Goudsche Courant, donderdag 5 december 1929

üeurs vait Amaterdam W18SJiiLliOJ£JlNi i 4 Dec ü Oec OfJicieel Lunden 12J k 12 09 Borl jn bDM biM l arus a li ii 9 76 Brunei 34 S7 34 69 Zwitserlaiwi 48 16 41i l V4 Weenen HiSS 34 90 Kopenhagen ötM 66 4714 StockroLm 66 7714 66 80 Oslo eM6 66 46 New Yoric 2jim 2 47 Niet iitficieel PIraag 7 86 7 86 Madnd 34J7V4 84 96 Milaan 1Z 97K 12 9714 ging Uelijkheid le4 jarige gehuwde mevcouw Hudolft mat uMKleuwuMig vap uigeveer 43UU Maük spaanKoLdun van da leden der vert fUJgmg Uie jaurlyks mot K i8tuiJ i woiHJsn uitgekeerd venlweueu Noor uit ueu aan dan voorutter der vart eiuging ge müwu brief blijkt is uiuvr li met haai famtiie uaax NocU iaud govluolit Zij boiuotdie m haar brief Ittst geld Wuunsdag UU bojulukkmg te zuUcji ftielleu loeu de leden der vereeu ungeveur 36ü in beuclieiden omatuadigïieiieu luveiideu giatcreii in iiet verxaüerhAaad voiaoiw neu en ketuns fcrmpeu van twt vorie kwam iLCl tut heftige UK iu uiea De poiilie moest ingrijpen iixai beZiuek aan de woumg van lutivr Kudolf had geen lüsulLuat De AntwerpÉichd diamaut industne De werkloosheid ANTWJilU KN 4 Dw Up het oogenblik zijn er UUÜ werklooze arbaideis la da diamaiitiuduatne Men vurwoolit dat er aan liL t einde dezer weok nog 1000 bykomeu h 4 jKMiviiegtuig op de thuisreui tthti HAAG 5 Dec itij de K L M in be lU hb mguKoiiieii dat liet 4e postvliegtuig au l il A Ci Z t i 6 20 UI Wedan is verLrokKÉu i u na oeu tussolieuiaudmg te Kohl k te Iö 3 m ljaugU k is muigufaumtiu Allt ia wel Morgen wordt verdei gevlogen Het xoveude pohtviiegtuig nmr Indie Hel zevende i o lvliegHiig de l il A K A IS UtKieu um ü 2b uik Ja u vui itokUMi eo om id JU m Karauiu itt aauüükumtm allee rel aan boord Morgen verder Oe aid t uiiWKiuide vuti de ivoiu licaiiemiit vau v cu itschappeu AMb lLltU iVl Il Ueü De oiUuuling LetUjiüuuue van u Kou Akadeuue yAu WoLuiiecuuppuu tiuett wi uub hetTaffttfleu van deu luiiii U vttu VoJeujioveu m Jiaar verga ueim vaii u i ov j l jjeKowjn lot luuiir vouiMlUu ueu Ueei j ii iii Aiuga ie LetUuu Op UtUu veiMiazu g m de auuuKiljke l elaauitiglng veikeud 4ftc4 tsiMfMSJiieiiUiituuivavfMgit kiMieèf i i IteiikMgmèestai vati oa iSut 0a i wuk i te Gorreduk HiH iiHl NViuc N è Dec Dour dp Nufespuaittaiik it Gorredys i uei itutUasmwii auieeviaugd vim dei lieet H htaas koopman te Gori euyk De heer Ü ro Ui v as pttniiin meester van üe Spaarbaak m vrewt Jcati een tekort ia gecnnstateeKt vah byoa i IbO OOO party onder haar eersten voorzitter een brug over de kloof tuaschen de atanden had geslagen en verklaart dat Hwgenberg tifczen weg heeft verlaten Voorts oefent hij critiek op den iioodlottigen invloed welke üe bouIevardblade T en onzedolUke fünu var den dagbladuitigewur en fiilmondememer Kugenberg op de beschaving en de moraliteit uitoefenen zet hy z jn standpunt en dat ïÜner vrienden uiteen ten aandien van de tuchtiuiaparagiaaf van het Volksbe gehrcn en besluit met de verklaring Zoolarjg er nog kans was dat de party met u of zonder u aan het hoofd tot haar ooraproiikelyke beginaeien zou terugkeeren hebben wü onzen poiitlaken arbeid verriclit in het kader der fractie die dank zü de Itdding van graaf Westarp niet onder uw bevel atond Daar deze kana thana niet meer beataat verlaat ik de partij ENGELAND De betrekkinsciiNnet Ruiland Het Engelschct rioogerhuia heeft een niotieBirkenhead aangenomen waart y do d plomatieke erkenning van Sovjet Rusland op het oog nblik or wenscheiyk wordt genoemd TBR STATEN Loonaverhooging bij Ford Tot een totaal Tan i 19 500 000 per jaar Kttoel Ford de president van d Ford Motor Company heeft meegedeeld dat de maatschappu de loonem van haar personeel indte V S verhoogd had met eentotaall bedrag rail f L9 500 0 iO per jaar Het minimumloon is verhoogd va i 6 tot 7 dollar per dag Hicrby z n 24230 perso en betroklf n De Iionen van 115 643 anderen die ï 7 of meer per dag ontvingen aüh met 5 Amerikaansche centen per uur veriioogd iDe loon m voor iecrjingen zijn verhoogd van $ 5 tot $ 6 per d g Bovendien ziin de salarissen met 5 verhoogd Düna 16 jaar geleden in Januari 1914 had d0 f oAt uutBobsï het middeklc loon van haAV pernorunH van 1 $ 2 84 verhoogd tot een minimum van $ C per dag Tezelfdertüa werd de werkdag van 9 tot S uur verkort Door een en ander werd de post Iconen met I 17 000 000 verhoogd Vijf jaar later werd Het minimumloon op $ 6 per dag gebracht In 1920 werd een werkweek van vijf dagen ingevoerd Oe begrooting ingediend Hoover atclt belastingverlaging met een percent voor President Hoover heeft bg het Congres een crediet gevraugd groot 3830 milLioen dollar voor het volgende belastingjaar dat 3 145 milHoen minder dan voor het lovjponde jaar De uitgaven voor de schatkist voor dte twaalf maanden beginnende met Juli aanstaande worden op 4103 miUioen dollar geraamd doch voorspeld wordt dat er tegen het eLn le van dit tijdvak een overBchot zaH ziin Hoover vraagt erhoo S van te eremieten vour leger en vloot rivieren havens dijken enzoovoorL Het vooi de yiaot gevraagde crediet van 3feO millioon is zestien millioen dollar hooger dan het voriig jaar De ramiïig va het departement van Oorlog beloopende 466 millioen vi o gelden voor het Panamakanaal is slechts drie miUioCTi hooger Voorzieningen zün getroffen voor het uitvoeren van een vijfjarig boutwprogram zoowel voor leger en vloot als de luchtvaart voor het leger wordt 36 767 000 dollar uitgetrokken voor dö vloot 32 230 000 do r De president wüet erop dat de ontvangaten voor het loopend belastiïig jaar een veimeerdering uitw zen van 408 millioen boven de raming Met het oog op een geraarad overschot van meer dan 225 miMioen dit jaar en van 122 millioen het volgend jaar beveelt Hoover dn wriaging van de in omstenbela ting voor 1929 met 160 millioen dollar aan n l met één percent van de normale belastïng voor personen en maatschappyen H j zegt dat de financiën in gezonden toestand verkeeren De openbare bchuld bedroeg in Juni 16 931 millioen dollar teg n 26 596 in Auguattu 191 zijnde een heereii iuib waarin uch bevindt een giToote kluis jjurage en tuin ïsrejgajt aan de Leeuwerinitaitaat Ü 129 is ui bo i bracht voor ƒ WhW