Goudsche Courant, maandag 4 november 1929

atryd voor Nederland hoerwet m n g im minuten te spelen zijn oakt het tooh al niet hooge apelpeil aanxnerkelyk en zonder apannin komt dan het einde met 4 1 voor Noorwegen KORFBAL t Zuiden 11 Ter Gouw I 5 0 B K a Verloren onxe stadgeaooten tbuls met 6 uu in Rotterdam moeaten ze fliet en fr 0 nederlaag naar huia Oogenschijnlijk lijkt de uiUlag heel groot hoewel deze teer goed lu verklftren valt Voor de rudi wU t Zuideu met enig fortuin nog maar een doelpunt plaatMn wat wijst dat ha veldspel niet zoo bijtfter veel verschilde Alleen bleek dat Tei Gouw zich blykbaar dien tijd te veel gegeven had want na het theedrinken wist t Zuiden de stand tot 6 0 op te voeren als gevolg van de zichtbare vennoeldheid van i ei Go uw Het Aiau het zich geven waa weg waarvan de KiMterdaMiereirB gretig prolitfcerden en voldeehd vrij kwamen de noodigo punten te xettan De wed tnjd atond niettwnin op hoogpeUen fWlui xaer seker een eervolle nadarlaigj 1 Kj B Ter Gouw ll t Zuiden IV l O l In de hedenn iddag onder voorzitterschap van Burgemeester Gaarlandt gehouden vergadering van den Gemeenteraad waren alle leden tegenwoordig met uitzondering van de heer Van Wynen De notulen der vergadering van SC September 1929 worden gearresteerd Mededeellngen Burgemeester en Wethouders deelen den Kaad mede dat Gedeputeerde Staten by achrüven van 1 4 October 1929 hebben verdaagd de befalisaing op het raadsbei luit d d üy Juh 1929 tot nadere vaststelling der Bouw en Woningverordening voor de gemeente Gouda dat Gedeputeerde Staten by schryven van 21 28 October 1929 hebben goedgekeurd de raadsbesluiten d d 20 September 19 9 vot aankoop van het huis Uaseilaan no 12 tot verkoop van grond aan de Fa Nieuwvt ld Co tot verhuur van het woonhuis aan P J Polet dat Gedeputeerde Staten by achryven van 21 30 October 1929 hebben goedgekeurd de raadsbesluiten d d 27 Juni 1929 tot wyaiging der begrooting dienst 1928 met opmerkingen Alle voor kennisgeving aangneomen Ingekomen atukken Behalve de aan de orde gestelde stukken zyn ingekomen van Burgemeester en Wethouders a Het voorste tot overname van grondvan de Coöperatieve Producenten Handelsvereeniging b Idem tot aankoop van een auto voorde GemeenteIichtfabneken c Idem betreffende het verzoek van hetplaatselyk Drankweercomite omtrent het d Idem tot goedkeuring eener suppletoire begrooting van het Burgerlyk Armbestuur in verbaiW met het verstrekken vaneen renteloos voorschot aan het fonds voorZiekenhuisverpleging Idem tot het verleenen van subsidie voor den stadsautobusdienst Idem tot overname van stoepen in enkele straten waarin trottoirs zyn gelegd Idem tot het verleenen van het recht van uitgang en overpad aan J M Borsje en de Coöperatieve Vepeeniging Ons Voordeel Idem tot verhuur van grond aan N J Meyer Idem tot rioleering van de sloot en bestrating van het terrein athter de kazerne Idem tot demping en bestrating van de Verlorenkost Idem tot benoeming van personeel aan le gemeentelijke Handelsavondschool Van Mej E P Benschop Woerlee een verzoek om eervol ontslag met ingang van 1 Januari 1930 alsgem vroedvrouw Wordt conform verleend Van H J C v d Snoek een verzoek als voren als onderw zer aan school No 2 Alsvoren Van A Verbrugigen een verzoek om vergunning tot beboowing van het perceel sectie G no 1310 aan deh Winterdyk in verband met het bepaalde bij art 19 der Bouwen Woningverordftning waar het hier betreft de verlengii eener bestaande straaten de aansluiting öd een bestaande rioleering Gesteld in handin van B en W om praeadviea Van Burgemeester en Wethouders va Gouderak een verzqek om vrijstelling van de betaling van tqigeld te verleenen aan de inwoners dier gen eente die gebruik maken van de brug bü Stolwykersluis Afwijzend beschikt Van de afdeeling Gouda vaïi het Nederlandsch Werkliedaiverbond Patrimonium een verzoek om afschaffinjir der kermis Gesteld in handen van B en W om praeadvies Van de bewoners der Du Toistraat eenverzoek tot het wegnemen der schutting indie straat waardoor het uitzicht volkomenbelemmerd wordt Aisvoren Van W Molenaar een verzoek de Politieverordening te wyzigen voor zoover betrefj het vervoer eener heimachine door het Van Bergen IJzendoornpark of maatregelen te treffen dat zulk vervoer als een vergunning verleend is niet meer kan belet worden A4 svoren Van den wethouder voor de Financiën een procesverbaal van kasopname ten kantore van den Gemeente Ontvanger op 19 September 1 1 Voor kennisgeving aangenomen Van de Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwys een verslag van den toestand van dat onderwys over 1928 Als voren Van den Centralen Nederlandschen Ambtenaarsbond het Nationaal Verbond van Ge meenteAmbtenaren en den NederlandschenBond van Gemeente Ambtenaren een schrijven i z de thans aanhangige voorstellen vanBurgemeester en Wethouders tot herzieningder salarissen en toonen der gemeente ambtenaren tenarenen werklieden en tot vaatstelUngvan een ambtenaren en werkliedenreglement I Te behandelen bjj punt 6 der agenda Van het Nationaal Verbond van Gemeen teambtenaren in Nederland een verzoek tot plaatsing der met ropnemers geldophaler aan de Gemecnte Lich abrieken in groep A van het salarisbesluit op een jaarwedde van ƒ 1500 ƒ 2000 t rwyl dan tevens de betreffende overgangsbepaling zou kunnen vervallen Als voren Van de heeren L Overhand A Fokkers en J H Prevoo een voorstel om Burgemeester een Wethouders uit te noodigen een conmlade van bestand in personeelszaken te doen instellen en om artikel 7 van het ambtenarenreglement en artikel 54 van het werkliedenreglement vast te stellen conform hun voorsteJ Worden behandeld bij punt 6 der agenda Van de afd Gouda van de Algemeene R K Ambtenaarsvereeniging een adhaeeiebetuiging op het verzoek der drie overige ambtenarenvereenigingen