Goudsche Courant, woensdag 30 oktober 1929

No 17214 68 Jaargang Dondapilag 9 9 ofobei I92tf De plannen van Clémentel Zooala men weet heeft de radicaal aociaIi6ti8clie luider Dalaciier er van afgezien een Icabinet te vormen en heeft de Presiaent i an e Beijubliek thans aan den radicaat Clémente de samenstel lin van een uieu ve regeennij opgedragen Clémentpl hfthooit tot dezelfde partij al Daladiei want hy zit in den Senaat in d gftuche d mocratiqiie die correspondeert met de radicaal socialistische groep in de KamerMaar hij is ongetwijfeld eun vertegenwoordiger van de meer gematigde richting in de party Hij heeft zich van oLwis gespecialiseerd in economische en fniancit ele vraagstukken en waa één van de stichters en de eerste voorzitter van de Internationale Kamer van Koophandel Het laatst was hy minister van Financien in het eerste ICabinet Herriot in 1924 na reeds vóór en tijdens den oorlog herhaaldelijit roindster te zyn geweeat Men geeft heim wegens de vnendschappelyke betrekkingen die htf met tal van oudere parlementsleden Uit allei lei partijen onderhoudt in Kamerkringen ttians een goede kans van slagen Oémentel die de 60 reeds gepasseerd is is een man in wien men veel vertrouwen stelt Als leider der internationale Kamei van Koophandel heeft hy zich den naam Tan een onpartijdig politicus verworven Clémentel heeft het eerste kabinetHerriot ten val gebracht door z n uittreden toen hij zich in de aangelegenheid omtrent het herstel van den franc tegen de leiding der iBank van Frankrijk verklaarde JHau vBEluidt ou démentsl van Briand de toezegging ontvangen hebben dat hy dtel wil uitmaken van het kabinet Clémentel heeft verder reeda conferenties met tterriot Loucheur Daniélou on Henri Pathé naar men vermoedt om de moge ijkheid van de vormmg van een concentratiekabmet te onderzoeken Het is duidelijk dat zulks niet de instemming heeft van Daladier die daarom uitdrukkelijk heeft verklaard dat geen lid der radicaaiaucalistische party dat niet geroyeerd wil wordan aan een concentratiekabinet mag deelnemen zonder vooiaf daartoe de toeHtenurang der partij te hebben verkregen Dit besluit is vermoedelyik genomen naar aanSeiduig van een twist tusachen Daladier en Brituid die momenteel elkander in hun mededeelhigen in de pers te lijf gaan Daladier die eerlyk ztjn best heeft gedaan can een Unirach ministerie te vormen en er dus van overtuigd is volkomen zijn plicht vervuld te hebben neemt geen blad voor aijn mond en verklaart ronduit dat BriMid hem erin heeft laten loopen en hem oor een communiqac over besprekingen die hii zelf voerde om een kabinet samen te steüen in de oogen van zyn partijgenooten onmogelijk heeft willen maken om Vraagt Uwen iVinkeller eene demonstratie 0 J DE GESTOLEN DIADEEM Uit het Engelsch van ARCHIBALD ETRE 24 Nadruk verboden Dat doet u zeker Hl sloeg zijn onschuldige oogen naar haar cp en keek haar recht in het gezicht en zij staarde hem een heele poos onbeweeglijk aan Toe heb vertrouwen in mij smeekte IJ houdt er rekening mee dat ik met eer dan een jongen bent Wilt u me niet log een kans geven om mijn leven te verbeteren Wat verlangt u dan van me vroeg i han weifelend Ik wil zelf mijn moeder het pakje ge en dat u op het oogenbhk in bewarmg hebt ei al8 ik hel haar gegeven heb zal ik ver uienia vragen Wanneer rolt u het haar geven Vandaag nog Gaat n regelrecht naar haat toe Ja et een uur nadat