door B va i der Maot wonende t Oudewaler en afgemünd op ƒ 650 door S van den Oever woiiende to Schoonhoven Voorts een wooniiUAg met werkplaats geleden aan de Noorder Kericstraat hoek Kootstruat C 207 is in bod gebracht door W Miltenburg wonende te Oudeiwater voor ƒ 4900 en afgemünd op i 800 door W J van der Meer wonende te Oudewater Verder een groote tuin met koepel gelegen op Papenhoef is in bod gebracht op ƒ IWÜ do r B van der M iaC wonende te Oudewater en afgemynd op ƒ 250 door G D Spekaaijder wonende te Oudewater Naar wij vernemen ia het bankgebouw van Aders voor den prijs van ƒ 9C60 boegewezen aan den hoer Van den Oever die kocht in opdracht an de bank van Goedewaagen en Zonen te Gouda welke te Oudewater een filiaal gaat veBti gen Failiiasement uitgesproken De Rechtbank te Utrecht heeft giatereii uitgesproken het failUaaemeaU van den heer Aders bankier alhier firma U Adera en Co Tot curator is benoemd Notaris Jhr A M a H C Bowier alhier JKSEUWUK De heer Üd v d Ban hooM der School A a hler reed Dinsdagmiddag j l oor onoplettendheid met zyn auto komende tii NieuwIieeuwyk op het kruispunt a d Reeuwijksche Brug op de vrachtauto van den heer van der lande uit Woerden De auto van v d B htvd veel schade De politio heeft proces verbaal ougemaakt Namens de Wed De Jong is door den Aiydutect G v d Syde te Schoonhoven viuibt leed het verbouwen vaa het pand Tol no 7 inschryvers waren G de Lange ƒ 3290 aM0 v3T H r i ilr iiail nDi F ¥ i F alien voor perceel A en voir perceel B M C Ueereais ƒ da WA1M 1NXV££N Auto in een t loot terecht gekomen Door eon defefcb aau de stuurmrioliüng is op den Dwarswüsg eeu auto van deu heer K V d Linde uit Nieuwerkark a d IJasel mat vijf mzittenden van dea weg gereden en m een sloK t terechtgekomen De beatuurdei slaagde erin een portier te openen waarna hij acliterecnvolgens zijn ouden vader zijn twee docditertjes eu een dienstbode wist te redden De heer v d Linde liep daarbij eenige lichte kwetsuren op Da overige inzittenden kwamen met desQ sohrik en een nat pak vrij heden water die in strijd met een bestaande overeenkomst vanv e de DiriAaclie autoriteiten naar een n or eenige jaren onder beheer van den Prov Waterstaat begraven waterleiding afgeleid worden waardoor hun landerijen dreogen te verdrinken Zoo ja ia de minister dan bereid bij de Diiitsciie Begeeo ing aan te dringe i c het liAodliaven van den norrnalen toestandP TWBËDE KAMER BTAD8NIEÜW8 GOUDA 6 Deceanber 1929 Geme nteraad lïurgoiiicestcr en WeUioutkjra detlan den Ka ad umkIc dat üe eerstvoiganüe Gemeeuioraiwiaaiimig zul genoudeii wordfin op Maandag 0 December a 8 des uiiddimis te B uur mei voorlzetting dee avond te 8 uur Verder beeft de Voorzitter het voooiaiBien op Maandag 16 December des avond S mir wederom een vergadering van den Raafl te beleggen waaraan dea nuiniiddagB 3 uur eene bijeeukomst van den raad zal vooraigaon waarin de Irs de Bnjne eu Van dor titeen van Ommeren zullen toebchten het ontwerp noloermgaplan JCort Haarlem De rioleeringsviaiinen voor het stadsdeel Kort Haarlem B en W sctiiijveu aan den Haad Maar aanteidaiig van het door de heerea L Oveiiliimd A Fokkers en T van Vliet bij üu baliandeling der geuieentebeffrootmg voor I92b mgediaiid voorsLel om ons coUege uit te noodigen ten spoedigslo te komen met voonsteUen tot noleermg van he t stadedeel Kort liaarlem werd namens ons college medegedeeld aaalytlsoti raadsveislag m 12 April 1928 dat reeds basprekiogon daaromtrent in ons college waren gevoerd en met apoed aan de voorbereiding der plannen wei d gewerkt Op 18 Mei 1928 liaddm uitvoerige boaprekingen met do ontwerpers van het rioleeringsplan voor deze gemeente de heeren Ira de Bruyne en van den Steen van Ommeren plaats en zij aanvaardden toen de opdradit tot het maken van nader uitgewerkte voorsteJlen voor de riolecrng der stadsdeelen Kort Haarlem Graaf Floriawe en van Bergen ÏJaendoarnpark ca Het op 28 December 1928 door deae adiviseurs ingezonden plan betreft de beide lüerhoven bedoelde stadsdeelen en duidt deze aan als Bomalingsgebied B Kort Haarlem ca en Bemalingegebied C Graaf Floriswe c a De sdheiding tuascihen deoA beide gebieden wordt gevormd door de spoorbaan Qou daUtreoht terwijl zij elkander raiken enreil ton N W van de sociëteit Ons Genoegen waar liet gemaal O is ontworpen Voor bedde beiiialingegebieden is een afaonderlijk plan ontworpen teneinde uitvoering in twee gedeelten mogelijk te maken terwijl hot geheel gehouden is overeenkomstig den eersten opzet van bet rioiecringsrapport van 13 Maart 1923 Welhciit ten overvloede merken wij op dat de ontwerpers liet reeds uitgevoerde rioleenagsplan voor het stadsdeel de Korte Akkeren beecliouwen als bemalmgsgebied A Den 22 Octobei j l is dit rapport dooi ona besproken met de comimisaieö van bijstand m het balieer van Gemeentewerken on van den Keinigmga en Ontsmattiiagadienet waarby da beide adviseurs da bedrijtadireoteuren en de ingenieur m aJgemÊenen dienst van Gemeentewerken tegenwootdiig waren Bij schrijven reap van 11 14 en 22 November j l braohten die directie van Gemeentewerken en de voornoemde conmiissiee van bijstand advies omtrent dit rapport uit welke adviezen wij bij de stukken voor Uw vergadermg hebben ter inzage gelegd en waarnaar wij eveneens mogen verwijzen Na kennlaoamo van deze adiviezen en m verband met de op 22 October j l gevoerde besprekmgen zijn wij tot de ooncluaia geiiomen dat tot ongewijzigde uitvoering van het ontwerp der d den aanvang genoesnde adviseurs moet worden overgegaan en dat met de uitvoering van Ihet plan voor het bamalingsgebied B zal moeten worden begrai U fiat koud Wee een paar Wvberttabletten I Zl Beschermen teijen verkoqdheid en infectie De Invoering der Arbeidswet PensiofMmoHcfl zUn verworpen BedrtifBorganisatics en bedryfaraden Do Kamer be on giatenen met afdoening vm enkele zakeo waarover in de avmidvergadering van den vorigen avond niet kon worden gestemd by gebrek aan loden Aangen meii wetd om te begmnen heb aoiendemetit Rakker c h op de auipplotoire begrootmg van financiën voor 1929 strekkende om de belaBtingbetalüig aan de poetkantoren alleen te Inperken tot da steden en