Goudsche Courant, zaterdag 14 december 1929

bedreielookU alt U met direct de e rsU stekendei pijnen van begio j nende riieumatiekj beebijdt Hd bestelt Rankelooi en spaw sMn in h gebruik Een nelle Verbier GEVRAAGD voor Vr dag8 en Dinsdagmorgen Adres BOELEKADE 3 8 Net Pension AANGEBODEN Nader overeen te komen condities A F V d PAVOORDT Turf markt 86 8 aangeboden een nette Slaapkamer met pension m t centrum der stad Br onder No 3816 Bur Goudsche Courant Markt 81 8 eeritte pi ttte leeren boe bet bonb gewon nen vertametd veizondMi n yerfcocht wordt Aidus xad men eea ladnik IcaniH verltnjgcai v den geweldigea arbetd die va k onder uiterst moeüijice omstaodighe den in bitterste koude moet worden ver ridit m Sibene en Aiuka of aan de Haten In een verdere hal van de 4PA zal men op de hoogte worden gesteld van de wgxe waarop de vdlen wonten bewerlrt Het toe bereiden en het verven zijn de toovermiddelen waarmede uit de onsmakelgke ver droogde en roet Woed bevlekte vellen sacht25ig bontwerk van stralende schoonheid wordt gemaakt Men xal de vakmenschen aan hun arbeidabanken de zoogenaamde eischbanlKn zien zitten en de vellen met hun vlymscherpe messen zien bewer ken Zy moeten uiterst voorzichtig z n daar z de haarwortels bq dit werk niet mogen kwetsen daar anders de haren spoedig zouden mtvatlen en het bont waarde loos zou worden Naast aeze arbeiders staan reusachtige roteerende houten tonnen waann de vellen met houtzaagsel en boter gedurende lange weken by een verhoogde temperatuur door elkaar worden gedraaid In andere toimeD worden zij daarna weer dagen lang door elkaar gedraaid om met hulp van fyn zand te worden bevryd van het vet dW in hen is gedrongen Ten slotte zal men de kuipen met kleurstof zien waar in de vellen geverfd worden voor zoover z met door meisjes worden bestreken met een verfoplossing De bezoekers van de IPA zullen hier kunnen leeren op welke wyze uit vellen van konijnen met hulp van de scheikunde waardevolle bonten worden verkregen die onder mooikluikende namen zDoals Muskette Hinkin Bisamm Bleurette Seaünette iberette Vi soHtette Sealelectnc enz over de we reld worden verspreid Hg zal zien hoe de gryze vellen van mollen worden veranderd in goud bnun bont hoe wt lamsvellen Ka rakul of zelfa heerlgke vitte vossen ont staan en hoe zelfs zwarte akunksvellen of zilvergrys opossum bont volgens een spe Liaal bJeeltpracédé sneeuwwit of iLchtbruin worden Men krygt den mdnik iich hier in een tooverland te bevinden waartoe zelfs gewoonlyk de meeste bont vaklieden geen toegang hebbent Op 4e IPA zai men niet alj eu de kostbare moderne kunstwerken vervaardigd mt de verschillende bontep kunnen bewon deren Men zal er zich ook kunnen verma ken met een overzicht van de ontwikkeling der bontmode van alle tijden en volken Hen begmt met het bontcostuum der men schen uit het steenen tydperk daarna komen de Egyptenaren Gneken en Romei nen de kleeren in sabelbont of hermeluil der middeleeuwen de reusachtige Empir moffen en ten slotte de bontmantels der slanke taiUe en de heden geheel verdwenen Garnituren van onze moeders en groots moeders Tegel kert jd met de 4FA zal op 1 Jum 1930 het eerste Internationale Bont handelCongres worden geopend Men zalhier besprekingen voeren over het vaststellen van de nomen der verBchllIendebontsoorten over het regelen van de bet ngSvoorwa den en over de oprichting vaneen inteniationaal scheidsgerechl oor den bonthandel BUITËNLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND De affaire Sklarek Tijdens een vèïiwor in de zaak fiklarek is het lid van de voIhmarUj Sdialldacii aan Wn beroerte overledenNte diBC jlmaare ver vcdging tegen liem stond ap het punt afgebroken te worleai daar gefelfeken was düt de 1000 mark die liij als Adekpeimmgen aou hebben aangenomen hefl volgens besluit V U1 den raad van toezichi en met medeweten vrf opporburgemeeeter Boes wafen De moorden ie Dusseldorp De verdachte vr gclaten De m verband met de moorden te Duseel dorp gearresteerden George Naatroy ie Vrij dag na een langdurig verhoor uit de hechte nis ontslagen daar hij een rfibi kon bewijzen OOSTENRIJK nweer boven Weenen Storm met de Icriicht an een orkaan De Ooetennjk he hoofdstad werd Don derdag door een R gVuweer geteisterd dat gepaard ging met èf aan een orkaan gren zenden atorm en hevige hagelbuien Vervol gens ontlastte aidh een wolkbreyJi bo en de stad In de straten en op de pletten stuwde het water op eji vormde ware meren Ta rijke ongevallen hadden plaate Vele voor bijgangers wrden door vallende dakpannen getroffen en mm of ineer ernstig gewond Zware boonien knapt i af en veispcrden het werkeer Op de Rejciisbnike over den Donau viel een hooiwagen om Bij de gemeen lahjke opalagf aata weM een elevator mt de rails geworpen Van de toren van de Ral ser Jubileumkirehe werd de torenklok ai gerukt en atortte op straat Een student werd daarbij ern8tig gewond In