Ml WIE IN DE RIJNSTREEK Bodegraven Alphen a d Rijn Zwamraerdam Hazerswoude Nieuwkoop Noorfen Nieuwveen Ter Aar Woubnigge ZevenhoT n Publiciteit OHaaKiHanoM MaxaaMMiiniw XSHOHiaAVII MVA H j ojd itnssiij uiapoez jdoiqj pias ovjjaf ao ua sjsoqmsi iintj 9q usio niif ooz 3930099 J BU ivinipop sjnoquia bj9 9n iinBdj A 71 J aiqaais JOoa oja inoq oa aoMV8 io l ai uatsiil amnaiu d I BdJSA pao ouau pood ooi 1 bïoï inay 9 iag aiaqqnQ oiip moos ai pood os o nanaaiajpnoQ aiijtiida 9iponi A moos af pnod 09 tsiaq oovts napaa jaA fi 9iS A0Jdj8 U M noodig heeft hetzü voor reclame voor eigen zaak of artikel voor aankondiging van verkoopingen voor aanvragen van personeel of aanbiedingen van diensten die plaatse zijn advertentiën in het WEEKBLAD DE RIJNSTREEK dat in zeer talryke gezinnen in alle bovengenoemde gemeenten dezer nijvere industrieen bloeiende landbouwstreek gelezen wordt BiliijkTarieft 15 cent per re el Advertentiën zende men in aan het Tan hel kekssde Jaarboek BOUDSCHE VRAAGBAAK b een nieuwe nitgave Toor 1930 in bewerUnf Verbeterinien van de iiitgan 1919 wolden gaarne bigewaeht bij de UitgeTers RINKMAN ZOON HARKT SI Bureau HOOITSTRAAT 77 ALPHEN a d RUN Tel 121 of MARKT 31 GOUDA Tel 82 llepBierl I op i PhilipiSfJStandaard Combinatie thans uit voorraad leverbaar PHILIPS STANDAARD COIBINATIB bMtut allsen oit hot PhUipa Ostvangtoostel Nor 1514 PUIip Lnidaprokor No 2007 n PliiUpa Aiitenne eiUskM No 4382 Prg a 288 35 De uiterst eenvoudige bediening der Philips Standaard Combinatie het feit dat men ze met een steker direct op de lichtleiding kan aansluiten de natuurgetrouwe krachtige weergave dit zijn de ideale eigenschappen van de Philips Stan daard Combinatie i É Desgewenschi kan de Combinatie in 12 maandelyksche termynen worden betaald De prys wordt dan F 306 70 H I L I P S NaVa Utrechtsche Hypotheekbank Pandbpisvan f 50 000 000 De BANK telt beschikbaar 5 Pandbrieven a 100 f 4 2 o Pandbrieven a 98 in stukken van flOOO f500 en flOC 40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG naar koffie verlangd wanneer wl se gebruikten en dan wes het steeds zoo moeilijk hun Iweigeren Daarom hsbUn wij besloten met de gehe Ie familie Moea heeft iiel ons toèecsiaan Vroeget mochlen wij pooil een druppc l c koffie hebben omdat men alUjd zcide dai ze schadelijk was vooi k Rderen Maar thans hebben wi een heel fijne Coffelnevrije Kolüe Hag ie ge koffie die w ook mogen bniikcn Nooit heb lit van een drinken Probeert U het ook besluit zooveel plelzier ca mit maar eensl Dan zutt U zelf gehad want Koffie Hag Is lul zien hoe goed e Is De dokvere onvervatschte koffie zeer ter heefi gezegd dat tvij ook ptllig van smaak en viri een van de thee niet te veel mogen overheerrtjk aroma londtr hebben speciaal wanneer deze eenige schadelijke uJtwcrki ig sterk gezet is In de thee zil ZelsmeiéénwoordrcoffcTnevrij dezelfde schadelijke stcf als In Ik zelf heb bet verschil ipt dt koflie en bovendien s ze vaak nadeelig voor de spijsvertering MOEDER 2E0T Het is Koffie Heg De kfnderen hebben vroeger zoozeer dig aan mijn zenuwen kunnen bespeuren Ik ben thans veel opgewekter bij mijn weik en taap veel rustiger VoPFI De kinderen krijgen zelfs s avonds hun Koffie Hag net tis WIJ en ze bevinden ztH er uiistï kend bij Van de melk dic hua anders zoo gauw tegenstond gebruiken de kleinen thans veel meer nu er een klein scheutje Koffie Hag oaa toegevoegd wordt IE mm s p mj usim m zewuwew Adverteert in dit Blad Maison Para HooMsleag 7 RoHarilaiii urn fxyik Varpiiglngiartiktliii Caraata fluBmikauaan Brautbio n Warmwatanakkan Salfl prijaeayrani iriHi In eens wat Is dat todi voor een voelbegeerd