niet ook uit te fltreScken tot het plh eland De heer Braat p b was diiar tegew oinda dat nitet was in t belang van het genïSik der plattelaradsbevo lcmg maar de overige plattelamdsvertagenwoordigers waren iet blijkbaar niet met hem eens Verworpen werden verdler telkens met 49 t en 31 stemmen twee motiee ter Laan 8 D strekkende Ie tot heraiening van de pensioenen der oud gepensioneerden en hun weduwen en weezen 2e tot opneming van de weduwen der vóór 1909 gepensioneerden in de Pensioenwet Vrijwel de geïieele rechterzijde niet uitzondering indien wij goed gehoord hebben van prof Vissoiier A R heeft tegeugeetemd viiór Btermde de linkerzijde met inbegrip van den iieex Lingbedt H G S doch ndnuB den heer Braat De b rooting van Financien is vervolgens aangenomen Het algemeen debat over de afdeeling A beid 18 op de enkele replieken na afgeloopen Het leverde nf f een motie op van den heer Hiemstra SD tot regeling vaai den aj höidsduur van volwassen landarbeiders een motie die op nader te bepalen dag zal worden behandeld en die bij muiiBtor Ver solmur eenige ontötemmmg wekte omdat zij in eerste termijn dus nog voor zijn antwoord was ingediend Ten aanzien van diit punt heeft de nunteter mch op hot standpunt gesteld dat de invoering van de bteecdierming van vrouwen en jeugdige peï anen in den landbouw waarvoor een ontwerp gereed ligt niet mocht worden vertraagd door op die regeling Ie wachten Dit bfeiteekcnde niet dat hij de regeling van den arbeidad uur van volwassen landarbeiders niet zou wüien Maar hij bleff er bij dat de colleotieve contracten in den land en tuinbouw niet Uien omvang hebben wéardoor liet mogeJijk zou worden te zaak over te laten aan de regeling door he georganiseerd bedrijf zooals het a h e9 van dea Hoogen Baa d van Arbeid wil Teneinde na edhiter te voorkomen dat de werkgevers hierin zooals de heeren Loerakker R K en Hiemstra 8 D vreezen een voorwendsel zouden vinden om geen colleotieve contracten af te süuiten deelde de minister mede l edis bh ane te zulsn nagaan w it er te doen w oni tot een spoelde wetten lijke regeling van den arbeidsduur vaii volwassen mannen ia den landbouw te geraken Inzake de verdere invwa ing van de Arbeidswet deelde de miniater mede dat de regeJing voor de kantoreo op 1 Maart 1931 in werking zal tredien en dat zoo spoedig mocrelijk daarna waarschijnlijk in deai loop van 1931 de regeling aal volgen voor het hotel restaurant koffiehuis en lunchroompeïrsoneel met inbegrip van de koks alsmede voor de a potheker9aBsdfltenten De ratificatie van de C ventie van Washinglon inzake den aohturendag waarop door de heeren Joekes V D Kupers B D en Kuiper R K werd aangedrongen terwijl de heer Slotemaker de Bruine C H in het licht stelde dat men nog geensins de zekerhead heeft of de arbeudswetgeving in Engeland en Duitscbland wel oomform asn die conventie zal zijn en dat ook die regeling voor de spoorwegen onmogelijk kan worden geconformeerd aan de voprecfiriftan der conv nitoe die gtten onderacAwsd m Aki tuesoheqi Üfb idfeen diAifg ij i werd t d or der iiini ter niet mogelijk geadit zoolang er geen zekeiheid bestond dat alle landen deze regeling uniform toepaston en interpreteerden Inzake de staking bij de cokeafabriek te flluiskii deeJde de minister den heer Drop 9 D mede dat do Arbeideanspeotie inderdaad eenige tijd heeft toegelaten dat in die fabriek ovena gaande werden gehouden met een tweeploeganstieilseil omdat men hier te doen had met overmacM in dden zin dat de oveni werden zij verder niat gesrtïookt te niet zouden gaan Omtrent de vaccina tieregeiing voor de arbeiders waarop van veTeohÜlend © fcijdan U aangedrongen is de minister nog aan t ïoe ken naar de beste wijze van regeling Hij zou deze zaafc het liefst oveirlayten aan het geoiganiaeprd bedrijf zeJf Mej Meyer R K en mevr Bakker NO rt V D verheugde de minieter door de verklaring dat hy bij voorkoanende vacatures het vrouwelijk personeel der A rbeodain spectie zal versterken met hot oog op het toe nemende aantal vrouwen in de nijverheid Op den wensch van mej Westerman Lib om in artikel 10 der Arbeadawet de apeciale IWBcherming van vrouwen en jeugdige personen tegen gevaren voor gezondlhedd zedelijkheid en leven te vervangen door ep n bescherming die ook mannen in dezelfde gevoorlijke omstanditrhed n omvatte gang de minister niet in aJ prkende hij diat het verkeerd was hidien de vrouvren door uiteonderingsbepaljngen worden wegheaohermd Een speciale r i eling van het vnkvereeniginawezen diende daaraan vooraf te gaan Do heer Van der Waerden 8 D miste in s ministers plannen de regeling va de productie door de bedrijfsraden en de medezeggingasdiap De heer JoeJteH V D begrootte de pLann van den mnnLster als stappen In de richting van het contact en samenwerking tuSachen werkgevers © n arbeidersoi a mee aceoord terwijl de heer Wijnkoop CP er daarentegen nierte in zag dan pogingen om do macht van het kapitalisme over het strijdend proletariaat te versterken De minister heeft oils zijn standpunt inzake do taak van den wetgever aangegeven dat desie den groei der niaalachappij niet kan sclioppen dooli zwch ook niet heeft te bepalen tot het rogifltri oren van dien gioei docJi de ontwikkeling heeft te steucen en te leiden VamJaa zijn aankondigöng van een we tsontwerp inzake le verhinden verklaring van collectieve coiitrarten van daar ook ïijn plannen betreffende de bedrijfsi aden waarbij hij in vele opzichten met de denkbeelden van den tfeer Korteiïhorst acooord ging EERSTE KAMER Rechtstoestand van ambtenaren Memorie van antwoord aan de Eerste Kjmer Aaii de Memorie van Antwoord over liet ontwerp iioudende regelen betreffende den rechtstinrataud van Ambtenaren wojrdt het volgende ontleend Voor de vrees dat de onderhavige incidentoele regeling de oplossing van het vraagstuk der algemeene adiministratieve rechtspraak zou kunnen bemoeilijiken bestaat geen aanleiding Door het ontwerp wordit aan de positie der ambtenaren de vastiheid gegeven die in de k ingen der beirdkkenen ais het hoogste goed wordt op prijs geateld Voorts merkt de unnister op dat de ambL tanareihrecbtspvaak sleabts volledige bevreI diging al kunnen