Goudsche Courant, zaterdag 30 november 1929

E n paar oude Sint NIcoiaaa varsjM Hier wjü Lt n paar oude bmt Nioolaa iijmpjes die t u beetje in bet vergeoiboeki l iiii D te laktai uioar die tiint Nicolfdte toeili nog raa hotrt wauntesr hij over d daken rijdt Kinderen b r ae du nog en van buUw en aiig ze inaar t n vo r ham of zeg ze voor lieiii op Je hebt kans dat hij het zoo teuk vindt doze versjes we r ene te liooren da £ bij je extra er vour beloont Sint Nic A a van Toieotm Üreng luij etiu een lekker dui Fen lekk r dmg bu afferaan Ik zai t m mijn korfje slaan Tien pond en u half Een koe lé gei n kalf Ren pj rcf 18 g n zwijn Morgen ral t Suit Nioolaaa zijn Sint Niklanejel bonne bonna baasje Ouef me tpn stukje spikketaasje Geel me tn stukje aoete koek 8mt rklaan die ie zoo tK flt Sinterklaas goed heilig man Blief je wat te geven t Ia voor al mijn leven Ai niijn leven heb ik je haf Om eeu appel of een ppor Sinterklaas komt morgtti weer en In heel Scandinavië de feesten wordeningezet met ommegangen van St Lueta envan de Staffana ngore met de Julbockju Kn zoo waar Ouwe StmdeiUaa Ig opTexel m de oogen van m VTflemdetorniet anders dan een lustige en jol ge eamavalaavoDd Allerlei onderiyke tn fantaatischfi costuams ziet men in de anders zoostille dorpiatraten en orveral hoort men devreugde oplajüen in het altüd weer gmunzongen populaire OuweSunderklaas deuntje Uuwc bunderklaas gaat nooit verloren 1 alderalUenere li alderauierare Ouwe faiuiderklaa aat nooit verloren t alitoralueraJaeroin aedert burgeuieestei fatrick vun i 9 1 i 1 VI Stnterklaa Geschenken door i rans Molndr Het IS drie uur ui den othtenJ De atraat 1 = donker a km van het huis No 38b zyn op de VI do 1 dieping nog twee ramen ve lickt Hier woont de Jieer Maurita F MiddelWtig Hij 7it m zijn ee tkaiuer waar au d talel onder papieren is bedolven De k i r ha gt vol look Rechte van Maunte l Middelmatig staat n theekopje op den bo tfiii waai van een peukje sigarenaech baadt n e n g elaclitig restje opgeloste suiker Nu btoat Mfturite op rekt zich uit en begint de paptertn te ordenen Men had kunnen denken dat een tooneelaclinjver op dit oo t entlik het drama m vyf bedrijven had vol tooid waaraan h j twee jaar lang had gewerkt Maurite atti kt een eigareb en zegt terwijl bi zioh naar de aangrenaende kamer wendt Mama slaap je tiCn dteni mt de andere kamer Wanneer je me aoo toebruH slaap ik n tuurhjk niet Zeg toph liever dadehjk sta op en kom binnen Maurits Sta op en kooi binnen Vr volgt een korte pauze tijdens welke Mnunts voldaan over zijn prestatie glim ladiend op en noer loopt Dan verechijnt in n flanellen oditendjapwi gehuld ijn vrouw Het lieht verblindt haar Maurits ff t op haar toe en kust haar met milda onverschilligheid op de wangen Zij vraagt iJS$ilS iiIiSSlf £Sl£i iSI£i m i SÖNORA BBTSR KN TOCH Hlyl T DUUWOKR M D onze Dieowe RADIO TSESTELIEI ds oeiiotnl m f DcSONORA Te Sl li n werden tli IETS BIJZONDERS beschreven In De Telefraai Handelsblad Het Vaderland Radio Exprea Radiowereld enz m 4 Onze Afentcn in Rotterdam Amsterdam en Den Haa lH bben met onze O NOR A If ADIO welke zij demonatreerenin Tcrgelijkinf met de meest bekende merken EEN BUITENGEWOON SUCCES 4 T H T toestel geheel compleet pplaatst f 200 Algeheele Wisselstroomuitvoering