boek waarnaar zoo vela handen grijpen en wat reeds millioenen bezitten Dat IS het beroemdfe geneesmiddeien boek van Pastoor Heumann dat veel wetenswaardlgs en waardevols bevat over da voornaamste ziekten en hunnen genezing P H wilde dat alle zieken geholpen werden Daarom werkte hij Jaren lanjdag en narfit om nieuwe betrouwbare geneesmiddelen aan de mcnsoineia te brenqen en daarom sdireef hij dit 352 biz dikke boek dat op annvraafl voor Iedereen d I CB tf 19 verkrilgbanf J Zijn levenswerk is dan ook rnet ongekend iucces bekroond geworden Ij sr iriftclijke dankbetuigingen ontvingen wij tot op heden van zieKcn öie door zijn geneesmiddelen van hunne ziekten bevrijd werden D RhrunuiUek UIISlRfl Vertceudbeld Veralvpplng Wrteraucht Zenuwllldc cns Asm beien flderverkalMiia ncthmi Blaas en tllenlelittii Bloedarmoeda BlMkzudit Breuken BrondilMicaUrrli Qat en Lavenlelitaii Hoesten HooWpIJn Jicht KwMd bloed Maag en InaewBntlizlckteil Open be enen grijpt ook Qlj toe en iaat U kosteloos en zonder verpHdiHTiJ P H Nieuwe Geneeswijze toezenden door deflrmaLHeumann w Daarom het boek P H Nieuwe Géneeswijzi StBfilkada 4 Amsterdam C 288 Gelieve af te scheuren I Duidelijk adiriftt V tK w De geheel kostelooze toezending van een Pastoor Heumeo mm mikA Boek wordt gewensdit door Haam en voornaam r j Berorp Slraat en huisnummer Woonplaab I No 17213 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD f OOK GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP ÖOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NI EUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOqSHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZE N ena ASTKBTBimBFBUSi UK OsmtOm m anwtnkM bAoonDda tot tien beKn Mtic i nsria f l afl I f rt wmn f B V bnltMi Gowla en den bewickriBci 1 6 i ria ƒ L66 elke imI maw MO AdraitwUlD te het ZnteedacttuniMr M NMbs q V Uefld heidHKlmtaDtUo da Mft raa daa prtfit UWKSONDKN MEINËbBËJNGKNt l l rtv a LS6 eUt regel idmt f 0 60 Op r it blad verschijnt dasielijks behalve op Zon en Feestdagen a MM advoftMtllB m hifMnnrtwi madedeelkiiQD k4 eonteaet tet mi pin Groato J tta a en noiU woztlea barakud naar plaatanlmteb AdvertantUkk kumoa mrdn liwaaoiKtoii door tuwchenkwnrt vaa MUwIe lo diandelaren AdvaitantMnreau m ma axviten en moeten daaffe rófo de plaatalikc aan bet ftnreaii ctfn InKekomen taneinda van opnanv rvnekord t xQii ABONNEMEIfFSFRUSt per kmztaal ƒ 2 26 per mak 17 ceut met Zoiidi U l aer kwartaal ƒ Ü 90 per week 22 oaot overal wmi de beiorfinx per loopen ncehiecU Irwioo per peat per kwartua ƒ 8 16 met Zozkda ri l d ƒ S3L Abunnenaenten wocdetk dafc 4ilffl aonceitomeii aan ons Boieaui MABKT 11 SOimA 1 oote aee ten en loopcra den boaklumdal ea de postkantoren Oiiso boruaux Et n dagel feopeod Tan 8 fl nar Administratie Telef Inien 82 HïTiacti Tftlef t Postrebamnï MM Rome zal plaats hebbea in de keA van Santa Maria degli Angelf n dat t zal ingezegend worden door kmrdinaai Gamba aartsbisschop van Tuilpi Onmidddlljk daarop zullen de echtffenooten door den Paus worden ontvangen ovrrsCHLANa Gaat de Graf toch Raar de PoolT De moeilijkheden met de benuuuüng vermoedelijk spoedig opgeheven Waarschijnlijk eted November de eerste proefvludit Volgens de laatste berichten uit Friednchshafen schijnt het alaof de moeilijkheden iiiet de bemanning dte een paar weken geleden voor de Noordpaolviocht van de Graf Zeppelin zijn onta wm binnenkort udt don weg geruimd zulWk ijn Zooala men weet had de directie la een ctpculaire de vraag tot de hemanniin gericht ie zkh voor de expeditie wiMe omreven en sijn toen van de zijde der besnamung ernstige bezwaren geuit De