Goudsche Courant, vrijdag 13 december 1929

KRUIDENIERS en VLEESCHWARENZAAK TE KOOP geleien tuischen den Haag en Leiden Verdiensten f 50 jt f 60 p week huishuur f 11 p week Overtuiging toegestaan aanvaarding 4 weken na koop Prijs f 2500 buiten goederen goederen factuurprijs i contant Brieven No 3806 bur GoudscheCourant Markt 31 15 ZENUW AAMDOiNINGiN Zenuwen doen zich t meer gelden als h t lichaam venwaki ü slechts een algeheel versterking zïj da resul laat hebbeo trviotf 8 Glst Tuniaa TablettcD ziin ui huo uitwerking bijzoader krachtig daar zij het bloed volkomen zuivf renen 1 gcheele zenuw gestel gezond en krachtig maken Devitami aen ziin bijx heiIzsaiD Oaraalie Probeo ccn doen todicD Uw unuwgestol xlcb Diet op wooderdadiga wijxe bnsti lt betalen w U Uw geld terng na ontvangst der ledif e dooi VcrkrlJetiBar in looica vu ICyJi SKaiibel r Mu Ier leelt ta d n r ks lUg uie uiu s uur begon net imajia tn i pugiaiuna van üe legeermg umgfiiua ui ut uw dtie viui vertrouvtcn tjealeiü üy be güii i ii t ie DroElliM RV AiOEM KOLLANOSCW MAMOCL V INDUSTRIE aU AMMlIaC VfiMl VINt IRVING S GIST TANINE TABLETTEN vee qevfaaqdc boehen en wanneer een medemenach een on l overkwam hij trok zioh vaa het lot Hwn ander nooit lete aan en dat wist ice heet goed Je spreekt de waarheid niet zei het 1 ï Tan dien aard zou jou Is rd ontstelde hpftig Ondanks al zijn jwe wlfbeheejachmg gelukte het hem op j Wabhk niH om zijn zenuwen in be te houden Zijn bleek gezioht kreeg FABRIKATEN VAN DE SALLANDSCHE VLOERZEIL ËN LINOLEUMFABItlEK TE WIJHE OPZICHTBR Voor bet wekelijks incasseeren van huren van eenige klfeine eigendommenin Gouda wordt een VERTROUWD PERSOON gevraagd Br metconditienen ref No 8000 Van Steeden Adv Bur Rotterdam 10 MAAGLIJDERS Hebt OT last van U maag Gebrek aan eetlust blechte spijsverteenng Zure oprispingen Trage stoelgang Krampen Kortom is Uw maa niet in orde Ook g j kunt genezen zelfs wannaer U leeds jarenlang lydend was bruik daartoe de ge neeslB achtige kruiden samengesteld dooi den welbekende kiuidkundige Jacob Visser en de oorzaak van Uw Ujden wordt opgeheven ook al was tot dusver niets instaat U Ü gezond held terug te geven Dagelijks ontvangen wi dankbetuigingen waaronder van velen die somtyds na jarenlang lyden volkomen herstelden Vraag inlichtingen die U gaaine gratis en zonder eemge veiphohtuiig worden toegeasonden Vul onderstaanden bonm en ver meld kort met welke moeilflkheden U te kampen heeft Hierlangs afknippen Aan den Geneeskiochtige kraiden Handel Jacob VisseiDamel WiUmkplem 12 Amsterdam BON A 2 MH U gelieve mii zonder eenige verplichting giatis er franco volledige inhchtingen te verstiekken omttent Uw geneeskundige kruiden teigen ziekte der MAAG Ik heb last van BON A Naam Straat Stad 60 ONZE GEWOONTE GETROUW steeds de mooiste en nienwste films in ons intieme THALIA THEATER te vertoonen brengen wi U van VRIJDAG l3 tm DINSDAG 17 December Slechts 5 dagen Twa Sehlttarsnd Hooldllltna Sensationeel Ko misch en Dramatisch Als eerste Hooldnummer De Danseres van White Chapel Een Paramountfilro met drie sterren Dopolhy alah Will lloa Naison Kays Ten tweede RICHARD TALMADGE sterker en vlugger dan ooit in de groote sensationeele avonturen roman ONTMASKERD TOEGANG BOVEN 14 JAAR Vi OENSDAG H O L F U Donderdag