Goudsche Courant, donderdag 14 november 1929

gaan dan deze n ededeelmg dat het door tiem verrichte onderzoek en de daarmede verkregen uitkomsten een vingerwijzing kun nen zijn op den weg van het onderzoek dat momenteel overal hangende ie naar het ver band tusschen het inentings proces en de enceuhalitia Een breeder oordeel over dit onderzoek valt op dit moment nog niet te geven Inmiddels heeft aldus het U D professor Aldershoff met de door hem gister middag medegedeelde feiten de oplossing van het brandende vraa tuk der enc iiha litis met hoogst belangwekkend materiaal een eind nader gebracht tot haar verwezen lijkmg UJNJUKRWUtx De eerste vrouwelijke hoogleertBr aan de Leidache Universiteit De intree rede Zelden bestond voor een ambtsaanvaarding van een hoogleeraar aan de Leidsche univer siteit zooveel belangstelling als die van gis ter bij de officipele in fimcbie treding van mej dr S AnÜioniades als hoogleeraar in het oudkla sieke en hedendaagsche Gnekscli aan de Leidsche Universiteit waarbij de eerste vrouwelijke hoogleeraar aan de Leid sche Alm Mater haar intrede deed Belialve het volledig curatorium der uói versiteit en vrijwel alle ledea van den aea demiBchen senaat zeer vele lectoren doe toren en studenten waaronder ook prinses Juhona met haar studiogenooteo waren nog aanwezig de Grieksche geKant uit den Haag en prof dr Pernot hoogleeraar in het Nieuw Qrieksch te Parijs en verbonden aan het Instituut Néohellénique aldaar Het groot auUitorium was tot de laatete plaats bezet terwyl velen zidi met een staanplaats tevreden hebben moeten stellen Nadat curatoren en de leden van den senaat met het gebruikelyke ceremonieel hun plaatsen bodden mgenomen sprak mej Anthoniades haar in de Fransche taal gebtelde mtreerede met heldere stem uit Het volgende is aan deze rede getiteld L Importance du greo moderne ontleend I ang heeft het geduurd voor het Weeten van Europa belangstelling heeft getoond m de taal die In Griekenland het teloor gaan van de antieke beachavmg heeft overleefd Het ia een dankbare taak de lotgevallen van het zoo lang verwaarloosde oudklossie ke en hedendaagsche Grieksch te bestudeeren en te onderwijzen want deze studio werpt een nieuw licht op de taal van het Nieuwe lestament openbaart de levenskracht van liet Byzantjjnsche Rijk en leert een taal kennen die een rol van gewicht speelt in het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee Sedert ongeveer vijftig jaar is zy ook het voertuig van een ryke poëtische letterkunde gehjk de groote figuur van Palomaa door spreekster uitvoerig geteekend kan aantoonen Wel heeft in de zeventiende eeuw Hol land belangflteUmg getoond m bet levende Grieksch getuige het glossarium van Meur 81US en de bijbelvertaling in de gesproken taal bekostigd door de Staten wel vond de Griek Korai in de IBe eeuw te Amsterdam de gelegenheid zich tot een philoloog van beteekems te ontwikkelen doch het weten schappehjk onderzoek naar de over zooveel eeuwen loopende evolutie van het G eksch dateert uit het laatste kwartaal der negen tiende eeuw Verschillende geleerden die daaraan hebben medegewerkt worden door spreekster gekarakteriseerd Nog wees zy op de toeneming der bevolking van Grieken land die in 1912 twee millloen thans zeven en een half mflliocn bedraagt waarby de hoofstad met haar haven achthonderd vijf tig duizend inwoners telt tegen ruim bon derd tachtig duizend m 1912 Spreekster besloot met de gebruikelyke toespraken Na afloop der rede hield mej Anthonl ades in huize Bruins een receptie die zeer druk bezocht werd Zoowel het toUegium van het Leidsche Studenten Corpe ala het bestuur van de Vrouwelyke Studenten te Leiden hadden prachtige bloemen gezonden De Koiunt n naar Amsterdam Naar WIJ vernemen hö t H M de Konfai jpin het voornemen zich op 28 dezer naar Am sterdam ta begaven ten einde gevolg te geven aan de uitnoodigtng van den Britschen gö ani om m de Engelache kerk te Het eene raam voorstellende den kpning fltadiioudei Willem den Derde en diens gemalin koningin Maria i door Nederlan dero aangeboden het andere raam is aange boden door tw Britsehe regimenten die Koithhuniberlnnd Fusiliers en het Royal Warwickshire Regiment ter herinnermg aan de door hen in de ITde eeuw in de Nederlan den gedanen dienst Na afloop van deze pleclitigheid zal H M doorreizen naar de residentie teneinde aldaar hel winterverblijf Ie betrekken Een leening van ƒ 10 OOÜ 000 Van de Rotterdamache Bank ver eenigmg an de Ameterdamache Bank heeft burgemeester en wethouders van Rotterdam ten aanbieding bereikt waardoor de plaatamg wordt verzekerd van een pei cents leening ten bedrage van 10 000 000 Met de cominiasie voor de financiën van Oordeel dat het aanbeveling verdient om an deze gelegenheid tot consolidatie van de vlottende schuld gebruik te maken en dat de voorwaarden van het verkregen aan bod aannemelijk zijn stellen burgemeester en wethouders aan den gemeenteraad voor om I t uitgifte van de leaning te besluiten De Weidadighcidspost zegels 1929 H H ICamerlmgh Onnes ontwerper Naar wij vernemen a n de Weldadigheids postzegels 1929 ontworpen door den schilder H H Kamerhngh Onnes De vooratellmg js een naakt kmderfiguur tje zittend op den rug van een dolfijn Men weet dat de dolfijn het symbool is van vriendschap en veiligheid Het kind dus zal veihg het land bereiken op den rug van het Qier De zegels worden uitgegeven in de waar den li 5 6 en 12i cent en een verkoopwaarde van 3 8 10 en 16 cent H H Kamerlingb Onn 3 zoon an den schilder M Kamerhngh Onnet is 3fi jaar oud Hij eebildert portret stilleven land schap en stadsgezicht maakt ontwerpen Toor glas in lood en etst Gemeente den Haag zeer dirnkbaar Voor het behoud van Sorgvliet Naai het Corr Bur verneemt heoben B UI W van 8 Gravenhage den heer C Goed koop Biej 3 Goedkoop en den heer A Goed koop medegedeeld dat het ten geschenke anbieden aan den ëtaat van het landgoed Sorghvhet voor hen en voor de burgerij een reden is tot groote blijdschap B en W achten het ook een stadsbelang dat orghvliet in stand tal kunnen blijven Het gemeentebestuur voelt = 1 daarom gedrongen blijk to geven van de gevoelens van