f 225 SGNORA Toestellen geheel compleet van f f 300 PlaalsInB S Dagan op proal xondar nlg varpllchtins VI 1 m Grootste Speciaalzaak hiir Ier stede IibéjIb service bÉligo oader oyeieeo te koeteg i m ljlNORARADIirTUKKEf GO jDA éWéwMmWémmmmmwémmmwémm f omans Nieuwe Romans van Tan Ne Uilkens Boudiei Bakkcr e Smeding Burman Hille Gaerthi Oterdahl Upton Salndair Nno ran Maltzahn ca Vooriianden Mj Boekhandel mi Burk KI IWEG19 i i pBL a7 het mroiste pschenk voor Uw kind f een geschenk dat steeds in waarde vermeerdert OFFICIEELE OPENING 30 NOVEMBER 4 UUR GRAAF FLORISWEG B6 jnELEFOON 657 m i DAT IS 4 1 tüal 11 Spaarbankboekle a M f ïr ji k èm lutsspaarfM MODELWASSCHERiJ FIRMA J H V STRAATEN Aanfilatin bl da Cli mltdi Tachnlichan Rud voor da Wuchtnduatrla TE GOUDA 60 Ten kantore OOSTHAVEN 12 kunt U dagelijks elk bedrag hoe klein ook inleggen St NIcolaas Gesobenken GEVRAAGD contant Electro Teohnisch Bureau Diiilsclie Flaoo oi Idl Drie Fr br met pnjï beschrijving registermunen en abrikaat onder No 8478 Bar Goudsch Courant UiuktSL 10 VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LUKVERBRArJDI NG Inlichlingenbladen en Tarieven en Voorwaarden op ichriOelillre aanvraaS verkrijsbaar bij den Afdeelinjs Secretarii den heer Mr A A J RillHCn Kleiwei 34 Gouda 20 J H MIMPEN TELEFOON 246 GOUWE 149 40 GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 30 NOV 1929 TWEEDE BLAD sche verschynmgen tMt de oude Tiroler Ni kolauBspiele De figuur van St Nicolaas tra It in m n ige streken reeds m November op om te vratfen of de kinder braaf z n Hy zal tian op strooiavond r m den nach van j op 6 December geschenken brengwi St Maarten zooals de Ver osche jt ugd die il der jaar door de stiaten ziet tn kken op 11 November ia vo komen identiek aan de Sinterktaaaverschyning die we zoo waar het Friesche dorpje brouvr op 22 Februari n g tens terugzien in het rondgaan van St P eter Zoo zien yy n die volkomen gelyk waardige Heiligefigaren St Maarten St Nikoiaas St Pieter m het vo kf le en ee er dezelfde uitbeeld ng van de winterper somficatie waarin natunrlyk de locale sfeer het speciale optreden var ledereii winterdag heilige bepaalt evenala y ooV in Meigraaf en zomerkoningin Vasten iv Hid en Judaspop en verbeeldingen her kennen van zekere jaurpenoden Voor de studie dier vudarlandsrhe folk lore i het naar de meeninig van dl i d buitengewoon belaii wegend dat wij or Texel Ameland ferschelimg er Schier moimikoog heden ten dage Siiiterk aa slechts sporadisch xten optit den f Room che bisschop maar dat wy hem al gemeen als kalender periode personificBtie als midwmter verschijning ontnoeten ir de Sunderklazen Op on7e Waddeneilanden spreekt mer nooit over Sint Niknlaaii en w trte Fier maar steeds van StJTiderklazen Texel Sinterklazen Ameland Klazer fachier monnikoog Mees al verschijnen ze met tweetallen tegelijk dikwyls echter ook ir groepen Hetzelfde gebeurt ook In Oosten ryk waar de Pasnau ler zelfs aan bisschop Nikoiaas oen prachtig uitgedost gematii die Klaaa op zün ommegangift Tieegeven terwyl elders m het Boven lnndal vele Santiklausen en h laubaufe zinjnend var huis tot huis trekke i om gsven uit te dee len aan de kleine klmleren en doo de groo tt n getracteerd te woiden Op ona Waddeneiland Amolan