Lieaing werd het dak van een chemische fabriek Rfgeiicht Hier werden talrijke personra tegen den grond geworpen en e kwaoien arm en beenbreuken Het autoverkeer moest wegens den hevigen wind worden stopgezet BÏNNENLAKP Pnlfeswr Jakob De benoeming tot hoogleeraar tf Giessen Duitachland aangenomea Professor Jidtoh hoogleenaar bij de Dier geneeskundige Faculteit te Utrecht aan mt was aangeboden aan deWniversiteit te Giessen in Duttochland heeift gemeend deo hem aangeboden zetel te Gleesm te moeten aanvaard Dr Jakib was te ütredit directeur van de kliniek voor Meme huisdieren een in richting dia wi 4 en zijd beJcend is om haar voortreffehjke inrichting Het was profeafor Jakob die indertijd deze kliniek heeft ontworpen en hsax v der heeft doen groeden tot een wetenechap eli k instituut dat buitengewone verdiensten had voor de behandeling van huisdieren da m deee kli niek voortrrffeUjk worden verzorgd Voor het hooger onderwijs beteekent het heengaan van profesor Jakob een groot verlies Prinses Juhsna verlaat Katw k door het beeindiger van haar studies Naar wij vernemen is H K H Pnnaee Juliana m verband met liet beemdigen van haar sUidiss aan de Leid cftie Universitat voorgioed mt Katwijk veitrokken Ir J Ldy Vraagt ontsiag als directeur der gemeentewerken van Den Haag De directeur van gemeentewerken van den Haag ir J Lely heoft gisteren een bnet aan den raad gexonden waann hij mee dieelt dat de raad van bastuur der Maatscha ipij tot jiitvoering van Zuideraeewer ken hem met Ingang van 1 Maart benoemd heeft tiot directeur hoofdiutvoarder dier niaatAchappi Kaar aauleKÜng hiervan heeft liij verzocht heen met ingang van dien da tuin ontslag te verleaien als directeur van göKieentewerkad H en W stellen den raad voor liet gevraagde ontslag eervol te verkenen onder dEuikbetuigmg voor de vele en belangrijke dieoeten door ir Lely aan de gemeente be wezen De schmking van Sorghvlicl Ingediend is een wetsontwerp hoitdeside inachtiguig tot het aangaan vau en over eenkoöiflt van echenkmg De memone van toeaicht luidt als volgt De Begeenng brengt hartgrondigen dank aan de schenkers en stelt ZKh vooi nadat het ontwerp tot wet zal zijn verheven en de akte van schenkmg zal zijn tot stand gekomen udi nader omtrent de aan het land goed te geven beatemnmig te beraden en te Zijner tijd daaromtrent nadere vooratellen ta doen Provinciale Staten van Zuid HoUand Het Statenlid Heukoop herdacht Dertigduizend gulden voor Tolsfkoop Voorstrt van Provmciale Staten van Zuid Holland z h a aangenomen In de gisteren gehouden ttiog van l rov Staten van Zuid Holland heeft de voorzitter het overleden Statenlid A W Heijkoop her dflobit Beslotan wenl namens óe Staten etn schrijven v rouwbeklag aan de familie te doen toekdinen Daarna stelde de voorzitter aan de orde cio voordmiit om ƒ 36 000 uit te trdtken op de ifegrootiug a ooi 1930 voor den afko p n Atollen De heer Vau Staal deed een beroep op Ged Staten om mede te wei en tot afschaf fing van den tol bij de Haaslrechtache brug te Gouda Het gemeentebestuur dat de 18 000 welke deze tol opbrengt nitl kan I iisben vriaagt nu aan Ged Sta ten om stappen te doen bij den minister De heer BeÉ enkamp vroqg inhchüngen omtrent eventueele ojrfielfmg van den tol bij liet Goudsche fiijpad De heer Van Boeijen Ged aeide met leedwezen te hebhen vernomen dat de actie van Gjuda bij den minister nurt is geslaagd Smpr i £ bereid ttot overleg met Gouda De heer Van Boeijen Ged deeide nog rriade dat Ged S ten het mogelijke zuUen doen om de gewensohte aischaffing der tol len te bevorderen Het voorstel w d z h s aanvaard Aan de orde is tóe begrootang oor 1930 der provincie De heer Van Staal 8 d wil de kwestie van de droogleggmg der K tu en bluipv jkscha plassen ter sprake brengen en drong aan op overleg met de r eenng De Nadat hij toczeggujg heeft verkregen dat Ged Staten f leden tevoreii zullen mlicJi tfn zag spf van ht vraagstuk af Nog oefende spr entieit uit op de eenzij dige saiiienütellmg van de gezondheidsoom missies met name die te Gouda waarbij geen rekening is gehouden met dt sterkte der xditi l terhoudingen De Voorzitter wées er dat dit niet e i zaak voor de Provinuale Staten is doch j van ien cMnrnwaaris der Koningin Hpr is gaarne bereid den heer Vaii Btaal iu een persoonlijk onderhoud e v inliditingen te verschaffen De heer Ter X aan moent dat m Zooverre de commiasans der Koi iigid leider u van het ooUege tooh omtrent dat bededd opmér Ittngen in deze Staten zouden kunnen wor üea gemaakt Het betreft met Gouoi alieen De heer Van Staal zal mtusachen tlians van dit ontwerp afzien Ifog drong hij aan op verbetering van hel staticMi te Gouda Dr Hoffman r k dnong aan op nog meer zorg van de Staten voor het behon en waar Mogelijk de uitbreiding van oote cultuur en weidegronden hetgeen In hs eerste en hoogst belang van onz n lacuibouwenden stand adit Door mthreiding der steden aanleg