omtrent het üalarisvoorstel van Burgemeester en Wethouders Als voren Van het Bestuur der Chriatelyk Historische Kiesvereeniginsr Gezag en Vrijheid adfaaesiebetuiging aan het verzoek van de afd Gouda van het Nederlandsch Werklie i denverbond Patrimonium betreffende de f afschaffing der kermis LAATSTE BERICHTEN DUAADLUOZK i iÜ JNSX De heer Heljkoo zal aftreden als wethouder va Rotterdam m wWlfe p mW d door het B aWf 4ttpr La n Naar het i erabure u Vaa us verueeiut hoeft de heer II A Heykoop wetJjouder der gouieente Rotterdam het plan zi ontalagte nemen als weUiouder wegens zijn languurige ziekte De raadsliaotie yan de S D A l heeft bereids als zijn opvqlger aangewezen den heer ƒ ter Laan Doj zal aladan bedanken voor Het lidmaa olwi van de Iweede Kamer in welke functie hÜ wordt opgevolgd door dm heer S yan den Houven bezoldigd bestuurder van den Alg Ned Metaal ben erkersbond I Door den trein getsrepen efl gedood De onbewaakte tfverwvg bü GKUËSBKElv 4 Nov Hedenmorgen 019ütreeks half tien ia do heer A S die mét ijn vrachtauto üon oflbeWatfttletn overweg aan den Kranenbur Wi pa seerde door den U trein uit d richttiu Nl im ed gegrepeu i e auto werd totaal veraplintard terwijl de neer S op slag werd gedood Het lachtolfer is ongeveer 60 jaar en laat een vrouw en een kind acbter Dit is het tweede ongeval dat op denzelfden overweg in betrekkelijk kortao lijd plaata vond Dr Hunter arts en gemeenteraadalld te KadenBaden in Italië gearresteerd Dr Hunther arts en geiueenteraadalid te baden Baden die momenteel een reie maakt door llalié ié te Ravenna onverwachta gearresteerd De redenen hiervan zijn niet bekend Het gemeentebestuur heeft liet Duitsche consulaat te Rome medegedeeld onmiddellijk óe noodige maatregelen te treilen Beurs van Amaterdam WI88£I£0£B$£X 31 Oct 1 Nov Officieel 12 09H 59 29IM 9 7654 34 68M 43 04 34 8714 66 6714 06 4214 66 4214 2 47 K Niet officieel 7 3414 7 3414 12 90 12 9814 8S 25 35 1214 B luwifWX cht Op de Anuterdamsi bAMrS wevdeo vandaag de Philipswaarden 4P ilh t vorig koerspeil ingezet Dja r liepen al spf ediS 80 Pct terug De accou tieksande jl kw uuan benedan den pankners Aku si en da ciainjs vielöD terug Van Berkela waEen pnijflhoudend eu ook de I ordaandeflae boden weerstand Voor iConiiiklijken wer4 aanvankelijk eenige belangstelUog aan dan da r gelegd doch het aanbod deed hot ayana weer teniet Op de mijnafdeeling waren ïoowel Boetoos als Algemeen Exploraties vrij gopd prijshoudend Met de rubberaandeelen wüda faet niet vletten daar de prijs van het product weer IS gedaald en de voorraden in Ënfpeland weet zijn toegenomen Ametik fondsen werden op onsystematische wijze genoteerd 69M 9 7 H 34 67 4S 0814 34 S7H 66 65 66 42 Ui 66 4214 2 47 I 4 Noveittbèf Hoogste stand 775 7 te Renes Laagatö tand T ite ïnéö Verwachting Toahemeiide Zuid weetelijke lot Zuidelijke wind Half Int zwaar bewolkt of betrokken Late regétl In het oofltea B zuiden de ochtends aachter H a MUiiJ Rtf nr b ttnren lutden alle z tnder uUcoiiid rmg in onUienuenden zin Het kamt daarom voor dat de noodzakelijkheid van h t iöor de h eren Oardenier e H gevraagd onderzoek ftUerrniiMt gebleken 6 Voorgesteld wordt dsu ook de motie van de heeien Qardenier o h niet aan te nemen De brue in den Tiendeweg Ged Staten steÜen voor op het verzoek van dr G H Nippeifl te Velp c a eigenai en of huurders van landerijen gelegan in den Üoatpolder van Scdiieland om te bevorderen dat dg bfug m den Tiendeweg strekkende ovef het in aanleg zijnde ÏJaaelGouweka naal zal woiden gebouwd ter plaatse waar zi aanvankehjk völgena de desbetreffende onteigeningebeacUeiden ontworpen was afwijzend te beduliikken Subsidie M bestr van tuberculose Ged Staten stellen voor aan de Vereeni niging tot bestrijding van de tuberculose en van andere ziejlf a oadap het rundvee in de provincie uid lpjland voor het i 1930 eii vervolg f i UM wedoropzegginga toe e n flubsidie te v rleentm haar den maatstaf van f 0 30 per rund per jajir en van ƒ 16 per af geslaclit rund tot en niaxiniimi van ƒ 3000 I in het geheel pef jaar I Ged tatea Btdien voor aan de afdeeling s Uravenlrare Ö Ne erlwl48aha EfK CenlroJe Vereejilgihg tot Ijeschjerining van I meisjes mef ingarig va n 152 èn iot w ederop I zegging te verleenèn eUn sub i dje vAn f 1000 i De ZuM HWtóhdtóffaè Vèreehltring I Hfet inieW kmif I Dondetday Vei gatlerde te Rotterdam de i cuid HDllandacho Veieenigmg Het Groene JMU18 ondet lüidiug van dt J Ph Elias alluüar I in zijn Openingstoespraak zeide de voorlïUter oï daf hij voor de tiende maal het voQrrechf liet ft de jaarlljksche vergadering 1 do H Vereeniging Het Groene Kruie e open i I iNa UJtvoirig den groei van het Groene Kiuu til iR MlifÜUidj fyiiuii bi cloot apr iriet io hoop uit te I tv M tii I All lolgende ienerat vf ftijt uen if rich iiig o l y vi da tegenwu UO v o k i liii grootere belaugstelling Kal ftan dmi uag Irggen ni de tipenhare gezondheidazorg en riiitadiep een niem actief deel zai nemen aaiijiet w rke l A streven van Het Groene f ruis i De algenieene seofetiacifli dniji i v Pooliijian bleek hij de gehouden stemniing te zijn IwrkoKen lu p ata van de aftredende bes uuialcden den heer J A Bakhuizen en n evr F Keyzer la Plem werden gekozen verklaard burgemeestec A v Walsuni te Vlaardingen en dr A J Boasers te aGra v uhage iHet laftrverslag over 1923 van den secretains arts W Poolman te a Gravenhage tögt o m dat de vereeniging van jaar tot j nar in bloei toeneemt Alles wijst op een gebonden ontwikkelingsgang Het ledental steeg van 68 646 tot 72 058 het aantal afdeelingen tot 139 paarna werden de verslagen van de ctjmniissie uitgebracht in de middaKvergadenng hield dr J D Helfting voorzitter van den Verzekeringsraad en ïedo over verzekering v a maatr clij eliike wftrlt rs 8ter8 waarna een uitrTOËjiige gedachteuwisseling