Goudsche Courant, donderdag 2 januari 1930

68 i jaapganB lonitoiHliig t Januapi 1930 No l7jailB z m mm mum NIEUWS EN ADVERTE rilÈBLAtf VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATËR REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVEHTENTIBPKUS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den beiorgkring 1 5 regels fi SO elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en de beiorgkring 1 5 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 30 AdvertentJën In het Zaterdagnummer 20 et bigslag op den prijs liefdadlgheids advertentiën de helft van den pr js INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerden prya Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van sollede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatalng aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zjjn Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNBMENTSPRIJSt per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsbladper kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezors lng per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 Ck ITDAj bö ome agenten en Ipopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zjjn dagel ks geopend van 9 ff uur Administratie Telaf Interc 82j fiedactie Telef 88 Postrekening 48400 D 8 Haagsoha oonffarantia De openbare meeninx in Parijs gunstig Het Al Indisch comrres Verloochening der Britsche srhulden Indie verlangt algeheele vrijnoid ning hooren Hier hefcben we in ieder geval wat deelde hij mee Eu de arme cihiint r b V v Gistermiddag heeft te Parijs een bijeenkomst plaats gehad van de Fran sche experts voor de TTveedti Haagsche Confei entie De zitting duurde vap 4 tot 7 uur D terugkeer der leiders der iinque de France Mortau Noret en Quesnay uit lityiden werd vertraagd door het hevige sttwmwocr dat boven het Kanaal woedde Na de byeenkomst verklaarde Tardien de premier aan de pers dat de conferentlp aUcreerat de resultaten van de Parijsche onderhandelingen der financïee e experti heeft onderzocht Daarna behandelderi ie Fran ch experts tO £ in bizonderheden de vtrschillènde rapportfln dej sttb comnn§sie8 voor de verpande jnkomfiten der Hijkebank die der spoorwegen der juridische commis sie etc Ten sjotte Werd het programma de werkzaamheden der Fransche delegatie voor den Haag opgesteld waarbÜ het werk ond r de verschillende experts wordt ve deeld Öe Excelsior schryft naar aanleidirig van deze besprekingen dat het bier de bekroning geldt van pen lange tot in bizondeyhed pn uitgewerkte arbeid voor de H ag he Conferentie Tardieu Briand Cheron ein Louoheur ijn het geheel eens in hun opvattingen en hebbjn moeite gedaan duidokijk te maken dat in den Haag zoo wc nig mogeiyk kwesties aan het toeval der onderhandelingen zullen worden blootg i steld Onaangename v raMins iD 4U ï ib H e rflte conferentie zyn vcfl genB de E ccelsior deze keer met mogelijk voor Fi anlrryk De Fransche delegatie gaat met het voHb vertrouwen van het parlement en met een gunstige openbai meening naar den Haag Haar zoo moeilijke en groots che opdracht in den Haa wordt hierdoor in hooge mate verlicht Omtrent Ce vooruitzichtib van de Haagsche conferentie schrijft db Excelsior verder dat de Ei gelsche arbeidersregeering er klaarbiykelijk belang bjj heeft de op de Londen ïch Conferentie gerechtvaardigd gemaakt verwachtingen niet te beschamen Nada Engeland alles bereikt heeft wat hem toekomt moet het er op bedacht zyn voor de incasseering zorg te dragen Z jer waai schijnlijk zal Engeland aan de zijde van Frankrijk staan wanneer de debatten over den aanvang van de Young bet Jingen de handhaving van sancties als het verdrag van Versailles bevat alsook de doelmatige commersialiseering der Duitsche schuld begint De gelukkige afloop van de Haagsche conferentie schynt nog slechts afhanke jk te zyn van de flinkheid den goeden wil en de oprechtheid der Duitsche onderhandelaars welke de moeuyke opdracht hebben de crediteuren te doen vergeten dat 6 mil Vrij zijn van ongeluk is hel grootste geluk FEUILLETON De slavin van het zwijgen Geauthoriseerde