schenken als zij aan dbsj kundige rechters wordt toevertrouwd De voorïittors van de raden van beroep Ongevallenwet zullen naar de minieter vertrouwt als leiders der ambtenarengereoliten van eersten aanleg niet teleurstellen Mochten de rechtgebieden der raden van beroep te grtxi blijken dan zal het niet moeilijk vallen daarin de noodtge verbetering aan te brengen De instelling van den nieuwen letiiier böteokent i elijk tereohi werd oi emerkt dat de ambtenaren de bevoegdiioid verliezen aisolmn tot betaling van salaris aan den gewonen hechter voor te l gen hetoekent tevens dat zij in de toekomst met betrekking tot deze vorderingen het beroep in casqatie zullen derven Tegenover dit beweerd verlio ï Hitaat echter het groote voordeel dat de ambtenaren ook voortaan die geechillen waarvan de burgerlijke recihter niot kennis kan nemen omdat zij niat in den vorm van pfn proces over een aqhuWivordering kunnen worden gekleed aan het oonfeed van den niieuwen rechter zullen kunnen worden onderworpeh Of ten slotte ook voor zoover de gedingen over schuldvorderingen betreft de ambtenaren niet zullen winnen is bovendien nog de vraag Het proces voor het ambtenarengereeht brengt minder kosten mede dan het burgerlijk geding en zal daar het door den rechter zelf wordt geleid en slechts twee instanties telt vlugger verloopen LAATSTE BKKiCMTEN ÜRAAÜLÜüZfi DIENST De Koning en de Koningin an Italië op bezoek bü den Pnus ROME 5 Dec Het was heKkuioorgen vroeg in Kouie zeei duidelijk te markegi dat er iele bijzonders in de stad werd verwacht Br was zeer veel volk op de been En er was veel beweguig naar iiet oentruiin vaa de stad in de richtmg van het Vatioaan en van het Quirmaal Reeds vroeg trokken ie troepen door de Bitraten om hun positie m te nemen langs den weg dien het koningspaar zou volgen In verschillende stadsdeelen hoorde men de muziek dei militaire kapedlen dio dioor de straten Irokken Reeds vroeg stalden zujti 1000 oai abanieni op m de omgeving van het kasteel Sant Angelo waar zicli een zoo groote menigte verzameld had dat het verkeer moest worden stopgezet Vroeger lan verwacht werd verliet het konmgapaar het Quirinaal De konmgm waa in het wit gekleed Do koninklijke stoet bestond uit autoriteiten geèBcorteerd door mo torpolitio Met vrij groote snedhekt werd naar de 3t Pieter gereden Overal etondesi dichte drommen menscflien lange den weg die de koumklijko familie luide toejuicèite Ook hot leve de Paus weid herhaaldelijk Prolongatie 3H 3 N W S 75V Beursoverzicht De Amsterdamsdie béura is nog niet hersteld van de slagen haar toegebmcht door de beurscrieiB Na enkele dagen dait er herstel waa te beapeoren Hvnam er plotseling zooveel materiaal aan de markt da de koersen geen stond konden houden en zelfs van een bepaald flauwe tendenz kon worden gewaagd In het ochteaidvei er volgden de koereen een opwaartsolio koerarichting loodat hier en daar boven hc hoogste peil van giateren werd gehandeld De officieelo apeoing waa al direct op lager niveau Margarine Unie yielen in een oogeablik vaa 387 tot 377 terug orui later verder af tetrokkeleu Philipa stelden zidi txaneden het laagiste punt van gisteren Accouatiek eOfï itratoHiaiJÈie GEMENGDE BERICHTKN Gerechtelijke vrkooping bij den Vor t van Geleen De deurwaarder door het raam naar binnen Zooale gemeld weigert mr P Leufkens te Geleeji in verband met zijn vermeende rechten als Bouvordn vorst 8 van het graafschap GeU en Wadhtendionk belasting te betalen in verband waarmede beellag was gelegd op hot meubilair in zijn woning Gistermiddag om twee uur zou de gerechtelijke verkoiop daarvan plaats hfebben Toen om 1 uur zich de deui waarder aan de wojiuig van den vorst vervoegde weiger do deïB den toegang Da deurwaarder isi doarop naar pen sniid gegaan om liéiri te verzoeken het alot open te breken Deze wedgerde evenwel De deurwaarder Is daarop teruggekeerd en heeft n ruit van de wonfiig vernield waarna hij is bonnengekomen Hij heeft daarop van de binnenzijde détoordeur opengemaakt Cn t publiek binnengelaten Do vorst verzette zich nog en verliet zijn woning om bij andere autoriteiten zijn reoht te gaan zoeken Hij zou om twee uur terug zijn Toen dit niet het geval was is de publieke verkoopmg zonder hinder begonnen Angstige logenblikken Angstige oogenbliikken hebben gisterochtend te DHft een landbouwer en diens vrouw beleefd De overwegwachter aan de Binnenwateraloot liet n l omstreeks tien uur de aferiuitboomen zakken voor een naderenden trein juist op het oogenblik dat hetj bespannen voertuig van den landbouwer aioh op den overweg bevond Het paard adliiok en was tot voor noch achteruitgaan meer te bewegen Een oogenblik nadat het dier was uitgespannen en van den weg verwijderd pafiseerde de trein Van het goede te veel Vier Sinterklazen tegelijk op stap Wög kinderlijke illusiel Een drukke winkelatraat in het hartje van Rotterdam vol etalages bekijkende menachen Plotseling beJgf inkel hoefgetrappel feestg Kang Een rijtuig nadert getrokken door twee met pluimen getooide plrahtig trappelende paarden De koetaier kijkt koeJ rechtuit Vanonder zijn druipende hoogen hoed Opdanks den drnilenden regen is de kap neergeslagen en in den wagen zitten trots naast elkaar tweo Kinterklazen met mijter en staf met rooden tabberd en witten baard Tegenover hen op het sinaUe bankje grijnzen twee zwarte pieten met muteen met veeren an wapperende wijde fluweelen man Langer uitstel van de uitvoering van laatetgameld onderdeel van het geheel rioleeringsplftn voor deze gemeente i niet gewansoht Beide bemalingsgebiaden eisohen voorzdanmg op betrekkelijk korten termijn en wij meenen dat daarom in 1930 met uibvoe ring van het plan voor gebied B een aanvang beiioort te worden gemaakt Daarom oobten wij hat noodaakeliik dat Uw Baad zich uitspreekt over de uitvoering van dit plan in 1930 oï dat ons coUege in de gelegenheid komt de voorbereidangeii daartoe te tr Ueo Een koatenbecelieAiBg za eerat kunnen woaslen gemaakt vranueex dé directie van Gemeentewerken plannen en teekeningen met begrootingen heeft uitgewerkt Xooals U uit het rapport der ingenieurs blijken kan hebben zij dioee kosten gliiAaal