dankbaarheid voor de beschikking welke zoo7f r getuigt van grootschen burgerzin De gemeente hot ft aldus eindigen B en W Tffds bijzondere herinneringen aan mr F H Goedkoop Dat zjjn kmderen gedreven ijn lot hun aaad door het verlangen dra wensch vnn wijlen hun vader te verwezenlij ken heeft het cempentebestuur diep getrof fen Bouw van ongeveer iSaO gcmeenter oningen B on W van Amsterdam vragen den raad machtiging tot het bouwen van ten hoogste 1S50 woningen waarvan 16 met wmkel op vtrschillende terreinen m deze gemeente te wïten in den Buiksloter Ham in de Transvaalbuurt en aan de Noordtijde van het IJ aan het einde van de Mfeuwenlaan en daar voor nnn te vragen uit s Rijks kas voorschot op den voet der Woningwet tot etn btdraÖvan de stichtmgekosten van ten hoog stt f s 346 500 oortfl wenschen wj aan te vingen een bijdrage in het tekort op de ex l Ioitatie tot etn niaxinmm van 70 cent per woiimg per ek en een extra toeslag ter nadere dekking van het exploitatie tekort voor de helft van het aantal woningen to frcn iim iii ium van 50 oent per woning per wt k oor he gebruik der terremen zal ée tTok tat erekenmg der woningen per j o ploi alierekening der woningen worden belast met een bedrag van door elkaar gere kend f 6 40wper woning per jaar Voor tuin aanleg en voor den bouw van pi m 30 berg plaitisen en pi m 30 werkplaatsen vragen B en W 75 OOO Ondcrwyzers op warhtgeW Het Tweede Kamerlid de heer Suring heeft den minister van Onderwijs K en W de volgeiide vragen gesteld MARKTBERICHrEN Veemarkt Gouda 14 November Aangevoerd in totaal 2979 stuks waarvan 308 slachtvarkena Vette van 40 ct tot 41 ct per pond levend met 2 kortm Londensche van 32 ct 36 ct per pond levend met 2 kortmg Zouters van 38 ct tot 8 i6 ct per pond levend met 2 korting 892 magere varkens van 36 60 1541 big gen van 15 25 27 runderen van 250 326 17 nuchtere kalveren van 10 17 132 scha pen van 20 30 30 bokken en geiten van 4 10 per stuk Handel alles vlag Kaasmarkt Gouda 14 November 232 partyen kaas Prezen Ie kw m r m van 56 60 2e kw m r m van 53 56 zware tot 62 Handel matig 631 ponden boter Goeboter van 1 IB 126 per pond weiboter 106 116 per pond Handel vlug 139 partijen eieren KJpeieren van ƒ 11 12 per 100 stuks Ëendeieren van ƒ 7 8 per 100 stuka Handel vlug Graanmarkt Gouda 14 Nov 1929 Tarwe ƒ 11 60 12 50 Rogge ƒ 8 ƒ 8 76 Gerst ƒ 10 00 ƒ 11 75 Haver ƒ 8 75 ƒ 9 75 Erwten ƒ 15 00 ƒ 16 25 Bruine booiifcs 24 ƒ 26 per 100 K G RECHTZAKEN Prinapieele dwnstweigcnitg Voor de Krygsraad te Den Boscii stond Woemidag terecht H T K ao jaar geb te I Amsterdam gew dieiutlpichtig soldaat la bat 7e reg inf ged m de byzondere straf gevangenis te Den Haag dat hiJ 21 Oct 1929 te Harderwyk heeft geweigerd een null KNGBbAND De ramp der rlsicber vloot In antwoord op een vraag naar den om vang van de ramp der Schotsche v sschers Is het juist dat m den laatsten tijd aan op wachtgeld gestelde onderwijzers door het departement van Onderwijs K en W een Bohrijven is gerielit met het bevel zich ge vloot b j Yarmouth in den storm vun Maan f tieoskundig te doen onderioeken tendlftde dagiuicht zeide de minister van manne m het Lagerhuis dat er i eden tot dankbaar heid was dat in zulk een storm slechts üne pinken vertoren waren gegaan waarbu helaas ook twe visschars waren firdron ken Eerge was dat van de 600 hf pen meer dan de helft de geheele vleet er oren had en de andere schepen een groot leol ïoodat m het geheel ongeveer 30 000 nettei te loor waren gegafln wat eeai schade van £ 150 000 beteekende Vele booten zouden Bu met meer ter viscbvangut kunnen gaan FRANKRIJK Drie vliegtuigongevallen Dne dooden Tuflachfen Panja en Straatsburg is gisteren een postvliegtuig neergestort De beide in zittenden werden gedood In do haven van loulon is Woensdag een watervliegtuig neergestort en onmiddellijk gezonken De inzittenden konden op het laatste oogonlihk worden gered Nabij VersaiUes is Woensdag de kapiteui vlieger Weiss met zijn vliegtuig verongelukt Hij werd gedood eventueel voor invaliditeitspensioen in aan merking te komen dat onderwijzers die niet aan dit verzoek volde Ien dan de kennisgeving kregen dat hun wachtgeld vervallen was dat er reeds onderwijzers zijn gedupeerd doordat hun wachtgeld is mgetrokken omdat zij op bet bevel om zich te doen keuren niet vlug genoeg reageerden Zoo ja IS de mmister dan bereid mede te deelen op grond van welke bepalingen der L O wet 1920 en der pen8ioenwet 1922 deze maatregelen 7ijn getroffene Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord doch de daarin genoemde maat regelen met overeenkomstig de bepalingen der T O wet 1920 en der Pensioenwet 1 2 zijn getroffen is de n mister dan bereind deze ongedaan te maken Het banderollen systeem m d tabakshandel De dagelijksche besturen van de betrok ken vereenigmgen hebben een adres gericht tot dei mmiater van financiën waarin 7ij l ïi i LM Uiii overwegende dat we een der ernstigste miFstanden die het bedrijf thans ondermijnen IS dai men sigaren of sigaretten voor een hoogeren prijs laat banderollen dan de wer kelijke verkonpwaardo m overwegende dat men b v een 6 et sigaar laat hnnderolleeren voor 10 et en deae dan voor 7 of 8ct verkoopt waardoor zoowel de l onftfiIr iiandeiaflr a s het publiek wordt gedupeerd dat het feit practisch ui stnjd is met art 328b van het Wetboek van Strafrecht dat het ondtr den zoogenaamden bande roUenprij j verkoopen zoodanigen omvang beeft aangenomen dat de bonafide handel f edwongen wordt daardoor ook de normale nri 7ni fo verlagen waardoor hij zijn be itaan in ernstige mate bedreigd 7iet dat het hnnderollen systeem dit prijsbe derf in hoope mate m de hana werkt omdat het puHiek nu eenmaal in den banderollen pnjH zoofll niet een officieel vastgestelden dan tooh een officieel erkenden pms ziet of meent te zien wat weliswaar met de bedoe lincvnn de wet maar toch het eevolg er van 18 dat de minister de opbrengst van de Ta bakibelaafing thans nog bezwaarlijk zal kun nen schrappen op de begrooting den minipter verzoeken een aftnvnilme er Tabakswet m overweginir te willen nemen wairin hef verkonppn onder den han leroUenpr is wpttetnk worde