i was de bisschopsfiffuur in de jaren 1906 1908 nog zoo impopulair dat hien het den jonger pre i kant te Nes die op strooiavond aan de armen m zyn gemeente pakjes bracht tei zeerste kwalyk nam dat hy op e en ge egenheid te Sinterklazen was geweest Aten schynt op de Waddeneilan len maar zeer matig ingenomen te zyn met ae Smter klaas uitbeelding van de vaoste wal a zag men op Texel ic en dokter of aen i ost bode wel eens als oischop van Myra ver kleed pakjes brenge i aan arme inensche en lekkers u deelen aan de schooljeugd Doch dit IS eigenlek SmterkLaas import duar de Texeiaars en Amelaars urena s de Terac hel lingers en Schiermonniko i rs ge wend zyn op eigen origineele manier hu Sinterklaas te vieren waarbij zy zich ni t eens strikt h Wden toot d dstinn wn 5 err 6 December Zeker de kleine kinderen heb ben dan op TexeJ evenals hun vrien Ijes van den aoveriiant hun eigeïwte Nieii we Sunderklaas maar de ouderen vieren het gro te feest eerst een wedt hiter op 1 December populair als Ouwe Sunderklaas dus juist op den Ifden dag dat m Westelyk Zweden St Lucia vereerd wordt gebeden goetheylijrh man iien ont uisttrd in de wat verlegwi verschuning van een famihelid die voor Smterkiaaa speelde bn dat wiilen wu mmers niet wy w Ueii hen zoo graag echt aten m den waan da de goede Bisschop hen met zyn vriendr i jiw save wil verra wen en uy groot n vei beugen ona m de bl dsohap viin de kleintje en wy zinden mee met de leuk kinderliedjes die allen 4 i J H H M M i ï n fr4 + 4 M 4 j i H £ f + i Als bisschop komt h in Jan Pieter Heyes liedje met de stoomboot uit Span je e ders herinnert Tolemtyn aan dien an deren Nikoiaas wiena naamdag de kerk oi K September herdenkt In V aanderen reemt de Sint appelkens van Oranje erj peerkena van Conde mede en de Venlosche jeugd laat hem naai Ticardie terugkeeren zooals we hooren ui HET SINTERKLAAS FE£ST van Btrnard Zweers Voor Sinterklaas den ktndervr end Een feestlied aanu heven Hem dank en lof qegeven Dat heeft die brave ruim verdiend Want jaar op jaar bereidt hij vreugd Aan onze jonge jeugd Een groet van welkom hem gebracht Met volte fnssche longen Hem juichend toegezongen Die ons zoo mlUTlyk heeft bedacht Aan hem gewijd dei jubelzang De bisschop leve lang Gank o rieje Noa t lendje an Picardie In dat komen en gaan naar eeu zeer ver land verricht Sinterklaaa dezJfae handc ling aJg vele mtertuition al verLrddp en ook thans zich hier fn daar in oude volks vernialcen nog handh ivende per o iae die hienm hun mysthisch karakter aantoonen Over Sinterklaas zou men genakkelyk oen dik boek vol kunnen schy en alduif Jan ter Gouw in De Volkavei maken en iiy gaf den foiklonst D v d Ven dan ook ryke stof Aan een van diens hand verschenen a leraardigstc beschryving in van Houteni Ligen lydschnft jntleenen wy hoe me fa nt Ntkolaaj een tiardig liedje m Bries land gezongï n wordt Luister mjar J j W K + underklaas dat is een Ede mann December Tjecember ia de miaid der heaimermgeii de Ultieme minuid by uitnemendhei 1 ib het onidat aau eiju ingang het aloude luu dart t zijn blijde warmte ver ieitdt eu aan zijn uitgang tegui ziju aditergrond vao ne velen of üvei Bijii bliukead auteuwkJeed de tdiei winmjjL Ktirsthohtjee str cleii Of is rot oiidit nu LumiimJ ons ha rt veriioagdü