becijferd op rond f 345 000 voor plan B Bij de samenstelling der gemeentebagrooting voor 1930 hebben wij op den kapitoaldienst een post voor deze werken uitgetrokken Wij hebben dit plan ter kennifl gebracht van de Gezondheidaoommaseie alhier e hopen U haar advies voor de behandeling van dit voorstel te kunnen mededeelen In verband met het vorenstaande hebben wij de eer Uwen Raad voor te stellen te boeluiten a tot rioleering van het Btadadeel KortHaarlem overeenkomstóg het plaiï ontworpen door de ingenieurs de Bruyne eflvan den Steen van Ommeren aangeduid in hun adviee van 28 Decermber 192 als plan voor het bemalingsgebied B b tot beerfiikbaaratelllng van een crediet groot f 345 000 voor de uifrvoerhig van dfe sub a bedoelde werken te betalen uit den kapitaaldienat der gemeente be TOOting vocff 1930 1 te dekken door gc ldleening Beroepschrift betreffende toepawing rt 100 L O wet 1920 Primes Jalianaschool Bij hun besluit van 29 October j l no 60 hebben Gedeputeerde Staten van aïid Holland een besUssing genomen op het beroeC van het bestuur der Vereeniging tot btlcilting en instandhouding van christelijk e scholen voor lager en uitgebreid Jager Miderwijs alhi er tegen bet raadsbesluit vtac 22 April 1929 no 35 20 1 2 58 waarmede B eq W zich niet kunnen vereenigen In het belang van een juiste toepussing de wet i o art 100 det Lager Onderwij wet isao tfteUeD zij dea Raad viior eav be eg naaj dé St Pieter was geiieel ver sierd met ïtaliaansche eo Pauselijke vlaggen De 8t I ieter die dezer dagen gerestaureerd en met het oog op dit beeoek ook aan dan Imitenkant ia scihocmgemaakt leverde een schitterenden aanblik op Aan de grens van het Piauselijk gebied bij het begin der VatUioaanatad atonden da Pauselijke garden opgesteld het koningspaar werd ontvangen door den pauselijk i dignatajifl Berafini die m naam van den veriieveu souverein het Vorstenpaar welkom heette binnen de grenzen van den nieuwen fttaat Onder de toonen van de Pïuuselijke kapel begaven de bezoekeirs zich naar do Tomb van de 8t Pieter waar gebeden vterd waarna kardinaal Merry del Val de bezoekers naar de bnmzen deur lekltte Omtrent het onderhoud dat de koning met Z H den Paus had wordt gemeld dat dit een zeer vrieudechiappelijk karakter droeg De belde souvereónen wenschten elkaar geluk met het herstel der betrekkingen tusschen kerk en staat en spraken hun beste wensdien uit voor de toekomst Een nieuwe uitvinding van het Edison laboratorium LONDEN 5 Dec Uit New Tork wordt gemeld dat gisteren door het Edison laboratorium te West Oiange ofILcieei is bekend gemaakt dat jarenlange proefnemmgen in geslaagd ie uit een veelvuldig voorkoineöd onkruid aynthotiBche rubber samen te atellen De plant bevat zoovei rub1 dat bet mogelijk zou zijn te produoeeren tegen een prijs van 40 cent per pond De penttinfcmeestereMe van een Spaarverentiging met de gelden verdwenen BERLIJN 6 Dec Woensdag is de pennlDgmeeflteresse van de Vrije Spaonvereeiil daalden tob 106 Ford blevwi vrij goed op peil Koninklijken wei den op kalme wijze omgezet en waren enkele punten hooger dan gasteren evenwel hieven de koersen van gistermorgen niet geftiandbaafd Cultuurwaarden trokken nog belangstetbttg en gaven geen variatie van bateekeni te zien Mijnaondeclen veronachtzaamd Alg ExpWaliea vast Anierik fondsen liep i na hooger opening over het algemeen wat terug Generaal Sngdcrs terug naar ons land Heden scheep gegaan op de Patrls Naar wij vernemen h eft generaal Snijdetra na b 6indiging van zij gracht voor de Kon Nöd Indiscli Luchtvaart Maat cha pij de terugreis naar ona land ondernomen Hij is lieden scheep gegaan op de Patna welk achip den 27n dezer te Marfleill wordt verwacht Majoor B W T van Slobbe De nieuwe Gouverneur xm Cyra ao De met ing ang vaji 1 Januari J930 to gouvu eiir va i Curasao benoemde majoor j n den g eneralen staf B W ï van Slobbe slaat volgens de Maasbode bekeml als eeii van de bekwaamste Nederlandsche oifficiu ren Indien de afgetreden miniater van Deienaie er niet een regel van had gemaakt de offiraeren die de Hoogere Krijgsschool liaddeu afgeloopeu een of twee jaar uerdef te bcvoixteren tot een hoogeren ra ig maar h t üuue ste sel had gehandhaafd om iiechts enkele officieren die byzonder uitmu ten voor te dnageu voor eon buitengewone bevordering bij keuze dan zou oagetwyfeJd aan majoo an Slobbe deze eer te b iUrt zijn gevallen Ware hy nu dan ook niet benoomd tot gouvoiTieur dan zou de heer van Slobbe ongetwyfeld het hoogste bereikt hebbe i iwat een officier in het leger bereiken kan Een heel voorname zaak is ook dat ma i jüor van Slobbe icii nooit heeft terugge trokken in engen miutairen kri ig Ky heeft integended elke geicgenheid die hem maar geboden werd om zijn blik te verruimen dankbaar aangegrepen Roed de jonge luilenant van Slobbe wa te Breda Hd van een Jsbatlngclub Men keek ADVERTENTIEN Heden overleed na een ïangdarig lijden onze lieve Man Broeder en zorgxame Vader Dr E J HAMBURGER in leven gemeente arts te Gouda in den ouderdom van 56 jaren Wed Dr E J HAMBURGERVisser Alphen aan den Rijn L HAMBURGER JAAP W HAMBURGER LEEUWARDEN 4 Deo 1929 Spanjaardslaan 87 Eeoige kennisgeving De begrafenis zal plaats hebben Zaterdag 7 Dec nam 2 uur te Weidum Fr vertrek vanaf het sterfhuis te Leeuwarden om 1 uur Geen bloemen 34 er in het begin wel wat vreemd op toen een o ffioier ala lid werd voorgedxagen maar men waardeerde hem al zeer spoedig niet ai een om zyn ga en va i goed spreker en debater maar vooral ook om zgn prettigen ónxgang v ijae In dien tyd schreef luitenant van Slobbe met kapitein van Erp samen onder de i schuilnaam Twee Ploten een boek over een hoekomstoorlog dat den tited droeg van Neerlands Doodstrijd Van de Kon Ned Vereeniging Ons Leger is majoor van Slobbe de geesteiyke vader en oprichter Oorspronkejyk bedoeld als kleine plaatselyke vereeiujging te Breda werd ry op een van de eerste vergaderingen door den heer r denutn deatyds Hd van de tweede Kamer en wonende te Breda uitgebouwd tot wat y nu geworden is Studie noodzaakte den heer van Slobbe zich uit deze organuatie terug te trekken terwyi hü bovendien wel inzag dat de leiding in andere