verboden en tfafbaar gefiteld Een nieuw R K Volksdagblad Het ochtend en avonJedi e Tn de Dinsdagavond gehouden Paus avond in het Concertgebouw uitgaande van de Vereenigng Katholiek Amsterdam werd aan het einde van de avond door mgr J Anegenent bisschop van Haarlem me degedeeld dat binnenkort te Amsterdam zal vertchijnen een nieuw gro t RK Volksdag blad met ochtend en avondeditie De behoefte hieraan werd volgens spreker reeds in de hoofdstad gevoeld De mededeeIing van den biNSchop werd met daverend applaus ontvangen Splendor fabrieken Het werk aan de fabnek te Oss hervat Het Hbld verneemt uit goede bron dat het werk aan de fabrieken te Oss is hervat Menzal zich herinneren dat in de gebouwen der vroegere margarine fabrieken de bearijven der plendorfabneken zou worden gevestigd De werkzaamheden verband hou dende met deze vestiging werden eenigen tijd geleden stopgezet hetgeen toen m ver ban 1 werd gebracht met de beurscnsis Thftns schijnt echtereen regeling getroffen te 7ijn waardoor het werk zal kunnen wor den hervat en de voorbereidmg voor de over hrenging van het bednjf dus voortgang zal kunnen hebben In fmancieele kringen te Amstterdam ver luidde reeds met grootf stelligheid dat de e voortzetting mogelijk is gemaakt door ffn overeenkomst met Philips Er zouden den laatsten tijd opnieuw besprekingen heb ben plaats gehad met het gevolg dat Philips de mefrderheid der aandeelen Bplen dor 70U hebben verworven Het blad hetft hierover bij de Splendor nadennlichtingen ingewonnen doch de di rectie deelde hun mede da van een verwer ven van de nandeelenmeerderheid door Phi Iips geen sprake was en dat het voortaetten van de werkzaamliteden in Oss geenerlei ver hand houdt met een overeenkomst met Phi lips Tntusscben wordt van andere zijde volgehouden dat Phihps wel degelijk geinterea seerd ie bij d Splendor Economische voorlichtmg I Hef rapport van de lommf aie Posthumaj gereed In antwoord op een deahetreffendie vraag m het voorloopig verslag van de Tweede Kamer heeft de min van buitenl zaken me degedeeld dnt t eindrapport van de comm ï oethuma inzake de reorganisatie van den eonomische voorlichtingsdienst nog niet bij de regeermg wos ingekomen maar toch wel zeer binnenkort verwacht kon worden 1 De N R Ct deelt thans mede dat de com misi e Posthuma Dinadag j 1 haar arbeid beein ligd heeft en dat de commisie de re sultftten van haar onderzoek belichaamd heeft in een rapport aan de inmifltere van huitrnlandschp zaken arbeid handel nij eri eid hinnenlandsohe zaken en landbouw kolomen en financiën Het rapport is onder e k nd do r alle leden van de commissie behalve de heer F K J Hennga hoofd van do dfdeelmg handel en nijverheid van het cteparlement van arbeid handel en nijver heid en ir Th J Maosholt inspecteur van den landbouw hoofd van den buiten landflchen voorlichtingsdienst die zich bei den met Jö strekking van het rapport met h0bben kunnea vereemgen Alleen de heer Mansholt heeft van de strekkmg vfln het rapport afwijkende mcening kenbaar ge maakt in een afzonderlijke nota Naar litt blad ter oore kwam beoogt het voorstel der commissie een concentratie der thans over verschillende departementen verspreide economische voorlichtingsdiens t n en dus ook van den land bouwvoo rlieh tinprsdiensten één bij de wet m te stellen en door het rijk te Rubsidieeren centraal or gaan dat later samenwerking zal hebben te zoeken met de economische v oerlichtings diensten van semi officiecle en particuliere organisaties Het voorstel beoogt vfrder het bestuur van deze centrale instelling te doen Ie laan uit 9 leden waarvan 5 vertegenwoi r digers der betrokken departementen en 4 vertegenvuoordigeis van het particuliere hedrijfslcven De commissio hespr ekt verder do n o izakelijkheid lat aan het in te stellen 0 gaan de bevoegdlieid worde verleend omlilt de diplomatieke en consulaiie ambtenaren ter zake van economisoho voorliel tinga werkzaamheden rechtstreeks te mogen oorrespondeeren Het voorstel geeft tenslotte den weg aan om met een kleine kern omvat tende de concefitratie der thans aan do dpot tementen verbonden voorlichtints lien sten te beginnen en m nauw contact met het parti uliere leven aan de samenwerking wkmet an lere voorlichtingsorganen lüchtvXart Het zeade poRtvliegtuig cBfait voor zQn reis naar Indie Hedenir orgen is bet zesde postvliegtuig Van Schiphol nSar Ned Indie vertrokken 1 ree es te 7 18 tartte Jiet vliegtuig de P H A G R voor de groote vlucht naai het Oosten Het vliegtuig is beinund uiet de vliegeri Smirnoff en Hondong en den mecanictien Kotte Het he ft 206 K G post eai 7 K G vrachtgoed aan boord Uo diiecteur vao de K L M de dir gen van de P T T en de dir van het postkan toor te Aitieterdam behoorden tot de ruim honderd belangstellenden die m den stroomenden regen bij het vertrek aanwezig wa ren otr het vertrek sprak de directeui van dö KLM de bemanning toe en wenschte Ie drie mannen een behouden aankomst m Indie en terug m Nederland TWEEDE KAMER Repliekcndag De heer KiM st door P x f Viischtr afgestraft In de Iweede Kamer iijn gisteren de re plieken 1 ij de Alg Beschouwingen voortgc et waarbij aUeilei schermutselingen plants vonucn Daar was m de eernte plaats een inondgevecht tü 8chen de heeren MarcJiaut v d en W ijrtkoop p Eerstgenoemde lam het offensKf en wees in krasse termen op de afschuwelijk toestanden m Sovjet Rusland als welks pleitbezorger de liter Wijnkoop optfeedt De heer Wijnkoop ver zekerde dat de heer MarchaUt zijn wijsheid over de sovjetrepubliek ontleende aan pain tiet litteratuur voorts kende hij zieh liet recht toe voor Moskou op te treden omdat hij iiet progl van Moskou huldigt De heer Vliegen ie d kreeg het met den heei MoJler r k pan de stok over de wei gering van de Katholieken in te gaan op de uituoodigmg v n sociaal demoeratisohe zijde om een onpartijdig nderzoek te doer m stellen naar beweerde gevallen van terreur waaraan hociaal demociatische arbeiders m 7uid Limburg zouden hebben blootgestaan an den kont der KaÜioUeke macJitsJieb bers aldaar Vervolgens heeft prof Visscher a r den heer Kersten s g p geducht de les geleden Hij stelde in h t licht hoe de