plaats had I Frof Henri Evers f iV Wassenaar is m den ouderdom van 73 jahjoverleden piof Henr Evers t enri Evers werd op 24 November 1855 te EKijcom geboren Ziju opleiding genoot hij aun het instituut Mans te Uoesburg en aau do HB tï te Zutfen Vervolgena was hy lu r ling aan de Academie van Beeldende Kuijsten te o Graveohage en aan de Acadenue te Antwerpen Nfe zjjn studietijd werkte hij te Antwerpen Brussel Weenen Boedapest tot 1666 m welk jaar iiij zioli te Amsteidam als bouw mew4ter vestigde Eén jaar bouwde hij daar inliuddela nam hijf Tfföt iWici deel aan veracJiiliertde t rijévra eü en verwierf zilvelen en brtfünen medailles bp de tentüonsteJlingite AntWer ien Vijftien fAUF ïöng van 1887 1902 toen hij benoemd WMd tot hoogleeraar aan de Technische Hoogëechool te Dfelft als opvolger un Iprof É Gagel is hij hoofdleeraar gewei st aaivdë AcMeniie via Beeldende Kunsten f e Kotfferdam en zijn voornaamste bouwontwerpen atnun uitgevoerd in Rotterdam de Heuioïl trtftitache kerk die hij in 1894 mtt P Stok Wz bouwde de fontein op het Burg 4nöf ter Hoffmanplein en het Calaodiiioimmefit tegenover de l sasagB vele woonnui cH heerenhuizen de kerk voor de Vnje Gemeente te Schiedam het recreatiegebouw in het Agiietapark te Delft en dan be Hotterdaiiische Raadliuis waarvan in 1U4 de bouw hem werd opg edragen nadat genchik cte 5oor de jia j en e bouwcommissie was aangewezen Het radio telefoonverkMr met IndiS Ken aboimé vraagt Het felefoonyerktfr Qiet Tndiê mag zich in gestagen gioei veilieugen Het wordt langzamerhand leta waarmee dr zakenman ven s t rouwd zal wotden als awt de gewone ge Tet iUuHferatie lft hWI R fft Sfsprpk met liidie bezig is van gebeurtenis ietg doodeenvoudige te wori kD j dat dezer dfi en een vsn cÊ Sp F iwcieete rfdactift vaii en vPeekKS te Amst idam verrast werd doÖT etn ahóhné uit Semaraai itie even opbelde om de iiieening van di i redacteur te hoorén over een financieel kivestietje UTHTVAART De postvlDcliten van en naar Indië Het vijfde vlieRtaig te KeoatantjnniKl Bü de K L M is beriiCht ingekdmi dathet vijfde p tvHegtaig PJLA E Z om S 30uit Sofia is vertrokken en om 12 40 te Constantinopcl is aangekomen Aan boord Isallea wal m Een kinderrijk gezin De kinderrijkste man van Engeland is de b3jarigfl landarbeider Henry Nehna in Towerley Oxfordshire Hij heeft zoo pa zijn dertigste kind gekregen dat heel poëtisch Juniroso ib gpüoopt al is het ook in Octoner geboren Vijftien kinderen tijn u t zijn tweede huwelijk met een Weenac e Aie al moeder van een drietal was toen ze trouwde Van de vi ertien bij zijn eerste vrouwi leven er nog twaalf twee zoons zijn gesneVveld Nummer 28 hneft nu het vierde zeveètai in leven vvjigemaakt Een inwoner vbr Scheveningen door de blauwe Tram overreden en gedood Zaterdagmorgen is in den Haag is ter hoogte van den Badhuisweg een inwoner van Saieveningen onder de blauwe tram geraakt en gedood l e ongelukkige do 42 jar ge Jhr O van den BiHpdeler wonejide aan de Gentsulio etiaat te Scheveningen kwam volgens de veiklaring van den wagen bestuurder plotseling uit de ScheveningscJie boaciijes te vooro hijn en tak de lijn over Idijkbaar zonder iel te bemerken van de naderende tram die op dat oogenbhk reeds vlak bij hem waj Do bestuurder remde onmiddellijk doch kou iet meer verhinderen dat de heer van den Bi onder den motorwagen geraakte Met de werktuigen die in iedere tram steeds aan wezig zijn IS ds motorwagen opgevijzeld wnnma het zwaar verminkte lijk dat gelieel onherkenbaar was en waarvan alle kleeren iiayenneg waren afgerukt onder den wagen ou worden w gehaald Een dame die vóór in den tramwagen zat nceft gezien dat de heer Van den Brandeler in gedachten verzonken uit de BoscJijes kwam wandelen Eerst op het laatste oogenbhk bemerkte hij tot zijn giooten schrik den naderenden motorwagen Een pogmg om nog terug te keeren was tevergcefscJi zoodat de ü igelukkige door de tram werd gegrepen Kano omgeslagen Een 2Ijarige jongeman verdronken Ter hoogte van de Wattistraat in Ambterdma is gistermiddag 4 uur een kano oiugesla en waarin twee jongelieden zaten Ken schipper die het ongeluk zag gebeuren giug er dadehjii met een roeiboot op af Een van do twee drenkelingen kon hij nog grijpen da andere do 20 jang6 A S wonende Ui l ian West was in de diepte verdwenen Den geredde zette hij an wal en in aijn nat p unje ging deze op den loop Men heeft hem niet weer gezien De andere werd na ongeveer 25 mmuten dreggen opgetiaald Door den G G en G D is nog lang gepoogd om de levensgeesten weer op te wekken tenslotte moest eeliter de dood worden geconstateerd Vrachtauto over den kop Vyftien inzittenden er betrekkelük goed afgekomen Een voetbalelftal uit Amsterdam dat gistermiddag in Muiden zou spelen liet zich ijiet een vrachtauto naar de pdaats van t estemmmg brengen Bij Muiden gekomen ter hoogte van de Papenlaan sloeg de wagen om nadat eerst een auto waa gepasseerd en daarna de wagen met de tramrails in aanraking was gekomen steeds Wybert tabletleti meenemen zoo gauw hebt U kou gevat faslig zijn de gevolgen Do vijftien inzittenden kwamen allen op straat terecht Over het algemeen kwamen 21J er goed af Twee werden min of meer ernstig verwond een van hen brak een been HAD10 N1EUW8 Programma van heden Hilversum 6 45 Boekenhalfuurtje 7 15 Cursus Engelsch 8 01 Vereenigingsuurtje uit Dordrecht 9 X Comedie met De Opera directeur 10 20 Omroeporkest na afloop tot 12 uur gramofoonplaten Huizen 6 30 Lit lezing 7 00 Uurtje voor de rjjipere jeugd 8 00 Uitzendavond concert en spreker Daventry 7 05 Oude Eng pianomuziek 8 05 Concert uit Manchester 8 36 Orkest 10 10 Sextet 11 20 12 20 Dansmuziek M RKTBERiCHTElS Rotterdamsche Veemarkt 4 Nov Aanvoer 540 vette runderen j38 vette en graskalveren 994 varkens 1144 schapen en lammeren Prijzen Koeien Ie kw Ss 56 2e kw 