van sjMDflgronden toeneming der bevolking worden de boertngroodm allerwegen gesmaldeeld Meer IntensieTe c ultuur brengt nog geen voUedhg evenwicht Met spanning verwacht spr de voorjaarsvergadering voor een emdhesliBsmg m zake de e entufele drooglegging van de Eeeu wijksche en Smpwijkeche plassen Voor nionumeiitenaorg beveeU spr een restauratie voor eenmaal san v d ui ver val gerak dt historische Hekseaiwaag te Oudewater een monument eenig m zijn soort en waarvoor de Raad van Oudewater een proiinciaal subsidie vraagt Spr wees Ged Staten het proces Öat thans voor de rec4itbank m Den Haag wordt gevoerd tusscheö den polder Nieuw4to en Noorden tegen Bijnlsnd inzake de vrijstel hng ten eeuwigen dage van de ingelanden van dien poJder voor de betaling van bun dergelden aan Rijniand verleend in 1394 door Albrecht van Bweren Hij herinnert aan het besluiit vui de Staten om dit vrije recht af te schaffen dat door de Kroon ie bevestigd maar later door nu vnjlen mr btruyckeii l eëtreden die zidi in aijn beetnj dmg an het statenbesluit schaarde tegen alle juriat i der Staten m aan de eijde van de eenige toenmalige tegenstemmers spreker ztlf en den voorzitter van den polder Nieuwkoop en Noorden de Statenleden dr Hoifman en Van der Weijden de een zich beroepend op het verloren souveremiteits redit van de Staten de ander op het karak ter van privaatreohtelijke overeenkomst Spr veraookt Ged fetaten hun aandacht te willen wijden aan het verloop en de uitspraak derer procedure waann belde genoemde thesen naar voren zijn gekom De heer Van Eek fl d wenecht krftöhti ger bestrijding van de werklooeheod zoowel om uiateru ele als mt sociaal politieJce rede nen Langdurige werklooalieid doet de producties verminderen en het loonpeil dalen Spr verdedigde zijn voorstel om voor de beat ijdmg der werkloosheid 200 000 uit de provinciale kas uit te trekken Hij ziet in het feit dat twee vorige vergodermgen van Prov Staten dit voorstel van hem hebben verworpen geen bezwaar om er thans weder mee voor den dag te komen In de niiddagzittmg is een amendementhdiokk ng met 43 27 stemmen aangenomen oaii een subsidie voor het geneeskundig schooltoezicht m de provincie Zmd Holland toe te staan over een tijdvak van veertien jaar in diier voage dat het tiedraagt over elk der eerste vijf jaren 50 pet der kosten tot een maximum van f 5000 en daarna over eik der volgende negen jaren telkens 5 pet minder met een maximum telkens van ƒ 600 lager Nog werd met 44 26 sjtemmen aangenomen een amendement de Bruin om te bepalen dat de mstructie van den school nrts vuBtueel die van deedioolverpleegater door Ged Staten moet aijn gofedgekeurd alsool de aalaris en pensioenregeling De voordracht van Gedeputeerden werd z h s aanvaj rd GEMENGDE BERU HTEN Motornjdsr tfgen een wagen gtreden Gisteravona om 6 35 heeft op den Dijka straatweg tet hoogte yaji de v Oudermeu lenlaan een sfnstage irijdmg plaata gehad De motonWI fUi wonene aan den Hijksstraatweg te Wassenaar en komende uit den richting Den H tó op een stil staande wagen der Duifls jjVIij gereden dooidat deze geen achterheht Üiad Dr e Haan uit Wassenojar Veeft K die een sohodal fractuur kreeg en wiens toestand zeer bedenkelijk is naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden doen vervoeren De brand te Middelburg Onvoorzichf gheid de oorzaak Het pt itie nderzoek naar de oor ask van den brand te Middelburg heeft ploteeling cpq andere wending genomen daar aan liet licht IS gekomen dat even voo r het uitbreken van den brand een der wimkeljuf f rouwen van den Iranschen Bazar met een oiie lanipje in een kast waar verechiUende Kerstbooinverflie mgen waren geTwrgen is geweest op de bovenste verdie img m datgedeelte van het gebouw waar de brand 1 l uitgebroken p Het meisje heeft bdiend het lampje daar te hebben laten litaau toen zij weer napr l eneden gmg De Benwyvls Nog 21 man aan land gckom Gisteren zijn nog een en twintig leden van de bemanning van het Engelache stoom schip Benwyvtó dat bij Terschelling is gestrand aan land gegaan Deze personen voor hef meirertdeel matrozen euUen van het eiland via Harlingen naar Rotterdam vertrekken Kapitem stuurlieden en madii nisten bevindrai zich nog aan boord De ma i iekamer staat thans geheel volwater nm motorportpen tracht men dit teverwijderen Bovenden is de alectnsöhe verlichting defect t ettaakt Het bergJngswerlÉ w ir dt i itusscheif voortgeaet SPillIRBAIIIC Dl HANDELS EN LARDBOUWBANK INGELEGD OP 1 Jio 1927 i 1973 859 1 1928 f 2 175 4111 1929 f314114 4 RENTE RADIO TELEGRAFISCH WEEBBBRICin Verwachting Hatlge tot krachtige in liet Noorden meest krachtige zuidwestelijke Wmd zwaarbewolkt tot betrokken waar Bcbynhjk met eenige regen dezelfde tem peratuur Verdere vooniitrichten nog buUg Nieuwe Abonnees Zu die ach met ingang van 1 Januan 1930 voot minstens dne maanden op de Goudsche omant abonneeren ontvangen de tot dien datum