vertaling uit het Engelsch van FKED M WHITE Nadruk verboden On mogelijk wa het zeker niet vond inspecteur Field Miêschien wilde kolonel Berrington wel zoo vriendelijk zijn de plaats Ban te wijzen waar bij den knoop preciee gevonden had En liet blepk dat hij op het eiTflte trapportaal had pelegen op den parketvloer juiert aan den rand van het roode tapijt wat daar lag laiBpeoteur Field knielde en onderwierp den vloer aan een nauwkeurige inapecti die tot resultaat had dat hij een vochtige plek ontdeifcte Toen hij opstond zaten er sporen van een roode vlodistof aan zijn vingeM Bloed zei hij in antwoord op Berringtan fl vragenden blik Zoo n dik tapijt zuigt dat direct op maar het blijft lang voqhtig en door de dojikerroode kleur van het kleed i de vlek vrijwel onzichtbaar als je er niet met je neus bovenop gaat liggen Maar ongetwijfeld heeft hier een worsteling plaat gehad Kijkt u maar De inspecteur veegde met zij n hand weer over het tapijt De roode v ek had een vrij groote oppervlakte Verder op langs den muur bleken nu de epeurzln van den in Hoen Duitschers tegen het Youn plan hebBen gestemd Het Al Indische congres te Lahoie p ehouTden heeft gistet n met een verpletterendemeerderheid een resolutie aangenomen waarin aangedrongen wordt op verwerpingvan alle financieele verplichtingen dioBritschIndiè zyn oï ftlegd door het Engelsthe bewind tenzy deze achijiden zyn gitedgekeurd door een onafhankelyk tribunaa van onderzoek Pandit Jawaharial Nehrocverklaarde dat ook d e schulden erworpenzullen worden welke door Engeland zy iaa ngegaan om de Britsch Indiërs tot slaven te maken en EngelanÜs imperlali ifscha plannen uit te voeren Het volgende congres zal begin 1931 te KaratHJi worden gehouden Mfltilal Nehroe leider van de cohgrespar m dft centrale wetgevende yer raiï rinjf en Sengoepta leiijer van de cOTgrehparty m den raad van Behalen hebben allen leden van die bestyursUcharoen opge Hragen hun ontslag In te dieneij reep bij den derkonihg den gouverneur varBengaren zuUcs overeenkomstig het besluit an het congres alle wetgevende lichamen te boycotten Ondertusschen heeft Gandhi hoe kras dit alles ook is toch in zoo verre een maragenden mvtoed uitgeoefend dat een politiek van geiïseld i afgekeurd en fa de ji sta aatulag ol d fc r ir rt È tti de vraag of Gandhi zijn mannen zoozeer m de hand heeft dat zij te allen tijde van geweld zullen afaien de voorzitter i an het congres heeft namel yk erup gezmi ï eèUJ dat wanneer te eeniger tijd tusachen slavemy en hel middel om zich van deze knechtschap te bestrijden moest worsen gekozen hy tegen bloedvergieten niet op zou zien Bovendien trekt het de aandacht dat op het congres niet alleen een lans is gebroken voor voJkomen o iafhankelykheid maai tevens aangedrongen ia op de vormini eener republiek op socitdistiecheri grondslag Nu vertegenwoordigt het congres nop wel niet geheel Britsch Indië maar toch belangrijke lagen der bevolking en men dan ei op rekenen dat er van nu af aan een krachtige bolsjewistische agitatie zal worden gevoerd teneinde te bereiken dat verreweg de meeste Britsch Indiërs ïich mettertijd op het standpunt zullen stelJen dat te Labore dezer dagen zoo nadrukkelijk is bepleit OndertU£schen het ft ook de nationale liberale federatie te Madras vergaderd hiei waren de gematigde Indiërs vert igenwoordigd die lang zoover niet gaan als Gandhi tm de zynen de liberaien zouden gaarne specteur gewökt was nog kleinere bloedvlekjes te aitten en er waren zelfs sporeoi van epn bebloede hand op den knop van een deur die gesloten bleek te zijn Is die kamer op het oogenblik in gebiuik vioeg Field aan een hotelklerk diebij het onderzoek tegeaiwoordig waa Eigenlijk niet meneer antwoordde deman Die deur voert naar een suitö van deiiioomte kamera van het hotel De Radjavan Ahbad heeft die gehuurd Zijne Hoogheid js er op 3iet oogenblik niet hij komtmaar zoo nu en dan Hij heeft de sleutelzelf onder zijn berusting en de deur wordt alleen door zijn secHetaris geopend die altijd een paar dagen eerder komt als zijne hoogheid er zijn intrek zal nemen We zullen die deur