verhuurd aan de Nederlandsche Reisvereeniging Verwacht Emil Jannings in Hat Laatste Commando Wanneer tfq het besluit enomen hebt in een of meer kamers nieuw zeil te koopeniraadpleeg dan de YELLA Staalboeken iedere leverancier zal ze U gaarne tooncn Zii bevatten 160 fraaie dessins voorVLOERZEIL EN BEDRUKT LINOLEUM en bieden U in verscheidenheid van kleur en stijl de grootste keus YELLA oloet zelt bedf uki hnoteum bezitten in de grootste mate de goede eigenschappen die gij er van verwacht Soepel Zwaar en Sterk in 7 gebruik het beste merk YELLA SCHOUWBURQ jBIOSCOOP QOUDA Van VRIJDAG 13 DECEMBEB f GROOT FEESTPROGRAMMA 19261929 Wij brengen U voor Amsterdam en Den Haag de nieuwste Operette film HET MEfSJE VAN DE DONAU met Leatrice Joy Nils Asth r Joseph Sehildkraut Op het tooneel THE UFRIMI s de wereldberoemde lÜusionistentroep I I 5 PERSONEN 6 PERSONEN Alles overtreffende goochelkunsten o a HET 6EHEIK VAN HET GROENE MASKER I Hel enorme wereldsucces I Sohlttereode speolul vervaardigde Decors en Toiletten II Schaduwbeelden I Dansen I Onbegrijpelijk I Verbl uffend Fanustiseh I VRIJDAGAVOND GALA VOORSTELLING NA AFLOOP GROOT ATTRACTIE BAL Prijzen als gewoonlijk Toegangskaarten voor het bal f060 per persoon Leden SOG f0 30 p p Q en toegang voor personen benedan 14 jaar Plaatsbespreken dagelijks van 11 3 uur aan de Sociëteit Ons Genoegen 100 J4aison Para Hoofdsleeg 7 Raitopdam Vraagt Uwen Winkelier eene demonstratie oan het VarpliglniairUkittii Cortati eunmlksusiii BrsukbiirfiiWirmwattmkkin ealll prijseourint inlli Waann verschilt dit apparaat met ieder ander fabnkaat ledere verlcooper toont U Eraame c welke wi ze kct VALET apparaat zijn eigen mesjes aanzet en scherp houdt Oppervlakkig gezien lijkt het op elk gewoon veiligheidsschearmes Maar neem het Vaiet mes eens m handen Zie hoe de nem docv h apparaat gestol n wordt geeft U er rekenschap van dat binnen 10 seconden het mesje automatisch een bijzonder scherpe tmjkant verknjgt en gij met meer dan 12 seconden noodig hebt cxn het geheele apparaat na het scheren schoon te maken dan eerst leert gij de waarde op pnjs stellen van het eemge veilifl wid scheermes dat zich zelf aanzet N I StBndMWA Elnl sw lb b vM Bwaiu Temtvard raüia kaïdiacheerma 12 VaÜairmeiiet en pnnu an Mtrwm Pnji PI 12 5U No 101 PotniUlr M paurk lModel C atcrk inrart alni bevat vc nikkeld apparaat Valct mealea en aocde qualiUit aaiuatnam n Prtja FL 3 50 l rU d DuiHa VATI riELLK THANS nADHEET 35c PERHALfP0nD5B K E 17251 88 Jaargang Vrijdaq 13 Deoentbep 1928 GOVDSCHE COIRAXT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EM OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ctiï Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADYBBlLJ XlËPBIlSi Uit Gouda en omstreken behooieaée tot dsn imm r ÊAti 1 ö regUa ƒ 1 dü elke regel meer ƒ ü o Van buiten douda en dan besergkimg l o regels 1 oo elke regel meer ƒ U JO AdvertenUen m het tarrtagnanuner oU beslag op den pr s iaeiuddig eids advertentien üe heltt van den prqii ABONNEMENTSPiUJS per kwartaal f2Z5 per week 17 cent met Zondagsblad Jf artaal ƒ i IW per week ZZ cent overal waar de bezorging per looper geauhiedt fyggio per post per kwartaal ƒ A 16 met Zondagsblad f A Ui Üemwflientea worden dagelykb aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA Atf oiue agenttn en loupers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux ayn dagelyka geopend van 9 6 uur Admiiuatratie Telef Interc 82 fitdftctie ielet Hu l osuekening iStüO r ƒ OM Op l UiUONULl Mi A t l iuhUlHjik S 1 4 regeiu ƒ iJi ike ugel m de vourpagme i 0 o hooger Uew ifie aiivertenuen en ingesonden mededeeüngen by contmwt t t WM i prys Uroote letters en randen worden b rek n l naar plaaUutuuts Advertentien kunnen worden ingesouden aoor tustfciumkoiiuit vaa b laiun Au verton tiebureaux en onze agenten ui moeien rtaagd vd x ét Itureau zyn ingekomtuii teneiade van opname verzekard M aga kon de beraadslaging pas iea 12eu De datum vau 1 Aprilvoor liet bet n tui het nieuwe begrootuigsjaar is doui au deskundigen aaubevoiea De eenige m eilijk he d was om de mtgaveu over de periode van uvergaug vaa het tagenwooioigu naar het nieuwe stelsel te dekken De v crdeelige laldi over liet begroutmgsjaai 1Ö29 en de vlotte toestand der SchaUcwt ma ea het evenwel uie elyk de hervormmg zou lI belemuiermgeu te doeu gesciuedwi Potncare weer vour het rat buiten 1 uuicare hei It weei voor het eemt een waudcluig gedaan m deu tum der kliuiek De metro wordt di urder De i refect van de beme heeft aangekon digd dal d meiio dit jaar een groot delteit heelt opgeleverd Dit deficit bedniAgt 66 4üO ÜOÜ Eruuca veroorzaakt ui d eerste plaats door de toeneuieode laaten der leenuLg u welke 1U4 mülioeu bedragen Het ligt ttisufi m het vooruameu de banevtji te yethoogeu met 15 oaotime voor de Ie kluase met 10 oentuues vooi da 2a klas ie De tarieven zouden dan bedragen 1 Lr 16 voor de Ie kla M 70 centuuas voor de 3e klasse en 06 centunes voor retour BLLCrlë Vliegtuig verongaliikt Op het vliegveld WeveJgbeni u een vlieg tuig door deo wmd teg t deu grond vei pletlerd Van de twee mzitteuden werd da eeu leratoud gedood deu ander eeu leerling vlieger stierf tijdens het transport naar het aekenhuii DUIT3CHLAND Het eiland S lt in gevftar Heele stukken strand weggeslageo De aloim van gi teravoud gmg genaard met liavige regen en hagelbuien De itb nge Zuid Wester atorm die uaar liet Noordwes ttiu dl aaide en met sterkte iQ woedde lever de een ernstig gevaar voor het ealand ylt p De branding was zoo geweldig dat ook bij volle eb de golven over het hoog gelagen reetauiant van Westerland sloegen Van het trand werden het Ie stukken weggeelageu Du uiotor lichter d e dezer dagen op het strand aandreef is thans nog hooger op in de duinen geworpen De toestand u tliau 2O0 dat land dat 10 jiar geleden nog mid den m hei eiland lag nu vlak bij bet trend ligt en de brandmg daar overheen alaat Men verkeert m groote bezorgdheid wat zal geschieden mdien de storm nog in henrig heid toeneemt waar het wel naar mtdaet BINWKNLAM Raad van Arbeid Utrecht In verband met het feit dat het 3 £ tecember 1929 tl n jaar gateden is dat de In vaiid leitBwet een onnuddellyke verhooging vrfn de biez belaatmg Dr bchach v ei sciieen dts avond persooniyk in den ryksdagt aai hy met de leden van liet kabine bespifkine en baa De rykskanselier ontving m aa loop van den avond ook verschillende partyleideis bïïï tenlanp ch Nmjws T ENGELAND Verkeersongeluk nabU Londen Vijf dooden ein tninjig gewonden Naar erluidt 7ijn vijf niBnicli u gt io d en itvfintJg