verschonende nummers rniti STADSNIEUWS GOlDA 14 December I9 i Het voorstel inzake de Keeuw iuksche Plassen in de Staten van Zuid Holland In verband inet de besl ssmg vau de i ro Ged Staten hebben naar aanleidmg hier van in de memone an antwoord medege deeld dat waar op 19 Nov jl de Staten lebhen besloten het voorjtel van Ged Sta ten inzake de droogmaking dezer Plassen aan te houden tot de volgande Staienzittuig uit den aard der zaak de vV ag of er aan leidmg 18 voor nader overleg met de Regeermg en de betrokken gemeentebesturen eerst op dat tydstip aan de orde kan komen In de Statenzitting welke gisteren is ge houden is op verzoek van den heer Van Staal door den Voorzitter van Ged Staten toegezegd inlichtmgen Welke door leden mochten worden gevraagd vóór de behan deling te zullen verstrekken Het Goudsche Rupad in eibaimelgken staat Voorziening noodzakclqk Dezer dagen is doo de gemeenli aouda weder aanbesteed de verpachting der tollen op het Goudsche Rupa den aan de ge meente Gouda toebehoorenden weg gelegen tusechen de gemeenten Boskoop en Alphen a d Kyn Deze weg over welks overname dooi de gemeente Gouda met de belanghebbende gemeenten onderhandelingen zyn geveerdzonder dat tot nog toe een gewensf ht resultaat 13 verkregen v rkeert in erjarmelyken staat De toestand waann deze wegverkeert JevefCvop het autoverkeer desdaags maar vboral ties avonds ernstig gevaar op Het blijkt datVleze weg waarop over een afstand van ± 4 K M voor twee to en v oor autos ƒ OW tolgeld moet wórdefi betaald zeer slecht wordt onderhouden Werd reeds langen yd ernstig over dezen weg geklaagd thans is de toestand zóó dat een 45 tal eigenaren van auto s uit Bos koop zich tot B en W van Gouda hebhjen gewfend met een schryven waann op den onhoudbaren toestand wordt giBAezen Adressanten geven daarm te kennen dat waar het tolgeld geheven wordt voor een behoorlyk onderhoud van den weg dat on derhoud ook moet plaats hebben geschiedt dat met of ir onvoldoende mate Jan mag ledeiykerwys worden verwacht dat zoo ang net een behooijyke voorzienmg van dezen weg plaats heeft jeen tolgeld wtrdt ge heven van hen die het gevaar vour schade en ongelukken trotseeren om dez weg te beryden Deze klacht is wel vaiTz ó emsti gen aard dat daaraan alle aandaf ht mag worden geschonken Met het oog op d nieuwe verpachting ife het zeker noodzakeiyk dat zo ilang de v eg nog eigendom van Gouda si er v ordt gecontroleerd of aan de onderhouds plichten ten volle wordt voldaan opdat on gelukken kunnen worden voorkomen I Waar naar wy vernemen aan den hui piigen tolgaarder wederom is verpacht ech ter met de voorwaarde dat elk ooifevljmf de paoht kan worden beëindigd heeft tie ge meente Gouda het in de hand er op dit oogenbhk vooime zorgen dat een behoor lyl n toeatantf wordt geschapen De benoeming der Gezondheidscommissies Een vraag in de Staten Blijkens het afdeebngsverslag ver de Provinciale Begrootirp 1930 ia do r enkele leden van de Prov Staten de benoemmg der tïezondheidscommissies ter sprake ge bracht Omtrent de j ngste benoeiring van een hd van de Ge ündheidBcomr issie te Gouda Jverd daarm het volgende gezegd In Gouda was èn door de Gezond heidscoramisaie en door het Gemeente bestuur aan den Commissaris der Ko ningin een v ooidracht toegezorden t Hoewe die van het Gemeenteb stuur rekening hield met ie wenschen van een z er groot ieel der bevolk ng ter flf l die van de Gezondheidscommi isie we ke geheel uit liberalen bestaat slechts namen sn hberalen bevatte werd uit de laatste keus gedaan Ook m Rotterdam zo werd door een and lid opgemerkt was het advies vMfnet Gemeentebestuur genereerd Dg eden die deze aangelegenhe len ter iiprake brachten hebben den Commisfani der Koningin inlichtngCTi gevraagd byzon derlyk waarom het advies van het Ge meentebegtuur met was gevolgd Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebben in de Memorie van Antwoord naat aanleiding van deze vraag medegedeeld dat de benoemmg van eden van Gezoniuieids commissies niet behoort tot de coropetehtle van Gedeputeerde Staten d T XCommissana der Komngm Zelfs al war dit anders zoo zeggen zy dan zoude dïïzaak met vallen ondtr die omtrert de mtvoering waarvan naar art 163 der Pr eial w aarde Staten verantwoordingverschuldigd is Indische Muziek Voor het Comité dat hier ter sS 10tal Imhache lezmgen geeft trad ToHleden van de Krontjong vereemgmg erdoel blykens een koite mleidmg van eetider heeren van het Canute is gelden byecB te brengen om Indisete jongelui die m onland studeeren en wier familie om de eenof andere reden de kosten daarvoor nietmeer kan opbrengen in staat te s Ien destudie voort te zetten Fen van de 4 joiiffelui die de Indische muz ek vertolïten de heer Benjamm zette vooraf uiteen waKrontjongmuziek is iil melodien voortgekomen uit Portugtesche Spaan sche enandere waaronder ook Hollandsche bedjes die genoemde nationaliteiten m Indie al