45 3e kw 29 34 Kalveren Ie kw 8ai e7è 2e kw 70 75 3e kw 57a 6E1 Schapen Ie kw 3037 Lammeren Ie kw 22 28 Varkena Ie kw 41 2c kw 40 3e kw 39 Koeien wilRge handful prijzen zelfde hoogte Vette kalveren redelijkp handel prijzen h üger Schapen en lammeren trage handel prijzen van vorige week Varkens trage handel prijzen iets lager Kaasmarkt Groot Am mera 2 Nov Aan de markt alhier waren aangevoerd 3 € partijen met te zamen 99S stuks kazen wegende 7984 K G Prys met rijksmerk ƒ 56 5 H 2e soort ƒ 53 55 Ongestempelde ƒ 50 Handel matig Kaasmarkt Oadewater 4 Nov Aangevoerd 97 partyen 4365 stuks 21826 K G Prijzen Ie soort m r m ƒ 56 flO 2e soort m r m ƒ 53 56 zonder r m ƒ 62 64 Handei inatij Gemeenteraad van Gouda Zitting van Maandag 4 Nov nam 2 uur Gesteld om advies in handen van B en W Van den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk van Gouda als voren Het voontel tot het aangaan van een kasgeldleening ad ƒ 200 000 Aangenomen Het voorstel tot het aanvragen van verlenging der concessie tot tolgeldheffing op bet AmaterdamBche en Goudsche Hypad De heer Mr DE WITT WIJNEN lib stelt de vraag of de aanvaarding van dit voorstel beteekent dat de onderhandelingen Mn tot oplossing te geraken worden afgebroken De VOORZITTER deelt mede dat zulks geenszins het geval is De pogingen wordenvoortgezet doch het is noodzakelijk ter e v voorziening dit voorstel aan de orde te stellen ijiigHet voorstel wordt hierop z h st aangenomen ilet vooratel tot het aanvragen van verlenging der concesMie tol hef fing van doorvaart recht aan het z g Reeuwjjkache en SluipwUkwhe Verlaat Aangenomen Het voorstel tot wyziging der nieuwe Bouw en Woningverordeuing Aangeqamen Het voorstel tot tijdel onttrekking a d pablieken dienst van een gedeelteopenbaar plantsoen langs den muurder Kon Stearine Kaarsenfabrieken tot verhuur daarvan voor 6 mnd aan de Directie dier fabriek De heer FOKKERS s d verzoekt deonttrekking zoo kort mogelyk te doen geschieden Aangenomen Het voorstel inzake de salarissen loonen en de rechtspofiitie van amb tenaren en werklieden De VOORZITTER leidt het voorstel meteen enkel woord in en stelt thans allereerstaan de orde het ambtenarenreglemenc Deheer OVERHAND s d houdt algemeene beschouwhigen waarbij spr de wordingsgeschiedenis van het reglement nagaat Spr spreekt z n leedwezen iiit dat ook het g eorganiseerd overleg niet is geregeld en niet in practijk is gebracht hetgeen spr destyds heeft voorgesteld Bij art 7 hebben de heeren Overhand es een amendement ingediend beoogend de instelling eener commissie van bijstand voor personeelszaken welk amendement tevens geldt voor art 54 van het werkliedenreglement De VOORZITTER ontraadt dit amendement thans in behandeling te nemen daar B en W met een reorganisatie van het georganiseerd overleg zullen komen en het dan daarbij behoort te worden behandeld De heer OVERHAND s d kan zich daarmede niet vereenigen daar hy in deze toezegging geen vertrouwen stelt Spr handhaaft zijn voorstel en verzocht B en W dit over te nemen De heer KAMPHUIZEN c h kan zich met het voorstel Overhand met vereenigen Dö heer Mr DE WITT WIJNEN lib stelt voor in het 2e alinea Art 7 een wijzigüïg te brengen tena i4n dm f ad deinstelling te laten en niet aan B en W Thans te beslissen zooala de heer Overhand wil acht spreker verkeerd De VOORZITTER wyst mede op het gevaar een bealissing nu direct Spr ïou willen voorsteilen ook ten aanzien van de heer de Witt W ynen geen beslissing te nemen Wethouder VAN STAAL B d kan zich niet geheel met het standpunt van den voorzitter vereenigen iien minderheid in het college deelt dat standpunt niet Spr ia van oordeel dat het gewenscht is het voorstel Overhand c s te aanvaarden Wordt dit aanvaard dan wordt het onrecht door een vroeger college begaan hersteld Spr meent dat deze zaak eerder binnqpskamers had kunnen worden bekeken Spr acht het iModig dat heden een besliftsin voor het voorstelOverhand wordt genomen De heer OVERHAND repliceert en acht zyn voorstel niet zoodanig dat het niet is te overzien Spr iegt dat de Raad van 1921 reeds heeft aanvaard wat spr nu wederom vraagt Spr verwyt B en W dat deze zaak die in Jan 1928 in den Raad is geweest voor B en W geen aanleiding is geweest tot nadeo onderzoek De heer Mr DE WITT WIJNEN Ub heeft bewondermg voor de wüze waarop de voorzitter zyn standpunt uiteenzet Spr wyat er op dat de Raad van het georganiseerd overleg niets weet daar het een zaak is van B en W Nu wii men dat zoo laten en daar is apr tegen Thans moet een prineipieele bealiaaing worden genomen Spr is ook tegen het amendementOver hand daar dit reeds vooruit loopt op de beslissingen tea wyl op meerdere punten regelingen moeten worden getroffen Wethouders KOEMANS r k kan zich evenmin met het amendement Overhand vereenigen dat meer inhoudt dan de Jieer Overhand doet voorkomen Interrupties van wethouder Van Staalen den heer Overhand 4De Voorzitter hamertWethouder KOKMANS r k betoogt nader dat ook de Centraie Ckimmissie moet worden gehoord en dat aai uding noodzakelyk is De heer MUIJLWIJK a r verzdÖtt inzage van dit Voorstel om vanavon daar een beriisaing te kunnen nemen f De heer KAMPHUIZEN c h betoogt dat dit vooratel niet deugt het ia te slap Spr kan zich met dat voorstel niet vereenigen De VOORZITTER zegt dat spr eenige ervaring heeft gekregen in het georganiseerd overleg Spr gelooft ook wel dat er eenige vïüWKÏng moest plaats hebben Spr vraagt wat er tegen is dat de Raad kermis neemt van het oordeel van B en W die overleg zullen plegen met het Georganiseerd overleg Spr is van oordeel dat de motie Overhand behoort te worden verworpen Spr stelt aan de orde het voorstel van orde van den heer Muülwyk Na stemming wordt dit voorstel a a n g e houden waarna art 7 en de voorstellenOverhand eji de Witt Wijnen worden a a