gewond bij een aan jüng tus Bohen eon bram en een sutJN e te £ f eld ten Nooidelijhe voorataid va onden Da trani werd door de autobus i de flank aangereden Alle ruiten vafl bei Ie v trtui gen fterden verbrijzeld Viet pT Juie i wer den opslag gedood terwijl d vijfde overleed tijdens het vervoeg naar het aiek hu Op het ot enblik van de botain wa m bus en tram beide vol passagiers lerstord s r lden tal van menschen te hulp oId ie i ass gier te beviijden en de dooden ta berden Voor byrijdende auto s werden gfliequi eci oin de velen die door glasfloheïifèn gi wond waren naar het ziekenhuia te l rent en rot de slachtoffers behoorin v e n Lisjes benoden twintig jaar en een j nget die aeatien aar oud waa De nieuw tnunwet De liberalen zullen h de tweede lezmg tegenetemmen Na afloop van een gehoudwi bijeenkomst van Ie liberale parlementoleden nepft Lloyd George medegedeeld dat de liberalen een motie zouden mdienen waann wordt voorgesteld het regeeringsonttterp inzake de kolen nijnen te verwerpen warin de twee de lezing dt volgende i JrEaji de orde komt In de liberale motie wordwi de verkortmg an den arbeidstijd en de üistéJlmg van een nationalen liM nr98d voor de mijnen goedgekeurd maar wordt verklaard dat het ontwerp niet kan wordpü goedgekeurd omdat het de industrie niet reorganiseert en de productiekosten niet vermindert en omdat het e n aubsidie vereent voor de ettenkool ge everd aan de concurrperende buitenland sohe mduatneeelen eo den steenkoienprijs voor de Britseh mdustiieen verhoogt De conservatieve p rti ia eveneens tegen het wetsontwerp gekant Zij is voornemene en amendement tot vetwerping in te daenen Het ia mogelyk dat het amendement der conservatieven die de oflicieele opposi tie vormen het eenige is dat volgens de parlementaire proeedure in beliandelmg kan konen In dat geval moeten die liberalen of voor het conservatieve amendement steanmen of zich onthouden De Werkloosheidwet Het nieuwe artikel 4 De Engelsohe minister van Arbeid Mar garet BondEiedd lieeft het door haar beloofde nieuwo artikel 4 van het wetaontwerp op de verzekering t en werkloosheid bij het La gerhuia ingediend Zooala men weet za r de mmister zich verplicht voor de oppoaitio uit haar eigen volgelingen te zwichten i Qtt toestand der Ouitsoh s schatkist Een crediet van ÓÓÜ iniluoen hoocuê uet piograra dokii riirmann Muiier naUei UmgiUUii JNieuwe moeauKtie en JNieuwe flioeayütied gedt elte van de veilichtmg in de bc iade t goedmt gebriukt nueten woruen tloogei bediajjen zyn nooüig voor onüei teuiiu g van üe werkeloozen voor iiet agraiiaui noüdpioijiama en voor het grensprogiam ma zoüwe m het Westen als in net Oosten i ovei ütcn ib een veiminüeruig van dt be Ia tii gen noodig doch eeu en a ider zaï s echts veiwezen ykt kuimen worden door een ooeimatite leoigamsatie Voor de verliclitmg van de belastirigen krygt de regeering door ül ontldotmgen w elite een gevo g iiyn van het loungpiar óoi miLlioen niaik beschikbaar I en emdf de verhclitiiig van ucn belastmgdiuk wei kelyk eflectiel te maken is nog 4 X mii hoen mark noodig welke verkregen kaïi worden door een De positie van de achatkibt Ten slotte behandelde dt rykakan eliei de positie van de schatkist Op het ejide van het jaar zulleji de te stellen eisenen 1700 milltoen