u het van mij wniggekregen hebt in haar handen zijn Eerder Ik meende dat u mij verteld hebt dat niet op het kasteel is Er was even een pauze Tan het hékeoé Jaarboekje BOUOSCHE VRAAGBAAK Ie eaa aieiiwe ItgaTe veor 19S0 in bewarreibe a infea van de nllgare ID iBf acht bV de Uitievera b laata Tta kaartaa VtrIooM TRÜUS M HOOGSTRA n H G L KONINGS Gouda SPBCaAU FlINtOOZB 12 30X 29 BEHANDabma Utrecht PHILIPS ndlotoeiltllen luid preken hulpappantenen lampen lijn verkrijtbaar bii de Ocadfcha Radlolnduatrle O de Rudt contractant van Philipi Radio Gouwe 17 te Gouda 10 Betaling defgewoiadil In l tflaandeltjlgMlM tcnolloai ool vokir Ztckeafoadtlcdca Bofnu V Tudheelkunl e Mlddenftandi Vcnckrrfib AdmG DBWAARD Van Hetudeabr Ub TELEFOON 30013 Iramllln 4 15 16 m 17 Gapend van 9 4 En 74 sitf Aqentfcbappcni 1 7NaWEl3c n Waddiaw nuiiuii iuiii n mu Alp Ql Ujdi aan lra e anulatin lal iliim koottaltheld maag of hoofdpijn geen eetluit ilechItt apiiirerteerinfl ena neem dan Wortelboer a Pillen en gij iijt apoedig weer herateld Verkrijgbaar 1 60 et bij Apo tkekara en Orogltien 3047 20 Uiieeiirl II op lil lal Fa A V N6ERLIN6 vji S D Boon en Co Spoorlaan l V n U BBSTB ANTHItACIBT voor Wintervoorraad Ook WALES anthraclet Alle andere t randstoffen Telefoon 33 poTomAPiai 3250 10 Het naar alle eiadien des Ujda Ingerichte FOTOCUAFISCH ATBMBB T Oldenbanierellatr 101 bU de RJ Kerk Botterdam Specialiteit in Artietieke Damea Portretten en Klnderopnamen Opnamer inei n omgming xonder prijsverhoog ingl ATELIER STOOF 1 NOVEMBER a s ZIJN ONZE KANTOREN EN MAGAZIJNEN OBSLOTBN mfittfiOKis V O o R CENTRALE VERWARMING KANTOOR 0 HAVEN 24 NOUDA EiF ieM era 75 qeld waatd JOH DESSING Co In Hl h jt Rflt VIowtmII oi U ooleum Voor Mar kamaf vaa lic hula Wndt GQ in ila YELLASTAALBdEKCN aan patroon 4al in klaur i al l b bM in tarimr paat Ki a de aoort da kwaliteit der vloerbekleeding van e k vertreki boud dcubQ rekening n den aard van bel abruik dat Glf van Uw kara ra wentcht te maken en pleeg overleg met Uw leverancier Een doelraatige indeeKng van aoort en kwaliteit geeft groote beaparing oj Uw directe uitgaven en voorkomt lorg en laat in de toekomat Vn I A LOERZEILi EUAilNOLEUH BEZITTEN ALLE GOEDE EIGENSCHAPPEN DIE GU ER VAN VERWACHT YHLAjtotia l zwaar en sterk 7fi t gebruik Hf befte merk htW V f DE SAU ANDSCHE VLOIMIIL UT i w om a gAym WW DE BEKENDE PHILIPS STANDAARD COMBINATIE Volgens t nieuwste Philips systeem van afbetaling V LEVERBAAR IN TERMIJNEN VAN F 14 60 OF F 18 PER MAAND Uw handelaar geeft U gaarne alle gewenschte inlichtingen t Éltllirl II in M Sanguinose ZaïimrtUfktid lltidviratnd H t Is heoBch niat Doodif U tender moB an ap en InsMoos t gVRroeten 4b SANGUINOfiiE helpt U bier Tolkoman tui af Probeer het eens en itetm gereg a maai daafs een eetl al en U zult Tertiaasd Btaan van het verrassend resoItaaL PrÖe per fi ƒ 2 6 fl ƒ 11 IBtif ai Veiicrtigbaar l j Apoth era en Dro8 iiten WACHT ü VOOE NAMAAKT VAN DAM ét Oe De BiemerRtmat ai 4 Den Haag VALET iVjrfj aitlv u ü 625iM J 9ie Waarin i rsdu dit apparaat naet ieder ander fabrikaat Iedere verkooper toont ü gaarne t wdko wijre bet VALET apparaat zijn eigen meajee aanzet en scherp houdt OppervIaUdg gezien lijkt het op elk gevrocm veiligheidsscheermei Maar neem het Valet mes eens in handen Zie hoe de riem door het apparaat gestoken wordt geeft U er rekenschap van dat binnen 10 seconden het meaje automatisch