heer Kersten zoogenaamd de eenheid onder de Gerefor mterden voorstaat doch in werkehjkheid door zijn optreden de verdeeldheid aanwak kert en hoe voorts deze verdediger van de onverkorte geloofsbelijdenis der vaderen met wil inzien dat artikel 36 der Geloofabehjde ma onder zeer oijzondere omstandigJieden is ontstaan en toen staatkundige beteeken s had terwijl toen die omstandigheden zich hadden gewijzigd een man als Voetius het toiereeren van Katholieken met ongeoor loofd ochtte Ook achtte de hoogleeraar de ci chen die ue Keratianen aan de overheid stellen ongeoorloofd en m strijd met de Grondwet De anti revolution nairen ontzeg gen de overheid het recht om met geweld üp te treden ter verdediging van het geloof en van een bepaalde kerk met mtsluitmg van andere te steunen Met klem hield de heer Marehant v d ijn theorie ctaande omtrent het parlemen tair karakter van het kabinet dat immers homogeen was met de rechterzijde en dus geen voorafgaand overleg behoefde om van een parlementaire meerderheid verzekerd te ïijn Met even groote beslistheid bleef de heer Cohjn a r r bij dat zonder dat men het vooraf eens is geworden over een pro gram van verantwoordelijkheid van bepaal de groepen voor een kabinet geen sprake kan zijn Ook de heer Schokking c h zoo merkte de heer folijn op acht voorafgaand overleg noodzakelijk maar hij wil z di niet binden aan een bepaald program De heer Colijn wees er mtusschen op dat daardoor de vrijheid van oordeelen der Kamerleden geenszins aan banden wordt gelegd men bin it ich toch niet vooraf aan d wetsont werpen m hun concreten vorm zooals die later aan de Kamer zullen worden voorgelegd Over de christelijke beginselen en de een heid van begmselen der rechterzijde heb ben vo ral de hi eren Knottenbelt lib en Vliegen s d uitgeweid Eerstgenoemde wees er op dat m atnjd met de mecning vftn den heer Scbokking het Evangehe geen normen bevat voor practische politiek Wat 7 f het Evangelie over den vrijhandeP vroeg hij Ook over kwesties als Zondagsheiliging doodstraf staatslot ij enz is er geen een held tuischen de groepen der rechterzijde De heer Vliegen die m deoïdfden geest sprak voegde daaraan nog toe dat de lijk verbranding oOfc in katholieken kring ver dedigers begint te vinden De heer CoIijn heeft tegen deze betoogen ingebracht dat er we degelijk christelijke norn en ijn omtrent gezag huwelijk ge zinsleveii tnz en dat het met aangaat der uelijko punten bi een beichouwing over Tra ti 4clie politiek eenvoudig uit te schakelen Naast de7e besQhou ivingen van meer al gomt nen aard heeft de heer Colijn gewaar seliuw i teucn een onderhandehngstarief dat me gemakkelijk is in elkaar te zetten en w larvan de hanteering groote gevaren met zicli brengen kan Hij gaf de regeermg dan ook den raad vooral met overijld ten dezen te werk te gsan Dp h er Van uuren fr was over het geheel volkomen bevredigd dopr het stand punt van minister De Geer inzake de finan Cl Ie politiek Dp heer Ter laan s d stelde vast dat 7 ch ook in deze parlerientaire periode we der ffeen perapectief zal openen voor de bree l arbei JtrsmaPöa Fen zijner prleven ia Int de werkloosheidsverzekering prst ter hand zol warden genomen no de herziening der Invaliditeitswef die echter eerst in 1932 zal kunnen worden ingevoerd Do hoer Bierema lib heeft wederom aan gedrongen oj afachaff ng van den vleesch accijns desnoödH door een andere heffing in de plaats daarvan te tellen De filgemeene beschouwmgen beginnen thnns haar eïnde te naderen Na afloop hiervan en apnnemmjr van do hoofd=tuikken Huiq ier Konin sm hooge cilleges van staat nationale ch lid onvoorziene uitgaven en de Midde lonwet al morden de juatitiebegrootine aan de orde komen Aangezien de heer De Visser c p h nog steeds aan ischias lifdt ia ijn in erpellatie over vervolging van de natio n listen in Tndnnepie en de gcvangenne m mr vxn Soemantri voorloopig van de agen Is Tfffe oerd De 7aak Giesaen Wat de Minister ervan denkt Een les voor justitie en pohtie De werkeluke dader Naar de meening van den Mmister vin Justitie blykens zyn Memone van Ant woord over het IVe hoofdstuk der Ryksbe grooting 1930 heeft de hehandebng door het Amsterdamache Hof van de zaak Gies sen Nieuwkerk zich met gekenmerkt door de evenwichtigheid welke juist in de ge geven omstandigheden de noojige wa i op dat men zich voor objectieve beoordeeling op die behanüelmg en den indruk daan an zou kunnen verlaten De Minister betreurt een en ander en met slechts omdat aldus een schok aan he veitrouwen in de justitie is gegeven die in elk geval zeker met in die mate door de feiten wordt gerechtvaardigd maar vooial ook omdat het gevaar dreigt dat mt ze kere reactie tegen overdreven en onwaar dige voorstellingen de aandacht wordt af geleid van de hoofdzaak En die i dat hier mderdaad fouten aan het licht 7 jn gekomen waarop het wel zeer noodig is zich met ernst te bezinnen Van die fouten noemt de Mimster er drie Het onderzoek van den ryksrechertheur heeft niet naar behooren plaats genad het onderzoek is teveel wt handen gegeven en de derde fout is die van het geheime dos filer Wie het dossier k nt komt wej tot de slotsom dat hier en daar aan de gedachte vry spel 19 gegeven maar een aanwyzmg als zouden de verklaringen op onbehoorlijke wyze zijn verkregen of onjuist of tenden tieus zyn opgenomen vindt men daarin niet IntusBchen ia de fout nunder dat deze stuk ken buiten het dossier zyn gehouden dan wel dat het parket daarvan heeft doen ken ms nemen zonder ze aan de verdediging ter inzage te verstrekken Echter gaat naar s Ministers oordeel de beteekems der zaak boven het concrete geval uit Er zit aan de zaak een algemeens kant met in dien zin aat een ongerechtvaardigde veroordeeiing niet een uitzondering zou zyn doch dat het hier wel van den aanvang af een dubieus geval betrof moge daaruit duidelyk yn dat over het in 1925 gevallen arrest eigen luk mmmer een oogenblik rustig is ge weest Maar zoolang de verklaringen der getuige Kroon bleven gehandhaafd het duistere punt in deze geheel zaak was redres wtgesloten Men mag intusachen deze zaak met als een incident voorbygaan In de eerste plaatsmoet