ngehouden De zitting duurt voort BTADSNIBUW8 GOUDA 4 Nov 1929 Rioleering en bestrating terreli achter de Kazerne MarktwvzeD Reeds by de behandeling der plannen iM onteigening voor de uitbreiding van de V markt is in de commissies van bijstand advies voor het ffarktwezen de wenscheliik hejd vast gesteld dat zoodta de gênant do beschikking zou kragen over de kMern maatregelen zouden worden getroffen om üfi daarachtergelegen ruimte geschikt U maken om voor het Marktwezen te kuwien worden gebruikt By schrijven van 7 SeiK tember j I heeft de commissie van byst d B en W verzocht inmiddels in afwachtinit vaji de beschikbaarkommg der kazerne plannen en kostenbogrootingen te laten maken voor de verdere ooïtillage van het veJ marktterrein een belangrijk ondenieet daarvan betreft het in orde brengen en beatraten van het bovenbedoe d terrein achter de kazerne en het dempen en rioleereii van de daariangs gelegen sloot van dg Nieuwflteeg tot den Bleekerssmgel B en W hebben den directeur van Gfr meentewerken opdracht gegeven de e vraagde plannen en begrootingen te lat uiaken en by achryven vaji 18 0 tober l heeft de directeur deze ingediend voonoover betreft de meergemelde virerfczaarahedöi achter dekazeme Mede met het oog op een doelmatig mbryijt van de kazernelokalen zal het noodzakelijk zyn dat met de uitvoering van dia plannen reeds zoo spoedig mogelijk een aanvang wordt gemaakt Zy zullen voli ens de ingezonden begrootmg een uitjrave vo d ren van rond ƒ 31 515 hicluaief de bedrijfskosten voor Gemeentewerken welke buitengewone kosten zuJJen kunnen worden betaald uit den fcapitaaldienst en gedekt door geldteening B en W stellen den Raad voor in verband met het vorenstaaiwle te besluiten a tot het in orde brengen ter behoerovan het marktwezen in deze gemeente van het achter de voormaWge Hazeme gelegen terrein door rioleering en dempping vm de sloot van de Nieuwsteeg tot den Bleekerssingel door het egaliseéren en bestraten van het terrein en de afschutting daarvan waarvoor de kosrten zyn geraamd oprond f 31 516 j b tot betaling van de onder a bedoetóe kosten uit deo kapitaaldienst der begroeting voor 1929 en tot dekking daarvan doar geldleening Deinping en bestrating Verloren Kost De directie van de N V Plateelbakkerij Zuid Holland heeft bij schryven van 2Ü September j I de bijzondere aandacht van B en W gevestigd op den onhoudbaren en gevaarlijken toestand waarin de Verloren Ijiost zich bevindt De wethouder van Opmbare Werken heeft daarop een bespr ii gevoerd met den directeur dier N V en den directeur van Gemeentewerken ea de conclusie daarvan ter sprake gebracht bij de commissie van bijstand in het beheer der meentewerken Dese commiaaie vereerdtpdï iich roet de cQncluaie dat de bestruttiK van de Verloren Kost zoo slecht ia dat het noodig zal zyn spoedig zeer verstrekkende maatregelen te treffen Bü haar voor den Raad met de overige op deze zaak betrekking hebbende stukkm ter visie gelegd advies van 11 October j no 80 doet deze commissie van dit oo deel blijken Zjj meldt ojn dat de walnmren op invallen staan terwijl voor het nvtkeer ter plaat noch een begaanbare wb i noch een behoorlijke oprit bestaat Ook is de commissie van meening W men met herstellingen hier niet zal iBmnen volstaan en de daaraan bestede gelden all weggegooid zoudem moeten worden beschouwd Zoowel ter voorkoming daarvan als om een beteren en ruimeren verkeerstoestafl te scheppen adviseert de commissie din c k te bevorderen dat tot droogn aküig en demping van de Verlorenkost en tot het bestraten van het geheel worde begloten Blijkens de door den directeur van Gemeaite werken voor die werlraaamheden ontvangen plannen met kostenbegrootlng znllen de kosten naar raming eten uitgave vorderen van roi d ƒ 20 000 welke aia buitMgewwie uitgaaf zuLleli moet n worden bestreden lilt den kapitaaldienst en moeten worden geéékt door geldleenhig B en W sluiten zich bU het advies van de gemelde commissie geheel aan en stcUei den Raad voor aldus te besluiten Benoeming personeel gemeenleiyka hondelsavandBchotri met S jarigen cur Ter voorziening m de vacature ontetatf door het a den heer W den Hoed per 1 September j l veriecnd eervol ontslag w leeraar in de Engelsche taal aan de haniitfi avondschool met 6jarigen cursus bieden Ben W den Raad de volgende voordrafih aan C J Knop leeraar Engelsch M 0 en onderwijzer aan de Neutrale school vooï u 1 0 te Gouda A L Lehr leeiftar Engelsch M 0 Rotterdam De te benoemen leeraar zal 4 uren pW week les geven of Kooveel meer of minqW als later noodig mocht blykon te zijn Als een gevolg van de reorganisatie r school zyn op het nieuwe leerplan voor vakken Boekhoudeai Handelsr enen Handelsrecht beduidend meer uren uitgT troldcen dan voorheen In verband met b i aiing dat de leeraren met een lUgnfr trekking bÖ het onderwya met meer a uren per weck les mo n geven ia hrt nW di dat voor bov igeno md valdcen ïerarreq worden aangesteld die teiamen H auUen geven fit zooveel minder als U noodig mocht Wijken te z Naar aanleiding van bovenstaan J den B en W den KamA de volgende wW dracht aao 1 a C P de Zeettw leeraar M Boekhouden en onderffijaer aan een B i hool te 8 Gravenhage j H M van Triet leeraar M O Biiekhnudm te Ciouda ai voor de andere betrekking 1 H M van Triet leeraar M O Boekhouden te Gouda 2 J Sluither leeraar M O Boekhoudente Gouda Het nieuve gebouw van j e Producent een ontwerp van den heer P D Stuurman te Wadrtinxveen In de beschrijving welke wij Vrijdag en Jgftterdag j l hebben gegeven van de m gehrüiltneming van het nieuwe gebouw van de Producent um de Waiditelatraat heb en WIJ door hej ontbreken van de volledige gegevens een onjuiatö mededeelülg gedaan omtrent den ontwerper van dit nieuwe gebouw Wij willen daze vergissing thana herstellen eu doelen mede dat dit nieuwe kloeke en