een bijzonder scherpe anijkant verkrijgt en gij niet meer dan 12 seconden noodig hebt om hot fwieele apparaat na het scheren schoon to maken dan eerst leert gij de waarde cq xijs stellen van het eenige fi KgbfUt checrmes dat zich zelf w nT ut È l SUmUwd Ehü M nlb diMmiM 12 VSr IL SSS r n 12 50 HAKKTM Firn B Maadan D Hu NiEÜWS EN ADVERTENTIEBLAD VOUK GOUUA EM OMSJ REKEN BERGAMBACHT BERKENWOUÜE BODEGRAVEN BOSKOOP f iGOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEU WERKERK OUDERK ERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTSNTIËPBUSi Uit Goods en msuekn MuMronda toi dan besorgkrinc f 1 6 leffsU ƒ 1 80 ellBB x êA meer ƒ I 2B Van buiten Gouda en den bsioni KztQsi 1 6 TCfEeU ƒ 1 66 elk Tec t meer ƒ ÊM AdrurteDtiCn m het Ksterdacnummei 28 9 b U dag vp den pr LieAUdigbelda adrvrfeentiKn d liaUN van deu pr ABONNEUENTSPKUSi per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondagUad jcr kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorxiD per U oper fwchiedt i caicQ per pöst per kwartiuil ƒ 8 15 met Zoadagablad ƒ 8 80 Ai oLJieaitaiU n worden dagöUJka siui jeiiuraen aaa oos Bureau MAUKï 31 iiJUUlM pfcö Wiae itfcaten on ioopera den twekliaJulftl en de poBtkantoren Oa Imreaux aija daipelijkB geopend lan 9 6 uur Administratie Telef latere SLjilactjft Tei f Kt Pofitrekeuifls 4841 INQKZONDBN BiBD£DBJBUNOKNt 1 A nctla f 2 26 elks reiel niMr 0 5a Off ik Toorpo 60 fi IwoBiB G w n adTeitentÜa en lfrir M i Hri aisdodeeitaiKea b onteact tot laex fexedacesrdu vrÜB Groote letters n raodoa vrofdeo barekaad naar j tamlmt AdTerteutitta kuonen worcUn iugeao Mkoi door tnuchenkomst van soUsde Boeluaodelaren Adve itiebareaux n tmae Agmxm en moeteu daa t vöór de plaatsli aan bet filuieau s n inigekomea teawinde vaa epiiam veon ard te MÜn ingeoiend waarin deplaatsregeering worit verzocht lo alle eventneelelMiBcipUinaire vervolgingen die zyn ingolRèld nasr aanleioing der inteekening op m ïysten der volkspetitie te beëindiJh en de subalteriie autoriteiten te iastrl ren een dergeHjik onderzoek niet meer te openen 2o geen maatregelen te nemen tegen ambtenaren en empire s in verband met een dergelijke inteelwiing 3o Voorzoover om andere redenen tegen Pruisische ambtenaren wegens hun deelneming aaji de volkspetitie een disciplinair cnderzoek mocht zijif ingesteld die slechts voort te zetten indiefi door den aaid en de uyize van hun opeAaar optreden de betiokken ambtenaren me grenzen der betamelylcheid te buiten zijn gegaan of hun ondergeschileten op ontoelaatbare wyze hebben beinfluenceerd Een p rtieele uitslag van de stemming Uit ca 53 van het rijksgebied is blykens een WolffbeTi At de uitslag van deonderteekening van het Volksbegehren bekend i Van de bijna 22 millioen stemgerichtigden die in de betrokken gebieden wonen hebben 1 849 562 kiezers hun handteekening geplaatst dus nog geen SVi Dr Hifgenberg aan het woord In de officieele mededelingen v do Duitsche nationale volksparty publiceert de partyvoorzitter dr Hugenberg onder den titel De eerste slag een eerste artikel over het VolkiSbegehren Hy schrylft o a Wü heJjben voor het afweren van het Young plan onzen nation len gewetenspiicht vervuld meer niet Wiyi hebben het vflik in iederen niogeiijken vorm de waarlkgd imd Kpmt bét toteorrefereiï ihi aaiT Ien w overeraikomstig zen plicht diezen arbeid voortzetten Komt het zoover niet dan zuilen wy gemeenschappelijk