het gebeurde naar s Mimsters oordeel politie en justitie een prikkel zyn om doordrongen van de groote belangen die hij haar richtige function neenng zyn betrokken bü voortduring be ducht te zyn op een nauwgezette en onver slapte plichtsvervulüng Maar m de tweede plaats heeft het gebeurde zyn beteekems voor allerlei vragen van orgamsatie van po litie en justitie Zoo zal de orgamsatie pn positie der Ryksrecherche vooral in haar verhouding tot strafzaker nadere beschou wing verdienen Zoo kan bv de vraac zu of de wijze waai op derechtercommiesanssen worden benoemd ie meest juiste moet wor den geacht De Minister herinnert er aan dat een voorstel der Regeering by de vast stelhng van het meuwe Wetboek van Straf vordering om de meuwe rechters commis sanssen in strafzaken te laten benoemen door de Kroon voor een tijdvak van vier ja ren op bezwaar mt de Tweede Karjftr is afgestmt Hg zou echter bereid zyn aan deze quaesbe opnieuw zyn aandacht te geven Voorts heeft de aandacht van den minis ter het vraagstuk van een stelsel van ge specialiseerde strafrechters Naast voorlich ting hier en daar in het land ten behoeve van de bestaande magistratuur is onder de oogen te zien een speciale opleiding aan de umversiteiten ten behoeve van de toekomstige strafrechtere Omtrent de vr ag wat er la wTdTt tmgen die door de verdedigmg voor W Hof te Amsterdam waren gedagvaard I over den werkelyken dader zouden haam verklaren doch van wier verhoor door ï verdedigmg is afgezien deelt de mimJxj mee dat deze getuagen reeds voor de belm deüng voor Het Amsterdamache Hof door den rechter commissaris te Dordrecht wa ren gehoord hun verklaringen hebben betrekking op iemand die destyds m im reeds is verdacht geweest en ook gearres teerd doch toenmaals ten slotte ongemoeid is gelaten Hetgeen nu nader betreffende dezen persoon ia te berde gebracht hepft vooralsnog geen voldoenden grond opgele verd om hem opnieuw in rechte te betrek ken doch het parket te Dordrecht is te dezer zake dihgent gelyk ook elk spoor dat anderszins tot ontdekking van den schuldiffe of de schuldigen zou kunnen leiden met zorg zal worden gevolgd GEMENGDE BE RICHtI Een al te strenge schoolmeester Dezer dagen heeft naar de N R Ct ver num n ondeiwijzer vander k achoolteUit hooin een jongen van ongeveer 10 jaar m klap gegeven dat hij naar Amsterdam ver voLid moest worden waar bleek dat Win arm gebroken was De onderwijzer ia de h I t de B het jongetje P M Gratis wegen op straat Een Zwitsersche uitvinding te Am sterdam m toepassing Nuttig voor slanke l jn dames In navolging van verschillende buiten landsche steden ia thans ook Amsterdam een openbare weegschaal ryker geworden Op het Rembrandtplein onder de peristyle van het Renibrandttheater is gisterenmor gen onder veel belangstelling van het op dezen t d van den dag met werkend en van het toevallig passearend publiek ahmede van een aantal genoodigden de automati sche vreegschaal waarop men zich gratis kan laten wegen m gebruik genomen Voor af sprak de heer S Vleeschhouwer dnec teur van de N V Rewag de maatschappij die de weegschaal exploiteert m de foyer van het Rombrandttheater een inleidend woord waarna het Tweede Kamerlid Dr I H J Vos een beschouwing hield over het wegen dat hy vooral m verband met de heerschende mode van de slanke l n wen schelyk achtte voor de damgs dic zich aan deze mode hebben onderworpen opdat deze met beneden hun mimmmn gewicht ko men wat zeer schadelyke gevolgen voor de gezondheid heeft De automatische weegschaal is een Zwitaersche uitvmding en in de meeste gnjote Zwitsersche steden en m verschillende ste den m Duitschland m gebruik Men t op de schaal staan en uit de gleuf valt een kaartje wartrop datum en gewic it taan gc drukt De baten van de maatachappy èe de weegschaal exploiteert bestaan uit de de opbrengst van de reclames die door ve schillende firma s op deze kaartjes en in de auto naat zelf worden gepacht De mast scbappy is voornemens ook m andere ste den in Nederland en zoo mogelijk ook nog op ondeie plaatsen m Amsterda TJtomaten te plaatsen De animo van het pubüek waa reeds onmiddellyk zeer groot Dat velen zich mogen wegen en slechts weinigen zich te licht mogen bevinden Programma van heden Hilversum 6 45 landbouwhalfuurtje 15 cursus Fransen 8Ü1 gramofoonn atm 8 15 coiuert Conceii ebouw d n 9 jO en 1016 00 g n otoorp iten 11 IZ dansmuz ek uit A dim Huizen 00 concert C 00 ursus Maleibt h 6 30 p 10 recita O ji e conce 8 00 it tum ienig gel v h 5j bestaan der N C R V concert der A O V Rolsihaatsenrod a p mu uk van Luidsprekers orkest In Australië is korten tyd geleden een rolschaatsen epidemie mtgöbioken Alle met rendeerende bioseopen hotels en cafes zyn m een minimum tyd omgebouwd tot rolachaataenbanen en sindsdien worden ïc eer druk bezocht Ook lennisbaien dio niet in ebruik zyn heeft men mgericht voor het rolschaataeni üdeni eep dprg6l kt openluchtbaan bevmdt zach bv te Coogee een van de mooiste ijedeelten van Sydney Op bynj alle banen kan men tydens het lolschaatsenrydtm geweten van de muziek van een oikest maar op de op nhichtbaan leverde dit moeiljitheden op daar deze nog ai uitge rekt as en er een groot jodig zou zyn oni de muziek over de geheele baan hoorbaar te maken Bovendien ou zich dan t onaangMiame verschijnse ebben voorgedaan dat men m de nabv heid van het orkest niet zou kunnen con versee en vanwege de luide muziek Men heeft een mtstekende oplos sing gt vonden door gebruik te maken van een speciaal hiervoor ingen Jit Phil p9 K luidVersterkersysteem Een gramofoon iMt twee platenschyven werd opgestel m het rabyzy tle cufe Door middel van tviee el tnsche gramofoonopnemers een laaifirequentversterker van een trap met de laniP E 415 en een 50 watt versterker werd het geluid toegevoerd aan 20 luidsprekers type 2Ö15 Twee van dergelyke luUdsprekers yrerden telkens tezamen op een voetstuk ge plaa t8t en op een hoogte van ongeveer twee en een halven meter boven den grona bevestigd Als beachenmng tegen regOT buien was er boven elk paar luidsprekers epn afdakje aangebracht De resultaten die met dit Imdsprrfwrsjsteem werden bereikt waren zeer go STADSNIEUWS