toch nioet i openbreken zei Field grimmig Zeg aan den directiïur dat ik hem oogenblikk igk sprekenmoet Er ijn natuurlijk extra sleutels vandeize apartemfintcn Zooals de directeur dia spoedig verscheen vea klaaide had de Radja al de duplicaatPleutels in zijn bezit en er at mote andere op lan een flnud te witbieden om het Blot vakkundig te forcecren Voordat de man er was en zijn werk voltooid had wa er een uur verloopen Toen de toegang vrij wafl draaide Field onmiddellijk het electriacho lioht aan en onderzocht de kamera Dfe gordijnen wareai neergelaten en de blinden dicht Plotseling liet inspecteur Field eon gegrom van kwaadaardige voldoe genoegen nemen meteen door tlügeland in uitzicht gestelden l fininioti status mits dez ten spoedigste lordt veruerkelijLt De Luj ur i egeeri verkeert thans in een weinig begeejen ïllaarde pos lie nu het er voor haar op aanli n t een beh issing te nemen m een zaak 0e de positie van t Empire wellicht Mor heel de toekomst bppaalt De vorhoudif g tot Indie is geen partij kwestie maar een nationaif Kaak met uiterst moeilyke en gewichtige kanten Vandaar dat er reed m verband met de gevaren die er voor 1 het Bntsche ryL vast zitten aan de indische kwestie gesproken wüixit van t vormen eenoi coal tieregeering opdat allft partijen in Engeland tk verantwoorc tykhe d dragen voor te nemen zeer belangryke stappen BUI TENLANfeCH NIEUWS ENGELAND Bi and in e bioscoop 72 kinderen cedood 152 naar zie kenhuizen vervoerd Gedurende een kiw ervoorstelling in ee bioscoop m een arbeêlerswijk te Paisie l ij Glasgow is Zaterdag iddiig brand uitgebioken in de cabine van den operateur waardoor eenige hoigierden meterh film vJam vatten en binn enkele se onden een rook ontwikkelden J een afgryselijke paniek in de zaal dftptf ontstaan De meeste kmderen Waren zó jltï geleide en de kleintjes Verden door dö grooteren onder den voöt geloopen by pot ingen om den ééne vitgang met één nooduitgang te bereiken ig niet te hebben Bemerkt en voor den gicwonen uitgang ontstond zulk een gedrang dat meer dan 20ü kinderen gedoo 1 gewond werden Volgens een bericht van zeven uur waren op dat oogenblik 59 kinderlijkjes gevonden rn 152 gewonde kinderen naar de ziekenhuizen gebracht waarvan or zeker nog 2ö in levensgevaar verkoeren De meeste sLachtoffeni zijn niet door den brand maat door verstikking of vertrapping om het leven gekomen Toen de eerste vlam uit de cabine sclioot werden de kinderen door een pamschen scbrik aangegrepen n holden öar den ingang van de zaal die met vijf of zes treden naar de straat voerde De eerste kinderen vielen in vijf minuten was er og slechts een verwarde hoop i an gililende krynchende kinderen De eigenaar die zich Heldhaftig heeft ge dragen schreeuwde de kinderen toe om hen op den nooduitgang attent te mikken maar slechts een paar der grootste kinderen zijn door dien uitgang nog ontsnapt Om 9 uur waren 72 lyken waarvan ten hoogste tien min of meer ernstige brandwonden vertoonden gevonden De brand in deze bioscoop ia de grootste relyke wAip die ooit m Er geland is voor ekon en Bij d n brand te Barnsley roerd iMlïi toe te zijn Draag heoi voorzichtig naar buiteai en ie dat je Dr Andrews tepakkeïi krijgt of andera een anderen dokter Een gestalte lag op den grond de handen en armen waren met touwen langs het licjiaam gebonden een prop was den man in den mond geduwd Hij had een groote bloedönde wond opzij van het Voorhoofd en oen zaolit gekreun verried dat het slachtoffer nc leefde Het 19 de naohtportier nep de directeur verschrikt uat t Ziet er met mooi uit verklaardeField met eon somber hoofdschudden Nude andere die zal ook wel hier zijn Dit bleek inderdaad het geval t e zijn De andew man ook in uniform van het hotel lagjblj öe Bota Hij scheen er bet r aan toe e 71JIJ dan zijn mede aladitoffer er was geen bloed op zijn geaicht maar hij had een groüten bult hij zijn recliteroor aoodat hij er in elk geval ook aardig van langs had gehad Hij was niet bewusteltx maar toen zijn bevrijders hem op de heen hadden gebracht kon hij haast mets zeggen Vertel het ons maar moedigde