waarde toekent aan atles wat zich tol scliei den voorbereidt on iij de laatste is vaa de I r Jöderlijke nj die straks verecuigd lal weg ziuken In der tijdea ua ciitF Zeiker dat alles werkt op una in maar hetib of ditmaal de inyetiek wordt verlioogdioor dB opeeuvolguig van donkere uevedaulitige dagLti De wereld ie kl m geworden 11 aluit 113 m dia dogen krimpen i düs uvonde i het uitspaiueJ bedekt en heeft debleuke maan haai Kilverglane verloren Deaarde chijQt te mijmeren en te droomeawe ïoude haar afgestorven waueu wistenwe lefe dat e vol teedera Uefda da baloftader lente bergt ui haar wannen aciioot Bmnen lu haar is het leven en oo is het ook 1 iet ou ons innerlijk leven ontwaakt naarn ate het uitwendige achijnt te dooven LoktUloelniaand allee naar buiten Wmtermaanddrijft alles mar binnen en terwijl nevelenhet gestarnte des hoiuela aan one oog onttrekken begint daarbinnen ster na ster Tanherinnering te tintelen en t lewen Welk ten wereld die we binnengaan Hoe i io ït iijki ze Iioe grenaenloos Hoe vinden wemjaar de dingen weer die we verloren waande 1 hoe duiken gestalten op mt schenerloektJi en bcgmnen die leeg gewaande ru n te t vullen We traobteu ze m de oogen te lazen komen ze met verwtjt i tot ons of lieeft eeu hooger m Lc t reeds veel huidar hjkö weggpvaa en veel raadsel ach tigs ver k aard Heb zou met goed ziju ais we atUjd in i m sU niniiug verkteixJeu Maar bet is ook 111 t alti d Dec£9iLber straks loept db nieu wü jutiikiiug ons we r uit ize droomen wak kei Laat ons nog even toeven en de fluio Itrstuiuu eu opvangen die we nu kuiintn hooitn oiidat liet elü en afgesloten is daai buitee Waar ziju te wier stem eed jds in jnze nabijheid klonk wier hand in de onze höbEt gerusti Daar zijn er die nog met ons zijn op deze aardt waar die ver van ons verwijderd le ea maar daar Eijn anderen en het zijn er velen die ons zijn voorgegaan naar het lan l vanwaar geen dierbre keert Ooi verlangen gaat uJt uap hen maai wij wetaD liet Zij hebben de Jiareo g v aiden Ben edelmani s hee Hee het een Brook van krintcn an Len Rock van Ries rec Sien oogjes tónt Rosientjea Sien Haar is van SohoK Sien lippen sunt v bukken c od Sien Wangen eunt van Gokt Verder hoe men dit wemig lxkeiid Oost Irieeche 5 Decembai liedje zoaw ai teiuj vindt m de Za anstret k waa de j nsti s oo Smt Maartenavond by het ronken van de rommelpot langs d huizen zingen x i een bjentuinian was hoi 1 11 hal iiad ten bi oekie ViUi kie ilen au i n eeji luicicie vtui laist rai Sinterklaas gintertóaas Hoe waardeeraai vrij Neder landers de vrundelijke vei chy iing van Sint Nikoiaas al kinderheiiifre en hoe schromen velen onzer zelfs met di paedago gisch toch weinig vprdedigbdie ougentjes ieder jaar weer opn uw aan an kinderen te vertellen om de k emen n dtn a hoo n waan van het onredelijke verzmsel te laten en hen zoo lau mogelyk he trag ach moment der ontgoo heling te bespareTi vraarop zy de in hun kinderfantafiie aar groQtate Waddeneiland verwacht had Zoowel op Ouwe als op Nieuwe Sinterklaas treden naao deze moderne balmusc ué verschyning fn ook tal var figurenop die waarlyk hoogst meikwaardigKt n Daar zyn byv allereerst ae vele gmaskerde Sunterklazen die groote en kWne bellen dragen welke se onophoudelijk h ten klingelen terwyl zit