handen moest overgaan wildij hy den groei er niet van tegenhouden TalrUk zyn ook de door den heer va i S obbe geschreven artikelen in miUtaire vakbladen van de Militaire Spectator w hy thans nog redacteur Majoor van Slobl is verder lid van het hoofdbestuur van de Alg RJC OfficierenvereenigMig en als aoudanig lid van de commissie voor georffamseerd overleg landmacht Ook politiefc trok yn byzondere belangstel ling Reeds van de eerste jaren van zÜn officier zyn af was de heer van Slobbe steeds een trouw lid van de R K Kieavereenigini en in de laatste jaren nam hy actief aan het weric deel en voerde in tal vac vergaderingen het woord Bekend ia vooral de ge makkie y ke yze waarop de heer van Slobbe zich aan de mc etandigheden weet uah te passen Toen hij in 1928 belast was aoor den oommanda it van het veldleger met de voorlichting van eb pers by de legeroefeningen in Limbtirpr werd zyn werit algemeeh gtrprezen In 1927 is majoor van Slobbe gedurende ruim een maand in 1 uxemburg geweest teneinde de regeering aUaar op militair gebied van voorlichting te dienen waarna hij benoemd ia tot officRr in de orde va i de Eiken3croom Als leeraar aan de Hoogere Krygsschool staat de nieuwe gouverneur bekend ails eer man met een zeer standvashg karakter rustig en bedaard maar niet bang om door te tasten als dat noodig is Dat de man dói eïchzelf geheel heeft gevormd een zeer hard vi erker is behoeft niet gezegd Hem kan men niet vertrouwen het bestuur over Curasao in handen legtgen Ong twyfeld zal Majoor van Slobbe zyn geheele persoon in dienst stellen van ons Iwid eai van het hem toevertrouwde gebied Voor de benoemde zeli die een groot g zin heeft beteekent de aanvaarding van zyn ambt in de West een groote opoffering MQnwericeni naar Genere £ enJgen tijd geleden heeft de minister van waiterataat aan den r k en aan den Nederlandflchen mijnwerkersbond verkocht a n den minister voor te dragen eeji afgevaardigde en een teohnisohen adviseur naar de conferentie die op 6 Januari a s te Geneve wl worden geliouden ter baapreking van de arbeitdHvoorwaarden in de mijnmdustrie Na overleg hebben beide bonden thians aangewezen als Afgevaardigde den heer J Pelser secretaris van den r k mijn werk ors bond en als tedinisch raadsman döi heer v d Bilt voorzittej van den Algemeenen Nederlandscben mijn werkers bond HaagBche Conferentie op 3 Januari 1930 Naar wij vernemen iieeft onze Règeermg Üjaino van den President van de HaagBolie Conferentie beniclit ontvangen dart het in het voornemen ligt de Conferentie 3 Januari e k in Den Haag te do bijeenkomen St Nicolaas in Katwyk Voor de villa an Prinses Juliana Twee fltudievnendinnen van Prinses Juiliana heben gisteren als St Nioolaas en Zwarte Piet in een auto een tocht döoir Katwijk gemaakt Voor de viUa van de Prinses strooiden zij veranaperingan voor de daar veraanielde kmderen Arbeidswet 1919 Inhalen verzuimde uren De MiniBter van Arbeid Handel en Nijverheid heoft goedgevonden hoofden of be atuurders van oudemönnngen in alle gemeenten des Bijks in wier fabrrie en of werkplaolBu üf onderdeelen daarvan op 27 en 28 December 1929 geen arbead wordt verricht in afwijking van het be aflJdo bij artikel 24 der Arbeidswet 1919 te vergunnen het aantal daardoor verzuiniide uren tot een maximum van 14 uren te doen mliailai op de eerste vijf werkdagen der wekem vallende in het tijdvak van heden tot en met 31 December 1929 met dien verstande dat de werktijd per dag teo hoogste 9i uur mag bedriigtm en veixler onder voorwaarde dat de arbeddfltijd van de betmkken arbeiders in zijn geheel is gelegen tussdien 7 uur des voormiddags en 7 uur dee namiddags o in de pevallen waarin raahtens het W ktijdenbesluit voor fabrieken of werfcpJaatseji 1925 ruimisre ttjdgrenzeii zijn toegestaan tU8adien de daar aangegeven tijdgrenzen en alsdan niet dien verstónde dat de aa beid van jeugdige personen en viouw i op twee achtereenvolgende dageo moert zijn afgewisseld dorfr en rusttijd van ten minste 11 uren achtere Overstelpende water afvoer uit Dnitsrhland Gevaar dat landerijen in Overyseï verdrinken Het Tweede Kamerlid de heer Weitkannp heeft den minister van Buitenkndsehe Zaken de volgende vragen gesteW 1b het den miniater bekend dajt bij de landbouwarfl te Hcitheme en te Den Velde onder de gemeejite Gramebergoi groote ongeruathftid heerscbt over de morme faoaveel i DUaties oo de heer Kuiper R K ging er Nog ie het publieJt niat van ïljn verbaaiag bekomen schrijft de N B Ct of er nadert n tweede span minder deftig niaat toch ooflt potsierlijk Het is een afgetakelde groeutenkar getrokken door één magei bi je een bles die gotdig aijn vreemde vrae i tje zeult In den wageubak zijn banken gft plaatst Op het eene twee Bdnterklazea broederlijk bijeen en op het andere twee trouwe heipere met zwarte gezichten en groezelige donkere handsühoenen Voor een cof stopt de stoet Vier awarte l ieten helpen vier Sinterklaaen uit twee wagens De gang vnn de vier goeiieilig mannen is min of meer vtfankel en de vergulde staven met sierlijken krul bewijzen goede diensten als steun Een kroegdeur zuigt open Een voor een verdwijnen de sinten en de pioton in de rookerige ruimte daarachter Binnen klinkt direct spontaan gezang Het g at over maneechijn en boomen Vader hoe kan dat nou vraagt een kielne jongen die al lang in bed had moeten liggen Do vader trekt zijn ruit mee omstanders lachen en het jochie zeurt Fransche spionAage via Nederland Een DublicHtle Tan het Berliner Tageblatt Het berimer Ugtiblatt bevat verschilItnoe buzonderhedcn omtrent een ip NeOeria id werkende tegen Duitschlimd gendite lransche spionnage organisatie De mededeelingen van genoemd blad komen op heL voigenua neer De leiding van de in Nederland werkend t ranache spionnage organisatie ieeft haar zetel in Den Haag ï ieawe Uitleg 10 en berust in handen van den Pranschen militairen attaché overste Burin des Roziers Van de Nederlundsche mtdevverfcers noemt het Uad in de eerste plaats de decornteur Alois Petnis Laurens Snep geboren 11 Augustus te Westervoort b j Amhem v onende te Amsterdam die in 191Ö wegeni het vei d van militaire geheimen aan Engelahd door het