t OUDA 14 Nov 1929 Vernietigd Raadsbesluit Ged Staten van £ ai l Holland hebben met vernietiging van het bealmt van den Gemeenteraad d d 22 April bepatild dat het bestuur der vereerigmg tot stichting en mstandhouding van chnstelyke acho en voor lager en uitgebrtid lager oiderwys gevestigd alhier op grbnd van art 100 Ier I O wet 1920 over net jaar 1927 oor zyn Echool voor uit breid lager onderwyi am do Burgemeester Martenssmgel Pr nscs Juliunaschool aanspraak kan m iken op een bedrag van ƒ 3200 Een verzoek om te worden beeedigd alv makelaar Door den PresiJent der Arrondis ements Rechtbank te Rotterdam is aan de Kamer van Koophandel en tabneken voor Gouda en Omstreken het ad les gevraagd up een tweetal verzoeken om te vtoiden beeedigd als makelaar en wel van A van Blokland deurwaarder te hoon hoven in roerende goederen er an J Uo wilder notarisklerk te Schoonhoven in on roerende goederrai Ver van Huisvrouwen Een demonstratie van de van den Berghs fabrieken oor Ie k len van de Afd Gouda der Ned Ver v Huisvrouwen werd Dinsdag middag in Cafe Central een demonstratie gehouden georganiseerd door de van den Hergh s fabrieken oor de pauze hield Mej van Zotten een verhandelmg over de Uue band waarby zij er met nadruk op wees dat het product versch gekamd moet zyn Is dit i iet bel geval dan veitoo t de blue band gele vlek ken terwyl er by verwarming m de pan € cn bezinlisel ontstaat Tydens h ar ver handtelmg bakte Mej van l biefstuk vvaai van zy elk der aanwezigen een proefje tei keuring aanbood Zy drukte haai spyt uit dat het i ct mo ge ijk was de huisheeren ei van te laten ge r eten zy was overtuigd dat deze n et mm der tevreden zonden yn dan de huisvrou wen wat gezien hun bekende reputatie aN fijnproever een nog grooter bewijs zou zyn voor de goede hoedanigheden van de b ue band bi de pauze bood Mej v Z cake aan Als verrassing werden twee tnailen verloot die de gelukkige vnnsters iteung ver pakt konden medenemen AUej n tuurbjk bereid met blue band Na de pauze werd een film vertoond door de aan hot bedryf eibonden film opera tpur H erdooi werd een duideiyk overzicht verkregen vanal het oogenblik dat de grondproducten de fabrieken binnengaan totdit ze verpakt in ue bekende blue band pakjes deze verlaten Na afloop dankte de presidente voor de nteressai te inidda g tn werd ieder een mi matuur potje met blue band aangeboden Uitslag verkooping gehouden door Notaris J van Kranenburg By de hedenmorgen door Notaris J van Kranenburg gehouden afslag is provisioneel kooper geworden van de bouwmanswomng met 3 schuren stalling voor 26 koeien hooiberg boombard erf en weiland nabij de Zuidzydevveg en den Ryn achter da Wienckerstraat en de ZuidSydepolder m de gem Bodegraven en twee perc elen Wei land m bovengenoemdtn poider de heer J van Kranenburg voor ƒ 37576 en vai het perceel Hooiland m bovengenoemden polder de heer J van den Heuvel te Reeuwijk voor f 6700 De Veemarkt van heden Onder de koopera op onze Vi emarkt be vonden zich heden verscheidene hteren uit de provfflciea Groningen Fnefltand en Bra b nt Weer de Uavenbrug Goed afgeloopen Hedenmorgen is het paard van len land bojwer C Jongebreur uit Streefkerk loor dat het schrok van het drukke verkeer op de brug van de Haven naby de Ehibhele buurt van de brug afgegJeden en op het lager gedee te by de sluisdeuren terechtge komen Met behulp van een brug van Gemeente werken is het paard weder op de straat ge bracht Kantongerecht Het vervov ren van een xegeu In de heden gehouden terechtzittmg van het Kantongerecht stond terecht L H heier wonende te Gouda wegens het vervoeren van ten zegen in de nabijheid van een binnen waier anders dan in een openbaar vervoer üidel Verdachte bekende het liera üen laste gelegde Het O M vorderde voor verdachte een boete van f 30 eubsidiair bij niet betalmg to vervangen door een hechtenis van 10 da gen Verdachte vond de straf te zwaar en ver cht een voorwaardelijke verooideelmg De Kantonrechter rekening houdende met het groot gezm en met de gunstige antecedenten van verdachte veroordeelde hem tot een geldboete van f 6 subsidiair te vervangen bij niet betaling door twee dagen het tenis niet verbeurdverklaring van de m beslag gen men zegen Voor hetzelfde feit stond terecht J v d wonende te Gouda Verdachte was met ve schenen en werd conform deo eisch van net O M veroordeeld tot een geldboete van f 30 by niet betahng te vervangrai door een hechtenis van twee dagen met verbeurd verklaring van de m beslag genomen zegen Een aanrydmg Verdachte S L wonende te den Haag atond terecht voor het feit dat hy als be Btuurder van een vierwielig motorrijtuig w nder noodzaak de linkerzijde van den weg M gehouden terwyl bet motorrijtuig aan e voorzijde slechts door een lantaarn ver ucht was Daardoor bad een aanrydmg Piaafa gehad tengevolge waarvan een paard op zoodanige wyze werd getroffen dat het moest worden afgemaakt Verdachte bekende het hem ten laste ge legde als verontachuldigmg aanvoerend © dat hem den weg onbekend was Het O M vorderde een veroordeelmg V veidschte van 25 bij nietrbetalmg teltf vangen door een bechtems van Bdagen De Kantonrechter veroordeelde verdachte tot een geldboete van ƒ 20 bij niet betaling ta vervangen door een hechtenis van 4 da gen Uitspraken Verder werden nog de navolgende uitspraken gedaan Wegens overtr uivalxditeitawet J van den B te Reeuwijk 50 geldboeten van 1 by niet betaling te vervangen door een hech tenis van 1 dag voor elke boete Wegens overtr der leerplichtwet A J O te Reeuwyk f 6 bij niet betalmg te vervan gen door een hechtema van 2 dagen Wegens overtr Visscherywet A B te Nieuwerkerk aan den IJssel 2 geldboeten van 3 te vervangen bij niet betalmg door ten hechtenis van 2 dagen voor elke boete Wegens overtr motor en rywiclreglement W de J te Haaetret it f 4 bij met betaling te vervangen door een hechtenis van 2 dagen J V te Gouda f 3 aubs 1 dag h C K to Reeuwijk f 3 subs 1 d h J B te Zwanimerdam f 3 subs 1 d h W B te Waddinïveen f 3 subs 1 d h C P den B te Zevenhuizen twee geldboeten van f 1 bij nietbefaling te vervangen door een hechte nia van twee maal een dag N de W te Gouda twee maal