prüctiHch ingerichte gebouw van de ProduoaHt gemaakt is naar het ontwerp van den heer P D STUURMAN te WADDINXVEEN door de aannemers Gesman Oudenen en Turkenburg te Alphen a d Rijn en tot volle tevredenheid dei bestedera ia uitgevoerd Subsidie stadsaotobuadienst B en W ötéUea den Raad ooi aan den heer J Jannes te Boskoop ondernemer van do stadBautobusdienst op zijn verdoek een Hubsidie te verleenen van 1000 per jaar uit te betalen in maandelijksche térmijnflO Het bouwen van de keersluis te Gouwesluis Ged Staten stellen voor te besluiten omde kosten bedoeld in het besluit der Staten van 19 December 1922 en welke kosten door Rijnland aan de provincie zouden moetenworden vergoed te bepalen op een vast bedrag van ƒ 480 000 Deze vergoeding betrofhet bouwen van een keersluis te Gouwesluia en een inlaatsluia alsmede het graven vaneen afwateringskanaal achter die inlaatsluis en uitmondende in het nieuw te maken verbindingskanaal tusschen den HollandMhenjJssel en de Gouwe X Bij dit voorstel is er rekening mede gehouden dat Rynland op eigen koaten een Djeaelgemaal gaat stichten aan het verbindingskanaal met een waterverzet van 2 6 millioen M3 per etmaal waardoor het bouwen van een schutsluis te Gouwesluls overbodig is geworden Subsidie voor de restauratie van de St Janskerk Ged Staten van Zuid Holland stellen voor aan decpmmissie tot restauratie van de St Janskerk te Gouda een subsidie te verleenen In de kosten dezer restauratie van ten hoogste ƒ 30 000 uit te betalen over dd dienstjaren 1929 tot en met 1932 in dier voege dat over 1929 ten hoogste ƒ 12 000 over elk der volgende drie jaren ten hoogste ƒ 6000 mag worden uitgekeerd telkens nadat zal zlJn gebleken dat een bedrag van ƒ 48 000 resp van ƒ 24 000 of een evenredig deel daarvan als rykssubsidie over die jaren betaalbaar is steld Examen Bewaar choolonderwiJzeres De Gommisflje vanTdeeicht op het Latter Onderwys alhier heeft in October de examens afgènomMï ter verkrijging van de akten voor onderwijzeres en hoofdonderwijleres aan eene bewaarschool Voor de akte van onderwijzeres mehtden Eich acht candidaten aan van wie vijf slaagden n l de dames M A van den Beukei te Zutphen W Henbel te Assen L H Petschi te Baara M D J Verheul te Gouda en AJ de Vries te Veendam Voor de akte van hoofdonderwyzeres meldden iich zeven candidaten aan van wie één niet opkwam twee werden afgewezen en vier slaagden n l de dames F M Blaauw Jansen te Amsterdam G Bloot K Dljksmaji te Gouda en H Huizer te tGravenhage Als deskundigen fimgeerden de dames J E S Bakker te s GraVenhage en A M van Maaren te Gouda en de heeren O van Dyk G D Key Th R elofszen P de Vos en J J Weeda te Gouda Vereenigfng tot bestrijding der tuberculose Dr T d Berc zal aftreden als leider v h Consultatiebureau Df Y Roodenhuifl uit den Haag zal als leider optreden Mevr H J G van den Berg te Rotterdam die sinds een ö tad jaren verbonden was aan Ket consultatiebureau der Goudsche vereeniging tot bestrijding der tuberculose heeft zich genoodzaakt gezien wegens haar benoeming tot schoolarts te Rotterdam het btstttur der t b c vereeriging te vragen haar te ontheffen van de leiding van het Goudsche consultatiebureau Dat het befltuur daartoe hoogst ongaarne overging lc n een ieder begrijpen die weet wat dr van den Berg voor de vereeniging betèeItende Door haar werk werd de strijd tegen tuberculose gevoerd op e i wü e zooals dat Mk geschiedt van uit de bureaux in de roote steden De vereeeigmg verliest aan mevrouw dr van ien Berg niet alleen een undig medicus maar ook iemand die het volle vertrouwen der patiënten had en in ïrïooten kring zeer gezien was Het bestuur heeft den heer dr Y RodenwAb ttit s Gravenhage ook verbonden aan het consultatiebureau der Botterdamgche Vereeniging tot bestrijding der tuberculose bereid gevonden de leiding van het bureau op zich te nemen Het spreekuur voor nieuwe patiënten is nu gesteld op des Dins la 8nanimlddag8 van 2 30 tot 3 30 uur Modat het spreekuur van Zaterdagnamld 3 is vervallen De bacar vo r de Haztekreieeniging Bamiia Wil berichten Zaterdag dat de bazar elke m Het Heil des Volk gehouden zal L D Muzicfcvereeniging Baizmn geopend zal VMrden op Dinsdag sdoor Burgemeester Gaarlandt Dit la Kt juist het moet zijn medag 12 Novem Verkiezing Kamer Tan Koophandel en Fabrieken Heden zyn by enkele candidaatstelilng gekozen tot lid van de Kamer van Koophwidel en Fabridteri voor Gouda en omstreken Voor de afd Grootbedrijf de aftredende leden de heeren C Grootendorat en A Goedfcwaagen Voor do afdeeling Kleinbedrijf de aftredende leden de hee t n A D van VreunUn gen en H Jaspers In de vacature W Hz werd g ozen de heer A C van Jteek te Woerden Agentia Kike Vrydag In Nov en Dec 3 uur Soc ie Réunie Indiaciie lezing Ö Nov 8 uur Nieuwe Schouwburg 3e Abon nementsvooratelling 6 Nov 8 uur Gebouw tot Heil des Volks Byettnkomst Nationale Bond tegen Revolutie 6 Nov en 20 Nov cursus E il B O s avonds 8 uui in Gebou i Daniel onder leiding van Dr Montagne of Dr Eveis Nov 7 uur Soc Vredebest Prysspclen Nov 0 uur Luihersche kerk Concert gewijde muziek 9 Nov T u Nieuwa Schouwburg Uitvoering Excelsior li Nov 8 uur Soc de Réunie afd Gouda R damsche Volksuniversitait Voordrachtavond van Mevr Charlotte Kohier an iA Not Soc Ons Genoegan Biljarten B üirtGoncourB voor da leden Nov 8 uur Nieuwe Scnouwburg Meryntje Gljzem s Jeugd 2 £ Nov 7 uur Heil des Volks officieele opening Bazar len bate an de Bazuin 14 Nov 8 uur Het Sohaakbord Zuid HoU IJsbond Ledenvergadering SPORT EN WEDSTRIJDEN VOETBAL Uitslagen v n Zondag 3 November Internationaal l 4 Amsterdam Holland Noorwegen N V B 1 2 Afd I 3e klasse D ps lemborg Culemborg Ularecht ÜtüMht Voorwaarta Holland 0 2 Utre2ht p 0 S Amavorde 0 1 Leerdam Leerdam Zeist o 2 Afd II Iste kasse Zaandam Z P C Stormvogels 3 6 8e klasse A