Rijkagereclitahof te tMpe ig tot 10 jaar tuchthudsstraf lb veroordeeld In JatioaTi 1Ö19 wcmI hem t re ff van de straf kwijtgescholden Oifl zt it werkzaamheid voor den spionr agedienst f £ niaakeeren geeft Snep zich uit als compagnon in een agentuur en commiflsirfia 1del Eximpo Verder noemt het blad een broer van Snep Joseph Mana Snep geboren 13 Jan 1887 te Westervoori wonende te Ebdhoverx Ook hiji werd in 1914 wegens spion nage tot vijf jaar tuchthuisstraf veroordt eld Voorts noemt het blad de gebroeders Petrus AntoniUB Joeeph de Haan geboren 22 Febrtiari 1871 te Zei cnaar wonende te Nijmegen en Theodora 9 Gerrit Mattihiaa Willem de Haan geboren 18 JuÜ 1877 te Zevenaar wone ide te Nijmegen Verder den koopman Conrad Sloot uit Amaterdam Christiaan Theodoor van KeriiJroff wonende te Utrecht en Joseph A Sebej ns woiicnde te Vaals Deze personen hebben tot taak door advorbenties in de Duitsche Waden in contan te komen met perso en die m economische moèlijfcheden verkotren en daardoor eeii gemakk ijk aanknoopingspunt voor de Franschen vormen Wanneer Dultschers op deze aanmoedigend gestelde advertentie ingaan heeft eerst een briefwisseliiig plaats waarin de Dultschers hun geheelen levensloop moeten mededeelen waarna een bespreking in een Nederlandsche grensplaata volgt De reiskosten worden vergoed ter viol den laatstei tyd de spoorwegbtljetteil voor de heen en terugreis te voren werdM toegezonden Bij het onderhoud pl en of agenten voor een Engelsche of ï anscèe groote industrie of voor het Internationaal Comaté voor Volkenverbroedering op U t eden en vragen dan nauwkeurige berichten omtrent economische mildtaire en ptrfitieke gebeurtenissen in Duitschland opda de industrie van hu i land niet door buitenlanriflche concurrentie wordt ovcrvleugelo en de wereldvrede verzekerd blijft Volgenfl het 3ertinef TageÖIatt tröd éii d é fetfcti zeer brutaal op en sch rifckeh iiJ KSt lërug voor omkooping van soldaten beambten en voor het organlseeren zelfs van inbraken om daardoor m het bezit te komer ven de gerwenschte berichtöï Onder de voorspiegeling vaa giroote beloorangen wordt geëiflcht het veriangde materiaal aan de overeengekomen adressen in Nederland te aenden Tot zoover de mededeelingen van het Berlijnsche blad dat aandringt op maat regelen van do Nederlandsche autoriteiten tegen de Fransche spdonnage agenten en tegen de Nederlandsche o Tderdanen difl aan het spionnagebe lrüf medewerken De wraak van een autobnaondememer Halte bordjes geramd Over de wijze waarop de gemeente Bottendani de parbieuUere autobusondernemarB beeft beihandeld kan men versoliiUeod oordeelen In elk geval valt het te begrijpen dat de ondernemer van den dienst Spangen Bergweg vla de tunnel aan den Beukelsdijk die jaren lang op dit traject het publiek heeft gediiend minder prettig is gecleind nu tegen 1 December zijn ooncesaie waa ingetrokken en met ingang van denaelfden dflg de gemeente op dit traject ging rijden met Men verstande evenwel dat de bewoners in de omgeving van den Nieuwen Binnenweg ïiun reoii ts treek aofie verbinding met die Provenierswijk moeten miaeen Hij was boos en booze mensehen dooi iteis donime dingen Toen Zaterdagnaoht 12 uur want toen liep de coneeesie af zijn laatste bus binnen kwam ie hij ftdhter het stuur gaan zitten Is het hem bekende traject nOg een langs gereden nu Bonder pawoglers en heeft hij onderweg de pas geplaatste hftltebordjes van de buesen Öer BottermmKh electriache tram met zijn wagen gerani l De polhie heeft aan dit veroiellngmreik een eind gemaakt Een doodeïUk oniertL jalnder door een trein ftgrcpen jai ongeveer vefrtigjarigo tuinder uit Ijjj ijkerhout ia naar de Tel vemeeaat 1 r onbewaakten overweg aan den Nieu Mveg l i Hillegom daor een eleotriflchen ü uit de richting Am terdam gegrepm pa ongelukkige werd op slag gedood Al iO J UBUWia Programma voor heden Hilversum 646 Het St Nicolaaafeeet van Pietje Biuï vroohjk luisterspel voor de kinderen 7 16 Cursus Fransch 8 01 St Nicolaas avond bij de A V R O 9t Nicoiaasoratorium 9 30 Omroeporkest na aJloop tot 12 uur grauiofoonplaten Huizen 6 00 preekbeurt Ê OO Gramofoonplaten 6 30 Orgelconcert 7 30 Cursus Maleisdh 800 Concert V Ned IndiBcUc Radio Omroep Mü Bij do Ned t t Ct van 3 Dec j 1 zijn gerold do statuten der N V N V Neder liifldsdilndisctie Radio Omroep Maatschappij te Amsterdam Als doel der N V wordt omachreven het uMoetenen van het Tadlo omro€ bodrijt in Ned Indie en het venciiten van handedmgen welke mot dit bedrijf in den meeet uitgeijreiden züi in betrekking staan en voorts het deelnemen in ondernemingen welke aan liaar doel bevorderlijk kunnen zijn H t maatschappelijk kapitaal van den vennootecliap bedraagt f 1000 000 verdeeld in 30 preferente aandeden Jk groot f 1000 en 970 gewone aandoelen olk groot f 1000 waarvan zijn geplaatst aïle preferente aandeelen en 170 gewone aandeelen al wedke geplaatste aandeelen binnen een maand na vet verkrijgen der kon bewilliging op deze akte tégen parikoem in contanten sullen word i volgestort Het toeaicht op het boBtuur van de vennootecbap wordt uitgeoefand idoor eeo ïfwad wt Pimi9earJ 8en beat And i ten mlnatfi viep leden Voor de eerote maaJ zijn aJs ïOüdanig l enoomd dr A F Philips te Eindhoven P A Roelofaen D Hudig L J zn en H G Bchfldd De voetbatwedatrUd Nederland België Uitzending naar Indic per radio De Phohi zender zal Zondag a s den voetbalwedatnjd tusschen Kederliand en België in Iwt Olympisch Stadion te Amsterdam door een techniscben oogigetuige laten Philips te Eindhoven heeft toestemminig gekregen van den directeur generaal var Posteryen en Telegrafie te Den Haag voor het uitzenden hiervan Het verslaan van den wedatr jd geschiedt voorloopig door Philips als proef WeJÜcht dat later iedere internationale wedstrud op dtze wüze zal worden uitgezonden RKOHTZAKEN Faillieaementaatatistiek over November 192Ö Samengesteld door van der Graaf Co N V A£d Handelaiiilormaties Uitgesproken faUiissementen Nwnt Holland Excl Amsterdam 34 Amsterdam 55 Zuid Holland excl Den Haag en IlottenJam 30 den Haag 27 Rotterdam 2fi Utrecht 20 Gelderland 16 Noord Bralbant 13 Limburg 11 Zeeland 8 Friesland 13 