met kettingwi blikken en emmers een heidenseh lawaai maken dande nreer op den Tuorgrondtredende personafres van de fi reetfegers de keezentrekker de barbier de boeienkomng deBeer enz al figuren di we in dezelfde furcties terug nden in de oudrFna e 9che thana nog m een enkete plaats in eere gehoiiden Mumming en lOiiristmae playa en in de ook eeds byna verdwenen Tiroler Nikolausspiele Zoo zien wjj eok bier op Nede landechen bodem nog in meest primitieven vorm iiier is itit e tue uedje van ml Nicu Udi op ümt iUaaiten veisuioven eu de ie li ndarische SuA fKaeft zelts zyn Heilige plaats moeten aistaan aan een hiotonschei 4 rjns Kobert vaa wieii wy v memen dat hy een sjentulipn i gei k Sinter klaaa in het Oost i riesdte iieütke ook ai eeiï Ldelnian is twoiden Ü engeni is zyn uitbeelding gehce en al veieeniKlvi d m t de vrucbtbaarheidBsymboier waai onder ook de raisiebrai als eei uit meer recente tyden dagteekenüe vervanging vaj do oud Germaanschc iraebrei opmerk kenbwaardig is Ln ui Oostenr k meer m het byzonder te Weenen otp de apoUieker stuurt den dokter ieder jaar eaude cologne zeep likeur samiakpaetiUes eneen kietje sigaren 0 k e Q kistje sigaren Waarom moe ten WIJ den dokter de sigaren geven die wij van bteeuinan Maak mij niet lO den war mama Mig ia Bt epman heeft voor den dokter een tdBvoenug getypt die luj voor de art eii ver en ging h tft gehouden en iij heeft er g n geld voor vmllein hebben Dttaroui heeft de dokbL r haar gevraagd wat zij met St Ni coluas zou wUlén hebbui Nu weet je al da Stteninau ons dat kistje sigaren geeft Waarop de dokter in zija vuietje laclite om dit hij het immers wiie geweest die de geh lu Higarengeseliiedenis bij mij de d oj koi en en omdat Inj wi6t dat uu de siga reu va Magda bij Sttenman en vanSteen man bij mij kwamen Daarom vroeg hij van uiij eru kistje aigaren want op d wijM krijgt hij de siga ren Urug en kan ze oun dokter i xaan ge ven Begrijp je het eindtilijk = Jft I air waaroïii gftft hij de sigaren niet dadelijk nadat Itij e van dei apotJieker heeft gekreger aan ddtter Spaan Waflroni Natuurlijk omdat hij Magde voor het yP n van ijn speccb iets meet geven 7o eoliter wordt zoowel Magda als aAn bedacht Maar je moet me met te vpel in de rede vnJlen mamatje ik heb het geheile verk or met moeite m het goede spoor gebracfit wanneer jt nu telkens vragem stelt wordt ik confuus Waar zijn we gebleven By tnnt Hermme Preoïee Bij tante Mermine De dokter ge ft ons dus eau 4e colc pie tandpavta de Nu ben je klaarp Ja Alles m orde Allee Het behoeft nog maar ovei escJiieveu te worden Ga hier zitten mania dan zal ik je di teeren tn wanneer je er gens aadern denkt zeg het dan Bah zegt de ecihtgenoote slaperig wat beb je hier een rommel gemaaktOviral liggen afgekloven eindjes sigaar Alles IS vol asc Dan gaat zt tlen Maunte neomt zijn pa pieren ter hancR n meent verzoenmgsgs zuid Mopper n et mama Nog nooit is het 1 ij zoo goed g€lukt als nu Ik geloot dat wijen i tel goedkoope S Nioolaas zullen hebben Hier het je pen en papier nee dieandere deze is gebrok i Zoo sohnjt numaar op De dokter met St Nicf aa een 1 letje sigaren r De dokter Sigaren Waarom Doodeenvoudig Steenman wil mis fi et St Nicolaae lete geven omdat hij bangifl dat mijn broer zijn dochter Magda