Hilliegom Hitlinen Laakflcwartier 8 1 Leiden L F C U V S 0 0 Alphen Alphla Ryswijk 2 5 Leiden A S C G S V a 1 3e klasse B Schoonhoven Schoonh Lugdunum 1 0 Rotterdam Transvalia D CX L 1 7 Rotterdam de Mu8schen 01ympia 1 4 Rotterdam Steeds Volharden O N A 2 6 4e klasse A Den Haag D V V T O G 0 3 7 Den Haag de Jagers D V S 6 1 Leiden R C L de Ooievaars 3 2 Bodegraven Bodegraven Norvicus 13 0 4e klasse B Schiedam SchiedaJtt VX Xr B L 3 1 Öeift l lfiar JMoordr iht w 1 6 4e kfesse D Rotterdam ED S Fluks 3 1 Rotterdam S LO D S M V 1 3 Dordrecht O S S Lekkerke lc 1 3 Res 2e klasse B Den Haag H V V Ï Sparta 3 3 3 Rotterdam St Hooger a D F C 3 2 3 Rotterdam Feyenoord V V 2 1 3 Res 3e klasse A 5 2 6 3 Den Haag H V V 4 S C 2 Den Haag A D O 3 B E C 2 1 4 2 1 Res 3e klasse B VJaardingen V F C 2 Xoncordla 2 R dam de HoUandlaan 2 Vi X Delft DjH C 3 Bodegraven 2 4 0 Schiedam H D V S 3 Fortune 2 2 2 Hoek V HoU H v HoU a D H S 2 4 2 Hes 3e klasse C Gouda aN A 2 Feijenoord 4 2 b Gouda G S V 2 Excelsior 8 O 5 5 0 Rotterdam Rotterdam Rotterdam 2 1 1 1 1 2 4 1 R F C 2 iS V V 8 Overmaas 2 V O C 3 D C L a Transvalia 2 Afd IV ls klasse TUburg L O N G A N O A D Roermond Roermtmd M V V a Bosch Wilhelmina Eindhoven G V B Iste klasse 0 0 Haastrecht l Waddinxveen 1 Olympia 3 Gouda 3 0 5 2e klasse G S V 3 Haastrecht 2 7 3 Zevenhuizen 1 0 N A 4 1 2 3e klasse A Lekkerkerk 3 O N A B 4 0 Olympia 4 G S V 4 2 1 Se klasse B Moon ht 3 Gouda 5 5 4 Lekkerkerk 2 Zevenhuizen 2 9 0 Nleuwerkerkl G S V 6 U O 3e klaaae C O N A 6 Gouderak 3 1 3 Nieuwerkerk 2 Moercapelle 1 0 8 Vriendschappellik Gouda Gouda Excelsior 2 3 Overzicht De meeste lubs handhaven zich Bodegraven wint met dubbele cijfers De onbevredigende resultaten van het Ned elftal in het vorig seizoen waarby rog al eens een eervolle nederlaag was en die een betere inaet zouden doen vei wacljten is falikant uitgekomen Op eigen bodem kregen de oranje hemden van de Noren een 4 1 nederlaag te slikken hetgeen met het oog op het a s jubileum minder prettag Is maar de samematellers kannen weer eens opnieuw gaan zoeken om te trachtwi eem sterker elftal ie vormen om op 8 Dec a s een beter figuur te slaan In de eerste eoowel als in de tweede klasse werden heel weinig wedstrijden gegppeeld In de derde en vierde kTaase hebben de club vooral in onze omgeving zich goed geweerd O N A en Olympia keerden met e i resp 6 2 en 4 1 zege op r nrr de Rotterdamuche clubs terug an handhaafden hun positie Ook Schoeithoven deed voor zichzelf en de Gouwenaars goed werk door Lugdiuium dat nog ongeslagen waa totdusverre mot 1 0 te overwinnen D C L btykt langzamerhand de kwaadste concurrent i en Alphia atruiicelden belde Dat de groen witten t zwaar te verantwoorden zouden krijgen was te verwachtenen aan een nederlaag was 200 goed ais niet to ontkomen Alphia houdt van variatie enaorgt steeds voor een verrassing Thans was t een negatieve door met 6 2 vaJi denummer laatst te verlieien Ken poosje geleden wonnen de Alphian W van nummer éénl De vierde klassera wonnen gedueón Bodegraven staat fiteV op de eerste plaats en de dubbele cijfers die gisteren werden behaald doet verwachten dat zy er met meer afkomt Moordrecht en Lekkerkerk boekten uitspelend eveneens fraaie overwinningen en ook Moordrecht schijnt goede pUmiten te koesteren De reserves konden t Jiiet tot successen brengen G V B Het treffen te Haastrecht ombesUst Het belangrijke treffen te Haastrecht eindigde onbeslist waardoor Haastrecht de beste kansen heeft behowlen op het kampioenschap Gouda 3 won in een door beide partyen fair en onder góéde leioing van Verruyt gespeelden wedatryd met 5 0 waardoor in de komende weken afgewachL dient te worden of een der clubs zoo goeti is onverwacht een puntje te verspelen De leiders in de andere ktassen wonnen mer groote cyfers Over t algemeen waren de doelpunten weer goedkoop gisteren Enkele wedstryden werden uitfi esleld oji voor Waddmxveen weike club biimenkort een nieuw terrem opent Steeds Volharden O NJV 2 6 J V d Spelt in actie Op overtuigende wijze heelt Ü N A zich üe nieeitlere getoond van de Rotterdammers ille tevergeefs poogden den Goudschen aanval een spaak in het wiel tè steken De voorhoede heeft zich ioderdaad goed geweerd en vooral de Imkerwiug deed keurig werk waardoor centeivoor v d Spelt verscjiiHeude kaneen om te scoron werden geboden Hij kweet zicJi uitetekend van zijn taak want niet iHiiider dan viermaal moest de Hotterdanisclie keeper voor hem vleschen De gasti eoren wisten slechts t en te scoren uit strafschoppen één voor en één na de rust die twee goals opleverden doch O N A had haar puntental echter tot z s opgevoerd zooaat een royale zege haar deel werd A S O G S V 3 1 De Goudsche yoorhoede faalt De Gouwenaars kunnMi er maar niet m slagen een productiever bio entrio samen te stellen A S C vormt een ïoortaatende ploeg die in vlugheid en doorzefcten de groen witteu de baas was Desondaak had van Wijk CS van de geboden kdasëu meer gebruik kunnen maken Ihans Weel het bij één legenpunt van van Wijk dé gelijkmaker na iibn kwartier spelens onjfBveer Voor rust nam A S C nog do leidiiift die er na wend vergroot Ernst tracht daarbij tevergeefs den bal uit het door den keeper verlaten doel te koppen Met de leiding van den heer Jonker die geen beeten dag had kon Ö Ö V t niet best vindtjn wat de Goudsche ensrechter met he ontijdig oieerleggen van lijn IxmciAe moest bekoopen Schoonhoven Lu gdt um 1 0 De leiders onverdiend geslagen zakken af naar de vierde plaats Wat velen niet hadden verwacht is gisteren geschied De Leidenaars die tot nog toe met vier gespeelde wedstryden ongeslagen aan het hoofd stonden hebben in Schoonhoven twee kostbare puntjes verspeeld waardoor zy op de V Jerde plaats zyn beland Laten we er echter dadelyk bijvoegen dat zulks onverdiend was en dat