Goudsche Courant, woensdag 18 december 1929

lield acht zij een inuatd diappelijke ziektj iimar omdat vunge malen de Prov Staten zicii hierover reeds uitgesproken hebben e vorige mati heelt spreekster haat stem aan het voorstel Van Eek Jlglven doch de aeerdertieid der Staten heelt het vooidtel AiBeweiiöii eu thanu nu do aamenbtellmg met la gewyzigd beruste men daarin MeMouvLT de Buy Wenniger Ub vroeg do aandacht van het provinciaal bestuur voor de kleuterzorg welke niet ia een nanr achteren drmgen van Ue moeder doch veeleer een steun aan de moeder in iet belang üer gemeenschap Bü tydlge hulp kunnen veel kwalen die het kind bedreigen worden voorkomen Spreekster dringt aan op bevordering van de oprichting van instelImgen die ch de kleuterzorg ten doel stellen Mej Groeneweg d zegt dat haar purtü de zorg voor zuigelingen en oudeie ki idei en altijd hceti gezien als een zorg voor de gemeenschap Ten aunzien van de kleuterzorg zijn dlveise steden in ons land iteds voorgegaan het platteland zal niet uditer mogen btgv n Nog klaagt spretkater over de drinkwatervoorziening te d üravendeel tn Stryen Er iü daar wel een wuterleiding maar geen water Slechts af en toe komt er wat water uit do leiding üeiach Spreekster hoopt dat üed Staten deze gemeenten zullen weten te helpen De heer Mandersloot eJi constateert rog dat bü den bouvi der nieuwe brug over het provinciale kanaal bij Delft de bruggehoofden zoodanig zgn aangebracht dat een dctil van de wegbreedte in beslag is genu men Uü betreurt dat dit is geschied De heer von Fiaonne voorz beantwoordt eerdt de opintrkiiigen die op zijn terrein zü n gemaakt Ten aanzien van de vaartverbetering in het Westland zegt spr dat Ged Staten deslijds ann den niinister gevraagd hebben welke bijdrage an het ryk ware te verwachten Niet binnen het jaar h ïhben Ged Staten daarop antwoord van den minister ontvangen Intuaschen is door de voortdurende toentming van het automobieiverkeer het vervoer van tuinbouwproducten uit het Westland te water aanmerkelijk verminderd Ook andere factoren hebben een rol gespeeld n l de vraag of het plan niet ta royaal ia opgevat Wat Delfland betreft alt heeft zeer groot belang bij de vaartverbeteruig in het Westland en een bijdrage van twee ton is in dat verband te laag te miemen Spr hoopt dat Delfland bereid zal z n tot hoogere bedragen Mocht dat niet het i eval zgn dan culten toch Ged Staten de zaak niet laten rusten doch trachten langs anderen weg het plan te doen uitvoeren In antwoord op de vraag van den heerBergmeyer geeft spr volkomen toe dat deProvinciaile Staten met haar ve gaderzaa hteeds gesukkeld heblien Een van de moeilijkheden is ook wel dat waar vroeger dezomerzitting in Juli plaats had deze deniaatsten tyd om andere redenen in Jur ipleegt te worden gehouden en daa Js erninder kana op een vrye Kamerzaal dan in Juli I De Ridderzaal spr erkent dit met alle waardeering voor de zaal zelve is voor veigaderingen als die van Provinciale Staten minder geschikt De kwestie heeft Intusschen reeds een j punt van beraadslaging uitgemaakt bi het college van Ged Staten De heer van Boeijcn Ged Staten erkent het belang van kleuterzorg fcn by hoopt dat in de volgende zitting Ged Staten zul len kuimen komen met een prae iidvjea op I lie betieffende adressen Dat het drinkwater van de z g Kiiwater leiding brum van kleur zou zijn ts spr niet bekend Wat de watervoorziening op Voorne eri Putten betreft zal indien mocht blijke dat nnet oppervlakte water of diepwater de gewenschte oplossing van het vraagstuk niet zou zijn te verkrygen tot dubiwaterleldjng moeten worden overgegaan waarvoor dan andere belangen desnoods zullen moeten wyken Omtrent de watervoorziening m de door den heer Beekcnkamp bedoelde vyf gerieenten is het advies van prof Visser gevraagd Ten opzichte van de Kilwaterleiding zegt spr dat de financieele toestand niet tot bezorgdheid aanleiding behoeft te geven Thans rusten nog eenige niet voordienen lasten op dat bedryf maar over een aantal Jaren zal het bedryf volkomen in staat zyn de aflossingen te betalen en het noodige af te schrijven De toestand van het veer by Hellevoetsiuis is inderdaaid ongunstig De betftiffende commissie is met medewerking van het Jrovindaal bestuur tot stand gekomen Wij mogen deze commissie niet voorbijgaan er terwille van Flakkee e afzonderlijke beslissing nemen Ged Staten zullen zich in deze aanjpelegenheid wenden tot den minister om de aandacht van de commissie te vestigen op de urgentie van een en ander Hij hoopt dat de heer Wamaer zün motie ra intrekken De heer Schaper Ged Staten beantwoordt de opmeriiingen Inzake de waterkeeringen 8pr dringt erop aan een beroep te doen op f publieke opinie om voor verbetering van dijkenonderhoud meer belangsteliing W verkrijgeii bijv in de plaatselUke pers De zaak elf is In studie en in voorbereiding De motie van Eek ƒ 200 000 voor werkverschaffing wordt verworpen met de stemmen der soc democraten voor de motie van Sleen subsidie buitengewoon iNir derwijs wordt verworptm met de stemmen der a d en enkele andere leden voor De heer de Bruin s d vraagt waarom het crediet vui twee millioen dat door de State werd toegestaan ten bdioeve van zitter op den gioei dei stad zoodal het niet lang moer zul duren ot de gemeente zul geen grond metr te verkoopen hebben in de avondvergaduring is bealoten tut verhooging van sutwiOJe aan c muzlekvereen luveuu De heer Deerenberg klaag do dut de rijksinspectie met medewerking van B en v de aanslagen voor de inkumstenbelaating te terk heelt opgevoerd zoodut de toestand voor kleine middenstunUera die geen boekhouding hebben onhoudbaar is Spr zag liever het heffingapeicen tage opgevovrd dan op deze wyze voort te gaan De voontitter gaf toe dat B en W wel van advies dienden maar zette tevetfs uiteen dat de aanaiagen nooit hooger kunnen worden opg oerd dan het inkomen bedraagt omdat de betrokkenen dan zeker zullen reclameeren Het feit dat het vorig