met liet geheele volk de ernstige gevolgen moeten drage welke een politiek van zwaklieid ons oplegt indien tenminste de rijksdag toch nog niet terugschrikt voor de verantwoordelijlüieid welke hy voor het in slavemy brengen van nog ongeboren geslachten op zich neemt Doch daarmede is onze oorlog nog niet verloren ten hoogïtte sleofets één slag Voor onze buitenlandscife politiek hebben wy ook tegenover het buitenland verkondigd dat er in Duitschland een vastberaden en zich van zyn verantwoordelykheid bewuste oppositie be8taat welker werk niet ophoudt met parlementaire protesten alleen Ook dit zal voor Duitschland voordeelige uitwerking hebben Een oppositie die verder gaat dan enge partygrenzen heeft met behulp van de onvoldoende middelen van de grondwet een waarschuwing doen weei klinken die overal gehoord is De antlere slechts in theorie bestaande verantwoordelijkheid der regeering voor den emstigen nood welke van de aanneming van het Young plan te verwachten is is thana duidelyk op den voorgrond gesteld De verantwoordelijken zijn gedwongen geworden persooniyk voor hun werk op te komen waarvan zy de ontwikkeling en het lot by de onduidelijke machtsverhoudingen in de buitenlandsohe politiek zelf met kunr en overzien De atrijd om het Icoung plan i nog niet ten einde Onze tegenstanders niet wy hebben den veldtocht op het gebied van de binnenlandsche politiek geopend Wijl heljben echter den strijd aanvaard en verwachten dat daaruit iets goeds voor ons land en ons volk zal voortkomen het slot van zijn artikel verk aaj4 iberg dat het noodig is voorbereid te zyu Wr het oogenbhk dat het scluidfivergoedingstitetsel zal ineenstorten en voor het oogenblik waarop de bmnenlandscke strijd zal I eginnen Auto ongeluk bü Berlün De chauffeur gedood Op den traatweg van Berlyn naar Sobemhedm is een auto verongelukt doordat een inefaalen draad over den weg kig De draad wikkelde zich om het voorwiel en de a s zoodat de auto die met een vaart van EO K M reo ontgeworpen werd © e eigenyar de 5S jarige cató eigenaar Carl Schmidt uit Neukölln geraakte onder den wagep bekneld Het ongeluk werd ras ijemerkt de brandweer was spoedig ter plaatse en bevrydde den ongeUikkige Deze was echter zoo ernstig gewond dat de dood terstond intrad De politie tt een onderzoek in Doiv door brand verwoest Drie honderd personen dakloos Uit Derschau wordt geooeld dat het p aat3j6 LTibowitz tn den ï Sol8chAi corri dor door een hevigen brand is geteisterd waardoor binnen enkele uren 39 boerderyen een prooi der vlammen werden met het gevoilg dat 300 personen dakloos zijn geworduTu De brand ontstond op een plaats waar de gebouiwen nog met stroo bedekt waren Het vuur dat ooor den wmd begunstigd werd sloeg dientei gevolge spoedig op dr naburige gebouwen o er De brandweer stond door gebrek aan water vrywel mach De Kabinetsorisis in Frankrijk werd hy in 1920 preüikant van de Church oi Englland 0e toestand der Duitsche financiën dat zyn combinatie gelukiken zou Briand zoo publiceerde de pers van Daladier had verschillende vroegere ministers ontvangen een omstandigheid waaruit men afleidde dat de oud piemier het mislukkei van Daladier s pogingen had voorzien en achter de schermen reeds de ifronds agen van een nieuw ministerie had trachten te leggen Briand zegt nu kalm eni ironisch dat Daladier zich vergist dat deze na zyn Bnand a herhaalden verzekering dat hy