diettenotypiste bij hem is zou kunnen óntelaaliomdat z j altijd te laat komt Steenman heeftmi dus gevraagd wat zou willen hebbenopdat hij met iets koopt dot ik allang hebIk vroeg bedenktijd en liep snel naar dendoirter die twee weken iMig Ilona s oor heeftmgespoien en dien Vij toch stellig iets m ten geven Ik dacht dadeÜijk j vraagt aalSte araon iets dat je den dokter kunt geven Maar de dokter rookt torfi niet Je hebt gelijk maar ik ben nog niet klaar Due zooaJe gezegd ik ga naar denddtter en die zegt mij dot hij mij dea avonds telefooieeren Ik weet nu heel ker dat liy mtussch n dokter Spaan di i hij altijd consulteert gevraagd heeft wat hij hein niet St Nacolaaa zal geven Spaan antwoordde Uem een kietje sigaren die ik dao weer aan miju huisbaas geef omdat hij den göboorstean hee ft ieiü repareeren on ik daarvoor nnjn erkentelijkJicid behoor te bewijzen Weliswaar rookt de huisbaas niet inuar zijn sehoon OD krijgt op Oudejaarsa vond veel bezoek en dan heeft hij de sigaren IlOOÜlg De huisbaas u immete de oude Man dera N ituurlijk Fn zijj schoonzoon is Dolf Lun Wie andera Wij zijn toch ook voor oudejaareavondb j hen uitgenoodigdf Zekei Fn by die gelegenheid zal ik het kistje sigaren dadelijk wetj tot nnj ne men Begin je al te gelooven dat wjj een goedkoopp et Nicolaas zullen hebben Maar maak de zaak nu niet onnoodig mgewikl ld en sehr jf op De dfdcter een kistje garen dat wij van Steenman krijgen Pauze De echtgenoote sohnjft Don dicteert Maunte verder Verder Tante Hermins via hfi kinder maiflj eau d cologne tandpasta zeep li keur en salmi ikpastilles Dat allen sqI voor Tante Hermine Dat allemaal Maar vaJ niq niet tel ens in de rede anders raak ik m de war at krijgen wij namdijk allemaal van den iokter die het weer van de aïwtheJier krilgt wa i hy al zyn patiënten heen stuurt De ep likeur en salmiakpastilles die hij van den a joUieker ontvangt en wel om eeker te 7ijn zijn sjgartu die ik van HtecnmaD kryg tti onlvai gvn Wij krijgeu dus het apoUiektrjipakit UI het belang van het nauwkeurig functionin len van het geheeJe aj araait uu WIJ leveren lit pakket weer aan tante U r mino ttl maar met direr t Aan tante Hermine Maar de arme tante Her une heeft todi aJ die duigui heeleinaal He uKKitg Zij hvcft van ons me St Ni o I UU ultijd tl n uiden gekregen Die knjgt ze nu ook Maar je weet dat ji ij d UI altijd een kleinigbt id voor oua kéopt Toeit ik haar nu dezer dagen ontmoette z de ZIJ dut IJ in het geheel niet durfde vra ifm wat ZIJ ona zou geven omdat zij zo verschrikkelijk arm is W anq ik antwwird de lieve taairt geef ons eau de oologne tandpasta zeep hkeur en ealmiakpaetiUes ij trok ia hi lijk gezicht maar uu laat ik haar al die dingen langs tai klemoi omw Ue omeu om ze niij dadrna terug te latea geven Wat moeten wij mti dien romm doea Luietir maar Wij uweten toc4i Sfeesa man lete geven vo r de sigartm Ja miiar hoe ko nt dui ailtm bq kawte Hermme He punoudig Ons kindermeisje lie ét nil al driemaal gevraagd wat j aan tante Hermme zal geven die twee healoi voer haar h cft vt randerd W op ik haar h ge7egd dat tanto Heruuno gek ia mat eaa de cologne tandpasta aeep Ijkeur en selmt nkpa tilles Wann er wij nu het heele apeth ptspaket gelyk wy het van dso dokter entvanfran aan het kmdennel gmm u