jaar ƒ 1400 aan gewetensgeld Is ontvangen wyst er op dat de werkelijkheidegrens tusschen aanslag en zuiver inkomen nog niet overat ia bereikt De stroomprijs voor electriciteit wordt met ingang van 1 Januari met 14 pet verlaagd De tarieven voor de waterleiding met 12 i peet De begrooting die zonder hoofd stemming is goedgekeurd sluit voor den gewonen dienat met ƒ 338 638 gebeurtenissen der laatste dagen alle optocliten en demonatratiee in de open lucht tot nader order verboden De a s vlootconferentie NEW YORK 18 Dec Naar u it Washington wordt gemeld hoeft giatera wnd m de particuliere woning van ataataseocetaria Slimaon een bespreking plaata gehad tusachen de leiders der Japanadie en Amerikaanache delegaties over de vlootoonlerentie te Londen welke drie u 6n duurde Een genieenecliappelijk communique dat na de bespreking gepubliceerd werd onderstreept het vriendschappelijk karakter der besprekingen Ds J Hania overleden GELDERMALSEN 18 Doe In den oudeiw dom van 68 jaar ia gisteren overleden Dr J Hamia pred bij de Qeref kerk te Geldermaisen In vroegere jaren was hij een der meest vooraanstaande predikanten van de Geref kerk De overledene studeerde aan de Vrije Universiteit waarvan hij een d oejïto discipelen waa York naar Valppjaiao van Tacoma in den Btaat Washington naar Valparaiso van San Francisco naar Puerto Columbia van San Francisco naar Corinto Nicarrtgua van New York naar Puerto van Nieuw Orleans naur Spanje en Purtugal mNNENI ANi UuweUjk in de diplomatieke wereld Vandaag ial to Kopeniiagen in de Waulscjio kerk het huwelijk worden voltrokkau vaii Harer Majeateit i aaakgelaatigde te Ctelo jhr mr dr H vaii Ascii van Wijyk met Joukviüuwe E U F A van Happard docJiter VHu Haxer Majefiteit s gesiant te ivopeiihagfln Primes Juliana gaat op Huis ten Boaoh wonen Uö Telegraaf veruet nit dat PrUisea JuUaiiu die zooaki bekend haar atudie te Leiden hpett beëindigd en reede uit Katwijk vel trokken is in het Huis ten Boacii aan den Leidscheweg haar inlrek i ol neinbii Prinses Juliana zou e r da voorkour aan geveu op dit buitenverblijf te wonen boven het betrekken van het voor haar beatejndo paleis op den Kneuterdijk Verder kunnen WIJ nog mededeelen dat haar particulier suL retarifi baron Baud een huis aan den KoumgumegracJit heeft gekocht AvMUioartij ten Hove Naar wij v rneiueu aal de eerate avondontvangst door de Koningin ten paleize JMüotdeuide lu Ueai Haag gegeven worden 2 Januari a s De Rükümiddelen Ook November 1Ö29 overtreft de overeenkomstig emaand van 1028 Ütj ikijkHUudiOeien hobuuu over üa Miaand NiovcUiber vau dit juuj 4ó y j öVl upgebiount Uigen f 4ü t aiJ 697 in Ueaelide maand vmi het vorige jaar of f 5 üü2 B74 nietr ima Jioogere opbrengst gavon veruiogeiubeiOdt g ƒ 1 46U 466 vorig juaT NoveimlMiJ 1 414 ilW dividend en UuitieiuebelaBting l öifa OSO V j f l i82 Ö04 uivoerrechteii J 693 §18 V i f 5 2Ü1 49fi sUüeüak eoht f 5ttó iy9 V j f 391 1ól luiuijna p aout 176 Öli5 V 164 131 accijUiS up gesiaclil i 04iJ lb7 V j f 92Ö 026 accijns op bier 1 4W twO v j ƒ 1 354 437 accijuaop aiiiker Ö Byó Stöl v j 3 3Ü4 583 accijns ojj uibiüt f 2 19 793 V j f l br tiW belasling op tpouden en zUveten werken 1ÜÜ 037 v j 114 ÜÖ9J registratierechten 3 704 279 v j 2 21U 52B recliten van auccaasie vaji overgang bi overlijden en van schenking r 5 553 2b2 v J f 3 360 716 domeinen euz A 736 907 V j f 617 136 ioodageJdeu f 474 574 v j 455 643 j VImder bracJilen op giondbeduating f 1 392 4tiü V jaar November f 1 542 770 pers betasiJUg f 1 7Ü2 926 v j ƒ 1 787 344 inkoniBteubel ƒ 9 526 467 v j f 9 B63 583 accijiia op wijn 52 B63 v j 67 864 accijns up bnmen en buiteniandsche gedistilleerd 3 239 658 v j ƒ 3 304 583 aegeirechteu f 1 801 644 tv j 2 221 390 De opbrengst der ötaataloteiij waa m beida maanden gelijk ii l f 9 065 Over de eerate elf maanden van het loopende jaar ie ontvangen f 464 381 419 tegen f i elefonische gelukwenachen met indiê KeedB tweehonderd aanvragen Dezer dagen deelden wij mede dat gedurende het Keratfeefit en Nieuwjaar tijdvak gelegendieid zal worden gegeven telefouiaolie gelnkweuflchen met Indie tewasselen De kosten daaraan viirbondeu bedragen 15 Bij het hoofdbestuur der P T T heeft bij dezen maatregel zeer waaraoliijnlijk de bedoelmg voorgezeten de rAdw telefonisolie veibmdmg tussclien moederland en Kolomen te populariaeereu Thana vernemen wij dat tot jiu toe zoowel m ons land als in Indié in totaal ruim twee tKJn ieid aanvragen zijn ingekomen om van deze goedkoope gelegenheid gebrudi te maken Aanvragen kunnen nog ateeda worden uigsdiend iXï afsluiting van de Zuiderzee i e voortzetting van de droogmaking Naar aanleiding van de Memorie van AntHsjord betreffende de begrooting van lietZuiderzee fonds voor 1930 vestigt de commissi van rapporteurs de aandaoht op de daarin gedane mededeeling dat over voortzetting van de droogniakmgVna de droogmakmg van de A nngermeert later bij nieuwe weta voordellen zal moaten worden beilwt De eoinmisflie stelt de vraag waaruit de minister dit afleidt Immers art 1 der wet van 14 Juni 1918 rnaakt geen onderscheid luaschen de Wiermgennei r en volgende drougmakerijen Belastingverlaging Afschatïing opcenten op de grondbelasting bij den minister in over weging De Tweede Kamer heeft giat niiiddag hel weifeontwprp o m beoogende afschaffing van de Verdedigingabelasting II en van df opcenten op de euikeraccijna z h e ïanjrenoiuen i e Minister Jieeft on den luxip der beraadslagingen naar aanleiding van en ojHiierking vnn den heer Van den Heuvel toegezeEtd te zuilen overwegen de opcenten op de grondbelasting bij een volgende gelegenbeid te zullen af scJiaiffen De minister jnerkt 0 hierbij op dat dit niet een uitetel nd infinitum ie De Giesen NiBUwkerkzaak De regeling der schadevergoedint aan Klundcr en Teunissen Nnjir Het Volk vorneeiut heeft he gerecbtsJiof te Amsterdam in raadkamerzitting van 12 December j l beslist op de verKoekaehriften van de heeren J Teunis en en J C Klunder