mark bedragen waarvan door de nuddeien 13 O miIUoen mark gedekt zullen worden zoodat de ischatkist nog een creüiet van 3Ï0 mark noodig heeft Indiër de kasmoeüykheden met worden OT erwonnen muilen de ryksfmancitn daardoor ernstig worden geschokt wat een ernstigen invloed op het particuliere economische leven zal hebben zoodat alle krmgen der bevolking daardoor getroffen 7Ullen worden De toestand is ernstig en een snelle be lissmg IS noodig 0 er byzonderhedetn vait nog te praten doch omtrent de hoofdlynen moet Je ryksdag zirn duidelyik uitspreken Voor deze hoofdlyner kan een g oote meer derheid in den ryksiag worden g voiden als de partyen maar beseffen dat het om gemöenschappelyke Duitsche I elangen gaat waarvoor aUe particuhere belar gen moeten wyken Slechis op deze wyze kaïi het werk van den wederopboaiw an de laatste 10 ar ten c nde worden gebracht en daartoe heeft de regeering het vertrou wen van den ryksd g noodig Terstond na de redevoer g van den rykskanselier werd de zittmg om t uur gesloten Naar een Berlyntich nieuwsagentschap verneemt hebben zit h vanmiddag meuwe moeilijkheden voorgeoaan Dr Schicht de president van dp ryii bank heeXt de regee ring n 1 laten weten dat het eerste ge deelte van het voorgestelde progiam nief voldoende is om de credietwaardigiieid van het ryk te verzekeren Hy wyst er daarby cp dat de verhooginy van de bijdragen voor de werkeloozenverz kermg geen toe vloeiing vMi middelen vooi de scha kist ten a evolge heeft liet uuidti axiikel on te trekkeu da bepua de dat ecu vveiklooze wilde hy aaiupraaA doeu gelden op uitkcermg mioeat bewijzen dat hij te gi Adet trouw werk had gezoulit De oppooitie mccude dat aldu op deu werkl x a ccu te aware last word gtdegd Het uieuwe artikel bepaalt thauja dat een om uitköcrmg veizoekeude nerkLooze wordt algewezeu wunuccr hy euu betrakkmg Hdm inodegodecld door ccii arbeidsbeurs umi werkgever of eeu ander erkend Uohaam weigeit oï ill gebreke blijft Hch dajirvoor U P Wmel len De werkluoze zal volgens dit artfikel dua met verplicht zijn uiJf naar werk te oekeu Dü muuster heeft het artikel vergeaeld h UANKKIJS Het begrootuigsjaar De voorgestelde herrormlng De Toordeelen van 1 April Gehjk geai eld ia er ui de K mer een wetsontwei p ingediend strekkende oi het begm van het begrootingejaar van J iiuari üp 1 April te brengen De gioote moeüykhead was tot c iSver dat het parlement nooit op Ut d gtr eed kwam met Ue behandeling der uegr oting en daardoor het aannemen der V or opige Twaalfden nood akelyk werd Het o werp der begrooting voor het volgend if ar wordt in dio regel eiud Mei of begin imi inge diciid dwz aan den vooravon i Ier parlementaire vacautie De behandel ng wordt pas in October geopend On lajka nvohd eO nadit ttiiigen komt men nooit ti dig gereed Wanneer nu de aanvang van het begrootingajaar op 1 April wordt geswJd levert uit groote voord plen op Warner en tenaat hebben dan een termijn van imddwi itober tot Jl Maart voor zicli d i vijf en ee halve maand om de begrooting be tuG eren slecnta ondeibrokeo door de Ker tv tanüe en Nieuwjaarsdag De t ho de Paria die de wijzigir tea zeerste toejuioht vindt haar va t meer belang omdat da regaermg de vooraitters der conmmsies en de rapporte ra Mj de tegeuwooidige omvangrijke b ro tmg n