Schoonhoven met een gelyk apel zeer zeker nog tevreden had kunnen zijn J3e eerste helft van deze ontmoeting verstreek puntloos ofschoon aan beide etl den de doelen meermaten aan doorboring ontsnapten Beide partyen waren aan elkander gewaagd maar aan spanning ontbrak het geheel Slechts een corner werd voor de rust genomen op het Sehoonh doel Was zooals gezegd het eerste gedeelte zonder emoties verloopen het tweede gedeelte daarentegen kenmerkt zich door spannende momenten Vooral nadat de gaatheeröi reeds na vijf minuten de leiding hadden veroverd Uit een voorzet van Lamoré liep Lankhorst met den hal in het doel I O Vanaf dit moment werd door beide partijen er les opgezet het tempo op te voeren En het was een stryd alleszins bezienswaardig waarby de gasten meermalen den boventoon voerden maar de Schoonhovenaars door hun enthousiasme en gesteund door dö doelpalen wisten hun voorsprong tot op het laatst te behouden hoewel de druk op hun doel tot zelfs in de laatste minuut het ergste voor hen deed vreezen Het eindsignaal bracht alzoo voor de gasten de teleurstelling de eerste maal In deze competitie te zyn geslagen De stand luidt thans Afd II 3e klasse A U V s 6 3 2 1 8 12 4 A S C 4 3 10 7 12 4 Hillinen 6 2 8 1 17 10 G S V 6 3 12 7 12 13 E V G 5 2 2 1 6 10 9 Alphia 222 Jl 10 11 L F C 8 12 4 7 9 Laaldnnirtier 7 116 3 11 27 Uüswijk 6 10 6 2 16 19 Afd II 3e klsiue B D C L 6 6 10 11 32 8 0 N A 6 4 11 9 23 11 7 3 3 1 9 20 11 Lngtlunum 5 4 0 i S 18 4 Olympia 6 8 11 7 28 9 TranBnüJa 7 2 0 6 4 20 17 De Musschen 6 2 0 4 4 11 Ï7 U D i 6 st Volhanien 6 Afd Il Rea 16 1 16 1 klasse B 7 88 7 36 Gouda II Feijenoord III S V V Il Spatrta III Olympia U H V V II D F C UI St Hooger II 24 15 16 13 13 13 Ifr 16 13 9 16 21 12 14 7 14 Aitl II Res Se klasse C li F C 11 7 7 O O 14 31 8 Feijenoord IV 6 6 O O 12 21 8 Exoelsivr lU 6 6 1 O 11 82 10 O N A H 7 5 0 2 10 19 11 S V V III 6 2 18 5 10 16 Üvermaaa II 7 2 14 5 20 IS D C L 11 6 2 0 4 4 9 4 Tranavalia II 7 10 6 2 10 25 G S V II 7 10 6 2 9 26 V O G III 7 0 16 1 6 23 Rolland Noorwegen 1 4 Ken uederlaag van het Nederl elftal Het Nederlandsche elftal heeft gisteren een flinke nederlaag geleden in bet Amsterdamache sttvdion Niet alleen waren onze voetballers technisch en physiek de zwaksten maar ook het combinatieen positiespel liet veel te wenschen over Onder deze omstandigheden had alleen een groot enthousiasme de situatie kunnen redden Doch ook dit or tbrak Over het verloop van den wadstryd het volgende Do elftallen stellen zich als volgt op Nederland Van der Meulen De Bruyn Van Kol De Leeuw Van dor Wildt Van Heel LandaaJ Kools Van Loon Van den Broek v d Heyden Scheidsrechter Chrlstoi he Noorwegen Johamiesen H Gunderaen Juve Andersen O Gundersen Bemer Berstad Kjes Goberg Lunid Johansen Er zUh nog pas enkele mmuten gespeeld als Holland een corner forceert die ecliter niets oplevert Het veld is best doch eenigszins glad beide landen hebben zware spelers en menig valï artytje ia het gevolg De Noren zitten goed op den bal vooral de m idvoor Juve heeft er het oog in na een sniel opgezetten aanval komt hy open voor het Nederlandsche doel te staan doch zyn schot gaa hoog over Het leder gaafc weer naar de andere helft waar Kools juist naast schiet Het spel gaat voorloopig gelyk op de Noren combineeren echter beter dan de Oranjehemden en het schieten is vrij zuiver Van Kol kan eenmaal slechts redden door den bal corner te werken welke goed genomen niets oplevert De Norrai komen echter terug en het spel duurde nog geen tien minuten als Juve uit een corner door een keurlgen kopbal onbereikibaar voor Van der Meulen het eerste doelpunt van Noorwegen maakt Nedetrland komt dan in de meerderheid meer door raithoueiasme dan dQor goed el ontstaan eenige gevaarlyke scrimmages voor hetf Noorsche doel üit een daarvan maakt Van Loon dan bal vry en Van den Broek schiet laag in den rechterhoek De stand is gelyk 1 1 Loiulen Berlijn Parija Brussel Zwitserland Weenen Stockholm Kfipeshagen Oslo New York Praag Italië Uadrid Er is dan 20 minuten gespeeld Het valt reeds op dat het j laatsen der Nederlandera veel te wenachen overlaat Balcontrole hebben de meesten niet of althans zeer weinig Van Heel speelt goed ëoms wat te individualistisch en hy laat den gevaarlijken rechtsbuiten der Noren vaak ongedekt staan Wanneer by een ier volgende aanvallen der Noordelingen een der voorwaartsen inschiet staat Van der Meulen op de juiste plaats vlak voor doel staat Juve echter die den bal van richting doet veranderen en het tweede doelpunt der Noren ifi gemaakt Spoedig gevolgd door een derde in de paiue is men het er over eens dat het vertoonde spel van Nederland zeer middelmatig is geweest doch gehoopt wordt dat na de pauze de onzen hun beste beentje zullen voorzetten Na de pauze Direct zyn de Oranjehemden in den aanval even lykt het of de Noren zich iullen laten insluiten doch reeds spoedig verplaatsen de beide goed spelende Noorsche back 4 Xhet spel Maar Van Kol es zetten den bui toiapelval open en vele malen bezondigt de Imksbuiten der Noren zich aan off slde Het publiek is het vaak niet met de beillssingen van den scheidsrechter eens en vele malen wordt den arbiter uitgefloten Van Kol raakt geldesseera maar na eenige minuten speelt hij weer mee Opvallend is dat de Bruyn nu veel beter speelt dan voor de rust De eenige Nederlander die er in de voorhoede nog wat van terecht bracht is Landaal Onverwacht Toert Noorwegen den stand op tot 4 1 als ult een vryen trap de Holliindsche achterhoede biyft staan wegens vermeend buitenspel Johannesen glipt er door en nummero vier verdwynt langs Van der Meulen Het la dan een verloren wed Modern en Elegant gekleed zijt ge steeds wanneer Uw kleeding tijdig GESTOOMDIof naar de tnode GEVERFD wordt door De Pelikaan te Gouda 50 TEL 196