strekkende tot het verMrijgMi eener tegemoetkoming in de sdiade welke deze jfoleden hebben ten gevolge van door hen ten onrechte ondergane straf de moord te Gifflsen Nieuwkerk H t H f lu efl aau de beide on achuldigveruordeelden tuegcwezeu een bedrag overeeuatenmiend met liet door hen gederfde ioou gedurende 4i jaar Wolk zij in Ue gevaugeuis ne4 ben duurgebracbt onder aftrmk van de kodteu daaxHun verbonden logeerkuisteu li eii schadevergoeding geviiaagd door den iieei Klundert voor het iecliter worden van zijn geiuolitsverniogfiu wöDd ai ewetwrn ais zijudo niet bewezen Een aooilgclijke vergoeuing van den lieer Teunissen voor h hametijku verzwakking voornamelijk bij hut loopen werd gedeeltelijk toegewezen Vuurte werd toegewezen euu bedrag owteensteinmeiidu met ongüveer § der werkelijk guiuaakte kosten vuor liet levereji van het bowijd hunner onBc huid Ken vergoeding voor het leed en de moreelo schade werd niet toegekend daar de Wüt volgens het oordeel van het Hof hierin niet voorziet Naar mr üouboi aan het perabureau Vas Diatt mededeelde waa liet Hof voorts de meeiung toeguda dat do voideringen van dt advocaten mns Van Meerten do Vrioz Roobol en do Hollander niet in overaiemming zijn met den stand en het fortuin vau do vt rdactiteu Nederland en België Het kanaleavraagstuk De Indépeiulance Beige m ent te weten dat iiet vraagstuk betreffende een kanaal Autweipen Luik in den Belgischen nunisterraad du Maandagmiddag la gehouden een bijaonder punt van beaprekuig tieefl mlgemattkl Üe Nederlaadsohe legcetiès aiduii het bltkd zou betreffende dit kanaal oudertiaodeluigeu met de Belgi che hebijeu geopend waarbij de Nederlandsdie regL tring baar vretïs heeft geuit wat het water van de Maas betreft dat men noodig heeft om bet Juliana kanaal te voeden en op ped ie bouden Indien het kanaal Antwerpen Luik eerst van Maaawater werd vooizien dan zou het Juliana kanaal gevaar loopeu veracdieidene maanden tonder water te Eiju Dit sou een ramp zijn voor de Nederlandftcbo belangen Het aanleggen van grootti reservoirs om den watenataod van de Mbaa te regele hangt vap de BeigiadUe regeenag af Hel blad meldt nog dat eveneens het vraagstuk van liet kanaal Antwerpen Zubrugge m deu mmiaterraad te berde ia gebracht en dat de minister van openbare werkeji Van Caenegbem zicli teg u da plannen lieelt verklaard om redenen van lecluiisclien aard TWEEDE KAMEK De opcenten op den suikeraccüna en de Verdedigingabelaating II afgeecbaft Ue vleeachacciiins blijft nog Terwijl het Kerstreces reeds nadert wil de heer Wijnkoop C P liefst itwee interpellatit houden Vandaag zal over deze aanvragen worden beaiist maar de tijd zal atelig niet toelaten dat ze nu nog worden gehouden de heer Wijnkoop zal zijn ongeduld tot Februari moeten betoomen Eén van die twee mtei pellaties betreft Indonesië ZIJ dient ter voorkoming van de nt altijd aanhangige mterpelIsAie De Visser die niet kan gehouden worden omdat de inlerpellant nog altijd niet voldoende lierateld IS om de Kamervergaderingen bij te wonen De andere 19 tot de minister van juatttie geiicht eu vindt liaar aanleiding m de huiszoekingen de er dagen bij versdiillende loiunmniaten geaaan Voor gisteren atondeu naaat eenige regular matieontwerpen een wetsontwerp van bet ekwiia op de agenda dat ot afschaffing van de opcenten op den suikeraceijns en van de Verdedigmgabelasting II benevens tot heffing van opcenten op de inkomatenbflaatiiig voor bet Leeningfonda Men weet wajiroin het gaat Er is in het Leeningfonda fïi j aldo van ongeveer 240 millioen dat een gevolg ia vai de omstandigheden dat de middelen voor dit fonds veel ruuner vloeien dan voor de aflossing der crisesleeningen noodzakelijk is Dit moeet ertoe leiden en heeft er dan ook toegeleid dat een voorstel wtrd ingediejul om sommige belaatmgen v r het Leenigefonda ingesteld af te achaffen of te verlagen Mmiater De Geer heeft daalttop gekozen de opcenten op den auikeraccijBö en pen deel voor de VerdedigingsbelaBtinV II te samen tot een bedrag van ongev ri 20 milliocn Formeel wordt de geheeJp Verdedigingfilielaatmg afgeschaft dodi feitelijk woidt die belasting slechta verlaagd ij wordt immers voorzoover het I ening onds ilafl aan nog behoefte heeft vervangen door ctn pcentenheffmg p de inkomatenbelaating tot gelijk bedrag di aan het fond ten goede kond Tegen deze voorsteilen kwam of Mwitie peciiial uit LandtMAJwknngen en wel van de heeren van den Heuvel fA R Weit kaïiip C H n van Voorst tot Vooral l B K Zij hadden liever gezien dat de cpnten op de grond+ielasting wa en aigeflcha t Minuter De per Jieeft hen gepu t met de belofte dat hij 1 overwt en i en vülpenrie maat daarmede te komen blijkbare bedoe g om du daardoor in her Leeninglonda vrijkomende gelden voor die aisdiatling aau to wenden In dn opzicht gingen jujn wenadien parallel met die van don lieer Van Poll een der katholieke democraten die vim oordeel wad dut Uu scherpe adieiding tusscilieu het Leenuigsfonds m d gewonen dienst geen zui had en dut mea tf gelden uit het Leenmgfouda naar den gewonen diuuat kan overhevelen De heer van Poll had oen aniiindement ingediend om de iukomstenbeluatiug met ongeveer lU millLoeu te verlioogeu liet bedrag dat de miuistet uit het Lieningfonds wiide oen ton goede ikonien uan verlaguig der directe heffingen en voerde verdedigmg daarvan aan dat er voldoende middelen moesten besclukbuar zijn op den gewonen dienat voor culturcele en Bociale doeleinden Mmiater du üeer verklaarde dat indien zijn ontwerp mocht worden gölialvt erd dour verwerpmg van de afachaifing van de verdedigingsbelasting li liij de andere helft zou intrekken aoodat er dan ook van de ver lagiug van den auikeraocijus niets kwam Immers aldus de niiniater door die halveermg zou pimcipieel zijn beeloten dat de tijdelijke draagkrachtbcffmgen bot aflosamg vau de crisuschuld zouden moeten worden berfUaidigd ook indien het motief dat tot die tijdelijke brffing had geleid zou zijn verdwenen