elk oogenblik mlichtmgen aan de Kaï ie moeten verschaffen Hun taak werd noeilijker naam ate de tijd streng ia afgeme oi De onmiddelhjke aanleiding tot de mdieniug van het wetsontwerp waa at dit jaar de begrooting den 23en Mei werd ing r jend De commissie van fmanden legde de Kamer d n 22en Üctol er by de open ng ni het parlement haar raj ort onverw d voer Doch door verschillende omatand eden ielijk de dag zoo heeft het leven ztjn schemeringen Maar dii van den morgen borden steeds korter de avondschemefitgen steeds langer Ü FEUILLETON Oe slavin van het zwijgen Uit het Engelacah van FKED M WHITE Nadruk verboden ben pen beetje geschrokken sta iU Ik heb op straat een akelig on w aeri gebeuren Er is een jongen door auto overreden J man loog maar hij nroest zijn toe wel nemen tcrt een leugen wilde hij genoodzaakt zijn haar een waarheid te en dat hij voor geen geld ter wereld ijn üppen wilde laten komen Maar een loodkleurige ftmt en zijn stem klcuk ac or toen hy weer begon te spreken Ik weet wel dat er in jou oogen g e haar goed aan my ia antwoordde hy onbeschaamd Ala e n vrouw zach eenmaal eenidee fixe in haar hoofd heeft gehaald kunnen gpen htmderd mannen het er meer mtpraten Maar wat je vraag betreft er ismets met je vader gebeurd mamien vanzijn soort overkomt nooit wat Ik heb hemgisteravond naar zijn kamer gebracht enhl had uistekend voor ziahzelf gezorgd Meer dan tw honderd porwl gewonnen metbridgen Heusch Sir Charles iB mtitekendm staat om voor zichzelf te zorgen Beatrice was rood geworden maar zag dM weer wasbleek Ze beb apte nch er op dat ze n stilte had gehoopt dat haar vadpr leto overkomen zou zyn ernstig genoeg om uitflteil van het Qittwelijk noodjialcelyk te maken Waarom kwam je me opzoeken vroegze daarop Ik heti met zooveel üjd meer temissen Dat begrijp ik maar je kunt je troosten met de gedaidite dat we tijd geifoegmet en voor elkaar zullen hebben als deband voor t leven atraks gelegd is Is hetje met opgevallen lat ik je nog geen cadeau gegeven heb Kyk ik heb dit voor jegekocht Richards handen Oie nog steeds trilde haalden een omvangryk pakket mt een yan jn zakken te vooradiyn Toen hij het P pier er af gewikkeld had en het dedcsel Jon de doos f pgelicht was het ol er eai stroom van levend vuur zirfibaar werd Htt wa diamanten m allerlei Boort n van antieke zettingen de mooiate distmanten die Bea trice ooit m haar leven gezien had On danka haar leed en ellende kon het me je PB kreet vnn errjis mg en bewcmdering met onderdnikken O ik dacht wel dat ér een manier waawaarop ik je hart kon verteederen grm uk teHichard gemeen Zelfs een vrouwelijke he lige ia tegen de verleiding van juweelen nietbestand Het zijn de beroemde diamantenvan de familie Rockmartm Bie moest erom finarti tie redenen afstand van do a ende gelegenheid waa te mooa om er c a gebruik van te makfn En höe vind je ze 7o aijn werkelijk bmtengewoon mooistamelde Beatrice Ik dank je heel hart yk De dankbetuiging iS met overm 4 warm vmdt je nietf Ia dpt alles wa jo V zeggen hebt Is het cadeau mot pens enkus waard Beatrice deed een sttip achfteruit Al had baar leven er vait afgehangen h d ze doi man met kunnen kussen Tot nu toe had den zijn lippen haar nog met gpraikt en dat zou ook nooit gebeureö zoolan ze bij machte was om het te