lenga hebben gebracht De heer Benjamm speelde viool en de dr e andere jongelm be geleidden op tokk mstmment i in tgitaar en banjo h waren hee aaniige amusante liedjes by o a uit Ambon Java Sumatra en de Molukken die by de talryke aanwezigen geweldig mslwgen enwaarvan de meeaten o a een paar z eRoei en Visschersliederei Maann cht Ha wae enz moesten warden gebisse rd Eeiiecht jonge studentikoze feer heciechte er vooral door de aardige rustige manier van optreden van den heer Benjamin en zftnkameraden Het waren melodieuse preten tielooze nummertjes gezongen in de i oorniet oudgasten onvr taanbare Ii iandsdw talen en er kwam een vi oolyke Eieminmg onder de aanwezigen Voor n muzikaal verslag van den avond IS geen aan eidmg en het typisch Indische karakter zooals byv de zg game lang orkesten dat brengen heeft men bl k baar met bedoelen te geven Of de ten gehoore gebrachte mu itk n klassieke en n moderne r chting heeft lan wel zich meer tot n evolutionaire = tructuur bepaalt We matigen ons geen oorieel aan nuurdaiie m ieder geval fyn gevoelcj en stemmingryk IS konden we wel beluisteren Door ie syncopische begelei 1 ng die vervnoedejik n et specifiek Indist i is werden vooitdu rend Jazz impTeesji gewekt Het publiek was iiterst dankbaar voot 1 et gebodene en de heer Benjamin die vol gens den inleider vo r het laatst optrad m bmnerAort naar Indi vertrekt zal aan i optreden in Gouda zeker wel prettige her innenngen meenemen Thahal heater De Danseres van White Chapel J e Danseres van White Chapel mag voorzeker wel genoemd worden onder de beste Paramountproducten die wy ooU üagen Dne der meest vooraanstaande te ren uit filmland verleenen hun nedewer king Dorothy Gish M ill Rogers en Nelson Keys Grootsch van opzet met een eendsel i komische anderdeels sterk draioatiEidtt strekkmg is het een füm van prima gfr halte Sensationeeler dan ooit ia ditmaal de groote avonturen roman ntni 8kerd waarin Richard Tuimadge op a les Jve bluffende wyze den hoofdrol vervuld Met het nieuwe van meest recerten óar turn en geïllustreerd op ongeëvenaarde wiJ ze door Wet Thalia strykje weder een programma zooals steeds in het intieme theater aan ikn IWweg zonder weerga Vdihtfacht wordt Lmil Janning in Het laatste commando F n film v ar een ieder reeds naar verlangt om te an zienIets wat een enorm succes belooft t w den De Btadsautobusdienst Naar mèn ons mededeelde is de stadsu itobusdienst tot heden geëxploiteerd door den heer J JanBe L van 12 dezer af ov gegaan op den heefp P van f oon Garage Central a d Nteuwe Markt Genomde heer zal den dienst verder exploiteeren Het ligt in de bedoeling ook des Zondags te rijden terwyl m de toekomst ook een diewt op de Korte Akkeren zal worden jfiderliou den Waarschuwng De Comm Politie te Amersfoort gerf in het Algemeen Politieblad eer ieder ernstige overweginr alvorens m hwm relaties te treden met of te leveren aan H Baarens Puptenburgerlaan 29 te Amersfoort thans handelende onder de fuw naam Martm Klsp zich eerst om nli litin gen te vervoegen aan V bureau In 1925 werd ook tioor zyn ambtavwrganger aldaar tweemaal voor Baaren waarschuwd m het A gemeen PolitieW Verzoek om inli htingen Zy die op Dinsdag 10 DecembPr J i iniddag circa 3 uur getuige zyn gc ee van een diefstal gepleegd in de Pala straat te Scheveninjen alwaar aan dame een portemonnaie met geld werd m stolen door een onbekende man in tentyde duwde gelieve zich te f Aan het bureau van den commisfiarfB vwpoUtie afdeehng B te den Haag Alexander plein 17 a Voordracht onderwijzer school S Ter vooraenmg in de vacature ontawaa door het aan D Jonk verleend slag als onderwijzer aan de oplejamgsa B hoofd de heer O van Dijk bieden B n W de volgende voordacht aan 1 C L SchoteJ onderwijzer t s Qrtmm deel 2 W M N Schouten owierwij er w Soherpenwel Gelderl 3 J A SchaitiW onderwijzer te TTsquert Gron De verbiwding van den Kerkiref Donderdag heeft hier ter stede e conferentie plaats gehad tusschen de BM meesters van Gouda Bergambacht Schoonhoven de heeren Ga en RambonneÜ ter bespreking vsn d P liiDwjai iweiitliii Wg steOen evenals vorig jaar de MiKcnheid open u het NieawjaaraMmmer van de GOUDSCHE COURANT NiEUWJAARSWENSCHEN te plaatsen tot den gereduceerden pms van 50 cent van ten hoogste 5 regrfs lk ï daarboven wordt è 10 cent berekend Inzending dezer Nieuwjaarswcnschen wordt vroegtqdig verzocl t nen aangaande de verbreeding van en Serkveg naar Schoonhoven en de kosten eideeling Toi bepaalde resultaten kwam oien niet Het is nog steeds met beslist of de nrbreeding zal plaats hebben ten Zm den of ten Noorden van de spoorlijn Dit is een zaak die doof Ged Staten bepaald wordt In het laatste geval zou het ver keer van en naar Schoonhoven den over weg aldaar moeten passeeren Schouwburg Btoscoop ïeest progrsmma Alweer is er een myilpaal bereikt door dl directie van de Schouwiiurg Bioscoop Het derde jaar van 1 aar komst e Gouda