onder alle omstandiighe pn op hem rekenen kon daaraan volstrekt niet behoefde te twyfelen Hy insmueert verder vrienrtelyk dat Daladier blykbaar een zondebok heeft gezocht om dien zijn mis lukking op den rug te kunnen schuiven en voegt erbjj dat men toch waarlyk wel weet dat hy niet op de macht gesteld is Wie in deae onverkwikkelijke geschiodenia gelijk heeft blyft buiten beschouwing maar m elk geval valt te voorzien dat ie de niet heel goede verhouding die tusschen Bnand en de radicalen bestond nog heel wat slechter zal maken Deze animositeit is te betreuren omdat ze het moeilijk za maken een combinatie te vinden waarin zoowel Briand als eenige radicalen zitting hebben zooals velen hadden gehoopt De ryksminiifter van financiën van het Duitsche Byk heeft gisteren medegedeeld dat m de eerstvolgende zitting een voorstel zal worden ingediend tot dekking van liet tekort over de begrooting nan 1928 ten bedrage van J64 000 000 n ark Daardoor zal in de eerste plaats de kastoestand vBn het ryik verbeterd worden Ook voor de dekking van het tekort voor 1029 zullen voorstellen worden gedaan De aanvullende begrooting voor 1929 en e befiiootmg voor 1930 zullen worden ingediend terstond nadat de conferentie van Gravenhage m een positief resultaat geëindigd zal zyn itetzelfde geldt voor de voorstellen van de financieele hervormingen welke een vermmdering van den belastingdruk beoogen Deze vermindermg is noodig om de opbrengst van het economische leven te doen etygen De mimater noemde ddt de beste sociale politiek aangezien daardoor een vermindering van de werkloosheid is te verwachteiu Ook is dit een voorwaarde voor toekomstige floclale maatregelen BUÏTENLANBSCH NIKÜW8 DUXTSCHLAND Het Volkfibegehren Een fiaaco De fract e der Duitsche Volkspartij heett by den Pruisischen Landdag een voorstel Tpen hü ongeveer 13 jaar waa liep hy van huia weg naar iiet circus Sanger waar hy na nkele weken werd herkend en ma ziiJï fanulie werd teruggegeven Hy werd wegiena insubordinatie weggezonden van een opleiduiigBachip en werd toen scheepsjongen op een zeilsclup naar Australië Met e i kameraad deserteerde hij ging in 18SÖ naar Engeland terug werd cavalerist nam zijn ontalag werkte ip een gouidrayn m Indië ging weer in het leger en trok na een bezoek aan ZUidrAfrika naar de Fa West Hü dood van zyn vader riep hem ui 1907 naar Engeland terug waar hij optrad in het Londensohe Hippodrome Weer ring hy naar het Westen maar nu naar de film Een bezoek aan het Heilaleger maakte hem tot Christen zooals hy het zelf noemde De groote oorlog bracht heim naar huis terug waar hy dienst nam Na aj jn demobilisatie werd hy piredikant hy de Ëngelsche kerk ZWITSERLAND De economische wapenstilstand Overeenstemming te Genene over een ontwerp Tegen belemmering van den handel Ëen andere groote brand heeft te Kulm aan de Weichael Dinsdagnacht een groote brouwerij verwoest Een groot deel der gebouwen van de brouv ery is afgebrand De schade wordt op 1 miflioen zloky geraamd BNOGLANS Ëen avontuurlijke loonbaan Van cowboy tot predikant Door het overlijden 60 jaar oud van rev Sir G Cave Browne Cave rector van Londesborough in Yorkshire is een wel zeer avontuuriijlke loopbaan afgesloten Na een zwervend bestaan waarin hü vocht in den Sf aansch Amerikaanschen oorlog en tydens de Bokserexpeditie in China ten leven voor den mast werken op een ranch in Ameröca in het circus en