One lai zou daardoor een fiscale rariteit m Europe worden Het ia dua duidelijk dat ook dit bezwaar tegen da motie Oud de verwerpmg daarvan luseft bovonierd Toen de motie van d i heer Oud verwurpen was kwam dete afgevaardigde ook verklaren niet meer te kunnen stMumen voor hel amendementVao I oU Inuners aldua de hevi Oud wil mijn motie aangenomen dan hadden ds lOi mUlioen die het amendement uit liet Leeningfonda wil overhevelen naar den gewonen dieuat een bestmiiiming geliad aA om tot afadiaffmg van den vlet sctiaccijua te dioncu IHiaus ecliter zou de Reguenng volledige vnjheid krijgen uiu er mee te doen wat zij wilde Ue heeren Vau Poll en VJIegen mocliten daartegenover beweren datidit geJd uitnemeud zou kunnen orden Besteed b v ter verlioogmg van de ambieuarensalarisaen de lieer Oud het zich daardoor niet van idju stuk brengen en r ioeerde dat de gelden evengoed door de Begeering zouden kunnen wolden aangewend Yoor eén pantaerkruiaer Mmiaier De Geer bradit het aauendement den doodsteek toe door lu iLet lidit te stellen dat het tarief door den lieer Van Poll vo rgi 6teld de verlaging der inkomatenbelaamig welke hij als minister had tot atand gebracht volkomen ongedaan maakte Werd het amendement aangenomen d n zou dit beteekeiien dal al het werk door hem gedaan Sisyphusarbeid wae gewe st Hij veiklaarde het ajiiendement dus niet te kunpen aanvaarden een ietwat zachter vorm was onaannemelijk Daarop is het met 51 tegen 17 stemmen verworpen Het wetsontwerp is daarop zonder steniimng aangenomen Alweer een stapje m de goede economische richting Piorinciaie Stati van Zuid UoUand Voorizetting van de najaat zitting iJe vergadering van Pi ovlnciaie Staten van ZuidHolland werd gisterochtend te elf uur voortgezet onder presidium van het lid van Ged Staten jhr von Fisenne De waarnemend voorzitter deelde mede dat de voorzitter wegens ongesteldheid verhinderd was de vergadering te leiden Voortg aan werd met de behandüling van de Provinciale begrooting 1930 De heer Bergmeyer 8 d constateert dat de Staten die eeni en tyd geleden byna reeds ten doode waren opgeschreven nog steeds krachtig voortleven De Staten van Holland zyi intuaschen in de historie steeds de belangrijkste van het land geweest Spr gaat in dit verband de voorgeschiedenis van de vergadergelegenheid dezer Staten na Tenslotte werd eer modus Vivendi gevonden in dien zin dat Eerste Kamer en Prov Staten in hetzelfde gebouw gouden vei gaderen zoodanig dat zg met tegelykertüd zouden bijeenkomen Maar het is nu in twee jaar tyd de derde keer dat we hebben moeten verhuizen Daarbü komt nog dat wanneer we in het gebouw van de Kerste Kamer bijeen zijn we geen gebruik mogen maken van de koffiekamer doch te hooi en te gras n kopje koffie mogen gebruiken in het doorgang huia waar men z n jaa neerhangt Dit acht spr beleedigend voor de Prov Stalön a is het zoo wellicht niet bedoeld Spr acht de Ridderzaal als vergaderzaal voor ProT Staten geheel ongescliikt en hij v rrzoekt Ged Staten zich te vei itaan met het Centraal gezag of met de Eerste Kamer opdat de vergaderingen van Eerste Kamer en Vrov Staten op verschillende tydhtipiwn kunnen worden vastgesteld Ook voor het prestige deaer Staten is dat gewenscht De heer Beekenltamp lib klaagt over den slechten toestand van de polderwegen met name in de Krimpenerwaard welke wegen een slecht wegdek hebben vol mitten zitten terwijl er geen voldoende watering is Toch werd geantwoord dat z voldoen aan art 6 van het reglement fMt nu acfat spr hoogst verwonder jk en h vraagt of Ged Staten bereid zfjn na te gaan dat aan de verpliciitlngen ten aanzien van het onderbouwd iei wegen de hand f gehouden T i uiott wenseht spr propaganda te zien gemVkt voor éi leiding in de Krlmpenerwdard heer Van Voorst tot Voowt r k nogmaals aan op vaart verbetering in het Westland De heer Kersten S G bescrödt het voorstel Van Eek en betoogt dat de bestaande wijze van wrrkloosheidsbestrijding niet aldus kan Uijveo voortgaan Mevr Cohen Tervsert Israëls Hib segt aan de motie Van Eek haar stem niet te zullen geven niet omdat xQ Ifeen wericloos t heidsbettrtfding wenseht de werkloos I Nieüwjairiwiiisclieii Wy itelleD evenals vorig jaar de Keleicenheid open In het Nieuwjaarsnummer van GOUDSCHE COURANT NIEUW JAARa WENSCHEN te plaatsen tot dei i sereduceerden prufl van 50 cei t vail ten hoogste 5 reeels elke regel daarboven wordt k 10 cent berekend Inzending dezer Nieuwjaarswenschen wordt vroegtjjdig verzocht het St Mariagef tichi geheel is uitbetaald vóórdat de bouw was voltooid De heer Borghols Ged Staten zal daaromtrent schriftelijke inlichtingen aan de Staten doen toekomen De begrooting wordt z h s goedgekeurd waarna te zes uur da Voorzitter de vergadfciing simt met den leden een prettig Kerstfeest toe te wenschen GEMENGDE BERICHTEN Moord te Rotterdam De eigenaar van een viscliwin 1 kei in de Weste Wagenstraat door een klant doodgestoKen I jiateravond W ui de Weate Wugenatraat I een moord gebeuld een zekeie T wonende in de Weato Wagenstraat is door een kltnt zekere v d Z met een dolk doodgestoken v d Z kwam nog laat met een kanieraad in den wmke l van den viadihandelaar l ï m do Weate Wagenstraat om bokkmg t kocpeu Deue viHetihandelaar die een zoon van liet alachtoffei is bevond zich op het oogeubilk niet m den winkel eveamin als zijn vrouw De klanten werden bediend door ü T een doditertje von den winkdiar Do dader lieeft dit ia uit getuigenverklariuijen komen vaat te staan eenige grapjei gemaakt met iiet 16 j rige meieje welke de grenzen van het ibehooriijke overscliredeo Hij verkeerde onder drankinvloed en hij waa zeif3 eeuige uren na zijn daad nog niet gu iüil nuchtei Zijn onbetamelijke houding werd opgemerkt door bet echtpaar T die den wmkej inliepen eu de klanten verzochten den wmkol uit te gaan Dit fieeft een klein relletje veroorzaakt Van der Z was klaarblijkelijk in een veulitlustige stemming duai liy op een gegeven mameut tegen T zeide kom