IS juist geemdigd het vierde is p groot he wyze mgezet waaruit tevei i gecou eadoerd kan worden da de bediy sjaren tot nu toe zeer wel bevrediging hebben ge ichonken We herinneren ons de eerste voor Etelling in December 2 met ue voonref fflyke film Ein Walzertraum het een jang en tweejarig btstaan werd m alle op gewektheid gevierd en het optimisme daarbg betoond bieek zeer gegrond te yn G s teravond waren er velen en velen opgeko nien om dezen derden feestavond mede te vieren 1 mderdaad nag uit de toenemen de belangstelling van het bioscoop publiek blyken dat het moei ijke werk der directie van Lier en Eoem wordt gewaardeerd £ eii veertiental bloemstukken prykten op het tooneel en deze spontane huldig ng heeft beide heeren dan ook wel getrotien De heer van Lier deed d t m een enthousiaste speech tydens den a oad ook uatkonien Ey dankte de autoriteiten an vele and re per sonen voor hun steun die by steeds en aller wege mocht ondervinden Maar in hoofd zaak gmg zyn dank uit naar het bestuur van de Sociëteit Ons Genoegen wiens sympathieke voorzitter spr een spoedig en algeheel herstel toewenechte hetgeen met een daverend applaus erd onderstreept Voor de voortreffelykf samenwerking bood de heer van Lier aan de heeren Mogendorff en de Boer ieder een practisch geschenk als herinnenng hieraan aan t Behoeft geen 4 et og dat wederngds de beste wen hen voor de toekomst werden g uit Wat het nieuwe jaar betreft deelde de beer van Lier mede iat oe directio paraat byft ook inzake de sprekende en musicee rende film Als de techmek de nog be Épaande moeilykheden heeft overwonnen lan zal ook Gouda hei meuwabe snufje met worden onthouderf Ten slotte memoreerde spr de oU iale houding met de directie van het Thalia Theater het voortreffelyke werk van het ïtnikje waarna hj verschillende program ma a voor dit seizoen aankondigde Het feestprogramma was zooala te ver machten was uitstekend en met smaak veraorgd We zullen het nu Aet mtvoeng lèspreken alleen al het optreden van het ariete geselschap The Ufrmi s js alleen a de moeite waard Uit het applaus dat herhaaldelyk opkla+etóe kon men bemer kfn dat het geboden zeer in den smaak viel Inderdaad wordt men eemger tyd op aangename prettige en vaak geestige wyze beziggehouden terv yl de eene vcrbazmg z ch op de ander stapelt werkt meif op het tooneel kalmpjea door en trekt men er zjch weinig van aan of ei een mensch meer of minder verdwenen is door de geheinmnnige manoeuvres van een der artisten Bij het islot moest verscheidene malen gehaald worden Het hoofdnumraer is de öperette film Het meisje van den Donau uitstekend geenaceneerd e l die een waardige inzet voor de komende penode 18 Na afloop der vooistelling wat al hee laat Was was er bal bi Kynstmin wat door ta van attracties werd Ipgelmsteid Een bezoek ditmaal aan de SchouwburgBioscoop bevelen we gaarne aan Aan dé directie van Lier en Roem Provicïat r rff geslotoi verklaring an de Zwarte Weg opgeheven Ged Staten van Zuid Holland hebben op opgeheven de gesloten verklaring van het Zwarte dykje Zwarte weg in de gemeen t Seeuwyk voor het berijden met motor ïHtoigen Ontheffing Wmkelsluiting B en W maken bekand dat in de week w 17 tot en n et 24 December en op 31 December de wftikeU tot 11 uur s avonds eopend mogen blijven Spreekbeurt Vnjz Rervormden wegens verhindering van Ds Burger van öilthoven zal morgen 15 Deoembêr vm l H uur voorgaan m degrootezaaJ Réunie ÖoBthaven Ds J D v d Veen Ned Harv PredAant te Rijswijk roet het onderwerp verlangen Intereommunale ArbeidsbemlidcUfig Aaaihiedmgen van werkzoekenden Lijst van 11 December 1929 l aardewerker 8 pypmakers 1 drukker i iter etters houtdtaaier 8 iWe 3 hleekeisknechts 9 grondwerken 2 iritteri 8 aMtselaArs 6 fltmcadoors 1 heaer 1 voeger 10 opperheden l sigareneorteerder ged 2 steoffeerders 2 mach houtbewerkers 1 kjstenmaker 1 ecbeepstuiger 1 meubelma ker 1 zaümaker akhnkers 19 timmeriiedm machmiet 3 st ers 1 k 4 ergieter 1 bankweriter 2 texUedarbeidaTS 6 tuiodets boeremarbeiders 2 booniweekers 3 brooden benketbakkers 6 chauffeurs 1 touwslager U pskhuisknectitg 2 suikerwerkers sigarenmakers 1 ged 2 slageraknechts 9 schipperskneohta 2 roMUgers 3 kantoor bedienden 4 koetsiers 3 wmkelbedieitden 3 boekhouders 77 transport en fabnekssi veidere 1 nachtwaker 1 vakkuHOig bteekersknecht jonge kracht 1 verpJeegster lielit voor Utrecht ea oangeving 16 Dec 8 nur Stadhuts BsaasMl Oemesnteraad Te 3 uur een bijeenkomst van dan Raad met de Irs v Bteen van Ommeren n de Bruijne 16 Dec 2 UUT Stadhms Verg ka iier van Koophandel en Fabnekeai Dec 8 uur GéboKW Da iial EHBO Cur sus onder leiding van Dr Erers Dec 8 uur Nieuwe Schouwburg Vyfde abonnementsvoorsteLUng 19 Dec 8 uur Thalia TTieater Filmvertoo ning voor de led jn van de sfu Gouda van de Ned Reisvi reenigmg 21 Dec 2 uur Soc de Réume Kinder nuddag voor de kinderen vwi de leden van de Ver v Huisvrouwen