Goudsche Courant, zaterdag 30 november 1929

DAMKUBRIEK Onder redactie van de Damclob Gouda SecreUria de la Reylaan 14 lokaal der einh Markt 4 Probleem met eindepel 27 Zwmt 10 chijven op 11 13 15 17 19 21 23 26 Wit 12 sdiijven op 20 25 27 28 32 34 36 39 42 44 47 48 Probleem 28 Voor het seeatignte onderaehrift onder daze tadkarJnK irordt een bon nitsreloofd ter waarda van ƒ 2 60 welk bedrag moet vonten besteed in een der winkels welke in d Goudadu CoUfant adverteeren In de b t spel van St Nikolaas vooithMtaan teeen dnunatMemtaf Voor de Texeïsehe kleine SunderkluasJC tefrint de pret vp 5 I eoeni r des namiddags teg n 5 uur maar te Nee op Ame land worelt het kinderfeeat reeds eenii e weken vroeger na dchooHtJd aaiigritondigd in een geweldig g toeter en geloei op groote karbouwenhooms die al een kosl bstar bwit in sommige families van geslacht op geslacht begaand worderi in vroeger dagen door zee aarders meegebracht bcreten te zün en op Ameland dczeKde func tic vervullen ab de befaamde midminter hooma in Twente Miivder kostbaar zijn de koehoocns dJe op Texel door de Ttleine ge maskerde Sunderklpaajes veelvuldig gebruikt worden fsn dw tj poerend zijn voor d eigenaardige midwinter ommegangen alle Earopeesche laru n Groote Sanderklaieu i n geweldige drukte heeif cht e ËjHKxlig iii de aarpsttaten uie l B prachtig pendant van den manj iiduns heelt Ame dnd noig getïunserveerü in liet Smterklaas dansen van üc meisjes Nug in moderner 3tadium is dit l N ikoKittsdan popiriair in Purmerend waar op oen binsdag marktdag voor St Nikotau it Uer jaar in verschiUende cafe o dansmi ziL k wordt gemaakt En dat blyk zulk ee i gaictto attractie te i ijn dat uren veT uit ucn ouitrek uit Purmer Beemster en Worr t i de dansluatige boerenzoons tn dochteitn per fiets en per r tuig naar stad komen om er voor den middag hun traditioneel Sinterklaaadansje te halen CarnavAliipakje in Ameland echter daQ n de meisje nog alleen terwyl tie interlduxen topk jken onder het maken van allerlei goed eii afkeuringen In de laatftti jaran brengen de heurtgi liippers van AuMterdam en H rilJigeu ook al de mooLste Carnavalspakjes naar Ameland om daar dienet te doen op Sinterkl HBavond waardoor de typische verecinjaiDgen van de Ouwe Sinterklazen stueö meer eun moderne maskera ieverbooning dreigt te worden Over de grenzen Nemen we i n kijkje over de grenzeo tian ïJen we Sint N ikolaas als nevenfiguur van het KereÜcindje dat hem als dienaar zelffl oproept in NikolauB Nikolaus mein treuer Kneclit Komm h4 rein und sage niir die Wahriieit reoht Ën ais de heilige dan iiiM lijn papieren bisadiopaeteok eo 4iin lajjfie staf ïq de hand ernstig naar voren treedt blijkt uit hel geen hij zuni Heiligen Christ antwojord dat hy toc i niet dezelfde zachtmoed ge kinneivriend is met wien oiue jeugd zich zoo prettigr vMtroiim k heeft gemaakt Want na in een ar gadeiiige jeriniade vele ondwiifden der stoute kinderen te hebben opgehwid beeluit hij met den u troep Ac heiliger Christ hai irii Madit wie du loti fli hlage niit Ruten und Pedtschen zu waarop der Heilige diriat op verzoenende wijze antwoord AeU Niko4auB venchoue doch das kleiiie Kind Verschone doch das juü e Blut MO vinden wy in dit spel dus de i eilige Nikolaaa als onderdonge dienaar van hetKerstkindje m de roJ optreden die eldersKnedit Ruprectit ot bij one de Pietermanvervult In verschillende mirakelspelen i ereenzelvigt knecïit Ruprecht ach met de verarfiijniiig van den Heiligen l etrua en zijn ook in Nederland algenieene benaming van Pieterman knecht zij onmiddellijk naar