Zeppelin Mij heeft thans besloten de veraekeringen en de salarissen voor de bemanning te verhoogen en ook in hygiënisch ofpzicht verbeteringen aan te brengen zoodat de bezwaren van de dednemars aan die expeditie voor het grootste gedeelte ondervangen zijn De Graf Zeppelin zal vermoedttlijk einde Nov een groote proefvlucht ondememen die zieh waarsclüjnlijk tot Noorwegen en Zweden zal uitstrekken en waarbij ook een nieuw instrument een meteorologische automaat zal worden geprobeerd SPANJE Opstand tegen de dictatuur Ia Sanche Onem vrijgesprokenT Te Valencia is gialaravond de behandeling voor den krijgsraad van de zaak tegen den yiiiiiijiiiililgMn ni1iilil iiftiMident Sauf es Querra die in het be n van dit jaar poogde door biiddel van een opatand der artilleristen de dictatuur van Primo de Riviera ten val te brengen beëindigd Sanches Querra had ol dien tijd in hechtenis doorgebracht In totaal stonden 22 beklaagden terecht De verdedigers stedden zich op het standpunt dat heb geen strafbare handeling geweest was het grondwettig bestuur van het land te willen herstellen Het vonnis ia nog niet gepubliceerd Een nog niet bevestigd bericdit meldt echter dat Sanchez Querra en alle aangeklaagde burgera ïijn vrijgeeproken welk vonnis groot opzien baarde daar tegen èanchez Guerra zes jaar gevangenisstraf geeischt was De officieren die bij de zaak betrokken waren zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van twee maanden tot 1 jaar Nadere benciiten bevestigen de vrijapraak zoowel van Sanchex Guerra als van dieun zoon enl4 andere beklaagden ÏWEDKN De toestand van de Koningin Belangrijk verties van krachten Omtrent den toestand van de koningin van Zweden die in de villa Bvezia te Rome zisk ligt is een bulletin van den behandelendon lijfarts Munüie gepubliceerd waarin gave heeft hii al zijn bezittingen moeten afstaan Het schijnt dat zich ew groote moedeloos heid van Abd el Krim en de zijnen heeft meester gemaakt 2 ieitten een plantenlevwi zonder eenige belangstetlin Men heeft getracht hun lot te verbeteren en hun een beter verblijf aangeboden doch zij wilden daarvan niet eens hooren Zy vreezen dat als zij eenmaal beter geJCnstalleerd zijn er nooit meer iets van een terugkeer naar Frankrijk zal komen Abd el Krim die nog geen vijftig jaar oud 18 moet het uiterlijk van een ouden man hebben gekregen Hij gaat weinig uit bezoekt alleen da moskee en studeert veel Hi leest en spreekt Vlot Fransch en naar verluidt moet de brief dien hij ter gelegenheid vain het ovorjyden van maarschalk Poch aan den uvemeur hoeft geschreven hebben getudgd van een groote bewondering voor den veldheer Hij betreurt het levendig destijds nietpersoonlijk aan de onderhandelingen metde Pranschen te hebben deelgenomen enzich aan zijn cmderhan elaars te hebbentoevertrouwd Dan zou het niet zoo ver methem zijn g e komen meent hij BINNENLAND fülaierijen tfvens sUgcnwinkeW ondei het Werktijdenbealiiit voor whikels Gen voorontwerp bij den Hoogen Haad van Arbeid aaniianiiK ge waartoe zü verplicht zijn evenals in 1823 bij t Griekach ulgaarsche geschil De derde commissi had de omvangrijlcste taak te verrichten omdat zij het vraagstuk van de federatie der vplkeren had te onderzoeken Zij kwam tot het resultaat dat do federatieve gedachte op drie wü en onder oogen moest worden gezien in verband met een wereldfederatie uitbreiding van dan Volkenbond tot een werkelijk univeraeele organisatie der volkeren en niet slechts der regeeringen een Europeesche unie Vereenigde Staten van Europa en een Balkan federatie Omtrent den eisch Vnaake universaliteit en democratiseering van den Volkenbond en over