er maar eens uit als je durft T die echter eun dolkmee lu zijn bezit zag ging op de uitnoodiguig niet in Op dat uogenblik ts de vader van T van da Raamburg af naar den wmkel vaa zijn zoon komen wandelen Hij hoorde de oorzaak van het relletje en trok partij voor aijn dochtertje zoo ni et hij den verdachte hebben toegevoegd dat hij het meisje niet in de maling moest nemen Dit wakkerde dtHi t wiat die alweer aan het sussen was aau en zoo ontstond er opnieuw eon twist tuaaejheBi het a laclitoffei en den dader Er 18 een getuige die berweerd dat hij gezien heeft dat T zicii daarbij zoa kwaad maakte dat hij v d Z een klap In het geziclit heeft gegeven Van der Z zou toen het dolkmes hebben gegrepen en T hebben gestoken Deze werd in den rug geraakt en in den rechterboveniirm waarbij de groote slagader werd doorgesneden De man ia de Weste Wagenstraat ingeloopen en de Hofatraat waar hij m Ikaar is gezakt blijkbaar uitgeput door het groote hloedverUaa Omstanders woxen den dader die op de vluciit wae Iagen achtervolgd en grepen hem vip den Coolsingel Een bebloed dolkmes werd op hem gevonden Het slachtoffer bleek bij aankomst in het ziekenhuis op de Coolsingel reeds te zijn ovpileden Een bot8in tusschen een electrische tram en een auto Een landbouwer en de chauffeur gedood Hedenmorgen even na 7 uur had tusschen Driebergen en Doom een ernstige botsing plaats tuaaciieu een vraditauto en de electriache tram Op Het rechte weggedeelte van het landgoed de Horat te Driebergen raakte vermoedelijk de atuurmrichting van de auto defect waardoor deze pardoes legen de in voUa vaart zijnde tram opreed De auto werd versplmterd de ongeveer 35jarige landbouwer J de Lange uit Doorn en de 47 jarige chauffeur K Mandersloot werden op slag gedood De auto geraakte in braad welke echter door de vrijwillige brandweer uit Driebergen werd geoluaulit Van de vier varkens waarmede d auto geladen was bracht een dtietai het er levend af Do slachtoffers zijn beiden gehuwd en laten vrouw en kinderen achterEen tekort van ƒ 130 000 Bij een commissionnair in geslepen diamant Naar Het Volk verneemt is een b angrijk tekort ontdenkt bij de firma M Pereboom Amiterdamacii commissionair in geal en diamant Het tdiort Mu eeja bedrag beloopen van f 130 000 dat ten laste komt van een viertal Amaterdamache fjnna a Ook de erfgMiamen van P s geweasD compagnon die eokele maanden geleden i Overleden zullen waarschijnlijk d dup zijn D Ned Stucadoora Bond De tregelmatigheden hi de admi lOstratie Naar aaaleiding van de geconstateerde onr elmatigheden in de administratie vandwi aecretaria peningmeester van den Ned 8tueadoorsbond deelt men mede dat da vergadering van den Bond di in Januari w Nieuwe Abonnttos Zij die zich met ingang vau l Januari lï dU voor muuiteus drie maanden op de Goudsche Couiaut üUoiuteeren ontvangen de tot dien datum verschunende nummers graiu worden gehouden wegens het spoediger gejeed Komen van het accouutants onderzoek jueda iouduguiDt n Haag zal plaata UdbUeu Het tekort van ruim öü OÜO loopt over e luge jaren In de laatste vier jaar vafl gtuii conLrolö op de admiuistratie geoefend Uij do veiklot üeid8uitkeej iugen m de vorige voistperiodü blekeu tmandeele moeUijklieden te bestaan De jougate staking heeft iiat liooldbestuur aanleiding gegeven om d luiHinuiatratio te oontroleeren Dit is m November gebeurd toen bleek dat ook de conuibutiö gelden ovei October niet mee in kaa waren Het N V V heeft dan 00a ol moeten bijapruigea l e aid Haarlem vsq den Bond heeft een luolie aangenomen orn den hecr penning lueoater ïoüder meer te ontalaau VtTduistervnd expediteur Naal ep van de zaak der Forlugeesche bankbiljetten Men kent de zaak betrelfeude do Poitu eeachü iiaakbiljetten welke zich eeuige jalen gLleden utapeelde eu wiuirbij ook betrokken wua de toenmalige Portugeesche gezant UJ a Uraveiiiiage Toeu deze laatato ijaar Portugal veitrok gai hij zijn kostbaten inboedel m bewaring bij een expediteur UI den Haag Dauivoor werd geduienda al dien tijd gitiangeld betaald Den laatdteu tijd echter was ei eeuigo coirgspotidentie tuaacdien do IftiBjiia in i oitugal en 4fia Haagechen expe J Jitaui Da familie kreeg daaruit vermoedeas ilftt er wol aa leta niet in orde kon zijn tn men maakte een reis naar Den Haag oiu den inboedel to mspecfceeron Het bletk dat men daarvoor niet alleen con bezoelt moest brengen aau den eipeditDur maar levens aan de Baak van Leenuig een Haagedien antiquair cq verselul ImOo particuüeieu Van den inboedel ter waaide van f 30 000 waa bij den eipediteur alleen nog eenig lijfgoed aanwezig Geld was er ai evenmin Ue antiquair had ook weer aan zijn klanlen versdioidene kostbare meubelstukken üdiildarijen en andere voorweiri en verkocht Lr volgde natuurlijk aaogitfte bij de politie die er in slaagde om het grootste gedeelte van Uen mboedel m beslag te kunnen neDien De expediteur ia dezer dagen gearresteerd mi zit üiana in het Huis van Bewaring Hij heelt bekeud zich aan verduietering te hebb m schuldig ifemaakt KUNST Mi Felteiiburj than Mevroun Uiun een Zwitsersche üe NJtUM correspondent w Gonève meldt Onze beroeinde iiangeres Mia r eltenburg ib vitxidhiis U bern in het Ituweiyk getreden met den bekenden Zwitserachai vioüst Alphoflfie ürun eerate concertmeester van het Berniscbe MusikKeseliachaft en directeur van het Berner MusikJtonservatorium ilie een paar jaar gaisdeji ook in Nederlandsche kunstkringen een goeden naam heeft verworven tydenfl zyn tournee door nwlerland met net Bemsche atrijkkwaitet liet huwelijk ia in alle stilte voltrokken want vanavond was Mia Peltenburg nog lc soliste op het vierde abonnementoconcirt lier Bernische Musikeesellsohaft Onze Mdgonoote zong de Wandersche Sprüche van den ZwitaWschen c jmponist OÜimai choeck en daarna de prachtige motette ExBUitate Jubilate varn Mozart iVooral het motette kwam prachtig tot haar recht en werd op vrywel onovertreffelfllie wijze door Mia PeltenburE gezongen Oe stampvolle