tante Hennme hpJIen en die zal bij bet uitjmkken aieu dat het juist de dingen zijn lie ik wensdite sij zal het oms met wiskundige zekerheid vereeren eo wij kunnen h dan naar Sbeenman sturen Daarmede hebben we dus de kinderjuffrouw tiavredeageateld on gelukkig t maken en tenslotte krifgt de dokter zijn apo thekerspaket terug De dokter Hoe dat Wij geven hettoch B n Steenman Zeker maar Kteenmon atuurt het aanden dc Ver voor de sigaren want je zult begrijpen dat hun dochter van den dokter dievrijgezel is geen gèsolienk kan aannennen zonder Ie revancJiei ren Dus de dokter krijgt ook dat terug Jawel maar stoor mij nu niet langer Wat ons betreft i het voldoent e wannLerje emdeSijk opstdirijfl wij krijgen vsh dendokter eau de col ne tandpasta zeep likeuren ealmiakpastilleii en maken daarmede dekinderjuffrouw gelukkig Staat er al Ja Dan kunnen we duo kalm to onsesigaren terugkeeren Naar welke aiifaren Nou naai on7 e kiit aigaren natuurlijk Die hebben wij toch aan den dokter gegeven die weer aan dokter Si aan die weeraan zijn huisbaas den ouden Manders vanwien zij bij Dolf iins zijn selioonzoon terecht komen die op Oudejiaarsavtmd veeibezoek krijgt Preciefi Allten xooala je zooevt n al zon vriendelijk bent geweeet op te merken zijn wij eveneens uitgenooSigd en mijn enrstp werk zal zijn het kietje sigaren daar in mijn winterjas te laten veidwijpen Want dan beginnen de Nieuwjaarsgeachenken NieuwjaanfesdHsnkenP jAwe die zijn sedert een paar jaar als biJKotider practisch in de mode gekomen met Nimwjur raakt men de 8t NioolaMge Een aardig St Nicolaas geschenk Meu kan tegenwoordig koopen knotten vrij zware uiieuiUe en hiervan kan men alterUef te pant iifeltjt maken t Beate neenit u iiiervoor t mocca am model t Kleine stukj voor maakt u dooi eerst Wi rtmdje te htüien zoo groot ala een tumblertXKlienj en dan terug te haken Uil j van den onttrek en weer terug i blijit dua aooals het wae eu bij wordl nttg een toer of 4 bijgehaakl dit geeft den geweoaehten vorm aan het tpenstukje Neem nu een paar niet ai te dikke bremaalden Zet 11 ateken op en breO voortdurend l recht 1 avereoiit en de vodgende toer w er zoo dat de steken verspringen Brei nu 1 toer eu maak Z steken bij Herliaal dit totdat u 19 steken op uw pennen heeft Meerder nu l steek aan het eind van olke totr tot er 33 steken op uw i en zijn Brei nu recht door in dearffde verspnngenüe teek totdat met een klein beetje reikken tl 22 c M hebt gebreid van t begin af gerekend Brei de eerste 11 etéken 6 maal eji kant af Hecht uw draad luui bij de 12e steek en kant 11 eteken af Brei de overblijvende U atekea 6 maal en kant ook die af Maak nu het tweede pantoffeltje net oo Naai het vooratuk ruim aan het gehaakte leenstukje langs de ronde kant Naai dan lic ac iterkanteii aan elkaar Neem dan uw haakpen en haak een rij vitsten langs de zij en achterkant ti t san iet teenstukje 1 losee omkeeren en nog een rij vasten in de voii e Hecht af l moet bet teeustukje of zoo groot maken tliit u het pantoffeltje niet verliest of u kunt ter weerszijden lusjes haken en een koordje of elastiek er dot r rijgen Indien u z er warme pantoffeltjes wil hebben tiioet u binnen in epji paar met witte wo beplakte binnenzooHje leggen tegen gerinifpn prijn in elke scJioenwinkej te krijgen t Han rt natuuirlijk geüice af van de roofte hoeveel nnille u noodig heeft maar met een knot komt u een heel eind en u aou desnoods de teenstukjea kunnen haken van en roalje jumperzij dat u allidit heeft SINTERKLAAS LIED IE 1 Vit de Kindercantate St Nicotaasfeest van Bernard Zweers Hoe