het verlangen inzake een samengaan der Balkanianden bestonden in de voltallige vergadering geen meeninigaverschillen Wat echter de Ei ropeesche federatlegedathte betreft waren vrijwel allen voorstanders van een Europeesche tolunie doch slechts een gedeelte kwam op voor de politieke Europeesche umie Tegen de laatste verzette zich met name prof dr Quidde die het denkbeeld van de Vereenigde Staten van Europa als reactionair en utoïÜstisch verwierp doch een overweldigende meerderheid deeWe zijn opvattingen fciet De vierde commissie bemoeide zich met actualiteiten Zü verlangde op het stuk der minderheden van de regeeringen een getrouwe nakoming der bestaande verdrargen sprak haar genegenheid uit voor aMe minderhedBn volken in landen waar een dictatuur heeracht en hield eeir iflcïdoo voor het zelfbeschikkingsrecht der volken Met betrekking tot het Rusaiach GÏiineeMhe geschil wend de dadeloosheid vaii den Volkenbond betreua d Tmsl otte wwd er o m op aangedrongen het aanaJjn te geven aan etn intemaüonale eenheiriBmunt en te bevordering eener wetelidhul taal wenschelijk genoemd In aansluiting op het congres begaf zicheen bizondere afvaardiging voor een studiereis van Athene naar Constantinopel Sofia Boekarest tax Belgrado om het vraagstukvan de schepping eener Balkanfederatie eneen aparte Volkenbondsinstelling voorsamenwerking op t gebied der Balkankwesties na t e gaan wotdt dat de ziekteveraohijnselen aan de bionobien en de longen vooral aan de linkerioug zich mpër hebbeu uitgebreid Het Pijnlijke hoesten houdt aan waardoor de patiënte af en toe gebrek aan adem heeft De toestand van het hart is op het oogenblik bevredigend De temperatuur vertoont stijging De symptomen van de nieren blijVMi stationair Het algemeene verlies aan krachten ia belangrijk De koningin moet ook verder la bed blijven AFOHAIOITAM HaMb Oellah h vrijheid Volgens te Londen uit Calcutta itvaogan berichten zouden alle den laatatai tijd de ronde doende en uitvoerige bijztuiderheden bevattende berichten omtrent het gevangennemen van Habib Oellah cHijuist zijn en tou dexa zich nog ateeda te vrijheid bevinden en met een sterke troepeoMnacht verblijf houden m de omgeving van Kohidaman Habib Oellah kou echter evenals de nieuwe koning Nadir zonder geldmiddelen idjn en daarom niet in staat om den strijd op grcote schaal te voeren Hij zou zijn broer naar Kaboel hebban gezonden tot het voeren van vredesonderhandelingen die naar verluidt door Nadir Khan welwillend zi n ontvangen Nadir Kahn heeft een leening uitgeschreven van 7G000 pond sterling De heropening van den weg Kaboel Pcajawar wordt dezer dagen verwacht NOOBD AFRIKA Abd el Krima verbanning Zijn leven op Béonlon Da miniBter van Arbeid Handel en Nijverheid heeft ten aanzien van de werkzaamheden van arbeiders in slagenjein tevens slagerswinkels een voorontwerp van een algemeeneo maatregel van bestuur bi den Hoogen Baad van Arbeid aanhangig gemaakt Aan een commiwia uit dien Raad zal worden opgedragen hierover prae adviea uit te brengen Dit voorontwerp bedoelt een langeien werktijd dan 49 uur per week kelke nu op grond van bijzondere omstandigheden door een over werkvergunning ordt toegestaan mogelijk te maken Bbjkens de toelichting brengt art 7 eerste lid der Arbeidawet mede dat wanneer zooals veelal het geval is de ruimte waarm in een alagersondememing het vleeach verkooht wordt dezelfde ia als die waarin de slagerawerkzaamhoden plaats vinden alle arbeid in die ruimte verricht onderworpen IS aan den voor arbeid in fabrieken of werkplaatsen vastgeatelde arbeida en rusttijdbepalingen Van de zijde der alagerspatroons is er herhaaldelijk