de inspecteur aan Wat is ct eigenlijk gebeurd Vraag me niets zei Cattcmg d p nachtwaker terwijl hi de hand aan het oorhield Het ia of mijn hersens door elkaarheondraaien Iemand iheeft ino een slag opha hoofd gegeven nadat eon dame in het grijfl me was komen roepen Een daone heelemaal in het grijs met een somber geziditen grijze oogön Bemngton acjirok ïievig en Mark keek verrast op Die dame in bet griji Bm onder t oortgelyke uiiMtandigheden eenigcjaren geieden zyn 4J kinderen o ngekomeii i eti ooggetuige heeft volgens de N R Gt het volgende relaas van het gel euitle gedaan Toen ik óen der deuren van do in zware rookwolken gehulde i aal bereikt had wa een politiebeambte tövergeefg bezig de vai angst vervulde kinderschare tot orde l brengen By den uitgang bovenaan de beide hooftftrappen naar de tribunes lageh de onder den voet geloopen kmderen by zes tegelyk over elkaar Zoodra het ibericht van de ramp zich veispreidde ylde de burgery in gi joten getale naar de plaats des oniheils Langs laddtrs haastte men zich naar de venster en verbryzelde dèae Men kroop door de ramen In de zaal Tegelykeityd was ook reeds een geneesheer ter plaatte verschenen Men b iaagde m een groot aantal der onder den voet geioopen kmderen In vejligheid te biengen Toen ile ambulance dienst ontoereikend bleek werd ten trammageti gerequireeid die daarop gebruikt weid voor het vervoer der doodan n gewondeu naar het naby gelegen Alexandra ziekenhuis De daar juist aan den gang zynde Kerstmatinee werd direct afgelast Ondertusschen werden alle beschikbare medic gealarmeerd zoodat m korten tyd voldi ende medische hulp ter plaatse was Evenwel kwam zy in vele gevallen te laat Mtai vreest dat zich onder de puinhoopen van het geheel verwoeste bioscooptheater nog een aantal kmderlykjes bevindt Een raadselachtige keelziekte m i I gW iiii w ir ii wn l i l in lil ffn gel heerscht een raadselachtige epidemische keelziekte Honderden personen tyden aan deze ziekte die reeds aan vele menachen het ieven heeft gekoft en waarmeoe de doctoren geen raad weter De ziekte is zuiver plaatselyk Ofschoon heele families zijn aangetast en de dokters de handen vol hebben met de behandeliiw der patiënten heeft de infectie de grenzcTi van Brighton en Hove met overachredem Nog lederen dag doen zich nieuwe gevatlin voor lerwijl ook een aantal dokters dooj de ziekte zyn aangetast De ziekte dienaar men aanneemt een vorm van infloKiza is duurt reeds verscheidene wekent Len der meestvoorko mende complicates der ziekte is algem een bloedvergiftiging De oorzaak van de ziekte kon men totnogioe niet opsporen et huwelijk van prinses Marie José De overhandiging van bet nationale geschenk De voorbereiding der huweiyksfeesten te Rome Het nationaal geschenk aan prinses Marie José bestaande uit ee sluier uit Bru selsch kant en een ring met dian anten be zet werd Zaterdagnamiddag door de afgevaardigden van het Nationaal Comité dat de gelden daartoe verzameld had aan de prinses ten paieize te Brussel ovf rhaodigd trice s slavm van het verbond sdheen telkens op de meest onverwachte tijden en plaatsen in dnt mysterie op te duiken De nMitwaker had weinig lu t om zijn verklaring voort te zetten hij sdheen er zich niet toe in staat te voelen Mnak het me niet zoo lastig kreunde hij Geef me wat ijs op het hoofd en laat me lu ifen Ik zal later wel alles vertellen Teniand beeft iets de tiap af gedragen oen gioot ding dat heb Jk gezien toen gmg de groote deur open en de nachtportier floot pen taxi De spreker tuimelde voorover en had het bewustzijn verloren Er zat niets jmders op dan hem zoo spoedig mogelijk naar bed te brengen Field keek verbaasd I Da arme kerel heeft die slag op het hoofd juist op bet nioniant gekregen toen hij dat groote paik de trap zag afdragen Maar hij zegt dat de naclitportier een taxi floot Dat kan niet want die heeft zyn deel ix k gehad Wie deed dat dan Nu die taju ïutleii We wel vinden Saunders dit tegen dcn brigadier die hem bij het onderzoek beSmlTizaam was zorg dat ja dien chauffeur zoo gt jw mogelijk te paikken krijgt Hei d ma sclipcn geheuiizinnugei