prettig is na t sciiemerun tjc Wi scharen s bij t kachelvnurtjc Dat helder vlahi en ponken scliiet En broer noch zu pi eeft verdriet Een vrooiijk liedje i 0Ni geion en Nu t maantje door de rm4en tuui i En zoo het nog een poosja gluurt Dan ziet het ons bijeen getfrongen Als muisjp op een kluitje En niemMÉrroert zijn snuitje Elk spitWzQft oren als een haas Want vader gaat vertellen van Sinterklaas stheiiken kwijl waaruiede men geen raad wtvl Nu heb jk wel het St Nicolaasfeeat zoo mooi in elkaar gezet dat wij van iedereen iets krijgen en iedereen iets geven zonder ok maar 7k keer in den zak te tasten maar oor wif zelf bJiift daarbij niete in huis Zoodat ik enooikaakl ben de verrïchillende get dientiai OD hun verdere we Bon te volgen en zeVtfijgrijpen waar dat maar mogelijk is Met de sigaren is dat n Bl nvuudig die neem ik bij Luns terug En wat doe je er meer 1 Tk hoop dat je niet denkt dat ik ze iiprook Nee die ceef ik niet Nieuwjaar aan tialnian den puden woekeraar Wij zijn hem tocJi niets schuldigr Dat klopt niaar aoii eenvoudig is de z k niet Ik heb nanKHijk op kantoor mijn hef gevraagd wat ik hem zou mogen geven i Kl t ilc hem niet iets jSchenk wart bij al 1 ft of niet noodig heeft De chef wikte Tisl met miin vrouw overleg plegen Maarihit ken ik al Dat zeide hij verleden jaar ik In werkelijkheid vriLagt hij riete aan ijii vrfluw maar wel aan d i ouden Oalmnn bij wien hij dik in liet krijt staat en dien hij dua in een goed iiumeur moet ziente houden Herinner je je nog wat een pechwe verleden jaai badden Galman vroegtwaalf zilveren ouver1 en d e moewten wijmijn 4ief naar het heette op wenecii van ijn vrouw cndeau doen Nu wae ik van tevoren op de hoogte Ik ben namelijk bijvoorbaat naar Qatman gegaan en verzoclithem met heit oog op de sledite tijden aanden chef niet iets duur te vragen omdatik ten slotte de r euing heb la betalen Ale helooning voor zijn beacheddenheid beloofdetk hem met Nieuwjaar een ISstje garenWij kwamen overeen dat Galman van dffiichef een fleech likeur voor zirfi elt en eentieseh eau de oologne voor zijn vrouw zalvragen Dus kwam de chef giateren bij mijen VcMid dat ik hem een fleach likeur en eeo WonkM bij httt pakjM mak n liqtakken i lang geen makkelijk werk Je moet er een beetje aanleg voor hebben en er zijn menschen die het nooit leereo Als er len onhandige inpakker in huia is kan je van de pakjes waar hij meer van weet soms al de herkomst herkeoneu voor ze poed en wel zijn uitgepakt Ik luü daarom enkele wenken geven voor hel piUijes maken met Sint Nicolaas Heel veej pakjes worden leelijk onidat heit papier te groot genomen wordt Je nioel no it denken dit p u w goed maar het eerst even meten De groote van het papier nwHjt zijn de omtrek van de doos en nog i en stuk dat ongeveer de heift van de deksel bedraagt Aan de uitemden nioat zooveel overblijven aan ieder kant dat de vlakken er juist mee kunuen worden bedekt Als je dal eerst even met een touwtje uitmeet eo het oveibodige aJknipt kan je altijd een nel pakje maken Zet nu het pakje er midden up en vouw het papier er netjee om Ga met je na tel flink langs de randen dat het papier daar stevig aanaluit Strijk het langs alle vlakken goed glad rtiet je platte hand Maak atle vouwwi zoo scherp mogelijk Meet ok ccrat je touw goed af want daarmee bespaar je dubbele nioejte wanneer het touwtje te klein b ijkt Maak zooveel mogeJijk gebiuiiK van papaei ot U uw dat er in de i wmkel omgedaan i Wees uiet ongeduldig en te haasiig want dat geeft maar tijdverlies Alfl men boeken inpakt vermijdt dan touwtjett