op aangedrongen dat voor hun mriohtingen een langere werktijd zou worden toegestaan Eensdeels beroepen zij er zi op dat voor slagerijen in verband met éi voorziening in de behoeften van het publiek met de engere bepalingen voor fabrieken of werkplaatsen doc i de ruimere bepaiingrai voor winkels behooren te gelden Anderdeels wijzen zij op de concurrentie die zij ondervinden van vleeach waren winkels waarin door het personeel tot dusver onbeperkt Drie jaar is het geleden dat Abd el Krim de sükan van het Rifgebied na aün overgave naar het eiland Reunion werd ovei gebiraoht om er in ballingschap zijn dagen te Bijten BUITENLANDSCH NIEUWS BSLOIE Het Torsteliik huwelijk in November Omtrent den datun y ai het huwelijk van prinses Marie José werd aanvankelijk gen eld dat dit in Januari zou plaats hebboi Het heette dat haar huwelijk door den Paus zou worden ingezegend nmar dat wtrd weer tegengesproken Thans schijnt te sün bepaald dat het huwelijk in de eerste helft van November te De Maltin weet te vertellen dat Abd el Krim n de zynaa zkh tot dusver nog niet aan het lev 9i op het verlaten eiland hebben kunnen gewennen Behalve dat t kasteel van Morange waar het gezelschap is gevestigd niet aan de elachen voJdoet die de overwonnen heersoher stelt doen zich finandeele moeilijkheden geleden Abd el Krim immera oi angt een jaarljjkach pensioen van tÖO OOO frs waarvan hij alteen al 000 frs moet afstaan voor den huur van het kasteel en 2400 frs aan den vast in zijn dienulilfc staanden dokter mevr dr Valaia want Abd eil Krim wenscht nadrukloel ij0c dat zijn vrouwen door een vrouwetiijke medicus soudKi warden behandeld Er resten dus nog 73 000 francs voor het dageUjksoh onderhoud van het gezelschap dat uit 28 pearsonen bestaat Atkd el Krim zelf zijn heide vrouwen Thaimoet en Pathma zan vijf kinderen van acht tot drie jaar oud zijn broeder Si Mohamed met vrouw en drie kinderen zijn bejaarde moeder zijn oom met vrouw en vier kinderen en acht bedienden Daarbij komt dat hiJ nog pensioenen moet betalen aan twee zijner voormalige ministers die destijds te Oedjda de wapenstilatandsonderhandelingen voerden Abd el Krim teert dus in daar hij persoonJij k geen vermogen bemt Bij zijn over voldoende indruk maken als zoonlief begeleid werd door een vrouwspersoon ü zegt het een beetje hard maar het iaonfeeveer wat ik bedoel Ik moet toegeven dat er een kern vanwaarheid in uw redeneering is Ik zou welniet direct met u meegaan maar mijn schaduw zou toch op den achtergrond zichtbaarzijn om = 00 te ze en De jongen keek haar dankbaar aan Het ia een genoegen om met u te praten zei hij u begrijpt direct wat een ander bedoelt Er was iets grimmigs in den glimlach waarmee Lilian deze opmerking aanhoorde Maar lord Harlsmore zag het niet want hij had zijn gezicht in zijn handen verborgen Ik wou dat ik dood was fluisterde hij Lilian nam geen notitie van zijn blijkbare wanhoop Welke garantie heb ik vroeg ze dat u den diadeem werkelijk naar uw moeder brengt Lilian lachte smaliend Ala uw eerst dood ia hoe is het dan mogelijk dat zijn woord niet is blijven leven U gebruikt een gemeenplaate die in uw omstandigheden niet de minste beteekenia heeft Hij kreeg een kleur U oordeelt erg hard over mij De vraag ie maar bent u oprecht ofbent u het niet vroeg Lilian Mijn intuïtie zegt mij dat u tooneel speelt Maar misschien doet ik u onredit Ik ben verbaasd over uw onbeschaamdheid begroette Lilian haar bezoeker verrevan vriendelijk Waar haalt u den moedvandaan om hier te komen De jeugdige graaf had zijn brutale obstinate houding van enkele uren geleden laten varen Hij waa nederig en gedwee