op het tooneel Uit Geneve wordt d d 29 Oct aan het Vad gemeld Het economisch Volkenbondscomité behandeld Pen ontwerp conventie voor den tariefwapenstilatand iiitgewerkt door de aub commissie die tot taak iieeft gehad het Franache en het IhUtsche ontwerp tot een eenheidstekat samen te smelten Ofschoon de beraadslagingen nog niet tei einde zyn gdiracht hebben zjj toch een bevredigend varloop gehaid zoodat men thans n ag verwachten dat het VolkenjM9 di B uetanaatin cite eejsta bel tvan November reeds in staat zal ziJn de ontwerpconventie van het economiseh Volkenbondscomite aan a le regeeringen der Volkenbondsstateai om advies toe te zenden Het ontwerp zal waarschünlyk een 15 tat artikelen bevatten alsmede een inleiding waarin verklaard wordt dat de verdragsluitende partijen verlangen aan de resoluties van de economische wereldconferentie van 1927 een snellere en meer doeltreffend toepassing te verzekeren en voor de gemeenachapjtelyke actie tot uit den weg ruiming van de handelsbeüemmeringen zooals deze door de Volkenbondsvergadering van 1929 gewenscht waren een duurzamïtn grondslag te scheppen en een atmosfeer van vertrouwden Met het oog daoTop hebben de verdragsluitende partyen besloten een conventie te sluiten waardoor een einde gemaakt zal worden aan de verhooging der douanetarieven en wliankJor nieuwe handel slielemmeringen zuilen vermeden worden Hei eerste gedeeHe vj n de conventie bevat het algemeeme verttod om tot tariefsverhooging of tot andere nieuiwe handelsbelemmeringen gedurende den werkingsduur der conventie o er te gaan terwijl daarin tevens bepalingen worden opgenomen volgens welke de staten het recht zullen hebben in en Ja dat heb ik verteld maar toen heb ik niet de waarheid gesproken Ik wilde voorkomen dat u naar haar toe ging Lihan aarzelde nog steeds Zou ze het doen of zou ze het niet doen Opeens kwam ze tot besluit Blyf u Iwer wachten zei ae ik kom du eet terug Dus u wilt vertrouwen in mij stellen Hl jubelde het haast uit greep haar hand en kuste die Snel trok ze haar hand terug en wreef de plaats waarop hy zijn lippen liad gedrukt schoon met h r zakdoek Ik h ji n hekel aan dergelijke theatrale uitbarstingen zei Ze norscii en ging het huis binnen Toen Lilian en minuut of tien later terugkwam zat Ijord Halamore op een eierkist met zijn hoofd m de handen begraven in een houding van de diepste wfinhoop Hy probperde door zijn vingers fe zien of ze wat m de hand had of niet Toei hij zag dat ze in ierdaad iets bij zich ha I begon zijn melancholie zienderoogen te verminderen U zult noöit reden Rebben om uw vertrouwen in my te betreuren zei hij nooit Breng dit rechtstreeks naar uw moeder Denk erom dat ik uw woord heb U hebt mijn woord herhaalde hijplechtig Direct naar uw moeder denk eraan Ik zal me door niets laten ophouden Hij verdween door het tuinpoortje Lilian schudde een paar maal het hoofd en ging langzaam naar huis terug Ala het inderdaad Lord Halsmore a bedoe ling was gewenst om regelrecht naar zijn moedef te gaan dan had deze achtbare dame zjch m een derde rangs café moeten bevinden want daarheen richtte hij zijn schreden nadat hij Lilian Turner Verlaten had Toen hij binnenkwam Begroette Joseph Walkej die m een gemakhelykestoel zat op een veiligen afstand van het buffet hem met blijkbaie spanning En vroeg hy succes gehad Lordt Halsmore böBtelde een whiskey en sodfl Ik heb hem zei hii