Gront igen 9 Drente 4 Overijsfiel 20 Totaal over November 285 faillissementwi Totaal vanaf 1 Januari 2610 failliaaementen a Ipt l Ol Edft t id ak Y ffi iw 9P T7 f Jiiit peme it eav tj k i r u MARKTBERICHTEN Veemarkt Gouda 5 De Cinber Aangevoerd in lo rtal 2675 stuks waarvan ili slachtvarkens VüUe van 39 et tot 41 et per pond l vemi met 2 ktrimg Loroiensche van 35 et tot 36 et per pond ic ALiid ii et 2 korting ÜQutera van 96 et tot 36 et pei poiid Ineril met 2 c i uting 800 magere varkens vmi ƒ 36 60 1603 luggen van ƒ 16 24 21 runderen van ƒ 250 61 nuchtere kalveren van ƒ 12 19 7 schapen van ƒ 22 28 23 bokken en geiten va i ƒ 5 12 Handel mati Kaasmarkt Gouda 5 Dücember 186 paitüan kaaa Pryzer Ie kw m r m 5 68 2e kw m r m 53 55 Ie kw z r nu 6184 zware tot 59 Handel matig 856 ponden boter Goeboter van ƒ 1 tot 110 per pond Weibotesr van ƒ 0 90 0 95 I r pond Hpndel inatig 172 partyen eiereo Kipeieren van ƒ 10 50 11 25 per 100 stuks Eendeierei ƒ 7 50h8M pr 100 stuks Handel matig Graanmarkt Gonda fi Dec Granen Tarwe f 11 75 12 75 Kogge f 8 50 9 00 Gerst f 10 00 11 25 Hsr ver f 8 50 9 50 Erwteai f 14 15 Bruine boonen f 20 22 per 100 K G RADIO TELBGRAFISCH WEBBBERlCin Vonvachting Krachtigs tot mwüge zuid Wfltelijke tot zuidelijke wind Zwaar bewolkt betrokken met Üjdelijke opklaring Begea uien Weinig verandering in temperatuur Stormwaarschuwingadienat Hedenmorgen 8 40 geseind door de Bilt wn alle poaten Wordt verwacht atonu uit t t ZukiWeatm toepachrift aan Hare Ua uMi de Koningin te verzenden I Dr £ J H mburser f Te IjoeuwarUftn ia a hWJrea m ucii ouder dom van M jaren ov ieüen de lot vuur Korten tyu Juer gevestigde geneesheer Ur 1 J hamburger Dr liumourgcr Wf rd geJioren op 30 Juni iiitS te Alkmaar Na aan de U jksuniversiteit te Groningen zijn studiën te hebbe i voltooid vestigüe Dr Haniburger zich ais gemsaaheer te Bardoradeel welke gemeente ny op 5 Juli 1917 verliet om zich te Gouda te vesügen Op 16 Juli IDiW werd Dr Hamburger tot Gemeente art benoemd in welke qiialiteit hy laloii bdaat werd met het medisch toezicht op uen ontsmettingsdienst l Hin langdurige aiekte heeft het Dr Hamburger onmogelijk gemaakt zijn pructyk te blyven voeren in d n lateren tyd bepei kte hij zijn airbeid dan ook twt het behandelen van kinderïdekten Ook dea practyk heelt Dr Hamburger kort aeleden opgegeven om zich als rustend ganecsheer te Leeuwarden te gaan vestigen zyn ontslag aaiivxage als gemeentegieneesheer zou in de aerstval g6nde vergadering van den Gemeenteraad aan de orde komen Zyn verblijf te I eeuwarden is dus wel van korten duur gpweest Buiten zijn practjgk wy dde Dr Hamburger groote belangstelling aan het Natuurkundig Genootschap waarvan hij de volyverige secretariB was Filiaal BankierBhuia T Goedewaagen Zonen Bjj openbare veiling van liet bankg d ouvi waarin het kassierskantoor L Aderts en Co te Oudewater was gevestigd is eigenares daarvan geworden de firma T Goedewaa gen Zonen alhier die in dat giebuuw een iiliaal van haar bankiershius gaat vestigen Een Traasport auto met CaroBserie van Ikiudsch labrikaat In het magazijn van den heer J L Hul le i Kleiweg staat amds enkele dagen geëxposeerd eon reusachtige traiiBpöjrtauió vdn de atiKHiiwassL herij ververij eü dieiiif ecitiB Wji6 wberij De Pelikaan welke om zijn groette zoowel als om de fraaji uitvoe img viiu de caroeserie zeer de aandacht iixikt Wij maken iiiervnn melding omdat de inoQie carosserie dezer transport auto waarvan hut cliaesis gelev d is door den imax HuUenian Goudsoli fabrikaat is n l van de firma van der Weyden Nieuwsteeg die reeds meerdere groote cwrouerlèn heeft vervaardigd l iopaganda avond G G V Utüe Dulci I e Goudsclie Gyinnaaiaste i Vereemgiii j Utile Dulci houdt Zaterdagavo itl te Ö uur m de zaal Kunatnun van Ons Genoegen een propaganda avor d Na Afloop is er bal De goedkoopste weg ter vfldoenuiü aan de verplichte u kenvefzekeruig Het Ned Vei bond van Ziiekeiikaaseu ufd Gouda Jwjudt een opaabara v rgiaderiug op Woeii ag 11 December des avonds te b uur m üe öoe de Kóuuie i Ifl dezü vergadeimg zaiJ de lieer Kuyer hootdbebtuurder van net lH V i preken uver De goedkoopste wqi ter voldoeumg aan de verpliciite Ziektevanaekering Like Vrijdag in December ö uur Socieiiit de Iteuine IndiacJie leamg ï Uec 8 uur Ivuiibtnun Ona GenoPüeii Propag andaa ond Utue Dulu 9 Dec 2 en S uur Kaadzftal stadhuis Gemeenteraad 11 Dec 8 uur Nieuwe Schouwburg 2e Nutaavond i 11 Dec 8 uur Hoc de Kéunie Openbare Verg Ned Verbond vaü Ziökenkasaen fc pr de heer Kuyer 16 Doe 8 uur Stadliuia Ra idKaal Gemeenteraad Te 3 uur een bijeenkomet vau den Raad met de Ire v Steen v aa Ommeren en de Bruijue 18 Dec 8 uur Gebouw Daniël B H B O Cur8US onder leiding van Dr Evera BBRKEmvoföfik j In het Café van den heer P Berkouwer alhier had Woenhdagavond j l de verlotint plaats uitgeschreven door het Kanfartdtorps 4 H T SjG aJhier Ongeveer 170 pryaeii waren aanwezig welke ongeveer alle door milde gevers vraren geschonken HAASflUK £ en aanrydins ïoen Kotaria J Koeman gisterenmiddag met zijQ auto uit Gouda terugkeerde werd hij dooi een vrachtauto van de maalderij van den heer Oskam alhier bongareden Deze laatste auto kwuut juist van de maalderij de weg op eu reed dus den heer Koeman zijdelings aan De auto van den Qobaris werd leelijk geÖiBvend en was van voren ontzet aoodat h ijsleohtfi met veel moeite en voorzichtigheid naar zijn woDm dèe didutbij was kon komen Zuater A G Woutman alhier befliaalde het diploma voor kraamvrouwen verzorging Voor het Nutedepartoment Moordrecht Gouderak trad in h t Posthuis op do neer Henri Dekking van Etotteirdani Voor de pauze werd door aprcVer voorgedragen Het graf van d n onbekendon soldaic drama in drie bedrijven Na de pauze volgden een paur stukjes van meer vroulljk i aard NI£invï3tK£RE a 4 USSEL Het ligt in de bedoeling dt algemeeaie politie verordening aan te vullen met een artikel waarbij het verboden zal zyn slooten te dempen met iCvaLproducten waardeloos vuil of andere otinkende s toffen OGDBWATfiE Aders bankxebouw verkoel In het hotel da Roos werd gisteren door Notaris Jhr Bowier veiling gehouden van de perceele van t bankiershuis Aders