zaal bractit onze landgenoote geestilriftige hulde evenals gisteren op de voor het publiek toegankelijke algemeene repetitie Het was beide keeren een groot auc es voor onze reed uit vorige jaren te Bern bijzonder populaire landgenoote die thans des te meer gevierd werd na haar huwelijk met den Bemer kunstenaar Toen Mia Peitenbavg tenslotte ook haar tbtgenoot in de hulde liet deelen en hem e hand reikte kwam aan de geestdriftigetoejuichingen byna geen einde Het Bemerkunstlievend publiek heeft op duidelijie lize getoond hoezeer het zich verheugt dat thans Mia Peltanburg een der Beinermedeburgers is geworden Tot de aanwe igen behoorde ook de Nederkndsehe geïant mr Doude van Troostvvük die ttjdcnsdt pauze Mia Peltenburg persoonlijk geïün gelukwenschen nn hulde is gaan betuiEen ïalryke fraaie bloemstukken werdenaan Mia Peltenburg aangeboden waaronderMk een fraaie bloemenhulde bestaande uitSele rozen en witte seringen door een ranjelmt samengebonden die uitdrukking af aan ie bewondering van een aantal teBern wooachtige Nederladers met don heer 1 mevrouw Doude von Troostwijk aan hetMofd die aldus hun vreugde uitten dat defjetterland sche kolonie te Bern met een zoo ÏMfde kunstenaren is verrijkt Na het eert vond een klïdn huwelijksfeest in innemen kring plaat Morgen hoopt hetWggehuwde ZwitserschNederiandschnnstpaar naar de Grauwbunder bergen te rtrekken waar zU eenige weken zullenwbrengcn alvorens hun artistieke loop n weder voort te zetten Naar ver ia Mia Peltenburg voornemens ook in toekomst haar concerten in Nederland m het buitenland te Müvwi gev en LITCHTYAAHT De Poatvhieliten Het achtste poslrliegtuig Ie Bagdad aangekwen P H A E O het achtste poatvUegtnig IndiJ il iri scht uut van Aleppo vertrokken eu arriveerde om 13 16 te liugdad Allee wel uan buurd Vandaag wordt de reie voortgezet Hel Vijfde Ketonnlte luig Indii Nederland Blykena bü de K L M ont angen beridit is het 6e Uetourvliegtuig PHA K bemand met de piloten Smyrnoff en Hondong on den mecanicien Kotten heden te 5 10 uit Bandoeng vertrokken Het arriveerde te C 4ö u te Batavia en vertrok vandaar te 6 35 u Te 25 kwam het toestel te Palembang aan vanwaar het te 10 uur vertrok Te 16 06 kwam bet te Medan aan Aan boord ia alles wel Morgen wordt de reis voortgezet Ongeval van een militair vliegtuig GILZE 18 Dec Nadat het Fokkervliagtuig type C V bestuurd door den vliegenier serg majoor van der Griendt met als medeinzittende mecanicien Meyer beide uit Soeffterberg op bet vliegtcrrein op de Molenheide alhier was geland ia by het taxiën naar de hangar vemioedciyk door de hardheid van het terrein een as gebroken waardoor het toestel byna op zijn kop kwam te staan Persoonlyke ongeluicken kwamen niet voor de machine was licht beschadigd KADlO MlfciUVVÖ Programma voor heden Uilver um 5 30 Üineimuïiek 6 45 en 7 15 Cursus Italiaansch S Ol A V R O Nutslezinig spr prof dr C Snouck Hurgronje 8 45 ll OO Duitsche avond t 1 00 12 00 Graraofoonplaten luizen B OO Kinderuurtje 6 00 Gramofoonplatcn 6 aO Cursus eleetrotechniek 7 00 Cursus stat berekeningen 7 30 Pluimvee halfuurtje 8 00 Voorz N C R V 8 30 Uitzendavond lO OO Spreekbeurt 10 30 Gramofoonplaten Golflengte 1071 behouden Nieuwe beraadslagingen tusschen Radioraad en A VJI 0 Zooals de heer Willem Vogt per microfoon bekend maakte ia het bestuur der A V R O door den Uadioraad uitgenoodigd Donderdag 19 dezer nogmaals met dit college te vergaderen De Telegraaf Vernam dat het doel van deze samenspreking is te komen tot een Eendtijdverdeeling na 1 Januari a s Deze luaeatie wordt thans acuut waar de golflengte 1 1071 mettr op dien datum officieel atp Noorwegen vervalt en de regeering nogi steeds geen antwoord heeft gegeven aan de A V R O op haar aanbod om oi eigen kosten met een z g Gleichwellensyateem de hoognoodige zendtydverruirrüng te creëeren In radiokringen ia de aandaciit getrokken door de mededeeling dat de z g Zakelnke Omroep niettegenstaande onzen af Btahd van die golflengte toch op de 1071 meter blijft zenden Het is gebleken dftt dit op een afspraak berust door onze delegatie te Praag gemaakt met de Noorsche afgevaardigden Noorwegen heeft daar aldus deze geheime overeenkomst uitsluitend het recht igekregen op de oude Hllversumsohe gdlflengte te zenden wanneer het den Nederlandschen zender niet stoort De Noorsche delegatie heeft deze verplichting op zich genomen omdat zü meent haar te k unnen nakomen in verband met de geografische ligging van den nieuwen omroepzender te Oslo tusschen de ergen Het blijkt dus thana daf de golflengte van 1071 in tegenspraak met de aanvankelijke publicaties practisch niet verloren voor Nederland ia SPORT EN WEDSTRIJDEN ATHLETIËK De 3 K M wedloop Het Uaject van den a a Zaterdagmiddag om 3 uur m de omgevmg van de Krugerlaan te houden wedloop welke wordt georganiaeerd door den ü A K luidt ongeveer als volgt Start Burg Marteneemgel bij de R H B 8 vervolgens gaan de Icjopei s via de van Iteraonlaan Ghr de Wetatroat Cronjéatraat vijver rond langs het talud van den dijk naar de z g put bij het voormaUig woonwagenkamp Hier wordt overgestoken naar het weifand van den heer S van dei Sprong die daarvoor welwill d zijn toeatenunmg verleent Bij den tol in de Vpor WiUena komm de loopera weer op den weg om bij de ingang der H B 8 in da Kxogerlaan den tootit te beëmdigen In het tfftject zijn eenige hindernissen zooala het nemen van een eloot bij de put en enkele hekken opgenomen KOBFBAL Zondag luidt het program N K a Ons Zwalwennest Ter flayw 1 2 uur a d Groene Zoom te R m B K B V t Zuiden IV Ter Giuw U O B C R lU Krachtsport GoDdsche competitie M K C I Ter Gouw III MARKTBERICHTEN Kaasmarkt Woerden 18 Dec Aangevoerd 842 partijen Prijzen Ie kW m r m ƒ 55 58 2e kw m r m f 50 6 ie kw z r m ƒ 52 54 zware ƒ 58 Handel matig RADIO TBLEGRAFISCH WE8BBERICH1 18 December Verwachtmg Zwakke wind uit oostelijke of zuideiyke richtingen Meest licht bewolkt Droog weer Lichte vorst des nachta Overdag