triumfantelijk en het ging veel gemakkelyker dan ik gedacht had Warden stond haastig op Heb je ook een spoorboekje voor mij zei hij egen de juffrouw achter het buffe Toen hij het gekregen had raadpleegde hij het spoorboekje met tflkena een oog op de klok Wat zoek je op vroeg Harlemorc Den eerstvolcenden trein naar Londen Hoe laat is het nU Kwart Over zessen Er gaat een treinom 6 uur 30 die atopt alleen m Bridgeport We hebben geen minuut te verliezen In één teug dronk hij zijn glas leeg Ga mee Een oogenblikje geduld waarde heer antwoordde de jeugdige graaf Ik ben nietvan plan nie door je te laten haasten We kunnen in het rijtuigje praten Geef hier dan zal ik dit dragen Dat is absoluutfniet noodig autwoordda lord Harlsmore eö hij nam het kostbarepakket in de hand die et verst van zijnbraven vriend verviÜderd was Er aijn een paar punten dat ik eerst eens terdege met je bespreken wü Verspil in elk geval geen tijdWalker drong zijn metgeael letterlijk naar buiten en duwde hem in een huurrytuigje dat juist kwam aanrijden We kunnen met voorzichtig genoeg zyn legde hij lïit net wemelt hier overal van stille klahakken Tn Londen ia het veiliger Veilig voor wiep gromde de jongeman Eii ik zou ook wel willen weten wat voorgarantie Je kunt mij vertrouwen nietwaar Neen Joseph Warden spande zich io om zoo onaqliuldig mogelijk te kijken Ik geef je mijn woord van eer Dat is een phrase die in jou mond nietsbeteekent was t antwoord Als je eer dood is hoe ie het don mogelijk dat zyn woord is blijven leven Zyn metgezel staarde hem aan Hoe kom je aan dat moois vroeg hij Dat is een zedeles die dat kellnerinnetje me gegeven heeft Dat sdiijnt een Hef fepksje te zijn Enwaarachtig nog eeriijk ock De wonderenzijn de wereld nog niet uit oordeelde Joseph Warden Zo waren spoedig bij het station Ik neem een kaartje tot Bridgeport zeilord Harismore Als ik don eventueel nietmee naar Londen ga kan ik vandaar denvolgenden trein terug We zullen wel eeo lee e coupé kunnen krijgen Hij nam zooals hij gewoon was een biljet eerste klas Zijn metgezel aarz de even voor Het genot van weldoen is het eenige dj jt eeds he tzelfde blijft PËÜSiETÖN iiij zijn voori eeld volgde Het 18 goedkooper merkte hij op omoen kaartje derde te nemen en bij te betalenals ze je snappen Ze vonden een leeg compartiment en zoodra de trein zich in beweging had gezet vrfeg Warden om het kleinood te mogen zien Alleen maar even eew kykje zei hy Na al de ellende die we ervoor hebben gehad wil ik wel graag weten of de moeitenet voor niets is geweest Maar de jongeman liet zich niet haasten Waar ik over tob is dit zei hy Datmeisje 7ou wel eens kunnen gaan informecren of ik het werkeiyk aan myn moederheb terug gegeven En als Ze merkt dat datniet het geval is zal ze waarschijnlijk zelfnaar haar toestappen Daar komt ze niet achter trachtte Warden liem gerust te stellen Hoe zou ze datkunnen Ze stelt imniers vertrouwen in jou Hij trachtte ongemerkt het zoo vurig begeerde pakket te pakken te krijgen maar de jeugdige Inrd as op zijn hoede Mijn moeder zou bijvoorbeeld eenpremie kunnen uitloven en zij sou de advertentie kunnen lezen De kranten kunnenmelden dftt de diadeem nog Steeds niet terecht is Er zijn honderd mogelykheden waar ik nu niet aan denk En veronderstel dat ze naar je moeder toegaat Wat dan nog Dat il juist de vraag waar ik mij het hoofd over breek Wat gebeurd er dan Wordt Wvolgd ê