Ik had ruat nowh duur voor ik u g spEoken had begon hij ik kom u excuusvragen want ik zie in dat ik mij vanochtendop een schandelijke manier tegen u heb gedragen Vindt u zelf niet dat er iets belangrijkers 18 waardoor u op het oogenblik ruslnog duur moest hebben dan het feit dat omij onhebbelijk hebt behandeld Dat ben ik volkomen met u eens Eobeihalve om u vergiffenia te vragen ben ik hier ook gekomen om u te zeggen dat ik van plan ben naar mijn moeder te gaan en ookhaar om vergeving te smecken Waarom bent u dan nog niet naar haartoe Waarom komt u eerst bij mij om te ver tellen dat u gaan zult U hebt mij al eerdezgezegd dat u dat doen zou Hij ging op oen leege eierkist zitten Ziet u dan niet in dat n het Juist bent die mij daarvan terughoudt Ik Ja u Ik kan toch niet met leege handen bij mijn moeder komen Moef ik misschien tegen Baar zeggen Ueve moeder ik heb uw diadamm weggenomen an ik heb er vreeselijk spijt van en een jonge dame die in een tea room bedient komt h n u strafcjea terugbrengen Ik begrijp het zal Lilian langzaam Deterugkomst van den verlor zoon zou niet Lord Harlsmore was bealuitelooa Ik kan niet z gen dat ik er erg veelzin in heb mopperde hij Kom kom zei Warden opbeurend je zultzien dat het wel meevalt Je moet maardoor den zuren appel heenbijten en je goed voor oogen houden wat je loon ia als het lukt Aldus sprak de verleider HOOFDSTUK XIII De nisfe Maar dat is een ongelooflijke brutaliteit zei Lilian boos Waar is hij Amy werd vuurrood Ik was even naar de brievenbus vertelde ze om de weeknota a te posten en toen kwam ik hem tegen m Hi Street Hij zei dat hij u zoo verschrikkelijk graag even alleen wilde spreken En toen Nu en wat toen vroeg Lilian ongeduld g Ik heb hem door de achterd r meenaar bmnen goiomen Hij ataat in den tuinte wachten Lilian keek het meiaje streng aan AJs ik weer merk dat je met dat jongmensch gepraat hebt weet je wat ik dan do a ïal Neen klonk het aanwend tk weet het ook ni maar het zal versclirikkelijk zijn daar kun je van op aan Ga nu maar naar de kas n denk erom datik booa op Je ben Het meisje droop bedremmeld af Lilian aarzelde een oogenblik ko n deed ze haar boeselaar af ea ghig naar den tuin Er was een oogenblik stilte Do jongen Btihuifeide zenuwachtig met zijn voet over het grint Ik wou maar barstte hij tenslotte uit dat ik me met die vezwenschte geschiedenisnooit had ingelaten Maar nu je er eenmaal mee begonnen bent zei Warden scherp zullen We het werk ook keurig netjes afmaken We gaan hierniet vaiidaan terwijl we kostbare juweelenapnter laten in de handen van overdrevenbrave jongedames als er tenminste nog eenkans is dat we ze door alleen maar vriendelijk te vragen terug te krijgen Goed vraag er dan om Neen dat is nu precies de manier waarop dit niet moet Ik ben de booze geest die je van het rechte pad heet afgebracht Je moet alle schuld op mij gooien Zeg dat je een gelofte hebt gedaan om mij nooit meer terug te zien Wordt TCffVolffd Waarom zou dat verandering brengenin haar besluit om zelf den diadeem aanmijn moeder terug te brengen Je moet haar aan het verstand brengendat de epnige manier waarop je weer goedevrienden kunt worden met je moeder ia datze haar diadeem uit je eigen handen terugontvangt Je moet haar uitleggen dat je Instaat wilt zijn om tegen de gravin te zeggen genLieve moeder ik heb dit weggenomen 1 ik heb er werkelijk spijt van maar hierhebt u het terug Want dat juffertje is piaiter genoeg om te begrijpen dat ala zij eenmeisje uit een lunchroom bij je moeder metdat ding komt aanzetten het efect vau joubitter berouw heelemaal verloren gaat Daarmoetl vooral den nadruk op leggen