nog verandermg in temperatuur STADSNIETTWB GOUDA 18 December 1929 G ed afgelooven Op de hoek Groenend Gouwe brak de achteras van de bestelauto der A M IJ alhier Persoonlijke ongotukkm kwamen nietvoor de auto werd met urn kraanwagenweggesleept De Kcrstpotten van het Leiper des UeiU Zijn gewoonte getrouw zal het Leger dea Heila ook morgen en Zaterdag op de straathoeken kerstpotten plaatsen waann gaven kunnen worden gedaan voor de kerstteiüfltviermg Gevcatigden en vertrokkenen Gevesiigu ti u A vvynguarda gea juHr van Litrecnt Uude rteiKatraut a naarc mweeiensmgei 4t M f Keyzer huialiouddver van üeemskerk Murquewelaan k m naar Willens b L G de Wruyn sigarenmalier van Keeuwyk Üreevaart Ujc uaar lioeleitade lai ir v lok slager vaniioskoop naar Boelettade 20ó D O A pellgfciL m G J Goedewaagen van Amsterdam eeburgerdyk ó naar üubb Buuit il ïh G Kegnery kinderjuffrouw van ieist Duinweg ü naar van Bergen IJïendoornpark i G Westerhuis klerk Dlr Bel vaniifUimen Weerdinge lO naar Karnemelksloot y2 F Vianen piknuisknecht vanWoerden Linschoteiweg Si naar noystraat2U W ti Üaatelaars Oir Poatk van Gravenhage Laan van Meerdervoort Slónaar K NoodgodsteeK 1 J J üpeit chaufteur van Haastrecht O 93 naar Karnemelksloot S W Joosse landlf van Kheden Ellecom Kerkallêe 2 naai de la Keylaan 11 J de Vreugt dienstbode van Stolwyk C iJnaar t luweelensingel 60 J A van den sleuwendyk van Gemert Kerkstraat B üKt naar Pr üendrikatraat 8 Jii Wierstra arb N S van üandvoort Heimerstraat 20 naar W lleilzstaat 44 K de Wind handelareiziger van Leeuwarden EiUartstraat tlnaar Erasmusatraat 1 H Kraan tumdervan VGravenhage Loosduinen P Potterstraat 2 naar Vondelstraat 60 vV G vanGulik van JMoordrecht H 20 naar Nieuwehaven 54 M H Dinkelaart matr maker vanRotterdam L Baanstraat 3b naar Houtmansplantsoen 5 G de VOs brugkn vanWassenaar Rijksstraatweg 64 naar Vorstmanstraat 21 A Sutor dienstbode vanHoenkoop no 46 naar l iuweelensingel M W C Wouters reiziger van Dordrecht P A de Genestetstraat 35 naar Turfmarkt 70 D A ïerlouw dienstbode van Waddinxveen D 105 naar Gouwe 126 P Simons arb N S van Maam D 14 naar Boelekade 11 4 J Pol van Emmen Klazienaveen 157 naar F W Reitzstraat 2 b M F van denliaterd van Rotterdam HoUandschestraat3 5b naar Karnemelksloot 17 J M M Spek onderijzeres van St PhÏÏipsland B no 71 naar Zoutraanstraat 35 A W Voorbergen bloemist van Woerden Pannebakkeryennaar Gouwe 214 W M van der Weyde dienstbode van Reeuwijk Zwarteweg 672pnaar Krugerlaan 16 W de Goeig dienstbode van Ameide Nieu slyaat 213 naarGroeneweg 31 j r Vertrokken D Witkamp geh m W J Brendel van Bogen 37 naar Rotterdam Buathoflaan 11 F Vtrmei van Kobelstfaa 60 naar Reeuwyk Zwarteweg J Verkaik van Kleiweg 59 naar Waddmxveen Zuidkade F 220bis J h M Boot van Zoutmansplein 15 naar btrecht Doelenstraat 12 P den Hertog van Turfmarkt 57 naar Hilversum De Geneitetlaan 32 W M Bieyenberg van Heerenstraat 138 naar Haarlem Oudeweg Woonark d Ouwe P P Rynsburger van Crabethstraat 49 naar Waddinxveen O 29 G A Verboom van W Tombergstraat 37 naar Utrecht Sprmgweg SI H A M Jaspers van Karnemelksloot 110 naar Amsterdam Antoniu Heinsiusslraat 1211 C A Koops van Goudkade 4 naar Waddinxveen Pr Hendrikstraat J 81 A Snoek van Hoefsteeg 18 naar Waddinxveen Zuidkade P T Bats van Gr v Bloiastraat 96 naar Salt Lake City Amerika L Bakker geh m P T Bats van Gr v B loisstraat 96 naar Groningen Leeuwarderstraat 18 Th J Stolker van Turfmarkt 123 naar Boskoop J G Rijnaard van de Lange van Wijngaardestraat 2 naar Reeuwijk Kleikade J van Gemeren van Bogen E9 naar Ouderkerk aan den IJssel C 85 AM Tetteroo van Gr Floriaweg 77 naar Purmerend St Liduinugesticht J M van Munster van Burgemeester Martenssinge 6 naar Rijswijk Heerensftraat 22 E J M Lorjé van Ridder van Catsweg 64 naar Rijswijk Heerenatraat 22 H K Brouwer an Raam 246 naar Nieuwveen Johannesstichtmg H P Alvenaar geh m H K Brouwer van Raam 246 naar Hoorn Gr Havensteeg 6 Noordegraaf van Tollenstraat 111 naar Rotterdam Ranonkel straat 2b P Schelling van St Anthoniestraut 16 naar Rotterdam Burg Meineszlaan 29 Agenda Dec 8 uur Gehouw Da iial E H B O Cursue ondef laidiag van Dr Eveifl Dec 8 uur Nieuwe Schouwburg Vyfdeabonnementsvoorstelltng Dec 7 uur Het Schaakbord Lpdenvergadering Holl My v Landbouw Dec 2H uur Soc de Réunie Kindermiddag voor de kmderen van de leden vande Ver v Huisvrouwen 21 Deo 7è uur Concordia ïeeetelijke herdenking Goudflche Ziekenkas 23 Deo 8i uur Soc de Réunie Verg Li berale Staatspartij de Vrijhei tabond aid Gouda Sprekers Mevr EieiM Noothoven van Goor en Mr H P 0 M de Witt Wijnen leden van den Gemeenteraad 26 Dec 8 uur Moordrecht Concertzaal Geleeds Uitvoering V V Union van Gouderak ApotfaekeriNlIewt De apotheek van den beer E Grendel Tiendeweg zal tot en met 20 De mber benevens den daarop volgenden nacht geopend zijn na 8 uur des avooda dea nacfats echter alleen voor recepten UIT DEN OMTREK ALPHEN a d RIJN Emitlg ongeluk In een al in beweging xijmle trcbi gesprongen Op het station Gouwsluis van de upoorlijn Uithoorn Alphen a i Rijn Is gisteravond de 26 jarige onderwijzere mej M de Moor woonachtig te Amsterdam toen zü met haar verloofde op den reeds in beweging zijtiden trein wilde springen uitgegleden en tusschen de wielen vallen Beide beenen werden haar afgereden Het slachtoffer is te Alphen verboiden pr zorgwekkenden toestand naar het Academisch ziekenhuis te Leiden vervord BOSKOOP Door de heeren M Macduniel D v Leeuwen en A C v Nes alhier zyn aan Burg en Weth verzoeken ingezonden tot het plaatsen van rilectro motoren in hun perceel en D directeur der gemeentebedrijven alhier brengt ter kennis dat ingevolge het Raadsbesluit van 29 November j l deverordening op de levering van eloctriciteit in deze gemeente 13 aangevuld ais volgt LAATSTE BKiÜCHTEN DHAADLOOZK UUiiiN I De i lleti d in Frankfort FRANFORT 18 De De poUtie presideuU deelt mede einda de Dinsdagavond in de oude stad plants goliud hebbende botaUigen tu schen