te worden nüjirmafe Field in zijn onderzoek vorderingen maakte Hij begreep heel goed hoo de twee hotel eniployé s buiten gevedlit waren gesteld maar wie was die mysterieuze dame in het grijs en waanoni waren de twee mannen in de kamers van de Radja van Ahbod neergrslegd Hoe kwamen ze daar Hoe had men de toegangedeur van do Buite waarvan alleen de huurder sleutels bezat apen gekregen loien van wraak Er hebben 2Ü0 00U Bolgen aan het nationale geschenk bygedragen Aan het hoofd der deputatie van aanbüding stonden de miiisters Lippen eQ BaeU met hun echtgenouten minister Hymans al mt e de gouverneurs der provincies de burgemeesters der voornaamste steden van België mr Tibaut voorzitter van de Kamer Franck gouverneur der Nationale Bank enz In het Franach en in het NeüerlandKh werd do prmses door mmisters I ippens en Baels toegesproken en de pnnaea bedankte ontroerd een ieder die tot het verkrijgieit van de kostbare geschenken heeft bygedragen Een thi werd aan rmm 200 genoodigden aangeboden Vele andere geschenken ter gelegenheid van het huwelijk zyn op het paleas ontvangen Het prinselyk paar had bekend É maakt dat zy geen andere geschenkWi wilden ontvangen dan die van familie of intieme kennissen Er werden ecliter enkele uitzondermgen gemaakt De prins aanvaardde een bescheiden geschenk van zyn oude kameraden van Racconigi waar hij geboren is Ook nam hy het geschenk aan van kardinaal Maffi die het huwelijk zal inzegenen Het cadeau van den kardinaal bestaat uit n ryk versierde mand bevattende retiquiën van het huis van Savoye Het geschenk vs den prins Qan zyn aanstaande gemalin Mstaat uit een kostbar collectie historisjrfS werkepi in verband staande met ft Xiiis iii Savoye en den levensloop van zTjn betoemcfa voor oudere U li n iiwh i konun h s woabi isbA eerder gemeld het kasteeJ Racconigi aan het jonge paar geschonken De nunisters overhandigden de prinsesalshuwelyksgeschenk een prachtige vaaavan zuiver kristal Een ander geschenk bestaande uit een waaier van struisveei en versierd met briilianten werd de prinses aangeboden doo een groep jongedames uit de aristocratische wereld van Brussel Do oud strijders van het 6e regiment onbereden jagers lieten de prinses een koffertje overhandigen waarin zich een zakje bevond gevuld met zand van t strand van De Panne waar de priiBes met haar ouders een gedeelte der oorlogsjarwi doorbracht De stroom van geschenken is daarmee nog niet ten einde Een speciale goederwiwagen zal aan den koninkÜjken trein wm den gfhaakt om allen naar Italië te vervoeren DUIT8CHLAND Erich Maria Remarque ernstii gewond Uit Berlyn wordt gemeld Erich Maria Remarque de schryver van den bekende romen 4ni Westen nichts Neues is tengevolge van een aanrijding van een automobiel ernstig geiwond waren er imniera niet geweest De veronderstellmg dat de Radja zelf in de hietorie betiokken was was te dwaas om los te loopen Hoe meer ïlield over heb raadsfel na dactht hoe minder Jiij er van begreep In ieder geval zou hij trachten zoo spoedig mogelijk den Radja te spreken te krijgen Hij is een kalme bedaarde man vcrtekle de hoteldirecteur Aan zijn uiterlijk te oordi olen zou ik zeggen dat zijn nioeder een gelBche moet zijn geweest In iedergeval heeft hij een Engelsche opvoeding ge had hij 19 in Eton en in Oxford geweest Een paar maanden geleden heeft hjj deae kamers gehuurd hij is hier na eeo emBtdge ziekte heengebrat ht en toen hij wegging iiiot rt hy nog naar zijn auto gedragen worden Maar naar ik hoor ia hij nu weer beter Maar inspecteur u gelooft tod niet dat de Radja Iets mot dezo zaak te maken heeft Na tuurlijk niet verklaarde Field op een toonvan overtuitrmg Maar een ding is zekerhoe meer ik ontdek hoe gelietmzinniger de zaak mo Iijkt Ik Eal maar nsax dfe Yardgaan en het geval met een paar van onzeIndiseho speeialiaten l eflprdcen cm Saunders Ik ben nu t ontevreden meneer rapporteerde de brigadier Ik heb nog geert chauffeur kunnen opduiken die vaniiaohthier bij het hotel is geweest maar ik hebwel een ander spoor Het is een naoJitfcoetsier hij wadit beneden üi de hall Wordt vervolgd