drie gulden boete by niet betaling te vervangen door een hechtenis van twee maa een dag A G v d V te Groot Ammers f 4 subs 2 d h Wegens overtr art 453 W v S J C H te Gouda f Ssubs 2 d h H N te Gouda f 5 subs 2 d h Wegens overtr alg pol verord te Gouda C van K te Gouderak f 2 ubs 1 d h Wegens overtr ïrekhondenwet J van den E te Gouda f 1 subs i d h Wegens overtr arbeidswet B F B te Waddinxveen f 3 subs 1 d h Wegens overtr motor en rywielwet J den B te Reeuwyk f 4 subs 2 d h Wegens overtr kieswet P J van de W te Gouda f 2 subs 1 d h Wegens overtr motor en rijwielheachik king G 8 te Gouda f 3 aubs 1 d h Een vliegenier die kunstvluchten uitvoerde Wegens het met een vli€ tuig boven de ebouv de kom eener gemeente kunstvluch ten uitvoeren stond terecht A G van T te Soeaterberg Het O M achtte dit een overtredmg van nit 56 van het Luchtverkeersreglement en vorderde voor verdachte die met was ver schenen e n veroordeelmg van f 10 boete bij met betaling te vervangen door een hiech tenia van 5 dagen Conform deze eisch werd verdachte ver oordaeld Burgeiyke Stand GBBORDN 12 Nov Ingnd Fennëtte d V F J H van Trotssnburg en A F H A Witte Crabethstraat 13 Jannie d v D Verboom en N de Frankrijker Roemer Visscherstraat 8 Johannes z v H Ver burg en K Heikoop loUensstiaat 09 GETROUWD G A de Moree en S W C Leeflang J J van der Kreke en S Droog P Burger en K Buiger C van Bekkum en M K van der Wcjde Elke Vrydag in Nov en Dec S uur Soc e ï eun e IndiacUe lezmg zondagmiddag 3 uur Soc Ons Genoegen Ihe Dansant 14 Nov Soc de Rtuiae Volksuniversiteit Ledenavond Sprekbrs Dr C van Elk en Dr K Zimmeiman Dr C van Fik zal sprcicen over Infectie en immuniteit Dr K Zimmerman over Delftsch Aardewerk 14 Nov 8 uur Het Sohaakbord Zuid HoU IJsbond Ledenvergadering l i Nov Soc Ons Genoegen Biljart en Kaartcomours voor da leden 16 Nov 8 uur Zaal Kunstmin Soc Ons Genoegen Uitvoering Thalia 20 Nov 8 uur Nieuwe Schouwbujrg Ie Nutsavond Nov 3 uur Hotel de Zalm Ver vanHuisvrouwen Demonstratie van de N V Artsilk te Breda Tentoonstel mg van jArbeid Adelt Nov 8 uur Nieuwe Schouwburg Bios coopavond voor de leden Vertooring van éo film Sorrell en Zoon Na afloop Bal inKunstmin 27 Nov 8 uur Nieuwe Schouwburg Vierde abonnementsvoo rstel Img Apothefcersd lenst De apotheek van den heer F A Dee W I£aven zal tot on met 16 November be nevens den daarop volgenden nacht ge opend zyn na 8 uur des avonds des nachta echter alleen voor recepten UIT DEN OMTREK CAPELLE a d IJSSEL Gemeenteraad In de gisteren gehouden raadavergade iing is de gemeeiitebegprootmg iOSo behandeld Op voorstel van den heer Blokland sd werd besloten Ged Staten te vewi eken het presentiegeld van te laadsleden mtt ƒ 1 te verhoogen en te bren en op ƒ 4 pei zitung Het dfenkbeeld van den heer Oosthoeic v d om Ged Staten te verzoeken de km dertoeslag van den burgemeester secreta ris en ontvanger om ve zetten n een jaarwedde werd door den voorzitter ontraden op grond van de door Ged Staten algenieen bindend gestelde noimen Het voorstel Streefkerk ar om d jaarwedde van den eersten en tweeden ambtenaar ter secretarie resp met ƒ 300 tn f 200 te verhoogen en m verband daarmede het bestaande dne kwarf s elseJ los te laten werd met i tegen stemmen verwerpen Met b tegen o stemmen aanva uxl de de raad een voorstel van den heer Streef kerk om voor de drie ambienui en van den burgerlyjcen stand een uniforme voedde van lo aan Oed Staten ter vaatatelimg aar te h den Voüiia werd besloten gemeente iywielen te VI stiekken aan den gemeentebode üsn gemeente ardutect en twee straatmakeani Na langdurige bespreking werd beslyter het subsidie voor schoi eestje op ƒ 0 60 per leerling te handnavMi doch daanaast voor de vjjfde zesde tn zevende eerjaren ƒ 0 76 per leerhng beschikbaar te stellen voor het maken van schoolreisjes hetgeen ifeldt voor alle scholen m de gemtMite Besloten werd met 3 tegen 4 stemmen tot de proefnemmg om de choonheiis ommis8ie over alle bouwplannen te hoeren Een voorstel Poathoek om let gemeen tepersoneel een vacantiebiUBlag te verleenen neerkon nd op jO pet van het weekloon met een maximum van ƒ iU werd met 8 tegen 4 stammen verworpen De gewone dienst der begroonnt is m mkomsten en uitgaven vastgestel op ƒ 2 911Q9Q de kapitaaldienst op ƒ 2 iSQo ux inkomsten en ƒ BOOO m uitgaven du met een goed saldo van ƒ 21 89 ï GOUDl RAK In verband met het verzoeic van Ged Staten om aan bet veer peraoneel om ce drie weken eeai Vryen Zondag te gf ven waarmee de Raad zich niet kan vei domgen bracht een Raadscommissie Vrydag een bezoek by Ged fc taten om de bezwaren ken baar te maken ot bestuursleden van de Uflcijb zyn ge kozen de heeren D Verstoep M Rook en A Kool Tot notabelen van de Ned Herv Gem alhier zyn gekozen de heeren t Ha mg ü Tom en A Zwanenburg KbEDWIJK De Coop Vereeniging St C atharma Reeuwyk geeft op Maandag 2o November as in het PatronuaLsgebouw eer iilm avond De film is genaamd Credo tn i voor iedereen toegantelyk Üngetwyfeld belooft dit een mooien avond te worden STOLWUK Als Notabelen der Ned Herv Kerk zyn met algemeene stemmen herkozen de heeien G G Graveland en Jac Bongeix FiNAStiËfiU burichïlnT Antun Jurgvns Ver J abn ken De ƒ lUdOOOU cura pief aand ter betaimt gegeven voor aaiidcelcn vuu een giuot concern In vcroaiKt met berichten omtrent d on derhandsche plaatsing door Ant Jurgens Vereemgde f abriUton van ƒ 11 S K JOO uira pieferente aandeelen wordt oftic eel noj eens medegedee ld dat dez ber chten liaar oorzaak vinden m de aaiovi g ter verkry ging van de ofticieeLe iM teering dezer aan deelen ter beurze te Amvtordsm De betreffende aandeelen werden eemge maanden geleden mtgegeven ter uitvoermg van een overeenkomst gesloten m Novem ber 1928 en dienden ter betaling van aan deelen welke de Margarine Lmegroep de controle verzekerden over een van de vooraanstaande concerns in Europa op het ge bied van margarme eetbare oHen en zeep WETONSCHAPPEUJK WMSUWS Een belangrr k onderzoek an prof Aldershoff inzake de encephalitis Gistermiddag is m het Rijks Serologiscb Instituut der ütrechtache universiteit aan den Catharijnesingel onder voorzitterschap van dr K Josephus Jitta voorzitter