want daarmee wonien heel vaak deuken m de band gemaakt Het best kan je zulke pakjes ddehtoiaken met lijmsti ookjes Waiuieer je iets hebt waai je toch een touwtje om wilt doen terwijl er gevaar ia dat het touwtje liet voorwerp beschadigd leg dan op de plai en waar dit touwtje ondieen gaat een klein reepje carton Heel moeilijk zijn alüjd boretplaten want die komen gewoonlijk gebroken uit hun pakje te voorsL hijn zelfe als je ze in een doos gedaan bebt Doe eeo boi stplaat noott m een doos als hij er met precies in past Beter i tusechen twee stevige stukken bordpapier Maar zorg vooral dat hij plat blijft liggen Wanneer je ie onder in de vergaarhak van de pakjes ap den bodem legt breken ze niet maar élt ze scheut liggen of zoo maar tussclien de boel ing ooid breken ze haaat altijd Als ze maar goed plat liggen hindert het niet of er iet zwaars doveu komt Breekbare dingen moeten altijd erg vaet ingepakt worden zoo dat ze niet in het inuiot kunnen bewogen worden Vaasjes kannetjes en allerlei andere holle breekbare voorwerpen moet men M k van binnen heelemiial vullen met proppen pajHer ol houtwol Dan breken ze lang zoo lidit niet dan wBuneer je ze zoo ttiaar inpakt Om nlle oortjet en andere breekbare uit toekflele moet men papier winden Het heste ia daarvoor zijdepapier Sciül lerijtjee en platen in cq lijst met eeaiglaspliLat er voor mo t men evenals de boretpiftten vooral plat i erlei en Zorg bij hetinpakken dat ze aqg zijn ingewikkeld datbij bet Uitpakken dfltniseplaat dadelijk bovenkomt Verzorg vooral di pakjes die breekbare voorwerpen bevatteil zoo goed raog ijk en MO dat ze gemakkelijk te ontpakken zijn wauit iT oe netter een pakje er uitziet met ifJuBiiiiir VAH DE INGELEGD OP HANDELS EN LANDBOUWBANK 1 Jan 1927 f 1 973 859 1 1928 f 2 175 411 1 1929 f 2 314 114 ïesch eau de cologne zou kunnen gevem Wat Ik hem natuurlijk met het grootste genoegi ii beloofde om vervolgens den dokter i p te bellen die 01 liuiedokter van Galman i oni hein te vragen cms de likeur en de eau de cologne dezelfde twee flessdian t die wij in vereeniging met taJidpaeta zeeip en salmiakpautilles reeds eens van hem ontvingen en die via het kindermeisje naar tante Hermme van haar naar ons terug van ons naar Bteeonan en daarna weer bij den dokter tereolit kwamen dat hij ons gelijk gelegd deze twee flesactien nog eens zou geven omdat hij ze immera met Nieuwjaar toch van Galffian zou terug krijgen De dokter ging d r wel op in maar hij het doorfloliemereiilpiiait hij van Galman meer had verw v it Waarop ik weer liet dooreohenieren dat ik liet kistje sigaren aan Galman had beloofd Waarop hij Galman te verstaan gaf dfli hij luet Nieuwjaar graag likeur eöu de cplogne en sigaren zou heb ben Zoo ie du alles m ordte iedereen geeft iederv en krijgt iets en de dokter krijgt ten slotte alle terug wat de apotJieker hem zal sturen die van al onze kennissen de eenige is bij wien wij allemaal koopen en die aan one allen verdient En dus betaalt hij het cadeau t slotte toch nog niet zelf Begrijp ja ms matje Volkomen Zij leest nog eens haastig de notaties door en kijkt op de klok Het ie bij vieren laten we gaan slBp Jawel stemt Maurits in laten wepaansslapen Maar je milt toegeven dat ik en praftiach en goedkoop 8t Nicolaaefeeetheb in elkaar gezet Waarop zijn vrouw hem möt milde toegeeflijkheid een kus geeft en verklaart Maurita je bent een genie Dan worden nok de beide rdmen ran de vierde verdiepwig van het huis No 38b donker en de geheele straat ligt in duÏBtemia ONDERVINDING IS IMMERS DE BESTE LEERMEESTERES Dit öcldt