verhind n Ik dMik het niet ging ze op laar kouden behperachten totm voort Ik gepf toedat het een voretelyk geschenk n menr hetverzacht myn gevoelens voor jou h eleit 1 1 met Je hebt den koop gesloten n het v 11ebewustzijn van wat je deed ik Jitb e erlyk gez dat ik nooit iet tf jtor e 2 1 kunnen voelen en dat ik meze f vprki tom den goeden naam van mij i vider teredden Ik weet wel dat deoe gituntie memeuw ia het is vreemd maar dergelijke huwehjkeo ziJq ook OS een suoces Je zult wel verataudiger worden ala je ouder bent kmd zei ze wijs Ln toen waa het oogenblik gekomen dat Beatrice ch aan de torgen v haar kaïnenitr mo t toevertrouwen om gateed te wor den voor de huwelykspleohtigheid maar ze stelde met het nunste bdang erin hoe ze er uitzag Toen ze klaar waa waa ze nog © ven hkck als te den heelen ochtend waa geweest en het voorstel vaq Adeline om niet brfialp van efn beetje rouge wat kleur op haar wan gen te brengen wees ze met afschuw n verfmtwaardiging van de hand Eeo te en klok buiten aloeg kwart voor twaalven tn de auto a reden voor Maar er mm nog geen poor van Sir Charles Mwactoen dat hij zioh in de kerk bij den stoet zou voegen omdat niet hy maar lord Hafihborough aU hoofd van de faimiie Beatrice uithuwelijkte De edelman was weer thuigdiomen had zKh vtrkleed en liep m zijn rok ruate oca de kamer 6p en neer kwaadaartfig meppeleod Waarom ken je vader met op tijd Mjn voor dai duivel We hebben toch afgaaprtvken dat hy m e naar de kerk aou n djfc Vqder ia nog nooit van zijn leven tyd geweeet zei Beatnce bedaawl 1 mete wi vagen glimlach Haar doffe dcpreesuevan daar net vob nu over ze voelde aeh teeg van bmnen maar rustig Ze had hei gevoel tósof de bitterheid van den dood aanhaar wa £ voorbygegaan We hoeven met op vader te wicht a ging ze voort geworde 1 Maar in ons gevaJ is dat uitge sloten Allee wat iJt aan helde en genegen hwd te geven heb heb ik allang aan e n ander weggescnonken Ik zal miju beat dien om je het leven zoo aangeoaam mogelyk te maken maar meer moet je met van me vorwaditen Dat heb ik je mbdrukkelyk gezegd Hichard draaide zich om met een ruwe verwenölhHng op dg lippen Die koude mm achtmg maakte hem razeaid maar htj zou aicti wrekwi De tijd was nu met m er ver af dat Beatrice zou moeten bmgen of treken daaivoor zou hy wei zorgen Uit3tek nd zei hij n et tergclnde bedaardheid We begrypen elkaar volkomen We zullen maar kalmpjea afwachten hoe het gaat Tot aers Hy ging de kamer mt zMider veiider een woord te zeggen Beatrice 8ch oof de diaman ten van zjcli af alsof het een hoop v£giftige slangen waren Ze had een gevoel alsof ze nooit m haar levwi meer naar diatnanten zou kunnen kyken Eonder te gruwea 1 er de man met naar om van streek De tyd spoedde voort nog maar en uur en het onherstelbare zou gebeurd zijii Lady Raahborcugh kwam bmnen en bewonderde de luweeiien volgens haar overtaigijiig as Beatrice het gelukkigste eiaje van heel Londen fei streek maken Je verbergt leta voor er iets met m orde met mijn va Lady Rarfiboroui h was een kleiik knapbïftuwougie vrouwtje die door haar u an aangebpden werd maar lefa dat op ein hartleek heen 7e met te bezitten Dat tenjong meisje afkeer kon hebben an eén mandie haar sulk diaiMnten gaf waa eenkrankzmmgfjeKi die haar begnp absoluutte boven ging