van den Centraler Gezondheidsraad een bijeenkomst gehouden van een aantal bujtenlandsche geleerden voornamelijk Duitschere en Franschen die het Instituut van professor Aldershoff bezochten m verband met hun buitenlandsche reizen om zich op de hoogte te stellen van wetienschappelijke onderzeekingen m verschillende landen ten opzichte van het verband tusschen eucepbalitis en inenting Het ütrechtsch Dagblad meent te weten dat professor Aldershoff in d e bijeenkomst een uitermate belangrijke mededeelmg heeft gedaan met betrekking tot door hem ver richte onderzoekingen Dese mededeelmg zou hierop neerkomen dat profeesor Alders hoff na behandeling van ea groot aantal patiënten meent tot resultaten te zijn gekomen die er op wjjzen dat de oorzaak dor encephalitis volstrekt nieit alleen en uitslvu tend gezocht moet voorden in inentmg maar daarbij mede m het spel ia een micro orga nisme dat professor Aldershoff ontdekt h t m de kelen van een groot aantal personen die dan m geval van menting vooral ontvan kehjk werden voor encephalitis Met andere woorden de inentingsstof alléén veroorzaakt geen encephalitis maar vindt haar oorzaak in de aanwezigheid van dit micro organisme Niet mgeènte personen bleken eveneens bacillendragere voor encephalitis te zijn Teneinde zich nader te overtuigen van de door hem bij zijn onderzoek aangetroffen uitkomsten heeft professor Aldershoff bij een aantal apen de keel beetreken met de cultures van het organisme dat hij vond In de kelen van de door hem onderzochte pa tienten Deze apen werden na deze keelbestnjkmg op de gewone wijze ingeënt als km deren waarna al de dieren aandoening van het cen raalzenuwstelsel vertoonden De reeuItstCB zjyn met de groolgte voorzichttghetd te beschoi wen Bij nadere informatie vernam het U D nog dat profeMor Aldershoff hoe belang njk op ZK zelf deze ontdekkmg ook modit wezen vooralsnog de grootste reserve wenschte temaken ten opzichte vso de door he mbereikte resultaten Voor dit oogenblik meende de hoogleeraar niet verder te mogen taire ve1dja aan te passen op lut van een fourier Ten 2e prmc dienitwelgenng Conform den eisch werd verd door den Krijgsraad veroordeeld tot 10 maanden ge vangenisatraf met aftrek van voorarrest en onslag uit den dienst zonder ontietUng LAATSTE BERICHTEN DRAAÜLOOZB DUüNSr Intern KhUder endief g Mbt MANNUblM 14 Nov Het ia de poiiue te Mannheiin gelukt op het station aldaar luui te houden een mternationaJeu schilderyendiei die m een hotel te Monniieun had overnacht en op het punt stond den anel trem naar Frankfurt te nemen De dief Bemhard Wiese uit Ruenthe beeft in den zomer van dit jaar te Zurich uit de verta meliug van de hoedeschool 2 etsen ter waar de van 20 000 franca gestoten en voor 70ÜO francs aan een kunsthandelaar te Bern rer koctit Verder wordt by von verechillenda diefstallen te Madrid en iMipzxg verdacht In zijn bezit vond men 10 OOG Zwitseracht francs In zyn eigen woumg werden varecbei dene gestolen etsen gevonden Het itoffel k orerKhot van Mevr Zo iikof te CroBenberg asn diomeu FRANKFOpT 14 Nov Het stoffelyk over schot van mevr Zoebkof is te Cronenberg aangekomen en zal in de kapel van da oudt Cronebergerburcht Zaterdag in alle stilte worden bygezet naast hel stoffelijk over schot van haar beide m den oorlog gevallen zoons De famiUe van graaf tch Hessen i reeds m Cronenberg aangekomen Un Uugelscb 8 H op de Aoordzee opgepikt UMUiDhiN 14 ov Het iuugelsclio ss 1 amham in t cellulose op weg uaar Siit er ness is op de Noordzee met ontredderde ma hone opgepikt door de Uuiuider stoom tiawler i lawingo IJmuiden 42 Lobelia 13fi en Walvisch IJmuiden 323 en hedsnmHldag om 2 uur te IJmuiden binuengebroclit Moord of doodilag AMSTERDAM 14 Nov Voor de Vijfde Ka mor der Rechtbank heeft uch lieden te ver aiu oordeu gehad een 27 jarige vrouw die thaus m tiet Huis van Bewaring ie gedeti ueerd De dagvaarding legt verdaehte ten iaabe piituan moord en subsidiair doodslag en zwaru niishandelmg den dood tengevolge hebbende Den ISen Juli had de vrouw haar man m een perceel aan de Prins Hendrikkade waar haar man W J 6 aan den arbeid waa met etn scherp mes een steek m deiO linkerbovaarm toegebracht De armalagader waa geheel doorgesneden De man u tengevolge van verbloeding gepaard gaande met shock overleden Tegen de vrouw werd geèiacht 3 jaar fvangemastraf met aftrek vaa preventief Het zeede postvüegtaig naar Indie Wegens slecht weer de reia onderbrokm Bij de K L M is bericbt ingekom i dat het zesde postvliegtuig dst hedenmorgm van Amsterdam vertrok te 11 20 te Neureu berg iM geland In verband met het slecht weer wordt de reis vandaag niet voortgezet Beurs van Amsterdam WI8Sl l K0EI SE f 13 Nov 14 Isov Officiul Londen U OT 12 0S Berlun o92aï4 09 23 Pargs S76 4 9 75 Si M oitEÜ Zwitserland 48 01 48 02 Weenen USb 34 86 Kopenhagen lJS 35 MiTA Stockholm et 52 66 57 4 ObIo 66 36 66 3 ü NeusYorit 47 2 4 Nl t oficieel Praag 734 7 34 Ma lnd J4 76 84B Ü Milaan 12 98 12 9 Prolongatie 4 3 N W S 75 Beursoverticfat B y d opening was de stemming ter beur ze wat opgewekter dan den laatsten t d he geval was Overal kwdmen de koersen hovm het peil van hedenmorgen Plo selin ontstond een groote verkoopbeweging in Marganne Urne die ai spoedig ontaarde in een soort paniek die het fonds b im 10 mmu ten van 322 tot 260 deed instorten De icden hiervan is niet bekend maar zooals ge WDonlyk circuleerden er allerlei gerucht ti waarvan de strekking m zooverre overeen kwam dat het bekend consortium In moe lyklicden zou verkeerren en tot verkopen tredwongen zou zün Calvé Delft vieden eveneens aanzienlek temg Ten dotte vol de een krachtit herstel De gehec e n arkt had te lyden van deze ongebretdt Idc ver koopsbeweging v an Berkels vie en onder 200 Philipsaandcelen zakten vut 463 tot 443 in Aku van 183 tot 127 Later kon weer een opwaartsche nchth werden ge RADIO TKLBGRAFTSCH WEERBRRïCrT 14 November Hoogste stand 766 8 Biariti Uutgiste stand 744 te ThorshaTen Verwachting Aanvankeltik zwakke veranderlyke wind Later toenemend en mt zaidelyke nchtin gvn Meest zwaar bewolkt tot betrokken WaarschUnllfk regenbuien Weinig verandennff in temperatuur