oot voor Uw tio ije toffie Duizenden onvencnilligen lie ben gan onic uJtnooiJièinj tol jroefncmlng weer gevolg é Öcven en kcl l en getuiöe hun Bcliriftclijte bevettiging inmicltJeU ondervonden dat koffie I ja Inacnaaaa meer genot en betere ezondncïd ver cliaft Mevr J L ée K Ama réétn êchrijki mKoffit H i en hlijfl voor oni een uithomtt Wij hebben nu g cn onruiti e en ilalielooxe nachten meer De Itvaliteit van Uv Aome verbelijb onovertrefbaart v j naaaen nog nooiï ïoo n j o RJe koffie met 200 n beerlijk aroma gearonken Oo f beb oen wij geconttateera aat Uw hoffie zelfs in bet ebruih goeJAos MT ia door ae prima RwaJ t it en een eroutmeera zetten dee te nwer zorg wordt het uitgepakt Als degeen die het krijgt een knoop niet goed kan loskrijgen wordt hij misschien ongeduldig en daardoor onvoorziehtig Pak breekbare zaken nooit in doozeo en papieren die doen vermoeden dat er iets inzit dat er niet op aankomt b v niet i een bonbMidoos of een sigarenikifltje Wees vooral zuinig op je mnteriaal en vergeet nooit dat er nog andere iiienschen in huis zijn die ook pakjes te maken hebben en papier en touw en lak nnofïig hejiben Wist U dat Europa is het dichtst bevolkte werelddeel Op een vierkante kilometei vinJt men hier Hè menschen in Azie slechts IB m Afrika 6 en m Amerika zelfs luet meer dan 3 menschen Het grootste werelddeel is Azië met 441179 000 vierk K M dan komt Amerika mei 39 261 000 vierk K M Afrika met 29 874 000 Europa met 9 732 000 en Australië met 8 Ü52 000 vierk K M In liet jaar 1912 waren sieclits 2 9 pet van alle schepen van motoren voorzien thans leeds 67 pet De huid van den palm van de hand is 76 maal dikker dan die van de oogleden V Alweer die ondragelijke rugpijn welke j xlyhv vooral bijj t pstaan doet i gevoelen Hei bcit i lireeti liet Pbruik van ruwe olie m Amerika neemt jn geweldïg toe dat de voorraden in 30 jaar üillen zijn uitgeput Zwart 13 schijverflop 7 8 10 12 19 24 30 Wit 12 schijven o 21 26 31 33 38 40 42 44 46 47 Oplossing Problee j 23 Wit speelt 39 34 38 32 42 38 32 5 35 30 1611 27 22 5 18 opfossing o Reukeloos en spaar taam in het gebruik j M thdu en itogUten wtktijgl aae Oplossing Probleem 24 Wit speelt 25 20 lfr 11 20 14 30 24 43 39 4238 46 40 50 8 21 5 Goede oplos jingeo ontvangen van Jupija Aspirant v d Veer en de J ig periode van 14 dsgea na hedm Op de enveloppe op den tadtmton Teimelden FrfjsTTaag Alleen abonnê i op de GeudKihe Ce M kannen an deie prUevnag meedoen 64 SUIKERZIEKENII Het ia ons na jaren lange proefnemingen gelukt een praeparaat te vinden wat niet alleen alle bezwaren der Buikerzielrte opheft doch waarmede ook totale genezing is te bereiken zonder Het voortdurende verzwakkende dieet te moeten volgen Reeds by vele H H Doctoren in Binnen als Buitenland met succes in gebruik HOMOEOPATISCHE GENEESKUNDIGE INRICHTING Dr HEMMERS BERGSCHELAAN 218 Rotterdam 45 Behandeling van alle ehronische Inen uitwendige ziekten i URÏNEONDERZOEK voor Suikerziekte j 2 Urine kan ook met geldzending perpost gezonden worden Spreekuren Dinsdags Donderdags en Zaterdagsvan 10 5 uur Donderde gavonda van 7 9 uur Notaris J VAN KRANENBURG te Govii zal op Maandag 9 Oecemjer 1929 des avonds half acht in Hotel Jc Zalm a d Markt aldaar pabiiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen liiroeremli SoedereR WOONHUIS Prins IJendrikstraat 145 Vrij van huur WOONHUIS itaam 121 met uitgang op poort daarnaast Vfü van huur WINKEL en WOONHUIS Tuinstraat 7 waarin vleeschhouwerij ia uitgeoefend Vrij van huur WINKEL en WOONHUIS Kcizerstraat 19 waarin vele jaren