Geneeskundige dienst op Zondag Vanaf hedenmiddag 3 uur tot Zondag avond 12 uur vervoege men zich by afwe zigheid van Hen huisarts b de doktoren Hoffman Bteekersamgel en Meeter Fluw Singel Apothekersdienst De apotheek van den heer E Grendel Tiendeweg zal tot en met 20 December benevens den daarop volgenden nacht geopend zyn na 8 uur des avonds des nachts echter alleen voor recepten UIT ÖEN OMTREK KfiUIPSN AAM DB LEK De gemeenteraad van Knmpen a d Lek heeft besloten over te gaan tot conversie an de leenmg ad ƒ 174 000 ten laste der bouwvereemgmg Volksbelang tegen een rente van 5 b de Bank de Neder Ge meenten De Raad heeft in beginsel besloten B en W te machtigen tot mtwerking van plan nen voor brugverbinding en womngbouw op het terrem de Zaag ALPHEN 8 d RIJN V G J R Maandag 23 December hoopt de afd van de B V C J B een Kerstspel op te voeren in het Nutsgebouw Aanvang 8 uur De toegang is vry BMHBmrOUBS De collecte voor het Kerstfeest he t dit jaar ƒ 202 50 opgebracht Velen hebben aan het verzoek van Ds van den Broek vol daan en er rekening mee gehouden dat het voor dit kmderfeest een jubileumjaar ia STOLWUE Gentemteraad VerÈ aderhig vast den Raad der gemeente Stolwyk op Ma dsK 10 Deceml er 1929 V m 11 UUT Agenda H Notulen Ingekomen stukken Ontslag aanvrage Mej J van derSnoek als onderwijiercs met noofdakteaan de Ie O L cchook Vaststellmg vergoedmg over 1927 inge volge art 101 L O Wet voor d byzondere l Lgere school Vaststelling afrtkening met de byzon dere lagere school over 1926 192C en 1927 Wyziging gemeentebegroothg 1929 Uitloting aandeel leenmg schoolbouw Benoemmg Onderwijzeres met hoofdakte aan de Ie O L school HxmdvT ag PREDIKBEURTEN Zamlaï 15 DetembirGOUDARemonstr kerk 10 u v m Ds H CrainerLuthersche Kerk 10 u vm Ds JT SunonOeref Kerk Turfmarkt 10 u v m èitb A u njn Db J P C ten Brink 2e Wintercollecte v d DiaconieVer jCalvjjn Nieuwe Zaal Tufmarkt 142 10 u vm en BH u nm ua W Bierave te Den Haag Donderdag 19 Dec 7M u nJn Ds Rljnsburger te Polsbroek Geref Gemeente Turfmarkt 10 u vu en fi u njn Leeskerk Chr Gelef Gemeente Gouwe 10 u v m en u njn Ds J fi C Croes I Soc jDe iftunie Ver vi 0r Vriji Herv I lOHnvmDsJDvd Veen van B sw k Onderwerp Verlangen AMMEHSTOt Ned fiarv Kerk 10 u vm Ds Hugen i fil BESKENWOUSi Ned Herv Kerk 7 u njn D Jacobs van Krimpen a d IJatel BOSKOOP Ned Hear Kerk 10 u vm Dr P ölas Remonstr Kerk Geen dienst Evangelisatie 9UuvmD8jHTh v Bappard van Dinteloord 6 u n m in de Ned Herv Kerk Da v Rappard doopen m Geref Evangelisatie BK U vil De heer W G de Jonge f 4Bb GOUDEBAK 1 NeJFlerv Kerk m vm e J 4 n njn Ds Leennuns HAASTRECHT Ned Herv Kerk 10 n v m Ds A Landstra Geref Kerk 9S4 n vjn en 6H u njn Ds J L T d Wolf van HÖSKRRBeg Ned Herv Kerk 10 o vjn Ds B Nieuw burg STOLWUK Ned Hen Kerk 10 u vjn Ds B J Kanis Evangelisatie 10 u vm Ds W Deur 6H o n m De heer Bakker Theol cand te Benschop WASDINXVEEN Ned Herv Kerk 9H u vjn Leesdienst 6 u nJn Ds H V Dgken uit Gouda Remonstr l rk 10 u vm Ds W N van Nooten OUDEBKEBK a i USSEL Ned Herv Kerk m u vjn Cand van Ginkel 6H u n m Ds J Enkelaar RADIO NIEUWa Proiramn voet beden Hilversum 6OejondheidsbaHuurtJe bX Cursus Dmts Ai 601 Vooravond Jonceit B V A K A Orgelspal en toeapraak 815 De dans door alle tijden 11 30 aranialo nplaten Kuisen 4 30 Cursus En scfa 6 Grajnafoonprlaten 6 01 Causene 610 Oramofooplateo 5 46 Jouro weekoverzicht 7 en 7 30 Spreekbeurt 8 Concert Ziwdag U DeccBber Hilvereum 8 6 8 46 A V K O Leümjf door K HNoest Onderworp Het bovenainnelijke mmefisch eu wereld 9 00 V A R A Gramofooomuaiek 46 V A E A Lodiig 1000 VARA Leimg 16 VARA Orgel reoital 10 30 V P E O Kerkmtoandmg mt het Gebouw van de Ned ProieBtanteubond 12 00 Tijdaem A V K O Klok 12 01 12 40 Lezingreeks over het onder w rp De ontwikkeling det Sterrenkunde door Dr C H Sluiter XIII De ahijnbare beweging der zon en haar werkelijke af atand tot de zon 12 40 2 00 Middag concert dqor het A V R O Ootet o 1 V Louia Bohmidt solo viool Borifl Leneky j Z ÜO 2 30 AVRO TooBeelhaJfuurtje Tooneelovemcht door J C Strengbolt i 30 Aansluiting van bet Concertgebouw te Amateidam Uitzending van een d el van het middag programma van het Concertgebouworkeet o 1 v Pierre Monteui 6 00 VARA Wekelijks niouws 616 VARA Kinderuurtje 00 V A B A Orkestconcert 30 8 00 Bndgeles door J J A de Hid der e 00 Tijdsein 4 ï E Klok Pers an iSpoitberlohten Vai Dia f 8161100 Concert door het Omroeper kest onder l idmg van Nic reep Na afloop Gramofoottmuoiek 12 OO Sluiting Huizen 26 9 20 NO BV M H nwiJding 10 00 12 00 KRO Ditsending van do H04 m e uit het Misedehuia voor de Afri kaansche Miasiën te Cadier en Keer L 12 30 1 30 K H O Concert door het K RO Trio y 130 2 00 K B Gramofoomnuziek 2 00 2 30 K B O Leztog over Het ton kere Lidit van Alitoon Coolen 2 30 4 30 K R O OrkMtconceit 4 30 6 00 K R O Ziakailof 60 N C R V Oilz van den Adivenlsdienstm de Hooglanddche ierk to L en 30 7 66 K B