do politie en liet gepeupel zijn 7 gewonden geteld van wie 5 in het H GeeBt hospitaal en 2 in het gemeentehjk ziekenhuis ijn opgenomen De reddingswagen iieeft duo tranjjporten verridit on 11 keer hulp verleend 1 gewonde werd door het gepeupel weggesleept Door abeenworpou werden 3 politiebeambten en een chaufeur licht gewond 27 personen werdaii gearresteerd van wie 12 weer op vrije voeten werden gesteld 13 worden vervolgd De verbruikers garandeeren een verbruik van eiken geplaatsten meter van mbistens SÜ K W U per jaar Mocht dit kwaiium niet zyn verbruikt dan is de aangeslotene verplicht tot 30 K W U bij te betii en waarvan de verrekening aan het emde van hot jaar plaat i heeft Door de vereepiging voor Bu koopsche culturen afd keuringscomimissie i aan firma Naber en Co te Gouda oen CSertlficaat van Verdienste uitgereikt voorde door genoemde firma te keuring = nsezonden nieuwe roos welke den naam heeft gekregen van Cham Laws Naberi Alhier heeft zich ean comité gevormd dat zich ten dOel stelt opheffing te verkrijgen van den tol op deih G mecntev eg i Hazerswoude althans verlagNg te bekomen van de aldaar verschuUUgde l gelden Het comité is overtuigd dat zyn strevèïN politie preaident heeft met het oog op aller sympathie heeft en verz ekt bewijzen van instemming te zenden aan den heer A S Kalier avlg alhier Aan heeren auto iüdera wordt bekend gemaakt dat het Zwaptedykje d i var den Platteweg tot den Achter Willensweg onder de gemeente Reeuwyk voortaan is opengesteld voor het berijden met motorrijtuigen GOCDERAK Mej C Tom van Hier is tijdeHjk benoemd ter secretarie van Krimpen aan den Usael UAASXRECflT De heer D Reneman mede oprichter van de Haaatrechtsche iJBclub en van de op ichting af bestuurslid waarvan 40 jaren voorzitter heeft wegens hoogen leeftijd voor zijn functie bedankt Beurs van Amsterdam viassmoE sss 17 Dec 18 Dec Officieel Londen UM 12 16V Berlijn 59 34 69 W Parijs 9 7 9 7C i Bruasd Zwitsdrland 24 70 34 71 Mr 48 20 48 2114 Wüenen 34 90 34 90 Stockholm 6 90 66 M Kopenhagen 116 52 6 55 Oslo 66 4714 68 4754 New York 2 47V 2 47 Nietofficleel Praag 7 36 7 S6 Madrid 34 31 S4 S1 Milaan 12 98 12 9S Aan den timmerman Th Jansen is vergunnmg verleend tot het bouwen van vier burgerwonitigen aan de Hoogst at alhier Het metseiv erk zal worden ui voord door Uen heer Th F M Hooft en lood en jinkwerk door den heer Mimpen De door notaiis Koeman pubiek verkochte boerenhoeve an den heer J v Os en die gekocht werd door den lieer K v Dyk voor J 35 000 is aan den kooper egund dCUOÜNUGVklN Gemeenteraad Beurnoverzicht In togenstelliftg met gisteren bewogen zich de koersen ter Amsterdamaoho beurze na prijHhoudende opening in dalende richting waardoor de op den vorigen beursdag Imhaalde koerawinaten gedeeltelijk verdwenpn vooral na de vaste temnming welke Redurende de oolitendnren heeft gebeerecht vormde de off beurstij l een teleurstelling Daarbij had de handel zoo goed alls niets te Wttpkenen Marg iTnip die enkele punten hooger werden ingezet vielen spoedig op da koergen van giflteren terug Galvé DelH waren wat luier hetgem evenefna van Aku kon worden getuigd De Akuatiekaand dlfl aanvankelijk wat hooger poklen bedongen later de vorige noteeringen weer De Phir lipsaand bleven P peil Rubberaaurf bleven Iu8tek 03 Tabakken bewogen zioh oj onsyistematiache wijze Oude Deli kwamen op LTKïer niveau Suikerwaarden waren ongeanimoord meerendeela vml een reactie te constateer en Konmklijke liepen na een vaat begii enkele punten terug Mijnwaarden waren veronachtaaamd Amerikanen waren goed prijslioudend in de Maandag gehouden raadsverg ermg IS besloten tot ajmkoop van een woning met grond gelegen aan den Havenütraatschen wal In het verluigde van den komenden verkeersweg door de Krimpenerwaard waarBoor de gemeente thans de voile beschikking heeft over de voor doortrekking benoodigde gronden Besloten is tot verkoop van grond aan het Stationsplein voor villabouw aan het raadslid A C A Deerenberg en voor het stichten van een kaaspakhuis met woning aan den Lekdyk aan den heer Rehorst Bij de behandeling van de bogrooting voor 1930 sprak de heer Deerenberg zijn teleurstelling uit over de benoeming van den burgemeester toe waarnemend kantonrechter Spr vond dit niet de gewenschte oplossing die tot verkeerde toestanden le dt en achtte termen aanwezig om nogmaals stappen te doen om tot benoeming van eer vEsten kantonrechter te komen Spr behandelde de financiering van het restauratiebedrijf en drong er op aan de kosten van onderhoud aan schoolgebouwen by het betrokken hoofdstuk te verantwoorden mede opdat het bijzander onderwys niet wordf gedupeerd EET ROGGEBROOD Prima kwaliteit G zond en Smakelijk Hygciniache bereiding en verpallking Verkrijgbaar in enkel rogge zoeten met rozgneo en krenten Aanbevelend A VERBUR8 SplerlngitraittS Souila Til K3 Eigen fabrikaat De voorzitter zette het standpunt van den minister van justitie omtrent de bezetting van het kanlwngerecht uiteen die geen volledige dagtaak voor een kantonrechte aanwezig acht Ook de samenvatting vai eenige kantongerechten onder één kantonrechter levert nadeelen op De benoeming van een vasten kantonrechter zou spr zeer toejuichen Naar aanleiding van vragen vap het Kamerlid Kersten over vervolging var hen die gewetensbezwaren tegen vervuÜmg van stemplicht hebben deelde spr mee dat alleen diegenen vervolgd worden die absoluut weigerachtig waren hun sternp icht to vervullen Op de begrooting werd gebracht een posl waaruit een gratificatie kan worden gegeven aan een agent voor vervanging vai öen chef van politie Het salaris van den gemeente deurwaarder i3 met ƒ 60 ver hoogd een voorstel het aalaris van den gem ontvanger met ƒ 300 te verhoogen t naar de commissie an bijstand verweten De heer van Harmeien bepleitte het toekennen van premies aan huiaeigenaren voor het verbeteren van slechte womngen Wa het bevorderen van den nieuwen bouw van goedkoope woningen betreft wees de voor