joedbeklante zaak in groenten aardappelen en fruit is uiligeoefend Vrii yin huur WINKEL en WOONHUIS peperstraat 132 Vrtj van huur WOONHUIS Steinkade 5 Per maand verhuurd voor ƒ 34 67 WOONHUIS Spien ingstraat 161 op den hoek der Vijverstraat Vrij van huur MART A WEGENWIJS Gedipl Heetenkapper 1 rirfiniriêii ei TiilitartilHliii Wüilitnat 6 Gouda De perceelen zijn te bezichtigen de laatste 3 werkdajjen vóór en op den rerkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 mr Betaiildag der koopsommen 8 Jan 1930 j Breeder bij notities welke trrütis bij den notaris vet krijgbaar zijn Sfflakelijk en Voordeelig is een velvet Kilo Kaaeje 1 25 een busje groene Kaas 2S cent een pond Delft s Roem 70 cent een pakje Margarine 17 cent P G TEEKE NS Gouwe 55 Gouda Kaashandel in t groot en klein iaiii toestilbeBenilenleelin Heeft ü reeds onze A V K Luidspreker gehoord Zeer zuivere weergave EET ROGGEBROOD Prima kwalitait Gezond en Smakelijk Hygiënische bereiding en verpakking Verkrijgbaar in enkel rogge zoeten met rozijnen en krenten Aanbevelend A VERBURG SplarlngdrutBe Souda Tel 883 Prijs vanaf f 20 A A C HAVERKAMP IToelestraat Ifif Gouda Ombouwen van toestellen g BOUWKUNUIG BUBEAU J C HENRI VAN INGEN Rotterdam Vlietitrsat Sb Tel tl74H Verzorging van Exterieur Interieur Hinderwet Drankwet enx Alles tot bet vak hehourend H BROUWER DE KONÏnQ Sgtieringstiaat 153 V v Ons brood werd bekroond i Ambem H25 Boscb UJt B dem DMdnekt en XStnAt Un flesch SINT NICOLAAS RKOLAMK Lbij elke nesch WIJN vanaf 75 cent of bij elke ADVOCAAT geven wij rall pond BORSTPLAATJES of BRUIDSUIKERS of SUIKERBEESTJES Zie onze speciale Wijnctalage Deze reelime duurt tot en met 6 December 40 Fa C V TONGERLOO jBroenandaai 4 Tel 755 Wil met Sint Nicolaas wel bedenken Electrische artikeler zijn PRACTISCHE GESCHENKEN Verkrijgbaar bij M VAN LOON DUBBELE BUURT 15 GOUDA i w ERVEN M 1 4711 EAU DE COIOGHE 1 lloolaas Oesohank Oosthaven 29 Tall t Ptlk l n mmn walkoin St I Balt A de Jo NUTTIGE SINT NICOLAAS CADEAUX Overhemden Danen Vesten Pullovers Shawls 30 Cachenez Haadschoenen Slobkousen Zakdoeken Pochets koopt U het voordeeligst bij OVERKAMP HOUTMAN Broenendaal 14 SeuUa Vanaf Zaterdag 30 November tot en met 7 December ontvangt elke kooper van f 2 50 een aardig St Nicolaas Cadeau E JASKE St Anthoniestr 5 13 15 Qouda r Tel intorc 524 OOUDA November 1929 L S Wij brengen dit jaar voor het St Nicolaasteett Hulfkarfigaren in kistjes van 1025 50 100 stuks in priJzenSvan 6 tot 60 cent per stuk Ook In assortimentkisten van f 5 tot f 30 per t Een aardig present li een Hulfkaras iOrllment Ook in sigaren Havanna Oenres een groote keuze Verder Velasques OlUden VlIes Wlllemll Waacana Regal Ook Sigaretten Lnxe verpakking PiHijes luxe étuls Alles Ingrootesorieering voorradig Komt U eens zien i et op het adres E JASKE St Anthoniesiraat 13 Onze peclaalzaak In Sigaren Sigaretten Tabakken 100 J HULLEMAN Gouda Tal 3B0 Kleiweg 20 GROOTE SORTEERING Auto Accessoires Ï ijwiel toebehooren zich uitstekend leenen voor 40 oinT iNicolaas Cad iux Voor St Nicolaas is bet mooiste CADEAU een 15 Parapkiie of Wandelstok RUIME KEUZE LAGE PRDZEN L Vttttrnnain Korte Tlendawag tl Beuda H O TRIJSBURG KORTE TIBNDEWBO 19 ONTVANGEN voor Sint Nicolaas en Kersimis GROOTE KEUZE IN 15 Overhemden en Zelfbindera Pull overs Vesten Truien Zijden Shawls Handschoenen enx K S A S vary Dantzig N W O Gloedaren ven Jansen Tilanut Friezenvaen P C VAN DER horst NIEUWEHAVEN 21 GOUDA L kw pt U tegen de goedkooMte prijzen Meubelen Karpetten Tafel Divan en Kapstokkleeden Si Nicolaas Gescbnken