O Lezu over Het werk tijdenbeeluat voor wdnkels 766 800 KRO VoetJjaluilal 801816 KBO Concert Orkest en sopraan 9 10 9 30 KRO Gramofoonmuai ennieuwsber 30 10 46 Voortaettmg concert 46 K R O Epiloog dOM t Klein Koor LÜCHTyAAKT j Aankomst van het vierde i toarvliegtuig Om zes uur vlot op Sckifkol geland Het vierde retourvUegtmg de PH AE is gisteravond om zes uur vlot op Schiphol geland De pilooj Beekman vertelde dat het toestctmet zwaar weer te kampen heeft geluwl Tusschen Boedapest en Weenen woeieen storm die een snelhei d van 120 K Mper uur had H Met dit vhegtmg is ook aangekomen Dr Jongbloed die zyn ervanngf en oordeel in ee nra pport zal neerleggen ABTBRTBNTIHN Dankb tuiging Voor de vele bewezen vgn deelnemingr ontvangen tydens de ziekte en het overladen V n OHM lieve Vrouw Moede Be huwd en Grootmoeder betwgen wy langB dezen weg onzen oprechten dank Inzonderheid unzen dank aan Doktoren en Zusters voor de liefderi ke behandeling tydens de ziekte in de Ned Herv Wyk verplegqig te Gouda van hen ondervondenji Uit aller naam B W VAN DER WOLF Tempel by Aeeowijk 15 GEVRAAGD Jö Zit en Slaapkamer roet pension voor twee heeren Brieven Qiet proiop ave onder Nb 3795 bur Goudsche Courant Msrkt 31 Klela itrnin Mkt nette V oning f 300 f 400 huur BrieTeo onder No 3792 Buma Goudsche urant Markt 31 Amsteunband zoekt Voor completeering een Ctllitt a en etn Saxophonist Brieven onder No 3808 Bureau Goudsche Courant Markt 31 8 Ellcttn Or mi T koop PHACtiT EIKEN ORGEL 3 spel met Harp gekost hekbende f475 nu meer als de helft minder moet weg wegens omstandigheden met prachtige Orgelstoel 12 Moderne Stijl Pracht lltnk Adres Lethmsetstraat S9 Gouda Aanbrenger Incasseerder GEVRAAGD door Mg van Volks en Levengverz voor Gouda en Omstreken tegen toelage on prov Indien geschikt gebleken vast aal en prov In veiiHuid met pensioe met boven S3 jaar Fr br met voll inl onder no ST$6 bui Goudache Courant Maritt 81 Refined mfhtb Youat Lady 22 muiital well educated teeka pontion as Governess Een jongen GEVRAAGD kunnende Hetsen Zich aan te melden bi R ten Wolde Wachtelstraat 2 10 Ontheffing Winkelsluiting Het Gemeentebestuur van Gouda maakt bekend dat in verband met het a s Kerstfeest op werkdagen van 17 t m 24 DeceYtiber en mede op 31 December 19 jille winkels tot U uur s avonds geopend mog en blijTCn AANBESTEDiNa Op DINSDAG 31 December a s zal ondergeteekende namens zi n tastgever in het openbaar aanbesteden Het bouwen van een Woonhuis Bestek en teekening è flO restitutie f7 bi P D STUURMAN 18 ArchiteiA Wdddiniveen willing to take charge of children and light household duties Excellent re ference Apply letters I C T Jongejan s Boekhandel Boskoop 12 Een loopiiisJB GEVRAAGD bvi G C DE VOOYS Markt 8 8 JBD Hit Daimiisje GEVRAAGD Adres WESTHAVEN 57 8 NETDAGMEISJE GEVRAAGD voldoende hulp aanwezig Benpden 16 jaar 8 Adres JASKE St Anthonie atraap 15 8 Bericht van Inzet Notaris Mr A M R BGGUIN te Voorburg maakt bekend dat by de op 12 December 929 gehouden veilmg in bod is gebracht Het ruime heerenhuis met erf en tuin aan de L ian van Nieuw Ooateinde i o 6 TE KOOP AA NGEBODEN een mooi model Friesclie Klok met scheepjes geheel In orde bilInken prris A F V d PAVOORDT Turf markt 86 8 op f10 300 De gunning bluft bepaald op DONDERDAG19 DECEMBER 1929 des namiddags om 2 um in het Sta tionskpffiehuiB t Vooitnirg TE KOOP wegens omstandigheden Een pracht Radlotoestal m£t accu en plaatstroom gebouwd m te staande eiken kast zoo goed als nieuw Br onder No 3829 Btir Goudsche Courant Markt 31 8 Anijssuiker Anijstabiatten Slempesiker IN Briiiitirï IET IIOENE UOIS Pakhuis TE HUUR Te bevragen b € K GALAMA Gouwe 155 5 Eleiwtg 91 Tel 317 Qouda SipreiUI Jeroen Kleiweg 87 Telel 517 Alle beicenoe merlnn Thé Dansant op ZOIIDAGMIDDAG a s inde SOCIËTEIT ONS GENOEGEN Uitsluitend voor Leden der Socidteit en vreemdelingen Aanvaiig 3 uur H J IN 1 VELD uit late klas fabrieken Aanbevelend Zoete en Zoute Krakelingen l 22 Jen 25 cent per ons Karttkranjel 20 cent pej ons Prima mnlngkoek 30 cent per stuk Siroopwafels 6 cent per stuli Alle loorten Ocbaklct 8 cent p st 0 GEBR KAUPHUIZEN lla llok Mt4fntabrl k Il ll pelai i vpaao Bekwame Meubelmakers Hoea ooA Vaat wark Alleen zq die reeds in het massabedrqf werkzaam waren gelieven Ie reflcc teeren met opgaaf referentien lett G 332 Adv Bur Gebr Gevers Wijnhiven 3823 20 42 Rotterdam Wahn p Uw schoenen vakfcundi gerepareerd worden dan zal U bluken dat d t VOORDEELIGER is Probeert d i8 AinVelend A P r ll k 20 Gedipl Schoeiunaker F W RErr STRAAT 22 Werkplaats Ajütjebaksteeg 7 MIST U SOM $ een adres voor Uw schoenenreparatie waar U verzekerd rat vanIe kwaliteit biUijke pr izen en goede afwerkini kn eens bv ons en gevonden heeft V het HEEREN LEN ÈN H4KKEN DAMES ZOIEN EN HAKKEN ƒ 2 25 ƒ 1 75 V Alleen prima Koipleder JP van d n H uv4l WeiMaatacn BURG MARTENSSINGKL 123 en SPOORSTRAAT JU n Jona n gavi aaad 40